12.02.2015 Views

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu ...

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu ...

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Par gatavošanos

Eiropas Savienības 2014.- 2020. gada

plānošanas periodam

Finanšu ministrija

2013


Sanāksmju grafiks

• Par vides, energoefektivitātes, IKT, ceļu

infrastruktūras un pilsētvides jautājumiem

(tajā skaitā industriālajām zonām) š.g.26.jūlijā

• Par sociālās iekļaušanas un izglītības

jautājumiem š.g.29.jūlijā no plkst.14.00-16.00

• Par uzņēmējdarbību un inovācijām (tajā skaitā

radošajām industrijām) š.g.30.jūlijā no

plkst.14.00-16.00

2


PROGRESS

3


Paveiktais plānošanas dokumentu

izstrādē I

Decembris

Janvāris

• 4.decembrī EK iepazīstina ar savu pozīciju dialogam ar Latviju

• 20.decembrī tiek apstiprināts NAP 2014.-2020.gadam – LV pozīcijas

pamats

• Uzsāktas neformālās konsultācijas ar EK un saskaņots konsultāciju

grafiks

• 29.janvāra MK sēdē apstiprināts informatīvais ziņojumu par ES fondu

investīciju prioritātēm un indikatīvo finansējuma sadalījumu

Marts-

Aprīlis

• Noslēgušās četras tematiskās konsultācijas ar EK, nozaru ministrijām un

sociālajiem partneriem un uzsākta plānošanas dokumentu izstrāde

Maijs

• 3.Maijā – uzsākta plānošanas dokumentu projektu publiskā apspriešana

un ex-ante izvērtējums (līdz 3.jūnijam)

• 16.maijā – dokumenti prezentēti uzraudzības komitejā

• 17. un 23.maijā – augsta līmeņa tikšanās ar EK

• Uzsākta DP papildinājuma izstrāde

4


Paveiktais plānošanas dokumentu

izstrādē II

Jūnijs -

Jūlijs

• Darbs pie PL, DP izstrādes, publiskās apspriedes komentāru

apkopošana un izvērtēšana

• 2.jūlijā informatīvais ziņojums par PL, DP, DPP izstrādes progresu

izskatīts MK

• 8.jūlijā PL iesniegts EK un 9.jūlijā uzsākta neformālā EK starpdienestu

komentēšana

• 9.jūlijā DP iesniegta EK un 10.jūlijā uzsākta neformālā EK

starpdienestu komentēšana (kopā ar Ex-ante izvērtējuma, Stratēģiskā

ietekmes uz vidi izvērtējuma projektiem un nozaru stratēģiju,

pamatnostādņu projektiem)

• 17.jūlijā sagatavots DPP projekts, kas nosūtīts neoficiālai

komentēšanai PUK ietvaros

5


TURPMĀKIE SOĻI

6


Turpmākais process (I)

Regulu saskaņošana un apstiprināšana

Koncepcija par ES fondu

ieviešanu 2014.-2020.gada

plānošanas periodā

Attiecināmības

perioda sākums ar

DP iesniegšanu

LV pozīcija

par ES fondu

investīciju

prioritātēm,

sadarbībā ar

iesaistītiem

partneriem

Neoficiālas

konsultācijas

ar EK

plānošanas

dokumentu

izstrādē

Partnerības

līguma un

darbības

programmu

publiskā

apspriede un

apstiprināšan

a MK un

iesniegšana

EK

Diskusijas ar EK

par

izstrādātajiem

plānošanas

dokumentiem

Oficiālā

Partnerības

līguma un

darbības

programmas

iesniegšana

Likumprojekta

par ES KP

fondu vadību

pieņemšana

MK un Saeimā

2013. 2014.

janvāris februāris-aprīlis aprīlis – 1.jūlijs augusts – septembris oktobris janvāris

*Tikai atsevišķu nozaru ietvaros, kurās būs konstatēti ietekmīgi finansēšanas pārrāvumi un, izvērtējot konkrēto aktivitāšu ieviešanas riskus, pirms visu plānošanas

dokumentu oficiālās apstiprināšanas.

7


Turpmākais process (II)

Koncepcija

(apstiprināta

4.jūnijā)

Likumprojekts

(iekšējā

saskaņošana ar

RI un CFLA)

Normatīvo

aktu izstrādes

grafiks

VKS izstrāde

IT risinājumu

analīze

2013.

2013.

Jūnijs

Jūlijs

Likumprojekt

s

sabiedriskajai

apspriešanai/

E-kohēzija

VKS izstrāde

VKS ziņojums

Ieviešanas

struktūra

Funkciju

sadalījums

Procesu

apraksts

Likuma saskaņošana VSS/

Horizontālo MK noteikumu

izstrāde

Risku vadības

principis

2013.

2013.

2013.

2013.

2013.

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

8


Turpmākais process (III)

Izdevumu

attiecināmība

Projektu

pieņemšana

Maksājumu

veikšana

Likums

Pieņemta regula

Iesniegts DP

vai

Horizontālie MK

noteikumi

Aktivitāšu MK

noteikumi

VKS akreditācija

2014.gada

1.janvāris

Iekšējās procedūras

(VI, CFLA)

2014.

Janvāris

2014.

Jūlijs

2014.

Decembris

9


Plānošanas periodu indikatīva finanšu

plūsma

10


PROGRAMMĒŠANA

11


KP fondu (ESF, ERAF, KF) finansējums

sadalījumā pa prioritārajiem virzieniem

11%

7%

5%

1. Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un

inovācijas

2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

11%

8%

3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja

12%

6%

9%

4. Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas

oglekļa emisijas visās nozarēs

5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas

efektivitāte

6. Ilgtspējīga transporta sistēma

7. Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un

sociālā iekļaušana

8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība

31%

9. Pilsētvide

12


Plānošanas dokumentu un normatīvo

aktu struktūra II

Atbilstoši ES Kohēzijas politikas tiesību aktu projektiem, Latvijai:

20-

25%

50%

10%

60%

20%

• vismaz 20 – 25% no kopējiem struktūrfondu līdzekļiem tematiski koncentrējami nodarbinātības, sociālās iekļaušanās

veicināšanas un izglītības mērķos

• vismaz 50% no kopējā ERAF finansējuma tematiski koncentrējami P&T&Ai, IKT un MVU

• vismaz 10% no kopējā ERAF finansējuma novirzāmi, lai atbalstītu pāreju uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa

emisijas visās nozarēs

• vismaz 60% no piešķirtā ESF finansējuma jānovirza ne vairāk kā četrām ieguldījumu prioritātēm šādu tematisko mērķu

ietvaros: nodarbinātība, sociālās iekļaušanas veicināšana, izglītība un publiskās pārvaldes veicināšana

• vismaz 20% no kopējiem ESF resursiem piešķirami tematiskā mērķa "sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar

nabadzību" finansēšanai

5%

• vismaz 5% no piešķirtā ERAF finansējuma jānovirza integrētiem pasākumiem pilsētu ilgtspējīgai attīstībai

• atlikusī finansējuma daļa novirzāma iepriekš neminēto ES kopējo tematisko mērķu sasniegšanai.

13


EK uzstādījumi un būtiskākie risināmie

jautājumi (EK iebildumi)

Sasaiste ar ES 2020 mērķiem un

atbilstošs kopējais investīciju

sadalījums

• Transportam paredzētais finansējums EK šķiet neproporcionāli liels

• Sociālajiem jautājumiem (”mīkstajām” investīcijām) un investīcijām inovācijās –

sadalījums pārāk mazs

Stratēģiskais redzējums, balstoties uz

trūkumu un vajadzību analīzi nozarē.

Cieša investīciju saistība ar izaugsmes

un darbavietu nodrošināšanu

Fokusēta prioritāšu izvēle un integrēta

pieeja investīciju plānošanā šajās

prioritātēs

• Pilsētvides un teritoriālās investīcijas, tūrisms, kultūra - nepieciešams stratēģiskais

pamatojums uz sasaiste ar darbavietu radīšanu un izaugsmi

• Investīcijām uzņēmējdarbībā, pētniecībā un inovācijās ir jābūt balstītām uz

integrētu viedās specializācijas stratēģiju

• Transporta investīcijas jāpamato ar kvalitatīvu un empīriski pamatotu stratēģiju

integrētai transporta sistēmas attīstībai

• Redzējumam jābūt integrētam, gadījumos, kad pasākuma izpildē ir iesaistītas

vairākas ministrijas (piemēram, pilsētvides iniciatīva)

• EK skeptiska par plāniem attiecībā uz sporta infrastruktūru, kultūras un veselības

investīcijām, institucionālo kapacitāti

• Veselība - nav pieļaujama veselības sistēmas uzturēšana no ES fondu līdzekļiem.

Risinājumiem jābūt balstītiem uz

stratēģisko redzējumu, orientētiem uz

rezultātiem, efektīviem un ilgtspējīgu

attīstību vērstiem

• Ostu un lidostas attīstība jāatbalsta no privātajiem līdzekļiem

• NVO jāiesaista investīciju plānošanā un uzraudzībā, kā arī projektu īstenošanā

piedāvāto prioritāšu un specifisko atbalsta mērķu ietvaros (nevis vispārējs atbalsts

NVO kapacitātei)

14


Turpmākais process

Partneru

diskusijas par

publiskās

apspriešanas

komentāriem

DPP un PL/DP

2.versijas

komentēšana

Publiskā

apspriešana

EK starpdienestu

komentāri

PUK

2013.

Jūlijs

2013.

9.augusts

2013.

Augusts

2013.

Septembris –

Oktobris

2013.

Novembris

15


PUBLISKĀ APSPRIEDE UN TURPMĀKĀS

DISKUSIJAS

16


Publiskās apspriedes rezultāti

(03.05.-03.06.2013.) I

Galvenie komentāru sniedzēji:

Plānošanas reģioni, LLPA, LPS,

pašvaldības, Vides konsultatīvā padome,

Latvijas Dabas fonds, dažādas NVO.

Privātpersona;

1; 3%

Uzņēmums;

4; 10%

Atvasināta

publiska

persona; 5;

13%

Galvenokārt tiek lūgts:

• paplašināt vai precizēt finansējuma

saņēmēja loku ar pašvaldībām, valsts

kapitālsabiedrībām, biedrībām un

citiem sadarbības partneriem;

Sabiedriska

organizācija;

6; 15%

Biedrība; 11;

28%

• palielināt specifisko atbalsta mērķu

finansējumu;

Pašvaldība; 4;

10%

• paplašināt atbalstāmo teritoriju, kurā

tiks veikti ieguldījumi;

• finansējums darbībām, kas nav

plānotas NAP ietvaros.

Pašvaldības

uzņēmums; 1;

3%

NVO; 5; 13%

Konsultatīva

koordinējoša

padome; 1;

3%

Iestāde; 1; 2%

17


IKT I (SM)

• E-pakalpojumu izmantošanai pārmērīgi liels

ātrums, ko piedāvā optiskais pieslēgums

18


IKT II (VARAM)

• Finansējuma apjoma teritoriālā sadalījuma un

rādītāju noteikšanas nepieciešamība pašvaldību

līmenī

• Plānoto IKT pakalpojumu teritoriālais aspekts,

pašvaldību lomas nostiprināšana paredzētajos IKT

atbalsta mērķos, iedzīvotāju digitālo prasmju

19


Enerģētika I (EM, VARAM)

• Pieejamā finansējuma teritoriālā dalījuma

noteikšana pašvaldību līmenī

• Pamatojums ieguldījumiem SEG samazināšanā un

AER izmantošanā

• Atbalstāmajās darbībās iekļaut „pasīvo ēku”

būvniecības pilotprojektus, ne tikai renovāciju kā

energoefektivitātes veicinošu pasākumu

20


Enerģētika II (EM)

• Iekļaut ES struktūrfondu plānošanas dokumentos vai

regulās iespēju saņemt un piesaistīt finansējumu,

biedrību īpašumu energoefektivitātes un vides

pieejamības nodrošināšanai

• Norādīt, ka Latvijai var būt grūtības izpildīt noteikto

40% mērķi AER īpatsvaram līdz 2020.gadam, ja

sistemātiskā veidā netiek atbalstīta AER izmantošana

siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanā un transportā

21


Vide I (VARAM)

• Noteikt prioritāru teritoriālo dalījumu plūdu risku mazināšanas

specifiskajam atbalsta mērķim, mērķa grupas paplašināšana

• Atkritumu apsaimniekošanai paredzētā finansējuma teritoriāls

dalījums pašvaldību līmenī

• Pašvaldības kā finansējuma saņēmēji attiecībā uz

NATURA2000 teritoriju atbalstīšanu

• Vides monitoringa tehniskās bāzes izveide, ne tikai

pilnveidošana kā atbalstāmā darbība

• Pie atbalstāmajām darbībām iekļaut Baltijas jūras piekrastes

infrastruktūras uzlabošanu, uzlabojot vides pieejamību un

nodrošinot tās aizsardzību

22


Vide II (ZM, VARAM)

• Atbalsts pasākumiem, kas mazina augsnes degradāciju un

augsnes oglekļa uzkrājumu noplicināšanu (piem., kailciršu

īpatsvara mežu apsaimniekošanā samazināšana, izvairīšanās no

kūdras augšņu nosusināšanas)

• Paredzēt plūdu risku mazināšanas ietvaros atbalstīt arī tādas

darbības, kas veicina ekosistēmu noturību, īpaši plūdu ietekmes

mazināšanas jomā

• Papildināt redakciju, uzsverot ūdenssaimniecības atbalsta

nepieciešamību aglomerācijās, kur kanalizācijas un ūdensvadu

tīklu paplašināšanas rezultātā paredzama notekūdeņu slodzes

palielināšanās”

23


Vide III (VARAM, PKC)

• Norādītajam specifiskajam mērķim "intensīvāka notekūdeņu attīrīšana"

nepieciešams norādīt ieguldījumu prioritāti "notekūdeņu attīrīšanas

tehnoloģiju uzlabošanu iekārtās, kuras ietekmē riska ūdensobjektus", kā

arī paplašināt atbalstāmās darbības

• Precizēt dabas aizsardzības SAM indikatīvo finansējuma saņēmēju

uzskaitījumu, norādot, ka tas ir arī „biedrības un nodibinājumi”

• Situācija ar ūdenssaimniecības attīstības projektu turpinājumu

apdzīvotājās vietās līdz 2000!

• Lai izaugsme tiktu atzīta par ilgtspējīgu, tai jābalstās vides un dabas

resursu saudzīgā izmantošanā, un jāveicina ekosistēmu pakalpojumu

izmantošana. Neviens no šiem principiem NAP 2020 nav ievērots,

atsauce uz NAP 2020 vides aizsardzības kontekstā finansējuma

izlietojumam ir nekorekta, jo NAP neatbilst ES vides aizsardzības

noteikto prioritāšu risināšanai

24


Transports (SM, PKC)

• Finansējuma un uzraudzības rādītāju teritoriāls sadalījums

pašvaldību līmenī

• Nepieciešamas atsauces uz Rail Baltic projektu

• Atbalsts mobilitātei ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes

centriem, sabiedriskā transporta nodrošinājums

• Atbalsts tādai transporta infrastruktūra, kur priekšroka tiek dota

gājējiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam

• Palielināt plānoto atbalstu pilsētu infrastruktūras sasaistei ar

TEN-T tīklu

• Visu pašvaldību, kuras šķērso attiecīgie ceļi, loma nacionālas un

reģionālas nozīmes ceļu rekonstrukcijas specifiskajā atbalsta

mērķī

25


Transports (SM)

• Sadaļā nepieciešamas atsauces uz Rail Baltic projektu

• Prioritārajā virzienā nepieciešams atbalsts arī apvedceļiem

ap pilsētām un pašvaldību ceļiem, attiecīgajā SAM paredzēt

atbalstu ne tikai valsts, bet pašvaldību ceļu sliktā un ļoti

sliktā stāvoklī uzlabošanai, kā arī grants seguma ceļu

atjaunošana

26


Pilsētvide I (SM, KM, VARAM)

• Atbalsts sabiedriskajam transportam ne tikai Rīgā, bet

arī citās pilsētās

• Plānot jaunas infrastruktūras izveidi nacionālas

nozīmes attīstības centros

• Biznesa inkubatori kā finansējuma saņēmēji SAM

„veicināt ekonomisko aktivitāti reģionos, sekmējot

uzņēmējdarbības vides attīstību investoru piesaistei

un darbavietu radīšanai nacionālas un reģionālas

nozīmes attīstības centru (9 +21) pašvaldībās”

27


Pilsētvide II (VARAM)

• Ierosinājums Ilgstpējīgas pilsētvides attīstības sadaļu iekļaut

„Policentriskas attīstības veicināšanas” sadaļas vietā, ņemot

vērā, ka Latvijā ar policentrisku attīstību tiek saprasta

pilsētu attīstība

• Ierosinājums ekonomiskās aktivitātes veicināšanai SAM

ietvaros veikt darbības, kas sniegtu atbalstu pašvaldību

attīstības programmās definēto prioritāro mērķu un rīcību

īstenošanai, tai skaitā pašvaldības autonomo funkciju

veikšanai.

• Paplašināt mērķa grupu, paredzot ne tikai Rīgas sabiedriskā

transporta uzlabošanu, bet arī videi draudzīga sabiedriskā

transporta nodrošināšanu pilsētās 28


Pilsētvide III (EM)

• Sasaiste ar EM industriālajām teritorijām

29


Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!