12.02.2015 Views

buklets - Zvaigzne ABC

buklets - Zvaigzne ABC

buklets - Zvaigzne ABC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

APGĀDS ZVAIGZNE ABC

for Secondary School

www.zvaigzne.lv


Angļu valoda vidusskolai

Mācību grāmata (160 lpp.) un minivārdnīca (64 lpp.)

Student’s Book & Mini-Dictionary

2 Class CDs

Darba burtnīca ar CD (152 lpp.)

Language Development Book & CD

Skolotāja grāmata (216 lpp.)

Teacher’s Guide

Mācību komplekts ir divdaļīga vidusskolas kursa sastāvdaļa 10. klasei un 11. klases 1. semestrim.

Komplektizdevums apstiprināts LR IZM 2008. gadā un saskaņots ar Eiropas Valodu Portfeļa līmeņiem B1–B2.

Tas atbilst angļu valodas jaunajam standartam un programmas prasībām.

Uzticieties !

Mācību komplektu izstrādājušas Latvijas skolotājiem un skolēniem pazīstamās autores

Velta Matisāne, Irina Bučinska un Zane Kremptone, kuras veidojušas angļu valodas

mācību grāmatas sākumskolai un pamatskolai, kā arī papildmateriālus valodas apguvei.

Mācību grāmata

Motivē mācīšanās procesam, piedāvājot aizraujošas un

mūsdienīgas tēmas, piemēram, globālā sasilšana, laika

plānošana, tautas kultūras vērtības un mūsdienu māksla.


Angļu valoda vidusskolai

Piedāvā autentiskus tekstus izpratnes un

lasīšanas stratēģiju veidošanās procesam.

Piedāvā aizraujošus uzdevumus diskusijām,

argumentēšanai, debatēm, grupu, pāru un

individuālam darbam, nostiprinot komunikatīvās

prasmes un veidojot pārliecību saziņā.

Nodrošina veiksmīgu rakstīšanas prasmes

attīstīšanas iespēju atbilstoši centralizētā

eksāmena prasībām.

Paplašina skolēna redzesloku un zināšanas

attiecībā uz sociokultūras kontekstu.

Mini-dictionary –

cd –

palīdz skolēnam organizēt savu mācīšanās procesu.

autentiski klausīšanās teksti valodas izpratnei dažādās situācijās.

Mācību grāmatā iekļautas 9 oriģināldziesmas, kuru autors ir jauniešu

auditorijai pazīstamais dziedātājs Goran Gora (Jānis Holšteins-Upmanis).


Angļu valoda vidusskolai

Darba burtnīcā

uzdevumi un vingrinājumi esošā

vārdu krājuma paplašināšanai un

jaunas leksikas veidošanai

valodas kompetences vingrinājumi

sistēmas veidošanai un padziļināšanai

pakāpeniskā procesā

rakstisko vingrinājumu

daudzveidība valodas praksei

izdevība pārbaudīt savas zināšanas un

prasmes, konstatējot problēmas un

apzinoties līdzatbildību mācību procesā

tēmai atbilstošs rakstu darbs

mājās savu domu, ideju, jūtu

radošai izpausmei

Skolotāja grāmatā

• izvirzīti mērķi un ietverta programma, tematiskais plāns un paredzamais rezultāts,

• izstrādāti rakstu darbu vērtēšanas kritēriji,

• izskaidrota pieeja komunikatīvās kompetences veidošanās procesam un doti konkrēti ieteikumi

mācību metožu izvēlei,

• doti papildu materiāli kopēšanai daudzveidīgākam mācību procesam.

Izvēles iespēja skolēnam un skolotājam

• Saistošs, interesants un sistemātisks mācību materiāls abpusējai sadarbībai

mācīšanas un mācīšanās procesā,

• skolēna atbildības veidošanās par saviem mācīšanās rezultātiem,

• iespēja patstāvīgi strādāt un novērtēt padarīto,

• mērķi un to sasniegšanas līdzekļi orientēti uz panākumu gūšanu un pārliecības veidošanos,

• iespēja regulāri veikt pašvērtējumu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!