2000.gads

lm.gov.lv

2000.gads

Starpprofesionå¬u komandas un starpinstitucionålås sadarbîbas modelis

fiziskas vardarbîbas pret bérnu gadîjumos

12. grafiks. Starpinstitucionålå pieeja praksé Césu rajonå

Izeja... Izeja... Izeja... Izeja... Izeja... Izeja... Izeja... Izeja... Izeja...

Atzîßana

Kriminålå

vajåßana

Tiesas

noteikßana

Apsüdzîba

un notiesåsana

Pieteikums

Såkuma

novértéjums

Novértéjums

un pétîßanas

plåns

Novértéßana

Pétîßana

Aizsardzîbas

plåns

Aprüpe

un atbalsts

Netiek

notiesåts

Gadîjuma

plåns

Paståvîga

aprüpe un

atbalsts

Gadîjuma

apskats

Paståvîga aprüpe

un atbalsts

Gadîjuma

apskats

Aprüpes

procesi

Tiesas

noteikßana

Atzîßana Pieteikums Novértéjums un pétîßana Aizsargåjoßa iejaukßanås Paståvîga aprüpe un atbalsts Noslégums

Jaunie gadîjumi Såkotnéjå darbîba

Paståvîga aprüpe un atbalsts un noslégums

SPD

B/P

POL

MED

IZGL

NVO

SPD

B/P

POL

PSIH

IZGL

NVO

SPD

B/P

POL

MED

BTAs

SPD

B/P

PSIH

POL (NLI,)

SPD

B/P

POL

MED

IZGL

NVO

ALTERN

PROK

ADVOK

TIESA

SPD

B/P

MED

IZGL

PSIH

RSPD

BTAs

KRC

NVO

ALTERN

SPD

B/P

POL

MED

IZGL

PSIH

BTAs

Sociålås palîdzîbas dienests (SPD)

Båriñtiesa/pagasttiesa (B/P)

Izglîtîbas ieståde (IZGL)

Policija (POL)

Medicînas ieståde (MED)

Psiholo©iskås pal. centrs (PSIH)

Nevalstiskås institücijas (NVO)

Alternatîvås aprüpes institücijas (ALTER)

Bérnu tiesîbu aizsardz. spec (BTAs)

Prokuratüra (PROK)

Advokåtu birojs (ADVOK)

KrîΩu centrs (KRC)

28