Views
3 years ago

Balvu sporta centra nolikums - Balvi

Balvu sporta centra nolikums - Balvi

Balvu sporta centra nolikums -

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2011.gada 8.decembra lēmumu (prot.Nr.22,5.§) BALVU SPORTA CENTRA NOLIKUMS Balvos 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Balvu sporta centrs (turpmāk – Sporta centrs) ir Balvu novada pašvaldības iestāde, kuras pamatuzdevums ir rūpēties par aktīva brīvā laika izmantošanu un veselīga dzīvesveida attīstīšanu, sporta pasākumu organizēšanu un Sporta centra rīcībā esošās sporta bāzes uzturēšanu. Tā savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus un Balvu novada Domes lēmumus. 1.2. Sporta centrs ir patstāvīga iestāde, tai ir savs zīmogs. Sporta centru dibina, reorganizē un likvidē pašvaldība. 1.3. Kontroli un uzraudzību par Sporta centra darbību veic Balvu novada pašvaldības izpilddirektors. 1.4. Uzraudzību par Sporta centra metodisko darbību veic Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 1.5. Sporta centra juridiskā adrese ir Sporta iela Nr.8, Balvi, Balvu novads, LV-4501. 2. Sporta centra funkcijas 1.1. Sporta centra attīstības programmas izstrādāšana un sistemātiska pilnveidošana. 1.2. Sporta pasākumu, sacensību organizēšana, pašvaldības sporta iestāžu, novadā darbojošos sporta klubu un apvienību darbības koordinācija un metodiska vadība. 1.3. Dažāda līmeņa sacensību finansiālās, materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes nodrošināšana. 2.4. Sportistu, treneru, tiesnešu un sporta veterānu atbalstīšana. 2.5.Sporta centra apsaimniekošanā nodotās sporta bāzes uzturēšana, modernizācijas un attīstības sekmēšana, investīciju piesaistes projektu izstrādāšana un realizācija. 2.6.Sporta popularizēšana, informatīvās datu bāzes veidošana, sporta vēsturisko materiālu apkopošana. 2.7.Atskaišu sagatavošana par iestādes darbu, informācijas sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm. 2.8.Plašu iedzīvotāju grupu iesaistīšana sporta pasākumos un iespēju sniegšana sportistiem pilnveidot meistarību. 2.9.Sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Sporta skolu sacensību un sporta nodarbību laiku saskaņošana novada sporta bāzēs.

Balvu Novada Ziņas Nr.16. - Balvi
Å¡eit - Stokker instrumentu un servisa centrs
“Savādstūri" jeb biscornu. - Balvi
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Brošūra "Latgales plānošanas reģions"
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
Balvu bērnu un jauniešu centra nolikums - Balvi
Balvu novada uzņēmēju sporta dienas nolikums un programma - Balvi
Konkursa nolikums - Balvi
Balvu novada bāriņtiesas nolikums - Balvi
Balvu novada pašvaldības Būvvaldes nolikums - Balvi
Gada balvas nolikums - Kuldīgas Centra vidusskola
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums - Balvi
balvu novada pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums - Balvi
latvijas republika balvu novada pašvaldība nolikums - Balvi
Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums - Balvi
“san-tex” nolikums - Balvi
Ziemeļlatgales Biznesa centrs Balvu novada pašvaldības ... - Balvi
Balvu Mākslas skolas nolikums - Balvi
balvu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta ... - Balvi
Skrējiena nolikums - Balvi
Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes nolikums - Balvi
Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes nolikums - Balvi
„Pīlādzītis” NOLIKUMS - Balvi
attīstības centra NOLIKUMS - Koknese