LATVIJAS REPUBLIKA ALSUNGAS NOVADA DOME

alsunga.lv

LATVIJAS REPUBLIKA ALSUNGAS NOVADA DOME

LATVIJAS REPUBLIKA

ALSUNGAS NOVADA

DOME

Reăistrācijas Nr.90000036596

Pils ielā 1,Alsungā, Kuldīgas rajonā LV-3306,

Tālrunis 6 3351447, fakss 63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv

Banka A/S SEB, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623

_____________________________________________________________________________

Alsungas novadā

2012.gada 2.augustā

N

Darba kārtībā:

1. Par ugunsdzēsēju sporta dalībnieku apbalvošanu.

2. Par novada domes Muzeja telpu paplašināšanu.

3. Par amata „Projektu koordinators” iekĜaušanu pašvaldības sarakstā.

4. Par Projektu izstrādi mācību līdzekĜiem Alsungas vidusskolā.

5. Par ūdens līmeni RaiĦa ielas akās.

6. Zemes jautājumi.

7. Par sakoptākās sētas konkursu Alsungas novadā.

8. Par īres līguma izbeigšanu, īrnieka izlikšanu un deklarētās dzīves vietas

anulēšanu.

9. Par doktorātu.

Domes sēde sākas plkst. 15.00 un beidzas 18.00.

Sēdē ieradušies deputāti: G.Rozentāls, V.Dunajevs, I.Bloka, L.Baumane, A.Kaminskis,

D.KalniĦa, A.Ėikure, A.Macpans, Sk.NagliĦa, A.Sokolovskis, J.Šteinbergs, E.Zvejnieks.

Sēdē nepiedalījās deputāts G.Bloks – izbraukumā.

Sēdē piedalās: I.Indrikova –nekustamā īpašuma RaiĦa iela Nr.17 pārstāve, nekustamā

īpašuma RaiĦa iela Nr.15 pārstāvji I.Freiberga un A.Brūklis, nekustamā īpašuma RaiĦa iela

Nr.13 pārstāvis J.SkoliĦš, A.Mundiciema - novada domes Finansu nodaĜas vadītāja.

Sēdi vada Finansu un Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Rozentāls.

Sēdi protokolē sekretāre V.Zingberga.

G.Rozentāls

1.#

UGUNSDZĒSĪBAS SPORTA DALĪBNIEKU APBALVOŠANA

Pamatojoties uz Finansu un tautsaimniecības; Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu

komiteju apvienotās sēdes 26.07.2012.protokollēmumu saistībā ar dalību Baltijas valstu un

Pasaules ugunsdzēsēju čempionātā Valmierā,

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,


„Pretī” nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Pasniegt dāvanu kartes:

20,-Ls : Retam Baumanim, Maigonim Jānim JakovĜevam, Aivim Muceniekam, MārtiĦam Ērikam

Sokolovskim, Robertam Slavinskim, Emīlam Tunnim, Aleksandram ŠtefaĦukam, Eināram

Jonelim;

40,-Ls Gustavam Jānim Čačam;

50,-Ls trenerim Vikentijam RozgaĜam.

KOPĀ: 160,-+40,-+50,-= 250,-Ls. Finansējumu pārcelt no plānotiem izdevumiem Sakoptākās

sētas konkursam.

G.Rozentāls, L.Baumane

2.#

Par Muzeja telpu paplašināšanu

Pamatojoties uz Finansu un tautsaimniecības; Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu

komiteju apvienotās sēdes 26.07.2012.protokollēmumu un noklausoties vidusskolas direktores

L.Baumanes informāciju,

atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī „nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Novada domes Muzeja funkciju darbības paplašināšanai izmantot „šoferu

apmācību telpu” Skolas ielā 11a.

3.#

Par amata „Projektu koordinators” iekĜaušanu pašvaldības sarakstā

G.Rozentāls

Pamatojoties uz Finansu un tautsaimniecības; Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu

komiteju apvienotās sēdes 26.07.2012.protokollēmumu,

atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī” nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Ar 01.08.2012. uz noteiktu laiku (novada domes Finansu nodaĜas vadītājas

vietnieces Māras Šmidbergas grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas

atvaĜinājuma laikā iekĜaut novada domes amatu sarakstā profesiju ”projektu

koordinators(e)”, 1 slodze, mēnešalga 314,-Ls (no minētās summas ieturot

likumdošanā noteiktos nodokĜus), darba laiks: 40 stundu darba nedēĜa.


G.Rozentāls

4.#

Par Projekta izstrādi mācību līdzekĜiem Alsungas vidusskolā

Pamatojoties uz Finansu un tautsaimniecības; Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteju

apvienotās sēdes 26.07.2012.protokollēmumu,

atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī” nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Apstiprināt Izglītības pārvaldes projektu par mācību līdzekĜiem novada mācības

stundām interneta vidē Alsungas vidusskolā. Pašvaldības finansējums nav

iekĜauts.

G.Rozentāls

5.#

Informācija par ūdens līmeni RaiĦa ielas akās

Pamatojoties uz Finansu un tautsaimniecības; Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteju

apvienotās sēdes 26.07.2012.protokollēmumu,

Klausās pieaicinātās personas: I. Indrikovu, I.Freibergu un A. Brūkli, J. SkoliĦu.

V.Dunajevs novada domes priekšsēdētāja vietnieks: mēs piegādājam ūdeni šiem cilvēkiem.

Mainījies nekas nav. Ir veikts grāvju padziĜinājums. Tā rezultātā akās pazudis ūdens. Bija domes

lēmums par ugunsdzēsēju dīėa tīrīšanu. No atvēlētiem līdzekĜiem iztērēti 300,-Ls. Privātmāju akās

RaiĦa ielā ūdens nepienāk, turpretī Liepu ielā 18 ar līmeni viss kārtībā. Lai palīdzētu cilvēkiem

akas varētu iztīrīt.

A.Kaminskis deputāts: ādere pārrakta. Akās ūdeni nedabūs!

A.Macpans deputāts: varbūt velkam ūdeni! Jūs varbūt gribat pieslēgties vadam.

I.Indrikova: cik tas maksā Varbūt nākat pretī, lai pieslēgtos.

A.Mundiciema finansu nodaĜas vadītāja: aizliegts privātīpašumā ieguldīt naudu!

V.Dunajevs novada domes priekšsēdētāja vietnieks: neviens neprasīja pašvaldībā vai var rakt

dīėi Ūdens akās pazuda.

A.Macpans deputāts: jāatrod kompromiss.

Ed.Zvejnieks deputāts: akās bija sūkĦi.

V.Dunajevs novada domes priekšsēdētāja vietnieks: akās bija ūdens. Izrokot dīėi, pazuda ūdens.

Atstāt naudu komunālam iecirknim un iztīrīsim!

I.Indrikova nekustamā īpašuma īpašniece: pirms JāĦiem iztīrījām.

G.Rozentāls novada domes priekšsēdētājs: veltam naudas summu un palīdzam!

V.Dunajevs novada domes priekšsēdētāja vietnieks: pašiem ir daudz darba.Papildus šim vēl

vajaga saskaĦojumu! Lai SIA „Alsunga” palīdz.

I.Freiberga: vai ar ielu rekonstrukciju kopā nevar savienotA.Macpans deputāts: sadarbībā ar

iedzīvotājiem ievelk ūdensvadu.

V.Dunajevs novada domes priekšsēdētāja vietnieks: lai iedzīvotāji raksta iesniegumus.

G.Rozentāls novada domes priekšsēdētājs: Organizēt ūdensvada ievilkšanas darbu izpildi RaiĦa

ielā Nr.13 ,15,17 - Alsungā (līdz dzīvojamām ēkām). Alsungas novada domei, vienoties ar SIA

Alsunga par minēto darbu veikšanu, apmaksājot izdevumus.

Apturēt ugunsdrošības dīėa (starp Liepu iela Nr.12 un Kuršu ielu Nr.1) rakšanas darbus.

SaskaĦā ar 03.05.2012. novada domes protokollēmumu Nr.5#8 „Par finansējuma izdali RoĦu

valka novadgrāvja un dīėa padziĜināšanai” un līdz 02.08.2012. esošo atlikumu 200,-Ls, novirzīt

punktā 1 minētā ūdensvada ievilkšanas darbu apmaksai.


Atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, Sk.NagliĦa, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī” nav,

„Atturas” nav,

dome nolemj:

1. Organizēt ūdensvada ievilkšanas darbu izpildi RaiĦa ielā Nr.13,15,17 - Alsungā (līdz

dzīvojamām ēkām). Alsungas novada domei, vienoties ar SIA Alsunga par minēto darbu

veikšanu, apmaksājot izdevumus.

2. Apturēt ugunsdzēsības dīėa (starp Liepu iela Nr.12 un Kuršu ielu Nr.1) rakšanas darbus.

3. SaskaĦā ar 03.05.2012. novada domes protokollēmumu Nr.5#8 „Par finansējuma izdali

RoĦu valka novadgrāvja un dīėa padziĜināšanai” un līdz 02.08.2012. esošo atlikumu 200,-

Ls, novirzīt punktā 1 minētā ūdensvada ievilkšanas darbu apmaksai.

G.Rozentāls

6.#

Zemes jautājumi

ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2012. gada 27. jūnija vēstuli Nr.2-04-K/2829 un saskaĦā

ar likumu ‘’Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas

pabeigšanas likumu’’25. panta ceturto punktu.

25.pants. Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi - Juridiskajām un fiziskajām personām,

kurām zeme piešėirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja:

4.) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts

akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.

(2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daĜā

minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes

nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks

nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes

nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt

zemesgrāmatā.

(2 1 ) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās

lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiĦā persona zemes nomas pirmtiesības

neizlieto, pašvaldība pieĦem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas

pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieĦem līdz

2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu

pieĦem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā. Minēto lēmumu

pieĦemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju

sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Rezerves zemes fonda

izmantošanu regulē atsevišės likums.

(4 1 ) Ja personai saskaĦā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un

tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai

piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieĦem lēmumu par atsevišėa zemesgabala izveidošanu

platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaĦā ar pašvaldības saistošajos

noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu

nekustamā īpašuma lietošanas mērėi un lēmumam par atsevišėa zemesgabala izveidošanu

pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra

apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)

īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā


noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.

(5) Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas

pirmtiesības.

(6) Zemes lietotājs nomas maksu maksā par visu lietošanā piešėirto zemi, ja viĦš līdz zemes

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienai:

1) nav noslēdzis zemes nomas līgumu par nomas tiesībām uz daĜu no viĦa lietošanā bijušās

zemes;

2) rakstveidā nav atteicies no zemes lietošanas tiesībām.

Pamatojoties uz likumu ‘’Par zemes lietošanu un zemes ierīcību’’ un likumu ‘’Par valsts un

pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas

likumu’’ 25. pantu, Atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs,

Ed.Zvejnieks, G.Bloks, I.Bloka, A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure,

L.Baumane, A.Sokolovskis, J.Šteinbergs,

„Pretī” nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2011. gada 31. decembri:

Nr.p.k. Zemes

lietojuma

nosaukums

Lietotāja

vārds ,

uzvārds

1. Ziedlejas 3 Aivo

KrūmiĦš

2. Kodoli Maruta

Kodola

3. Skolas iela

22

Gunta

Stieăele

4. Avoti Viktors

Zīverts

5. AkotiĦi Guntis

Matevičs

Personas

kods

091072-

11758

300664-

11636

310369-

11765

100351-

11798

010763-

11759

Zemes

gabala

kadastra

apzīmējums

Platība

ha

Piezīmes

62420040002 0.1 Uz zemes gabala

atrodas ēkas.

62420060056 12.7

62420100249 5.0

62420080073 0.399 Uz zemes gabala

atrodas dzīvojamā

māja ar palīgēkām.

62420090097 3.3 Uz zemes gabala

atrodas dzīvojamā

māja ar palīgēkām.

62420120028 4.8 Uz zemes gabala

atrodas dzīvojamā

māja ar palīgēkām.

2. SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā

spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā, Lielā iela 4, LV-

3400).

Nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšana

Izskatot Elitas Makares, personas kods 120364-11636, dzīvo Pāvila iela 23, Ventspils,

iesniegumu no 12.07.2012 ,

atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, G.Bloks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī”nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:


1. Apstiprināt zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu Nr.62420070174-2.0 ha,

Nr.62420050144-1.6 ha, Nr.62420040134-3.9 ha, kas piešėirti ar Centrālās zemes

komisijas lēmumu Nr.8483 no 16.01.2012, nosaukumu ‘’Muižarāji’’ un lietošanas mērėi

lauksaimniecība (kods 0101).

G.Rozentāls

7.#

Par sakoptākās sētas konkursu Alsungas novadā

Pamatojoties uz Nolikumu par „Sakoptākās sētas” konkursu un klātienē iepazīstoties ar

izvirzīto lauku sētu „ZaĜumi”,

atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, G.Bloks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī” nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā apbalvot par ieguldīto darbu ar naudas

balvu 30,-Ls Viju Eiduku (personas kods 040859-12218), dzīvojošu „ZaĜumos”,

Alsungas novadā kā sakoptākās sētas uzvarētāju.

2. Izstrādāt jaunu Nolikuma projektu ēku, sētu un teritorijas sakopšanai.

G.Rozentāls

8.#

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA IZBEIGŠANU

SaskaĦā ar:

• Skolas ielas 8 iedzīvotāju pretenzijām pret ēkā dzīvojošā īrnieku Andri Buku (iesniegums

un sūdzība);

• pašvaldības policijas 02.08.2012. Aktu ar pievienotām bildēm par dzīvoklī esošiem

antisanitāriem apstākĜiem un ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem;

• īres līguma noteikumu neievērošanu

un LR Dzīvojamo telpu īres likuma 28. 1 panta - Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana, ja tiek bojāta

dzīvojamā telpa vai māja vai citādi pārkāpti dzīvojamās telpas lietošanas noteikumi

Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viĦa ăimenes locekĜiem

un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks, viĦa ăimenes locekĜi vai

citas personas, kuras dzīvo kopā ar viĦu:

1) bojā vai posta dzīvojamo telpu (arī dzīvokĜa iekārtu), citas būves un telpas, kas īrniekam

nodotas lietošanā saskaĦā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, vai arī dzīvojamās mājas

koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas;

2) izmanto dzīvojamo telpu, dzīvojamo māju, citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas

lietošanā saskaĦā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, mērėiem, kādiem tās nav paredzētas;

3) citādi pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējām personām dzīvošanu

ar tām vienā kopējā dzīvoklī vai vienā mājā neiespējamu.

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, Sk.NagliĦa,A.Sokolovskis,


„Pretī” A.Kaminskis,J.Šteinbergs,D.KalniĦa,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Ar 02.08.2012.izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku Andri Buku p/k

071263-11771 bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

2. Anulēt deklarēto dzīves vietu Andrim Bukam Jaunā māja -1,

Pamatojums: zudis tiesiskais pamats.

G.Rozentāls

9.#

Par doktorātu

Pamatojoties uz Finansu un tautsaimniecības; Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteju

apvienotās sēdes 26.07.2012.protokollēmumu,

atklāti balsojot ar deputātu balsīm „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, Ed.Zvejnieks, I.Bloka,

A.Macpans, D.KalniĦa, A.Kaminskis, A.Macpans, A.Ėikure, L.Baumane, A.Sokolovskis,

J.Šteinbergs,

„Pretī nav,

„Atturas” nav

dome nolemj:

1. Alsungas novada pašvaldības Komunālā iecirkĦa pārziĦā ūdens aizsalšanas novēršana

Pils ielā 10, Alsungā.

Priekšsēdētājs ___________________________________________G.Rozentāls 16.08.2012.

Sēdi protokolēja Kancelejas vadītāja__________________________V.Zingberga 16.08.2012.

More magazines by this user
Similar magazines