Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

mfa.gov.lv

Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālā koordinācija 21

prioritāšu koordinatoru sanāksmes. Pagājušajā gadā šis koordinācijas mo -

delis tika papildināts ar Ministru prezidenta pārraudzībā izveidotu Baltijas

jūras reģiona rīcībpolitikas koordinācijas grupu, kuras darbs aptver ne vien

ESSBJR, bet arī reģiona iniciatīvu pārraudzību kopumā. Somija apsver arī

iespēju reģionu un vietējā līmeņa pārvaldības līmeņus piesaistīt stratēģijas

koordinācijai, rīkojot paplašinātās Baltijas jūras darba grupas sēdes. 16

Somija ir uzņēmusies četru prioritāro jomu vadību:

•• Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija kopā ar Lietuvu

vada lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ilgt spējības

prioritāti (PA Agri);

•• Somijas policija kopā ar Lietuvu koordinē pārrobežu noziedzības

apkarošanas prioritāti (PA Crime);

•• Vides ministrija kopā ar Poliju atbild par prioritāti, kas ir saistīta ar

jūras piesārņojumu (PA Nutri);

•• Transporta un komunikāciju ministrija kopā ar Dāniju ir līdzatbildīga

par jūras satiksmes drošības prioritāti (PA Safe).

Ievērības cienīga ir Somijā izstrādātā pirmā subnacionālā līmeņa pārstāvju

trīspusēja iniciatīva, kurā viens no līdztiesīgajiem dalībniekiem nav

no stratēģijas dalībvalsts. 2010. gada septembrī tika uzsākts Turku process

ar pirmo Turku neformālā apaļā galda diskusiju par Baltijas jūras valstu sub -

nacionālo sadarbību un veidu, kā tajā veiksmīgāk iesaistīt Krieviju. Tajā

piedalījās Hamburgas, Sanktpēterburgas un Turku pilsētu pārstāvji. Turku

process kalpo kā iniciatīva ESSBJR ārējās dimensijas ciešākai sasaistei ar

stratēģijas dalībvalstu savstarpēji risinātajiem reģiona jautājumiem.

Vācija

Vācijas nacionālo koordinācijas mehānismu vada nacionālā kontaktpersona

no Ārlietu ministrijas. Šo institucionālo piederību M. Zavilska-

Florčuka (Zawilska-Florczuk) skaidro kā Vācijas nacionālā līmeņa pārvaldes

neieinteresētību ESSBJR, jo prioritārās rīcībpolitikas ir tradicionāli Kan -

clera biroja atbildībā. 17 ESSBJR drīzāk ir nozīmīga tām Vācijas pavalstīm, kas

16

Expertise on Information and Communication Issues for the European Union Strategy for

the Baltic Sea Region (EUSBSR). Final Report. 29 June 2012, pp. 29, 30.

17

Zawilska-Florczuk M. The EU Strategy for the Baltic Sea Region from Germany’s perspective.

OSW Commentary. No. 69, 10 January 2011, p. 4.

More magazines by this user
Similar magazines