Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

mfa.gov.lv

Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

Sadarbība enerģētikas jomā ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros 43

identified during the evaluation of the EUSBSR are transformed into

opportunities. Special attention is given to the recent developments in the

energy sector in the Baltic Sea Region, highlighting the position of the

region in the common EU energy market, and reflecting the development

and progress of the EUSBSR energy priority area. Analysis of Latvian energy

interests in the context of the EUSBSR (taking into account that Latvia and

Denmark are the coordinators of this priority area) shows that the EUSBSR

development is in accordance with both Latvian national objectives and

the interests of Latvia as the priority area coordinator.

Keywords: energy, EU Strategy for Baltic Sea Region, regional co op eration.

Ievads

Globalizācijas ietekmē palielinās savstarpējā atkarība starp valstīm un

līdz ar to pieaug arī reģionālās sadarbības nozīme. Baltijas jūras reģiona

ietvaros mērķtiecīga sadarbība aizsākās 90. gados un lielākoties bija vērsta

uz integrāciju Eiropas Savienībā (turpmāk — ES) un Ziemeļatlantijas līguma

organizācijā (turpmāk — NATO). Lai gan ES un NATO paplašināšanās

procesi sen ir noslēgušies, vēl joprojām tieši reģionālā līmeņa sadarbībā ir

saredzams ievērojams attīstības potenciāls gan ES kopumā, gan Baltijas jūras

reģionā. Baltijas jūras reģionu nosaka ģeogrāfisks faktors — reģionam tiek

pieskaitītas valstis, kurām ir izeja pie Baltijas jūras, līdz ar to reģions nav

ekonomiski un politiski viendabīgs. Vēl viena īpatnība, kas, neapšaubāmi,

raksturo reģionu, ir sadarbības platformu un organizāciju daudzveidība —

sadarbība notiek vairāku starptautisko institūciju ietvaros, dažādos līmeņos

un vairākās jomās. Arī ES ir svarīga loma Baltijas jūras reģiona sadarbības

veicināšanā. Jaunākais ES ietvars, kas vērsts uz sadarbības veicināšanu, ir

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam (turpmāk — ESSBJR). ESSBJR definē

Baltijas jūras reģionu kā makroreģionu: “Baltijas jūras reģions ir labs makroreģiona

paraugs — teritorija, kurā ietilpst vairāki administratīvi reģioni,

bet ar pietiekami daudziem kopīgiem jautājumiem, lai attaisnotu vienotu

stratēģisku pieeju” 1 . Stratēģija iekļauj reģionā astoņas ES dalībvalstis, kas

1

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu

komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģija. COM(2009)

248 galīgā redakcija, OV C339, 14.12.2010., 5. lpp.

More magazines by this user
Similar magazines