Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām decembrī ...

ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām decembrī ...

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu

Ropažu novada pašvaldība

VALSTS AMATPERSONU SARAKSTS

2012. gada decembris

Vārds, uzvārds Amats Alga Deputāti Komisijas Kopā

Antons CIBUĻSKIS

Domes priekšsēdētājs, domes kapitāla 897 897

daļu turētāja pārstāvis SIA „Ciemats”,

SIA „Vilkme”, Finanšu komitejas

priekšsēdētājs

Zigurds BLAUS

Domes priekšsēdētāja pirmais 574 123 697

vietnieks, deputāts, Dzīvokļu

komisijas priekšsēdētājs, iepirkuma

komisijas priekšsēdētājs

Sanita MEGERE -

Domes priekšsēdētāja vietniece, 563 152 715

Kultūras un izglītības centra vadītāja

KLEVINSKA

Raimonds SKREBS Deputāts 6 6

Indulis LĪDACIS Deputāts 320 34 354

Vladislavs ŠLEGELMILHS Deputāts

Aija KUKULE Deputāte 64 64

Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 205 205


Aigars KLEINS Deputāts 33 33

Ivo SKUDIĶIS Deputāts 161 161

Ivars GAILĪTIS Deputāts 218 218

Klaudija Terēza HĒLA Deputāte 121 121

Valdis VUCENS Deputāts 131 131

Lija – Lidija BATAREVSKA

Deputāte, Sociālo jautājumu

komitejas priekšsēdētāja

256 256

Guntars SILIŅŠ Deputāte 204 204

Igors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas direktors 444 2 446

Jānis BAKLĀNS

819 819

Domes izpilddirektors, domes

kapitāla daļas turētājs SIA

„Hydroenergy Latvia”, SIA „Apriņķa

avīze”, Iepirkuma komisijas loceklis

Jānis JANSONS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 251 251

Valdis ŠĪRANTS SIA „Vilkme” valdes loceklis 345 345

Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas direktore 557 557

Antra URTĀNE

Indra ĶEĶE

Velga ROTBERGA - BLEIJA

Ingmārs ĶIECIS

Ropažu vidusskolas direktora

vietniece audzināšanas jomā, 0,5

slodze

Ropažu vidusskolas direktora

vietniece audzināšanas jomā, 0,5

slodze

Ropažu vidusskolas direktora

vietniece

Ropažu vidusskolas direktora

vietnieks

96 96

288 288

358 358

272 272


Rita FREIMANE

Ropažu vidusskolas direktora

vietniece

358 358

Jānis ZOMMERS Būvinspektors 354 354

Kristīne KRĪGERE

Zaķumuižas pamatskolas direktora 77 77

Evija MIGLĀNE

Valentīna STRUPĀ

Gunta DARBVARE

Inese PAURA

vietniece izglītības jomā, 0,5 slodze

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece

Mūzikas un mākslas skolas

„Rodenpois” direktora vietniece

mācību darbā

Mūzikas un mākslas skolas

„Rodenpois” direktora vietniece

77 77

77 77

112 112

112 112

Vēsma EGLĪTE PII „Annele” vadītāja 507 507

Dace SMUKŠA Ropažu Informācijas centra vadītāja 321 321

Ināra SKRODELE

361 361

Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja,

pamatskolas direktora vietniece

Kaspars DREISMANIS Pašvaldības policijas inspektors 314 314

Lāsma KORNE Pašvaldības policijas inspektore 336 336

Ainārs LINDE Speciālists teritorijas jautājumos 510 510

Diāns VELIČKO Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. 474 474

Dace FILIPSONE Pašvaldības policijas inspektore 335 335

Gunārs REĶELIS Pašvaldības policijas inspektors 387 387

Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas inspektors 358 358

Herberts LINDE

Pašvaldības policijas inspektors


Gundars KUZMINSKIS Pašvaldības policijas inspektors 361 361

Rolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 313 313

Renāte GREMZE Būvvaldes locekle 436 436

Dzintars KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 352 352

Ingrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 432 432

Sarmīte CIBUĻSKA

Bāriņtiesas locekle, Sociālā dienesta

centra „Dzīpari” vadītāja

411 4 415

Inese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 8 8

Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 8 8

Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 180 180

Gatis KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 437 437

Atis PRAULIŅŠ SIA „Ciemats” valdes loceklis 607 607

Oskars AŠMANIS Juuriskonsults 472 472

INTA OZOLA

Zaķumuižas pamatskolas

direktora vietniece

ELĪNA DAMME

Za;ķumuižas pamatskolas direktora 270 270

vietniece

RIHARDS ROZENBAUMS Pašvaldības policijas inspektors 329 329

JURIS

Jurists,iepirkuma komisijas 487 487

PUTNIŅŠ

loceklis

JĀNIS BLAUS Būvvaldes loceklis 436 436

154

154


Pašvaldības darbinieku darba samaksas apmērs sadalījumā pa algu amplitūdām

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. punktu

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā iekļautiem

nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits 2012. gada

decembrī

1. Virs 1000 5

2. 600 - 999 Administrācijas vadītāji, iestāžu vadītāji, to vietnieki, 64

struktūrvienību vadītāji

3. 300 - 599 Administrācijas un finanšu darbinieki, pašvaldības policijas 101

darbinieki, autovadītāji, skolotāji, bibliotēku darbinieki,

sociālie darbinieki, ēku uzraugi

4. Līdz 299 Apkopēji, daiļdārznieki, sētnieki, ēku uzraugi, deputāti,

apsardzes darbinieki, PII skolotāju palīgi un auklītes

132

More magazines by this user
Similar magazines