12.02.2015 Views

UKT Paskaidrojuma raksts - Mālpils

UKT Paskaidrojuma raksts - Mālpils

UKT Paskaidrojuma raksts - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PASKAIDROJUMA RAKSTS<br />

Projekts izstrādāts, balstoties uz inženierkomunikāciju turētāju izdotajiem tehniskajiem<br />

noteikumiem, topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes, kā arī saskaņā ar LR spēkā<br />

esošajiem būvnormatīviem. Visi projektā paredzētie materiāli ir sertificēti un atbilst vides<br />

kvalitātes prasībām.<br />

Mālpils ir Mālpils novada administratīvais centrs. Tā atrodas Rīgas rajonā apmēram 60<br />

km uz austrumiem no Rīgas un 17 km uz dienvidaustrumiem no Siguldas. Mālpils atrodas Lielās<br />

Juglas upes sateces baseinā. Ciemata reljefs ir 84 m līdz 97 m virs jūras līmeņa.<br />

Mālpils pagastā reģistrēts 4181 iedzīvotājs, no kuriem 2237 dzīvo Mālpils ciema<br />

administratīvajās robežās (datus par iedzīvotāju skaitu nodrošina Mālpils pašvaldība). Pēc<br />

tehniski ekonomiskā pamatojuma Mālpils aglomerācijas robežās dzīvo 2116 cilvēki.<br />

Mālpilī kopējais dzeramā ūdens patēriņš diennaktī ir 263 m3/dnn. Dzeramā ūdens<br />

patēriņš (m3/dnn) ir ņemts pēc TEP datiem. Spiediens ūdensapgādes tīklā ir 3,6 līdz 4 bāri.<br />

Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi, paredzēti valsts<br />

nozīmes arheoloģisko pieminekļu Mālpils viduslaiku pils, vietējās nozīmes arheoloģisko<br />

pieminekļu Mālpils baznīcas viduslaiku kapsēta un Mālpils pilskalns (Vīnakalns), kā arī valsts<br />

nozīmes arhitektūras pieminekļu Mālpils muižas apbūve, Mālpils luterāņu baznīca, Kungu māja<br />

un Parks aizsardzības zonās.<br />

Grunts apstākļu un esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietu noteikšanai tika veikti<br />

topogrāfiskās un ģeoloģiskās izpētes darbi.<br />

Tehniskajā projekta ietvaros Mālpilī tiek paredzēts:<br />

Rekonstruē centralizētās ūdensapgādes tīklus Lapu, Saules, Rītausmas, Ziedoņa<br />

un Ceriņu ielās;<br />

Rekonstruēt centralizētos kanalizācijas tīklus Kalna, Ceriņu un Mergupes ielās;<br />

Izbūvēt jaunu ūdens sagatavošanas ēku, kurā tiks pārvietotas esošās ūdens<br />

atdzelžošanas iekārtas no blakus esošās ūdens atdzelžošanas ēkas;<br />

Izbūvēt smilšu ķērāju pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas;<br />

Izbūvēt vienu pazemes ugunsdzēsības hidrantu Ziedoņa ielā.


KOPĒJIE TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI<br />

Apzīmējums<br />

Caurules<br />

materiāls<br />

Caurules<br />

diametrs<br />

(mm)<br />

Kopgarums<br />

(m)<br />

Ūdensvads<br />

Pašteces<br />

kanalizācija<br />

Pašteces lietus<br />

kanalizācija<br />

U1<br />

K1<br />

LK1<br />

Polietilēns<br />

(PE)<br />

Polipropilēns<br />

(PP)<br />

Polietilēns<br />

(PP)<br />

32 115.00<br />

63 606.00<br />

110 182.90<br />

110 6.90<br />

160 42.40<br />

200 594.10<br />

160 10.90<br />

ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA<br />

Projektā paredzēto izbūvējamo ūdensvadu kopgarums ir 903.9 m. (t.sk. 182.9 m – PE<br />

De110, 606.0 m – PE De63, 115.0 m – PE De32). Projektēto ūdensvada tīklu trases skatīt<br />

tehniskā projekta lapās ŪKT-2 līdz ŪKT-6.<br />

Ugunsdzēsība projektēta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 „Ūdensapgādes<br />

ārējie tīkli un būves”, ārējā ugunsdzēsība paredzēta no pazemes hidranta, kurš tiks izbūvēts uz<br />

Ziedoņa ielas. Pārējo ugunsdzēsību nodrošina jau esoši hidranti uz Mergupes un Kalnu ielām.<br />

Projektējamo ūdensvada trasi un atzarus paredzēts izbūvēt no polietilēna (PE) ūdensvada<br />

caurulēm ar spiediena klasi PN10. Ūdensapgādes tīkli Mālpilī ir projektēti ar De110, De63 un<br />

privātmāju pieslēgumi ar De32 caurulēm. Ūdensvada vidējais iebūves dziļums ap 1,60 – 2,00 m<br />

līdz caurules augšai.<br />

Ūdensapgādes tīklu izbūvei nepieciešamie darbi:<br />

trases nospraušana un tās fiksācija dabā (skatīt plānus ar ŪKT tīkliem);<br />

ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas tā atjaunošana;<br />

būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana;<br />

gruntsūdens līmeņa pazemināšana, pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes<br />

datiem;<br />

PE De110, De63 un De32, PN10 cauruļvada izbūve būvgrāvī ar 15 cm biezu<br />

smilšu pamatni un apbērumu, nodrošinot tīklu izbūvi sausā būvgrāvī;<br />

dzelzsbetona akas DN1500 izbūve;<br />

aizbīdņu un veidgabalu uzstādīšana akās un pazemes risinājumos;<br />

jaunu māju pieslēgumu izbūve;<br />

esošo māju pieslēgšana pie jaunprojektētā ūdens vada;<br />

jauna pazemes hidranta izbūve;<br />

ūdensvadu antibakterioloģiskā apstrāde un skalošana.


Ūdensvads izbūvējams pa Ceriņu, Ziedoņa, Rītausmas, Saules, Lapu ielām, kā arī pie<br />

jaunprojektētās ūdens atdzelžošanas stacijas.<br />

No maģistrālā ūdensvada ir paredzēti pieslēgumi uz privātmājām līdz zemes gabala<br />

robežai vai pie esošā ūdens vada.<br />

Ūdensapgādes tīkls Ceriņu ielā tiek projektēts paralēli jaunajam pašteces kanalizācijas<br />

tīklam, līdz ar to komunikācijas tiks izvietotas vienā tranšejā.<br />

Ūdensvadu aka tiek izbūvēta no saliekamiem dzelzsbetona elementiem – grodiem<br />

DN1500.<br />

Pēc projekta ir paredzēts hidranta aku iebūvēt zem grantēta ceļa. Akas vākam ir jābūt<br />

vienā līmenī ar ceļa segumu. Savienojumam starp pārseguma vāku un ceļa segumu ir jābūt pēc<br />

iespējas šaurākam, jāizmanto ķeta vāks ar nestspēju 40 t. Akas vāks grantētās ielās jāapbetonē,<br />

un jāiegulda 10 cm zem grants seguma virsmas, lai ielu uzkopšanas laikā novērstu to<br />

nostumšanu.<br />

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski<br />

izgatavota aizsargčaula. Aizbīdņi un veidgabali jāparedz uz atbalsta blokiem (betona klase ne<br />

mazāka kā B15).<br />

Ūdensvadu atgaisošana paredzēta caur privātmāju dzeramā ūdens ņemšanas krāniem un<br />

maisītājiem, kā arī izmantojot pazemes hidrantus.<br />

Akas grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona<br />

elementiem. Rūpnieciski ražotie aku dzelzsbetona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas<br />

dzelzsbetona pamatnes, zem tās jāparedz 20cm biezs šķembu pabērums un 30 cm biezs<br />

apbērums ap dzelzsbetona akas grodiem. Balstoties uz caurules iebūves dziļumu, jānosaka akas<br />

dziļums. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt vismaz 250 mm.<br />

Ūdensvada trases pagriezieni un privātmāju pieslēgumu mezgli izbūvējami kā pazemes<br />

risinājumi. Pazemes risinājumos paredzēti elektrometināmi (EM) veidgabali un noslēgarmatūras<br />

savienojošie elementi. Pievadi uz ēkām un būvēm izbūvējami ar EM sedlu pieslēgšanās uzlikām,<br />

pazemes EM servisa aizbīdņiem un EM dubultuzmavām. Pazemes tipa aizbīdņi paredzēti ar<br />

teleskopisko kātu un kapi. Aizbīdņu kapes zaļajā zonā un grants segumā izbūvējamas betona<br />

nostiprinājumā. Ūdensvada pievadi tiek nodrošināti līdz zemesgabala robežai.<br />

Jaunprojektētajiem pievadiem projektā paredzēts atstāt gala noslēgus (aizbāzni - korķi) ar<br />

iespēju pievienoties centralizētai ūdensapgādes sistēmai.<br />

Pēc jaunā ūdensvada izbūves, esošās turpmāk neizmantojamās ūdensvada caurules<br />

paredzētas atslēgt no sistēmas pēc jaunā ūdensvada tīkla izbūves. Atsevišķās vietās, kur<br />

šķērsojas jaunprojektētā ūdensvada caurule ar esošo cauruli vienā līmenī, esošajai caurulei tiek<br />

demontēts posms tranšejas platumā un caurules gali aizbetonēti. Visa projekta realizācijas laikā<br />

būvniekam jānodrošina nepārtraukta ūdens piegāde patērētājiem un jāizstrādā darbu veikšanas


projekts, kurā tiks norādīts kā tiks veikta esošo ūdensvada pārslēgšana.<br />

Rītausmas ielā paredzēta esošās noslēdzošās armatūras pārbūvēšana, no Rītausmas ielas<br />

uz Liepu un Rītausmas ielas krustojumu. Precīzu noslēdzošās armatūras pārbūves vietu skatīt<br />

lapā „ŪKT-4”. Esošās noslēdzošās armatūras pārbūvēšana ir paredzēta arī Ziedoņa ielā, no<br />

Ziedoņa ielas uz Liepu un Ziedoņa ielas krustojumu. Precīzu noslēdzošās armatūras pārbūves<br />

vietu Ziedoņa ielā skatīt lapā „ŪKT-3”.<br />

Projekta ietvaros ir paredzēta ūdensvada caurduršana zem valsts autoceļa V61 (skatīt<br />

lapā ŪKT-5). Šo autoceļu šķērsos PE De63x3.8 (PN10) ūdensvada caurule (caurules iebūves<br />

dziļums 1.81 m līdz apvalkcaurules augšai), ūdensvada cauruli ir paredzēts ievietot<br />

apvalkcaurulē PE De110.<br />

Tehnoloģiskās bedres ūdensvada caurduršanai ir paredzētas novietot ārpus valsts<br />

autoceļa V61 zemes nodalījuma joslas robežām. Precīzu darba bedres (2.0x1.5 m) un<br />

pieņemšanas bedres (2.0x1.5 m) atrašanās vietu plānā skatīt lapā „ŪKT-6”, kā arī garenprofila<br />

lapā „ŪKT-7”.<br />

Apvalkcauruli iegulda iepriekš sagatavotā urbumā vai stiprina pie pneimocaurdures<br />

ierīces, un vienlaicīgi ar urbuma veikšanu to ievelk, tad apvalkcaurulē ievieto ūdensvadu ar<br />

fiksatoriem.<br />

Ūdens sagatavošanas ēka<br />

Projektā paredzēts uzbūvēt jaunu ūdens sagatavošanas ēku blakus esošajai.<br />

Jaunprojektējamās ēkas kopējā platība 53.20 m 2 . Jaunprojektētajā ēkā ir paredzēta tualete ar<br />

izlietni un palīgtelpa priekš apkalpojošā personāla. Jaunās ūdens sagatavošanas ēkas<br />

būvkonstrukcijas skatīt projekta „BK” daļā, bet arhitektūru „AR” daļā.<br />

Ūdens sagatavošanai paredzēts uzstādīt esošas atdzelžošanas iekārtas (divus filtrus) ar<br />

maksimālo ražību (vienam filtram) līdz 39.75 m 3 /h, kompresoru un sūkni (visa iekārtu iekšējā<br />

apsaiste paliek esoša). Projekta ietvaros ir paredzēti četri balsti priekš iekšējās apsaistes<br />

caurulēm, jo caurules nav paredzētas stiprināt pie sienām. Jaunprojektētajā ēkā atradīsies arī<br />

sūkņu vadība, kura tiks pārvietota no esošās ūdens atdzelžošanas stacijas. Esošās iekārtas ir<br />

paredzētas transportēt caur durvīm un transportēšanas attālums ir ~ 9.0 m. Sīkāku informāciju<br />

par atdzelžošanas iekārtu tehnoloģisko darbību un iekārtu izvietojumu skatīt tehniskā projekta<br />

„TN” daļā. Sīkāku informāciju par esošajām iekārtām un iekārtu jaudām un parametriem skatīt<br />

tehniskā projekta TN daļas pielikumos.<br />

Būvniecības laikā precizēt elektrības kabeļa atrašanās vietu no esošās ēkas uz ūdens<br />

sūkni, kurš atrodas virszemes paviljonā (virszemes paviljons atrodas pretī esošajai ēkai).<br />

Gadījumā, ja kabelis atrodas vietā, kur paredzēta jaunprojektētā ūdens sagatavošanas ēka,


autoruzraudzības kārtībā veikt kabeļa pārbūvēšanu. Būvdarbu apjomos ir ierēķināts apjoms šī<br />

kabeļa pārbūvēšanai. Jaunprojektētās ūdens sagatavošanas ēkas iekšējā un ārējā apgaismojuma<br />

izvietojumu un elektrības pievadus skatīt projekta „ELT” un „EL” daļā.<br />

Informācija par ārējiem cauruļvadu diametriem, iebūves dziļumiem, slīpumiem parādīta<br />

garenprofilā, kuru skatīt tehniskā projekta lapā ŪKT-7.<br />

Iekšējā ūdensapgādes sistēma (ŪK):<br />

Iekšējo ūdensapgādes sistēmu ēkā montē ar Unipipe daudzslāņu caurulēm PE 16x2,0 un<br />

PE 20x2,25, kas noizolētas ar nepieciešamo 9 mm siltumizolāciju. Caurules tiek montētas virs<br />

grīdas seguma. Iekšējos ūdensvadus izbūvēt ar slīpumu 2 promiles virzienā uz izlaidēm<br />

cauruļvada iztukšošanai. Iekšējai ūdensapgādei nepieciešamo ūdens daudzumu nodrošinās<br />

pieslēgumus pie izejošā ūdensvada PE De110 uz patērētājiem no ūdens atdzelžošanas iekārtām.<br />

Lai nodrošinātu siltā ūdens patēriņu tualetē paredzēts uzstādīt elektrisko ūdens sildītāju ar<br />

nominālo apjomu 5 l.<br />

KANALIZĀCIJAS SISTĒMA<br />

Projektā paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar kopējo garumu 643.4 m, (t.sk.<br />

594.1 m – PP De200, 42.4m – PP De160, 6.9m – PP110). Projektēto pašteces kanalizācijas tīklu<br />

trases skatīt tehniskā projekta lapās ŪKT-2 līdz ŪKT-6.<br />

Pašteces kanalizācijas ārējie tīkli un ēku pievadi izbūvējami no polipropilēna (PP)<br />

caurulēm ar stinguma klasi SN8. Pašteces kanalizācijas cauruļvadu minimālais iebūves dziļums<br />

ir 0,7 m līdz caurules augšai.<br />

Pašteces kanalizācijas tīklu jaunbūvei nepieciešamie darbi:<br />

trases nospraušana un tās fiksācija dabā (skat. plānus ar ŪKT tīkliem);<br />

ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas tā atjaunošana;<br />

būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana;<br />

gruntsūdens līmeņa pazemināšana, pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes<br />

datiem;<br />

De200, De160 un De110, SN8 cauruļvada izbūve būvgrāvī ar 15 cm biezu smilšu<br />

pamatni un apbērumu, nodrošinot tīklu izbūvi sausā būvgrāvī;<br />

dzelzsbetona skataku DN1000 izbūve;<br />

plastmasas sadzīves notekūdeņu skataku DN400/315 un DN560/500 izbūve;<br />

jaunu māju pieslēgumu izveidošana;<br />

esošo māju pieslēgumu pārslēgšana;<br />

pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV inspekcija un skalošana.


Pašteces kanalizācija izbūvējama pa Ceriņu, Kalnu un Mergupes ielām. Privātmājām<br />

kanalizācijas pievadi tiek nodrošināti līdz zemesgabala robežai.<br />

Tehniskajā projektā kanalizācijas akas tiek projektētas atbilstošu aku iebūves dziļumiem:<br />

• iebūves dziļums līdz 1.5 m - plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka<br />

DN400/315;<br />

• iebūves dziļums no 1.5 m līdz 2.0 m - plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka<br />

DN560/500;<br />

• iebūves dziļums no 2.0 m līdz 3.0 m - saliekamo dzelzsbetona elementu grodu<br />

aka Ø1000 mm;<br />

• iebūves dziļums no 3.0 m un dziļāk - saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka<br />

Ø1500 mm;<br />

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir<br />

jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Rūpnieciski ražotie aku dzelzsbetona<br />

grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes, zem tās jāparedz 20cm biezs šķembu<br />

pabērums un 30 cm biezs apbērums ap dzelzsbetona akas grodiem. Vietas starp cauruli un aku<br />

grodiem ir jāhermetizē un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula.<br />

Visām dzelzbetona grodu akām jābūt hermētiskām.<br />

Pēc projekta ir paredzēti divu veidu aku vāku tipi atkarībā no akas iebūves vietas:<br />

1) aka iebūvēta zem grantētiem ceļiem. Akas vākam ir jābūt vienā līmenī ar ceļa<br />

segumu. Savienojumam starp pārseguma vāku un ceļa segumu ir jābūt pēc<br />

iespējas šaurākam, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju 40 t. Akas vāki grantētās<br />

ielās jāapbetonē, un jāiegulda 10 cm zem grants seguma virsmas, lai ielu<br />

uzkopšanas laikā novērstu to nostumšanu;<br />

2) aka iebūvēta zaļajā zonā. Akas pārseguma vākam ir jābūt vienā līmenī ar zemes<br />

virsmu, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju 5 t.<br />

Mergupes ielā pašteces kanalizācija (posmā no akas, KA-5 līdz KA-6) šķērso<br />

koplietošanas ūdensnoteku (grāvi). Projektējot šo posmu, par piemērotāko tehnisko risinājumu<br />

tika pieņemts ūdensnoteku šķērsot virs ūdens līmeņa, kanalizācijas cauruli ievietojot siltinātā PE<br />

aizsargčaulā De315. Pēc pašteces kanalizācijas vada izbūves paredzēts nostiprināt grāvja<br />

nogāzes ar laukakmeņiem, vietās, kur pašteces kanalizācijas caurule iznāk no zemes. Pašteces<br />

kanalizācijas caurulei tiek paredzēti divi balsti, kuri nodrošinās cauruli pret ieliekšanos.<br />

Koplietošanas ūdensnotekas (grāvja) šķērsošanu ar pašteces kanalizācijas vadu un balstu<br />

risinājumus skatīt lapā „ŪKT-17”.<br />

Šķērsojot koplietošanas ūdensnoteku (grāvi) netiks izmainītas esošās zemes virsas<br />

atzīmes.


Koplietošanas ūdensnotekas (grāva) posma uzturēšana pēc būvniecības darbu<br />

pabeigšanas jāveic komunikāciju īpašniekam.<br />

Informācija par cauruļvadu diametriem, iebūves dziļumiem, slīpumiem norādīta<br />

garenprofilā, kuru skatīt tehniskā projekta lapā „ŪKT-8”.<br />

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija:<br />

Tehniskā projekta ietvaros tika veikta esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā<br />

apsekošana. Pēc apsekošanas atzinuma tika konstatēti nepieciešamie darbi:<br />

• baseina dzelzsbetona pārsedžu demontāža un nodošana utilizācijai – 40.gab.<br />

• baseinu iztīrīšana, nosēdumu izvākšana un izmazgāšana. Baseina izmēri 20x12x4<br />

m – 2 gab.;<br />

• pa baseina vidussienu izbūvēt pārejas tiltiņu ar margām – L=20 m, 2 gab.;<br />

• uzstādīt airfiltrus – 8 gab.;<br />

• uzstādīt membrānas tipa aeratorus 9x4 m un 36x5 m ar atgaisošanas caurulēm un<br />

ventiļiem;<br />

• nomainīt melnā metāla teknes uz teknēm no nerūsējošā tērauda AISI 304. Dūņu<br />

teknes – 8 m, 2 gab., tīrā ūdens teknes – 2 gab.;<br />

• uzstādīt AISI 304 zāģi – 24 m;<br />

• uzstādīt AISI 304 aizsargdēli – 24x0.6 m;<br />

• nepieciešams uzstādīt jaunus rotona tipa pūtējus ar ražību 500 kub.m/st;<br />

• piegādāt stacionāru patstāvīgas darbības oksiometru;<br />

Apsekošanas atzinumā pie nepieciešamajiem pasākumiem (pozīcija Nr.1) ir minēta<br />

nosēdaku rekonstrukcija, bet šajā tehniskajā projektā netiks veikti darbi, kuri tur ir minēti.<br />

Iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēma (ŪK):<br />

Iekšējie kanalizācijas cauruļvadi PVC De50 un De110 tiek montēti zem grīdas seguma.<br />

Kanalizācijas caurules De50 izbūvēt ar slīpumu 35 promiles, bet De110 ar slīpumu 20 promiles.<br />

Ūdens sagatavošanas stacijas telpās tiek ierīkoti: 1 sēdpods, 1 roku mazgātne.


LIETUS KANALIZĀCIJAS SISTĒMA<br />

Projektā paredzētās izbūvējamās lietus kanalizācijas kopgarums ir 10.90 m PP De160.<br />

Lietus kanalizācija paredzēta izbūvēt pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, kur paredzēts<br />

uzstādīt smilšu ķērāju.<br />

Lietus kanalizācijas ārējie tīkli izbūvējami no polipropilēna (PP) caurulēm ar stinguma<br />

klasi SN8. Lietus kanalizācijas cauruļvadu minimālais iebūves dziļums ir 0,7 m līdz caurules<br />

augšai.<br />

Lai savāktu lietus ūdeņus no projektētā piebraucamā ceļa, kura segums ir paredzēts<br />

betonējums, tehniskajā projektā paredzēts izbūvēt ACO Drain kanālu ar platumu 23.5 cm.<br />

Projektēto lietus kanalizācijas tīklu trasi skatīt tehniskā projekta lapā „ŪKT-6”.<br />

Smilšu ķērājs:<br />

Projektā pirms esošās kanalizācijas sūkņu stacijas ir paredzēts izbūvēt smilšu atdalītāju<br />

(smilšu ķērāju) ar apvadlīniju.<br />

Sakarā ar dziļi iebūvētu esošo kanalizāciju, pēc projekta ir paredzēta 2 m zemes grunts<br />

kārtas noņemšana. Šie darbi ir paredzēti tādēļ, lai samazinātu smilšu atdalītāja dziļumu. Sīkāku<br />

informācija par smilšu atdalītāja un apvadlīnijas trasējumu skatīt tehniskā projekta „GP” un<br />

„ŪKT” daļās.<br />

Projektā pie jaunprojektētā smilšu atdalītāja ir paredzēts izbūvēt betonētu piebraucamo<br />

ceļu, kā arī paredzētas izbūvēt betonētas atbalsta sienas. Sīkāku informāciju par piebraucamo<br />

ceļu un betonētajām atbalsta sienām skatīt projekta „BK” daļā.<br />

Smilšu atdalītāja diametrs Ø2800 mm, dziļums 3.72 m. Smilšu atdalītājs ir apakšzemes,<br />

cilindrisks, vertikāli novietots. Smilšu atdalītājs aprīkots ar rupjo frakciju grozu uz vadulām un<br />

kāpnēm. Sīkāku informācija par smilšu atdalītāju skatīt tehniskā projekta „TN” daļā.<br />

Pēc projekta ir paredzēti divi nerūsējošā tērauda nažveida aizbīdņi DN200. Viens<br />

aizbīdnis ir paredzēts smilšu atdalītājā uz ietekošās caurules, savukārt otrs uz apvadlīnijas.<br />

Lietus kanalizācijas tīklu jaunbūvei nepieciešamie darbi:<br />

trases nospraušana un tās fiksācija dabā (skat. plānus ar ŪKT tīkliem);<br />

seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas tā atjaunošana;<br />

būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana;<br />

gruntsūdens līmeņa pazemināšana, pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes<br />

datiem;<br />

De160, SN8 cauruļvada izbūve būvgrāvī ar 15 cm biezu smilšu pamatni un<br />

apbērumu, nodrošinot tīklu izbūvi sausā būvgrāvī;<br />

dzelzsbetona skataku DN1500 izbūve;<br />

lietus kanalizācijas cauruļvadu CCTV inspekcija un skalošana.


Aku vāku tipi atkarībā no akas iebūves vietas ir tādi paši kā aprakstīti sadaļā par<br />

kanalizācijas sistēmu.<br />

Lietus kanalizāciju pēc projekta ir paredzēts ievadīt esošajā kanalizācijā, kur tālāk esošā<br />

kanalizācija ieplūst Mergupē. Pirms ievadīšanas esošajā kanalizācijas tīklā, lietus kanalizācijai ir<br />

paredzēta nosēdaka no dzelzsbetona grodiem DN15000 mm. Nosēdakas tīrīšanas biežums ir<br />

atkarīgs no lietus ūdeņu piesārņojuma.<br />

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski<br />

izgatavota aizsargčaula.<br />

Aku vāku tipi atkarībā no akas iebūves vietas ir tādi paši kā aprakstīti sadaļā par<br />

kanalizācijas sistēmu. Informācija par cauruļvadu diametriem, iebūves dziļumiem, slīpumiem<br />

parādīta garenprofilā, kuru skatīt tehniskā projekta lapā „ŪKT-8”.<br />

Sakarā ar piebraucamā ceļa pazemināšanu par diviem metriem pēc projekta ir paredzēta<br />

elektrības kabeļa pārvietošana. Kabeļa atrašanās vieta netiks mainīta, tiks mainīts elektrības<br />

kabeļa iebūves dziļums. Elektrības kabeļa pārvietošanu skatīt projekta „ELT” daļā.<br />

Ūdensapgādes, pašteces kanalizācijas un lietus kanalizācijas cauruļvadus tranšejā guldīt<br />

uz 15 cm biezas smilšu pamatnes, kas nedrīkst saturēt akmeņu (cietas) frakcijas lielākas par 20<br />

mm. Smilšu pamatne, apbērums un grunts, kas paredzēta tranšejas aizbēršanai, pa kārtām<br />

blietējamas. Paredzēt nelabvēlīgās grunts nomaiņu (dūņas, augsne) pret smilts apbērumu līdz<br />

nelabvēlīgas grunts slāņa beigām.<br />

Visām dzelzbetona grodu akām jābūt hermētiskām.<br />

Rokot tranšeju tuvāk par 2,0 m no elektrības gaisvadu stabiem, paredzēt to aizsardzības<br />

konstrukcijas. Nepieciešamā dziļuma tranšeju izbūvei izmantot aizsargsienas un cita veida<br />

palīglīdzekļus, lai nodrošinātu tranšejas malu nenobrukšanu un tranšejas neaizbiršanu. Zem<br />

gaisvadu līnijām darbus veikt bez smagās tehnikas.<br />

Esošo cauruļvadu pieslēgšanas vietas, cauruļvadu materiālu un cauruļvadu virsas<br />

atzīmes, kā arī citu komunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā uz vietas.<br />

Būvniecības laikā nodrošinot to aizsardzību, bojājuma gadījumā atjaunot iepriekšējā kvalitātē.<br />

Būvdarbi veicami sausā tranšejā. 1,0 m virs ieguldītās caurules nepieciešams uzstādīt<br />

brīdinājuma lentu. Visām sistēmām būvniecības laikā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. Darbu<br />

veikšanas laikā jānodrošina piekļuve mājām un objektiem. Pēc darbu pabeigšanas jāsakārto ceļi<br />

un ielu brauktuves un ceļa zemes nodalījuma joslas sākotnējā stāvoklī. Būvniecības laikā<br />

atjaunot nojauktos žogus, kā arī uzstādīt atpakaļ ceļa zīmes, kuras tiks izraktas.<br />

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras<br />

norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.<br />

Specifikācijās un paskaidrojuma rakstā noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar


citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.<br />

Hidranta atrašanās vietu apzīmē ar norādītājzīmēm atbilstoši standartam LVS 446:2004<br />

“Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums".<br />

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā.<br />

Izstrādāja:<br />

Baiba Salaka<br />

2012. gada marts

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!