Ne no maizes vien cilvēks dzīvo - Madona.lv

madona.lv

Ne no maizes vien cilvēks dzīvo - Madona.lv

Madonas pilsētas domes informatīvais izdevums

2006. gada decembris

Ne no maizes vien cilvēks dzīvo

Ir atnākusi ziema. Kad daba dodas atpūtā, arī cilvēks pēc ikdienas rūpēm un steigas var atvilkt elpu. Ziemas

vakari ir garāki, tāpēc ir vairāk laika atmiņām un pārdomām. Katrs darbs nes savu augli. Arī pārdomām ir

jābūt auglīgām. Tāpēc, atrodot kādu vērtīgu atziņu, ko mēs ieguvām šajā gadā, centīsimies to saglabāt savā

sirdī, lai tā nestu labus augļus mūsu dzīvē. Lūk, viena patiesības atziņa, kas rosināja mani uz pārdomām. Lūkasa

evaņģēlijā teikts: „Ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no ikviena Dieva vārda”1. Uzdosim arī mēs sev šo

jautājumu. Kas mūs uztur pie cilvēcības Vai tas būtu dienišķā maize Uzturs remdē izsalkumu un dod spēku

darbā. Bet tālāk Vai cilvēks dzīvo maizes dēļ Var ēdot apēst savu laimi. Var visu mūžu skriet kā vāvere ritenī,

un vienmēr būs par maz. Vai ēdot cilvēks kļūst labāks Tautas gudrība saka: paēdušais neēdušo nesaprot. Un

tā jau laikam arī ir. Cilvēks, kas ir piedzīvojis trūkumu, spēs pateikties par maizes esamību. Vēl vairāk! Šāds

cilvēks spēs just līdzi citiem un būs gatavs dalīties arī savā nabadzībā. Ja tā ir patiesība, tad jāsecina, ka ne

dienišķā maize dara cilvēku labāku, ne materiālā labklājība.

Tad varbūt darbs cilvēku dara labāku Ļaujiet arī man šim viedoklim nepiekrist. Jo ne jau no tā, cik daudz

tu esi padarījis, tevi uzslavēs. Un ne jau no veicamā darba ir atkarīgs, vai esmu cienījams vai nē. Vienalga,

kādu amatu tu pildi. Pavirši pildot savu pienākumu, nevienā amatā cienīts netiksi.

Bet varbūt tā ir ģimene Pēc dienas gaitām tieši ģimene būtu tā vieta, kur rast mieru, prieku, stiprinājumu.

Un manī atkal rodas jautājums. Vai tiešām ģimene mūs dara labākus Jo ir cilvēki, kam nav ģimenes. Ir ļoti

daudz ģimeņu, kas dzīvo zem viena jumta, bet pusdieno katrs savā stūrī. Nodarbojas ar savām interesēm, bet

neinteresējas viens par otru. Ģimenē var runāt par ekonomiku un vēdergraizēm, bet pateikt „Es tevi mīlu”

reizēm ir grūti. Jo, kas gan ne cits, ja ne mīlestība, spēs padarīt ģimeni par vietu, kur sasildīties pēc smagās

ikdienas Ja ģimenē būs mīlestības pilnas attiecības, tā pasargās no vienaldzības pret tuvāko. Arī tas darbs kas

tiek veikts ar mīlestību pret līdzcilvēku, dzimteni, nesīs labus augļus. Mīlestībā darītais pat mazākais darbs,

būs cilvēku godā turēts. Kam mīlestība sirdī mitīs, tas pratīs arī dalīties ar savu tuvāko. Laicīgo mantu tas

spēs ar gudrību pārvaldīt, jo pats viņš valdīs pār to un nevis manta pār cilvēku. Tāda cilvēka sirds būs priecīga

kā dienā, tā naktī, kā bagātībā, tā nabadzībā. Kur tādu prieku, mieru rast Kur

tādu mīlestību iegūt var Tāda mīlestība nāk no Debesīm. Šīs mīlestības vārds ir

Kristus. Betlēmē Viņš nāca lielā nabadzībā, lai viņu varētu atrast ikviens. Gan

ganiņi, kas uz lauka nakšņoja, gan trīs austrumu gudrie, kas nesa bagātīgas

dāvanas. Viņš piedzīvoja gan izsalkumu, gan vientulību, kad visa tauta no

Viņa novērsās. Jēzus neaizstāvējās arī Pilāta priekšā pret nepatiesu apsūdzību,

lai varētu nest mieru tiem, kas tiek nepatiesi apsūdzēti. Viņš

vēlas būt mūsu patiesais draugs, kas spētu dalīt gan mūsu priekus, gan

mūsu bēdas. Saklausīsim arī mēs eņģeļa sveicienu: „Gods Dievam

augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts!”

Lai Kristus Dzimšanas svētkos Jūsu namā ienāk Dieva miers

un prieks.

Ingars Stepkāns,

Madonas katoļu

draudzes vikārs

Jau ierasts, ka Saieta laukumu

Ziemassvētkos rotā

Madonas katoļu draudzes uzstādītā Betlēmīte

Sanda Vāgnera foto

Šogad Saieta laukums mirdz

sevišķi krāšņi

Cienījamie

madonieši!

Ziemassvētku un gadumijas

priekšvakarā vēlos jums pateikties

par vēl vienu veiksmīgi

aizvadītu gadu mūsu pilsētai,

kad kopā esam gan strādājuši

Madonas labā, gan svinējuši

svētkus un priecājušies. To, ka

ejam pareizajā virzienā, apliecina

Madonas uzplaukums,

ko novērtē pilsētas ciemiņi no

tuvienes un tālienes, Madonas

draugi un tie, kas šeit ierodas

pirmo reizi. Jaunajā gadā

novēlu turpināt kopīgi iesāktās

labās ieceres, rast idejas

jaunām; novērtēt to, ko esam

sasnieguši, lepoties ar to, ka

esam madonieši.

Ziemassvētkos novēlu sirsnīgu

vakaru ģimenes un tuvinieku

lokā, Kristus dzimšanas

vakarā neaizmirsīsim savus

vecākus, vecvecākus, dalīsimies

un radīsim prieku arī tiem,

kas vientuļi, kas gaida mūsu

apsveikumu vai nesteidzīgu

telefona zvanu. Jo Ziemassvētki

ir ne tikai dāvanu saņemšanas

laiks, tas ir arī došanas laiks,

un dot dažkārt ir lielāks prieks

nekā saņemt.

Gaišus Ziemassvētkus un

laimīgu, veiksmīgu un veselīgu

Jauno gadu!

Andrejs Ceļapīters,

Madonas pilsētas domes

priekšsēdētājs


2 Domes Vēstnesis 2006. gada decembris

Domes

ziņas

18. decembra

ārkārtas sēdē

izskatīja šādus

jautājumus:

1. Par SIA „ Madonas namsaimnieks”

kapitāldaļu privatizācijas ierosinājumu.

2. Par zemesgabala Madonā, Blaumaņa

ielā 30 privatizācijas ierosinājumu.

3. Par zemesgabala Madonā, Egļu ielā

2A privatizācijas ierosinājumu.

4. Par zemesgabala Madonā, Gravas

ielā 2 privatizācijas ierosinājumu.

5. Par zemesgabala Madonā, Saules

ielā 20A privatizācijas ierosinājumu.

6. Par zemesgabala Madonā, kadastra

Nr. 7001-001-1388 privatizācijas ierosinājumu.

7. Par zemesgabala Madonā, Rīgas

ielā 17A privatizācijas ierosinājumu .

8. Par zemesgabala Madonā, kadastra

Nr. 7001-001-1544 privatizācijas ierosinājumu.

9. Par zemesgabala Madonā, Pureņu

ielā 4 privatizācijas ierosinājumu.

10. Par zemesgabala Madonā, Pureņu

ielā 6 privatizācijas ierosinājumu.

11. Par zemesgabala Madonā, Pureņu

ielā 8 privatizācijas ierosinājumu.

12. Par zemesgabala Madonā, Avotu

ielā 7A privatizācijas ierosinājumu.

13. Par zemesgabala Madonā, Jaunā

ielā 1 privatizācijas ierosinājumu.

14. Par sociālo palīdzību pensionāriem

un invalīdiem.

15. Par grozījumiem saistošajos noteikumos

par maksas pakalpojumiem.

Madonas pilsētas domes

sēdē 28. decembrī izskatīs

šādus jautājumus:

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu

labiekārtošanas projektu Madonā, Raiņa

ielā 37a un Rūpniecības ielā 18c realizēšanai.

2. Par grozījumiem un papildinājumiem

Madonas pilsētas domes 28.10.2004.

lēmumā (Protokols Nr.16;11.p.) .

3. Par adreses maiņu.

4. Par bijušā garāžu kooperatīva

„Celtnieks” ierosinājumu piešķirt lietošanā

esošajām garāžām atsevišķas

adreses.

5. Par Saistošo noteikumu „Par rakšanas

darbu veikšanu Madonas pilsētā”

projektu.

6. Par Eiropas Reģionālās attīstības

fonda atklātā konkursa „Siltumapgādes

sistēmu uzlabošana” projekta Nr.VPD1/

ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000038/P

akceptu.

7. Par finansējumu VAS Latvijas

autoceļu uzturētājs” filiāles „Vidzemes

ceļi” Madonas ceļu rajona veiktajiem

asfaltēšanas darbiem.

8. Par SIA „ZEMKALNI” 30.11.2006.

ierosinājumu iznomāt daļu zemes Saules

ielā 4a.

9. Par G.KRAVAĻA Z/S „Midzenīcas”

lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu

Madonā, Rīgas ielā 2 nomas līguma

termiņu.

10. Par Domes īpašuma uzturēšanas

nodaļas štatu saraksta apstiprināšanu.

11. Par pirmpirkuma tiesībām.

12. Par naudas balvu piešķiršanu

Madonas pilsētas sportistiem.

13. Par atbalstu sporta centram “Samuraji”.

14. Par a/s „MADONAS ŪDENS”

iesniegto ūdens un kanalizācijas pakalpojumu

tarifu iedzīvotājiem projektu .

15. Par sociālo palīdzību trūcīgajam

iedzīvotājam.

16. Par Nakts patversmes izveidošanu.

17. Par grozījumiem Madonas pilsētas

pašvaldības 2006. gada budžetā.

8. Par Madonas pilsētas pašvaldības

pakļautībā esošo iestāžu un domes pārvaldes

štatu sarakstu apstiprināšanu

2007. gadam.

Madonas pilsētas domes 30.11.2006. sēdē

pieņemto lēmumu pārskats

• Piešķir atsevišķas adreses uz zemes

gabala Madonā, Jaunā ielā 1 lietošanā esošām

garāžām.

• Piešķir adreses nekustamajiem īpašumiem.

• Noraida četrus privatizācijas ierosinājumus,

saglabājot privatizācijai ierosinātos

zemes gabalus pašvaldības rīcībā, atbilstoši

Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”

15. panta 2.punkta prasībām pašvaldības

funkciju nodrošināšanai.

• Nolemj pagarināt termiņu spēkā esošajiem

zemes nomas līgumiem, kuru termiņš

beidzas 2006.gada 31. decembrī, uz 3 (trīs) gadiem,

tas ir, līdz 2009.gada 31.decembrim.

• Nolemj pagarināt termiņu spēkā esošajiem

neapdzīvojamo telpu nomas līgumiem,

kuru termiņš beidzas 31.12.2006., uz 3 (trīs)

gadiem, tas ir, līdz 2009.gada 31.decembrim,

bet nepagarināt termiņu spēkā esošajiem

neapdzīvojamo telpu nomas līgumiem, kuru

termiņš beidzas 31.12.2006., ja uz 15.12.2006.

ir maksājumu parāds vairāk kā par vienu

maksājuma periodu, kāds noteikts nomas

līgumā.

• Groza un papildina Madonas pilsētas

domes 29.11.2005. lēmuma Nr.1 (protokols

Nr.22.; 2.p.) “Par Madonas pilsētas domes

un tās izveidoto iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un samaksas apjomiem”

sekojoši:

- nosaka, ka ar 01.01.2007. maksa Madonas

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

par ēdināšanu (produktiem un

ēdienu sagatavošanu) Ls 1,00 par vienu

apmeklējuma dienu un diennakts grupas

audzēkņiem par ēdināšanu (produktiem

un ēdienu sagatavošanu) Ls 1,25 par vienu

apmeklējuma dienu;

- aprēķinot audzēknim maksu par papildus

apmācību grupu nodarbībās, pie

pedagoga ar augstāko profesionālo izglītību

ar darba stāžu virs 10 gadiem Ls 4,44 par 1

stundu un pie pedagoga ar vidējo pedagoģisko

Būvprojekti Madonas pilsētā

Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta 5. punkta prasībām Madonas pilsētas būvvalde informē par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem -

uzskaites kartēm. 18.09.2006-31.10.2006

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas datums Būvniecības ierosinātājs Būvvaldes pieņemtais lēmums

Dzīvojamās mājas jaunbūve Kalna ielā - 41

Madona

Dzīvojamās mājas 1. st.

logu nomaiņa

19.09.2006 Māris Kalniņš 25.10.2006

Noraidīt, neatbilst plānotajai izmantošanai

Valdemāra bulvāris - 14 02.10.2006 SIA „Madonas patērētāju

biedrība”

11.10.2006

Izsniegts PAU

Trauksmes sirēnas uzstādīšana Saules ielā- 8 02.10.2006 VUGD Madonas brigāde 11.10.2006

Izsniegts PAU

Ēkas rekonstrukcija Rīgas ielā – 1b 11.10.2006 Judīte Saida 19.10.2006

Veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Mākslas skolas renovācija Valdemāra bulvāris - 3 16.10.2006 Madonas Pilsētas

Pašvaldība

30.10.2006

Izsniegts PAU

Būvmateriālu veikals Dārza ielā -14 18.10.2006 SIA „NELSS” 08.11.2006

Izsniegts PAU

DUS rekonstrukcija Rūpniecības ielā - 4 23.10.2006 SIA „Security trading

advisors”

01.11.2006-30.11.2006

22.11.2006

sagatavots PAU

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas datums Būvniecības ierosinātājs Būvvaldes pieņemtais lēmums

Dzīvojamās mājas jaunbūve Valmieras -

1a

Dzīvojamās mājas

rekonstrukcija

07.11.2006 Ainārs Spridzēns 6.12.2006

Izsniegts PAU

Blaumaņa - 29 22.11.2006 Agris Feldmanis 15.12.2006

Izsniegts PAU

Pirts Jaunbūve Skolas – 30a 22.11.2006 Ainārs Kozušs Tiek gatavots PAU

Maģistrālās siltumtrases

rekonstrukcija

Saules ielas

posmā 57-59

22.11.2006 SIA „Madonas siltums” 22.11.2006

Izsniegts PAU

Ēkas rekonstrukcija Saules 18c 22.11.2006 SIA „Sports 2” Tiek gatavots PAU

01.12.2006-31.12.2006

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas datums Būvniecības ierosinātājs Būvvaldes pieņemtais lēmums

Dzīvojamās mājas

rekonstrukcija

Vidus iela 8 01.12.2006 Agris Feldmanis Tiek gatavots PAU

Siltumtrases rekonstrukcija Saules iela 18b 04.12.2006 SIA „Madonas siltums” 06.12.2006

Izsniegts PAU

Dzīvojamās mājas jaunbūve Gaismas iela 7 04.12.2006 Vineta Kalniņa Tiek gatavots PAU

Dzīvojamās mājas

rekonstrukcija

Daudzfunkcionālas

Ēkas jaunbūve

izglītību ar darba stāžu virs 10 gadiem Ls 3,46

par 1 stundu.

• Atver jaunu grupu Madonas pilsētas

pirmskolas izglītības iestādē “Priedīte” ar

2007.gada 1.februāri.

• Piešķir papildus finansējumu Ls 6077,00

jauniešu brīvā laika centra telpu remontam

Madonā, Augu ielā 27 no 2006.gada budžeta

projektiem plānotajiem līdzekļiem.

• Piešķir finansējumu Ls 4118,00 Madonas

pilsētas izgaismošanai no budžetā

neizlietotajiem līdzekļiem:

• Papildina Koku ciršanas nolikumu

sekojoši:

1.1. Ar punktu 8.4. šādā redakcijā:

“ Koku ciršanu pēc pašvaldības ierosinājuma,

parkos, kapsētā, mākslīgas izcelsmes

koku rindā (alejās), kas ir garākas par 20

metriem un kuru platums ir mazāks par 20

metriem, koku ciršanu saskaņo ar reģionālo

vides pārvaldi un organizē publisko apspriešanu.”

1.2. Ar punktu 8.5. šādā redakcijā:

“Sagatavo un iesniedz domē, pēc sabiedriskās

apspriešanas procedūras izpildes,

lēmuma projektu par koku ciršanu Madonas

pilsētas administratīvajā teritorijā labiekārtošanai

un zaļumsaimniecības uzturēšanai

(izņemot koku ciršanu avārijas situācijas

novēršanai). Ciršanas darbi var tikt uzsākti

pēc domes lēmuma pieņemšanas.”

1.3. Koku ciršanas komisijai aizliegts

izsniegt koku ciršanas atļauju (izņemot avārijas

situācijas novēršanai) laika posmā no 15.

aprīļa līdz 30. jūnijam.

1.4. Koku ciršanas komisija organizē

koku ciršanas Madonas pilsētas administratīvajā

teritorijā projektu labiekārtošanai

un zaļumsaimniecības uzturēšanai publisko

apspriešanu:

1.4.1. pēc koku ciršanas projekta akceptēšanas

un nocērtamo koku iezīmēšanas dabā,

vienlaicīgi ar dokumentu iesniegšanu saskaņošanai

reģionālajai vides pārvaldei, komisija

uzsāk publisko apspriešanu, publicējot domes

mājas lapā informāciju par projekta mērķi,

izcērtamo koku raksturojumu un informāciju

par vietu un laiku, kur var gūt papildus

informāciju;

1.4.2. publiskās apspriešanas laiks no

publicēšanas dienas 14 kalendārās dienas;

1.4.3. apkopo publiskās apspriešanas

rezultātus, nodrošina pausto viedokļu apkopošanu

un informatīvā ziņojuma publicēšanu

domes mājas lapā;

1.4.4. Publiskās apspriešanas rezultātiem

ir konsultatīvs raksturs.

• Atsaka nodot privatizācijai pašvaldībai

piederošo nekustamo īpašumu Madonā,

Saules ielā Nr.9 , jo nekustamais īpašums

nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības

autonomo) funkciju veikšanai, kas noteiktas

likuma „Par pašvaldībām 15. panta pirmās

daļas 4. un 10. punktā.

• Atsaka nodot privatizācijai pašvaldībai

piederošā nekustamā īpašuma Madonā, Saules

ielā Nr.13a daļu - neapdzīvojamās telpas

ar kopējo platību 249,4 kv.m.

• Piekrīt nodot atsavināšanai Madonas

pilsētas domes nekustāmo īpašumu – zemes

gabalu Madonā, Bērzu ielā 3 ar kopējo platību

2574 m 2 , kadastra numurs 7001-001-1358, uz

kura atrodas Ilonai ZVIRGZDIņAI piederošas

ēkas, pārdodot to par brīvu cenu.

• Pēc zemes gabala Madonā Skolas ielā

39A reģistrēšanas zemesgrāmatā, piekrīt

nodot privatizācijai ar pārdošanas metodi,

piemērojot privatizācijas paņēmienu- pārdošana

izsolē- Madonas pilsētas domei piekrītošo

neapbūvētu nekustamo īpašumu, zemes

gabalu Madonā, Skolas ielā 39A, ar kopējo

platību 1853 m 2 .

• Reģistrē 11 individuālā darba veicējus.

Gaišus un bagātus Ziemassvētkus!

Jaunajā gadā - piepildīt iecerēto!

Vispārējās nodaļas vadītāja

Ārija Brilovska

Rīgas iela 32 07.12.2006 Ilona Petruškevica Tiek gatavots PAU

Gaujas iela 27 11.12.2006 Ivars Kļaviņš Tiek gatavots PAU


Domes Vēstnesis 2006. gada gada decembris 3 7

2006.

Sagaidot

gads SIA “Madonas

jubileju

Siltums”

2006. gads tuvojas beigām, jiem jaunajā pakures sezonā savu iespēju vēl vērienīgāk. Mūsu izstrādātais projekts

tāpēc drīz zem šogad padarītā robežās piestrādāt pie savu dzīvokļu ERAF finansējuma piesaistei ir apstiprināts,

kaut arī finansējuma modelis nav

varēs 2007. domās gada 5. pavilkt janvārī svītru, Madonas sakārtošanas – nomainot logus, veicot

kaut bērnu gan un patiesībā jauniešu īstās centrs (BJC) siltināšanu, jo, salīdzinot ar analogiem pats izdevīgākais.

aktivitātes svin 40. dzimšanas notiek ap dienu. nākošā mājokļiem Zviedrijā, Somijā, tie tērē 3 Iedzīvotāju parāds par siltumenerģiju

gada Nav plāniem, nemaz daudz, klientu

reizes mazāku enerģijas daudzumu, lai uz 1. decembri ir 22 307,75 lati, kas ir

apkalpošanu bet - varbūt jaunajā tomēr ir

iegūtu to pašu temperatūru.

gandrīz tāds pats kā 2005. gadā (20 819,48

2007.gadā. Ilggadējā (1978. – 2005.)

2006. gadā centralizētajai siltumapgādei

ir pieslēgušies vairāki lieli objekti Mūsu rīkotā akcija par atlaides pie-

lati).

namiņa direktore

Oktobris, Leontina kā jau Brenčeva katru gadu, dalās mums savās bija – SIA “Madonas māja” Raiņa ielā 34 un mērošanu no avansā iemaksātās summas

saspringts atmiņās mēnesis, par bērnu bet šogad un jo īpaši, jo Raiņa ielā 34b, SIA “Erante” – Saieta veiksmīgi turpinās – uz 1. novembri bija

lielākā jauniešu daļa remontbrigāžu centra 40 gadiem. strādāja siltumtrašu

Šoreiz būvniecībā. - pirmie Protams, 20. centāmies Gaujas ielā 33, Madonas pilsētas domes aptuveni par 2 000 latu vairāk nekā pa-

laukumā 2, Rīgas iela 1, SIA “BH Īpašumi” iemaksāti aptuveni 23 000 latu, kas ir

ievērot visu klientu vēlmes, pieslēdzot apkuri,

kā 1967. arī atgaisot gada 2. janvārī radiatorus, Madonā, kas diem-

Gogoļa bāze Rūpniecības ielā 37. Plānots pieslēgt Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

Nekustamā īpašuma uzturēšanas nodaļas gājušogad šajā pašā periodā.

žēl ielā ne vienmēr 7a tiek dažādu atvērts iemeslu Pionieru dēļ nams. izdevās. Ārpusskolas

nozīme izglītība ir mājas iekšējas skolēniem siltumapgā-

bija un ir pirmskolas izglītības iestādes.

maksas par apkuri segšanai 2006. gadā

veikalu “Unisports”, SIA “Laja” un divas no pašvaldības budžeta sniegta palīdzība

Liela

des nepieciešama sistēmas sakārtošanai, skolas diemžēl mācību vienas process 2006. gadā Madonas pilsētas dome pēc – 4257,87 lati. Arī patlaban Sociālais

un turpinājums.

tās pašas problēmas atsevišķās mājās SIA “Madonas Siltums” lūguma saņēma

dienests strādā pie jaunas palīdzības programmas

maznodrošinātajiem.

atkārtojas Ideja gadu par personības no gada. Šajās vispusīgu mājās attīstību

lai ir nodrošinātu radusies sen, normālu jau renesanses siltuma 290 000 latu apmērā, par kuru, piesaistot

Ekonomikas ministrijas finansējumu

obligāti,

Tuvojoties Ziemassvētkiem, mūsu

režīmu, laikmetā, ir jāsakārto un šī ideja komunikācijas, ir aktuāla arī šodien. jāizvieto

SIA Rajona “REĢIONS skolu DL”, vienību tiek priekšsēdētāji veikta plānvei-udīga 1972. siltumtrašu gads rekonstrukcija, nomainot

pašvaldības rajona vadība. uzņēmums izvērtē paveikto,

Ārpusskolas

automātiskie

nodarbības

atgaisotāji,

izkopj

nomaina

atskatās uz nepabeigtajiem darbiem, nosprauž

jaunus mērķus, lai kvalitatīvāk un

un attīsta

stāvvados

bērnu un

krānus.

jauniešu

Stāvvadu

spējas,

krāni

talantu

vietām pašus kritiskākos posmus Kalēju, Rūpniecības,

Veidenbauma ielās, kā arī uz ēku

un

ekonomiskāk, varētu veikt savu darbu.

ir gan

intereses,

morāli,

veicina

gan fiziski

arodizvēli,

tik novecojuši,

nodrošina

ka

tos pat nedrīkst kustināt. Šie pasākumi ir Saules ielā 9 u.c. objektos. Lielākajā daļā

ārpusskolas brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

veicami vasaras periodā par mājas apsaimniekošanas

naudu. Daudzdzīvokļu mājām, turpināsies līdz decembra beigām.

gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!

objektu darbs ir pabeigts, bet divos tas Novēlam Madonas iedzīvotājiem

1967./68. m. g. Latvijā darbojās 15

kurām vasaras periodā tas ir veikts, šādas Ceram ar valsts un pašvaldības atbalstu,

ceram iesākto pilsētas siltumapgādes

SIA „Madonas Siltums”

Uldis Lielvalodis,

Pionieru nami – Madonas Pionieru nama

problēmas vairs nepastāv.

bāze

Varu

bija

vienīgi

vecais

ieteikt

kinoteātris.

Madonas

Ar

iedzīvotā-

ko sākt

sistēmas rekonstrukciju nākošgad tupināt

Par to sapņoja un veica visu nepieciešamo

valdes loceklis

materiālās bāzes nostiprināšanā direktore

Veronika Kurāte.

Pateicoties viņas enerģijai un prasmei,

jau Aptaujas pirmajā gadā anketa

darbu uzsāka

audēju pulciņš (vadītāja Biruta Lūse),

lidmodelisti (vad. Oļegs Skvorcovs), foto

Cienījamie Madonas pilsētas iedzīvotāji!

pulciņš (vad. Oļģerts Skuja) un tūristu

pulciņš (vad. Vera Kurāte).

Paldies, ka esat gatavi piedalīties mums visiem svarīgu jautājumu risināšanā!

Lūdzam

Arī tajā

jūs

laikā

atbildēt

ārpusskolas

uz dažiem

izglītības

jautājumiem.

iestādes galvenais uzdevums tāpat kā 19. maijā Jūsu atbildes ir svarīgas, lai uzzinātu jūsu viedokli un varētu

to izmantot pašvaldības darba plānošanā

šodien bija:

— Vissavienības

un organizēšanā.

• Iespēju un optimālu apstākļu pionieru

nodrošināšana Vai izjūtat savu bērnu līdzdalību un jauniešu Madonas intelektuālajai

attīstībai, spēju un talantu dzimšanas dienā

pilsētas organizācijas

attīstībā jā nē (atbildi , lūdzu, apvelciet!)

izkopšanai, saprātīgai un mērķtiecīgai pionieri pulcējas

brīvā Kādas laika norises un atpūtas Jūs visvairāk organizācijai, iepriecinājušas pie aizvadītājā M. Riekstas gadā Madonas pilsētā________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

• Ārpusstundu darba organizēšana pieminekļa

un koordinēšana rajona līmenī.

Smeceres silā

Kas

1968.

visvairāk

gadā

satraucis

pirmo reizi

pilsētas

rajonā

dzīvē____________________________________________________________________________

organizēja

lietišķās mākslas izstādi, kurā

Nama pulciņu

_______________________________________________________________________________________________________________

sekmīgi piedalījās arī Pionieru nama

labāko audzēkņu

_______________________________________________________________________________________________________________

pulciņi. Gaumīgi suvenīri bija Lubānas,

ekskursija Tērvetē

Ļaudonas Jūsu ieteikumi: vidusskolai, Sarkaņu, Murmastienes,

Mētrienas, Kusas un Jaunkal-

pulciņa vadītāja

(ar lietussargu

kultūras, izglītības un sporta darba pilnveidošanai vai konkrētu pasākumu organizēšanai_____________________________

snavas pamatskolas skolēniem.

B. Lūse)

_______________________________________________________________________________________________________________

Viena no interesantākajām darba draugu salidojums, kura galvenais organizators

ir Pionieru nama darbinieki ir arī šobrīd.

likā madonieši iegūst 1.,2. vietas, kā tas

formām _______________________________________________________________________________________________________________

ārpusstundu darbā bija tūristu

salidojumi, kuru ietvaros notika tūrisma

pašvaldības uzņēmumu un Īpašuma uzturēšanas kopā ar nodaļas Dzidru darbā_____________________________________________________

Raubišku, nepilngadīgo No 1975. gada namiņa darbu vada Veronika

Caune. Šajā laika posmā prasību

tehnikas sacensības, interesantākās telšu

_______________________________________________________________________________________________________________

pilsētiņas skates, konkursi ”Pazīsti 1973./74. m. g. Pionieru nama direk-

līmenis pieaug ne tikai kvantitātē, bet

lietu inspektori.

dzimto pilsētas novadu”. apbūves un labiekārtošanas jautājumos tore Lidija ___________________________________________________________________

Grandāne, metodiķe Veronika arī kvalitāte. Uzsāk darbu koktēlnieki

Tūrismā republikā godalgotas vietas

_______________________________________________________________________________________________________________

ieguva Madonas 1.vsk., Ērgļu vsk., ārpusstundu metodiskā darba centra donis Vecauziņš), keramikas pulciņš (vad.

Caune. Šajā laikā pieaug republikas (vadītājs Staņislavs Grudulis, vēlāk Zie-

Ļaudonas _______________________________________________________________________________________________________________

vsk., astoņgadīgo skolu grupā piedāvātie dažādie masu pasākumi, Jānis Seiksts).

- Lazdonas, Murmastienes, Kusas un

klientu apkalpošanā ____________________________________________________________________________________________

kuros piedalās arī mūsu rajona skolas, Latvijas televīzija sagatavo raidījumu

Bērzaunes pamatskolas. Arī republikas iegūstot godalgotas vietas. Skolēnu par Pionieru nama lietišķās mākslas

1. _______________________________________________________________________________________________________________

tūristu salidojumā 1969. gadā Pionieru ieinteresētība tanī laikā bija krietni pulciņu darbu (audēji, keramiķi, kokgriezēji).

nama _______________________________________________________________________________________________________________

komanda ieguva 1. vietu šķēršļu lielāka. Piemēram, oktobrēnu (mazo

joslā un kopvērtējumā 3. vietu.

klašu skolēni) salidojumā piedalījās 570 Viena no ārpusstundu aktivitātēm

_______________________________________________________________________________________________________________

Rajonā tāpat kā šobrīd organizēja novadpētniecības

_______________________________________________________________________________________________________________

skati, kurā piedalījās 35 Rajona lietišķās mākslas pulciņu izko

tematiku. Mūsu rajonu republikā

dalībnieku.

70. gados ir aģitbrigādes ar visdažādā-

rajona skolas. Republikas izstādē labākās

Jūsu vēlējumi un ierosinājumi Madonas pilsētas stādē domes Pionieru deputātiem nama pulciņa _________________________________________________

dalībniece ar godalgotām vietām pārstāv Kusas,

bija Varakļānu vsk., Lazdonas pamatskola

_______________________________________________________________________________________________________________

un Cesvaines internātskola.

da lietišķās mākslas darbiem. Aktīvas Madonas 1.vsk.

Maruta Cigle piedalījās ar 40 dažāda vei-

Lazdonas, Dzelzavas pamatskolas un

_______________________________________________________________________________________________________________

Arī šajos pirmajos pastāvēšanas gados meitenes audēju pulciņā bija vairākas, 1976. gadā aktīvu, nopietnu darbu

vislielākā vērība tika veltīta cieņai pret acīmredzot liels nopelns bija ilggadējai uzsāk radiotehnikas pulciņš (vadītājs

_______________________________________________________________________________________________________________

veciem cilvēkiem, savas vides apzināšana,

______________________________________________________________________________________________________________

kapu kopšana un darba mīlestība, Rajona organizētajos pasākumos saprotošs, zinošs skolotājs, labs kolēģis,

pulciņa skolotājai Birutai Lūsei. Jānis Krauklis). Fantastisks, gudrs,

kuru Ja vēlaties, apguva lai ražošanas uz Jūsu priekšlikumu brigādēs tiktu un sniegtas aktīvi piedalās rakstiskas dramatiskais atbildes, pulciņš, kurš prata zēniem pavērt ceļu jaunākās

vidusskolēnu nometnēs „Lotoss”. visu notikušo fiksē un eksponē izstādē tehnoloģijās.

Pirmajos aizpildiet zemāk 10 gados pieprasīto interesantākie informāciju:

foto pulciņa dalībnieki Oļģerta Skujas 1976. gadā Vissavienības jauno tehniķu

salidojumā Kazahijā Madonas 1.vsk.

pasākumi – teicamnieku eglītes, „Kāvi”, vadībā.

jauno milicijas draugu salidojumi, novadpētniecības

ekspedīcijas, tūristu ganizē visi pulciņu vadītāji, dalībnieki. ieguva godalgotu vietu. Arī Maskavā

Rajona pasākumos piedalās un or-

skolēns Andis Krēsliņš ar savu modeli

Vārds, uzvārds____________________________________

salidojumi. adrese______________________________________________________________________________

Ar savu sniegumu tehniķu pasākumos tehniskās jaunrades 50. gadadienai vel-

No 1971. gada 1. septembra namā iepriecina lidmodelisti Oļega Skvorcova tītajā izstādē - skatē madonieši Aigars

strādā 13.12.2006. 6 pulciņa vadītāji. Darba apjoms vadībā.

Pateicamies par atsaucību Rieba, Einārs ! Rubīns un Andis Krēsliņš

pietiekoši daudzveidīgs. Katru gadu 1972. gada rajona tūristu salidojumā tika apbalvoti Madonas ar TSSI pilsētas medaļām. domePaldies

rajonā tiek organizēts jauno milicijas piedalās 256 skolēni, arī tajā laikā repub-

skolotājam Jānim Krauklim.

Domes

ziņas

Par sauso

Ilggadējs lidmodelistu

pulciņa vadītājs

sadzīves atkritumu

Oļegs Skvorcovs

normatīvu

iedzīvotājiem

Madonā

SIA „Madonas namsaimnieks”, tālāk

turpinot uzlabot un pilnveidot sauso sadzīves

atkritumu izvešanu pilsētā, saskaņā

ar 29.05.2003. gada Madonas pilsētas

domes Saistošajiem noteikumiem „Par

sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu,

šķirošanu un noglabāšanu”,

ir izvērtējis atkritumu pamatplūsmas

galvenos veidotājus Madonas pilsētā, t.i.,

iedzīvotāji un dažādas apkalpojošās un

ražojošās organizācijas, un uzņēmumi,

kuru atkritumi pēc to sastāva ir pielīdzināmi

mājsaimniecības atkritumiem

(piem., Pionieru stikls, salidojumos papīrs, metāls, noteikti plastmasas

utml). bija arī pionieru ugunskuri

Saražoto atkritumu daudzumu uz

vienu 1981. vienību gadā iedzīvotājiem republikā pamatā organizētajā nosaka

zinātnes to ienākumu un tehnikas līmenis, ražošanas dzīves veids, nedēļā

gadalaiks, skolotāja kā Kraukļa arī tas, ka pulciņa lielākā daļa dalībnieks pārtikas

Pēteris

un nepārtikas

Treicis uzbūvēja

preču tiek piedāvātas

radiovadāmo

iesaiņojamā materiālā (papīrā, kartona

modeli, kas bija jaunums republikas

kastēs, plastmasas maisiņos utml.), ražojošām

modelisma

un apkalpojošām

attīstībā.

organizācijām

atkritumu 1981. daudzumu gadā namiņš nosaka svin to 15 darbības gadu jubileju,

šajā un apjoms. laikā tiek piedāvātas 25 pulciņu

profils

programmas.

Centralizētai savākšanai, kā tas

notiek Republikas Madonā, savākšanai un rajona nododamais aktivitātēs parādās

vokālo daudzums ansambļu ir tieši skates, atkarīgs politisko no

atkritumu

centralizētās dziesmu konkursi. savākšanas Labākie līmeņa, - kā Lubānas arī

iespējām vsk., Mārcienas, daļu atkritumu 2. vsk., izmantot Barkavas, vai Lazdonas,

Sarkaņu uz vietas, kas pamatskolas. pašlaik nenotiek.

iznīcināt

Tāpēc, novērtējot esošo situāciju, svarīgi

Lielu atsauksmi rajonā gūst jauno

ir noteikt iespējamo savācamo atkritumu

ugunsdzēsēju salidojumi, kuros piedalās

daudzumu no iedzīvotājiem.

lielākā

Balstoties

daļa skolu.

uz sauso

Paldies

sadzīves

ilggadējai

atkritumu

priekšniecei (SSA) daudzuma Rutai aprēķiniem Bikšei par 2006. vadību,

BUB

gada savas 9 mēnešos komandas (11538.57m³), mobilizēšanu kā arī un uz skolēnu

motivēšanu noteikumu piedalīties 4.3.4., un 4.4. apgūt

iepriekšminēto

un nepieciešamās 5.6.punktiem, iemaņas. un līdz gada beigām

prognozētais 1984./85. SSA m. g. daudzums tiek atvērta no iedzīvotājiepusskolas

iespējams iestāde aptuveni - jauno tehniķu 4846m³, stacija, ir

jauna ār-

secinājums, kuras direktore ka Madonas ir Eleonora pilsētā Ivanova. iedzīvotāju

Ārpusstundu

gadā vidēji uzkrātais

darbā sākās

atkritumu

politklubu

daudzums ir ap 1.25m³.

darba aktivizēšana. Tiek organizētas

Atsaucoties uz iepriekšminēto, kā arī

24.04.2006.

diskusijas

gadā

par dažādām

pašvaldību

politiskām

publiskās

tēmām.

„Vidzemes sabiedrisko pakal-

aģentūras

pojumu Aktivizējot regulators” ārpusstundu apstiprināto darbu tarifu republikā

LS/m³, un lūdzu rajonā, noteikt tiek uzkrājumu domāts par

4.68

1.25m³ materiālās gadā bāzes no viena uzlabošanu iedzīvotāja un un pilnveidošanu.

sadzīves atkritumu Uzsākta dokumentācijas

tarifu vienam

sauso

iedzīvotājam izstrādāšana mēnesī jaunās Ls 0.49. ēkas PVN kapitālajam aprēķināms

remontam papildus (toreiz likumā Kazakova noteiktajā ielā 8a,

kārtībā. tagadējais namiņš Skolas 8a ).

Darām zināmu Madonas pilsētas

Visa pamatā ir kadri. Paldies pulciņu

iedzīvotājiem, ka ar 2007. gada 1.

skolotājiem, kuri ar degsmi un aizrautību

prata savākšana ieinteresēt lielajos bērnus, kontei-

izkopt un

janvāri tiks veikta lielgabarīta atkritumneru

attīstīt laukumos viņu spējas Madonas un talantus pilsētā arī pēc tajos

vienota tālajos gados. grafika šādos datumos:

Janvāris 4. un 18.

Februāris Pateicamies Leontinai 1. un 15. Brenčevai par

iesūtīto Marts materiālu. 1.;15. Turpinājums un 29. sekos!

Aprīlis 12. un 26.

Maijs 10. un 24.

Jūnijs 7. un 21.

Jūlijs 5. un 19.

Domes

Augusts 2.;16. un 30.

Septembris 13. un 27.

Oktobris

Vēstnesis

11. un 25.

Novembris 8. un 22.

Decembris 6. un 20.

Lūdzam

2006.

ievērot

gada decembris

šos datumus un

nevajadzīgos Madonas lielgabarīta pilsētas domes atkritumus

novietot pie informatīvs konteineru izdevums. laukumiem tikai

dienu pirms Domes to savākšanas adrese: dienas!

Madona, Saieta laukums 1

Priecīgus Iespiests SIA Ziemassvētkus “Latgales druka” un

Izdevējs laimīgu — jauno SIA “Stars”. gadu vēlot,

Guntars Dzenis,

SIA

Izmantotas

Madonas

Dz.

namsaimnieks”

STRADIŅAS,

S. VĀGNERA un personisko arhīvu

fotogrāfijas.

rīkotājdirektors


4 Domes Vēstnesis 2006. gada decembris

Domes Vēstnesis 2006. gada decembris 5

Domes

ziņas

Madonas 80. jubilejas gada noslēgums

Domes

ziņas

Teju pavadīts skaists gads mūsu pilsētai, ko aizsākām

2005./2006. gadumijā ar krāšņu salūtu. Lai cildinātu Madonu,

visa gada garumā noritējuši dažādi konkursi, izstādes,

braukāts ar koncertiem vietās, kur Madonas ielas, aizritējušas

piesātinātas pilsētas svētku kulminācijas dienas, notikuši citi

Madonai veltīti pasākumi. Un arī jubilejas gada noslēguma

mēnesis izvērties gana spraigs.

Līdztekus ritošiem darbiem kultūras nama rekonstrukcijā un jaunās sporta halles būvniecībā,

8. decembrī iededzām Madonas Ziemassvētku egli pirmo reizi rekonstruētajā Saieta laukumā,

kurš šogad mirdz tik skaisti izgaismots. Šajā dienā Madonā viesojās arī ciemiņi no mums

draudzīgām valstīm – Zviedrijas un Vācijas, kā arī šo valstu pilnvarotie vēstnieki Latvijā.

3

5

Ikgadējā

tikšanās ar

iedzīvotājiem

13. decembrī Madonas

pilsētas dome kultūras

nama filiāles kinoteātra

„Vidzeme” telpās rīkoja

tikšanos ar pilsētas

iedzīvotājiem.

1

8. decembra pusdienlaikā

Madonas pilsētas domē notika

trīspusēja tikšanās, proti, Madonas

pilsētas domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters, klātesot

priekšsēdētāja vietniekam Valentīnam

Rakstiņam un izpilddirektoram

Ārim Vilšķērstam,

uzņēma V. E. Vācijas vēstnieku

Eberhardu Šupiusu un vēstnieka

palīdzi Andu Švēdi, V. E. Zviedrijas

vēstnieku Joranu Hokansonu

un padomnieci Annu Līsu Trulsoni

Evidoni, Tranosas pilsētas

mēru Larsu Eriksonu un Juri

Viskontu. Domes sanāksmju zālē

notika īsa iepazīšanās ar pilsētu,

tika risinātas abpusējas sarunas

(1. attēls).

Pēc tikšanās domē V. Rakstiņš

un Ā. Vilšķērsts pavadīja zviedru

delegāciju uz Zviedrijas Latvijas

partneruzņēmumu „Signāls

Volvo”, kur tā vadītājs Ojārs

Šmits un Ingrīda Strode viesiem

izrādīja veiksmīgi darbojošos uzņēmumu.

Tikmēr A. Ceļapīters

ar Vācijas vēstnieku devās uz

mūzikas skolu (2. attēls), kur uz

Labvakar Jūsmājās!

Kamēr zviedru ciemiņi apmeklēja Madonas Valsts ģimnāziju, sirsnīga vizīte

izvērtās Madonā dzīvojošās vācietes Ineses Haikes Sekeres skaistumkopšanas

salonā „Saulespuķe” Upes ielā, kas patiešām ir kā saulaina saliņa šajā pelēkajā

decembrī, turklāt gaišo noskaņojumu papildina saimnieces viesmīlība un atvērtība.

Pie Ineses un viņas vīra Mirko ciemojās arī mūsu draugi no Tranosas

un Metmanas pašvaldības vadītājs Bodo Novodvorskis (3. attēls).

2 4 6

tikšanos jau bija sapulcējušies Madonas skolu jaunieši, lai uzklausītu augsto viesi,

pie reizes arī savā ziņā pārliecinātos par savām vācu valodas zināšanām. Izraisījās

diskusija par vācu valodas pašreizējo vietu skolēnu svešvalodu izvēlē. Vēstnieka rīcībā

ir dati, ka vācu valodu kā svešvalodu Latvijas skolās izvēlas trešdaļa skolēnu. Protams,

Vācijas vēstniecība ir ieinteresēta šo skaitu paaugstināt.

8. decembra kulminācijas brīdis neapšaubāmi bija pilsētas centrālās Ziemassvētku egles iedegšana,

kas priecēja gan lielus, gan mazus. Pilsētas arhitekta Jāņa Liepiņa redzējums par izgaismotu

laukumu lieliski savijās ar krāšņi rotāto egli, kas savā iemirdzēšanās mirklī raisīja neviltotas

emocijas. Arī Andrejam Ceļapīteram, Zviedrijas vēstniekam Joranam Hokansonam un Jurim

Viskontam (4. attēls).

Viens no neskaitāmiem apdzīvotiem punktiem uz mūsu zemes ir Madona. Nebūt ne lielākais un ievērojamākais, bet

prieks, ka ar katru šādu tikšanos Madona kļūst atpazīstamāka ārzemēs, kur mīt mūsu pilsētas draugi. Madona vairs nav

balts nezināms plankums daudziem zviedriem Tranosā un vāciešiem Metmanā. Un, pārfrāzējot mūsu valsts prezidentes

teikto, jāsaka, mazai pilsētai draugu nekad nevar būt par daudz. 5. attēls. No kreisās: tulks Viesturs Rikveilis, trīs kolēģi:

Metmanas mērs Bodo Novodvorskis, Madonas mērs Andrejs Ceļapīters, Tranosas mērs Lars Eriksons, tranosietis Juris

Viskonts, Madonas domes izpilddirektors Āris Vilšķērsts un domes galvenā speciāliste Solvita Seržāne.

Ļoti gribas cerēt, ka katrā Madonas dzīvoklī, mājā

vai pagalmā teju iedegsies eglīšu svecītes, kas papildinās

mūsu visu lielo egli Saieta laukumā. Man ļoti

gribas ticēt, ka svētvakarā mēs katrs būsim sev tuvo

cilvēku lokā, tā papildinot Bētlemītes vienotību Saieta

laukumā. Un es ļoti gaidu nākamo gadu, kas Madonai

un tās cilvēkiem nesīs daudz laba un gaiša. Pat ja šobrīd

tev šķiet, ka sliktāk vairs nevar būt – tavā ikdienā,

tavā darbā vai attiecībās ar citiem – atceries, kopš šī

brīža viss kļūs tikai labāk.

„Domes Vēstneša” pirmajā lappusē vikārs Ingars

saka: „Nepārtiekam no maizes vien”. Ir tik daudz

netaustāmu vērtību, ko tikai jāprot ieraudzīt, sajust

– drauga plecs, prieks, gaišums acīs un sirdī. Pateikts

paldies, uzmundrinājums īstajā reizē. Tāpēc

man liels prieks, ka, noslēdzot Madonas jubilejas

gadu, mūsu pilsētu apmeklēja daudz draugu, man

prieks, ka pašvaldībai bija iespēja skaistā vakarā

pateikt paldies tiem ļaudīm, kas ar savu darbu,

ieguldījumu, finansiālu atbalstu, pozitīvām domām

ir vairojuši Madonas labumu. Paldies, ka bijāt ar

savu pašvaldību kopā Pateicības vakarā 8.decembrī,

jo caur ikvienu no jums ir vairojusies visu madoniešu

labāka sajūta, dzīvojot šeit, – tās ir darba vietas, ko

Jau otro gadu četri jaunieši no Tranosas, Madonas pilsētas sadraudzības

pašvaldības, sociāla darba pieredzes prasmes apguva un pilnveidoja Grašu

bērnu ciematā. Šeit viņi uzturējās no 13. novembra līdz 7. decembrim, šajā

laikā palīdzot bērnu audzināšanas darbā un apkārtnes labiekārtošanā, viesojās

Madonas Valsts ģimnāzijā, apmeklēja valsts svētku koncertu un iepazinās ar

Madonas pilsētu. Attēlā: Mazais Mārtiņš ir Ziemassvētku rūķītis, kas pasniedz

nelielas piemiņas dāvaniņas zviedru jauniešiem: Aleksandrai, Sārai, Džimijam

un Silvestram (6. attēls).

jūs nodrošināt, tas ir labi noturēts koncerts vai pēc

labākās sirdsapziņas mācīti bērni, tas ir finansiāls

atbalsts pilsētas svētkiem vai palīdzēts kādam, kam

ļoti trūkst. Paldies, ka bijāt plecu pie pleca – vienkārši

darbinieki, skolotāji, uzņēmumu vadītāji, kas pārstāvēja

savus kolektīvus, un ceru, ka šādu cilvēku pulks

ar katru gadu kļūs kuplāks.

Gaišus Ziemassvētkus. Laimi Jaunajā gadā.

Jūsu „Domes Vēstnesis”

Sanāksmes gaitā, ko vadīja domes

izpilddirektors Āris Vilšķērsts, ap 30

sanākušo interesentu tika iepazīstināti

ar aizvadāmā gada budžeta

izpildi, finanšu sadalījumu salīdzinoši

ar citiem gadiem, valsts investīcijām.

Sīkāku Sociālā dienesta darbības

pārskatu sniedza tā vadītājs, deputāts

Gundars Riekstiņš, bet par šoruden

izveidoto pašvaldības ēdināšanas uzņēmumu

un aktualitātēm pirmskolas

izglītības iestādēs informēja bērnudārza

„Saulīte” vadītāja, deputāte

Daiga Ābola. Vislielāko interesi un

jautājumu birumu klātesošajos izraisīja

Īpašuma uzturēšanas nodaļas

vadītāja Aldoņa Rībenieka, pašvaldības

SIA „Madonas namsaimnieks”

vadītāja Guntara Dzeņa un SIA

Madonas Siltums” valdes locekļa

Ulda Lielvaloža, kā arī a/s „Madonas

ūdens” tehniskā direktora Gunta

Šahno uzstāšanās. Tiesa, lielākoties

problēmjautājumi un pārmetumi

saistījās ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu,

ar siltuma un ūdens

patēriņa skaitītāju darbību, maksu

par pakalpojumiem, uzņēmumu

veikto darbu kvalitāti u.c.

No savas puses kā Madonas

iedzīvotāja atļaušos piebilst, ka neapmierinātie

daudzdzīvokļu namu

vecākie gan varētu pamainīt dažkārt

tik agresīvo nostāju pret pašvaldības

uzņēmumiem - pakalpojumu sniedzējiem,

padomājot, kā gan ar savu māju

apsaimniekošanu tiek galā madonieši

- privātmāju iedzīvotāji un tādu Madonā

ir ap trim tūkstošiem jeb teju

30% Madonas iedzīvotāju. Turklāt

pašvaldības uzņēmums kā jebkurš

cits privātuzņēmums nav ieinteresēts

strādāt ar zaudējumiem, savukārt,

klientiem pašiem būtu jārūpējas,

kā samazināt izdevumus – mēs taču

negaidām, lai veikalā pārdevējs censtos

mūs pierunāt par preci maksāt

mazāk nekā norādīts cenā...

Bet kā pašvaldības darbiniece es

gribētu piebilst, ka, cik gadu ir šīs

sanāksmes, tik pierasta pašvaldības

vadītājiem, darbiniekiem, uzņēmumu

pārstāvjiem kļūst skeptiskā un

neapmierinātā attieksme pret mūsu

visu pilsētu. Jau zinām, ka šīs sanāksmes

nav tā vieta, kur varētu saņemt

paldies. Vismaz par kaut ko. Labi, ka

ir tādi skaisti brīži kā pilsētas svētki,

Ziemassvētku eglītes iedegšanas

brīdis vai citi svinīgi sarīkojumi, kad

nāk klāt ļaudis no tuvienes un tālienes

un dāvā smaidus, novēlējumus,

prieku un pateicību. Jo kā ikvienam,

arī pašvaldībai, par paveikto gribas

saņemt atzinību.

Dzintra Stradiņa

domes sabiedrisko attiecību

speciāliste


6 Domes Vēstnesis 2006. gada decembris

Domes

ziņas

Madonā

būs telpas

jauniešiem!

Pateicoties

grozījumiem

likumā „Par

valsts budžetu

2006. gadam”,

ar Bērnu un ģimenes lietu

ministrijas atbalstu, Madonas

pilsētas jauniešiem būs telpas,

kur lietderīgi pavadīt un pašiem

organizēt savu brīvo laiku:

spēlēt spēles (biljards, šautriņas,

novuss u.c. galda spēles),

iegūt informāciju (internets,

prese), atpūsties (TV, mūzika),

darboties projektos, pasākumos,

pagatavot tēju un satikties ar

interesantiem cilvēkiem.

Projekta pirmā kārta jau sākās 2006.

gada pavasarī, kad 30 Madonas jaunieši

apguva projektu rakstīšanas prasmes, kā

rezultātā tapa projekta „Jaunieši – Madonai!”

2. kārta.

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

piešķirtais finansējums (6000LVL) galvenokārt

tiks izmantots telpu aprīkošanai un

logu nomaiņai. Lielu ieguldījumu ir devusi

Madonas pilsētas dome, atvēlot jauniešiem

telpas Augu ielā 27 (1.st.), piešķirot finansējumu

(8656 LVL) remontdarbiem un

atbalstot tā ilgtspēju. Jaunieši šobrīd veido

skices grafiti sienai, kuru vēlāk arī paši

apzīmēs. Jauno telpu atklāšana plānota

2007.gada janvāra beigās.

Jauniešiem Jaunajā gadā novēlu

piepildīt savus sapņus, aktīvi

darbojoties un saskatot iespējas

Madonā!

Gunita Kļaviņa

Madonas bērnu un jauniešu

centra direktore

Madonieši!

Madonas vārds izskan

ārpus valsts robežām

Patīkamo pārsteigumu virkne

Pirmais pārsteigums

„Vai tad egles iededzināšana pārcelta

uz trešdienas vakaru”, tā neviļus varēja

padomāt nejauši garāmgājēji 6. decembra

vakarā, jo Saieta laukums bija pilns

ar līdzjutējiem, kuri pavadīja Madonas

mūsdienu deju grupu „Aliens” ceļā uz

Starptautisko deju čempionātu „Supadance

2006”, kas norisinājās no 7. līdz

10. decembrim Polijā pilsētā Mikolajki.

Brauciena mērķis bija pārstāvēt Latviju

un Madonu 12 valstu konkurencē un

novērtēt šī deju stila virzienu citu deju

grupu sniegumā.

Otrais pārsteigums

Festivāla norises vieta - dalībnieku

uzņemšana, guldināšana, ēdināšana

lielajā viesnīcas kompleksā Golebievski,

kurš ir slavens arī ar vienu no lielākajiem

ūdens atrakciju parkiem, kas nenoliedzami

deva tik patīkamu bonusu

no festivāla brīvajos mirkļos. Neticami

šķita, ka visa mūsu dzīve viesnīcā bija

atkarīga no vienas mazas elektroniskas

kartītes – iekļuve numurā, ēdināšana,

baseinu apmeklējums - nekur bez mūsdienu

navigācijām…

Trešais pārsteigums

Konkursa vērienīgums četru dienu

garumā, kura norises notika paralēli

trijos deju laukumos. Festivāla organizācija

bija ļoti augstā līmenī. Festivāla

organizators Pjotrs Patliažinskis savā

runā uzsvēra, ka „visas festivāla norises

ir plānotas, lai bērni justos labi, lai

konkurss neradītu saspīlētu gaisotni

un ieguvēji būtu gan organizatori, gan

deju grupu vadītāji, gan dejotāji un

vecāki”. To pilnā mērā var apliecināt

Madonas grupas “Aliens” dalībnieki festivāla laikā pārstāvēja ne tikai Madonas,

bet arī Latvijas vārdu

visi deju grupas „Aliens” dalībnieki.

Ceturtais pārsteigums

Ārvalstu spēcīgāko grupu sniegums

robežojās ar baletu un akrobātiku.

Iespaidi par redzēto dod spēcīgu motivāciju

dejotājiem strādāt tālāk. Un

te vietā būtu teiciens: „Pastāvēs, kas

pārvērtīsies…”

Piektais pārsteigums

Iebraukšana Madonā, kur sagaidīja

tik spoža egle un dzīvā gaismiņu strūklaka,

un lielais sagaidītāju pulks pusnaktī

uz 11. decembri. Tas visiem lika sajust,

ka vislabāk ir mājās.

Grupa „Aliens” no sirds pateicas

saviem atbalstītājiem, kas palīdzēja

šiem visiem pārsteigumiem notikt, ko

daudzi uzskatīja jau kā Ziemassvētku

dāvanu – Madonas pilsētas kultūras namam,

Madonas pilsētas domei, Madonas

rajona padomei, SIA BTA, SIA „Cers

projekti”, SIA „LI&KO”, SIA „Kļaviņas

D”, firmai „Aizezere”, Neldas Janovičas

konsultāciju birojam, Madonas 2.

vidusskolai un direktoram Valentīnam

Rakstiņam, pašvaldībām no kurām grupā

piedalās bērni – Praulienas, Sarkaņu,

Mētrienas, Aronas, Lubānas, Cesvaines

un Bērzaunes. Un vislielākais paldies

vecākiem, kas atbalstīja šī brauciena

ideju, uzdāvinot bērniem nebeidzamu

pozitīvo piedzīvojumu virkni.

„Veldze” veldzē sirdis

Ināra Cakule, deju grupas

„Aliens” vadītāja

Laikā, kad atskatāmies un izvērtējam aizvadāmo gadu, kas Madonai bijis

tik nozīmīgs – tās pastāvēšanas 80. gads – redzam, cik daudz laba ir paveikts

kopīgi. Kopīgi ar Jums, mīļie pilsētas iedzīvotāji, esam veikuši savu darbu

pilsētas labā, bijuši kopā, svinot svētkus un darot ikdienas darbu.

Paldies visiem, kas bija kopā ar savu pašvaldību 2006. gadā, atbalstot to

ieceru īstenošanā, piedaloties pasākumos, strādājot kopā.

Ziemassvētkos un gadumijā madoniešiem novēlam labu veselību, veiksmi

darbā, siltumu ģimenēs un turpmāku atbalstu savai pašvaldībai!

Jūsu Madonas pilsētas dome

Kādā novembra nogales pēcpusdienā domes Sociālā centra zālītē valdīja svētku

noskaņojums, kur mijās pacilājoši prieka brīži ar aizkustinoši emocionāliem

mirkļiem. Vokālais ansamblis „Veldze” svinēja darbības 10. jubileju. Par to, cik

vajadzīga ir šāda kopā sanākšana un dziedāšana savam un citu priekam, varēja

spriest pēc ciemiņu pilnās zāles, ziediem, apsveikumiem, laba vēlējumiem ansambļa

dalībniecēm, bet jo īpaši tā dibinātājai un vadītājai Edītei Birkai. Viesu vidū

pulcējās bijušās ansambļa dalībnieces, komponists Uldis Deigelis, pašvaldības un

kultūras nama pārstāvji, kolēģi no sabiedriskajām organizācijām.

Lai jaunajā gadā skanīgajām balsīm stipra veselība, tuvinieku atbalsts un

jaunas, radošas idejas!

Uz sadarbību arī turpmāk, Dzintra Stradiņa


Domes Vēstnesis 2006. gada decembris 7

Sagaidot jubileju

2007. gada 5. janvārī Madonas

bērnu un jauniešu centrs (BJC)

svin 40. dzimšanas dienu.

Nav nemaz daudz,

bet - varbūt tomēr ir

Ilggadējā (1978. – 2005.)

namiņa direktore

Leontina Brenčeva dalās savās

atmiņās par bērnu un

jauniešu centra 40 gadiem.

Šoreiz - pirmie 20.

Domes

ziņas

Ilggadējs lidmodelistu

pulciņa vadītājs

Oļegs Skvorcovs

1967. gada 2. janvārī Madonā, Gogoļa

ielā 7a tiek atvērts Pionieru nams. Ārpusskolas

izglītība skolēniem bija un ir

nepieciešama kā skolas mācību process

turpinājums.

Ideja par personības vispusīgu attīstību

ir radusies sen, jau renesanses

laikmetā, un šī ideja ir aktuāla arī šodien.

Ārpusskolas nodarbības izkopj un attīsta

bērnu un jauniešu spējas, talantu un

intereses, veicina arodizvēli, nodrošina

ārpusskolas brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

1967./68. m. g. Latvijā darbojās 15

Pionieru nami – Madonas Pionieru nama

bāze bija vecais kinoteātris. Ar ko sākt

Par to sapņoja un veica visu nepieciešamo

materiālās bāzes nostiprināšanā direktore

Veronika Kurāte.

Pateicoties viņas enerģijai un prasmei,

jau pirmajā gadā darbu uzsāka

audēju pulciņš (vadītāja Biruta Lūse),

lidmodelisti (vad. Oļegs Skvorcovs), foto

pulciņš (vad. Oļģerts Skuja) un tūristu

pulciņš (vad. Vera Kurāte).

Arī tajā laikā ārpusskolas izglītības

iestādes galvenais uzdevums tāpat kā

šodien bija:

• Iespēju un optimālu apstākļu

nodrošināšana bērnu un jauniešu intelektuālajai

attīstībai, spēju un talantu

izkopšanai, saprātīgai un mērķtiecīgai

brīvā laika un atpūtas organizācijai,

• Ārpusstundu darba organizēšana

un koordinēšana rajona līmenī.

1968. gadā pirmo reizi rajonā organizēja

lietišķās mākslas izstādi, kurā

sekmīgi piedalījās arī Pionieru nama

pulciņi. Gaumīgi suvenīri bija Lubānas,

Ļaudonas vidusskolai, Sarkaņu, Murmastienes,

Mētrienas, Kusas un Jaunkalsnavas

pamatskolas skolēniem.

Viena no interesantākajām darba

formām ārpusstundu darbā bija tūristu

salidojumi, kuru ietvaros notika tūrisma

tehnikas sacensības, interesantākās telšu

pilsētiņas skates, konkursi ”Pazīsti

dzimto novadu”.

Tūrismā republikā godalgotas vietas

ieguva Madonas 1.vsk., Ērgļu vsk.,

Ļaudonas vsk., astoņgadīgo skolu grupā

- Lazdonas, Murmastienes, Kusas un

Bērzaunes pamatskolas. Arī republikas

1. tūristu salidojumā 1969. gadā Pionieru

nama komanda ieguva 1. vietu šķēršļu

joslā un kopvērtējumā 3. vietu.

Rajonā tāpat kā šobrīd organizēja novadpētniecības

skati, kurā piedalījās 35

rajona skolas. Republikas izstādē labākās

bija Varakļānu vsk., Lazdonas pamatskola

un Cesvaines internātskola.

Arī šajos pirmajos pastāvēšanas gados

vislielākā vērība tika veltīta cieņai pret

veciem cilvēkiem, savas vides apzināšana,

kapu kopšana un darba mīlestība,

kuru apguva ražošanas brigādēs un

vidusskolēnu nometnēs „Lotoss”.

Pirmajos 10 gados interesantākie

pasākumi – teicamnieku eglītes, „Kāvi”,

jauno milicijas draugu salidojumi, novadpētniecības

ekspedīcijas, tūristu

salidojumi.

No 1971. gada 1. septembra namā

strādā 6 pulciņa vadītāji. Darba apjoms

pietiekoši daudzveidīgs. Katru gadu

rajonā tiek organizēts jauno milicijas

Rajona skolu vienību priekšsēdētāji un rajona vadība.

1972. gads

19. maijā

— Vissavienības

pionieru

organizācijas

dzimšanas dienā

pionieri pulcējas

pie M. Riekstas

pieminekļa

Smeceres silā

Nama pulciņu

labāko audzēkņu

ekskursija Tērvetē

(ar lietussargu

pulciņa vadītāja

B. Lūse)

draugu salidojums, kura galvenais organizators

ir Pionieru nama darbinieki

kopā ar Dzidru Raubišku, nepilngadīgo

lietu inspektori.

1973./74. m. g. Pionieru nama direktore

Lidija Grandāne, metodiķe Veronika

Caune. Šajā laikā pieaug republikas

ārpusstundu metodiskā darba centra

piedāvātie dažādie masu pasākumi,

kuros piedalās arī mūsu rajona skolas,

iegūstot godalgotas vietas. Skolēnu

ieinteresētība tanī laikā bija krietni

lielāka. Piemēram, oktobrēnu (mazo

klašu skolēni) salidojumā piedalījās 570

dalībnieku.

Rajona lietišķās mākslas pulciņu izstādē

Pionieru nama pulciņa dalībniece

Maruta Cigle piedalījās ar 40 dažāda veida

lietišķās mākslas darbiem. Aktīvas

meitenes audēju pulciņā bija vairākas,

acīmredzot liels nopelns bija ilggadējai

pulciņa skolotājai Birutai Lūsei.

Rajona organizētajos pasākumos

aktīvi piedalās dramatiskais pulciņš,

visu notikušo fiksē un eksponē izstādē

foto pulciņa dalībnieki Oļģerta Skujas

vadībā.

Rajona pasākumos piedalās un organizē

visi pulciņu vadītāji, dalībnieki.

Ar savu sniegumu tehniķu pasākumos

iepriecina lidmodelisti Oļega Skvorcova

vadībā.

1972. gada rajona tūristu salidojumā

piedalās 256 skolēni, arī tajā laikā republikā

madonieši iegūst 1.,2. vietas, kā tas

ir arī šobrīd.

No 1975. gada namiņa darbu vada Veronika

Caune. Šajā laika posmā prasību

līmenis pieaug ne tikai kvantitātē, bet

arī kvalitāte. Uzsāk darbu koktēlnieki

(vadītājs Staņislavs Grudulis, vēlāk Ziedonis

Vecauziņš), keramikas pulciņš (vad.

Jānis Seiksts).

Latvijas televīzija sagatavo raidījumu

par Pionieru nama lietišķās mākslas

pulciņu darbu (audēji, keramiķi, kokgriezēji).

Viena no ārpusstundu aktivitātēm

70. gados ir aģitbrigādes ar visdažādāko

tematiku. Mūsu rajonu republikā

ar godalgotām vietām pārstāv Kusas,

Lazdonas, Dzelzavas pamatskolas un

Madonas 1.vsk.

1976. gadā aktīvu, nopietnu darbu

uzsāk radiotehnikas pulciņš (vadītājs

Jānis Krauklis). Fantastisks, gudrs,

saprotošs, zinošs skolotājs, labs kolēģis,

kurš prata zēniem pavērt ceļu jaunākās

tehnoloģijās.

1976. gadā Vissavienības jauno tehniķu

salidojumā Kazahijā Madonas 1.vsk.

skolēns Andis Krēsliņš ar savu modeli

ieguva godalgotu vietu. Arī Maskavā

tehniskās jaunrades 50. gadadienai veltītajā

izstādē - skatē madonieši Aigars

Rieba, Einārs Rubīns un Andis Krēsliņš

tika apbalvoti ar TSSI medaļām. Paldies

skolotājam Jānim Krauklim.

Pionieru salidojumos noteikti

bija arī pionieru ugunskuri

1981. gadā republikā organizētajā

zinātnes un tehnikas ražošanas nedēļā

skolotāja Kraukļa pulciņa dalībnieks

Pēteris Treicis uzbūvēja radiovadāmo

modeli, kas bija jaunums republikas

modelisma attīstībā.

1981. gadā namiņš svin 15 gadu jubileju,

šajā laikā tiek piedāvātas 25 pulciņu

programmas.

Republikas un rajona aktivitātēs parādās

vokālo ansambļu skates, politisko

dziesmu konkursi. Labākie - Lubānas

vsk., Mārcienas, 2. vsk., Barkavas, Lazdonas,

Sarkaņu pamatskolas.

Lielu atsauksmi rajonā gūst jauno

ugunsdzēsēju salidojumi, kuros piedalās

lielākā daļa skolu. Paldies ilggadējai BUB

priekšniecei Rutai Bikšei par vadību,

savas komandas mobilizēšanu un skolēnu

motivēšanu piedalīties un apgūt

nepieciešamās iemaņas.

1984./85. m. g. tiek atvērta jauna ārpusskolas

iestāde - jauno tehniķu stacija,

kuras direktore ir Eleonora Ivanova.

Ārpusstundu darbā sākās politklubu

darba aktivizēšana. Tiek organizētas

diskusijas par dažādām politiskām tēmām.

Aktivizējot ārpusstundu darbu republikā

un rajonā, tiek domāts par

materiālās bāzes uzlabošanu un pilnveidošanu.

Uzsākta dokumentācijas

izstrādāšana jaunās ēkas kapitālajam

remontam (toreiz Kazakova ielā 8a,

tagadējais namiņš Skolas 8a ).

Visa pamatā ir kadri. Paldies pulciņu

skolotājiem, kuri ar degsmi un aizrautību

prata ieinteresēt bērnus, izkopt un

attīstīt viņu spējas un talantus arī tajos

tālajos gados.

Pateicamies Leontinai Brenčevai par

iesūtīto materiālu. Turpinājums sekos!

Domes

Vēstnesis

2006. gada decembris

Madonas pilsētas domes

informatīvs izdevums.

Domes adrese:

Madona, Saieta laukums 1

Iespiests SIA “Latgales druka”

Izdevējs — SIA “Stars”.

Izmantotas Dz. STRADIŅAS,

S. VĀGNERA un personisko arhīvu

fotogrāfijas.


8 Domes Vēstnesis 2006. gada decembris

Madonas bērnu

un jauniešu centram

40 gadu jubileja

Šim vakaram –

spožākās zvaigznes,

Šim vakaram – skaistākais sniegs.

Bet spožāks par svecītēm eglē

Lai sirdī nāk cerību prieks.

/K.Apškrūma/

ZIEMASSVĒTKU UN JAUNĀ GADA

SAGAIDĪŠANAS

DIEVKALPOJUMI

Madonas baptistu draudzē

(Madonā, Maskavas ielā 10):

Ziemassvētku dievkalpojums

24. decembrī plkst. 16.00

Madonas evaņģēliski

luteriskajā draudzē

(Lazdonas baznīcā):

Ziemsvētku

Svētvakara

dievkalpojums

24. decembrī

plkst. 16.00

(uz

dievkalpojumu

būs iespēja

nokļūt ar

3.maršruta

autobusu,

kurš aties no pieturas Ruļļi

plkst.15.30)

Ziemsvētku dievkalpojums

25. decembrī plkst. 12.00

Vecgada dienas dievkalpojums

31. decembrī plkst. 12.00

Madonas Romas katoļu

draudzē

20. - 22. decembrī draudzes

veco cilvēku un slimnieku

apmeklējumi

(lūdzu, informējiet draudzi

par cilvēkiem, kas vēlētos, lai

viņus apmeklē mājās un izdala

sakramentus, tel.48 60202)

Adventa dievkalpojums

Madonas slimnīcas kapelā

21. decembrī plkst. 15.00

Adventa 4. svētdienas

dievkalpojums

24. decembrī

plkst. 11.00

Ziemassvētku vigīlijas

sv. Mise bērniem

24. decembrī plkst. 17.00

Ganiņu Mise plkst. 22.00

Kristus Dzimšanas svētku

dievkalpojumi

25. decembrī plkst. 11.00

un 17.00

Otrie ziemassvētki, sv. Mise

26. decembrī plkst. 11.00

Sv. apustuļa Jāņa svētki,

vīna svētīšana

27. decembrī plkst. 8.00

Svētās Ģimenes svētki,

pateicības Mise par

aizvadīto gadu

31. decembrī

plkst. 11.00

un 17.00

Jaunā Gada

dievkalpojums

1. janvārī

plkst. 11.00 un 17.00

Kunga parādīšanās jeb

Triju Ķēniņu svētki, krīta svētīšana

6. janvārī plkst. 11.00

Madonas Septītās dienas

adventistu draudzē

(Madonā, M. Riekstas ielā 1c):

Ziemassvētku dievkalpojums,

23. decembrī plkst. 11.00

Madonas pansionātā

Ziemassvētku dievkalpojums

26. decembrī plkst. 12.00

Madonas pareizticīgo draudzē

Vakara kalpojums

6. janvārī plkst. 16.00

Ziemassvētku kalpojums

7. janvārī plkst. 8.30

Jaunā gada dievkalpojums

14. janvārī plkst. 8.30

Informāciju apkopoja

Madonas pilsētas domes

galvenā speciāliste izglītības un

kultūras jautājumos

Solvita Seržāne

Ar klusumu, mirdzumu un svētumu tuvojas Ziemassvētku laiks. Ar baltām cerībām

un atmiņu gaišumu sagaidīsim 2007. gada 5. janvārī Madonas bērnu un

jauniešu centra 40 gadu jubileju, kad Madonas muzeja izstāžu zālēs plkst. 14.00

mīļi gaidīsim visus bijušos un esošos pulciņu dalībniekus un pedagogus.

Skatot šodienas pulciņu dalībnieku un pedagogu darbus izstādē, atcerēsimies

arī iepriekšējos radošos gadus. Priecājoties par šodienas kolektīvu

sniegumu, atmiņā nāks gan Latvijas TV konkursa „Ko tu proti”, gan citu

konkursu un sacensību dalībnieku sasniegumi.

Ne viens vien kādreizējais skolēnu nama vai tagadējā bērnu un jauniešu

centra pulciņu dalībnieks savu profesionālo karjeru aizsāka tieši šajā interešu

izglītības centrā, ko visi, kam vien kāds sakars ar to, mīļi dēvē par „namiņu”.

Iedegsim atmiņu ugunskuru un tiksimies Madonas muzeja izstāžu zālēs

gan lieli, gan mazi, kuriem jebkad bijis sevis izteikšanas prieks tagadējā bērnu

un jauniešu centra 40 gadu jubilejā.

Gunita Kļaviņa

Madonas bērnu un jauniešu centra direktore

More magazines by this user
Similar magazines