13.02.2015 Views

Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas ziņojums

Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas ziņojums

Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas ziņojums

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vidzemes reģionālās

Valsts darba inspekcijas

ziņojums

Vidzemes reģionālās VDI vadītāja Ineta Kļaviņa

CĒSIS, 2012,gada 19.aprīlis


Amata vietu skaits 2011.gada 31.decembrī

VDI kopā 158 amata vietas,

no tām pārvaldē – 34.

Rīgas RVDI

55 amata vietas, no tām

50 inspektori (2 vakances)

Vidzemes RVDI

15 amata vietas, no tām

13 inspektori

Kurzemes RVDI

19 amata vietas, no tām

16 inspektori

Zemgales RVDI

18 amata vietas, no tām

17 inspektori

Latgales RVDI

17 amata vietas, no tām

15 inspektori (1 vakance)


Apsekojumu skaita dinamika (2009. - 2011.)

2011.

10378

2010.

10477

2009.

12189

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000

2011.gadā vidējais inspektoru skaits -102;

2010.gadā vidējais inspektoru skaits -113;

2009.gadā vidējais inspektoru skaits – 129.


VDI un Vidzemes RVDI veikto apsekojumu skaits

sauszemes transporta nozarē

600

521

500

400

300

200

136

100

0

2011.gads

2012.gada 1.ceturksnis

VDI apsekojumu skaits

40

35

30

25

20

15

10

5

0

37

2011.gads

11

2012.gada 1.ceturksnis

Vidzemes RVDI apsekojumu skaits


Apsekojumu, rīkojumu un sodu skaits 2011. gadā

5000

4500

4000

3500

4759

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1365

1420

1035 1158 1321 1513

754

933

873

755

254

166

215

325

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

Apsekojumu skaits

Izsniegto rīkojumu skaits

Piemēroto administratīvo sodu skaits


Valsts darba inspekcijas prioritātes 2012.gadam

• Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas

īstenošana

• Letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes

gadījumu darbā, kuru rezultātā cietušajam radušies

smagi veselības traucējumi, skaita samazināšana


Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas

rezultativitāte 2011.gadā

1400

1302

1200

1000

800

600

468

506

457 465

507

400

200

177

168

136

168

0

Kurzeme

(37,8%)

Latgale

(33,2%)

Rīga

(35%)

Vidzeme

(29,2%)

Zemgale

(33,1%)

apsekojumu skaits

rezultatīvo apsekojumu skaits


Nozares, kurās pastāv lielākais nereģistrētās nodarbinātības

risks (2011.)

būvniecība

apstrādes rūpniecība

vairumtirdzniecība

transports un uzglabāšana

280

420

547

713

individuālo pakalpojumu sniegšana

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

133

199

167

262

0 100 200 300 400 500 600 700 800

atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits


Nereģistrētās nodarbinātības atklāšana sauszemes

transporta nozarē 2011.gadā

180

160

140

120

100

80

60

40

20

103

27

35

13

166

apsekojumu skaits piemēroto sodu skaits atklāto nereģistrēto

personu skaits

44

2011.gads

2012.gada 1.cet.


Konstatēto pārkāpumu skaita dinamika darba tiesisko

attiecību jomā (2009. – 2011.)

1800

1686

1600

1400

1243 1357 1165

1200

1000

800

600

609

981

677

913

702 674

808

1140

485 418

455

400

200

0

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā

2011.gadā VDI konstatētie pārkāpumi darba tiesisko attiecību jomā veido 19% no visiem

konstatētajiem pārkāpumiem (2010. gadā – 20 %; 2009.gadā - 15 %; 2008.gadā - 13%).

2011.gadā konstatētie pārkāpumu skaits darba tiesību jomā, salīdzinot ar 2010.gadu,

samazinājies par 20%.


Konstatēto pārkāpumu darba aizsardzības jomā skaita

dinamika (2009. – 2011.)

8000

7000

7688

7534

6000

5000

4000

3000

2000

2299

4220

3108

4723

4027

1691

3310

2454

4845 4721

3340 3213 3182

1000

0

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā

2011.gadā VDI konstatētie pārkāpumi darba aizsardzības jomā veido 81% no visiem

konstatētajiem pārkāpumiem (2010.gadā – 80 %; 2009. un 2008.gadā - 85%).

2011.gadā konstatēto pārkāpumu skaits darba aizsardzības jomā, salīdzinot ar 2010.gadu,

samazinājies par 13,9 %.


2011.gadā VDI sauszemes transporta nozarē kopā

konstatēto pārkāpumu TOP 7

MK not. Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas

kārtība"

Mk not. Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"

par nepilnīgu darba līguma noformēšanu

MK not. Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības

pārbaude"

par darba samaksu

1520

1355

1319

3401

6739

Mk not. Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

Darba aizsardzības likums

1084

1073

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2011.gadā VDI kopā konstatēti 21 607 pārkāpumi darba aizsardzībā (81 %)

un darba tiesībās (19 %).


Piemēroto administratīvo sodu skaita dinamika

(2009. – 2011.)

1200

1000

932 906

1158

800

600

400

200

220 213 254 178

97

166

198

128

215

353

233 325

0

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā

2011.gadā piemēroto administratīvo sodu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, palielinājies

par 34,3 %.


2011.gadā piemērotie administratīvie sodi darba tiesībās

un darba aizsardzībā

1200

1000

1030

800

600

400

200

0

217

207

154 128

37

96 119 118

12

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

darba aizsardzībā

darba tiesībās

2011.gadā 81,5 % no piemērotajiem administratīvajiem sodiem bija par pārkāpumiem

darba tiesībās (2010. - 85%), 18,5 % - darba aizsardzībā (2010. - 15%).


VDI kopā piemēroto administratīvo sodu skaits sauszemes

transporta nozarē

120

100

113

80

60

40

20

0

2011.gads

35

30

13

2012.gada 1.ceturksnis

piemēroto administratīvo sodu skaits kopā

par nereģistrētu nodarbināšanu piemēroto sodu skaits


2011.gadā Vidzemes RVDI sauszemes transporta nozarē

konstatēto pārkāpumu TOP 5

MK not. Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības

veikšanas kārtība"

par darba samaksu

Mk not. Nr.749 "Apmācības kārtība darba

aizsardzības jautājumos"

par nepilnīgu darba līguma noformēšanu

MK not. Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā

veselības pārbaude"

39

38

64

77

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

180

2011.gadā sauszemes transporta nozarē konstatēti 552 pārkāpumi darba

aizsardzībā (67,9%) un darba tiesībās (32,1%).


Vidzemes RVDI piemēroto administratīvo sodu skaits

sauszemes transporta nozarē 2011.gadā

Vidzemes RVDI sauszemes transporta nozarē 2011.gadā piemērojusi

5 administratīvos sodus (2 naudas sodus un 3 brīdinājumus), no tiem:

3 par darba samaksu

1 par atlaišanu no darba

1 par MK not. Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un

uzskaites kārtība” prasību neievērošanu

2012.gada 1.ceturksnī – 2 naudas sodus, no tiem:

1 par MK not. Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības

jautājumos” prasību neievērošanu;

1 par MK not. Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas

kārtība” prasību neievērošanu


Piemēroto administratīvo naudas sodu summas (LVL)

dinamika (2009. – 2011.)

Kurzeme

79595

40335

137929.5

Latgale

30545

36875

101755

Rīga

150320

340670

642365

Vidzeme

51009.5

31145

29580

Zemgale

46500

44295

144017.5

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā

2011.gadā piemēroto administratīvo sodu summa ir divas reizes liekāka, salīdzinot ar 2010.gadu.


2011.gadā tiesu izpildītājiem nodoto administratīvo sodu

skaits

300

272

250

200

150

100

50

0

55

36

36

41

20

31

12

10 7

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

tiesu izpildītājiem nodoto administratīvo sodu skaits

samaksāto administratīvo sodu skaits

No 2011.gadā tiesu izpildītājiem nodotajiem administratīvajiem sodiem samaksāti 19,5 %.


Pārkāpumi, par kuriem 2011.gadā visbiežāk piemēroti

administratīvie sodi

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

464

425

152

130

109

60 64

65

43 32 39 14 10 11 4 6

9 11 14 12

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

par darba līgumiem

par darba samaksu

par atlaišanu no darba

par MK noteikumu Nr. 950 pārkāpumiem


Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika

(2009. – 2011.)

1400

1200

1000

800

600

1202 1233 1347

995 1035 1126

400

200

0

175 173 189

32 25 32

kopā nav smagi smagi letāli

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā

2011.gadā vēl ir reģistrēti un tiek izmeklēti 5 smagi un 8 letāli nelaimes gadījumi darbā.


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000

strādājošajiem dinamika (2005. – 2011.)

8

6

6.07

5.47

6.01

4

4.35 *

3.66

3.74

2.76

2

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Latvija

Linear (Latvija)

* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien ir

bezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nozares, kurās 2011.gadā visvairāk notikuši nelaimes

gadījumi darbā

160

154

140

129

134

120

100

96

110

98

104

93

92

21

4

29

9

10

2

11

0

101

94

7

80

74

60

40

20

0

kokapstrāde būvniecība valsts pārvalde un

aizsardzība

mazumtirdzniecība

0

veselība un sociālā

aprūpe

16

2

sauszemes

transports un

cauruļvadu

transports

kopā nesmagi smagi letāli


ūvniecība

apstrādes

rūpniecība

lauksaimniecība,

medniecība un

mežsaimniecība

transports un

uzglabāšana

elektroenerģija,

gāzes apgāde,

siltumapgāde

citi pakalpojumi

ūdens apgāde

valsts pārvalde

ieguves rūpniecība

vairumtirdzniecība

un

mazumtirdzniecība

Nozares, kurās 2011.gadā notikuši visvairāk letālie nelaimes

gadījumi darbā salīdzinājumā ar 2010. gadu

10

9

9

8

7

6

5

4

4

4

3 3

2

1

2

1

2

2

2

1 1 1

0

0

0

0

2010. gads 2011. gads

Vislielākais letālo nelaimes gadījumu skaita pieaugums 2011.gadā bijis būvniecībā - par 80 %

pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits nozarē


Nelaimes gadījumu darbā skaits sauszemes transporta

nozarē

120

100

80

102

80

92

74

60

40

20

0

19

16

19 16

3

2

3

0

2010. gads 2011.gads 2012.gada 1.cet.

nesmagi smagi letāli

Vidzemes RVDI 2011.gadā sauszemes transporta nozarē reģistrēti un izmeklēti 8

nelaimes gadījumi, no tiem 6 nesmagi, 2 smagi; 2012.gada 1.ceturksnī – 1 nesmags.


2011. gadā VDI izmeklēto nelaimes gadījumu darbā

cēloņi

citi

31%

nav ievēroti darba drošības

noteikumi vai instrukcijas

28%

CSN neievērošana

1%

vardarbība (uzbrukumi)

1%

neapmierinoša darbinieku

instruēšana un apmācība

13%

trūkst drošības aprīkojuma,

tas nedarbojas vai ir

nepietiekošs

6%

lietotas nepieļautas vai

nepiemērotas darba

metodes

3%

trūkumi darba vadībā,

nepietiekoša kontrole

8%

nepietiekoša uzmanība

9%


2011. gadā notikušo letālo nelaimes gadījumu darbā

cēloņi

bojātas iekārtas,

instrumenti vai darba rīki

3%

CSN neievērošana

2%

vardarbība

2%

pārējie

19%

nav ievēroti darba

drošības noteikumi vai

instrukcijas

25%

trūkst drošības

aprīkojums, tas

nedarbojas vai ir

nepietiekošs

5%

neapmierinoša

darbinieku instruēšana un

apmācība

15%

lietotas nepieļautas vai

nepiemērotas darba

metodes

3%

darbs alkohola reibumā

5%

nav lietots drošības

aprīkojums vai IAL

7%

trūkumi darba vadībā,

nepietiekoša kontrole

14%


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc darba

stāža amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums 2011. gadā

Kopējais nelaimes gadījumos cietušo skaita sadalījums pēc

darba stāža

no 16 līdz 20

gadiem

4%

virs 20 gadiem

4%

no 11 līdz 15

gadiem

5%

līdz 1 gadam

37%

Bojā gājušo skaita sadalījums pēc darba

stāža

no 4 līdz 10

gadiem

22%

no 1 līdz 3

gadiem

28%

no 11 līdz 15

gadiem

6%

no 16 līdz 20

gadiem

0%

virs 20 gadiem

3%

līdz 1 gadam

27%

no 4 līdz 10 gadiem

24%

no 1 līdz 3 gadiem

40%


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc

vecuma 2011. gadā

Kopējais nelaimes gadījumos cietušo skaita sadalījums pēc

vecuma

no 55 līdz 64

gadiem

17%

virs 65 gadiem

3%

no 18 līdz 24

gadiem

14%

Bojā gājušo skaita sadalījums pēc vecuma

no 25 līdz 34

gadiem

21%

no 45 līdz 54

gadiem

26% no 35 līdz 44

gadiem

19%

no 55 līdz 64

gadiem

24%

virs 65 gadiem

3%

no 18 līdz 24

gadiem

6%

no 25 līdz 34

gadiem

15%

no 45 līdz 54

gadiem

31%

no 35 līdz 44

gadiem

21%


Sagatavoto darba vietas higiēnisko raksturojumu skaita

dinamika (2009. – 2011.)

700

641

600

500

400

355 360

300

200

168

100

105

56 66

94

50 57

76 80 100

44 48

0

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā

2011.gadā kopā sagatavoti 611 darba vietas higiēniskie raksturojumi, kas ir par 5 %

vairāk, salīdzinot ar 2010.gadu.


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita dinamika

(2009. – 2011.)

800

700

600

500

400

300

200

100

122 101 72

105 89 55

785

678

437

215 185

104

158

97 56

0

Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā


Sagatavoto darba vietas higiēnisko raksturojumu un apstiprināto

arodslimnieku skaits sauszemes transporta nozarē 2011.gadā

2011.gadā sauszemes transporta nozarē sagatavoti:

88 darba vietas higiēniskie raksturojumi

apstiprināti 138 pirmreizējie arodslimnieki

Vidzemes RVDI 2011.gadā sauszemes transporta nozarē sagatavoti:

4 darba vietas higiēniskie raksturojumi

apstiprināti 5 pirmreizējie arodslimnieki


www.vdi.gov.lv


http://www.napofilm.net/lv/napos-films


Eiropas darba drošības un

veselības aizsardzības aģentūra

http://osha.lv


Paldies par

uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!