PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Olaines 1. vidusskola

o1vsk.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība

Olaines 1. vidusskola

Reģ.Nr. 4313901122

Zeiferta ielā 4, Olainē, LV2114, tālrunis 67962959, e-pasts: olaines1vsk@o1vsk.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Skolas direktors: Jāzeps Volāns

2011


SATURS

Vispārējs Olaines 1.vidusskolas raksturojums ................................................................................ 3

Iepriekšējās akreditācijas ieteikumu izpilde ................................................................................... 5

2005.-2008. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana ......................................................................... 6

Pamatojumu iegūšanas metodes un dokumentālā bāze ................................................................ 9

1. Pamatjomas- MĀCĪBU SATURS pašvērtējums ........................................................................... 11

2. Pamatjomas MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS pašvērtējums ........................................................... 14

2.1. Mācīšanas kvalitāte ............................................................................................................ 14

2.2. Mācīšanās kvalitāte ............................................................................................................ 15

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ............................................................................ 17

2.4. Sadarbība ar vecākiem ....................................................................................................... 17

3. Pamatjomas SKOLĒNU SASNIEGUMI pašvērtējums .................................................................. 20

3.1.Skolēnu sasniegumu pašvērtējums ikdienas darbā .............................................................. 20

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos (valsts ieskaitēs un eksāmenos 2009./2010.

mācību gadā) ............................................................................................................................ 24

4. Pamatjomas ATBALSTS SKOLĒNIEM pašvērtējums .................................................................. 27

4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības

garantēšana ............................................................................................................................... 27

4.2. Atbalsts personības veidošanā ........................................................................................... 28

4.3. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē.............................................................. 30

4.4. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai ........................................................ 31

5. Pamatjomas- SKOLAS VIDE pašvērtējums ................................................................................. 33

5.1. Skolas mikroklimats .......................................................................................................... 33

5.2. Skolas fiziskā vide ............................................................................................................. 34

6. Pamatjomas RESURSI pašvērtējums ......................................................................................... 36

6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi ...................................................................... 36

6.2. Finanšu resursi ................................................................................................................... 37

6.3. Cilvēkresursi ...................................................................................................................... 37

6.4.Personāla pārvaldība ........................................................................................................... 38

6.5. Personāla tālākizglītība ...................................................................................................... 38

7. Pamatjomas SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

pašvērtējums ................................................................................................................................ 40

7.1. Skolas darba pašvērtēšana ................................................................................................. 40

7.2. Skolas attīstības plāns ........................................................................................................ 40

7.3. Skolas vadības darbs .......................................................................................................... 41

Citi sasniegumi.............................................................................................................................. 43

2


Vispārējs Olaines 1.vidusskolas raksturojums

Skola ir Olaines pašvaldības dibināta mācību iestāde. Tā atrodas Olaines novada

centrā Olainē apmēram 20 km attālumā no Rīgas un Jelgavas. Skolā pārsvarā mācās

Olaines novada skolēni. Tā kā sabiedriskais transports Olaini vēsturiski saista tikai ar

iepriekšminētajām pilsētām, tad arī vidusskolā mācās gandrīz tikai pašu skolas 9.klašu

beidzēji.

Pēc novadu reformas skolai tika izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola,

kura atrodas bijušā Olaines pagasta centrā Jaunolainē 4 km attālumā no Olaines. Novadā

ir vēl otra skola – Olaines 2. vidusskola, kura realizē mazākumtautību izglītības

programmas.

Olainē darbojas arī Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo izglītības centrs,

Kultūras centrs, Sporta centrs, novadā ir 3 pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes,

daļēji valsts finansēta specializētā pirmskolas izglītības iestāde, privātā pirmskolas

izglītības iestāde.

Skolā īsteno 4 licencētas izglītības programmas:

1) pirmsskolas izglītības programmu;

2) pamatizglītības programmu;

3) pamatizglītības pirmā posma mazākumtautību izglītības programmu;

4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Skolā ir 39 klašu komplekti, no tiem 8 Olaines sākumskolā.

Kopējais skolēnu skaits – 809:

Pirmsskolā – 17;

Sākumskolā –340;

Pamatskolā – 333;

Vidusskolā – 119.

Skolas darbu nodrošina 75 pedagogi un 41 tehniskais darbinieks.

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāţa

Stāţs Līdz 5 5 -10 11 - 20 21 - 30 Vairāk kā 30

Pedagogu

skaits

16 12 28 10 9

Pedagogu sadalījums pēc vecuma

Vecums Līdz 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 un vairāk

Pedagogu

skaits

14 28 19 13 1

Skola piedāvā 18 interešu izglītības apakšprogrammas (kopā 29 interešu izglītības

pulciņi):

Kultūrizglītības programmas – 8

Tautas deju kolektīvs (6 grupas)

Vokālais ansamblis „Cīrulīši”

Vokālais ansamblis „UNDA” (2 grupas)

3


Grāmatu ilustrēšanas

Radošās pašizpausmes

Rokdarbu

Drāmas ( latv.pl un maz.taut.pl.)

Vokālais ansamblis

Sporta izglītības programmas – 6

Vieglatlētika

Volejbols

Florbols (3 grupas)

Mūsdienu dejas (2 grupas)

Alpīnisms

Meiteņu basketbols (2 grupas)

Vides izglītības programmas – 1

Ekoloģijas pulciņš

Citas izglītības programmas – 3

Jauno ţurnālistu pulciņš

Pirmās palīdzības ABC pulciņš

Skolas avīzes “Muša medū” pulciņš

Skolas budžeta nodrošinājums

Skolas budţets ir pietiekams mācību programmu realizēšanai, skolas uzturēšanai

un attīstībai. 2010. gadā skolas budţets bija 1030007 Ls, no tā 423542 Ls - pašvaldības

finansējums, 2011.gadā plānots attiecīgi – 1050484 Ls un 633995 Ls.

Skolas īpašais piedāvājums ir:

estētiskas un atbilstoši aprīkotas telpas kā mācību programmu realizēšanai, tā

interešu izglītībai;

pilnas dienas pirmskolas grupa;

pagarinātās grupas sākumskolas skolēniem;

komerczinību apguves iespējas vidusskolēniem;

projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un prezentēšanas prasmju

veidošana vidusskolēniem;

plašs un kvalitatīvs interešu izglītības bezmaksas piedāvājums;

vispusīgas iespējas sporta stundās – pie skolas ir moderns stadions, sporta

komplekss (sporta, trenaţieru, aerobikas zāle, kāpšanas siena), stundas notiek arī

pilsētas peldbaseinā, slidotavā;

radošā domāšana kā mācību priekšmets 7. un 10.klašu skolēniem;

Olaines sākumskola kā ekoskola sekmīgi darbojas ekoskolu programmā.

Skolas darbības pamatmērķis un uzdevumi

Skolas darbības mērķis ir

veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts

pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās

izglītības standartā noteikto vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī

4


nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību sekmīgai pamatizglītības apguves

uzsākšanai.

Skolas uzdevumi:

īstenot pamatizglītības programmas pamatskolā;

īstenot vispārējās vidējās izglītības programmu vidusskolā;

īstenot pirmsskolas izglītības programmu;

īstenot interešu izglītības programmas.

Iepriekšējās akreditācijas ieteikumu izpilde

Iepriekšējā akreditācijā un ekspertu komisijas ziņojumā nebija noteikti veicamie

pasākumi.

5


2005.-2008. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana

2005.-2008. gada attīstības plānā noteikto prioritāšu izvērtēšanai un jauna attīstības plāna

izstrādes koordinēšanai tika izveidota darba grupa. Attīstības plāns tika izvērtēts:

skolotāju Metodiskā darba grupās (MDG);

skolēnu parlamentā;

skolas padomē.

1.Mācību saturs

PRIORITĀTE

1.1 Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana.

Skolotāji ir iepazinušies ar paredzētajām pārmaiņām savā mācību priekšmetā.

Skolotāji ir iepazinušies ar piedāvātajām mācību programmām, izvēlējušies vai

izstrādājuši savu programmu. Izstrādāti tematiskie plāni.

Mācību priekšmetu metodiskā darba grupās ir izvērtēti rīcībā esošie un saplānoti

nepieciešamie mācību līdzekļi.

Skolotāji ir apguvuši zināšanas (priekšmeta saturā, metodikā), kas nepieciešamas

darbā ar jaunajiem standartiem.

Skolēni ir iepazīstināti ar galveno, kas jāapgūst attiecīgajā mācību gadā visos

priekšmetos un kā tiks vērtēti viņu mācību sasniegumi.

Vecāki ir informēti par apgūstamo mācību saturu un vērtēšanas kārtību vecāku

sapulcēs, skolotāju - vecāku konsultācijās.

2.Mācīšana un mācīšanās

PRIORITĀTE

2.2 Personīgās atbildības paaugstināšana.

Klases audzinātājiem ir precīza informācija par savas klases kavējumiem.

Būtiski samazinājies neattaisnoto kavējumu daudzums.

Samazinājies stundu sākuma kavējumu skaits.

Lielākā daļa skolēnu stundās ir disciplinēti un ievēro skolotāja noteikto kārtību.

Klasēs ir kārtība un tīrība visas dienas garumā.

Pēc kursiem un semināriem skolotāji regulāri iepazīstina MDG ar gūtajām

atziņām.

Skolēnu parlaments apsprieţ un analizē daţādus skolas ikdienas jautājumus.

Skolotāji mācību stundās izmanto daţādas mācību metodes.

3.Skolēnu sasniegumi

PRIORITĀTE

3.1/3.2 Skolēnu sasniegumu uzskaite un analīze.

Ir izveidota skolēnu mācību sasniegumu elektroniskā datu bāze.

Skolā ir elektroniskā datu bāze par mācību olimpiāţu uzvarētājiem.

Skolā ir elektroniskā absolventu datu bāze.

Uzkrātā informācija tiek izmantota mācību procesa pilnveidošanai.

4.Atbalsts skolēniem

PRIORITĀTE

4.1 Skolēnu drošība.

Skolā ir deţurants (pieaugušais).

6


Apmeklētāji tiek reģistrēti, izstrādāti apmeklētāju uzturēšanās noteikumi skolā.

Skolā ir video novērošanas ierīces jaunajā korpusā.

Skolā ir iespēja sākumskolas skolēniem pedagoga pārraudzībā uzturēties līdz

16.00.

veikta vecāku aptauja par pagarinātās grupas nepieciešamību līdz 18.00 (nebija

pieprasījuma).

Skolā ir sociālais pedagogs.

Skolēni skolā un tās teritorijā jūtas droši.

PRIORITĀTE

4.3 Atbalsts karjeras veidošanā.

Tiek organizētas nodarbības 9. klašu skolēniem par turpmākajām mācībām

Olaines 1. vidusskolā.

Vidusskolēni piedalās Ēnu dienās.

Izstrādāta karjeras izglītības programma, ir pieejami projekta materiāli karjeras

izglītībā.

Vidusskolēniem pieejama informācija par tālākizglītības sistēmu un prasībām

tālākizglītībai.

5.Skolas vide

PRIORITĀTE

5.1 Sadarbību veicinošas vides uzturēšana.

Skolai ir savs karogs, himna.

Skolai ir savs buklets un citi prezentācijas materiāli (pildspalvas, krekliņi, krūzītes

u.c.).

Veiksmīgi noorganizēta skolas 40 gadu jubileja.

Visiem skolēniem ir skolas dienasgrāmatas.

Skolai ir kvalitatīvi Atzinības un Pateicības raksti (diplomi), bet tie nav vienoti.

Atzinības un Pateicības raksti regulāri un sistemātiski tiek izmantoti skolēnu un

darbinieku apbalvošanai.

Anketēšanas rezultāti liecina, ka sabiedrībā ir pozitīvs viedoklis par skolu (>95%

vecāku apmierināti, ka bērns mācās šajā skolā).

Notikuši 3 sadarbības projekti (2 ar Riihimaki ģimnāziju, 1 ar Grieķiju), uzsākti 3

jauni starpvalstu projekti.

PRIORITĀTE

5.2 Mācību telpu sakārtošana.

Daļā telpu veikts grīdas remonts.

Nomainīta elektroinstalācija un apgaismojums remontējamās telpās.

Veikts telpu sadalījums saistībā ar to izmantošanu centrālajā ēkā.

Telpas labiekārtotas: ir ţalūzijas, atbilstošas tāfeles, kvalitatīvas mēbeles.

Telpas (lielākā daļa) ir vizuāli un estētiski pievilcīgas.

6.Resursi

PRIORITĀTE

6.1 Skolas piebūves celtniecība un koplietošanas telpu remonti.

Katram skolotājam ir sava darba telpa, atbilstošas telpas arī pārējam personālam,

administrācijai.

Skolēni mācās vienā maiņā.

7


Skolā ir vietas daţādu ārpusstundu darbību nodrošināšanai.

Skolā ir relaksācijas telpas darbiniekiem.

Skolēniem (1.-4., 10.-12.) ir garderobes ar skapīšiem.

Mājīgs, pievilcīgs vestibils un gaiteņi, ēdamzāle.

Parlamentam ir darba telpa.

Sporta zālē un ģērbtuvēs veikts remonts un efektīvi darbojas ventilācija.

Labiekārtota apkārtne.

Siltināta centrālā ēka.

7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

PRIORITĀTE

7.1 Paveiktā darba izvērtēšanas pilnveide.

Katrs pasākums tiek izvērtēts.

Katrs pedagogs divreiz gadā raksta darba pašvērtējumu.

Skolas attīstības plāns tiek izvērtēts MDG un administrācijas sanāksmēs.

Skolēnu informatīvās sanāksmes notiek īpašos gadījumos.

Skolēnu parlaments 2 reizes gadā izvērtē savu darbu.

PRIORITĀTE

7.3 Vadības darba efektivitātes paaugstināšana.

Informācija tiek uzkrāta elektroniski.

Būtiski samazinājies „papīra ”atskaišu u.c. ar datu bāzi saistītu materiālu

daudzums.

„Izkrītošās” stundas aizvieto citi pedagogi, vadība.

Daļēji pārstrādāti pedagogu darba vērtēšanas noteikumi.

MDG sanāksmēs regulāri analizē savas grupas pedagogu darbu.

Skolas normatīvo dokumentu pārraudzībā iesaistīti visi pedagogi .

Direktora vietnieki mācību darbā vēro un analizē skolotāju darbu .

8


Pamatojumu iegūšanas metodes un dokumentālā bāze

Skolas izvirzīto prioritāšu izpildes izvērtējums un pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana

balstās uz:

anketēšanu

skolas attīstības plāna izstrādes gaitā tika anketēti

158 skolēni (7.-12.kl.) un katrā klašu grupā 1 klase par mācību metodēm;

273 vecāki;

50 skolotāji;

katru gadu tiek anketētas visas vidusskolas klases un pamatskolas klases pēc

nejaušības principa;

mācību sasniegumu analīzi

valsts pārbaudes darbu rezultāti;

centralizēto eksāmenu rezultāti;

ikdienas sasniegumi;

mācību gada un semestru vērtējumi;

dokumentu analīzi

skolas licencētās izglītības programmas;

metodisko darba grupu darba plāni un protokoli,

mācību priekšmetu tematiskie plāni ;

klašu audzinātāju darba plāni;

skolotāju tālākizglītības uzskaites dati;

pedagoģiskās padomes sēţu protokoli;

mācību stundu vērošanas lapas;

iekšējās pārraudzības materiāli un to analīze;

e-klases elektroniskie ţurnāli;

iekšējās kārtības noteikumi skolēniem;

darba kārtības noteikumi;

projektu nedēļas materiāli;

skolēnu mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos;

olimpiāţu un konkursu rezultāti;

skolēnu pētniecisko darbu rezultāti;

interešu izglītības programmas un ţurnāli;

drošības noteikumi;

skolēnu parlamenta sapulču protokoli;

pedagogu pašvērtējumi;

skolas attīstības plāns;

darba plāns mācību gadam;

atbalsta personāla darba materiāli,

darbinieku personas lietas;

skolas nolikums;

skolas budţeta tāmes;

inventāra saraksti;

amatu saraksts;

darbinieku amata apraksti;

skolēnu anketēšanas rezultāti;

9


vecāku anketēšanas rezultāti;

skolotāju anketēšanas rezultāti;

intervijām ar

skolēniem;

skolotājiem;

vecākiem;

pedagogu pašanalīzi.

10


1. Pamatjomas- MĀCĪBU SATURS pašvērtējums

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas

Skolā tiek īstenotas 4 licencētas izglītības programmas:

1) Pirmsskolas izglītības programma, kods - 01011111,

licencēta 2011. gada 20. janvārī, licences Nr. V–3724, 2010./2011.m.g. programmu

apgūst 17 skolēni;

2) Pamatizglītības pirmā posma mazākumtautību izglītības programma, kods -

11011121, licencēta 2010. gada 12. martā, licences Nr. V–1715, 2010./2011.m.g.

programmu apgūst 38 skolēni;

3) Pamatizglītības programma (IZM izstrādātajam paraugam atbilstoša izglītības

programma), kods - 21011111, licencēta 2010. gada 23. martā, licences Nr. V-

1741, 2010./2011.m.g. programmu apgūst 635 skolēni;

4) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,

kods – 31011011, licencēta 2010. gada 12. martā, licences Nr. V–1714,

2010./2011.m.g. programmu apgūst 119 skolēni.

Mācību stundu plānā ietverto stundu skaits ir atbilstošs katrai licencētajai

programmai.

Mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju plāni veidoti atbilstoši

licencētajām skolas izglītības programmām.

Pedagogi izmanto VISC izstrādātos mācību priekšmetu programmu paraugus, tos

papildinot ar satura realizācijai paredzēto laiku, pārbaudes darbu veidiem un laikiem, kas

tiek ietverti mācību priekšmeta tematiskajā plānojumā.

Programmu satura veiksmīgai realizēšanai izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas,

metodiskie materiāli un mācību līdzekļi.

Mācību grāmatas, kuras izmanto skolēni, atbilst IZM prasībām.

Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus,

uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un

kārtību. Tēmu apguvei pedagogi izmanto daţādas mācību metodes un metodiskos

paņēmienus, izprot un pielieto daţādas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas.

Izstrādājot detalizētu mācību priekšmeta tematisko plānojumu, skolotāji

savstarpēji sadarbojas, tematiskos plānus izskata metodiskās darba grupas ietvaros un

iesniedz skolas administrācijai.

Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā klases sagatavotības līmeni un spējas, paredzot

darbu ar talantīgajiem skolēniem, kā arī ar tiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.

Skola katrā priekšmetā skolēniem piedāvā atbalsta stundas - individuālo darbu ar skolēnu

saskaņā ar noteikto grafiku, kurš publiski pieejams skolēniem un vecākiem pie ziņojumu

dēļa un skolas mājas lapā.

Skolā darbojas 8 metodiskās darba grupas, kuru darbs tiek plānots. Metodiskās

darba grupas izstrādā priekšlikumus gada darba plānam, ņemot vērā skolas attīstības

plānu, skolas noteiktās prioritātes, iesaistās skolas darba plānošanā un analīzē. MDG

sanāksmēs tiek izskatīti skolas darba aktualitātēm atbilstoši mācību un audzināšanas

11


jautājumi, plānota pedagogu tālākizglītība, realizēta pieredzes apmaiņa. Metodisko darbu

skolā koordinē direktora vietnieki mācību darbā.

Stundu saraksts atbilst noteiktajām normatīvajām prasībām. Ārpusstundu

nodarbības regulē interešu izglītības nodarbību grafiks.

Mācību satura īstenošanas norise tiek kontrolēta atbilstoši skolas attīstības plānā

un metodiskajās darba grupās izvirzītajām prioritātēm, tā tiek regulāri analizēta

sanāksmēs pie administrācijas un pedagoģiskās padomes sēdēs.

Visos pedagogu izstrādātajos tematiskajos plānos ir paredzēts laiks programmas

īstenošanai. Gandrīz visi skolotāji to ievēro. Problēmas rada no mācību iestādes

neatkarīgi mācību laika zaudējumi. Izmaiņas tēmu plānojuma laikā ir objektīvu apstākļu

dēļ. Savlaicīgi tiek izdarītas korekcijas tematiskajos plānos un pārbauţu darbu grafikā.

Skolā ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām izveidots pedagoģisko darbinieku

tarifikācijas saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts veidots, pamatojoties uz

licencēto izglītības programmu stundu paraugplānu. Skolēnu mācību slodze nepārsniedz

Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Fakultatīvās stundas tiek izmantotas

mācību priekšmetu padziļinātai mācīšanai, skolēnu redzesloka paplašināšanai, piedāvājot

komerczinību, radošās domāšanas apguvi, Olaines sākumskolā - arī ritmikai,

ārstnieciskajai vingrošanai.

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu standartu un programmu

izpildi. Konsultācijas un atbalstu priekšmetu skolotājiem nodrošina metodisko darba

grupu vadītāji, administrācija vai novada izglītības speciālistes organizētās izglītojošās

konferences, lekcijas, semināri. Nepieciešamības gadījumā tiek organizēta pieredzes

apmaiņa.

Skolotāji izmanto iespēju apmeklēt citas skolas un gūt pieredzi mācību

programmu izveidē un īstenošanā.

Skolotāji tiek regulāri informēti par visām ar izglītības programmu realizēšanu

saistītajām aktualitātēm.

Vērtējums: ļoti labi

Pamatjomas MĀCĪBU SATURS

Stiprās puses:

skolas izglītības programmas ir licencētas, un mācību process tiek īstenots

atbilstoši licencētajām izglītības programmām;

loģiska saikne starp skolas izglītības programmām, mācību priekšmetu

standartiem un programmām, skolotāju izstrādātajiem mācību priekšmetu

tematiskajiem plānojumiem;

skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, programmas, mācību sasniegumu

vērtēšanas kārtību un formas;

skolotāji prasmīgi veic sava darba plānošanu mācību priekšmeta standarta satura

realizēšanai.

12


Tālākās attīstības vajadzības:

veicināt daţādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un

audzināšanas darbu skolā;

turpināt darbu pie mācību kabinetu pilnveidošanas atbilstoši mācību priekšmetu

standartu prasībām;

2011./2012.m.g. turpināt ieviest jaunos vispārējās vidējās izglītības mācību

priekšmetu standartus;

izvērtēt paveikto, ieviešot jaunos vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu

standartus;

uzsākt pirmās svešvalodas apguvi 1. klasē un pasaules vēstures apguvi 6. klasē no

2011./2012.m.g.

13


2. Pamatjomas MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS pašvērtējums

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Stundu vērojumi liecina, ka lielākā daļa pedagogu mācību procesā izmanto

daudzveidīgas metodes un paņēmienus, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT).

Skolotāju izmantotās metodes ir piemērotas skolēnu spējām, vecumam un mācību

priekšmeta specifikai, satura prasībām.

Skolas aktualitāte ir IKT izmantošana mācību procesā. Skolas vadība

pedagogiem organizē pieredzes nodarbības par IKT un Eiropas Sociālā Fonda projekta

ietvaros saņemto mācību materiālu racionālu izmantošanu stundās un ārpusstundu darbā.

Visi pedagogi ir apguvuši prasmes strādāt ar IKT.

Pedagogiem ir iespēja izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas – datortehniku, video

projektoru, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameru. Veidojas pieredze mācību

priekšmetu stundu norisei dabaszinātņu, matemātikas un vizuālās mākslas kabinetos,

izmantojot datortehniku vielas apguvei un paškontrolei. Veiksmīgi mācību procesā ir

iekļautas interaktīvās mācību metodes: grupu darbs, diskusijas, kritiskās domāšana,

pētījumi, spēles.

Skolēni atzīst, ka izmantotās tehnoloģijas palīdz labāk izprast mācību saturu,

palīdz gatavoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. Mājas darbi skolēniem tiek uzdoti

mērķtiecīgi, taču to apjoms ne vienmēr ir sabalansēts starp daţādiem mācību

priekšmetiem.

Mācību procesā skolēni apgūst un padziļina sociālās prasmes, kuras

nepieciešamas darba tirgū.

Svešvalodās saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm tiek nodrošināta ar

attiecīgās valodas lietojumu, meklējot informāciju internetā, darbojoties vairākos

Comenius un Nordplus starptautiskos pieredzes apmaiņas un sadarbības projektos,

uzturot saziņu ar draugiem ārpus Latvijas, citos mācību priekšmetos – iekļaujot praktiska

satura uzdevumus mācību stundās.

Skolas bibliotēkā pieejamie materiāli nodrošina skolēniem iespēju iepazīties ar

notikumiem valstī un ārpus tās.

Skola sadarbojas ar Olaines muzeju, mūzikas un mākslas skolu, pirmsskolas

izglītības iestādēm, 2.vidusskolu. Klases piedalās plānotās mācību ekskursijās, notiek

tikšanās ar daţādu augstskolu speciālistiem un studentiem, skolēni regulāri piedalās „Ēnu

dienās”. Ekonomikas un komerczinību apguves ietvaros vidusskolā skolēni dibina

Skolēnu mācību uzņēmumus (SMU), iepazīst veiksmīgu uzņēmēju darba vietas Latvijā,

piedalās starptautiskajos SMU pasākumos. Projektu nedēļas tēmas tiek izvēlētas saistībā

ar reālo dzīvi. (2009./2010.m.g. tēma „Veselīgs dzīvesveids”, 2010./2011. m.g. –

„Brīvprātīgais darbs”).

Olaines sākumskola, iesaistoties Ekoskolu programmā, veido personisko

attieksmi un veicina skolēnu izpratni par vidi. Par veiksmīgu darbību skola ir apbalvota ar

Zaļo diplomu un ieguvusi Zaļo karogu.

14


Savu zināšanu līmeni skolēni pārbauda konkursos, konferencēs, iesaistās

nevalstisko organizāciju darbībā, tādējādi pilnveidojot teorētiski apgūtās dzīves prasmes

un noteiktu mācību priekšmetu praktiskās iemaņas.

Skolēni 10. un 11.klasē izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. To izvēlētie temati

padziļina un paplašina skolēnu redzesloku par stundās apgūto mācību vielu. Tēmu izvēle

pamatojas uz skolēnu interesēm un saistās ar viņu turpmāko karjeras izvēli. Katru gadu

notiek skolas ZPD darbu aizstāvēšana. ZPD koordinē direktora vietnieks mācību darbā.

No 2010. gada septembra skolā pilotprojekta ietvaros tika ieviests jauns

fakultatīvs mācību priekšmets ”Radošā domāšana” 7. un 10. klasēs.

Vērojumi mācību stundās un skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos ļauj

secināt, ka gandrīz vienmēr skolotāju plānotais darbs mācību stundas laikā ir optimāls.

Mācību satura skaidrojums mācību stundā ir mērķtiecīgs un saprotams, piemērots

mācāmai tēmai un skolēnu vecumam. Skolotāji plāno stundas gaitu, lai vairāk tiktu

iekļauta praktiska vingrināšanās un mācīšanās sadarbībā. Skolēni izprot skolotāju dotos

norādījumus un lielākā daļa prot organizēt savu darbību.

Mācību procesā lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem,

rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka pedagogi

saprotami izklāsta un izskaidro mācību vielu, skolotāji uzklausa un ņem vērā skolēna

viedokli, palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. Darbā ar talantīgākajiem

skolēniem skolotāji ne vienmēr izmanto diferencētu pieeju mācību stundās, bet

paaugstina viņu zināšanas un prasmes individuālā darba stundās.

Skolēniem, kuri ilgstoši slimības dēļ kavējuši skolu, tiek organizētas individuālais

darbs. Skolā pēc Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisijas ieteikuma skolēniem

tiek organizēta mājas apmācība.

Ne vienmēr skolotājiem veidojas savstarpējā sapratne ar visiem pamatskolas klašu

audzēkņiem, jo daļai audzēkņu pietrūkst prasmes uzklausīt, ieklausīties un respektēt

atšķirīgu viedokli. Skolotāja un skolēna sadarbības uzlabošanai tiek piesaistīts skolas

atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs.

Vērtējums: ļoti labi

2.2. Mācīšanās kvalitāte

Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, rosina mācīties atbilstoši

viņu spējām, palīdz skolēniem veidot mācību motivāciju, pētnieciskā un praktiskā darba

iemaņas, izvirza noteiktas organizatoriskās prasības mācību procesa norisē, kuras skolēni

zina un izprot, tomēr ne vienmēr ievēro.

Skolēnu mācīšanās darbs tiek veicināts gan mācību stundās, pielietojot

interaktīvās pieejas un mūsdienīgus tehniskus risinājumus – datortehniku, video

projektorus, interaktīvās tāfeles, gan arī ar citu formu palīdzību, piemēram, projektu

darbi, skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, prezentāciju izveide mācību priekšmetos,

15


olimpiādes, konkursi, tematisku pasākumu organizēšana. Mācību procesā un ārpusstundu

darbā skolēniem ir pieejami datori, preses izdevumi lasītavā, bibliotēka, sporta

komplekss.

Skolēnu mācību procesa organizācijas pamatprasības ir noteiktas skolas nolikumā

un “Iekšējās kārtības noteikumos skolēniem”. Skolēni un viņu vecāki tiek informēti par

šiem noteikumiem. Ar tiem var iepazīties skolēnu dienasgrāmatās, mājas lapā un skolas

foajē.

Uzsākot mācības 1. klasē, katra ģimene saņem bukletu ar nepieciešamo

informāciju par skolas darba organizācijas jautājumiem.

Informācija par skolas darba organizāciju ir pieejama arī skolas mājas lapā.

Skolēnu sasniegumi skolā tiek uzkrāti un analizēti ar e-klases palīdzību. Datu

bāzē iekļautas ziņas un fakti, kuru pārraudzība un analīze sekmē mācību procesa

pilnveidošanu un rezultātu paaugstināšanu. Priekšmetu skolotāji metodiskās darba grupas

ietvaros regulāri apkopo un analizē 1. semestra un gada rezultātus, seko sasniegumu

dinamikai, analīzes rezultātus mērķtiecīgi izmanto turpmākā mācību procesa plānošanā.

Skolas vadība sistemātiski apkopo informāciju par mācību sasniegumiem, sadarbībā ar

MDG veic skolas tālākās darbības prioritāšu noteikšanu.

Ikdienas darbā skolotāji analizē pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu

rezultātus, prognozē tālāko darbību.

Klašu audzinātāji apkopotos mācību rezultātus izmanto audzināšanas darbā un

sadarbībā ar vecākiem.

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu

darbu, ir motivēti mācīties, ir ieinteresēti savu sasniegumu uzlabošanā, bez attaisnojoša

iemesla nekavē mācību stundas.

Skolēni labprāt izmanto skolotāju sagatavotos papildus materiālus, gatavojoties

ikdienas stundām, pārbaudes darbiem, olimpiādēm un eksāmeniem konkrētā mācību

priekšmetā.

Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu un arī pret mācību darbu,

lai gan pamatskolas klasēs ir arī skolēni, kuri cenšas izvairīties no mācību procesa, mājas

darbus pilda pavirši un neregulāri.

Lielākā daļa pedagogu rosina skolēnus izmantot daţādas sadarbības formas. No

1.klases skolēni mācās strādāt grupās, pāros, palīdzēt cits citam mācību procesā,

iesaistīties kopīgos mācību un ārpusskolas projektos.

Vecāko klašu skolēni prot strādāt grupās, pāros, diskutēt, pamatot savu viedokli

un iesaistīties interaktīvās darba formās - skolēniem ir attīstītas sociālās prasmes.

Vērtējums: labi

16


2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek plānota un tiek veikta sistemātiski un

kompetenti, ievērojot valstī noteikto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Mācību

priekšmeta skolotājs vērtēšanu katrā klasē veic, ņemot vērā mācību priekšmeta standartu

un programmu. Metodiskajās darba grupās ir apspriesti vērtēšanas pamatprincipi un

kārtība mācību priekšmeta ietvaros, to ievēro gandrīz visi skolotāji. Ar skolēnu mācību

sasniegumu vērtēšanas laiku, formu un metodiskiem paņēmieniem mācību priekšmeta

skolotājs pirms tēmu apguves iepazīstina skolēnus. Skolēni zina vērtēšanas kārtību katrā

mācību priekšmetā. Ar vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību skolēnu vecāki tiek

iepazīstināti klases vecāku sapulcē.

Vērtēšanā tiek ievērota mācību priekšmetu specifika un skolēnu vecuma īpatnības.

Vērtēšana notiek regulāri, izmantojot pozitīvo sasniegumu summēšanas principu.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā ietverti visi vērtēšanas paņēmieni -

ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana un nobeiguma vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtēšanai

visi skolotāji izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, kā, piemēram,

kontroldarbus, diagnosticējošos darbus, projekta darbus, pētnieciskos darbus, pārbaudes

darbus.

Gandrīz visi skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu un veic vērtējumu

uzskaiti, ierakstot tos e-klases ţurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos. Vērtējumu

uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta.

Visi skolotāji iepazīstina skolēnus ar pārbaudes darba vērtējumiem, pamato tos,

analizē pieļautās kļūdas. Liela daļa skolotāju veic skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes

dinamikas izpēti savā mācību priekšmetā, analizē to.

Tēmas noslēguma, valsts pārbaudes darbi tiek analizēti un iegūto datu analīze tiek

izmantota mācību procesa pilnveidē. Skolā tiek izstrādāts pārbaudes darbu grafiks

semestra un gada noslēguma posmam.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti un informācija izmantota mācību

procesa pilnveidošanai, skolēnu sagatavošanai eksāmeniem.

Vērtējums: ļoti labi

2.4. Sadarbība ar vecākiem

Skola sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu. Informāciju

vecāki iegūst klašu vecāku sapulcēs, skolēnu dienasgrāmatās, skolas informatīvajā

izdevumā «Īsziņas» 4 reizes gadā, Olaines sākumskolas avīzē un informācijas lapā, kā arī

skolas mājas lapā un e-klasē. Divas reizes gadā vecākiem skolas vadība organizē tikšanos

gan ar klašu audzinātājiem, gan priekšmetu skolotājiem, gan administrāciju, gan atbalsta

personālu. Vecāku iebildumi un ierosinājumi tiek uzklausīti, tos analizē un izmanto

turpmākajā darbā. Vecākiem informācija par skolas darbu tiek sniegta savlaicīgi.

Stājoties skolā, vecāki un skolēns iepazīstas ar skolas iekšējās kārtības

noteikumiem, piedāvātajām izglītības un interešu izglītības programmām, citiem skolas

dokumentiem, kas nodrošina turpmāko sadarbību.

Ir izstrādātas noteiktas prasības skolēniem uzņemšanai 10. klasē. Skolēni un viņu

vecāki slēdz līgumu ar skolas direktoru, kas paaugstina skolēnu līdzatbildību mācīšanās

procesā.

Skolas padome nodrošina iespēju ikvienam vecākam iesniegt priekšlikumus darba

pilnveidei. Ieteikumus izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā.

17


Informāciju par ikdienas sasniegumiem skola regulāri nodrošina ar e-klases

ţurnālu un skolēna dienasgrāmatu. Reizi mēnesī klašu audzinātāji e-klases sistēmā

sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, kuros tiek fiksēti gan mēneša laikā saņemtie

vērtējumi, gan skolēnu kavējumi. Par informācijas saņemšanu vecāki sekmju izrakstos

parakstās. Informāciju par skolēna uzvedību, sekmēm un attieksmi pret mācību darbu

vecāki iegūst individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem,

nepieciešamības gadījumā - sarunās ar skolas atbalsta personālu un vadību. Sniegtā

informācija ir kvalitatīva un lietderīga, tā palīdz vecākiem sniegt bērnam pilnvērtīgu

atbalstu mācīšanās procesā, ja tas nepieciešams. Skolēni, kuriem mācības sagādā

grūtības, un viņu vecāki tiek aicināti uz sarunu pie skolas administrācijas, lai pārrunātu,

kā saņemt nepieciešamo atbalstu.

Izcilie skolēnu sasniegumi tiek publiskoti, izvietojot konkursu un olimpiāţu

rezultātus informācijas stendā, ievietojot skolas mājas lapā, skolas „Īsziņās”.

Par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā skola gada noslēgumā izsaka pateicību tiem

4., 9. un 12. klašu skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir teicamas sekmes mācībās.

Skola mērķtiecīgi cenšas iesaistīt vecākus daţādos skolas pasākumos: kā klausītājus

skolēnu pašdarbības koncertos, kā palīgus pedagogam skolēnu pārgājienu, teātru izrāţu

apmeklējumu organizēšanā, priekšnesumu un telpu noformējumu sagatavošanā.

Klašu audzinātāji vismaz divas reizes gadā organizē vecāku sapulces un veic

apmeklējumu uzskaiti. Informatīvi izglītojošas vecāku sapulces skolas vadība katru gadu

organizē 1. un 9. klašu vecākiem. Vecāku aktivitāte tiek izvērtēta, analizējot vecāku

sapulču, skolotāju - vecāku konsultāciju un citu pasākumu apmeklējumu, un tā tiek

izmantota turpmākajā darbā.

Vērtējums: ļoti labi

Pamatjomas MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Stiprās puses:

skolā esošie resursi un mācību kabinetu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu

standartu izpildi un mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā;

profesionāli, kompetenti skolotāji ar atbilstošu kvalifikāciju;

skolēnu un skolotāju aktīva līdzdalība Comenius un Nordplus starptautiskos

pieredzes apmaiņas un sadarbības projektos;

Olaines sākumskolas skolēnu, skolotāju un vecāku aktīva līdzdalība Ekoskolas

programmas realizācijā;

skolēni ir ieinteresēti Skolēnu mācību uzņēmumu dibināšanā ne tikai vidusskolā,

bet arī pamatskolā;

zinātniski pētniecisko darbu izstrāde 10. un 11.klasē paplašina skolēnu

redzesloku;

skolā uzsākta jauna mācību priekšmeta „ Radošā domāšana” apguve;

skolēnu sadarbība ar skolotājiem ārpusstundu mācību darbā, gatavojoties

olimpiādēm, konkursiem, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem;

skolā sekmīgi darbojas atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs,

logopēds, medmāsa, kas nepieciešamības gadījumā skolēniem, vecākiem un

skolotājiem sniedz konsultācijas vai palīdzību.

skolotāji regulāri vērtē, uzskaita un analizē skolēnu mācību sasniegumus, analīzes

rezultātus izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai;

18


skolēnu motivācijas uzlabošanai skolā darbojas skolēnu apbalvošanas kārtība;

informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem nodrošina e-klase, skolas

dienasgrāmata, „Īsziņas”, individuālas tikšanās ar vecākiem;

vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par skolēna

mācību darbu, sasniegumiem un citiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem.

Tālākās attīstības vajadzības:

aktualizēt diferencētu pieeju mācību priekšmetu apguvē, pilnveidojot atbalstu

talantīgajiem skolēniem un tiem, kuriem mācības sagādā grūtības;

turpināt ESF dabaszinātņu projekta ietvaros saņemtā aprīkojuma apgūšanu un

pieredzes popularizēšanu;

izveidot skolēnu sasniegumu datu bāzi sportā;

plānot izglītojošus pasākumus pedagogiem, lai padarītu mācību procesu vēl

daudzveidīgāku, modernāku un kvalitatīvāku;

pilnveidot skolēna un skolotāja dialoga kvalitāti pamatskolā, iesaistot atbalsta

personālu.

19


3. Pamatjomas SKOLĒNU SASNIEGUMI pašvērtējums

3.1.Skolēnu sasniegumu pašvērtējums ikdienas darbā

Skolā uz 1.01.2011. no 1. – 12. klasei mācās 792 skolēni:

637 pamatizglītības programmā

304 skolēni sākumskolā 1. - 4. klases

333 skolēni pamatskolā 5. - 9. klases

36 pamatizglītības pirmā posma (1. - 4. klase) mazākumtautību programmā

119 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

2010./2011. mācību gada 1. semestra rezultāti

Posms/Klase

Skolēnu

skaits

Skolēnu skaits %

no kopējā skaita

Nepietiekams

7 – 10 balles

vērtējums

skaits % skaits %

Sākumskolā* 340 43% 98 12% 13 2%

mazākumtautību 36 5% 6 1% 2 0%

programmā*

3.klasēs* 84 11% 35 4% 2 0%

Pamatskolā 333 42% 50 6% 86 11%

6.klasēs 61 8% 12 2% 19 2%

9.klasēs 68 9% 3 0% 24 3%

Vidusskolā 119 15% 18 2% 12 2%

12.klasēs 37 5% 9 1% 5 1%

SKOLĀ KOPĀ 792 100% 166 111

*rezultāti par mācību priekšmetiem, kuros mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā (MK noteikumi Nr.1027)

Skola ir atvērta pārmaiņām, bet galvenais skolas uzdevums ir nodrošināt

skolēniem iespēju gūt kvalitatīvu izglītību. Viens no lielākajiem izglītības līmeņa

rādītājiem ir skolēnu sasniegumi gan ikdienas darbā, gan citās aktivitātēs, kas saistītas ar

apgūto zināšanu un iemaņu demonstrēšanu.

Skolā izveidota noteikta kārtība skolēnu sasniegumu novērtēšanā un kontrolē.

Par vērtēšanu atbild katra priekšmeta skolotājs, ievērojot Ministru kabineta (MK)

noteikumus, bet kontrole tiek veikta vairākos līmeņos:

1. līmenis – mācību priekšmetu skolotāji regulāri veic paškontroli;

2. līmenis – klašu audzinātāji veic savas audzināmās klases ţurnālā semestra

noslēguma ierakstu pārbaudi;

3. līmenis - direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā seko ikdienas

vērtējumiem, pārbaudes darbu satura atbilstībai mācību priekšmeta standartam

un MK noteikumu ievērošanai.

Skolā sekmju un kavējumu uzskaitei izmanto SIA DEAC izveidoto elektronisko

sistēmu „e-klase”. Elektroniskie ţurnāli ļauj salīdzināt skolēnu sasniegumus mācību

semestros un optimālāk novērtēt rezultātus, savlaicīgi prognozēt skolēnus ar

nepietiekamiem vērtējumiem un mācību priekšmetus, kuros tiek uzrādīti zemi vērtējumi.

Izmantojot kopīgu sekmju un kavējumu sistēmu, skolas pedagoģiskais un skolēnu

atbalsta personāls (sociālais pedagogs, skolas psihologs, logopēds) var sekot līdzi skolēnu

mācību rezultātiem, veidojot kopīgu sadarbības modeli.

Ikdienas darba lielākie atskaites punkti ir 1. semestra un gada mācību

sasniegumu vērtējumi. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti pēc katra

mācību semestra beigām Metodisko darba grupu sapulcēs, Pedagoģiskās padomes sēdēs,

klašu vecāku sapulcēs (neminot konkrētus uzvārdus). Iegūtā informācija tiek izmantota

20


mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, atspoguļota mācību gada darba analīzē

un protokolos.

Skolas pašnovērtējums tiek veidots mācību gada vidū, tāpēc skolas ikdienas

darba rezultātu atspoguļošanai izmantoti 2009./2010.m.g. gada vērtējumi un

2010./2011.m.g. 1.semestra vērtējumi.

Ikdienas mācību sasniegumi - 2009./2010.m.g. gada vērtējumi

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Skolēnu skaits

Klase '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 'A + O' (izliktie Vidēji

skaits % skaits % skaits % skaits % skaits % vērtējumi)

(2.a) 0 0% 8 17,40% 28 60,90% 10 21,70% 38 82,60% 23 (46) 7

(2.b) 1 2,10% 8 16,70% 33 68,80% 6 12,50% 39 81,30% 24 (48) 6,8

(2.c) 0 0% 6 13,60% 24 54,50% 14 31,80% 38 86,40% 22 (44) 7,6

(2.d) 0 0% 1 5,60% 9 50% 8 44,40% 17 94,40% 9 (18) 7,7

(2.e) 2 7,40% 4 14,80% 19 70,40% 2 7,40% 21 77,80% 9 (27) 6,1

(3.a) 0 0% 5 8,60% 38 65,50% 15 25,90% 53 91,40% 29 (58) 7,4

(3.b) 0 0% 15 25,90% 31 53,40% 12 20,70% 43 74,10% 29 (58) 7

(3.d) 0 0% 5 11,40% 30 68,20% 9 20,50% 39 88,60% 22 (44) 7

(3.e) 1 3% 13 39,40% 18 54,50% 1 3% 19 57,60% 11 (33) 6

(4.a) 0 0% 38 20,20% 117 62,20% 33 17,60% 150 79,80% 21 (188) 7

(4.b) 2 1,10% 26 13,80% 99 52,40% 62 32,80% 161 85,20% 21 (189) 7,3

(4.c) 0 0% 29 15,40% 110 58,50% 49 26,10% 159 84,60% 21 (188) 7,3

(4.e) 3 2,50% 44 36,70% 68 56,70% 5 4,20% 73 60,80% 12 (120) 6

(5.a) 3 0,90% 63 19,10% 198 60,20% 65 19,80% 263 79,90% 31 (329 + 11 'nv') 7

(5.b) 8 2,50% 63 19,70% 208 65,20% 40 12,50% 248 77,70% 29 (319) 6,8

(6.a) 11 3% 101 27,70% 214 58,80% 38 10,40% 252 69,20% 28 (364) 6,4

(6.b) 16 4,40% 124 34,10% 198 54,40% 26 7,10% 224 61,50% 28 (364) 6

(6.c) 5 1,40% 96 26,40% 236 65% 26 7,20% 262 72,20% 28 (363) 6,4

(7.a) 8 3% 59 22,20% 151 56,80% 48 18% 199 74,80% 19 (266) 6,7

(7.b) 5 1,60% 87 28,30% 169 55% 46 15% 215 70% 22 (307) 6,6

(7.c) 27 9,20% 74 25,30% 143 48,80% 49 16,70% 192 65,50% 21 (293 + 1 'nv') 6,4

(8.a) 33 10,10% 146 44,50% 126 38,40% 23 7% 149 45,40% 22 (328 + 1 'nv') 5,5

(8.b) 7 1,90% 152 40,60% 185 49,50% 30 8% 215 57,50% 25 (374) 6

(8.c) 23 6,10% 94 25,10% 223 59,60% 34 9,10% 257 68,70% 25 (374) 6,2

(9.a) 12 3,50% 106 30,80% 169 49,10% 57 16,60% 226 65,70% 23 (344) 6,5

(9.b) 10 2,70% 109 29,20% 208 55,80% 46 12,30% 254 68,10% 25 (373) 6,4

(9.c) 9 4,30% 79 38% 104 50% 16 7,70% 120 57,70% 14 (208) 6

(10.a) 0 0% 79 23% 223 64,80% 42 12,20% 265 77% 23 (344) 6,8

(10.b) 0 0% 113 32,80% 206 59,90% 25 7,30% 231 67,20% 23 (344) 6,3

(11.a) 6 1,90% 84 27,20% 185 59,90% 34 11% 219 70,90% 20 (310) 6,5

(11.b) 0 0% 29 9,40% 221 71,80% 58 18,80% 279 90,60% 20 (308) 7,4

(12.a) 1 0,40% 24 8,60% 191 68,50% 63 22,60% 254 91% 22 (279) 7,5

(12.b) 4 1,60% 75 30,20% 134 54% 35 14,10% 169 68,10% 19 (248) 6,5

807 (7500 +

Kopā 197 2,60% 1959 26,10% 4316 57,40% 1027 13,70% 5343 71,10%

6,5

13 'nv')

21


Ikdienas mācību sasniegumi - 2010./2011.m.g. 1. semestra vērtējumi

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Skolēnu

skaits

Klase '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 'A + O'

Vidēji

(izliktie

skaits % skaits % skaits % skaits % skaits % vērtējumi)

(2.a) 0 0% 5 11,40% 33 75% 6 13,60% 39 88,60% 22 (44) 7,2

(2.b) 0 0% 7 15,90% 32 72,70% 5 11,40% 37 84,10% 22 (44) 6,8

(2.c) 2 4,80% 1 2,40% 31 73,80% 8 19% 39 92,90% 21 (42) 7,2

(2.d) 1 3,80% 3 11,50% 18 69,20% 4 15,40% 22 84,60% 13 (26) 6,9

(2.e) 0 0% 3 12,50% 19 79,20% 2 8,30% 21 87,50% 8 (24) 6,9

(3.a) 1 2,30% 17 38,60% 21 47,70% 5 11,40% 26 59,10% 22 (44) 6,1

(3.b) 1 2,20% 8 17,40% 27 58,70% 10 21,70% 37 80,40% 23 (46) 7

(3.c) 0 0% 5 10,90% 32 69,60% 9 19,60% 41 89,10% 23 (46) 7,3

(3.d) 0 0% 2 12,50% 7 43,80% 7 43,80% 14 87,50% 8 (16) 7,9

(3.e) 0 0% 8 33,30% 14 58,30% 2 8,30% 16 66,70% 8 (24) 6

(4.a) 0 0% 27 10,80% 163 64,90% 61 24,30% 224 89,20% 28 (251) 7,3

(4.b) 10 4,30% 34 14,50% 128 54,70% 62 26,50% 190 81,20% 27 (234) 7

(4.d) 4 2,10% 33 17,50% 117 61,90% 35 18,50% 152 80,40% 21 (189) 7

(4.e) 2 1,80% 28 25,50% 68 61,80% 12 10,90% 80 72,70% 10 (110) 6,5

(5.a) 3 1,30% 29 12,60% 157 68,30% 41 17,80% 198 86,10%

22 (230 + 11

'nv')

7,1

(5.b) 3 1,20% 33 13,60% 151 62,40% 55 22,70% 206 85,10% 22 (242) 7,2

(5.c) 9 3,70% 34 14,10% 150 62,20% 48 19,90% 198 82,20% 22 (241) 7

(6.a) 26 6,50% 104 25,90% 219 54,50% 53 13,20% 272 67,70% 31 (402) 6,4

(6.b) 32 7,90% 97 24,10% 234 58,10% 40 9,90% 274 68% 31 (403) 6,3

(7.a) 17 4,90% 90 25,70% 194 55,40% 49 14% 243 69,40% 25 (350) 6,5

(7.b) 12 3,40% 73 21% 223 64,10% 40 11,50% 263 75,60% 25 (348) 6,6

(7.c) 15 4,10% 99 27,30% 214 59% 35 9,60% 249 68,60% 26 (363) 6,3

(8.a) 14 4,70% 73 24,40% 165 55,20% 47 15,70% 212 70,90% 20 (299) 6,7

(8.b) 21 6,40% 94 28,70% 182 55,50% 31 9,50% 213 64,90% 22 (328) 6,2

(8.c) 29 9,70% 57 19% 164 54,70% 50 16,70% 214 71,30% 20 (300) 6,4

(9.a) 26 7,90% 113 34,20% 164 49,70% 27 8,20% 191 57,90% 22 (330) 5,9

(9.b) 23 6,70% 99 28,90% 186 54,20% 35 10,20% 221 64,40% 23 (343) 6,2

(9.c) 10 2,90% 90 26,20% 212 61,60% 32 9,30% 244 70,90% 23 (344) 6,4

(10.a) 2 0,80% 57 22,60% 166 65,90% 27 10,70% 193 76,60% 18 (252) 6,7

(10.b) 1 0,40% 53 21,20% 181 72,40% 15 6% 196 78,40% 18 (250) 6,6

(11.a) 2 0,60% 68 20,90% 225 69% 31 9,50% 256 78,50% 23 (346) 6,7

(11.b) 6 1,70% 103 28,90% 215 60,20% 33 9,20% 248 69,50% 23 (357) 6,4

(12.a) 7 3,20% 34 15,50% 146 66,40% 33 15% 179 81,40% 17 (220) 6,9

(12.b) 0 0% 18 7,10% 167 66,30% 67 26,60% 234 92,90% 20 (252) 7,5

792 (7340

Kopā: 279 3,80% 1599 21,80% 4425 60,20% 1017 13,80% 5442 74%

+ 11 'nv')

6,6

22


Vērtējums: labi

23


3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos (valsts ieskaitēs un eksāmenos

2009./2010. mācību gadā)

Skolēnu sasniegumi ballēs valsts ieskaitēs 2009./2010. mācību gadā

Klase

Informātika

Krievu

val.

(dzimtā)

Latviešu

val. un

literatūra

(cittautu

māc. val.)

Latviešu

valoda

Matemātika

3.a 8,6

8,3

8,45

3.b 8,4 8,60 7,5 7,95

7,3

3.d 8,8 7,2 8,00

3.e 7,6 5,9 6,2 6,90

6.a 6,4

5,3

5,85

6.b 5,8 6,0 5,4 5,1 5,60

6.c 5,7 4,5 5,10

10.a 7,4

7,40

7,2

10.b 6,9 6,90

Skolēnu sasniegumi ballēs valsts eksāmenos 2009./2010. mācību gadā

Klase

Angļu

valoda

Biznesa

ekonom.

pamati

Ģeogrāfij

a

Krievu

val. un

literatūra

(svešv.)

Latvie

šu

valod

a

Latvijas

un

pasaules

vēsture

Matemā

tika

Vidējais

vērtējums

Vācu

valod

a

7,83

5,52

7,15

Vidējais

vērtējums

9.a 6,6

6,8 6,1 5,6 5,0

6,02

6,

9.b 6,2 6,4

8,4 7,3 6,4 5,4 5,3 5,1 5,0 4,0 5,89

2

5,92

9.c 6,3 6,8 6,0 4,8 4,8 5,74

11.a 7,3 6,0

6,47

6,1

6,33

11.b 6,2 6,20

12. klases skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2009./2010. mācību gadā

Skolēnu skaits,

Mācību

Attiecīgo līmeni ieguvušo skolēnu skaits

kuri kārtoja

priekšmets

eksāmenu A B C D E F

Matemātika 41 100% 2 5% 10 24% 13 32% 11 27% 4 10% 1 2%

Latviešu valoda 41 100% 2 5% 20 49% 14 34% 4 10% 1 2% 0 0%

Angļu valoda 41 100% 1 2% 11 27% 21 51% 8 20% 0 0% 0 0%

Krievu valoda 8 20% 2 25% 5 63% 1 13% 0 0% 0 0% 0 0%

Fizika 5 12% 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 0 0%

Ķīmija 2 5% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0%

Bioloģija 2 5% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0%

Vēsture 15 37% 1 7% 4 27% 8 53% 2 13% 0 0% 0 0%

KOPĀ/

VIDĒJI% 41 8 5% 52 36% 62 39% 27 17% 5 2% 1 0%

24


Skolēnu mācību sasniegumi Valsts pārbaudes darbos ir stabili. Skola uzskaita un

analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos,

salīdzina tos ar bijušā Rīgas rajona skolu un valsts rezultātiem. Valsts pārbaudes darbu

rezultāti tiek analizēti Metodiskajās darba grupās, Pedagoģiskās padomes sēdēs.

Analizējot valsts pārbaudes darbus, konstatē skolēnu sasniegumus, salīdzinot tos ar

skolēnu sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju

apguves līmeni, norāda turpmākās darbības rezultātu paaugstināšanai.

Vērtējums: ļoti labi

Pamatjomas SKOLĒNU SASNIEGUMI

Stiprās puses:

katru gadu labi sasniegumi valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos;

labi sasniegumi olimpiādēs, konkursos;

skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot MK noteikumus;

skolotāji konsekventi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos elektroniskajos klašu

ţurnālos;

sekmīgas individuālas sarunas (skolēns, vecāki, pedagogi, atbalsta personāls,

administrācija) par neattaisnotu kavējumu novēršanu, mācību sasniegumiem;

skolā tiek veiksmīgi īstenota skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde.

Tālākās attīstības vajadzības:

paaugstināt skolēnu mācību motivāciju, īpaši pamatizglītības posmā;

turpināt radoši strādāt ar skolēniem, lai sasniegtu augsta līmeņa mācību rezultātus;

daţādot mācību metodes darbā ar talantīgākajiem skolēniem.

26


4. Pamatjomas ATBALSTS SKOLĒNIEM pašvērtējums

4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā,

drošības garantēšana

Skolā ir veikti pasākumi skolēnu veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās

palīdzības nodrošināšanai - pašvaldība finansē skolas medmāsu darbu un nepieciešamo

medikamentu un citu materiālu iegādi, ir iekārtots atsevišķs medicīnas kabinets, skolēnu

profilaktisko apskati un obligāto vakcināciju veic ģimenes ārsti pēc plāna, pilnu darba

dienu ir pieejama palīdzība pie skolas medmāsas. Skolā ir zobārstniecības kabinets un

bezmaksas zobārsta pakalpojumi.

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par skolēnu veselības stāvokli, savlaicīgi

veiktas visas nepieciešamās manipulācijas. Tiek ņemta vērā vecāku sniegtā informācija

par atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām, tiek ievēroti ārstu norādījumi par

skolēniem noteiktās fiziskās slodzes piemērošanu sporta stundās.

Medmāsa nodrošina kontroli par sanitāro normu ievērošanu skolā. Negadījumu,

traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā vecāki tiek informēti telefoniski.

Regulāri tiek veiktas pārrunas ar skolēniem par veselīgu dzīvesveidu, par alkohola un

smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām.

Skolēni un skolotāji ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas

gadījumā.

Skola garantē skolēnu drošību mācību laikā un visos skolas rīkotajos pasākumos.

Ikdienā skolas deţurants nodrošina ienākošo cilvēku apmeklējuma iemesla un personības

noskaidrošanu.

Ir kvalitatīvi izstrādāti drošības tehnikas noteikumi sporta, citiem pasākumiem,

mācību priekšmetu stundām, kurās mācību standartu apgūšanai veicamas darbības vai

eksperimenti, kas var apdraudēt veselību, noteikumi par ceļu satiksmes drošību,

ugunsdrošību, elektrodrošību, par drošību ekskursijās un pārgājienos, par pirmās

palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos, noteikumi rīcībai ekstremālās un

nestandarta situācijās. Ar tiem tiek iepazīstināti skolēni un skolotāji. Viņi zina, kā rīkoties

ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Evakuācijas mācības tiek organizētas arī

praktiski. Skolā darbojas Pirmās palīdzības ABC pulciņš, kura dalībnieki sniedz palīdzību

klases stundās skolēnu izglītošanā par pirmās palīdzības sniegšanu.

Iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauti jautājumi par skolēnu drošību,

informēšanas kārtību un atbildīgajiem. Klases audzinātāja programmā ir iekļauta tēma

„Drošība”. Klašu audzinātāji tam velta vairākas klases stundas. Skolēniem tiek piedāvāta

iespēja iegūt velosipēdista tiesības (sadarbībā ar CSDD). Skolā ir bijuši pasākumi,

starptautiski projekti un projektu nedēļas veselīga uztura un dzīves veida popularizēšanā.

Klases stundās tiek runāts par personīgo higiēnu, dzimumaudzināšanu, skolēni tiek

iepazīstināti, kā rūpēties par savu veselību un drošību. Klases audzinātājiem palīdzību

sniedz vieslektori („Procter&Gamble”, „Johnson&Johnson”, narkoloģe Tatjana Justa

u.c.). Parlaments katru gadu organizē drošības nedēļas skolēniem.

27


2008.gadā skolas jaunajā korpusā ir ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija.

Skolā redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni.

Mācību laikā skolēniem jāatrodas skolā. Ir noteikta kārtība, kādā tās telpās uzturas

nepiederošas personas, kā skolēni var atstāt skolu pēkšņas saslimšanas vai citā īpašā

gadījumā.

Skolēni un viņu vecāki katru gadu tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības

noteikumiem, ko apliecina paraksti dienasgrāmatās.

Skolēni tiek izglītoti par drošību internetā gan klases stundās, gan informātikā.

Skolā regulāri apzina skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības - sarunās,

anketējot, atbildot uz skolas mājas lapā uzdotajiem jautājumiem. Skolēniem skolā ir

pieejama atbalsta grupas palīdzība. Skolas atbalsta grupa strādā saskaņā ar „Atbalsta

grupas darba organizācijas un sadarbības noteikumiem”.

Skolas psihologs sniedz individuālas konsultācijas skolēniem, viņu vecākiem un

pedagogiem daţādās problēmsituācijās, vada tematiskas klases stundas un vada vecāku

sapulces par aktuāliem jautājumiem. Kopā ar logopēdu skolēniem ar mācīšanās grūtībām

tiek piemēroti atbalsta pasākumi un veikts koriģējošais darbs. Sadarbībā ar Resursu

centru „Marta” 7. klašu skolēniem tiek organizētas meiteņu grupu aktivitātes. Tuvākajā

nākotnē tiek plānots izveidot arī zēnu grupu.

Sociālais pedagogs veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu, bāriņtiesu,

pašvaldības policijas un valsts policijas inspektoriem, bērnu tiesību aizsardzības centra

speciālistiem, nevalstiskām organizācijām; individuālas nepieciešamības gadījumā sniedz

atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem; pēc klašu audzinātāju ierosinājuma vada

nodarbības klašu kolektīviem; sniedz ieteikumus skolēniem, kuri nonākuši policijas

uzskaitē, sastāda sociālās korekcijas un integrācijas programmu un piedalās tās

īstenošanā.

Lai nodrošinātu 1. un 5. klašu skolēnu adaptāciju, skolā šo klašu skolēniem un

viņu vecākiem tiek rīkotas sapulces. 4. klašu skolēniem 2. semestrī tiek organizētas

nodarbības „Ceļā uz 5. klasi”. Skolas jaunajiem skolēniem, kuri mainījuši skolu (arī 10.

klasē), palīdz iekļauties klases un skolas dzīvē, iesaista tos aktivitātēs atbilstoši viņu

spējām un interesēm.

Skolā notiek regulāra informācijas apmaiņa par skolēniem no sociālā riska

ģimenēm ar Olaines novada sociālo dienestu un bāriņtiesu.

Skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm (vidēji 65 skolēniem katru mēnesi)

Olaines pašvaldība apmaksā brīvpusdienas un piešķir pabalstus, skolas gadu uzsākot.

Olaines pašvaldībā deklarētie bērni no attālākajām novada apdzīvotajām vietām

tiek nodrošināti ar bezmaksas transportu nokļūšanai skolā un atpakaļ uz mājām.

Skolēnu parlaments organizē pārrunas ar skolas vadību, kuru rezultātā skolā ir

veikti gan fiziskās vides uzlabojumi, gan veidoti jauni pasākumi.

Atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga, medmāsu, logopēdu) darbību un

sniegto palīdzību koordinē un kontrolē direktors un direktora vietnieki.

Vērtējums: ļoti labi

4.2. Atbalsts personības veidošanā

Skola audzināšanas darbā vadās pēc audzināšanas plāna, balstīta uz skolēnu izpēti

un vērtīborientāciju. Klases stundas ietver tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; es

ģimenē, klasē un skolā; sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; drošība.

Darbā tiek izmantots "Klases stundu programmas paraugs" (VJIC). Klašu audzinātāji

28


atbilstoši plāno un vada kvalitatīvas stundas, kas veicina vispusīgu personības attīstību. Ir

izstrādāta Olaines 1.vidusskolas karjeras izglītības programma, kas tiek īstenota mācību

stundās, klases stundās un ārpusstundu pasākumos.

Skolā ir izvērsts, veiksmīgi organizēts darbs skolēnu parlamentā, kurā darbojas

5.-12. klašu skolēni. Viņi paši organizē un vada daţādus skolas pasākumus pēc sava

sastādītā darba plāna, atbalsta pašvaldības pasākumus un organizē daţādas labdarības

akcijas un starpskolu pasākumus. Vairāki skolēni aktīvi iesaistās Eiropas Jauniešu

parlamentā. Trīs skolēnu parlamenta dalībnieki darbojas arī skolas padomē. Skolēnu

parlaments ir saikne starp skolēniem un skolotājiem, skolas administrāciju, tāpēc

atsevišķus jautājumus un problēmas skolas administrācijai iesaka tieši skolēnu

parlaments. Darbojoties skolēnu parlamentā, skolēniem tiek dota iespēja sevī pilnveidot

un atraisīt daţādas prasmes un iemaņas, kas ļauj skolēnam veidoties par komunikablu,

pārliecinātu un radošu personību.

Ekoskolas programma dod iespēju sākumskolas skolēniem drošā vidē apgūt

pašpārvaldes pamatiemaņas, attīstīt sevī sadarbības, motivācijas un rezultātu sasniegšanas

prasmes. Nodarbību struktūra ir veidota tā, ka skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt

aktuālu vides tematiku un darboties praktiski, kas ļauj vispusīgi apzināt vides

problemātiku un meklēt problēmu risinājumu, iesaistot visu skolas kolektīvu. Tiek

rosināta skolēnu pašanalīzes spēja un plānošana, analizējot viņu sasniegtos rezultātus un

izvirzot sasniedzamos mērķus. Olaines sākumskolā darbojas Ekopadome.

Vidusskolēni komerczinību kursa ietvaros regulāri piedalās „Panākumu

universitātes” un „Esi līderis” pasākumos Rīgā, tādējādi veicinot savu konkurētspēju.

Skolā pārdomāti, ievērojot skolēnu intereses, plāno un noteiktā kārtībā organizē

daudzveidīgus tradicionālos ārpusstundu pasākumus, piemēram, Gada klase, Pogu

vakars, Ţetonu vakars, tikšanās ar absolventiem, daţādas labdarības akcijas, Superklase,

ALIAS sacensības, Skolotāju diena, desmito iesvētīšana vidusskolā, Mārtiņdiena,

daţādas mācību priekšmetu pēcpusdienas, pulciņu atpūtas vakars un citi.

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos,

piedāvājot plašu interešu izglītības nodarbību klāstu (18 apakšprogrammas):

Tautas dejas,

Mūsdienu dejas,

Vokālie ansambļi,

Radošās pašizpausmes pulciņš,

Grāmatu ilustratoru pulciņš,

Rokdarbu pulciņš,

Skolas avīze „Muša Medū”,

Pirmās palīdzības ABC,

Drāmas pulciņš,

Ekoloģijas pulciņš,

Sporta nodarbības – basketbols, florbols, volejbols, vieglatlētika, alpīnisms,

Jauno ţurnālistu pulciņš.

Visiem interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas programmas un nodarbību

tematiskie plāni. Skola stimulē skolēnu dalību interešu izglītībā, dalība ir brīvprātīga.

Interešu izglītības pulciņos skolā ir iesaistījušies apmēram 60% skolēnu. Interešu

izglītības nodarbības plāno atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām.

Lielākā daļa interešu izglītības pulciņu piedalās ārpusskolas konkursos,

sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinības. Skolā ir spēcīgas

29


tautas deju tradīcijas, darbojas 6 tautas deju kolektīvi, kas iegūst labus rezultātus tautas

deju skatēs, 3 tautas deju kolektīvi piedalījās arī X Skolu jaunatnes dziesmu un deju

svētkos. Ansamblis „Unda” gandrīz vienmēr iegūst I pakāpes diplomus skatēs. Pirmās

palīdzības ABC pulciņš iegūst pirmās vietas Rīgas rajona sacensībās. Mūsdienu deju

pulciņš aktīvi piedalās valsts mēroga skatēs un konkursos, gūstot augstākos

novērtējumus. Jau trešo gadu vidusskolēniem ir iespēja apmeklēt alpīnisma pulciņu, kas

ir ļoti populārs. Izanalizējot skolēnu vēlmes, esam atteikušies no vispārējās fiziskās

sagatavotības pulciņiem, bet piedāvājam konkrētu sporta veidu pulciņus, kas skolēniem

patīk labāk, piemēram, florbola, volejbola, basketbola.

Par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām, skolēnu individuālajiem

un komandu sasniegumiem vecāki, skolēni u.c. interesenti var gūt informāciju pie

ziņojumu dēļa, skolas mājas lapā, „Īsziņās”.

Ikdienā un skolas svētkos atbilstoši ir noformētas skolas telpas un aktu zāle.

Vizuālās mākslas pulciņi regulāri piedāvā darbus apskatīt arī skolas izstādēs.

Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, labas

komunicēšanās spējas, kuri motivē skolēnus nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo

ietekmi uz skolēnu, kā arī analizē skolēnu sasniegumus, lai pilnveidotu darbību.

Vērtējums: ļoti labi

4.3. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē

Skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes

plānošanas iespējām. Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga

informācija skolēniem un viņu vecākiem par turpmākās izglītības un profesijas izvēles

iespējām. Tā koncentrēta skolēniem pieejamā vietā – lasītavā.

Tiek atjaunoti informatīvie materiāli, kuros atrodama informācija par skolas un

citu izglītības iestāţu piedāvātajām izglītības programmām.

Karjeras izglītības kvalitatīvai īstenošanai skolā tiek izmantoti daţādi virzieni:

klašu audzinātāju darbs, mācību priekšmetu stundas, interešu izglītība, ārpusstundu

pasākumi, darbs ar vecākiem, tikšanās ar skolas absolventiem, kā arī skolēniem tiek

piedāvāta iespēja dibināt skolēnu mācības uzņēmumus sadarbībā ar JAL.

9. klašu skolēniem regulāri tiek veikta aptauja, lai noteiktu skolēnu intereses un

profesionālo orientāciju.

Klašu audzinātāju programmās ir iekļauta tēma „Karjeras izvēle”. Ir izstrādāta

Olaines 1. vidusskolas karjeras izglītības programma.

Skola regulāri atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāţu organizētajos karjeras

izvēles pasākumos, tajā skaitā izstādē „Skola” Ķīpsalā, „Ēnu dienās”. Skolā tiek

organizētas daţādas informatīvās lekcijas par studiju iespējām.

Skolēni projektu nedēļā izstrādā darbus saistībā ar karjeras izglītību, iepazīstot

vecāku profesijas un darbavietas, katru gadu skolēni izstrādā arī zinātniski pētnieciskos

darbus šajā jomā.

Skola aktīvi ir iesaistījusies programmas „Iespējamā misija” akcijā „Latvijas

līderi atgrieţas skolās”, kad veiksmīgi uzņēmēji, vadot mācību stundu, aktualizē skolotāja

profesijas un izglītības vērtību.

Vērtējums : ļoti labi

30


4.4. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai

Skolā tiek atbalstīta skolēnu piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, zinātniski

pētnieciskajos darbos, interešu izglītības pulciņos un citās aktivitātēs. Informācija par

daţādām iespējām atrodama skolas informācijas stendos.

Skolēnu iniciatīva tiek finansiāli atbalstīta. Novada dome finansē braucienus uz

olimpiādēm un konkursiem.

Skolā izveidota datu bāze par mācību priekšmetu, konkursu un olimpiāţu

laureātiem, par piedalīšanos zinātniski pētniecisko darbu skatēs. Datu bāze tiek regulāri

papildināta.

Skolai ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos

eksāmenos. Lai skolēni varētu izpaust savu talantu, skolā tiek organizētas mācību

priekšmetu pēcpusdienas.

Lielākā daļa skolotāju skolēniem piedāvā papildus uzdevumus ar paaugstinātu

mācību grūtības pakāpi. Talantīgākie skolēni piedalās rajona un valsts skolēnu zinātniski

pētniecisko darbu konferencēs, gūstot godalgotas vietas.

Skolotāji palīdz un konsultē skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri

ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās īpatnības, cenšas

realizēt diferencētu pieeju. Skolā ir izveidots individuālā darba ar skolēniem grafiks.

Sākot no 1. klases tiek veikta visu skolēnu novērošana un iespējamo mācību

grūtību prognozēšana, logopēds un psihologs piedāvā korekcijas nodarbības skolēniem

un konsultācijas vecākiem bērna mācību grūtību izpratnei, īpašu vērību veltot skolēniem,

kuri mācību vielu apgūst atkārtoti.

Ir izveidota efektīva skolas un vecāku sadarbība sistēma, kas sekmē skolēnu

izaugsmi. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja skolēnam ir mācību grūtības. Skolas

administrācija, klases audzinātājs, priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls sadarbojas ar

vecākiem, lai noskaidrotu grūtību cēloņus un sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir

grūtības mācībās vai ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Tikšanās ar vecākiem tiek rakstiski

fiksētas.

Notiek regulāra vecāku informēšana ar skolēna dienasgrāmatu, sekmju izrakstiem

un ar e-klases starpniecību.

Skola piedāvā mājas apmācību ilgstoši slimojošajiem skolēniem. 2010./2011.

mācību gadā mājas apmācībā mācās pieci skolēni.

Skolā plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāls ir

sociālais pedagogs, skolas psihologs, logopēds, skolas medmāsa. Viņi nodrošina

palīdzību skolēniem, vecākiem, pedagogiem, sniedz individuālas un/vai grupu

konsultācijas, piedalās klašu vecāku sapulcēs, klases audzināšanas stundās pēc

ierosinājuma, sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un

administrāciju.

Vērtējums : ļoti labi

31


Pamatjomas ATBALSTS SKOLĒNIEM

Stiprās puses:

atbalsta personāla, pedagogu un vecāku sadarbība;

sadarbība ar pilsētas sociālo dienestu, bāriņtiesu un policiju;

sekmīga sadarbība ar organizāciju „SOS bērnu ciemati Latvija”, kas realizē

ģimeņu stiprināšanas projektu Olaines novadā, un izmanto speciālā pedagoga,

psihologa palīdzību;

ir visas nepieciešamās telpas sekmīga izglītības procesa realizēšanai, tās ir

labiekārtotas, estētiski noformētas un ar atbilstošu aprīkojumu;

uzkrāta pieredze skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā;

skolēniem ir iespējas izteikt savus priekšlikumus;

aktīva dalība labdarības pasākumos;

skolēnu parlamenta aktīvā darbība;

Olaines sākumskolas Ekopadomes aktīva darbība;

daudzveidīgs un kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums;

daudzveidīga pieeja „Karjeras izglītības” realizēšanai;

ir izstrādāta un aprobēta kārtība rīcībai ārkārtas situācijās un evakuācijai;

mērķtiecīgi tiek veikta izglītojamo psiholoģiskā un sociālā izpēte;

tiek realizēta skolēnu, vecāku un pedagogu izglītošana psiholoģijas un sociālajos

jautājumos;

izstrādāta vienota kārtība problēmjautājumu risināšanā;

skolas organizētie pasākumi ir atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm;

skolēni regulāri tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem.

Tālākās attīstības vajadzības:

veicināt klašu audzinātāju darbības pieredzes apmaiņu;

turpināt darbu ar skolēniem, kuriem ir saskarsmes problēmas;

veicināt talantīgāko skolēnu izaugsmi.

32


5. Pamatjomas- SKOLAS VIDE pašvērtējums

5.1. Skolas mikroklimats

Skolā veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana.

Skolā kvalitatīvi organizētais mācību un ārpusstundu darbs ir pamats pozitīvam

skolas tēlam, kas tiek veidots, izkopjot skolas tradīcijas, veidojot skolotājos, skolēnos un

vecākos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. Piederības izjūtu skolai sekmē

skolēnu darbu daţādas tematiskās izstādes, pašu rīkotie koncerti un pasākumi, kā arī šajā

mācību gadā interesanti un labi noorganizētais skolas salidojuma pasākums. Bijušie

absolventi lepojas ar to, ka ieguvuši izglītību šajā skolā. Daļa skolas absolventu atgrieţas

strādāt skolā – šobrīd no visiem mūsu skolas skolotājiem 22 ir skolas absolventi.

Piedaloties ārpusskolas pasākumos, var just skolēnu lepnumu par savu skolu, piederības

apziņu. Par to liecina skaistie un sirsnīgie pamatskolas un vidusskolas izlaidumi, Ţetonu

vakars, Pogu vakars.

Skolēni pārstāv savu skolu un gūst labus rezultātus daudzos skolas rīkotajos,

rajona un novada pasākumos: konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās. Skolas mājas

lapā tiek atspoguļota informācija par norisēm skolā, foto arhīvs, absolventu saraksti,

daţādu pasākumu aktivitātes. Kopības apziņu veido arī skolas avīze „Muša medū” un

Olaines sākumskolas jauno ţurnālistu pulciņa veidotā avīze „Superskolas Superziņas”.

Skolas veidotajā informatīvajā materiālā – „Īsziņas” tiek sniegta informācija par skolas

sasniegumiem un ikdienas dzīvi.

Pedagogu piederību skolai veicina jau izveidoto tradīciju uzturēšana, kā arī

jaunu ieviešana. Skolā strādā profesionāli un pieredzes bagāti skolotāji, kuri labprāt dalās

pieredzē ar jaunajiem pedagogiem. Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla

veidošanā.

Skolai ir sava atribūtika - himna, karogs, Ţetona gredzens, skolēnu

dienasgrāmata, bukleti, suvenīri ar skolas logo. Ik pēc 5 gadiem notiek skolas darbinieku

un absolventu salidojumi.

Skola sadarbojas ar absolventiem gan karjeras izglītības, gan atpūtas pasākumu

organizēšanā.

Skolā apzina un atbalsta katra skolēna un darbinieka spējas un paveikto darbu. To

novērtē gan morāli, gan finansiāli. Ir izveidota skolotāju amatalgu likmes noteikšanas

kārtība, kas ļauj stimulēt skolotāju ieguldīto darbu mācību procesa nodrošināšanā.

Skolēni un skolotāji pēc skolas izstrādātiem noteikumiem par labiem rezultātiem mācību

priekšmetu konkursos un olimpiādēs, īpašu ieguldījumu skolas labā saņem atzinības un

pateicības rakstus un piemiņas balvas.

Nacionālā un reliģiskā piederība nav šķērslis skolēna sabiedriskajai aktivitātei.

Skolā mācās daţādu tautību skolēni, savstarpējās attiecības ir labvēlīgas, jo arī pilsētā

vēsturiski ir izveidojusies daudznacionāla, pozitīva savstarpējās saskarsmes vide. Visi

skolēni jūtas vienlīdzīgi, skolas darbinieki ir taisnīgi un godīgi pret visiem skolēniem un

visām ģimenēm.

Skolā ir labvēlīgas savstarpējās attiecības starp pedagogiem, skolēniem un

darbiniekiem. Lielākā daļa skolotāju ikdienā atbalsta viens otru, jo viņus vieno kopīgi

mērķi. Ir izveidojušās stabilas tradīcijas darbinieku savstarpējā apsveikšanā jubilejās un

svētku reizēs, savstarpējs atbalsts grūtās situācijās. Skolā aktīvi darbojas

arodorganizācija.

Skolā ir laipna attieksme pret apmeklētājiem, vajadzīgo telpu vai personu var

viegli atrast, ir norādes. Darbinieki ir izpalīdzīgi un atsaucīgi saskarsmē ar

33


apmeklētājiem. Skolā tiek organizētas skolotāju un 8. - 12. klašu skolēnu deţūras mācību

stundu starpbrīţos. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai

skolēnu un skolotāju attiecībās, tiek risinātas objektīvi, nepieciešamības gadījumā

iesaistoties skolas atbalsta personālam un skolas administrācijai.

Par skolēnu un darbinieku sasniegumiem tiek informēts viss kolektīvs.

Apbalvojumi skolā tiek pasniegti publiski. Mācību gada noslēgumā sadarbībā ar Olaines

novada domi tradicionāli tiek rīkots konkursu un mācību priekšmetu olimpiāţu,

zinātniski pētniecisko darbu labāko rezultātu ieguvēju apbalvošanas pasākums

skolēniem un skolotājiem. Skolas skolēni un darbinieki regulāri tiek izvirzīti novada un

valsts apbalvojumiem.

Administrācija veiksmīgi sadarbojas ar skolas padomi un skolēnu parlamentu.

Skolas vadības un visu darbinieku attiecības kopumā ir labvēlīgas, konstruktīvas.

Administrācija un skolas arodkomiteja kolektīva saliedēšanai katru rudeni organizē

ekskursijas un Ziemassvētku pasākumus. Skolotāji veiksmīgi sadarbojas gan

metodiskajās darba grupās, gan skolā kopumā.

Skolā ir noteikta kārtība, kādā darbinieki tiek pieņemti darbā un iepazīstināti ar

skolas darbu. Jaunie darbinieki saņem kolēģu un administrācijas atbalstu.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. Grozījumi tiek

saskaņoti ar skolas MDG, skolas padomi un skolēnu parlamentu.

Vērtējums: ļoti labi

5.2. Skolas fiziskā vide

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Jau

vairākus gadus skola izmanto jaunās skolas piebūves telpas, kas ir gaišas un plašas,

moderni aprīkotas atbilstoši mūsdienu mācību procesam.

Skolas bibliotēka ir reorganizēta, izveidojot mācību grāmatu bibliotēku un mediju

centru - t.i. daiļliteratūras, uzziņu literatūras, interaktīvo mācību materiālu krātuvi un

lasītavu ar datoriem un interneta pieslēgumu, kā arī pārvietojamo tehnisko nodrošinājumu

(kodoskopu, ekrāns, TV, DVD).

Vairākas reizes dienā skolā notiek koplietošanas telpu mitrā uzkopšana. To veic

deţurējošais apkalpojošais personāls. Skolēni iesaistās telpu estētiskajā noformēšanā ar

saviem radošajiem darbiem, dekoriem, kompozīcijām u.c.

Olaines sākumskolā, lai popularizētu Ekopadomes, ekopulciņa darbu, šogad tika

izveidots Ekostūrītis, kur tiek izvietota svarīgākā, aktuālākā informācija, kas saistīta ar

ekoprogrammas realizēšanu.

Fiziskās vides uzlabojumi ir veikti arī vecā korpusa gaiteņos, vairākās klašu

telpās un darba kabinetos ir iegādāti jauni mācību soli un krēsli. Skolotāji rūpējas par

sava kabineta un arī kopējo telpu saglabāšanu un kārtības uzturēšanu. Gandrīz katrā

klašu telpā skolotāji nodrošināti ar datoru un interneta pieslēgumu. Aktu zālē nomainīti

krēsli. Ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Vairākos kabinetos ir videoprojektori,

darbojas vairāki kopētāji, printeri, datu kameras, tiek izmantotas interaktīvās tāfeles.

Jaunajā korpusā ir uzstādītas videokameras, un skolas deţurants var veiksmīgi veikt

videonovērošanu.

Pedagogiem ir iekārtotas 2 skolotāju istabas – viena paredzēta kā darba telpa ar

datoriem un interneta pieslēgumu, bet otra ir kā atpūtas un relaksācijas telpa.

Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Telpu

uzturēšanu kārtībā nodrošina skolas apkalpojošais personāls. Uzkopšanas kvalitāti un

atbilstību sanitārajām normām kontrolē skolas medmāsa un direktora vietnieks

34


saimniecības darbā. Sanitāri higiēniskie apstākļi atbilst sanitārajām normām. Skolas

telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāns.

Skola atrodas daţādu transporta līdzekļu ceļu tuvumā, skolas teritorija ir daļēji

norobeţota no blakus esošās ielas. Skolas teritorija ir glīti apzaļumota, sakopta un

uzturēta pienācīgā kārtībā.

Skolas apkārtnē uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes, iezīmētas gājēju pārejas.

Skolai piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, skolas darbinieki un viesi transporta līdzekļus

var droši novietot skolas stāvvietā. Apkārtējās vides iespējas tiek izmantotas mācību

procesa organizēšanai: sporta stundas notiek pilsētas sporta stadionā, kurš atrodas pie

skolas, peldbaseinā un slidotavā, tematiskas klases stundas – Olaines muzejā.

Vērtējums: ļoti labi

Pamatjomas SKOLAS VIDE

Stiprās puses:

sakārtota, funkcionāla, estētiska skolas fiziskā vide;

skolas telpu noformēšanā tiek izmantoti skolēnu un skolotāju darbi;

skolā ir noteiktas tradīcijas, kas veicina piederības sajūtu;

skolēnu ģimenes regulāri tiek informētas par skolas darbu;

skolas izstrādātie iekšējie normatīvie akti nodrošina noteiktu kārtību un skolēnu

drošību skolā, tie visiem ir zināmi;

skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās skolas vides un tēla veidošanā;

skolas darbinieki, skolas absolventi un vairums skolēnu lepojas ar piederību

Olaines 1. vidusskolai.

Tālākās attīstības vajadzības:

pakāpeniska mācību kabinetu remontēšana un aprīkojuma atjaunošana;

dialoga un komandu darba principa uzturēšana un aktivizēšana starp visām

pedagoģiskajā procesā iesaistītajām pusēm.

35


6. Pamatjomas RESURSI pašvērtējums

6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolas telpas un materiāltehniskais nodrošinājums ir atbilstošs visu izglītības

programmu realizēšanai. Pēc piebūves nodošanas ekspluatācijā 2008. gadā skolā telpas ir

pietiekamā daudzumā, to iekārtojums atbilst skolēnu skaitam un mācību procesa

vajadzībām. Skolā labiekārtoti un gaumīgi noformēti vestibili, informācijas stendi.

Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr ir darba kārtībā. Tie ir droši lietošanā. Telpu un

materiāltehnisko resursu iegāde, izvietošana kabinetos tiek plānota, saskaņojot ar

metodiskā darba grupām.

Skolā ir telpas darbinieku un skolēnu atpūtai, sporta nodarbībām, ārpusstundu

nodarbībām. Skolēnu parlamenta telpa ir nodrošināta ar datoru un interneta pieslēgumu.

Visi skolēni nodrošināti ar individuālajiem garderobes skapīšiem.

Atsevišķi labiekārtoti darba kabineti ir skolas medmāsām, sociālajam pedagogam,

psihologam, logopēdiem. Atbalsta personālam ir telpa grupu nodarbībām. Ir labiekārtots

zobārsta kabinets.

Skolā ir mūsdienīga konferenču zāle semināru un kursu nodarbību vadīšanai, tā

regulāri tiek izmantota darbinieku sanāksmju, klašu grupu izglītojošiem pasākumiem.

Skolēniem ir pieejama bibliotēka ar lasītavu, jaunāko presi un literatūru, datoriem

ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas lasītavā skolēniem notiek tās stundas, kurās

nepieciešams izmantot videofilmas. Ir izveidota filmu krātuve, sastādīts katalogs, notiek

jauno materiālu uzkrāšana. Ir atsevišķa telpa mācību literatūras uzglabāšanai.

Mācību procesā tiek izmantoti multimediju projektori, DVD, TV, dokumentu

kameras, 5 interaktīvās tāfeles. Ir izveidots iekšējais datortīkls. Skolā ir divas datorklases

skolēniem mācību procesam. Kopā skolā tiek lietoti 111 datori.

Ir labiekārtota skolotāju istaba, kas aprīkota ar datoriem, printeri. 2009./2010.

mācību gadā skolā tika uzsākta elektroniskā ţurnāla ieviešana, no šī mācību gada

septembra tas pilnībā tiek lietots arī Olaines sākumskolā. Gandrīz visos mācību kabinetos

un personāla darba kabinetos ir dators ar interneta pieslēgumu darbam e-vidē.

ESF fonda ietvaros ir renovēti dabaszinātņu kabineti, izveidota dabaszinātņu

laboratorija. Visas telpas moderni un estētiski iekārtotas un aprīkotas.

Sanitārie mezgli ir pietiekamā daudzumā, tie atbilst normām.

Vienlaicīgi ar jauno mācību korpusu tika piebūvētas papildus telpas sporta

vajadzībām. Sporta kompleksā ietilpst sporta, trenaţieru un aerobikas zāles, inventāra

noliktavas, četras labiekārtotas ģērbtuves.

Pirmskolas grupai ir visas nepieciešamās telpas, labiekārtots rotaļu laukums. Ieeja

pirmskolas grupā tiek kontrolēta ar video atslēgas palīdzību.

Jaunais korpuss ir aprīkots ar ugunsdzēsības trauksmes signalizāciju, audio

apziņošanas un videonovērošanas sistēmu. Skolas apkārtnē ir nodrošināta

videonovērošana.

Remontdarbi skolā tiek organizēti plānveidīgi skolai iedalītā budţeta ietvaros. Šī

gada vasaras brīvlaikā tiks veikta skolas ēdnīcas renovācija.

Vērtējums: ļoti labi

36


6.2. Finanšu resursi

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budţets. Direktors

pārrauga skolas finanšu resursus, par budţeta izmantošanu atskaitās Olaines novada

pašvaldībai.

Finanšu līdzekļus veido mērķdotācija pedagogu darba samaksai, novada domes

līdzekļi, kā arī papildus piesaistītie līdzekļi, kas iegūti projektu darbības rezultātā,

saimnieciskās darbības rezultātā. Skola strādā saskaņā ar novada domē apstiprinātajām

budţeta ieņēmumu un izdevumu tāmēm, kas budţeta gada ietvaros tiek koriģētas.

Finanšu līdzekļu aprite notiek caur Olaines pašvaldības centralizēto grāmatvedību.

Skolas darbinieki iesaistās budţeta plānošanā, plānojot nepieciešamos līdzekļus

mācību priekšmetu kabinetu bāzes pilnveidošanai. Ar budţeta izlietojumu iepazīstināti

darbinieki un Skolas padome.

Tiek veikta resursu, inventāra pārbaude un uzskaite, ir noteiktas atbildīgās

personas.

Skola piesaista papildus līdzekļus, iesaistoties projektos. No 2008. gada ir

realizēti projekti:

Nordplus „Just Healthy” (Esi vesels);

Nordplus „Cultural heritage - national holidays, traditions and customs” (Kultūras

mantojums –nacionālie svētki, tradīcijas un ierašas);

Mūţizglītības Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts ''Learning

powered by techniques” (Uz mācību tehnikām balstīta mācīšana).

Pašlaik tiek realizēts Mūţizglītības Comenius skolu daudzpusējās partnerības

projekts ''We all came here from somewhere'' (Mēs visi nākam no kautkurienes).

Skola tika iekļauta ERAF projektā ,, Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas

materiālās bāzes nodrošināšana”. Rezultātā modernizēti un mūsdienīgi aprīkoti

dabaszinātņu un matemātikas kabineti, izveidota un aprīkota dabaszinātņu laboratorija.

Skolas finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un

vajadzībām, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to izlietojums ir efektīvs.

Skolai finanšu līdzekļu ir pietiekami, lai realizētu izglītības programmas, uzturētu

infrastruktūru, nodrošinātu skolas darbību un attīstību.

Finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši noteiktajai kārtībai katru gadu veic

auditors.

Direktors konsultējas ar skolas padomi un darbiniekiem par finanšu līdzekļu

sadali un izdevumu plānošanu, ekonomijas ievērošanu, informē par līdzekļu izlietojumu.

Vērtējums: ļoti labi

6.3. Cilvēkresursi

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais

personāls un sekmīgi darbojas atbalsta personāls – skolas psihologs, sociālais pedagogs,

logopēdi un medmāsas. Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību.

Skolā strādā 75 pedagogi: ar augstāko pedagoģisko izglītību - 69, ar citu augstāko

izglītību – 3, mācās – 3, maģistri - 18. Skolas skolotāji un atbalsta personāls regulāri

piedalās daţādos semināros, kursos savas profesionalitātes pilnveidei.

Kā alternatīvu jaunu, talantīgu, aizrautīgu un darboties gribošu skolotāju

piesaistīšanai skola jau 3 gadus veiksmīgi sadarbojas ar programmu „Iespējamā misija”.

37


No 2008. līdz 2010. gadam skolā strādāja ķīmijas skolotājs, no 2009. gada – vizuālās

mākslas skolotājs.

Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” kopš 2008. gada iesaistījušies 12

pedagogi, bet projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas

optimizācijas apstākļos” četrās kārtās 1., 2. un 3. aktivitātē kopā iesaistījušies 23

pedagogi.

Vērtējums: ļoti labi

6.4.Personāla pārvaldība

Pedagogu darbība un personāla vadība tiek plānota, vadīta un pārraudzīta.

Skolā ir izstrādāti visu darbinieku amatu apraksti, kuros ietverti pienākumi,

tiesības, atbildības jomas, definētas darba veikšanai nepieciešamās prasības. Visi

darbinieki ar tiem ir iepazīstināti. Pienākumi atbilst skolas attīstības stratēģijai, kas

nodrošina attīstību, balstoties uz novitātēm un labākajām skolas tradīcijām. Ir izveidota

un sistemātiski tiek papildināta skolotāju datu bāze.

Skolā ir izveidotas un sekmīgi darbojas 7 priekšmetu metodiskā darba grupas un

klašu audzinātāju metodiskā darba grupa.

Klašu sadalījums un piepildījums atbilst skolas finanšu iespējām saskaņā ar

atbilstošo izglītības programmu. Tiek ievēroti vecāku objektīvie ierosinājumi par

paralēlklases izvēli.

Slodzes starp skolotājiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības

programmu prasības un racionālās darba organizācijas nosacījumus, skolotāju

kvalifikāciju, pieredzi, profesionālo kompetenci. Tās ir apspriestas individuāli ar katru

skolotāju. Skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas vadības darba

struktūru, skolas darbību un darbinieku atbildības jomām, tiesībām un pienākumiem.

Skolā noteikta kārtība, kā skolēni, skolotāji un vecāki var saņemt psihologa,

sociālā pedagoga, medmāsas atbalstu, logopēda konsultācijas. Atbalsta personālam ir

atbilstošas telpas. Atbalsta personāla darbu kopumā koordinē direktora vietnieks

audzināšanas darbā. Atbalsta personāls piedalās administrācijas apspriedēs, pedagogu

sanāksmēs, vecāku sapulcēs, individuālajās sarunās ar vecākiem. Atbalsta personālam ir

veiksmīga sadarbība ar sociālo dienestu, policiju, bāriņtiesu.

Vērtējums: ļoti labi

6.5. Personāla tālākizglītība

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktām

prioritātēm, mācību standartu ieviešanas grafiku un kursu piedāvājumu.

Pedagogu tālākizglītība notiek valstī noteiktajā kārtībā kursu veidā, kā arī

semināru, pieredzes apmaiņas, konferenču, pašizglītības un citās formās. Kursu izdevumi

maksas kursu gadījumā tiek finansēti no skolas budţeta.

Pedagogi apmeklējuši kursus standartu īstenošanai mācību priekšmetos, ESF

dabaszinātņu projekta ietvaros kursus apmeklēja visi dabas zinību priekšmetu skolotāji.

Visi skolotāji ir apguvuši prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām.

38


Ir izveidota un regulāri tiek papildināta datu bāze, kura ietver informāciju par

darbinieku izglītību un tālākizglītību.

Ar kursos, semināros gūtām zināšanām vai apgūtu pieredzi pedagogi iepazīstina

kolēģus metodiskajās darba grupās, atsevišķos gadījumos sagatavo arī īsus ziņojumus

informatīvajās sanāksmēs.

Trīs pedagogi veic multiplikatora darbību, izglītojot citu novadu skolotājus.

Vērtējums: ļoti labi.

Pamatjomas RESURSI

Stiprās puses:

skolā ir visas nepieciešamās telpas kvalitatīvai mācību programmu realizācijai un

interešu izglītības nodrošināšanai;

telpu pietiekamība nodrošina labus darba apstākļus skolēniem un darbiniekiem;

visi skolēni nodrošināti ar individuālajiem garderobes skapīšiem;

ļoti labs tehnoloģiju aprīkojums dabaszinātņu un matemātikas kabinetos;

interneta pieslēgums gandrīz visās mācību telpās;

ieinteresēts pašvaldības atbalsts skolas darba nodrošināšanai un attīstībai;

mērķtiecīga visu resursu plānošana, izmantošana;

liela vērība tiek pievērsta skolas telpu saglabāšanai labā stāvoklī;

skolas vadības atbalsts personāla tālākizglītībai un profesionālās meistarības

paaugstināšanai;

kursu atziņas tiek realizētas mācību procesā;

aktīva dalība starptautiskajos sadarbības projektos;

veiksmīga sadarbība ar „Iespējamo misiju” skolai nepieciešamu radošu skolotāju

piesaistīšanā.

Tālākās attīstības vajadzības:

datorklašu aprīkojuma atjaunošana un paplašināšana;

IKT nodrošinājums katrai metodiskā darba grupai vismaz vienā kabinetā;

pedagogu IKT darba prasmju pilnveide mācību materiālu izstrādē;

bibliotēkas paplašināšana;

skolēnu ēdināšanas reorganizācija.

39


7. Pamatjomas SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA pašvērtējums

7.1. Skolas darba pašvērtēšana

Skolas darba pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un veiksmīgi plānota.

Vadība regulāri mērķtiecīgi plāno, organizē un īsteno skolas darba kontroli un

izvērtēšanu atbilstoši Skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Katru gadu mācību

gada noslēgumā katrs pedagogs raksta savu pašvērtējumu, kurš tiek analizēts metodiskā

darba grupās un vadības līmenī. Pamatojoties uz pedagogu pašvērtējumiem, tiek veikta

kārtējā mācību gada darba analīze, konstatētas stiprās puses un tālākās attīstības

vajadzības.

Skolas darba pašvērtēšanā izmanto gan skolotāju individuālo pašvērtējumu, gan

metodisko komisiju gada darba analīzi. Tie ir objektīvi un pamatoti, tiek balstīti uz

faktiem un pierādījumiem.

Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas procesā tiek anketēti skolēni un vecāki.

Iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota pārskata ziņojuma sagatavošanai un

turpmākai darba plānošanai.

Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos

uzlabojumus darbinieki zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu.

Vērtējums: ļoti labi

7.2. Skolas attīstības plāns

Skolā ir izstrādāts attīstības plāns 2009. – 2012. gadam. Tajā veikti grozījumi, kas

saskaņoti ar Olaines novada pašvaldību. Attīstības plāna veidošanai izmantota skolu

darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Attīstības plānā ir noteiktas prioritātes, mērķi,

novērtēšanas kritēriji, ieviešanas gaita, atbildīgie visās pamatjomās.

Attīstības plāns ir reāls un pārdomāts, atbilstošs skolas attīstības vajadzībām un

iespējām. Prioritātes ir noteiktas, ņemot vērā novada izglītības politikas virzību, skolas

darbības pamatmērķus, pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos

uzlabojumus. Prioritātes ir noteiktas uz 4 gadiem.

Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski. Attīstības plāns veidots, balstoties

uz iepriekšējā attīstības plāna izvērtējumā noteiktajām tālākās attīstības vajadzībām,

skolas darbinieku, skolēnu un vecāku ieteikumiem. Attīstības plāna izstrādes

koordinēšanai tika izveidota darba grupa. Tā izstrādē piedalījās metodiskā darba grupas,

skolas padome, skolēnu parlaments. Ar izstrādāto attīstības plānu tika iepazīstināti vecāki

vecāku konferencē.

Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Kopumā

veiksmīgi tiek īstenotas izvirzītās prioritātes, konkrētie uzdevumi. Plāna izpilde tiek

regulāri analizēta administrācijas apspriedēs un pedagoģiskās padomes sēdēs jūnijā un

augustā. Balstoties uz iegūto informāciju un ievērojot noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts

gada darba plāns.

Attīstības plāns ir pieejams metodiskajā kabinetā un skolotāju istabā.

Vērtējums: ļoti labi

40


7.3. Skolas vadības darbs

Skolā ir visa likumdošanā noteiktā skolas darbu reglamentējošā, obligātā

dokumentācija. Obligātās dokumentācijas izpilde tiek kontrolēta, tās izpildes kvalitāte

tiek ņemta vērā, izvērtējot personāla darbu. Skola darbojas, balstoties uz skolas

nolikumu, tajā noteiktajiem iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kuri ir demokrātiski

izstrādāti un apstiprināti.

Direktora vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas

amatu aprakstos, tās tiek precizētas ar direktora rīkojumu. Direktora un viņa vietnieku

atbildības jomas aptver visus skolas darba virzienus. Vadības struktūra un katra vietnieka

kompetences joma ir precīzi noteikta, visiem zināma. Vietnieki savas kompetences

ietvaros regulāri pārrauga mācību procesu un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.

Direktors kopā ar vietniekiem plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē

pienākumus, panāk to izpildi. Direktora vietnieki ir ieinteresēti skolas darbā, radošu

pozitīvo pārmaiņu ieviešanā, sadarbojas gan savā starpā, gan ar skolas personālu

izglītības procesa jautājumu risināšanā. Svarīgu lēmumu pieņemšanā skolas vadība ņem

vērā skolotāju, skolēnu un citu darbinieku viedokļus. Katru pirmdienas rītu notiek

vadības sanāksme, kurā tiek apspriests iepriekšējās nedēļas darbs, detalizēti izplānots

kārtējās nedēļas darbs, sociālais pedagogs informē par skolēnu darba disciplīnu un veikto

darbu ar problēmskolēniem. Katru otro otrdienu notiek skolotāju informatīvā sanāksme

par aktuāliem darba jautājumiem. Skolotāju informatīvās sanāksmes tiek protokolētas.

Direktora vietnieki mācību darbā koordinē un pārrauga skolas metodisko darba

grupu darbu, deleģējot darba grupu vadītājiem pienākumus un atbildību par to izpildi.

Direktora vietnieks audzināšanas jomā veiksmīgi sadarbojas ar skolēnu parlamentu un

koordinē tā darbu.

Direktors aktīvi sadarbojas ar skolas padomi, vecākiem, Olaines novada

pašvaldību, daţādām sabiedriskajām organizācijām, veicinot skolas prestiţu un tēlu

sabiedrībā.

Vērtējums: ļoti labi

Pamatjomas SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES

NODROŠINĀŠANA

Stiprās puses:

skolas attīstības plāns izstrādāts balstoties uz demokrātisku iepriekš izvirzīto

prioritāšu izvērtējumu un noteiktajām vajadzībām;

skaidri noteiktas atbildības jomas vadībai;

skolotāju iesaistīšanās pašvērtēšanā;

veiksmīga sadarbība ar Olaines novada pašvaldību;

skolas vadības metodisks atbalsts pašvērtēšanas procesa organizācijā;

metodisko darba grupu analītiskās prasmes.

41


Tālākās attīstības vajadzības:

dziļāk un pamatīgāk analizēt attīstības plāna darbības virzienus;

reizi gadā veidot un publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu skolas mājas lapā;

pedagogiem aktīvāk iesaistīties daţādos projektos, konkursos, radošā darba

skatēs.

42


Citi sasniegumi

2005./2006.m.g.

UNESCO konkursā „Kultūras mantinieki” no vairāk kā 300 dalībniekiem iegūta

8. vieta;

Rīgas rajona angļu valodas daiļrunas konkursā „Ēdelveiss” iegūta 3. vieta;

konkursā „Pazīsti savu organismu!” iegūta 1., 2., četras 3. vietas un trīs

atzinības;

domrakstu konkursā „Sports manā skolā 2004” valstī iegūta 1. vieta;

Junior Achievement Latvija reklāmas konkursā iegūtas 2 atzinības;

5.-12. klašu teātra pulciņš reģionālajā teātra sporta skatē iegūst 1. vietu;

ansamblis „Unda” Rīgas rajona konkursā „Do Re Mi” iegūst II pakāpes diplomu;

3. vieta starptautiskajā popgrupu konkursā Valkā;

popgrupa „Junior” iegūst 3.vietu starptautiskajā popgrupu festivālā „Tikai putni ir

brīvi” Valkā, Rīgas rajona konkursā „Do Re Mi” iegūts II pakāpes diploms;

Pirmās palīdzības ABC pulciņš Rīgas rajona sacensībās iegūst 1. un 4. vietu.

2006./2007.m.g.

Rīgas rajona skatuves runas konkursā iegūta 3. vieta;

9. klašu meitenes uzvar valstī Drošības nedēļā un balvā iegūst ekskursiju uz

Katastrofu medicīnas centru;

konkursā „Pazīsti savu organismu!” iegūta 3. vieta valstī, rajonā: viena 1. vieta,

četras 3. vietas, viena atzinība;

2. klašu meiteņu ansamblis un vokālais ansamblis „Unda” Rīgas rajona

sākumskolas muzikālajā konkursā „Balsis” iegūst II pakāpes diplomus;

Pirmās palīdzības ABC pulciņš Rīgas rajona sacensībās iegūst 2. un 3. vietu;

1.kl., 2.-3. kl., 4. klašu deju kolektīvi iegūst I pakāpes diplomu un 5.-7. klašu – II

pakāpes diplomu Rīgas rajona deju skatē Salaspilī;

starptautiskajā zīmēšanas konkursā ”Cerību krāsas” iegūts Atzinības raksts;

grāmatu ilustratoru pulciņš Starptautiskajā Bērnu zīmējumu konkursā „LIDICE

2007” iegūst atzinību.

2007./2008.m.g.

Valsts valodas aģentūras organizētajā literārajā konkursā „Mana valoda ir mans

gods" iegūts laureāta tituls;

par aktīvu iesaistīšanos akcijā „Ozolzeme - Latvija” saņemts VISC Atzinības

raksts;

Olaines 1. vidusskola apbalvota ar Rīgas rajona Atzinības rakstu kā labākā

vidusskola centralizētajos eksāmenos 2004. – 2007. gadā;

5. – 6. klašu tautas deju kolektīvs iegūst Rīgas rajona skatē I pakāpes diplomu;

„Unda” un „Junior”- II pakāpes diploms, sākumskolas vokālais ansamblis - III

pakāpes diploms Rīgas rajona mazo mūzikas kolektīvu konkursā „Balsis”;

Pirmās palīdzības ABC pulciņš Rīgas rajona sacensībās iegūst 2. un 3. vietu;

konkursā „Pazīsti savu organismu!” Rīgas rajonā iegūtas: divas 1. vietas, trīs 2.

vietas, viena atzinība;

skolas bibliotēka iegūst 2. vietu Rīgas rajona skolu bibliotēku skatē;

43


Jāņa Akuratera muzeja organizētajā stāsta „Kalpa zēna vasara” simtās jubilejas

konkursā 270 darbu konkurencē iegūta 1. un 3. vieta.

Sporta sacensības

Rīgas rajona Vidzemes novadā

sacensībās

Minifutbols 5. vieta -

„Vidusskolas kauss” zēniem 1. vieta 4. vieta

„Oranţā bumba” zēniem (jaun. grupa) 4. vieta -

„Oranţā bumba” zēniem (vec. grupa) 2. vieta -

„Jauno basketbolistu kauss” zēniem 3. vieta -

„Jauno basketbolistu kauss” meitenēm 1. vieta 3. vieta

„Tautas bumba” meitenēm 3. vieta -

2008./2009.m.g.

IZM un VJIC pateicība par veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Mana skola”;

„Lidice 2009” Latvijas kārtā grāmatu ilustratoru pulciņa dalībnieka darbs iegūst

atzinību;

bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 2. – 4. klašu vokālais

ansamblis Rīgas rajonā iegūst II pakāpes diplomu, „UNDA” un „Junior” – I

pakāpes diplomus. Ansamblis „Junior” Zemgales novadā iegūst II pakāpes

diplomu;

Latvijas mūsdienu deju festivālā -2009 deju grupas „Step by dance” un „XS

Juniors” iegūst I pakāpes diplomus, Vidzemes novada konkursā – I pakāpes

diploms;

pirmās palīdzības ABC pulciņš Rīgas rajona sacensībās iegūst 1. un divas 2.

vietas;

Dzimtās valodas dienai veltītajā konkursā Ādaţu Brīvajā Valdorfa skolā 9. - 12.

klašu komanda iegūst 1. vietu;

bērnu zīmējumu konkursā „Es Eiropas Savienībā” Briselē grāmatu ilustratoru

pulciņa darbs iegūst laureāta titulu;

bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ”Ar vilciņu Rīgā

braucu” 2008./09.m.g. Rīgas rajonā - 2 atzinības;

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības konkursā 10.klases skolēns kļuva par vienu

no 50 Talantu akadēmijas studentiem;

intelektuālās spēles „Uzsāc biznesu” reģionālajā izspēlē Dobeles Valsts ģimnāzijā

iegūta 4. un 6. vieta;

iegūts Vidzemes novada sporta spēļu vicečempionu tituls basketbolā .

2009./2010.m.g.

„Draudzīgā aicinājuma balva 2009” iegūta 6. vieta lauku skolu grupā;

Pierīgas novadu skolēnu kausa izcīņas sacensībās vieglatlētikas krosā iegūta 1., 2.

un 3. vieta;

Ārlietu ministrijas eseju konkursā „Mans Latvijas karoga stāsts” iegūts laureāta

tituls;

deju grupa "SE7EN" deju konkursā Rīgā "Ghetto Basket" iegūst 2. vietu, deju

sacensībās "Kaprīzes kauss" - 1. vietu, mūsdienu deju festivāla I kārtā Salaspilī – I

pakāpi, Vidzemes novadā – III pakāpi, starptautiskajās deju sacensībās "Open

Latvian streetdance championship 2010" – 2. vietu;

44


Dzimtās valodas dienai veltītajā konkursā Ādaţu Brīvajā Valdorfa skolā 9. - 12.

klašu komanda iegūst 1.vietu;

starptautiskajā skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”

iegūta atzinība;

ekonomikas skolotāja saņēma JAL apbalvojumu „Gada labākais skolotājs

ekonomikā”;

komerczinību skolotāja saņēma pateicību un balvu „Sudraba pildspalva” par

radošu pieeju un ieguldīto darbu komerczinību projekta „Esi līderis!" attīstībā 10

gadu garumā;

komerczinību konkursā „Mana vērtību piramīda” iegūts labākās skolas tituls;

tautas deju kolektīvu skatē četri mūsu skolas tautas deju kolektīvi iegūst I pakāpi;

2., 3. – 4. un 7. – 9. klašu deju kolektīvi piedalās X Latvijas skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētkos.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES UN KONKURSI

Mācību priekšmetu olimpiāţu un konkursu rezultāti Rīgas rajona un starpnovadu līmenī.

N.p.k. Mācību gads Klase Mērogs* Vieta Mācību priekšmets

1.

10. R 1. ZPD

2. 10. R 1. Matemātika

3. 11. R 1. Bioloģija

4. 11. R 1. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

5. 11. R 1. Krievu valoda

6. 11. R 1. ZPD

7. 12. R 1. Bioloģija

8. 8. R 1. Vācu valoda

9. 9. R 1. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

10. 10. R 2. Latviešu valoda un literatūra

11. 10. R 2. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

12. 7. R 2. Ģeogrāfija

13. 9. R 2. Bioloģija

14.

2007./2008.

9. R 2. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

15. 10. R 3. Bioloģija

16. 10. R 3. Bioloģija

17. 10. R 3. Ķīmija

18. 11. R 3. Biznesa ekonomiskie pamati

19. 11. R 3. Biznesa ekonomiskie pamati

20. 12. R 3. Bioloģija

21. 12. R 3. Ķīmija

22. 3. R 3. Angļu valodas konkurss "Edelveiss"

23. 5. R 3. Matemātika

24. 5. R 3. Mājturība un tehnoloģijas

25. 5. R 3. Matemātika

26. 6. R 3. Angļu valodas konkurss "Edelveiss"

27. 7. R 3. Matemātika

45


28. 8. R 3. Latviešu valoda un literatūra

29. 8. R 3. Vizuālā māksla

30. 9. R 3. Vēsture

31. 10. R A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

32. 3. R A Angļu valodas konkurss "Edelveiss"

33. 6. R A Matemātika

34. 7. R A Ģeogrāfija

35. 8. R A Angļu valoda

36. 8. R A Angļu valoda

37. 9. R A Bioloģija

38. 9. R A Krievu valoda

39. 9. R A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

40.

11. R 1. Runas konkurss

41. 11. R 1. Latviešu valoda un literatūra

42. 11. R 1. Ķīmija

43. 11. R 1. ZPD

44. 11. R 1. ZPD

45. 12. R 1. Bioloģija

46. 12. R 1. ZPD

47. 9. R 1. Matemātika

48. 11. R 2. Bioloģija

49. 11. R 2. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

50. 12. R 2. Ķīmija

51. 4. R 2. Angļu valodas konkurss "Edelveiss"

52. 8. R 2. Latviešu valoda un literatūra

53. 9. R 2. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

54. 11. R 3. Bioloģija

55. 2008./2009. 11. R 3. Matemātika

56. 12. R 3. Ķīmija

57. 12. R 3. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

58. 6. R 3. Matemātika

59. 6. R 3. Angļu valodas konkurss "Edelveiss"

60. 7. R 3. Matemātika

61. 9. R 3. Bioloģija

62. 9. R 3. Matemātika

63. 9. R 3. Ķīmija

64. 10. R A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

65. 11. R A Bioloģija

66. 11. R A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

67. 11. R A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

68. 8. R A Vācu valoda

69. 8. R A Angļu valoda

70. 9. R A Latviešu valoda un literatūra

46


71. 9. R A Matemātika

72. 9. R A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

73.

11. N 1. Kulturoloģija

74. 12. N 1. Matemātika

75. 12. N 1. Bioloģija

76. 12. N 1. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

77. 9. N 1. Fizika

78. 9. N 1. Bioloģija

79. 10. N 2. Matemātika

80. 10. N 2. Ķīmija

81. 11. N 2. Ķīmija

82. 11. N 2. Kulturoloģija

83. 12. N 2. Matemātika

84. 12. N 2. Vizuālā māksla

85. 5. N 2. Matemātika

86. 5. N 2. Matemātika

87. 5. N 2. Vizuālā māksla

88. 7. N 2. Matemātika

89. 9. N 2. Ķīmija

90. 10. N 3. Vizuālā māksla

91. 2009./2010. 11. N 3. Ķīmija

92. 12. N 3. Latviešu valoda un literatūra

93. 12. N 3. Ķīmija

94. 12. N 3. Bioloģija

95. 12. N 3. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

96. 5. N 3. Matemātika

97. 5. N 3. Matemātika

98. 9. N 3. Ķīmija

99. 9. N 3. Bioloģija

100. 10. N A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

101. 10. N A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

102. 11. N A Bioloģija

103. 12. N A Latviešu valoda un literatūra

104. 12. N A Fizika

105. 12. N A Vēsture

106. 7. N A Matemātika

107. 9. N A Matemātika

108. 9. N A Bioloģija

109. 9. N A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

110. 9. N A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

*R – Rīgas rajons; N- Olaines, Salaspils, Ķekavas novadu apvienība

47


Mācību priekšmetu olimpiāţu un konkursu rezultāti valsts līmenī.

N.p.k. Mācību gads Klase Vieta Mācību priekšmets

1.

10. 1. ZPD

2004./2005.

2. 9. A Bioloģija

3.

12. A Konkurss "Pazīsti savu organismu"

4. 2005./2006. 11. A Krievu valoda

5. 11. A ZPD

6.

6. A Mājturība "Ziedi"

7. 10. 3. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

2006./2007.

8. 4. A Matemātika

9. 10. 2. ZPD

10. 2007./2008. 11. 2. Bioloģija

11.

12. 2. Bioloģija

12. 12. 3. Runas konkurss

13. 11. 2. Latviešu valoda un literatūra

2008./2009.

14. 9. 2. Ķīmija

15. 11. 2. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

16. 12. 1. ZPD

17.

12. 2. Konkurss "Pazīsti savu organismu"

2009./2010.

18. 12. A Bioloģija

Pašnovērtējuma ziņojums saskaņots:

Skolas Metodiskajā padomē 14.02.2011.

Skolas padomē 16.02.2011.

16.02.2011. Direktors: Jāzeps Volāns

48

More magazines by this user
Similar magazines