LATVIJAS REPUBLIKAS ALSUNGAS NOVADA DOME

alsunga.lv

LATVIJAS REPUBLIKAS ALSUNGAS NOVADA DOME

LATVIJAS REPUBLIKAS

ALSUNGAS NOVADA

DOME

Reăistrācijas Nr.90000036596

Pils ielā 1,Alsungā, Kuldīgas rajonā LV-3306,

Tālrunis 6 3351447, fakss 63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv

Banka A/S SEB, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623

____________________________________________________________________________

Sēdes protokols

Alsungas novadā

2012.gada 26.janvārī

Nr.1

Darba kārtībā:

1. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības

attīstības investīciju projekta īstenošanai.

Domes sēde sākas plkst.15.00 un beidzas plkst.17.00

Domes sēdē ieradušies deputāti: Grigorijs Rozentāls, Voldemārs Dunajevs, Gunārs Bloks,

Lija Baumane, Diāna KalniĦa, Ainars Macpans, Aiga Ėikure, Skaidrīte NagliĦa, Aivars

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Edgars Zvejnieks.

Sēdē piedalās: Jānis Gornijs SIA Alsungas valdes priekšsēdētājs.

Sēdē nav ieradušies deputāti : Ilze Bloka, Andris Kaminskis.

Domes sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls.

Domes sēdi protokolē sekretāre Valda Zingberga.

Klausās :

Edgara Zvejnieka informāciju par SIA „Venta FM” saistībā ar ražošanas procesā veidojošos

smaku;

Domes priekšsēdētāja Grigorija Rozentāla informāciju par SIA „Alsungas „ūdens atdzelžotāju.

G.Rozentāls

1.#

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm „par” G.Rozentāls, E.Zvejnieks, G.Bloks, A.Macpans,

D.KalniĦa, L.Baumane, A.Sokolovskis, Sk.NagliĦa, A.Ėikure, J.Šteinbergs, V.Dunajevs;„pret”

nav; „atturas” nav;

dome nolemj:

1. Apstiprināt SIA „Jaunmāja” izstrādāto un 2012 gadā ŪBK precizēto tehniski ekonomisko

pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Alsungas novada Almāles ciemā”.


2. Apstiprināt :

a. Jauna urbuma izveidi;

b. Ūdens sagatavošanas stacijas izbūvi, iekĜaujot tajā pārvietojamo dīzeĜăeneratoru;

c. Tīklu rekonstrukciju dzeramā ūdens nodrošināšanai gan iedzīvotājiem, gan

nodrošinot saimnieciskās darbības veicēju pieslēgumus centralizētajam tīklam;

d. NotekūdeĦu tīklu rekonstrukcija;

e. Jaunu NAI izbūve esošo NAI vietā.

3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā 93 084,29

t.sk.

Attiecināmām izmaksām 73 088.28

Projekta iesniedzēja budžets

10 963,24

ERAF finansējums 65 125.04

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

19 996.01

Nr.

4. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:

Projekta pasākuma

nosaukums

Rezultāts Skaits Mērvienība

1. Jaunu NAI izbūve NAI ar jaudu 8 m 3 /dnn 1 gab.

2. Urbuma izveide Jauna urbuma izveide 1 gab.

3. Ūdens sagatavošanas

stacijas izbūbve,

dīzeĜăenerātors

4. Ūdensapgādes tīklu

rekonstrukcija

Kvalitātes prasībām

atbilstoša ūdens

sagatavošanam, ūdens

piegāde elektroenerăijas

pārtaukuma gadījumā

Rekonstruēti

ūdensapgādes tīkli

1 gb.

210 m

5. Kanalizācijas tīklu izbūve Kanalizācijas tīklu izbūve

2 privātmājām un

mežniecībai

305 m

6. Kanalizācijas tīklu

rekonstrukcija

Rekonstruēti kanalizācijas

tīkli

90 m

5. Projekta finansēšanā nodrošināt Alsungas domes finansējuma daĜu 30 959,25 Ls,

pašvaldības finansējumu nodrošināt Ħemot kredītu Valsts Kasē vai SIA „Vides investīciju

fonds”.

Priekšsēdētājs G.Rozentāls

Sēdi protokolēja V.Zingberga

More magazines by this user
Similar magazines