2000.gads

lm.gov.lv

2000.gads

FINBALT veselîbu ietekméjoßo paradumu monitorings

4. grafiks. Veselîbas paßnovértéjums 1998. un 2000. gadå

Kå Jüs pats(i) novértéjat savu paßreizéjo veselîbas ståvokli

5. grafiks. Svaigu dårzeñu lietoßana uzturå péc dzîvesvietas

Dzîves vieta

Rîga

Pilsétas

Mazpilsétas

Lauku teritorijas

Cik reiΩu pagåjußås nedé¬as laikå esat édis svaigus dårzeñus

24

More magazines by this user
Similar magazines