2000.gads

lm.gov.lv

2000.gads

Nabadzîbas feminizåcija: riska faktoru maiña Latvijå no 1991. lîdz 1999.gadam

Nabadzîbas feminizåcija: riska faktoru maiña Latvijå

no 1991. lîdz 1999.gadam

Izpildîtåjs: Baltijas Datu nams (BSZI)

Pétîjuma veicéja raksturojums

Baltijas Datu nams ir lielåkå un vecåkå mårketinga

un sociålo pétîjumu organizåcija Latvijå, kas kå

privåta un neatkarîga pétnieciska firma, tika

dibinåta 1991.gada februårî uz bijußå Sabiedriskås

domas izpétes centra (dib.1988) båzes. Baltijas Datu

nams darbojas vairåkås starptautiskås

organizåcijås: Gallup International Association,

ESOMAR (European Society for Opinion and

Marketing Research) and Baltic Market & Media

Research Network.

Baltijas Sociålo Zinåtñu institüts dibinåts 2000. g.

13. janvårî uz Tirgus un Sociålo pétîjumu firmas

Baltijas Datu nams Akadémisko un sociålo pétîjumu

noda¬as båzes. BSZI ir BDN Akadémisko pétîjumu

noda¬as darba pieredzes, metodisko un zinåtnisko

iestråΩu pårmantotåjs.

Problémas definéjums un îss

problémsituåcijas apraksts

No 1993.gada uzsåktie Centrålås statistikas

komitejas pétîjumi liecina, ka sievießu darba

samaksa nepårtraukti ir bijusi par 22 – 27% mazåka

nekå vîrießu darba samaksa. Tas ir tikai viens fakts,

kas noråda, ka sievietes ir pak¬autas nabadzîbas

riskam daudz lielåkå mérå nekå vîrießi, un, ñemot

vérå arî specifiskos sievießu uzdevumus – dzemdét

un audzinåt bérnus, kas, no vienas puses, ierobeΩo

iespéjas strådåt un nopelnît, bet, no otras puses,

prasa vairåk lîdzek¬us, dzimums ir uzskatåms kå

faktors, kas ietekmé cilvéka sociålekonomisko

situåciju. Íî pétîjuma ietvaros îpaßa uzmanîba ir

pievérsta to sievießu grupu precizéßanai un analîzei,

kas visbieΩåk raksturo savus ienåkumus kå zemus

un lîdz ar to ir uzskatåmas kå vistrücîgåkås.

Projekta mér˚a definéjums

Pétîjuma “Nabadzîbas feminizåcija: riska faktoru

maiña Latvijå no 1991. lîdz 1999. gadam” mér˚is ir

sekmét efektîvåku sociålås politikas izveidi

dzimumu nevienlîdzîbas mazinåßanai valstî,

sniedzot skaidrojumu par nabadzîbas feminizåcijas

veicinoßajiem faktoriem, to dinamiku laikå no 1991.

lîdz 1999. gadam.

Pétîjuma uzdevumu raksturojums

Pétîjuma mér˚a sasniegßanai tika izvirzîti vairåki

uzdevumi:

1) ekonomisko rådîtåju analîzes veikßana, lai radîtu

vispårîgu priekßstatu par Latvijas iedzîvotåju dzîves

lîmeni, kas savukårt kalpotu par fonu sievießu

ekonomiskå ståvok¬a analîzei.

2) iedzîvotåju aptauju rezultåtu sekundårås

analîzes veikßana, lai noskaidrotu un akcentétu

faktorus, kas veicinåjußi to, ka sievietém ir zemi

ienåkumi.

3) sociålås politikas analîzes veikßana, uzsvaru

liekot uz Saeimå pieñemtajiem likumiem un

Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka

sociålås apdroßinåßanas un sociålås palîdzîbas

pakalpojumu sañemßanas kårtîbu un apjomus

©imeném un sievietém lîdz ar bérna piedzimßanu

un pensijas izmaksåßanu.

4) rekomendåciju izstrådåßana uz iegüto

secinåjumu båzes.

3

More magazines by this user
Similar magazines