Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām jūlijā izmaksātais ...

ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām jūlijā izmaksātais ...

Informācija par amatpersonām

izmaksāto atalgojumu saskaņā

ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.pantu

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

VALSTS AMATPERSONU SARAKSTS JŪLIJĀ

Vārds, uzvārds Amats Alga Deputāti Komisijas Kopā

1 2 3 4 5 6

Antons CIBUĻSKIS Domes priekšsēdētājs, 802 802

domes kapitāla daļu turētāja

pārstāvis SIA Ciemats,

SIA Vilkme, finanšu komitejas

priekšsēdētājs

Igors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas 423 423

direktors

Raimonds SKREBS Deputāts 3 3

Indulis LĪDACIS Deputāts 3 3


Zigurds BLAUS Deputāts,domes priekš- 459 177 636

sēdētāja otrais vietnieks,

dzīvokļu komisijas

priekšsēdētājs,iepirkuma

komisijas loceklis

Vladislavs ŠLĒGELMILHS Deputāts 255 255

Aija KUKULE Deputāts 3 3

Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 44 44

Aigars KLEINS Deputāts 32 32

Sanita MEGERE-KLEVINSKA Deputāts,kultūras un 716 259 975

izglītības centra vadītāja

Ivo SKUDIĶIS Deputāts,domes priekšsēdē- - -

tāja pirmais vietnieks

Ivars GAILĪTIS Deputāts 206 206

Klaudija-Terēza HĒLA Deputāts 41 41


Juris PUTNIŅŠ Domes izpilddirektors,domes 960 7 967

kapitāla daļas turētājs SIA

Hydroenergy Latvia, SIA

Apriņķa avīze, iepirkuma

komisijas loceklis

Valdis VUCENS Deputāts,iepirkuma komisijas 141 141

priekšsēdētājs

Lija-Lidija BATAREVSKA Deputāts, sociālo jautājumu 176 176

komitejas priekšsēdētāja

Jānis JANSONS Revizijas komisijas 127 127

priekšsēdētājs

Valdis ŠĪRANTS SIA Vilkme valdes loceklis 345 345

Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas 472 4 476

direktore

Antra URTĀNE Ropažu vidusskolas 92 92

direktora vietniece

audzināšanas jomā

0,5 slodze


Indra ĶEĶE Ropažu vidusskolas 276 276

direktora vietniece

audzināšanas jomā

0,5 slodze

Velga ROTBERGA-BLEIJA

Ingmārs ĶIECIS

Rita FREIMANE

Ropažu vidusskolas

direktora vietniece 360 360

Ropažu vidusskolas

direktora vietnieks 272 272

Ropažu vidusskolas

direktora vietniece 360 360

Jānis ZOMMERS Būvinspektors 353 353

Inta OZOLA Zaķumuižas pamatskolas 78 78

direktora vietniece izglītības

jomā 0,5 slodze

Valentīna STRUPĀ Zaķumuižas pamatskolas 78 78

direktora vietniece

Līga STUDĀNE Zaķumuižas pamatskolas 145 145

direktora vietniece

Gunta DARBVARE Mūzikas un mākslas skolas 129 129

Rodenpois direktora vietn.

mācību darbā

Inese PAURA Mūzikas un mākslas skolas 129 129

direktora vietniece


Vēsma EGLĪTE PII Annele vadītāja 534 534

Dace SMUKŠA Ropažu informācijas 405 405

centra vadītāja

Ināra SKRODELE Zaķumuižas bibliotekas 355 355

inf.centra vadītāja,pamatskolas

direktora vietniece

Kaspars DREISMANIS Pašvaldības policijas 399 399

inspektors

Lāsma KORNE Pašvaldības pocijas 606 606

inspektore

Ainars LINDE Speciālists teritorijas 638 638

plānošanas jautājumos

Diāns VELIČKO Pašvaldības policijas 617 617

inspektors

Dace FILIPSONE Pašvaldības policijas 426 426

inspektore

Gunārs REĶELIS Pašvaldības policijas 414 414

Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas 440 440

inspektors


Herberts LINDE Pašvaldības policijas 431 431

inspektors

Gundars KUZMINSKIS Pašvaldības policijas 458 458

inspektors

Rolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 433 433

Guntars SILIŅŠ Deputāts 75 75

Renāte GREMZE Būvvaldes vadītāja,iepir- 307 16 323

kuma komisijas locekle

Dzintars KUKULIS Pašvaldības policijas 325 325

inspektors

Ingrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 549 549

Sarmīte CIBUĻSKA Bāriņtiesas locekle,soc. 515 2 517

dienesta centra Dzīpari

vadītāja

Inese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 4 4

Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 8 8

Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas 169 169

vadītāja

Gatis KUKULIS Pašvaldības policijas 451 451

inspektors


Oskars AŠMANIS Juriskonsults 584 19 603

Guntars OZOLIŅŠ SIA Ciemats valdes 842 842

loceklis

Atis PRAULIŅŠ SIA Ciemats valdes 204 204

loceklis


Pašvaldības darbinieku darba samaksas

apmērs sadalījumā pa algu amplitūdām

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantu

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr.p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā Nodarbināto skaits 2012.gada

iekļautiem nodarbinātiem

jūlijā

1 virs 1000 6

2 600-999 Administrācijas vadītāji,iestāžu vadītāji,to 86

vietnieki,struktūrvienību vadītāji

3 300-599 Administrācijas un finanšu darbinieki,pašvaldības

policijas darbinieki,autovadītāji, 97

skolotāji,bibliotēku darbinieki,sociālie

darbinieki,ēku uzraugi

4 līdz 299 Apkopēji,daiļdārznieki,sētnieki,ēku

uzraugi,deputāti,apsardzes darbinieki 94

PII skolotāju palīgi un auklītes

More magazines by this user
Similar magazines