Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

mfa.gov.lv

Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālā koordinācija 23

Zviedrija

Zviedrija ir izstrādājusi daudzpusīgu nacionālo mehānismu, kas ietver

vairākus koordinācijas formātus. Tie mēdz savstarpēji pārklāties, bet ko -

pumā strukturē dažādu pārvaldes līmeņu sadarbību un stratēģijas aspektus.

Valsts politiskās vadības līmenī par ESSBJR atbildību uzņemas Eiropas lietu

ministrs 22 . Ministru prezidenta birojā izveidotais sekretariāts sniedz atbalstu

Zviedrijas augstajam pārstāvim. Specifiskāku koordinācijas jautājumu

risi nāšanai izveidota starpministriju darba grupa, kura risina ar ESSBJR

ieviešanu saistītos jautājumus. Atsauksmju grupa apvieno Zviedrijas vadīto

prioritāšu koordinatorus. 23

Savukārt nacionāli administratīvā līmenī pastāv trešais koordinācijas

formāts — Valdības aģentūru tīkls. Kopš 2010. gada tas trīs vai četras reizes

gadā apvieno 39 aģentūras un 21 pašvaldības pārstāvjus, kā arī Pašvaldību

un reģionu apvienību, un uz katru sanāksmi ir ielūgts viesis, kas pārstāv

akadēmiskās aprindas vai kādu citu reģiona valsti. Šajās sanāksmēs piedalās

arī Zviedrijas nacionālā kontaktpersona un ministriju pārstāvji, lai sniegtu

ieskatu par pēdējām Augstā līmeņa grupas un nacionālo kontaktpersonu

sē dēm un ministriju īstenoto darbu saistībā ar ESSBJR. 24 Aptuvenais tīkla

sanāksmes apmeklētāju skaits ir 70–90 cilvēki. Saskaņā ar tīkla dalībnieku

ierosinājumu ir izveidotas vairākas apakšgrupas, kas nodarbojas ar speci fisku

jomu jautājumu risināšanu. Tīklu vada Zviedrijas Ekonomiskās un reģionālās

izaugsmes aģentūra, un tā veic saziņas funkcijas ar Ministru pre zi denta

pakļautībā esošo sekretariātu un ministrijām. Tīkla dalībnieku pienākumos

ietilpst katru gadu iesniegt atskaiti attiecīgajai ministrijai un Ekonomiskās un

reģionālās izaugsmes aģentūrai. No šīm atskaitēm Eko nomiskās un reģionālās

izaugsmes aģentūra ik gadu sagatavo apvienoto pārskatu.

Saistībā ar ārējo komunikāciju Zviedrija ne vien laikus vērsa uzmanību

uz tieši iesaistīto pušu vajadzībām, bet arī gādāja par informācijas pieeja -

mību interesentiem visā Baltijas jūras reģionā. Efektīvu iekšējo un ārējo

komunikāciju ir atvieglojusi 2011. gadā izstrādātā komunikācijas stratēģija,

kurā kā divas galvenās mērķa grupas minētas ESSBJR iesaistītās puses un

22

Šobrīd tā ir ministre B. Olsone (Ohlsson).

23

Management and coordination in Sweden. http://www.sweden.gov.se/ (Zviedrijas valdības

biroju mājaslapa; aplūkota 20.05.2013.).

24

The Swedish structure for the implementation of the EUSBSR. http://groupspaces.com/

EUSBSR/ (ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam mājaslapa; aplūkota 20.05.2013.).

More magazines by this user
Similar magazines