2000.gads

lm.gov.lv

2000.gads

FINBALT veselîbu ietekméjoßo paradumu monitorings

6. grafiks. Informétîba par sirds veselîbas gadu

Tautîba

Latvießi

Krievi

jå, zina

né, nav dzirdéjis

Vai zina par sirds veselîbas gadu

Citi

Pétîjums par darba devéju un darbinieku informétîbu

par darba tiesiskajåm attiecîbåm

7. grafiks. Vai Jüsu uzñémumå ir noslégts koplîgums (Darba devéji)

25

More magazines by this user
Similar magazines