Atsauces rokasgrāmata - Xnet.lv

xnet.lt

Atsauces rokasgrāmata - Xnet.lv

DIGITĀLĀ KAMERA

Atsauces rokasgrāmata

Lv


Informācija par preču zīmēm

• Microsoft, Windows un Windows Vista ir reģistrētas preču zīmes vai Microsoft

Corporation preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

• Macintosh, Mac OS un QuickTime ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un

citās valstīs.

• Adobe un Acrobat ir reģistrētas Adobe Systems Inc. preču zīmes.

• SDXC, SDHC un SD logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

• PictBridge ir preču zīme.

• Visas pārējās preču zīmes, kuras ir minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā,

kas piegādāta kopā ar Nikon produktu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai

reģistrētas preču zīmes.


Ievads

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

Uzņemšanas funkcijas

Atskaņošanas funkcijas

Video ierakstīšana un atskaņošana

Kameras vispārīgie iestatījumi

Atsauču sadaļa

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

i


Ievads

Vispirms izlasiet šo informāciju

Paldies, ka iegādājāties Nikon COOLPIX S2600 digitālo kameru! Pirms kameras

lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (Avi) un iepazīstieties ar šajā

rokasgrāmatā sniegto informāciju. Pēc izlasīšanas, lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu

viegli pieejamā vietā un izmantojiet, lai pilnībā izbaudītu jaunās kameras iespējas.

Ievads

Komplektācijā iekļauto piederumu pārbaude

Ja konstatējat, ka kāds no piederumiem trūkst, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā

iegādājāties kameru.

Digitālā kamera

COOLPIX S2600

Kameras siksna

Uzlādējams litija jonu

akumulators EN-EL19

(ar akumulatora apvalku)

Uzlādes maiņstrāvas adapteris

EH-69P*

USB vads UC-E6

Audio video kabelis EG-CP14

ViewNX 2 Installer CD

(ViewNX 2 instalēšanas CD)

• Garantija

Reference Manual CD

(Atsauces rokasgrāmatas CD)

*Adapteris ar spraudni tiek iekļauts komplektā tikai tajās valstīs vai reģionos, kur tas ir

nepieciešams, un tā forma ir atkarīga no iegādes valsts vai reģiona (A16).

PIEZĪME. Kameras komplektācijā nav iekļauta atmiņas karte.

ii


Vispirms izlasiet šo informāciju

Par šo rokasgrāmatu

Ja vēlaties sākt kameras lietošanu tūlīt, skatiet sadaļu „Uzņemšanas un atskaņošanas

pamata darbības” (A13).

Lai iegūtu informāciju par kameras sastāvdaļām un pamata darbībām, skatiet sadaļu

„Kameras sastāvdaļas un pamata darbība” (A1).

Ievads

Cita informācija

• Simboli un zīmes

Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas atrašanu, šajā rokasgrāmatā tiek lietoti turpmāk

minētie simboli un zīmes:

Simbols

B

C

A/E/

F

Apraksts

Šī ikona apzīmē brīdinājumus – informāciju, kas jāizlasa pirms lietošanas, lai

novērstu kameras bojājumus.

Šī ikona apzīmē piezīmes – informāciju, kas jāizlasa pirms kameras izmantošanas.

Šīs ikonas norāda uz citām lapām, kurās ir attiecīga informācija; E: „atsauču

sadaļa”, F: „tehniskās piezīmes un indekss”.

• SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes šajā rokasgrāmatā tiek dēvētas par „atmiņas

kartēm”.

• Iestatījumi iegādes brīdī minēti kā „noklusējuma iestatījumi”.

• Kameras monitorā redzamie izvēļņu elementu nosaukumi un datora monitorā

redzamie pogu vai paziņojumu nosaukumi parādīti treknrakstā.

• Šajā rokasgrāmatā monitora displeja piemēros attēli dažreiz ir izlaisti, lai monitora

indikatori būtu attēloti skaidrāk.

• Ilustrācijas un teksta piemēri šajā rokasgrāmatā var atšķirties no reālajiem

rādījumiem.

iii


Vispirms izlasiet šo informāciju

Informācija un brīdinājumi

Ievads

Mūžizglītība

Nepārtrauktam produktu atbalstam un izglītošanai veltītas Nikon programmas „Mūžizglītība” ietvaros tālāk

minētajās vietnēs ir pieejama pastāvīgi atjaunināta informācija.

• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/

• Lietotājiem Eiropā un Āfrikā: http://www.europe-nikon.com/support/

• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā un Tuvajos Austrumos: http://www.nikon-asia.com/

Apmeklējiet šīs vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes uz bieži

uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un fotografēšanu.

Papildinformācija var būt pieejama arī pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet

tālāk norādīto vietni.

http://imaging.nikon.com/

Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus

Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši augstākajiem standartiem, un tajās ir ietvertas sarežģītas

elektroniskās shēmas. Tikai tie Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora lādētāji,

akumulatori, uzlādes maiņstrāvas adapteris un maiņstrāvas adapteri), kurus uzņēmums Nikon ir sertificējis

īpaši lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti darbam saskaņā ar šo elektronisko

shēmu darba un drošības prasībām.

CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU LIETOŠANA VAR BOJĀT KAMERU, UN ŠĀDAS RĪCĪBAS DĒĻ

VAR TIKT ANULĒTA JŪSU NIKON GARANTIJA.

Tādu trešo personu ražotu uzlādējamu litija jonu akumulatoru izmantošana,

kurām nav Nikon hologrāfiskās uzlīmes, var izraisīt kameras normālas

darbības traucējumus vai akumulatoru pārkaršanu, aizdegšanos, eksploziju

vai noplūdi.

Lai saņemtu papildinformāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar

vietējo pilnvaroto Nikon izplatītāju.

Hologrāfiskā uzlīme:

norāda, ka šī ierīce ir

autentisks Nikon produkts.

Pirms svarīgu attēlu uzņemšanas

Pirms svarīgu notikumu uzņemšanas (piemēram, kāzas, vai pirms kameras ņemšanas līdzi ceļojumā)

uzņemiet pārbaudes attēlu, lai pārliecinātos, vai kamera darbojas normāli. Nikon neatbild par bojājumiem vai

negūto peļņu, kas radusies produkta nepareizas darbības dēļ.

iv


Vispirms izlasiet šo informāciju

Par rokasgrāmatām

• Nevienu daļu no produktam pievienotās dokumentācijas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārraidīt,

pārrakstīt, saglabāt izguves sistēmā vai tulkot citās valodās bez iepriekšējas rakstiskas uzņēmuma Nikon

atļaujas.

• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un programmatūras

specifikāciju, kas aprakstīta šajā dokumentācijā.

• Nikon neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot šo produktu.

• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka informācija dokumentācijā ir pareiza un pilnīga, mēs būtu

pateicīgi, ja jūs ziņotu vietējam Nikon pārstāvim par jebkādām kļūdām vai nepilnībām (adrese norādīta

atsevišķi).

Paziņojums par kopēšanas vai reproducēšanas aizliegumu

Ņemiet vērā, ka pat tad, ja jūsu īpašumā ir tikai materiāli, kas ir digitāli kopēti vai reproducēti ar skeneri,

digitālo kameru vai citām ierīcēm, jūs varat tikt sodīti atbilstoši tiesību aktiem.

• Vienumi, ko ar likumu aizliegts kopēt vai reproducēt

Nekopējiet un nereproducējiet papīra naudu, monētas, vērtspapīrus, valsts obligācijas vai pašvaldības

obligācijas, pat ja šīm kopijām vai reprodukcijām ir zīmogs „Paraugs”. Ārvalstīs apgrozībā esošas papīra

naudas, monētu vai vērtspapīru kopēšana un reproducēšana ir aizliegta. Ja vien iepriekš nav saņemta oficiāla

atļauja, nedzēstu valsts izdotu pastmarku vai pastkaršu kopēšana un reproducēšana ir aizliegta. Valsts izdoto

pastmarku un likumos noteikto apstiprināto dokumentu kopēšana un reproducēšana ir aizliegta.

• Brīdinājumi par dažām kopijām un reprodukcijām

Valdība ir izdevusi brīdinājumus par privātu uzņēmumu izdotu vērtspapīru (akciju, rēķinu, pavadzīmju,

dāvanu sertifikātu u.c.), braukšanas kartīšu vai biļešu kuponu kopēšanu vai pavairošanu, izņemot gadījumus,

kad nepieciešams nodrošināt minimālu eksemplāru skaitu uzņēmuma vajadzībām. Nekopējiet un

nepavairojiet arī valsts izdotas pases, valsts iestāžu un privātpersonu grupu izdotas licences, identifikācijas

kartes un biļetes, piemēram, caurlaides un ēdināšanas kuponus.

• Autortiesību paziņojumu ievērošana

Tādu ar autortiesībām nodrošinātu daiļdarbu kā grāmatas, mūzika, gleznas, kokgriezumi, iespiedgrafikas,

kartes, zīmējumi, filmas un fotogrāfijas kopēšanu un izplatīšanu reglamentē valsts un starptautiskie

autortiesību likumi. Neizmantojiet šo produktu, lai veidotu nelegālas kopijas vai pārkāptu autortiesību

likumus.

Atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīcēm

Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai kameras iebūvētās

atmiņas, formatēšana pilnībā neizdzēš sākotnējā attēla datus. Izmantojot tirdzniecībā pieejamu

programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks ir atbrīvojies, izdzēstos failus var

atjaunot, tā radot iespēju personisku attēlu datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu

konfidencialitātes nodrošināšanu jāuzņemas produkta lietotājam.

Pirms atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīces vai pirms īpašnieka maiņas izdzēsiet visus datus, izmantojot

komerciālu dzēšanas programmatūru, vai formatējiet ierīci un pēc tam pilnībā piepildiet to no jauna ar

attēliem, kas nesatur personisku informāciju (piemēram, skaidras debess attēliem). Noteikti nomainiet arī

visus iestatījuma Welcome screen (Sveiciena ekrāns) (A82) opcijai Select an image (Atlasīt attēlu)

atlasītos attēlus. Jābūt uzmanīgam, lai nesavainotos vai neradītu materiālos zaudējumus, fiziski iznīcinot datu

uzglabāšanas ierīces.

Ievads

v


Jūsu drošībai

Ievads

Lai novērstu Nikon produkta bojājumus vai ievainojumu radīšanu sev vai citiem, pirms

aprīkojuma izmantošanas pilnībā izlasiet tālāk norādītos drošības norādījumus. Glabājiet

šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās var izlasīt visi, kas lieto šo produktu.

Šajā sadaļā minēto piesardzības pasākumu neievērošanas sekas apzīmētas ar šādu

simbolu:

Šī ikona apzīmē brīdinājumus un informāciju, kas jāizlasa pirms Nikon produkta

izmantošanas, lai novērstu iespējamos ievainojumus.

BRĪDINĀJUMI

Nepareizas darbības gadījumā

izslēdziet

Pamanot dūmus vai neparastu smaku

nākam no kameras vai uzlādes

maiņstrāvas adaptera, nekavējoties

atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri

un izņemiet akumulatoru, uzmanoties, lai

neapdedzinātos. Darbības turpināšana

var radīt traumas. Pēc strāvas avota

noņemšanas vai atvienošanas nogādājiet

ierīci pārbaudei Nikon pilnvarotam

tehniskās apkopes pārstāvim.

Neizjauciet ierīci

Pieskaršanās kameras iekšējām daļām vai

uzlādes maiņstrāvas adapterim var izraisīt

traumas. Labošana jāveic tikai

kvalificētiem tehniskajiem darbiniekiem.

Ja kamera vai uzlādes maiņstrāvas

adapteris kritiena vai cita negadījuma

rezultātā atveras, atvienojiet kameru un/

vai izņemiet akumulatoru un nogādājiet

produktu pārbaudei Nikon pilnvarotam

tehniskās apkopes pārstāvim.

Neizmantojiet kameru vai

uzlādes maiņstrāvas adapteri

viegli uzliesmojošas gāzes

tuvumā

Neizmantojiet elektronisko iekārtu viegli

uzliesmojošas gāzes tuvumā, jo tas var

izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

Rīkojieties uzmanīgi ar kameras

siksnu

Nekad nelieciet siksnu ap zīdaiņa vai

bērna kaklu.

Uzglabājiet bērniem

nepieejamā vietā

Īpaši jāuzmanās, lai zīdaiņi neliktu mutē

akumulatoru vai citas mazas detaļas.

Nepalieciet ilgstoši saskarē ar

kameru, akumulatora lādētāju

vai maiņstrāvas adapteri, kad

šīs ierīces ir ieslēgtas vai tiek

lietotas.

Ierīču daļas sakarst. Ilgstoši atstājot ierīces

tiešā kontaktā ar ādu, ir iespējami viegli

apdegumi.

vi


Jūsu drošībai

Uzmanieties, rīkojoties ar

akumulatoru

Ja ar akumulatoru rīkojas nepareizi, tam

var rasties noplūde, tas var pārkarst vai

sprāgt. Ievērojiet turpmāk minētos

piesardzības pasākumus, rīkojoties ar

akumulatora lādētāju:

• Pirms akumulatora mainīšanas

izslēdziet produktu. Ja izmantojat

uzlādes maiņstrāvas adapteri/

maiņstrāvas adapteri, pārbaudiet, vai

tas ir atvienots.

• Lietojiet tikai uzlādējamu litija jonu

akumulatoru EN-EL19 (iekļauts

komplektācijā). Uzlādējiet

akumulatoru, izmantojot kameru, kas

atbalsta akumulatora uzlādi. Lai veiktu

šo darbību, lietojiet vai nu uzlādes

maiņstrāvas adapteri EH-69P (iekļauts

komplektā), vai funkciju Charge by

computer (Uzlādēšana, izmantojot

datoru). Ar akumulatora lādētāju

MH-66 (iegādājams atsevišķi) var

uzlādēt akumulatoru, arī neizmantojot

kameru.

• Ievietojot akumulatoru, nemēģiniet to

ielikt otrādi vai ar aizmuguri pa priekšu.

• Nemēģiniet akumulatoru saslēgt

īssavienojumā, izjaukt vai noņemt,

salauzt akumulatora izolāciju vai

apvalku.

• Nepakļaujiet akumulatoru liesmu vai

pārmērīga karstuma iedarbībai.

• Neiegremdējiet to ūdenī un

nepakļaujiet ūdens iedarbībai.

• Pirms transportēšanas ievietojiet

akumulatoru tam paredzētajā apvalkā.

Netransportējiet to un neuzglabājiet

kopā ar metāla objektiem, tādiem kā

kaklarotas vai matu saspraudes.

• Akumulatoram ir tendence radīt

noplūdi, ja tā ir izlādēta pilnībā. Lai

nepieļautu produkta bojājumus,

noteikti izņemiet akumulatoru, ja tas ir

izlādējies.

• Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja

akumulatorā pamanāt kādas izmaiņas,

piemēram, krāsas maiņu vai

deformāciju.

• Ja šķidrums no bojāta akumulatora

saskaras ar drēbēm vai ādu,

nekavējoties noskalojiet šo vietu ar

lielu ūdens daudzumu.

Rīkojoties ar uzlādes

maiņstrāvas adapteri, ievērojiet

šādus piesardzības pasākumus

• Uzturiet sausu. Šī piesardzības

pasākuma neievērošana var izraisīt

aizdegšanos vai elektriskās strāvas

triecienu.

• Netīrumi uz spraudņa metāla daļām

vai to tuvumā jānoņem ar sausu drānu.

Turpinot lietošanu, var tikt izraisīta

aizdegšanās.

• Neaiztieciet spraudni un netuvojieties

uzlādes maiņstrāvas adapterim

negaisa laikā. Ja šo piesardzības

pasākumu neievēro, var tikt izraisīts

elektriskās strāvas trieciens.

• Nebojājiet, nemodificējiet, neraujiet ar

spēku un nelokiet USB vadu,

nenovietojiet to zem smagiem

priekšmetiem un nepakļaujiet to

karstuma vai liesmu iedarbībai. Ja ir

bojāta izolācija un tiek atsegti vadi,

nogādājiet to pārbaudei Nikon

pilnvarotam tehniskās apkopes

pārstāvim. Ja šos piesardzības

pasākumus neievēro, var tikt izraisīta

aizdegšanās vai elektriskās strāvas

trieciens.

Ievads

vii


Jūsu drošībai

Ievads

• Neaiztieciet spraudni vai uzlādes

maiņstrāvas adapteri ar slapjām rokām.

Ja šo piesardzības pasākumu neievēro,

var tikt izraisīts elektriskās strāvas

trieciens.

• Neizmantojiet to kopā ar ceļojuma tipa

pārveidotājiem vai adapteriem, kas

paredzēti sprieguma pārveidošanai,

vai ar invertoru no līdzstrāvas uz

maiņstrāvu. Šī piesardzības pasākuma

neievērošana var izraisīt produkta

bojājumu, pārkaršanu vai aizdegšanos.

Izmantojiet piemērotus vadus

Pievienojot vadus ievades un izvades

kontaktspraudņiem, izmantojiet tikai šim

mērķim komplektācijā iekļautos vai Nikon

pārdotos vadus, kas atbilst produktam

izvirzītajām normatīvajām prasībām.

Uzmanīgi rīkojieties ar kustīgām

daļām

Uzmanieties, lai pirksti vai citi objekti

netiktu saspiesti ar objektīva vāku vai

citām kustīgām daļām.

Kompaktdiski

Komplektācijā iekļautos kompaktdiskus

nedrīkst atskaņot audio kompaktdisku

iekārtās. Kompaktdisku atskaņošana

audio kompaktdisku atskaņotājā var

izraisīt dzirdes vai iekārtas bojājumus.

Uzmanieties, izmantojot

zibspuldzi

Zibspuldzes izmantošana nelielā

attālumā no fotografējamā cilvēka acīm

var izraisīt īslaicīgus redzes traucējumus.

Īpaša piesardzība jāievēro, fotografējot

zīdaiņus, – tad zibspuldzei jāatrodas ne

tuvāk kā viena metra attālumā no

uzņemamā objekta.

Nedarbiniet zibspuldzi, ja

zibspuldzes logs pieskaras

cilvēkam vai priekšmetam

Šī piesardzības pasākuma neievērošana

var izraisīt apdegumus vai aizdegšanos.

Izvairieties no saskares ar

šķidrajiem kristāliem

Ja monitors saplīst, īpaši jāuzmanās no

savainošanās ar saplīsušo stiklu, un

nedrīkst ļaut šķidrajiem monitora

kristāliem saskarties ar ādu, kā arī iekļūt

acīs vai mutē.

Izslēdziet barošanu, ja

atrodaties lidmašīnā vai

slimnīcā

Izslēdziet barošanu, kad atrodaties

lidmašīnā pacelšanās vai nolaišanās laikā.

Kamēr atrodaties slimnīcā, ievērojiet

slimnīcas noteikumus. Kameras

elektromagnētiskie viļņi var traucēt

lidmašīnas elektronisko sistēmu vai

slimnīcas instrumentu darbību.

viii


Paziņojumi

Paziņojumi klientiem Eiropas valstīs

BRĪDINĀJUMI

JA AKUMULATORU NOMAINA AR

NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU,

TAS VAR UZSPRĀGT.

ATBRĪVOJIETIES NO IZLIETOTAJIEM

AKUMULATORIEM ATBILSTOŠI

NORĀDĪJUMIEM.

Šis simbols norāda, ka šis

produkts ir jāsavāc atsevišķi.

Tālāk minētais attiecas tikai uz

lietotājiem Eiropas valstīs:

• Šis produkts ir paredzēts

atsevišķai savākšanai tam piemērotos

savākšanas punktos. No tā nedrīkst

atbrīvoties kā no mājsaimniecības

atkritumiem.

• Lai iegūtu papildinformāciju,

sazinieties ar mazumtirgotāju vai

vietējām iestādēm, kas atbild par

atkritumu apsaimniekošanu.

Šis simbols uz akumulatora

norāda, ka akumulators ir

savācama atsevišķi. Tālāk

minētais attiecas tikai uz

lietotājiem Eiropas valstīs:

• Akumulatori ar vai bez šī simbola ir

paredzētas atsevišķai savākšanai

piemērotā savākšanas punktā. No tā

nedrīkst atbrīvoties kā no

mājsaimniecības atkritumiem.

• Lai iegūtu papildinformāciju,

sazinieties ar mazumtirgotāju vai

vietējām iestādēm, kas atbild par

atkritumu apsaimniekošanu.

Ievads

ix


Satura rādītājs

Ievads

Ievads....................................................................................................................................................... ii

Vispirms izlasiet šo informāciju........................................................................................................ ii

Komplektācijā iekļauto piederumu pārbaude..................................................................................... ii

Par šo rokasgrāmatu ........................................................................................................................................... iii

Informācija un brīdinājumi ............................................................................................................................ iv

Jūsu drošībai .......................................................................................................................................... vi

BRĪDINĀJUMI........................................................................................................................................................... vi

Paziņojumi.............................................................................................................................................. ix

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība................................................................................... 1

Kameras sastāvdaļas ............................................................................................................................ 2

Kameras korpuss ................................................................................................................................................... 2

Uzņemšanas režīmā izmantojamās kameras vadības pogas..................................................... 4

Atskaņošanas režīmā izmantojamās kameras vadības pogas................................................... 5

Monitors ..................................................................................................................................................................... 6

Pamatdarbības....................................................................................................................................... 8

Pārslēgšanās starp uzņemšanas un atskaņošanas režīmu .......................................................... 8

Kursortaustiņa izmantošana........................................................................................................................... 9

Izvēļņu izmantošana (d poga)............................................................................................................. 10

Kameras siksnas pievienošana.................................................................................................................... 11

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības.................................................................. 13

1. sagatavošanās darbība. Akumulatora ievietošana............................................................. 14

2. sagatavošanās darbība. Akumulatora uzlāde ...................................................................... 16

3. sagatavošanās darbība. Atmiņas kartes ievietošana ......................................................... 18

Iekšējā atmiņa un atmiņas kartes.............................................................................................................. 19

Apstiprinātās atmiņas kartes........................................................................................................................ 19

x


Satura rādītājs

1. darbība. Kameras ieslēgšana...................................................................................................... 20

Kameras ieslēgšana un izslēgšana............................................................................................................ 21

Displeja valodas, datuma un laika iestatīšana................................................................................... 22

2. darbība. Uzņemšanas režīma atlase ........................................................................................ 24

Pieejamie uzņemšanas režīmi..................................................................................................................... 25

3. darbība. Attēla kadrēšana............................................................................................................ 26

Tālummaiņas lietošana ................................................................................................................................... 27

4. darbība. Fokusēšana un uzņemšana ....................................................................................... 28

5. darbība. Attēlu atskaņošana....................................................................................................... 30

Attēlu parādīšanas veida maiņa................................................................................................................. 31

6. darbība. Nevajadzīgo attēlu dzēšana...................................................................................... 32

Ievads

Uzņemšanas funkcijas .................................................................................................................... 35

A (automātiskais) režīms................................................................................................................ 36

A (automātiskā) režīma iestatījumu maiņa ...................................................................................... 36

A (automātiskā) režīma uzņemšanas izvēlnes opcijas.............................................................. 37

Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)....................................................................... 39

Sižeta režīma iestatījumu maiņa................................................................................................................ 39

Sižeta režīms un funkcijas.............................................................................................................................. 40

Viedportretēšanas režīms (smaidošu seju attēlu uzņemšana) ........................................... 46

Viedportretēšanas režīma iestatījumu maiņa.................................................................................... 48

Viedportretēšanas izvēlnes opcijas.......................................................................................................... 48

Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu ................................................................................ 49

Katrā uzņemšanas režīmā pieejamās funkcijas ................................................................................ 49

Zibspuldzes lietošana (zibspuldzes režīmi)......................................................................................... 50

Automātiskā taimera izmantošana.......................................................................................................... 52

Makro režīma izmantošana........................................................................................................................... 53

Spilgtuma regulēšana (ekspozīcijas kompensācija)...................................................................... 54

Noklusējuma iestatījumi................................................................................................................................. 55

Attēla izmēra maiņa (Image Mode (Attēla režīms)) ................................................................ 57

Attēla režīma iestatījumi (attēla izmērs un kvalitāte).................................................................... 57

Funkcijas, ko nevar izmantot vienlaikus ..................................................................................... 59

Seju uztveršana.................................................................................................................................... 61

Skin Softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) ................................................................................ 63

Fokusa fiksēšana.................................................................................................................................. 64

xi


Satura rādītājs

Ievads

Atskaņošanas funkcijas .................................................................................................................. 65

Noteiktu veidu attēlu atlase atskaņošanai................................................................................. 66

Pieejamie rādīšanas režīmi............................................................................................................................ 66

Pārslēgšanās starp atskaņošanas režīmiem........................................................................................ 66

Atskaņošanas režīmā pieejamās funkcijas (atskaņošanas izvēlne)................................... 67

Kameras pievienošana televizoram, datoram vai printerim................................................ 68

ViewNX 2 izmantošana ..................................................................................................................... 69

ViewNX 2 instalēšana ....................................................................................................................................... 69

Attēlu pārsūtīšana uz datoru ....................................................................................................................... 71

Attēlu skatīšana.................................................................................................................................................... 72

Video ierakstīšana un atskaņošana............................................................................................ 73

Video ierakstīšana............................................................................................................................... 74

Video ierakstīšanas iestatījumu maiņa (video izvēlne) ................................................................ 77

Video atskaņošana.............................................................................................................................. 78

Darbība video atskaņošanas laikā............................................................................................................. 78

Kameras vispārīgie iestatījumi..................................................................................................... 81

Iestatīšanas izvēlne............................................................................................................................. 82

Atsauču sadaļa.............................................................................................................................. E1

Panorāmas palīgrežīma izmantošana .................................................................................... E2

Izlasē iekļauto attēlu režīms ....................................................................................................... E4

Attēlu pievienošana albumiem............................................................................................................ E4

Albuma attēlu skatīšana ........................................................................................................................... E5

Attēlu izņemšana no albumiem.......................................................................................................... E5

Albumiem piešķirto ikonu maiņa ....................................................................................................... E6

Automātiskās kārtošanas režīms .............................................................................................. E7

Kārtošanas pēc datuma režīms ................................................................................................. E9

xii


Satura rādītājs

Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli) ...................................................................................... E10

Rediģēšanas funkcijas ............................................................................................................................. E10

k Quick Retouch (Ātrā retuša): kontrasta un piesātinājuma palielināšana......... E12

I D-Lighting: spilgtuma un kontrasta palielināšana ........................................................ E12

s Glamour Retouch (Elegantā retuša): sejas krāsas izlīdzināšana,

padara sejas mazākas un ar lielākām acīm ........................................................................ E13

p Filter Effects (Filtra efekti): digitālo filtru efektu piemērošana................................... E14

g Small Picture (Mazs attēls): attēla izmēra samazināšana .......................................... E15

a Apcirpšana: apcirptas attēla kopijas izveide ....................................................................... E16

Kameras pievienošana televizoram (atskaņošana televizorā) .................................... E17

Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana) ....................................................... E18

Kameras pievienošana printerim ..................................................................................................... E19

Attēlu drukāšana pēc kārtas................................................................................................................ E20

Vairāku attēlu drukāšana ....................................................................................................................... E21

Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais)) ....................................................... E24

White Balance (Baltā balanss) (Nokrāsu pielāgošana) ........................................................ E24

Continuous (Nepārtraukts) .................................................................................................................. E26

ISO Sensitivity (ISO jutība)..................................................................................................................... E28

Color Options (Krāsu opcijas) ............................................................................................................. E29

AF Area Mode (AF apgabala režīms).............................................................................................. E30

Autofocus Mode (Autofokusa režīms).......................................................................................... E33

Viedportretēšanas izvēlne ....................................................................................................... E34

Skin Softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) ................................................................................ E34

Smile Timer (Smaida taimeris) .......................................................................................................... E34

Blink Proof (Mirkšķināšanas pārbaude)......................................................................................... E35

Atskaņošanas izvēlne................................................................................................................ E36

a Print Order (Drukas secība) (DPOF drukas secības izveide) ..................................... E36

b Slide Show (Slīdrāde)....................................................................................................................... E40

d Protect (Aizsargāt) ............................................................................................................................ E41

f Rotate Image (Pagriezt attēlu).................................................................................................... E43

E Voice Memo (Balss atgādne)......................................................................................................... E44

h Copy (Kopija) (Kopēšana iekšējā atmiņā un atmiņas kartē)..................................... E46

Ievads

xiii


Satura rādītājs

Ievads

Video izvēlne ................................................................................................................................ E47

Movie Options (Video opcijas)........................................................................................................... E47

Autofocus Mode (Autofokusa režīms).......................................................................................... E48

Wind Noise Reduction (Vēja trokšņa mazināšana) .............................................................. E48

Iestatīšanas izvēlne..................................................................................................................... E49

Welcome Screen (Sveiciena ekrāns) .............................................................................................. E49

Time Zone and Date (Laika josla un datums)........................................................................... E50

Monitor Settings (Monitora iestatījumi) ...................................................................................... E53

Print Date (Datuma uzdrukāšana) (Datuma un laika uzrādīšana) ................................ E55

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana) ............................................................ E56

Motion Detection (Kustības uztveršana)..................................................................................... E57

AF Assist (AF palīgs).................................................................................................................................. E58

Digital Zoom (Digitālā tālummaiņa) ............................................................................................. E58

Sound Settings (Skaņas iestatījumi) ............................................................................................... E59

Auto Off (Automātiska izslēgšanās) ............................................................................................... E59

Format Memory (Formatēt atmiņu)/Format Card (Formatēt karti)............................ E60

Language (Valoda).................................................................................................................................... E61

Video Mode (Video režīms) ................................................................................................................ E61

Charge by Computer (Uzlādēšana, izmantojot datoru) .................................................... E62

Blink Warning (Mirkšķināšanas brīdinājums)............................................................................. E64

Reset All (Atiestatīt visu) ........................................................................................................................ E66

Firmware Version (Programmaparatūras versija) .................................................................. E68

Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi .......................................................................... E69

Papildu piederumi ...................................................................................................................... E70

Kļūdu ziņojumi............................................................................................................................. E71

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs ....................................................................... F1

Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana ................................................................ F2

Kamera.................................................................................................................................................................. F2

Akumulators...................................................................................................................................................... F4

Uzlādes maiņstrāvas adapteris .............................................................................................................. F5

Atmiņas kartes ................................................................................................................................................. F5

Tīrīšana.................................................................................................................................................................. F6

Uzglabāšana...................................................................................................................................................... F6

Traucējummeklēšana .................................................................................................................... F7

Specifikācijas................................................................................................................................... F15

Atbalstītie standarti..................................................................................................................................... F18

Indekss .............................................................................................................................................. F19

xiv


Kameras sastāvdaļas un

pamata darbība

Šajā nodaļā stāstīts par kameras sastāvdaļām, kā arī kameras pamatfunkciju lietošanu.

Kameras sastāvdaļas ...............................................................2

Kameras korpuss .........................................................................................................................2

Uzņemšanas režīmā izmantojamās kameras vadības pogas ......................................4

Atskaņošanas režīmā izmantojamās kameras vadības pogas ....................................5

Monitors .........................................................................................................................................6

Pamatdarbības ........................................................................8

Pārslēgšanās starp uzņemšanas un atskaņošanas režīmu ...........................................8

Kursortaustiņa izmantošana ...................................................................................................9

Izvēļņu izmantošana (d poga) ....................................................................................... 10

Kameras siksnas pievienošana ............................................................................................ 11

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Ja vēlaties sākt kameras lietošanu tūlīt, skatiet sadaļu „Uzņemšanas un

atskaņošanas pamata darbības” (A13).

1


Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Kameras sastāvdaļas

Kameras korpuss

1 2 3 4 5 6

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

9

Objektīva vāks aizvērts

8

7

1 Aizvara atbrīvošanas poga.................. 4, 5, 28

2

3

Tālummaiņas vadība .............................. 4, 5, 27

f: Platleņķis................................................ 4, 27

g: Telefoto .................................................... 4, 27

h: Sīktēlu atskaņošana ....................... 5, 31

i: Atskaņošanas tālummaiņa ........... 5, 31

j: Palīdzība...................................................... 39

Barošanas slēdzis/barošanas ieslēgšanas

indikators ......................................................... 20, 21

4 Zibspuldze ..............................................................50

5

Automātiskā taimera spuldze .....................52

AF palīggaismotājs.............................................83

6 Objektīvs

7 Iebūvēts mikrofons............................74, E44

8 Objektīva vāks...................................................F2

9 Cilpa kameras siksnai........................................11

2


Kameras sastāvdaļas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

10 11 12 13 14 15 16 17

1

Uzlādes indikators ..............................17, E63

Zibspuldzes indikators .................................... 50

2 b (e video ierakstīšanas) poga ... 4, 5, 74

3 A (uzņemšanas režīma) poga ... 4, 5, 8, 24

4 c (atskaņošanas) poga ......... 4, 5, 8, 30, 66

5 Kursortaustiņš .......................................................... 9

6 k (atlases apstiprināšanas) poga..........5, 9

7 l (dzēšanas) poga..........4, 5, 32, 79, E45

8 d poga.......................4, 5, 10, 36, 67, 77, 82

9 Monitors.............................................................. 6, 24

10

USB/audio/videoizvades savienotājs

............................................... 16, 68, E17, E19

11 Trijkāja ligzda ..................................................F16

12 Skaļrunis....................................................78, E44

13 Savienotāja vāks ......... 16, 68, E17, E19

14

Akumulatora nodalījuma/

atmiņas kartes slota vāks........................ 14, 15

15 Akumulatora nodalījums ...............................14

16 Atmiņas kartes slots...........................................18

17 Akumulatora sprūds..........................................14

3


Kameras sastāvdaļas

Uzņemšanas režīmā izmantojamās kameras vadības pogas

Vadības poga Nosaukums Galvenā funkcija A

Uzņemšanas

režīma poga

Maina uzņemšanas režīmu (parāda

uzņemšanas režīma atlases ekrānu).

24

Tālummaiņas

vadība

Tuvināšana un tālināšana; pagriežot uz

g (i) tuvina; pagriežot uz f (h) – tālina.

27

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Kursortaustiņš

Izvēlnes poga

Aizvara

atbrīvošanas

poga

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet

„Kursortaustiņa izmantošana”.

Parāda un paslēpj izvēlni.

Nospiežot līdz pusei (t.i., pārtraucot spiest,

tiklīdz sajūtama pretestība): iestata fokusu

un ekspozīciju.

Nospiežot līdz galam: atbrīvo aizvaru.

9, 10

10, 36,

77, 82

28

Video

ierakstīšanas poga

Sāk un aptur video ierakstīšanu. 74

Atskaņošanas

poga

Atskaņo attēlus.

30, 66,

78

Poga Dzēst Dzēš pēdējo saglabāto attēlu. 32

4


Kameras sastāvdaļas

Atskaņošanas režīmā izmantojamās kameras vadības pogas

Vadības poga Nosaukums Galvenā funkcija A

Atskaņošanas

poga

Tālummaiņas

vadība

Kursortaustiņš

Atlases

apstiprināšanas

poga

• Maina atskaņošanas režīmu (parāda

atskaņošanas režīma atlases ekrānu).

• Kad kamera ir izslēgta, nospiediet un

turiet nospiestu šo pogu, lai ieslēgtu

kameru apskates režīmā.

• Aplūkojot attēlus, pagrieziet sviru g (i)

virzienā, lai palielinātu attēlu, un

pagrieziet sviru f (h) virzienā, lai

atvērtu attēlu sīktēlus vai kalendāru.

• Skaļuma regulēšana.

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet

„Kursortaustiņa izmantošana”.

• Pārslēdz no attēlu sīktēlu vai

tālummainīta attēla displeja uz pilnrāmja

kadra displeju.

• Pievieno attēlus izlasei un noņem attēlus

no izlases.

• Atskaņo video.

66

21

31

79

9, 10

31

E4,

E5

78

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Izvēlnes poga

Parāda un paslēpj izvēlni.

10, 67,

82

Poga Dzēst Dzēš attēlus. 32

Uzņemšanas

režīma poga


Aizvara

atbrīvošanas

poga

Pārslēdz kameru uzņemšanas režīmā.


Video

ierakstīšanas poga


5


Kameras sastāvdaļas

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Monitors

Informācija, kas uzņemšanas un atskaņošanas laikā tiek parādīta monitorā, mainās atkarībā no

kameras iestatījumiem un izmantošanas stāvokļa Pēc noklusējuma iestatījuma tālāk minētie

indikatori tiek parādīti, kad kamera ir ieslēgta vai darbojas. Atbilstīgi noklusējuma iestatījumam tālāk

minētie indikatori parādās, kad kamera ir ieslēgta vai tiek izmantota, un pēc dažām sekundēm

nodziest (ja sadaļas Monitor settings (Monitora iestatījumi) (A82) opcijas Photo info

(Informācija par fotoattēliem) iestatījums ir Auto info (Automātiskā režīma informācija)).

Uzņemšanas režīms

34

33

32

10 2

31

30

29

28

27

26

25

24

23

2 4 5

1 3

22

10

+1.0

1 600 0

1 /250

F3.2

21

20

19

29m 0s

18

9999 9

6

9999 9

99999 9 9

17

7

8

9

10 11 12 13

15

14

16

6

1 Uzņemšanas režīms ..................24, 36, 39, 46

2 Macro mode (Makro režīms) ....................... 53

3 Tālummaiņas indikators ......................... 27, 53

4 Fokusa indikators................................................ 28

5 AE/AF-L indikators.........................................E3

6 Zibspuldzes režīms............................................ 50

7 Print date (Datuma uzdrukāšana)....82, E55

8 Akumulatora līmeņa indikators ................. 20

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju

9

samazināšana) ......................................83, E56

10 Kustības uztveršana...........................83, E57

Wind noise reduction (Vēja trokšņa

11

mazināšana)...........................................77, E48

„Datums nav iestatīts” indikators

12

...................................................... 22, E50, E71

13 Travel destination (Ceļojuma galamērķis)...82, E50

14 Movie options (Video opcijas)....77, E47

15 Videofaila ilgums................................................. 74

16 Image mode (Attēla režīms) ........................ 57

17 Atlikušo kadru skaits (nekustīgi attēli).... 20

18 Iekšējās atmiņas indikators ........................... 20

19 Apertūras atvēruma vērtība .........................28

20 Aizvara ātrums ......................................................28

21 Fokusa apgabals (automātisks) ...28, 38, E30

22 Fokusa apgabals (manuāls vai centrā)....38, E31

Fokusa apgabals (seju vai mājdzīvnieku

23

uztveršana)......................28, 38, 45, 46, E30

Fokusa apgabals (objekta kustības

24

paredzēšana) .........................................38, E31

25 ISO sensitivity (ISO jutība)..............37, E28

26 Ekspozīcijas kompensācijas vērtība.........54

27 Color options (Krāsu opcijas).......38, E29

28 Baltā balansa režīms..........................37, E24

Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)

29

........................................................................48, E34

30 Nepārtrauktas uzņemšanas režīms ...37, E26

Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude)

31

........................................................................48, E35

32 Automātiskā taimera indikators.................52

33 Smile timer (Smaida taimeris) .....48, E34

Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets,

34

aizvara automātiska atbrīvošana).............. 45, 52


Kameras sastāvdaļas

Atskaņošanas režīms

15

14

1 5/05/201 5 / 0 1 2 12 2 : 00

0

5

19

9999. 9 9 9 JPG

6

18

17

16

13

1 2

12

3

11

10

999/ 9 9 999

9 9

999/ 9 9 9999 9

9999/99999 9 9 9 9 9 9

a

4

7

8

b

1 m 0s

1 m 0s

9

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

1 Ierakstīšanas datums ........................................ 22

2 Ierakstīšanas laiks ................................................ 22

3 Balss atgādnes ikona ........................67, E44

4

Albuma ikona izlasē iekļauto

attēlu režīmā.............................................66, E4

Kategorijas ikona automātiskās

kārtošanas režīmā..................................66, E7

Kārtošanas pēc datuma ikona .......66, E9

5 Akumulatora līmeņa indikators ................. 20

6 Aizsardzības ikona..............................67, E41

7 Drukas secības ikona ........................67, E36

8

Image mode (Attēla režīms) ........................ 57

Movie options (Video opcijas)....77, E47

9

a Pašreizējā kadra numurs/

kopējais kadru skaits.....................................30

b Video ilgums .....................................................78

10 Iekšējās atmiņas indikators ...........................30

11 Videofaila atskaņošanas pamācība..........78

12 Pievienošanas albumam vednis.......... E4

13 Skaļuma indikators.............................78, E44

14 D-Lighting ikona .................................67, E12

15 Ātrās retušas ikona.............................67, E12

16 Filtra efektu ikona ...............................67, E14

17 Maza attēla ikona................................67, E15

18 Elegantās retušas ikona...................67, E13

19 Faila numurs un veids............................. E69

7


Pamatdarbības

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Pārslēgšanās starp uzņemšanas un atskaņošanas režīmu

Kamerai ir divi darbības režīmi: uzņemšanas režīms, kas tiek lietots attēlu uzņemšanai, un

atskaņošanas režīms, ko izmanto attēlu skatīšanai.

Lietojot uzņemšanas režīmu, nospiediet c (atskaņošanas) pogu, lai pārslēgtu kameru

atskaņošanas režīmā; lietojot atskaņošanas režīmu, nospiediet A (atskaņošanas režīma)

pogu, lai pārslēgtu kameru uzņemšanas režīmā.

• Lietojot atskaņošanas režīmu, kameru var pārslēgt uzņemšanas režīmā, nospiežot

aizvara atbrīvošanas pogu vai b (e video ierakstīšanas) pogu.

Uzņemšanas režīms

8m 0s

1 350

Atskaņošanas režīms

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

0004.JPG0 0 4/ 4

Auto mode

Play

Uzņemšanas režīma

atlases izvēlne

Atskaņošanas režīma

atlases izvēlne

• Uzņemšanas ekrāna parādīšanas laikā nospiežot A (uzņemšanas režīma) pogu, tiek

parādīts uzņemšanas režīma atlases ekrāns, kur var atlasīt kādu no pieejamajiem

uzņemšanas režīmiem (A24).

• Atskaņošanas ekrāna parādīšanas laikā pieskaroties c (atskaņošanas) pogai, tiks

parādīts atskaņošanas režīma atlases ekrāns, kur var atlasīt kādu no pieejamajiem

atskaņošanas režīmiem (A66).

8


Kursortaustiņa izmantošana

Pamatdarbības

Lietojiet, spiežot kursortaustiņu uz augšu (H), uz leju (I), pa kreisi (J) vai pa labi (K)

vai nospiežot pogu k.

Uzņemšanas režīms

Parāda izvēlni m (zibspuldzes režīms) (A50)

vai pārvieto kursoru augšup

Parāda izvēlni n

(automātisks taimeris)

(A52)

Atskaņošanas režīms

Parāda o (ekspozīcijas

kompensācijas) vedni

(A54)

Ievadīt izvēli

Parāda izvēlni p (makro režīms) (A53) vai

pārvieto kursoru lejup

Atlasa iepriekšējo attēlu vai

pārvieto parādīto attēla

apgabalu, palielinot attēlu

(A31)

Pievieno attēlu albumam (A66,

E4), noņem attēlu no albuma

(A66, E5) vai atskaņo video

(A78)*

Auto

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

0004.JPG0 0 Atlasa nākamo attēlu vai pārvieto

parādīto attēla apgabalu,

palielinot attēlu (A31)

4/ 4

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

* Attēlu sīktēlu rādīšanas vai attēla palielināšanas laikā šī poga pārslēdz kameru pilnrāmja kadra

displeja režīmā.

Izvēlnes ekrāns

Pārvietot kursoru augšup

Pavirzīt kursoru pa

kreisi vai atgriezties

iepriekšējā ekrānā

Pavirzīt kursoru lejup

Pavirzīt kursoru pa labi vai

iet uz nākamo ekrānu

(piemērot izvēli)

Ievadīt izvēli (doties uz

nākamo ekrānu)

Beach

Shooting menu

Image mode

White balance

Continuous

ISO sensitivity

Color options

AF area mode

Autofocus mode

9


Pamatdarbības

Izvēļņu izmantošana (d poga)

Uzņemšanas vai atskaņošanas ekrāna parādīšanas laikā nospiežot pogu d, tiek

parādītas pašreizējā režīma izvēlne. Kad tiek parādīta izvēlne, var mainīt dažādus

iestatījumus.

Uzņemšanas režīms

Atskaņošanas režīms

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

0004.JPG0 0 Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

Cilnes

Shooting menu

Image mode

White balance

Continuous

ISO sensitivity

Color options

AF area mode

Autofocus mode

8m 0s

1 350

Cilnes

Playback menu

Quick retouch

D-Lighting

Glamour retouch

Filter effects

Print order

Slide show

Protect

4/ 4

Cilne A:

parāda iestatījumus, ko var mainīt pašreizējā

uzņemšanas režīmā (A24). Parādītās cilnes

ikonas veidu nosaka pašreizējais uzņemšanas

režīms.

Cilne D:

parāda ar video ierakstīšanu saistītos

iestatījumus.

Cilne z:

parāda iestatīšanas izvēlni, kurā var mainīt

vairākus vispārīgos iestatījumus.

Cilne c:

parāda iestatījumus, ko var mainīt pašreizējā

atskaņošanas režīmā (A66). Parādītā cilnes

ikona atšķirsies atkarībā no pašreizējā

atskaņošanas režīma.

Cilne z:

parāda iestatīšanas izvēlni, kurā var mainīt

vairākus vispārīgos iestatījumus.

10

C Ja cilnes neparādās

Ja nospiežat pogu d un tiek parādīts ekrāns, kur mainīt attēla režīmu,

nospiediet kursortaustiņu J, lai parādītu cilnes.

Image mode

4320×3240P

4320×3240

3264×2448

2272×1704

1600×1200

640×480

4224×2376


Pamatdarbības

Pārslēgšana starp cilnēm

Shooting menu

Image mode

White balance

Continuous

ISO sensitivity

Color options

AF area mode

Autofocus mode

Shooting menu

Image mode

White balance

Continuous

ISO sensitivity

Color options

AF area mode

Autofocus mode

Set up

Welcome screen

Time zone and date

Monitor settings

Print date

Electronic VR

Motion detection

AF assist

Nospiediet

kursortaustiņu J, lai

iezīmētu cilni.

Vienumu atlase

Set up

Blink warning

Reset all

Firmware version

Atlasiet vienumu,

izmantojot kursortaustiņu

H vai I, un nospiediet

pogu K vai k.

Nospiediet kursortaustiņu

H vai I, lai atlasītu cilni, un

nospiediet pogu k vai K.

Blink warning

On

Off

Atlasiet vienumu,

izmantojot H vai I, un

nospiediet pogu k.

Tiek parādīta atlasītā

izvēlne.

Kad iestatījumu maiņa

pabeigta, nospiediet pogu

d, lai izietu no izvēlnes.

Kameras sastāvdaļas un pamata darbība

C Ja izvēlnē ir divas lapas vai vairāk

Ja visi izvēlnes vienumi neietilpst vienā ekrānā, monitorā parādās ritjosla.

Set up

Digital zoom

Sound settings

Auto off

Format card

Language

Video mode

Charge by computer

Kameras siksnas pievienošana

11


Sagatavošanās

Uzņemšanas un atskaņošanas

pamata darbības

1. sagatavošanās darbība. Akumulatora ievietošana ......................................................14

2. sagatavošanās darbība. Akumulatora uzlāde ................................................................16

3. sagatavošanās darbība. Atmiņas kartes ievietošana ...................................................18

Uzņemšana

1. darbība. Kameras ieslēgšana ...............................................................................................20

Displeja valodas, datuma un laika iestatīšana

(tikai pirmajā izmantošanas reizē) ......................................................................................22

2. darbība. Uzņemšanas režīma atlase ..................................................................................24

3. darbība. Attēla kadrēšana .....................................................................................................26

4. darbība. Fokusēšana un uzņemšana..................................................................................28

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

Atskaņošana

5. darbība. Attēlu atskaņošana ................................................................................................30

6. darbība. Nevajadzīgo attēlu dzēšana ...............................................................................32

13


Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

1. sagatavošanās darbība. Akumulatora ievietošana

1 Atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes

slota vāku.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Ievietojiet komplektā iekļauto

uzlādējamo litija jonu

akumulatoru EN-EL19.

• Izmantojiet akumulatoru, lai piespiestu

oranžo akumulatora sprūdu bultiņas

norādītajā virzienā (1), un pilnībā

ievietojiet akumulatoru (2).

• Kad akumulators ir pareizi ievietots,

sprūds nofiksēs to vietā.

B Akumulatora pareiza ievietošana

Ievietojot akumulatoru otrādi vai pretējā virzienā, kameru var sabojāt. Noteikti pārliecinieties,

vai akumulators ir ievietots pareizā virzienā.

3 Aizveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas

kartes slota vāku.

• Pirms lietot akumulatoru pirmo reizi vai tad, kad tā uzlādes

līmenis ir zems, – uzlādējiet akumulatoru. Lai iegūtu

plašāku informāciju, skatiet 16. lpp.

Akumulatora sprūds

14


Akumulatora izņemšana

Pārliecinieties, vai barošanas ieslēgšanas indikators un

monitors ir izslēgts, un atveriet akumulatora nodalījuma un

atmiņas kartes slota vāku.

Piespiediet oranžo akumulatora sprūdu bultiņas norādītajā

virzienā (1), pēc tam izņemiet akumulatoru. Velciet

akumulatoru no kameras taisnā virzienā (2); nevelciet to

slīpi.

1. sagatavošanās darbība. Akumulatora ievietošana

B Brīdinājums par augstu temperatūru

Pēc kameras izmantošanas pati kamera, akumulators un atmiņas karte var sakarst. Izņemot akumulatoru vai

atmiņas karti, ievērojiet piesardzību.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

B Piezīme par akumulatoru

Pirms lietošanas noteikti izlasiet un ievērojiet ar akumulatoru saistītos brīdinājumus, kas sniegti vii lappusē un

sadaļā „Akumulators” (F4).

15


2. sagatavošanās darbība. Akumulatora uzlāde

1 Sagatavojiet komplektācijā iekļauto uzlādes maiņstrāvas

adapteri EH-69P.

• Ja komplektā ir iekļauts adapteris ar spraudni*, pievienojiet to uzlādes

maiņstrāvas adapterim. Stingri piespiediet adapteri ar spraudni, lai tas

nofiksētos vietā. Kad abas daļas ir savienotas, mēģinot noņemt

spraudņa adapteri ar spēku, izstrādājumu var sabojāt.

* Adaptera ar spraudni forma var būt dažāda atbilstoši valstij vai

reģionam, kurā kamera tika iegādāta.

Argentīnā un Korejā uzlādes maiņstrāvas adaptera komplektā tiek

iekļauts adapteris ar spraudni.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Pārliecinieties, vai kamerā ir uzstādīts akumulators, pēc tam pievienojiet

kameru uzlādes maiņstrāvas adapterim secībā no 1 līdz 3.

• Neieslēdziet kameru.

• Pievienojot vadu, pārliecinieties, ka kameras savienotājs ir pareizi novietots. Pievienojot vadu

kamerai, nelietojiet spēku. Atvienojot kabeli, nevelciet savienotāju no sāniem.

Uzlādes indikators

USB vads UC-E6

(iekļauts komplektācijā)

Elektrotīkla

kontaktligzda

• Uzlādes indikators lēni mirgo zaļā krāsā, norādot, ka notiek akumulatora uzlāde.

• Pilnībā izlādēta akumulatora uzlāde ilgst apmēram 2 stundas un 10 minūtes.

• Kad akumulators pilnībā uzlādēts, uzlādes indikators nodziest.

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Informācija par uzlādes indikatoru” (A17).

3 Atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla kontaktrozetes un

pēc tam atvienojiet USB vadu.

• Kad kamera ir savienota ar elektrotīkla kontaktligzdu, izmantojot uzlādes maiņstrāvas

adapteri EH-69P, kameru nevar ieslēgt.

16


Informācija par uzlādes indikatoru

2. sagatavošanās darbība. Akumulatora uzlāde

Uzlādes indikators

Lēni mirgo (zaļš)

Izslēgts

Ātri mirgo (zaļš)

Notiek akumulatora uzlāde.

Apraksts

Akumulatora uzlāde nenotiek. Kad uzlāde pabeigta, zaļais uzlādes indikators

pārstāj mirgot un nodziest.

• Apkārtējā temperatūra nav piemērota uzlādei. Uzlādējiet akumulatoru

telpās, kur temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.

• USB vads vai uzlādes maiņstrāvas adapteris nav pareizi pievienots vai arī

radusies akumulatora problēma. Atvienojiet USB vadu vai atvienojiet

uzlādes maiņstrāvas adapteri un pievienojiet to atkārtoti, vai arī

nomainiet akumulatoru.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

B Piezīme par uzlādes maiņstrāvas adapteri

Pirms lietošanas noteikti izlasiet un ievērojiet ar uzlādes maiņstrāvas adapteri saistītos brīdinājumus, kas

norādīti vii lappusē un sadaļā „Uzlādes maiņstrāvas adapteris” (F5).

C Uzlāde, izmantojot datoru vai akumulatora lādētāju

• Pievienojot kameru COOLPIX S2600 datoram, tiek uzlādēts arī uzlādējamais litija jonu akumulators EN-EL19

(A68, E62).

• Uzlādējamo litija jonu akumulatoru EN-EL19 var uzlādēt arī ar akumulatora lādētāju MH-66 (iegādājams

atsevišķi; E70).

C Maiņstrāvas padeve

• Attēlus var uzņemt un atskaņot arī laikā, kad kameras barošanai tiek izmantots maiņstrāvas adapteris

EH-62G (pieejams atsevišķi; E70).

• Nekādā gadījumā neizmantojiet cita ražojuma maiņstrāvas adapteri vai citu maiņstrāvas adaptera modeli

kā tikai EH-62G. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.

17


3. sagatavošanās darbība. Atmiņas kartes ievietošana

1 Pārliecinieties, ka barošanas ieslēgšanas

indikators un monitors ir izslēgti, un atveriet

baterijas nodalījuma un atmiņas kartes slota

vāku.

• Pirms vāka atvēršanas noteikti izslēdziet kameru.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Ievietojiet atmiņas karti.

• Iebīdiet atmiņas karti pareizi, līdz tā

nofiksējas vietā.

B Atmiņas kartes ievietošana

Ievietojot atmiņas karti otrādi vai pretējā

virzienā, kamera vai atmiņas karte var tikt

bojāta. Pārbaudiet, vai atmiņas karte ir ievietota

pareizajā virzienā.

Atmiņas kartes slots

3 Aizveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.

18

B Atmiņas kartes formatēšana

• Pirmo reizi šajā kamerā ievietojot citā ierīcē izmantotu atmiņas karti, tā jāformatē.

• Kartes formatēšanas laikā visi tajā saglabātie dati tiks neatgriezeniski izdzēsti. Pirms formatēšanas

svarīgos attēlus noteikti pārsūtiet uz datoru un saglabājiet tos.

• Lai formatētu atmiņas karti, ievietojiet to kamerā un nospiediet pogu d, bet iestatīšanas izvēlnē atlasiet

Format card (Formatēt karti) (A84) (A82).

B Piezīme par atmiņas kartēm

Skatiet atmiņas kartes komplekta dokumentāciju, kā arī sadaļas „Kameras darbmūža un darbības

maksimizēšana” nodaļu „Atmiņas kartes” (F5).


Atmiņas karšu izņemšana

Pārliecinieties, vai barošanas ieslēgšanas indikators un

monitors ir izslēgts, un atveriet akumulatora nodalījuma un

atmiņas kartes slota vāku.

Uzmanīgi iebīdiet atmiņas karti kamerā (1), lai to daļēji

izbīdītu, pēc tam izņemiet karti. Izņemiet atmiņas karti no

kameras taisni (2); neizņemiet to slīpi.

3. sagatavošanās darbība. Atmiņas kartes ievietošana

B Brīdinājums par augstu temperatūru

Pēc kameras izmantošanas pati kamera, akumulators un atmiņas karte var sakarst. Izņemot akumulatoru vai

atmiņas karti, ievērojiet piesardzību.

Iekšējā atmiņa un atmiņas kartes

Kameras datus, tostarp nekustīgus attēlus un video, var saglabāt kameras iekšējā atmiņā

(apmēram 39 MB) vai atmiņas kartē. Lai uzņemšanai vai atskaņošanai izmantotu

kameras iekšējo atmiņu, vispirms izņemiet atmiņas karti.

Apstiprinātās atmiņas kartes

Izmantošanai šajā kamerā ir pārbaudītas un apstiprinātas šādas Secure Digital (SD)

atmiņas kartes.

• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD Speed Class vērtējumu 6

vai ātrākas. Ja izmantojat atmiņas kartes ar zemāku Speed Class vērtējumu, video

ierakstīšana var negaidīti tikt apturēta.

SD atmiņas karte SDHC atmiņas karte 2 SDXC atmiņas karte 3

SanDisk 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB

TOSHIBA 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB

Panasonic 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB 48 GB, 64 GB

Lexar – 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB

1 Izmantojot atmiņas karti ar karšu lasītāju vai līdzīgu iekārtu, pārliecinieties, vai šī ierīce atbalsta 2 GB

kartes.

2 SDHC saderīga. Izmantojot atmiņas karti ar karšu lasītāju vai līdzīgu iekārtu,

pārliecinieties, vai šī ierīce ir saderīga ar SDHC standartu.

3 SDXC saderīga. Izmantojot atmiņas karti ar karšu lasītāju vai līdzīgu iekārtu,

pārliecinieties, vai šī ierīce ir saderīga ar SDXC.

• Lai saņemtu papildinformāciju par iepriekšminētajām kartēm, sazinieties ar ražotāju.

Izmantojot citu ražotāju izgatavotas atmiņas kartes, kameras veiktspēja netiek

garantēta.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

19


1. darbība. Kameras ieslēgšana

1 Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru.

• Ja kamera tiek ieslēgta pirmo reizi, skatiet sadaļu

„Displeja valodas, datuma un laika iestatīšana”

(A22).

• Tiek izvirzīts objektīvs, un ieslēdzas monitors.

2 Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru un atlikušo ekspozīciju

skaitu.

Akumulatora līmeņa indikators

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

Akumulatora

līmeņa indikators

b

B

N

Battery exhausted.

(Ir izlādējies

akumulators.)

8m 0s

1 350

Atlikušo kadru skaits

Apraksts

Augsts akumulatora uzlādes līmenis.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Sagatavojieties uzlādēt vai

nomainīt bateriju.

Kamera nevar uzņemt attēlus. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Atlikušo kadru skaits

Parāda, cik attēlus vēl iespējams uzņemt.

• Ja atmiņas karte nav ievietota, tiek parādīts simbols C, kas norāda, ka attēli tiks saglabāti

kameras iekšējā atmiņā (apmēram 39 MB).

• Atlikušais kadru skaits ir atkarīgs no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes atlikušās ietilpības, kā

arī attēla kvalitātes un attēla izmēra (attēla režīma) (A58).

• Attēlos redzamo atlikušo kadru skaits var atšķirties no faktiskā skaita.

20


1. darbība. Kameras ieslēgšana

Kameras ieslēgšana un izslēgšana

• Kad kamera tiek ieslēgta, iedegsies barošanas ieslēgšanas indikators (zaļā krāsā) un

pēc tam izgaismosies arī monitors (ieslēdzot monitoru, barošanas ieslēgšanas

indikators izslēdzas).

• Nospiediet barošanas slēdzi, lai izslēgtu kameru. Izslēdzot kameru, izslēdzas arī

barošanas ieslēgšanas indikators un displejs.

• Lai atskaņošanas režīmā ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet nospiestu

c (atskaņošanas) pogu.

C Enerģijas taupīšanas funkcija (Automātiska izslēgšanās)

Ja kādu laiku netiek veiktas darbības, monitors izslēgsies, kamera pāries gaidstāves režīmā un mirgos

barošanas ieslēgšanas indikators. Ja vēl apmēram trīs minūtes netiks veiktas darbības, kamera automātiski

izslēgsies.

Lai no jauna aktivizētu monitoru, kamēr mirgo barošanas ieslēgšanas indikators, nospiediet jebkuru no tālāk

minētajām pogām.

- Barošanas slēdzis, aizvara atbrīvošanas poga, A (uzņemšanas režīma) poga, c (atskaņošanas) poga vai

b (e video ierakstīšanas) poga.

Mirgo

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

Nav veikta

neviena

darbība

Nav veikta

neviena

darbība

8m 0s

1 350

3 min.

Kamera tiek pārslēgta

gaidstāves režīmā

Kamera tiek

izslēgta

• Pieļaujamo laiku pirms kameras pāriešanas gaidstāves režīmā var mainīt, Auto off (Automātiska

izslēgšanās) izmantojot opciju (A83), kas atrodama iestatīšanas izvēlnē (A82).

• Uzņemšanas vai atskaņošanas režīmā pēc noklusējuma kamera tiek pārslēgta gaidstāves režīmā pēc

apmēram vienas minūtes.

• Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris EH-62G (iegādājams atsevišķi), gaidstāves režīmā kamera

pārslēdzas pēc 30 minūtēm.

21


1. darbība. Kameras ieslēgšana

Displeja valodas, datuma un laika iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot kameru, parādīsies valodas atlases dialoglodziņš.

1 Nospiediet kursortaustiņu H vai

I, lai izvēlētos vēlamo valodu,

un nospiediet pogu k.

Kursortaustiņš

Language

Čeština

Dansk

Deutsch

English

Español

Ελληνικά

Cancel

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Nospiediet H vai I, lai izvēlētos Yes (Jā), un

nospiediet pogu k.

3 Nospiediet J vai K, lai atlasītu vietējo laika joslu,

un nospiediet pogu k.

• Informāciju par „Vasaras laiks” skatiet 23. lpp.

4 Nospiediet H vai I, lai izvēlētos secību, kādā

attēlot datumu, mēnesi un gadu, un nospiediet

pogu k vai K.

Time zone and date

Choose time zone and

set date and time?

Cancel

London

Casablanca

Back

Date format

Yes

No

Year/Month/Day

Month/Day/Year

Day/Month/Year

5 Nospiediet H, I, J vai K, lai rediģētu datumu

un laiku, un nospiediet pogu k.

• Lauka atlasīšana: nospiediet K vai J (iezīmētais apgabals

tiek pārslēgts starp D (D), M (M), Y (G), stundu un minūti).

• Vērtības rediģēšana: nospiediet H vai I.

• Iestatījumu apstiprināšana: atlasiet minūtes lauku un

nospiediet pogu k vai K.

Date and time

D M Y

0 1 0 1 201 2

00

00

Edit

22


1. darbība. Kameras ieslēgšana

6 Nospiediet H vai I, lai izvēlētos Yes (Jā), un

nospiediet pogu k.

• Kad iestatījumi ir piemēroti, izvirzās objektīvs un monitora

displejs atgriežas uzņemšanas režīmā.

Date and time

1 5/05/201 2 1 5 :30

OK?

Yes

No

Vasaras laiks

Ja ir spēkā vasaras laiks: 3. darbībā iestatot reģionu,

nospiediet H, lai iespējotu vasaras laika funkciju.

• Kad ir iespējota vasaras laika funkcija, monitora augšpusē

tiek parādīts W. Lai izslēgtu vasaras laika funkciju,

nospiediet I.

C Valodas vai datuma un laika iestatījuma maiņa

London

Casablanca

• Varat mainīt šos iestatījumus, izmantojot iestatīšanas izvēlnes (A82) iestatījumus Language (Valoda)

un Time zone and date (Laika josla un datums).

• Ja iestatīšanas izvēlnes sadaļā Time zone (Laika josla), Time zone and date (Laika josla un datums) ir

iestatīta vasaras laika funkcija, kameras pulkstenis tiek pagriezts par vienu stundu uz priekšu. Ja funkcija ir

atspējota, pulkstenis tiek pagriezts par stundu atpakaļ. Ja atlasīta opcija Travel destination (Ceļojuma

galamērķis) (x), automātiski tiek aprēķināts vietējais laiks un kopā ar attēliem tiek ierakstīts atlasītajā

reģionā uzņemto attēlu datums un laiks.

• Ja datums un laiks netiek iestatīts, tad, parādoties uzņemšanas ekrānam, mirgos simbols O. Izmantojiet

iestatīšanas izvēlnes iestatījumu Time zone and date (Laika josla un datums), lai iestatītu datumu un

laiku (A82).

Back

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

C Pulksteņa akumulators

• Kameras pulksteņa darbību nodrošina papildu baterija, kas nav saistīta ar kameras galveno akumulatoru.

• Papildu baterija tiek uzlādēta, ievietojot kamerā galveno akumulatoru vai pievienojot papildu maiņstrāvas

adapteri, un pēc aptuveni desmit stundu uzlādes tā vairākas dienas var nodrošināt rezerves enerģiju.

• Ja kameras papildu baterija izlādējas, tad pēc kameras ieslēgšanas tiek parādīts datuma un laika

iestatīšanas ekrāns. Iestatiet vēlreiz datumu un laiku. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļas

„Displeja valodas, datuma un laika iestatīšana” (2. darbību, A22).

C Uzņemšanas datuma uzrādīšana drukātajos attēlos

• Iestatiet datumu un laiku pirms uzņemšanas.

• Attēlos to uzņemšanas laikā var paliekoši uzrādīt uzņemšanas datumu, iestatīšanas izvēlnē iestatot Print

date (Datuma uzdrukāšana) (A82).

• Lai uzņemšanas datumu uzdrukātu attēliem, kas uzņemti, neizmantojot opciju Print date (Datuma

uzdrukāšana), var izmantot programmatūru ViewNX 2 (A69).

23


2. darbība. Uzņemšanas režīma atlase

1 Nospiediet pogu A.

• Tiek parādīta uzņemšanas režīma atlases

izvēlnē, kura ļauj atlasīt vajadzīgo

uzņemšanas režīmu.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Lai izvēlētos uzņemšanas režīmu,

nospiediet kursortaustiņu H vai

I.

• Šajā piemērā ir izmantots režīms

A (automātiskais). Atlasiet A Auto

mode (Automātiskais režīms).

Kursortaustiņš

3 Nospiediet pogu k.

• Kamera pārslēdzas A (automātiskajā) režīmā, parādās

ikona A.

• Lai iegūtu plašāku informāciju par uzņemšanas ekrānu,

skatiet „Monitors” (A6).

• Izslēdzot kameru, tiek saglabāts uzņemšanas režīma

iestatījums.

Auto mode

8m 0s

1 350

24


2. darbība. Uzņemšanas režīma atlase

Pieejamie uzņemšanas režīmi

A Auto mode (Automātiskais režīms) A36

Izmanto dažādu attēlu uzņemšanai. Uzņemšanas izvēlnē (A37) var pielāgot

iestatījumus, lai piemērotos uzņemšanas apstākļiem un vēlamajam uzņēmuma

veidam.

x Sižeta režīms A39

Kameras iestatījumi tiek automātiski optimizēti atbilstoši atlasītajam sižetam.

Izmantojot sižeta automātisko atlasītāju, kamera automātiski atlasa optimālo sižeta

režīmu, kadrējot attēlu, kas atvieglo attēlu uzņemšanu, izmantojot sižetam atbilstīgus

iestatījumus.

• Lai atlasītu sižetu, parādiet uzņemšanas režīma atlases ekrānu, pēc tam nospiediet

kursortaustiņu K. Atlasiet nepieciešamo sižetu, nospiežot H, I, J vai K, pēc tam

nospiediet pogu k.

F Smart portrait (Viedportretēšana) A46

Kad kamera uztver smaidošu seju, attēlu var uzņemt automātiski, nespiežot aizvara

atbrīvošanas pogu (Smile timer (Smaida taimeris)). Cilvēku seju krāsas toņu

izlīdzināšanai var izmantot sejas krāsas izlīdzināšanas opciju.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

C Katrā uzņemšanas režīmā pieejamās funkcijas

• Atbilstīgo funkciju iestatīšanai var izmantot kursortaustiņu H (m), I (p), J (n) un K (o). Lai saņemtu

plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu” (A49).

• Uzņemšanas režīmā nospiediet pogu d, lai parādītu atlasītā uzņemšanas režīma izvēlni. Lai iegūtu

informāciju par pašreizējā uzņemšanas režīma izvēlnē pieejamajiem iestatījumiem, skatiet sadaļu

„Uzņemšanas funkcijas” (A35).

25


3. darbība. Attēla kadrēšana

1 Ar abām rokām stingri turiet kameru.

• Neturiet pirkstus vai citus priekšmetus uz objektīva,

zibspuldzes, AF palīggaismotāja, mikrofona un skaļruņa.

• Uzņemot attēlus portreta („garuma”) orientācijā, pagrieziet

kameru tā, lai iebūvētā zibspuldze atrastos virs objektīva.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Kadrējiet attēlu.

• Kad kamera uztver cilvēka seju, apkārt sejai parādās

dzeltena dubulta apmale (fokusa apgabals) (noklusējuma

iestatījums).

• Kamera var uztvert līdz pat 12 sejām. Ja kamera uztver

vairākas sejas, tuvākā seja tiek apvilkta ar dubultu rāmi, bet

pārējās – ar vienkāršu rāmi.

• Uzņemot attēlus, kuros nav redzami cilvēki, vai kadrējot

objektu, kuram netiek uztverta seja, fokusa apgabals nebūs

redzams. Kadrējiet attēlu tā, lai vēlamais objekts atrastos

kadra centrā vai tā tuvumā.

Uzņemšanas režīma ikona

8m 0s

1 350

26

C Trijkāja izmantošana

Ieteicams izmantot trijkāji, lai stabilizētu kameru, uzņemot attēlus šādās situācijās:

• uzņemot attēlus vājā apgaismojumā vai gadījumā, ja zibspuldzes režīma (A51) iestatījums ir W (Off

(Izslēgts));

• tuvinot objektu.


3. darbība. Attēla kadrēšana

Tālummaiņas lietošana

Izmantojiet tālummaiņas vadību, lai aktivizētu optisko

tālummaiņu.

• Pagrieziet tālummaiņas vadīklu pozīcijā g, lai tuvinātu,

tad objekts aizpildīs lielāku kadra apgabalu.

• Pagrieziet tālummaiņas vadīklu pozīcijā f, lai tālinātu,

palielinot kadrā redzamo apgabalu.

• Kad kamera tiek ieslēgta, tālummaiņas pozīcija ir iestatīta

uz maksimālo platleņķa pozīciju.

• Kad tiek pagriezta tālummaiņas poga, monitora

augšpusē atainojas tālummaiņas indikators.

Tālināt

Optiskā

tālummaiņa

Tuvināt

Digitālā

tālummaiņa

Digitālā tālummaiņa

Kad tuvināšana ir sasniegusi maksimālo optisko palielinājumu, pagriežot un turot

tālummaiņas pogu uz g, tiek iedarbināta digitālā tālummaiņa. Objektu var palielināt vēl

par 4×, salīdzinot ar maksimālo optiskās tālummaiņas koeficientu.

Maksimālā optiskā tālummaiņa

Digitālā tālummaiņa iespējota

• Ja ir aktivizēta digitālā tālummaiņa, kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru un

fokusa apgabals nav redzams.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

C Digitālā tālummaiņa un interpolācija

Atšķirībā no optiskās tālummaiņas digitālā tālummaiņa izmanto digitālu attēlveidošanu, ko sauc par attēlu

palielināšanas interpolāciju, kas nedaudz pasliktina attēla kvalitāti atbilstīgi attēla režīmam (A57) un

digitālās tālummaiņas palielinājumam.

Interpolāciju piemēro tālummaiņas pozīcijām, kas pārsniedz V, uzņemot nekustīgus attēlus. Ja tālummaiņa

tiek palielināta virs pozīcijas V, sākas interpolācija, un tālummaiņas indikators izgaismojas dzeltenā krāsā,

norādot, ka tiek izmantota interpolācija. Attēla izmēram samazinoties, V pārvietojas pa labi, ļaujot

apstiprināt tālummaiņas pozīciju, ko var izmantot, lai uzņemtu nekustīgus attēlus, tos nesabojājot pirms

uzņemšanas ar pašreizējo attēla izmēra iestatījumu.

Mazs attēla izmērs

• Digitālo tālummaiņu var atspējot, izmantojot opciju Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) (A83)

iestatīšanas izvēlnē (A82).

27


4. darbība. Fokusēšana un uzņemšana

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

1 Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu

līdz pusei, t.i., nedaudz nospiediet

pogu, līdz jūtat pretestību.

• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei,

kamera iestata fokusu un ekspozīciju (aizvara

ātrumu un apertūras atvēruma vērtību). Kamēr

aizvara atbrīvošanas poga ir līdz pusei nospiesta,

fokuss un ekspozīcija paliek fiksēti.

• Uztverot seju, tā tiek ierāmēta ar dubultu apmali, norādot

aktīvo fokusa apgabalu. Kad objekts ir fokusā, dubultā

apmale ir zaļā krāsā.

• Ja netiek uztverta seja, kamera automātiski atlasa fokusa

apgabalu (līdz deviņiem) ar kamerai vistuvāko objektu. Kad

objekts ir fokusā, atlasītais fokusa apgabals iekrāsojas zaļā

krāsā.

1 /250

Aizvara ātrums

1 /250

Aizvara ātrums

F 3.2

Apertūras

atvēruma

vērtība

F 3.2

Apertūras

atvēruma

vērtība

• Izmantojot digitālo tālummaiņu, fokusa apgabalu nerāda, un kameras fokuss tiek noregulēts

uz kadra centru. Kad fokuss ir iegūts, fokusa indikators (A6) degs zaļā krāsā.

• Ja aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei un fokusa apgabals vai fokusa indikators

mirgo sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kamera nespēj nofokusēt. Izmainiet attēla kompozīciju

un vēlreiz līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.

2 Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz

galam.

• Aizvars tiek atbrīvots, un attēls tiks ierakstīts atmiņas kartē

vai iekšējā atmiņā.

• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu par stipru, kamera var

izkustēties, uzņemot izplūdušus attēlus. Nospiediet pogu saudzīgi.

28


4. darbība. Fokusēšana un uzņemšana

B Piezīme par attēlu ierakstīšanu un video saglabāšanu

Attēla ierakstīšanas vai video saglabāšanas laikā mirgo indikators, kas norāda atlikušo kadru skaitu vai

maksimālo video ilgumu. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, kā arī

neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, ja mirgo indikators. Tas var izraisīt datu zudumu vai kameras

vai atmiņas kartes bojājumus.

B Objekti, kas nav piemēroti autofokusa režīmam

Turpmāk minētajās situācijās autofokuss var nedarboties, kā paredzēts. Atsevišķos retos gadījumos objekts

var nebūt fokusā, lai gan fokusa apgabals un fokusa indikators mirgo zaļā krāsā:

• objekts ir ļoti tumšs;

• sižetā ir ļoti atšķirīga spilgtuma objekti (piemēram, ja aiz objekta atrodas saule, objekts šķiet ļoti tumšs);

• starp objektu un apkārtējo vidi nav kontrasta (piemēram, cilvēks baltā kreklā stāv pie baltas sienas);

• vairāki objekti atrodas dažādos attālumos no kameras (piemēram, objekts atrodas būrī);

• ģeometriskas figūras, kas atkārtojas (piemēram, žalūzijas vai debesskrāpja logi);

• objekts strauji kustas.

Iepriekš minētajās situācijās mēģiniet līdz pusei piespiest aizvara atbrīvošanas pogu, lai vairākas reizes

pārfokusētu, vai automātiskajā režīmā fokusējiet kameru uz citu objektu un izmantojiet fokusa fiksatoru

(A64). Izmantojot fokusa fiksatoru, pārliecinieties, ka attālums no kameras līdz objektam, pret kuru fokuss

tika fiksēts, ir tāds pats kā līdz fotografēšanas objektam.

B Piezīme par seju uztveršanu

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Seju uztveršana” (A61).

C Ja objekts atrodas tuvu kamerai

Ja kamera nespēj fokusēt, mēģiniet uzņemt attēlu makro režīmā (A53) vai sižeta režīmā Close-up

(Tuvplāns) (A43).

C AF palīggaismotājs un zibspuldze

Ja objekts ir slikti apgaismots, var iedegties AF palīggaismotājs (A83), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu

līdz pusei, vai var nozibsnīt zibspuldze (A50), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

C Lai nepalaistu garām nevienu kadru

Ja raizējaties, ka palaidīsit garām kādu kadru, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu nevis līdz pusei, bet gan

līdz galam.

29


5. darbība. Attēlu atskaņošana

1 Nospiediet c (atskaņošanas) pogu.

• Kamera pārslēdzas atskaņošanas režīmā, un pēdējais uzņemtais attēls tiek parādīts pilnrāmja

kadra atskaņošanas režīmā.

b (e video ierakstīšanas) poga

c (atskaņošanas) poga

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

A (uzņemšanas režīms) poga

Kursortaustiņš

2 Lai atlasītu parādāmo attēlu, izmantojiet

kursortaustiņu.

• Nospiediet H vai J, lai skatītu iepriekšējo attēlu.

• Nospiediet I vai K, lai skatītu nākamo attēlu.

• Lai ātri ritinātu attēlus, nospiediet un turiet nospiestu

kursortaustiņu H, J, I vai K.

• Lai atskaņotu iekšējā atmiņā saglabātos attēlus, izņemiet

atmiņas karti. Pašreizējā kadra numura/kopējā kadru skaita

zonā parādās simbols C.

• Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet pogu A,

aizvara atbrīvošanas pogu vai b (e video ierakstīšanas) pogu.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 4/ 4

Pašreizējā kadra numurs/

kopējais kadru skaits

30

C Attēlu skatīšana

• Attēli, kamēr tiek nolasīti no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes, īsu brīdi var parādīties zemā izšķirtspējā.

• Ja skatāt attēlu, kas uzņemts ar seju uztveršanas (A61) vai mājdzīvnieku uztveršanas (A45) funkciju, šie

attēli automātiski tiks pagriezti un parādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, ņemot vērā uztverto seju

orientāciju, izņemot attēlus, kas uzņemti režīmā Continuous (Nepārtraukts), BSS (Labākā uzņēmuma

atlasītājs) vai Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16) (A37).

• Attēlu orientāciju var mainīt, izmantojot atskaņošanas izvēlnes funkciju Rotate image (Pagriezt attēlu)

(A67).

C Attēlu veidu atlase atskaņošanai

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Atskaņošanas režīmā pieejamās funkcijas (atskaņošanas izvēlne)”

(A67).

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Noteiktu veidu attēlu atlase atskaņošanai” (A66).


Attēlu parādīšanas veida maiņa

Atskaņošanas režīmā var mainīt attēlu parādīšanas veidu, pagriežot

tālummaiņas vadību uz f (h) un g (i) (A4).

5. darbība. Attēlu atskaņošana

Atskaņošanas tālummaiņa

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

g

0004.JPG0 0 (i)

4/ 4

Attēls tiek parādīts

pilnrāmja kadrā

f

(h)

Attēls tiek tuvināts

Parādītā apgabala norādes

• Tālummaiņas koeficientu var pielāgot, griežot tālummaiņas vadību uz f (h)/g (i).

Attēlus var tuvināt līdz pat 10×.

• Lai skatītu citu attēla apgabalu, nospiediet kursortaustiņu H, I, J vai K.

• Skatot attēlu, kas uzņemts ar seju uztveršanas (A61) vai mājdzīvnieku uztveršanas

(A45) funkciju, kamera tuvina uzņemšanas laikā uztverto seju, izņemot attēlus, kas

uzņemti režīmā Continuous (Nepārtraukts), BSS (Labākā uzņēmuma

atlasītājs) vai Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16) (A37). Ja attēla

uzņemšanas laikā kamera uztvērusi vairākas sejas, nospiediet H, I, J vai K, lai

parādītu citu seju. Lai tuvinātu to attēla apgabalu, kurā nav seju, mainiet tālummaiņas

koeficientu, pēc tam nospiediet H, I, J vai K.

• Nospiežot pogu d (E16), attēlu var apcirpt un parādīto attēla apgabalu saglabāt

kā atsevišķu failu.

• Nospiediet pogu k, lai atgrieztos pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.

Attēlu sīktēlu displejs/kalendāra displejs

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

0004.JPG0 0 4/ 4

Pilnrāmja kadra displejs

f

(h)

1 / 10

g

(i)

Attēlu sīktēlu displejs

(4, 9 un 16 attēli vienā ekrānā)

f

(h)

Kalendāra displejs

• Vienā ekrānā var skatīt vairākus attēlus, atvieglojot iespēju atrast vajadzīgo.

• Parādīto sīktēlu skaitu var mainīt, griežot tālummaiņas vadību uz f (h) un g (i).

• Nospiediet kursortaustiņu H, I, J vai K, lai atlasītu attēlu, pēc tam nospiediet

pogu k, lai parādītu šo attēlu pilnrāmja kadrā.

• 16 sīktēlu ekrānā pagrieziet tālummaiņas vadību uz f (h), lai pārslēgtu kameru

kalendāra displejā (izņemot attēlus, kas uzņemti kārtošanas pēc datuma režīmā).

• Kalendāra displeja režīmā nospiediet kursortaustiņu H, I, J vai K, lai atlasītu

datumu, pēc tam nospiediet pogu k, lai parādītu pirmo šajā dienā uzņemto attēlu.

g

(i)

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

3

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

31


6. darbība. Nevajadzīgo attēlu dzēšana

1 Lai dzēstu monitorā pašlaik redzamo

attēlu, nospiediet pogu l.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

2 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

vēlamo dzēšanas metodi, un nospiediet pogu

k.

• Current image (Pašreizējais attēls): dzēst monitorā

šobrīd parādīto attēlu.

• Erase selected images (Dzēst atlasītos attēlus): atlasīt

vairākus attēlus un dzēst tos. Lai saņemtu plašāku

informāciju, skatiet „Ekrāna „Atlasīto attēlu dzēšana”

izmantošana” (A33).

• All images (Visi attēli): dzēst visus attēlus.

• Lai izietu, nedzēšot attēlu, nospiediet pogu d.

3 Nospiediet H vai I, lai izvēlētos Yes (Jā), un

nospiediet pogu k.

• Izdzēstus attēlus atjaunot nav iespējams.

• Lai izietu, nedzēšot attēlu, nospiediet H vai I, lai atlasītu

No (Nē), un nospiediet pogu k.

Delete

Current image

Erase selected images

All images

Erase 1 image?

Yes

No

32

B Piezīmes par attēlu dzēšanu

• Pēc izdzēšanas attēlus atjaunot vairs nav iespējams. Pirms svarīgu attēlu dzēšanas pārsūtiet tos uz datoru

vai citu datu nesēju.

• Aizsargātos attēlus nevar dzēst (A67).

C Pēdējā uzņemtā attēla dzēšana uzņemšanas režīmā

Lai dzēstu pēdējo saglabāto attēlu, uzņemšanas režīmā nospiediet pogu l.


Ekrāna „Atlasīto attēlu dzēšana” izmantošana

6. darbība. Nevajadzīgo attēlu dzēšana

1 Nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai izvēlētos

dzēšamo attēlu, pēc tam nospiediet H, lai

parādītu y.

• Lai atceltu atlasi, nospiediet I, lai noņemtu y.

• Pagrieziet tālummaiņas vadību (A2) uz g (i), lai

pārslēgtu kameru atpakaļ pilnrāmja kadra atskaņošanas

režīmā, vai f (h), lai parādītu sīktēlus.

Erase selected images

Back

2 Visiem dzēšamajiem attēliem pievienojiet atzīmi y un nospiediet pogu

k, lai apstiprinātu atlasi.

• Parādīsies apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai veiktu citas darbības, izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Uzņemšanas un atskaņošanas pamata darbības

C Noteiktu dzēšanai paredzētu attēlu veidu atlase

Izmantojot izlasē iekļauto attēlu režīmu, automātiskās kārtošanas režīmu vai kārtošanas pēc datuma režīmu,

dzēšanai paredzētos attēlus var atlasīt pēc albuma, kategorijas vai uzņemšanas datuma (A66).

33


Uzņemšanas funkcijas

Šajā nodaļā ir aprakstīti visi kameras uzņemšanas režīmi, kā arī funkcijas, kas pieejamas,

izmantojot katru no šiem režīmiem.

Skatot šo informāciju, iespējams uzzināt, kā atlasīt dažādus uzņemšanas režīmus un

pielāgot iestatījumus atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem un uzņemamo attēlu veidam.

8m 0s

1 350

Smart portrait

Uzņemšanas funkcijas

8m 0s

1 350

Smart portrait

Image mode

Skin softening

Smile timer

Blink proof

8m 0s

1 350

Auto

35


Uzņemšanas funkcijas

A (automātiskais) režīms

Režīms A (automātiskais) ir noderīgs dažādu attēlu

uzņemšanai, un tajā var pielāgot dažādus iestatījumus, kas

atbilst uzņemšanas apstākļiem un vēlamajam uzņēmuma

veidam (A37).

8m 0s

1 350

Uzņemšanas ekrānā M A (uzņemšanas režīma) poga M A (automātiskais) režīms (A24-25)

Uzņemšanas funkcijas

• Veidu, kādā kamera atlasa fokusējamo kadra apgabalu, var mainīt, nospiežot pogu

d, atlasot cilni A un iestatījumu AF area mode (AF apgabala režīms).

Noklusējuma iestatījums ir Face priority (Sejas prioritāte).

• Ja funkcijas AF area mode (AF apgabala režīms) iestatījums uzņemšanas režīmā ir

Face priority (Sejas prioritāte) (noklusējuma iestatījums), kameras fokuss uz

objektu tiek noregulēts šeit aprakstītajā veidā.

- Ja kamera uztver cilvēka seju, tā automātiski iestata asumu uz to (lai iegūtu plašāku

informāciju, skatiet sadaļu „Seju uztveršana” (A61)).

- Ja nav uztverta neviena seja, kamera automātiski atlasa vienu vai vairākus no

deviņiem fokusa apgabaliem, kur atrodas kamerai vistuvākais objekts. Kad objekts

ir fokusēts, fokusa apgabals (aktīvais fokusa apgabals) iekrāsojas zaļā krāsā (ne

vairāk kā deviņi apgabali).

A (automātiskā) režīma iestatījumu maiņa

• Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu (A49): zibspuldzes režīms (A50),

automātiskais taimeris (A52), makro režīms (A53) un ekspozīcijas kompensācija

(A54).

• Funkcijas var iestatīt, nospiežot pogu d: A (automātiskā) režīma uzņemšanas

izvēlnes opcijas (A37).

36


A (automātiskais) režīms

A (automātiskā) režīma uzņemšanas izvēlnes opcijas

Režīmā A (automātiskais) var mainīt vairākas opcijas.

Shooting menu

Image mode

White balance

Continuous

ISO sensitivity

Color options

AF area mode

Autofocus mode

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d

Opcija Apraksts A

Image mode (Attēla

režīms)

White balance (Baltā

balanss)

Continuous

(Nepārtraukts)

ISO sensitivity (ISO

jutība)

Ļauj atlasīt attēlu izmēru un kvalitātes kombināciju, ko

izmantot, saglabājot attēlus.

Noklusējuma iestatījums ir R 4320×3240.

Šis iestatījums tiek lietots citiem uzņemšanas režīmiem.

Ļauj pielāgot attēla krāsas gaismas avota īpatnībām,

nodrošinot attēlā tādas pašas krāsas kā acij redzamās. Lai gan

iestatījumu Auto (Automātisks) (noklusējuma iestatījums)

var izmantot dažādos apgaismojumos, baltā balansu var

pielāgot dabiskā apgaismojuma apstākļiem vai gaismas

avotam, tādējādi iegūstot dabiskākus attēla krāsu toņus.

• Ja baltā balansa iestatījums nav Auto (Automātisks) un

Flash (Zibspuldze), iestatiet zibspuldzes režīmu W (Off

(Izslēgts)).

Ļauj atlasīt no opcijas Single (Viens), Continuous

(Nepārtraukts), BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs)

(A43) vai Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16)

nepārtrauktas uzņemšanas iestatījumiem. Noklusējuma

iestatījums ir Single (Viens) (t.i., reizē tiek uzņemts tikai viens

attēls).

Režīmā Continuous (Nepārtraukts) turot nospiestu aizvara

atbrīvošanas pogu, uzņem līdz 8 attēliem ar aptuveno ātrumu

0,9 kadri sekundē (kadri/s), ja attēla režīma iestatījums ir

R 4320×3240.

Augstāka ISO jutība ļauj uzņemt attēlus vājākā apgaismojumā

un tādējādi uzņemt tumšākus objektus. Turklāt, pat uzņemot

vienāda spilgtuma objektus, attēlus var uzņemt ar īsāku

ekspozīcijas laiku, samazinot kameras vai objekta izkustēšanās

radītu attēlu izplūšanu. Ja ISO jutības iestatījums ir Auto

(Automātisks) (noklusējuma iestatījums), kamera automātiski

iestata ISO jutību.

Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātisks) un tiek automātiski

palielināta ISO jutība, uzņemšanas ekrānā parādās E ikona

(A6).

57

E24

E26

E28

Uzņemšanas funkcijas

37


A (automātiskais) režīms

Opcija Apraksts A

Color options (Krāsu

opcijas)

AF area mode (AF

apgabala režīms)

Autofocus mode

(Autofokusa režīms)

Ļauj uzņemšanas laikā mainīt attēlu krāsu toņus. Pieejamie

iestatījumi ir Standard color (Standarta krāsa)

(noklusējuma iestatījums), Vivid color (Dzīva krāsa), Blackand-white

(Melnbalts), Sepia (Sēpija) un Cyanotype

(Ciāntipa).

Ļauj jums atlasīt veidu, kādā kamera autofokusa režīmā nosaka

fokusa apgabalu; pieejami šādi iestatījumi: Face priority

(Sejas prioritāte) (noklusējuma iestatījums), Auto

(Automātisks), Manual (Manuāli), Center (Centrā) vai

Subject tracking (Objekta kustības paredzēšana).

Ja atlasīts Single AF (Viens AF) (noklusējuma iestatījums),

kameras fokuss tiek regulēts, kad aizvara atbrīvošanas poga ir

nospiesta līdz pusei. Ja atlasīts Full-time AF (Pilna laika AF),

kameras fokuss tiek noregulēts, pat ja aizvara atbrīvošanas

poga nav nospiesta līdz pusei. Var būt dzirdama kameras

fokusēšanas skaņa.

E29

E30

E33

Uzņemšanas funkcijas

38

C Funkcijas, kuras nevar izmantot vienlaikus

Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot (A59).


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

Kameras iestatījumi automātiski tiek optimizēti atbilstoši atlasītajam objekta veidam.

Pieejami vairāki sižeta režīmi.

Uzņemšanas ekrānā M A (uzņemšanas režīma) poga M x (ikona: otrā no augšas*) M K M

atlasiet sižetu (A24-25)

* Parādās izvēlētā sižeta režīma ikona. Noklusējuma iestatījums ir x (Scene auto selector (Sižeta

automātiskais atlasītājs)).

x Scene auto

selector (Sižeta

automātiskais

atlasītājs) (A40)

e Night portrait

(Nakts portrets)

(A41)

h Sunset (Saulriets)

(A42)

u

Food (Ēdieni)

(A43)

o Backlighting

(Pretgaisma)

(A44)

b Portrait (Portrets)

(A40)

f Party/indoor

(Viesības/

iekštelpās) (A41)

i Dusk/dawn (Krēsla/

ausma) (A42)

l Museum (Muzejs)

(A43)

U Panorama assist

(Panorāmas

palīgrežīms)

(A44)

c Landscape (Ainava)

(A40)

Z Beach (Pludmale)

(A41)

j Night landscape

(Nakts ainava)

(A42)

m Fireworks show

(Salūts)

(A44)

O Pet portrait

(Mājdzīvnieka

portrets) (A45)

d Sports (Sports)

(A41)

z Snow (Sniegs)

(A42)

k Close-up

(Tuvplāns) (A43)

n Black and white

copy (Melnbalta

kopēšana) (A44)

Uzņemšanas funkcijas

C Katra sižeta režīma apraksta parādīšana (palīdzības displejs)

Sižeta atlases ekrānā izvēlieties vēlamo sižeta tipu un pagrieziet

tālummaiņas vadību (A2) uz g (j), lai skatītu šā sižeta aprakstu. Lai

atgrieztos sākotnējā ekrānā, vēlreiz pagrieziet tālummaiņas vadību uz

g (j).

Beach

Sižeta režīma iestatījumu maiņa

• Atbilstīgi sižetam attiecīgo funkciju iestatīšanai var izmantot kursortaustiņu H (m),

I (p), J (n), un K (o). Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Noklusējuma

iestatījumi” (A55).

• Funkcijas, ko var iestatīt ar pogas d palīdzību: attēla režīms (attēla izmēra un

kvalitātes kombinācija) (A57).

39


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

Sižeta režīms un funkcijas

x Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs)

Pēc uzņēmuma kadrēšanas kamera vienkāršo uzņemšanu, automātiski atlasot optimālo sižeta

režīmu; skat. tālāk.

e: Portrait (Portrets), f: Landscape (Ainava), h: Night portrait (Nakts portrets), g: Night

landscape (Nakts ainava), i: Close-up (Tuvplāns), j: Backlighting (Pretgaisma), d: Citi sižeti

• Kad kamera atlasa sižeta režīmu, uzņemšanas režīma ekrānā attēlotā uzņemšanas režīma ikona

tiek mainīta, parādot pašlaik iespējotā sižeta režīma ikonu.

• Kadra apgabals, kuru kamera fokusē (AF apgabals), ir atkarīgs no attēla kompozīcijas. Kad kamera

uztver cilvēka seju, tā fokusējas uz šo seju (A61).

• Uzņemšanas apstākļi var būt tādi, ka vēlamo sižeta režīmu kamera neatlasa. Tādā gadījumā

pārslēdziet kameru A (automātiskajā) režīmā (A24) vai vēlamo sižeta režīmu atlasiet manuāli

(A39).

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.

Uzņemšanas funkcijas

b Portrait (Portrets)

Izmantojiet šo režīmu portretu uzņemšanai.

• Kamera uztver cilvēka seju un iestata asumu uz to (A61).

• Sejām tiek piešķirts maigāks tonis, izmantojot sejas krāsas

izlīdzināšanas funkciju (A63).

• Ja sejas netiek uztvertas, kamera fokusē objektu kadra centrā.

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.

c Landscape (Ainava)

Izmantojiet šo režīmu košiem ainavu un pilsētas skatu

uzņēmumiem.

• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, fokusa apgabali

vai fokusa indikators (A6) vienmēr iekrāsojas zaļā krāsā.

40

Sižeta režīmiem, kas atzīmēti ar ikonu O, ieteicams izmantot trijkāji.


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

d Sports (Sports)

Izmantojiet šo režīmu dinamiskas kustības uzņēmumiem, kas aptur

darbību vienā kadrā un ieraksta kustību kā nekustīgu attēlu sēriju.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

• Lai attēlus uzņemtu nepārtraukti, turiet nospiestu aizvara

atbrīvošanas pogu. Var uzņemt līdz 8 attēliem ar aptuveno

ātrumu 0,9 kadri sekundē (kadri/s), ja attēla režīma iestatījums ir

R 4320×3240.

• Kamera nepārtraukti regulē fokusu pat tad, ja aizvara atbrīvošanas poga nav nospiesta līdz pusei.

Var būt dzirdama kameras fokusēšanās skaņa.

• Nepārtrauktās uzņemšanas laikā tiek fiksētas tās fokusa, ekspozīcijas un nokrāsas vērtības, kas

noteiktas pirmajam katras sērijas attēlam.

• Kadru uzņemšanas ātrums, veicot nepārtraukto uzņemšanu, var mainīties atkarībā no atlasītā

attēla režīma iestatījuma, izmantotās atmiņas kartes vai uzņemšanas apstākļiem.

e Night portrait (Nakts portrets)

Izmantojiet šo režīmu portretiem, kas ir uzņemti saulrieta laikā vai

naktī.

• Kamera uztver cilvēka seju un iestata asumu uz to (A61).

• Sejām tiek piešķirts maigāks tonis, izmantojot sejas krāsas

izlīdzināšanas funkciju (A63).

• Ja sejas netiek uztvertas, kamera fokusē objektu kadra centrā.

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.

f Party/indoor (Viesības/iekštelpās)

Uztver sveču gaismas efektus un citu telpas fona apgaismojumu.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

• Uzņemot attēlus tumšā vidē, stingri turiet kameru. Ieteicams

izmantot trijkāji.

O

Uzņemšanas funkcijas

Z Beach (Pludmale)

Uztver spilgtumu tādiem objektiem kā pludmales vai saules staru

pielieti ūdens klaji.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

41


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

z Snow (Sniegs)

Uztver saules apgaismota sniega spilgtumu.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

h Sunset (Saulriets)

Saglabā saulrietu un saullēktu dziļās nokrāsas.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

O

Uzņemšanas funkcijas

i Dusk/dawn (Krēsla/ausma)

Saglabā vājā dabiskajā apgaismojumā redzamās krāsas pirms

saullēkta vai pēc saulrieta.

• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, fokusa apgabali

vai fokusa indikators (A6) vienmēr iekrāsojas zaļā krāsā.

j Night landscape (Nakts ainava)

O

O

Lai uzņemtu satriecošas nakts ainavas, tiek izmantots neliels aizvara

ātrums.

• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, fokusa apgabali

vai fokusa indikators (A6) vienmēr iekrāsojas zaļā krāsā.

42

Sižeta režīmiem, kas atzīmēti ar ikonu O, ieteicams izmantot trijkāji.


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

k Close-up (Tuvplāns)

Fotografējiet ziedus, kukaiņus un citus mazus objektus no neliela

attāluma.

• Makro režīms (A53) tiek iespējots, un kamera automātiski

tuvina līdz mazākajam attālumam, kādā tā spēj fokusēt.

• Aktīvo fokusa apgabalu var pavirzīt, nospiežot pogu k un pēc

tam nospiežot kursortaustiņu H, I, J vai K. Pirms veikt tālāk

minētos iestatījumus, nospiediet pogu k, lai atceltu fokusa

apgabala atlasi.

- Zibspuldzes režīms

- Automātiskais taimeris

- Ekspozīcijas kompensācija

• Kamera automātiski nepārtraukti regulē fokusu pat tad, ja aizvara atbrīvošanas poga nav

nospiesta līdz pusei. Var būt dzirdama kameras fokusēšanas skaņa.

u Food (Ēdieni)

Izmanto, uzņemot ēdienu attēlus.

• Makro režīms (A53) tiek iespējots, un kamera automātiski tuvina

līdz mazākajam attālumam, kādā tā spēj fokusēt.

• Nokrāsu varat pielāgot, nospiežot kursortaustiņu H un I.

Atlasītais nokrāsas pielāgošanas iestatījums tiek saglabāts

kameras atmiņā pat pēc kameras izslēgšanas.

• Aktīvo fokusa apgabalu var pavirzīt, nospiežot pogu k un pēc

tam nospiežot kursortaustiņu H, I, J vai K. Pirms veikt tālāk

minētos iestatījumus, nospiediet pogu k, lai atceltu fokusa

apgabala atlasi.

- Nokrāsa

- Automātiskais taimeris

- Ekspozīcijas kompensācija

• Kamera automātiski nepārtraukti regulē fokusu pat tad, ja aizvara

atbrīvošanas poga nav nospiesta līdz pusei. Var būt dzirdama

kameras fokusēšanas skaņa.

8m 0s

1 350

Uzņemšanas funkcijas

l Museum (Muzejs)

Lietojiet telpās, kur aizliegts fotografēt ar zibspuldzi (piemēram,

muzejos un mākslas galerijās), vai citos apstākļos, kur jūs nevēlaties

izmantot zibspuldzi.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

• Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, kamera

uzņem līdz desmit attēlu sēriju, un sērijas asākais attēls tiek

atlasīts un saglabāts automātiski (labākā uzņēmuma atlasītājs).

43


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

m Fireworks show (Salūts)

Lai uztvertu pieaugošo gaismas uzliesmojumu, kas redzams

uguņošanas laikā, tiek izmantots neliels aizvara ātrums.

• Kamera fokusējas uz bezgalību.

• Ja aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, fokusa

indikators (A6) vienmēr iekrāsojas zaļā krāsā.

O

n Black and white copy (Melnbalta kopēšana)

Nodrošina skaidrus teksta vai zīmējumu attēlus uz baltas tāfeles vai

drukā.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

• Izmantojiet makro režīmu (A53), uzņemot objektu no neliela

attāluma.

Uzņemšanas funkcijas

o Backlighting (Pretgaisma)

Izmantojiet, kad objekts ir apgaismots no aizmugures un

fotografējamā objekta vaibsti vai detaļas ir ēnā. Zibspuldze iedegas

automātiski, lai „aizpildītu” (izgaismotu) ēnas.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

U Panorama assist (Panorāmas palīgrežīms)

Uzņem attēlu sēriju, ko ar datora palīdzību varat savienot panorāmā.

• Atlasiet virzienu, kādā pievienot attēlus panorāmai, nospiežot kursortaustiņu H, I, J vai K, un

pēc tam nospiediet pogu k.

• Pēc pirmā attēla uzņemšanas uzņemiet vajadzīgos papildu uzņēmumus, līdztekus pārbaudot, kā

ik attēls tiks savienots ar nākamo. Lai beigtu uzņemšanu, nospiediet pogu k.

• Pārsūtiet attēlus uz datoru un izmantojiet programmu Panorama Maker 6 (A70), lai apvienotu

tos vienā panorāmā.

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Panorāmas palīgrežīma izmantošana” (E2).

44

Sižeta režīmiem, kas atzīmēti ar ikonu O, ieteicams izmantot trijkāji.


Sižeta režīms (sižetiem piemērota uzņemšana)

O Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets)

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu mājdzīvnieku (suņu un kaķu)

portretus. Kad kamera uztver suņa vai kaķa purnu, tā uz to fokusējas

un automātiski atbrīvo aizvaru (mājdzīvnieka portrets, aizvara

automātiska atbrīvošana).

• Ekrānā, kas tiek parādīts, atlasot sižeta režīmu O Pet portrait

(Mājdzīvnieka portrets), atlasiet Single (Viens) vai

Continuous (Nepārtraukts).

- Single (Viens): kamera uzņem tikai vienu attēlu reizē.

- Continuous (Nepārtraukts) (noklusējuma iestatījums): kad fokusēta uztvertā seja, var

uzņemt 3 attēlus (nepārtrauktas uzņemšanas ātrums: apmēram 0,7 kadri/s, ja attēla režīma

iestatījums ir R 4320×3240). Uzņemšanas laikā monitorā tiek parādīta F ikona, ja ir atlasīts

Continuous (Nepārtraukts).

• Ap uztverto purnu tiek parādīta dubulta apmale (fokusa

apgabals), un pēc asuma iestatīšanas tā iekrāsojas zaļa. Kamera

var uztvert līdz pat pieciem purniem. Ja kamera uztver vairāk par

vienu purnu, dubultā apmale tiek parādīta ap lielāko, un ap

citiem ir redzamas tikai vienas līnijas apmales.

• Ja nav uztverts neviena mājdzīvnieka purns, aizvaru var atbrīvot,

nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu.

- Ja mājdzīvnieku purni nav uztverti, kamera fokusējas uz

objektu kadra centrā.

8m 0s

- Ja atlasīta opcija Continuous (Nepārtraukts), var uzņemt līdz 8 attēliem ar aptuveno ātrumu

0,7 kadri/s, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta (ja attēla režīma iestatījums ir

R 4320×3240).

• Nospiediet kursortaustiņu J (n), lai mainītu automātiskās atbrīvošanas iestatījumus.

- Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana)

(noklusējuma iestatījums): kamera automātiski atbrīvo aizvaru brīdī, kad fokusēta uztvertā seja.

Kad atlasīts režīms Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets, aizvara

automātiska atbrīvošana), uzņemšanas ekrānā parādās ikona d.

- OFF: aizvars tiek atbrīvots tikai tad, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.

• Neiedegas AF palīggaismotājs (A83, E58). Pogu un aizvara skaņas (A83, E59) ir

atspējotas.

• Dažādi faktori, piemēram, attālums starp mājdzīvnieku un kameru, purna orientācija vai

apgaismojums un ātrums, ar kādu mājdzīvnieks kustas, var neļaut kamerai uztvert suņu un kaķu

purnus, vai arī kamera var parādīt apmales ap citiem fotografējamiem objektiem.

• Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana)

izslēdzas automātiski, kad:

- uzņemta piecu attēlu sērija;

- iekšējā atmiņa vai atmiņas karte ir pilna.

Lai turpinātu uzņemt attēlus režīmā Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets,

aizvara automātiska atbrīvošana), nospiediet kursortaustiņu J (n) un vēlreiz mainiet

iestatījumu.

1 350

Uzņemšanas funkcijas

45


Viedportretēšanas režīms (smaidošu seju attēlu uzņemšana)

Uztverot cilvēku smaidu, kamera automātiski atbrīvo aizvaru, un aizvara atbrīvošanas

poga nav jāspiež (smaida taimeris). Var izmantot arī sejas krāsas izlīdzināšanas opciju, lai

padarītu vienmērīgākus cilvēku sejas toņus.

Uzņemšanas ekrānā M A (uzņemšanas režīma) poga M F Smart portrait (Viedportretēšana)

(A24-25)

Uzņemšanas funkcijas

1 Kadrējiet objektu un gaidiet tā smaidu,

nenospiežot aizvara atbrīvošanas pogu.

• Kad kamera uztver cilvēka seju, apkārt sejai tiek parādīta

dzeltena dubulta apmale (fokusa apgabals). Ja kamera

fokusē šo seju, dubultmala uz brīdi kļūst zaļa, un fokuss tiek

fiksēts.

• Kamera var uztvert līdz trim sejām. Ja kamera uztver vairāk

par vienu seju, kamerai tuvākā seja tiek kadrēta ar dubultu

apmali, bet pārējās — ar vienu apmali.

1 /250

• Ja kamera uztver to, ka ar dubultu apmali kadrētā seja ir smaidoša, tiek aktivizēta funkcija

Smile timer (Smaida taimeris) (A48) un aizvars automātiski tiek atbrīvots.

• Katru reizi, kad aizvars tiek atbrīvots, kamera atkal uzsāk seju uztveršanu un smaida

uztveršanu, nodrošinot nepārtrauktu automātisko uzņemšanu.

2 Pārtrauciet fotografēt.

• Lai pārtrauktu automātisku smaidošo seju uzņemšanu, rīkojieties atbilstīgi norādēm.

- Izslēdziet kameru.

- Iestatiet Smile timer (Smaida taimeris) (A48) uz Off (Izslēgts).

- Nospiediet pogu A un atlasiet citu uzņemšanas režīmu.

F 3.2

46


Viedportretēšanas režīms (smaidošu seju attēlu uzņemšana)

B Piezīmes par viedportretēšanas režīmu

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.

• Iespējams, dažos uzņemšanas apstākļos kamera nevarēs uztvert sejas vai smaidus.

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Piezīmes par seju uztveršanas funkciju” (A62).

C Automātiska kameras izslēgšanās smaida taimera režīmā

Ja opcijas Smile timer (Smaida taimeris) iestatījums ir On (Ieslēgts), tiek aktivizēta kameras automātiskās

izslēgšanas funkcija (A83), un kamera automātiski izslēdzas šeit minētajās situācijās, kad netiek veiktas citas

darbības.

• Kamera neuztver nevienu seju.

• Kamera uztver seju, bet nevar uztvert smaidu.

C Automātiskā taimera indikators

Ja smaida taimeris ir iespējots un kamera uztver seju, mirgo automātiskā taimera spuldze; uzreiz pēc aizvara

atbrīvošanas tā sāk mirgot ātrāk.

C Aizvara manuāla atbrīvošana

Attēlus var uzņemt, arī nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu. Ja sejas netiek uztvertas, kamera fokusē objektu

kadra centrā.

Uzņemšanas funkcijas

47


Viedportretēšanas režīms (smaidošu seju attēlu uzņemšana)

Viedportretēšanas režīma iestatījumu maiņa

• Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu (A49): zibspuldzes režīms (A50),

automātiskais taimeris (A52) un ekspozīcijas kompensācija (A54).

• Skatiet sadaļu „Viedportretēšanas izvēlnes opcijas” (A48), lai uzzinātu vairāk par

funkcijām, kuras var iestatīt, izmantojot pogu d.

C Funkcijas, kuras nevar izmantot vienlaikus

Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

Viedportretēšanas izvēlnes opcijas

Viedportretēšanas režīmā var mainīt vairākas opcijas.

Smart portrait

Image mode

Skin softening

Smile timer

Blink proof

Uzņemšanas funkcijas

Viedportretēšanas režīma uzņemšanas ekrāns M poga d

Opcija Apraksts A

Image mode (Attēla

režīms)

Ļauj atlasīt attēlu izmēru un kvalitātes kombināciju, ko

izmantot, saglabājot attēlus. Mainot attēla režīma iestatījumu,

jaunais iestatījums tiks izmantots visos uzņemšanas režīmos.

57

Skin softening (Sejas

krāsas izlīdzināšana)

Smile timer (Smaida

taimeris)

Blink proof

(Mirkšķināšanas

pārbaude)

Ļauj iestatīt sejas krāsas izlīdzināšanas efektu. Pirms attēlu

saglabāšanas sejām tiek piešķirts maigāks tonis, izmantojot

sejas krāsas izlīdzināšanas funkciju. Var atlasīt izmantojamā

efekta apjomu. Noklusējuma iestatījums ir Normal (Parasts).

Ja atlasīts On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums), kamera

uztver cilvēku sejas un pēc tam, uztverot smaidu, automātiski

atbrīvo aizvaru. Kopā ar šo funkciju nevar izmantot

automātisko taimeri.

Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), kamera automātiski

divreiz atbrīvo aizvaru ik reizi, kad tiek uzņemts attēls. No

abiem uzņēmumiem tiek izvēlēts un saglabāts tas, kurā

personas acis ir atvērtas.

Zibspuldzi nevar izmantot, ja atlasīts On (Ieslēgts).

Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts).

E34

E34

E35

48


Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Uzņemšanas laikā nospiežot kursortaustiņu, var iestatīt šādas uzņemšanas funkcijas:

H (m), I (p), J (n) vai K (o).

m (zibspuldzes režīms)

n (automātiskais taimeris)

p (makro režīms)

o (ekspozīcijas kompensācija)

Katrā uzņemšanas režīmā pieejamās funkcijas

Funkcijas, ko atsevišķos uzņemšanas režīmos var iestatīt, parādītas zemāk.

• Papildinformāciju par katra režīma noklusētajiem iestatījumiem skatiet sadaļā

„Noklusējuma iestatījumi” (A55).

Funkcijas

Zibspuldzes režīms (A50)

A Auto mode

(Automātiskais

režīms)

w

Scene (Sižets)

Smart portrait

(Viedportretēšana)

Automātiskais taimeris (A52) w w 2

1

Makro (A53) w –

Ekspozīcijas kompensācija

(A54)

w

w 2

w

Uzņemšanas funkcijas

1 Maiņu nosaka sižets. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Noklusējuma iestatījumi” (A55).

2 Mainās atbilstīgi viedportretēšanas izvēlnes iestatījumam. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet

„Noklusējuma iestatījumi” (A55).

49


Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Zibspuldzes lietošana (zibspuldzes režīmi)

Var iestatīt uzņemšanas apstākļiem atbilstīgu zibspuldzes režīmu.

1 Nospiediet kursortaustiņu H (m zibspuldzes

režīms).

Uzņemšanas funkcijas

2 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

vēlamo zibspuldzes režīmu, un nospiediet pogu

k.

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Pieejamie

zibspuldzes režīmi” (A51).

• Ja iestatījums netiek piemērots, tad, dažu sekunžu laikā

nospiežot pogu k, atlase tiks atcelta.

• Izmantojot režīmu U (Auto (Automātisks)), dažas

sekundes tiek parādīts simbols D, neatkarīgi no opcijas

Photo info (Informācija par fotoattēliem)

iestatījumiem (E53).

3 Kadrējiet objektu un uzņemiet attēlu.

• Zibspuldzes lampiņa norāda zibspuldzes statusu, kad

aizvara atbrīvošanas poga nospiesta līdz pusei.

1 1 0 0

- Ieslēgts: zibspuldze uzplaiksnī, kad nospiedīsit aizvara

atbrīvošanas pogu līdz galam.

- Mirgo: notiek zibspuldzes uzlāde. Pagaidiet dažas

sekundes un mēģiniet vēlreiz.

- Izslēgta: uzņemot attēlu, zibspuldze neuzplaiksnī.

• Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, monitors izslēdzas un paliek izslēgts, kamēr zibspuldze

lādējas.

Auto

2 9 m 0 s

50

C Zibspuldzes efektīvās darbības diapazons

Ja ISO jutības iestatījums ir Auto (Automātisks), tad maksimālajā platleņķa tālummaiņas pozīcijā

zibspuldzes diapazons ir 0,5–4,5 m, bet maksimālajā telefoto tālummaiņas pozīcijā diapazons ir 0,5–2,2 m.


Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Pieejamie zibspuldzes režīmi

U

V

W

X

Y

Auto (Automātisks)

Vājā apgaismojumā zibspuldze uzplaiksnī automātiski.

Auto with red-eye reduction (Automātiskais režīms ar sarkano acu efekta

samazināšanu)

Piemērota cilvēku attēlu uzņemšanai. Šī opcija samazina „sarkano acu” efektu, ko izraisa

zibspuldzes lietošana.

Off (Izslēgts)

Zibspuldze neuzplaiksnīs pat vājā apgaismojumā.

Ieteicams izmantot trijkāji, lai stabilizētu kameru, uzņemot attēlus nepietiekamā

apgaismojumā.

Fill flash (Piespiedu zibspuldze)

Zibspuldze uzplaiksnī ikreiz, kad tiek uzņemts attēls. Izmanto, lai „aizpildītu” (izgaismotu)

ēnas un aizmugurgaismojuma objektus.

Slow sync (Lēnā sinhronizācija)

Automātiskās zibspuldzes režīms ir kombinēts ar mazu aizvara ātrumu.

Opcija piemērota portretu uzņemšanai vakarā un naktī, ja portretā ir fona ainava.

Zibspuldze izgaismo galveno objektu, bet ar neliela aizvara ātruma palīdzību naktī vai

vājā apgaismojumā tiek uztverts fons.

Uzņemšanas funkcijas

C Zibspuldzes režīma iestatījums

• Zibspuldzes režīma noklusējuma iestatījums atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma. Papildinformāciju

skatiet sadaļā „Noklusējuma iestatījumi” (A55) un „Katrā uzņemšanas režīmā pieejamās funkcijas” (A49).

• Dažus zibspuldzes iestatījumus nevar izmantot kopā ar citām funkcijām. Papildinformāciju skatiet sadaļā

„Funkcijas, ko nevar izmantot vienlaikus” (A59).

• A (automātiskajā) režīmā izmantotais zibspuldzes režīma iestatījums saglabājas kameras atmiņā arī pēc

kameras izslēgšanas.

C Sarkano acu efekta samazināšana

Šī kamera izmanto uzlabotu sarkano acu efekta samazināšanu („kamerā iebūvētā sarkano acu efekta

samazināšanas funkcija”).

Ja attēla saglabāšanas laikā kamera uztver „sarkanās acis”, attiecīgais apgabals tiek apstrādāts, lai pirms attēla

saglabāšanas mazinātu sarkano acu efektu.

Uzņemot attēlus, ņemiet vērā tālāk minēto informāciju:

• attēlu saglabāšanai nepieciešams vairāk laika nekā parasti;

• sarkano acu efekta samazināšana ne vienmēr sniedz gaidīto rezultātu;

• ļoti retos gadījumos sarkano acu efekta samazināšanas apstrāde var iedarboties uz apgabaliem, kas nav

pakļautas sarkano acu efektam; šādos gadījumos izvēlieties citu zibspuldzes režīmu un mēģiniet vēlreiz.

51


Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Automātiskā taimera izmantošana

Kamera ir aprīkota ar automātisko taimeri, kas desmit vai divas sekundes pēc aizvara

atbrīvošanas pogas nospiešanas atbrīvo aizvaru. Automātiskais taimeris ir noderīgs

gadījumos, kad vēlaties atrasties paša uzņemtā attēlā un ja jānovērš kameras

drebēšanas efekts, kas rodas, spiežot aizvara atbrīvošanas pogu. Lietojot automātisko

taimeri, ieteicams izmantot trijkāji.

1 Nospiediet kursortaustiņu J (n automātiskais

taimeris).

Uzņemšanas funkcijas

2 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

n10s vai n2s, un nospiediet pogu k.

• n10s (desmit sekundes): piemērots svinīgiem

gadījumiem, piemēram, kāzām.

• n2s (divas sekundes): piemērots kameras drebēšanas

novēršanai.

• Ja iestatījums netiek piemērots, tad, dažu sekunžu laikā

nospiežot pogu k, atlase tiks atcelta.

Self-timer

• Ja uzņemšanas režīms ir iestatīts uz sižeta režīmu Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets),

tiek parādīts Y (Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana) (A45).

Automātiskā taimera iestatījumus n10s un n2s izmantot nevar.

3 Kadrējiet attēlu un līdz pusei nospiediet

aizvara atbrīvošanas pogu.

• Tiks iestatīts fokuss un ekspozīcija.

10

1 /250

F 3.2

4 Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu

līdz galam.

• Sāk darboties automātiskais taimeris, un

monitorā tiek parādīts atlikušo sekunžu skaits,

pirms aizvars tiek atbrīvots. Kamēr taimeris veic

atskaitīšanu, mirgo automātiskā taimera spuldze.

Aptuveni vienu sekundi pirms aizvara

atbrīvošanas spuldze pārstāj mirgot un deg

nepārtraukti.

• Atbrīvojot aizvaru, automātiskais taimeris tiek

iestatīts uz OFF.

• Lai apturētu taimeri pirms attēla uzņemšanas,

atkārtoti nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.

9

1 /250

F 3.2

52


Makro režīma izmantošana

Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Izmantojot makro režīmu, kamera var fokusēties uz objektiem nieka 10 cm attālumā no

objektīva. Šī funkcija ir noderīga, uzņemot puķu un citu mazu objektu tuvplāna attēlus.

1 Nospiediet kursortaustiņu I (p makro režīms).

2 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

ON, un nospiediet pogu k.

• Parādās makro režīma ikona (F).

• Ja šis iestatījums netiek piemērots, tad, dažu sekunžu laikā

nospiežot pogu k, atlase tiks atcelta.

Macro mode

3 Grieziet tālummaiņas vadību, lai iestatītu

tālummaiņas koeficientu tādā pozīcijā, kur F un

tālummaiņas indikators deg zaļā krāsā.

• Attālums, kādā kamera var atrasties no objekta uzņemšanas

brīdī, ir atkarīgs no tālummaiņas koeficienta.

Ja tālummaiņas koeficients ir iestatīts pozīcijā, kur F un tālummaiņas indikators deg zaļā

krāsā, kamera var fokusēt objektus, kas atrodas pat 30 cm attālumā no objektīva. Maksimālajā

platleņķa tālummaiņas pozīcijā (pozīcijā, kur tiek parādīts simbols G), kamera var fokusēt

objektus, kas atrodas vien 10 cm attālumā no objektīva.

Uzņemšanas funkcijas

B Piezīme par zibspuldzes lietošanu

Zibspuldze, iespējams, nespēs apgaismot visu objektu, ja attālums ir mazāks par 50 cm.

C Piezīme par autofokusu

A (automātiskajā) režīmā izmantojot makro režīmu, var fokusēt, nenospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz

pusei, ja uzņemšanas izvēlnē (A37) opcijas Autofocus mode (Autofokusa režīms) (A38) iestatījums ir

Full-time AF (Pilna laika AF). Izmantojot citus uzņemšanas režīmus, opcija Full-time AF (Pilna laika AF)

tiek ieslēgta vienlaikus ar makro režīmu. Var būt dzirdama kameras fokusēšanas skaņa.

C Makro režīma iestatīšana

• Dažos uzņemšanas režīmos makro režīmu nevar izmantot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet

„Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu” (A49).

• A (automātiskajā) režīmā piemērotais makro režīma iestatījums tiek saglabāts kameras atmiņā arī pēc

kameras izslēgšanas.

53


Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Spilgtuma regulēšana (ekspozīcijas kompensācija)

Ekspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību

un padarītu attēlus gaišākus vai tumšākus.

1 Nospiediet kursortaustiņu K (o ekspozīcijas

kompensācija).

2 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai atlasītu

kompensācijas vērtību.

• Lai attēlu padarītu gaišāku, piemērojiet pozitīvu (+)

ekspozīcijas kompensāciju.

• Lai attēlu padarītu tumšāku, piemērojiet negatīvu (–)

ekspozīcijas kompensāciju.

Ekspozīcijas

kompensācijas vednis

+0.3

Uzņemšanas funkcijas

3 Lai piemērotu kompensācijas vērtību, nospiediet

pogu k.

• Ja dažu sekunžu laikā netiek nospiesta poga k, izvēlne

pazudīs.

• Ja ir piemērota ekspozīcijas kompensācijas vērtība, kas nav

0.0, monitorā šī vērtība tiek rādīta ar indikatoru H.

0.0

Exposure compensation

Ekspozīcijas kompensācijas

vērtība

+0.3

8m 0s

1 350

4 Lai uzņemtu attēlu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.

• Lai izietu, nemainot ekspozīciju, atgriezieties 1. darbībā, mainiet vērtību uz 0.0 un nospiediet

pogu k.

54

C Ekspozīcijas kompensācijas vērtība

A (automātiskajā) režīmā piemērotā ekspozīcijas kompensācijas vērtība tiek saglabāta kameras atmiņā arī

pēc kameras izslēgšanas.


Noklusējuma iestatījumi

Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Plašāka informācija par katra uzņemšanas režīma katras funkcijas noklusējuma

iestatījumiem.

• Lai uzzinātu vairāk par sižeta režīmu noklusējuma iestatījumiem, skatiet nākamo

lappusi.

A (Auto mode

(Automātiskais režīms))

F (Smart portrait

(Viedportretēšana))

Zibspuldze

(A50)

Self-timer

(Automātiskais

taimeris)

(A52)

Makro

(A53)

U Izslēgts Izslēgts 0,0

U 1 Izslēgts 2 Izslēgts 3 0,0

Exposure

compensation

(Ekspozīcijas

kompensācija)

(A54)

1 Nevar izmantot, ja opcijas Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude) iestatījums ir On (Ieslēgts).

2 Nevar iestatīt, ja opcijas Smile timer (Smaida taimeris) iestatījums ir Off (Izslēgts).

3 Iestatījumu nevar mainīt.

Režīmā A (automātisks) izmantotie iestatījumi tiek saglabāti kameras atmiņā pat pēc

kameras izslēgšanas (izņemot automātiskā taimera iestatījumu).

Uzņemšanas funkcijas

55


Funkcijas, ko var iestatīt ar kursortaustiņu

Tālāk ir aprakstīti funkciju noklusējuma iestatījumi sižeta režīmā.

Uzņemšanas funkcijas

Zibspuldze

(A50)

Self-timer

(Automātiskais

taimeris)

(A52)

Makro

(A53)

x (A40) U 1 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

b (A40) V Izslēgts Izslēgts 2 0,0

c (A40) W 2 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

d (A41) W 2 Izslēgts 2 Izslēgts 2 0,0

e (A41) V 3 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

f (A41) V 4 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

Z (A41) U Izslēgts Izslēgts 2 0,0

z (A42) U Izslēgts Izslēgts 2 0,0

h (A42) W 2 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

i (A42) W 2 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

j (A42) W 2 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

k (A43) W Izslēgts Ieslēgts 2 0,0

u (A43) W 2 Izslēgts Ieslēgts 2 0,0

l (A43) W 2 Izslēgts Izslēgts 0,0

m (A44) W 2 Izslēgts 2 Izslēgts 2 0,0 2

n (A44) W Izslēgts Izslēgts 0,0

o (A44) X 2 Izslēgts Izslēgts 2 0,0

U (A44) W Izslēgts Izslēgts 0,0

O (A45) W 2 Y 5 Izslēgts 0,0

Exposure

compensation

(Ekspozīcijas

kompensācija)

(A54)

1 Var atlasīt U (Auto (Automātisks)) vai W (Off (Izslēgts)). Ja ir atlasīta opcija U (Auto

(Automātisks)), kamera automātiski atlasa sižetam piemērotu zibspuldzes režīmu.

2 Nevar modificēt.

3 Nevar modificēt. Fiksēta piespiedu zibspuldze ar lēnu sinhronizāciju un sarkano acu efekta

samazināšanu.

4 Var tikt izmantota lēna sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanas zibspuldzes režīmu.

5 Automātiskais taimeris ir atspējots. Režīmu Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets,

aizvara automātiska atbrīvošana) (A45) var ieslēgt vai izslēgt.

56

C Funkcijas, kuras nevar izmantot vienlaikus

Var būt funkcijas, kurās šos iestatījumus nevar iespējot (A59).


Attēla izmēra maiņa (Image Mode (Attēla režīms))

Uzņemšanas ekrānā M poga d M Image mode (Attēla režīms)

Var izmantot uzņemšanas izvēlnes iestatījumu Image

mode (Attēla režīms), lai atlasītu attēla izmēra un

kompresijas pakāpes kombināciju, kas tiks lietota,

saglabājot attēlus.

Izvēlieties attēla režīmu, kas vislabāk atbilst attēlu

lietošanas veidam un iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes

ietilpībai. Jo augstāks ir attēla režīma iestatījums, jo lielākā

izmērā attēlu var izdrukāt, taču tas ierobežo ierakstāmo attēlu skaitu.

Image mode

4320×3240P

4320×3240

3264×2448

2272×1704

1600×1200

640×480

4224×2376

Attēla režīma iestatījumi (attēla izmērs un kvalitāte)

Opcija*

Q 4320×3240P

R 4320×3240

(noklusējuma

iestatījums)

R 3264×2448

r 2272×1704

q 1600×1200

O 640×480

P 4224×2376

Apraksts

Par R augstāka kvalitāte, piemērota palielinājumiem vai augstas kvalitātes

izdrukām. Kompresijas pakāpe ir apmēram 1:4.

Vairumā gadījumu tā ir labākā izvēle. Kompresijas pakāpe ir apmēram 1:8.

Ja izmērs ir mazāks par R, R vai r, var saglabāt vairāk attēlu. Kompresijas

pakāpe ir apmēram 1:8.

Piemērots pilnekrāna parādīšanai televizorā ar izmēru attiecību 4:3 vai

izsūtīšanai ar e-pasta starpniecību. Kompresijas pakāpe ir apmēram 1:8.

Attēli tiek ierakstīti ar izmēru attiecību 16:9. Kompresijas pakāpe ir apmēram

1:8.

* Kopējais ierakstīto pikseļu skaits, un horizontāli un vertikāli ierakstīto pikseļu skaits.

Piemērs: R 4320×3240 = aptuveni 14 megapikseļi, 4320 × 3240 pikseļi

Uzņemšanas funkcijas

Pašreizējā iestatījuma ikona tiek parādīta monitorā uzņemšanas un atskaņošanas

režīmos (A6, 7).

57


Attēla izmēra maiņa (Image Mode (Attēla režīms))

C Attēla režīms

• Šā iestatījuma izmaiņas tiek piemērotas visiem uzņemšanas režīmiem.

• Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

C Atlikušo kadru skaits

Šajā tabulā norādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var uzglabāt iekšējā atmiņā un 4 GB atmiņas kartē. Ievērojiet,

ka uzglabājamo attēlu skaits atšķirsies pēc attēla kompozīcijas (JPEG kompresijas dēļ). Turklāt šis skaits var

mainīties atkarībā no atmiņas kartes modeļa, pat ja kartes tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir tāds

pats.

Uzņemšanas funkcijas

Image mode (Attēla

režīms)

Iekšējā atmiņa

(apmēram 39 MB)

Atmiņas karte 1

(4 GB)

Drukas izmērs 2 (cm)

Q 4320×3240P 4 680 Apm. 36 × 27

R 4320×3240 8 1350 Apm. 36 × 27

R 3264×2448 14 2200 Apm. 28 × 21

r 2272×1704 31 4550 Apm. 19 × 14

q 1600×1200 68 8590 Apm. 13 × 10

O 640×480 221 30500 Apm. 5 × 4

P 4224×2376 11 1880 Apm. 35 × 20

1 Ja atlikušais kadru skaits ir 10 000 vai vairāk, tad displejā atlikušais kadru skaits tiek parādīts kā

„9999”.

2 Drukas izmērs ar izvades izšķirtspēju 300 dpi. Drukas izmēri tiek aprēķināti, dalot pikseļu skaitu ar

printera izšķirtspēju (dpi) un reizinot ar 2,54 cm. Tomēr, ja attēla izmērs nemainās, ar augstāku

izšķirtspēju drukāti attēli tiks izdrukāti mazāki, nekā norādīts, un ar zemāku izšķirtspēju drukāti attēli

būs lielāki, nekā norādīts.

58


Funkcijas, ko nevar izmantot vienlaikus

Dažus uzņemšanas iestatījumus nevar lietot kopā ar citām funkcijām.

Ierobežotā funkcija Iestatījums Apraksts

Zibspuldzes režīms

Self-timer

(Automātiskais

taimeris)

Macro mode

(Makro režīms)

Image mode

(Attēla režīms)

White balance

(Baltā balanss)

Continuous

(Nepārtraukts)

ISO sensitivity (ISO

jutība)

AF area mode (AF

apgabala režīms)

Electronic VR

(Elektroniskā

vibrāciju

samazināšana)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

AF area mode (AF

apgabala režīms)

(A38)

AF area mode (AF

apgabala režīms)

(A38)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

ISO sensitivity (ISO

jutība) (A37)

Color options (Krāsu

opcijas)

(A38)

Self-timer

(Automātiskais

taimeris) (A52)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

Digital zoom

(Digitālā

tālummaiņa)

(A83)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

ISO sensitivity (ISO

jutība) (A37)

Ja ir atlasīts režīms Continuous (Nepārtraukts),

BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs) vai Multishot

16 (Daudzkadru uzņēmums 16), zibspuldze

ir atspējota.

Kad ir atlasīta funkcija Subject tracking (Objekta

kustības paredzēšana), automātiskais taimeris ir

atspējots.

Kad ir atlasīta funkcija Subject tracking (Objekta

kustības paredzēšana), makro režīms ir atspējots.

Ja atlasīts iestatījums Multi-shot 16 (Daudzkadru

uzņēmums 16), iestatījums Image mode (Attēla

režīms) tiek fiksēts pozīcijā L (attēla izmērs: 2560 ×

1920 pikseļi).

Ja atlasīts iestatījums 3200, var atlasīt tikai attēla

režīma iestatījumu q 1600×1200 vai O 640×480.

Ja atlasīts attēla režīma iestatījums, kas nav kāds no

iepriekš minētajiem iestatījumiem, attēla režīma

iestatījums automātiski tiek mainīts uz

q 1600×1200, ja ISO sensitivity (ISO jutība)

iestatījums ir 3200.

Ja atlasīta opcija Black-and-white (Melnbalts),

Sepia (Sēpija) vai Cyanotype (Ciāntipa),

iestatījums White balance (Baltā balanss) tiek

fiksēts pozīcijā Auto (Automātisks).

Izmantojot automātisko taimeri, nepārtrauktais

iestatījums ir fiksēts uz Single (Viens).

Ja ir atlasīts režīms Multi-shot 16 (Daudzkadru

uzņēmums 16) iestatījums ISO sensitivity (ISO

jutība) tiek automātiski precizēts atbilstoši

spilgtumam.

Ja darbojas digitālā tālummaiņa, fokusa apgabals tiek

fiksēts pozīcijā Center (Centrā).

Ja atlasīta opcija Continuous (Nepārtraukts), BSS

(Labākā uzņēmuma atlasītājs) vai Multi-shot 16

(Daudzkadru uzņēmums 16), elektroniskā

vibrāciju samazināšana ir atspējota.

Ja nav atlasīts iestatījums Auto (Automātisks),

elektroniskā vibrāciju samazināšana ir atspējota.

Uzņemšanas funkcijas

59


Funkcijas, ko nevar izmantot vienlaikus

Uzņemšanas funkcijas

Ierobežotā funkcija Iestatījums Apraksts

Motion detection

(Kustības

uztveršana)

Blink warning

(Mirkšķināšanas

brīdinājums)

Digital zoom

(Digitālā

tālummaiņa)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

ISO sensitivity (ISO

jutība)

(A37)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

Continuous

(Nepārtraukts)

(A37)

AF area mode (AF

apgabala režīms)

(A38)

Ja atlasīta opcija Multi-shot 16 (Daudzkadru

uzņēmums 16), opcija Motion detection

(Kustības uztveršana) nav iespējota.

Ja nav atlasīts iestatījums Auto (Automātisks),

opcija Motion detection (Kustības uztveršana) ir

atspējota.

Ja ir atlasīta opcija Continuous (Nepārtraukts),

BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs) vai Multishot

16 (Daudzkadru uzņēmums 16), iespēja

Blink warning (Mirkšķināšanas brīdinājums)

tiek atspējota.

Ja ir atlasīts režīms Multi-shot 16 (Daudzkadru

uzņēmums 16), digitālā tālummaiņa nav pieejama.

Kad ir atlasīta funkcija Subject tracking (Objekta

kustības paredzēšana), digitālā tālummaiņa ir

atspējota.

60

B Piezīmes par digitālo tālummaiņu

• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot dažos iestatījumos un uzņemšanas režīmos (E58).

• Ja darbojas digitālā tālummaiņa, kamera fokusējas kadra centrā.


Seju uztveršana

Ja kamera, izmantojot tālāk parādītos uzņemšanas režīmus,

tiek pavērsta pret cilvēka seju, kamera uztver seju un

fokusējas uz to. Ja kamera uztver vairāk par vienu seju,

dubultā apmale (fokusa apgabals) tiek parādīta ap seju, uz

kuru kamera fokusējas, un ap citām sejām ir redzama tikai

viena apmale.

8m 0s

1 350

Uzņemšanas režīms

Ja A (automātiskajā) režīmā opcijas

AF area mode (AF apgabala režīms)

(A38) iestatījums ir Face priority

(Sejas prioritāte) (E30)

Sižeta režīmā (A39) Scene auto

selector (Sižeta automātiskais

atlasītājs), Portrait (Portrets) (A40)

vai Night portrait (Nakts portrets)

(A41)

Uztveramo seju skaits

Līdz pat 12

Viedportretēšanas režīms (A46) Līdz pat 3

Fokusa apgabals

(dubulta apmale)

Vistuvāk kamerai esošā seja

Kadra centram vistuvāk

esošā seja

• A (automātiskajā) režīmā nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, ja nav

uztvertas sejas, vai kadrējot uzņēmumu bez sejām, kamera atlasa fokusa apgabalu

(līdz deviņiem apgabaliem) ar kamerai vistuvāko objektu.

• Ja atlasīta opcija Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs), fokusa

apgabals mainās – tas atkarīgs no kameras atlasītā sižeta.

• Ja sižeta režīmā Portrait (Portrets) vai Night portrait (Nakts portrets) vai

viedportretēšanas režīmā aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei un

netiek uztverta neviena seja, kamera fokusē objektu kadra centrā.

Uzņemšanas funkcijas

61


Seju uztveršana

B Piezīmes par seju uztveršanas funkciju

• Kameras spēju uztvert sejas nosaka dažādi faktori, tostarp tas, vai objekts skatās kameras virzienā vai ne.

Kamera, iespējams, nevarēs uztvert sejas šādās situācijās:

- ja sejas ir daļēji aizsegtas ar saulesbrillēm vai citiem objektiem;

- ja sejas aizņem pārāk lielu vai pārāk mazu kadra daļu.

• Ja kadrā ietverta vairāk nekā viena seja, seju uztveršana un fokusa noregulēšana uz kādu noteiktu seju ir

atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp virziena, kurā sejas ir vērstas.

• Atsevišķos gadījumos objekts var nebūt fokusā, lai gan dubultā mala mirgo zaļā krāsā (A29). Ja tas tā

notiek, aktivizējiet režīmu A (automātisks) un iestatiet AF area mode (AF apgabala režīms) uz Manual

(Manuāli) vai Center (Centrā). Mēģiniet atkārtoti fokusēt kameru uz kādu citu objektu, kas atrodas tādā

pašā attālumā no kameras kā reālais portreta objekts (A64).

Uzņemšanas funkcijas

B Ar sejas uztveršanas funkciju uzņemto attēlu skatīšana

• Atskaņojot attēlus, kur uzņemšanas laikā uztvertas sejas, atskaņošanas displejā attēli automātiski tiks

pagriezti atbilstīgi uztverto seju virzienam, izņemot režīmos Continuous (Nepārtraukts), BSS (Labākā

uzņēmuma atlasītājs) vai Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16) (A37, E26) uzņemtos

attēlus.

• Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā attēls tiks palielināts, uzņemšanas laikā (A31) uztverto seju parādot

monitora centrā, ja tālummaiņas vadība tiek pagriezta uz g (i). Tas neattiecas uz režīmos Continuous

(Nepārtraukts), BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs) un Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums

16) (A37, E26) uzņemtiem attēliem.

62


Skin Softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)

Tālāk minētajos uzņemšanas režīmos, atbrīvojot aizvaru, kamera uztver līdz pat trim

cilvēku sejām un apstrādā attēlu, lai pirms tā saglabāšanas izlīdzinātu sejas krāsas toņus.

• Sižeta režīms Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs), Portrait

(Portrets) (A40) vai Night portrait (Nakts portrets) (A41)

• Viedportreta režīms

Saglabātajiem attēliem, lietojot Glamour retouch (Elegantā retuša) (A67), var

piemērot rediģēšanas funkcijas, piemēram, Skin softening (Sejas krāsas

izlīdzināšana).

Uzņemšanas funkcijas

B Piezīmes par sejas krāsas izlīdzināšanas funkciju

• Ja tiek izmantota sejas krāsas izlīdzināšanas funkcija, attēla saglabāšanai, iespējams, būs nepieciešams

ilgāks laiks nekā parasti.

• Atsevišķos uzņemšanas apstākļos sejas ādas toņi var netikt izlīdzināti, vai arī var tikt mainītas citas daļas. Ja

netiek sasniegti vēlamie rezultāti, pārslēdziet kameru citā uzņemšanas režīmā vai viedportretēšanas režīmā

iestatiet Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) uz Off (Izslēgts) un uzņemiet vēlreiz.

• Sejas krāsas izlīdzināšanas līmeni nevar pielāgot, ja sižeta režīmā ir atlasīta opcija Scene auto selector

(Sižeta automātiskais atlasītājs), Portrait (Portrets) vai Night portrait (Nakts portrets).

63


Fokusa fiksēšana

Izmantojiet fokusa fiksatoru, lai fokusētu objektus ārpus kadra centra, ja AF apgabala

režīmā atlasīts centrs. Lai fokusētu objektus, kas neatrodas kadra centrā, ja uzņemšanas

izvēlnē (A37) un režīmā A (automātisks) funkcijai AF area mode (AF apgabala

režīms) ir atlasīta opcija Center (Centrā), izmantojiet fokusa fiksatoru, kā aprakstīts

tālāk.

1 Pozicionējiet objektu kadra centrā.

8m 0s

1 350

Uzņemšanas funkcijas

2 Līdz pusei nospiediet aizvara

atbrīvošanas pogu.

• Kamera fokusē objektu, un fokusa apgabals

izgaismojas zaļā krāsā.

• Tiks fiksēts fokuss un ekspozīcija.

3 Turpiniet turēt līdz pusei nospiestu aizvara

atbrīvošanas pogu un mainiet attēla

kompozīciju.

• Nodrošiniet, lai attālums starp kameru un objektu

nemainītos.

1 /250

F3.2

1 /250

F 3.2

4 Lai uzņemtu attēlu, nospiediet aizvara

atbrīvošanas pogu līdz galam.

64


Atskaņošanas funkcijas

Šajā nodaļā stāstīts, kā atlasīt atskaņošanai noteiktus attēlu veidus, un sniegta

informācija par dažām funkcijām, kas pieejamas attēlu atskaņošanas laikā.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 Auto sort

4/ 4

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

0004.JPG0 0 4/ 4

Auto sort

Quick retouch

D-Lighting

Glamour retouch

Filter effects

Print order

Slide show

Protect

Atskaņošanas funkcijas

65


Atskaņošanas funkcijas

Noteiktu veidu attēlu atlase atskaņošanai

Atskaņošanas režīmu var mainīt atbilstīgi skatāmo attēlu veidam.

Pieejamie rādīšanas režīmi

c Play (Atskaņot) A30

Tiek atskaņoti visi attēli. Pārslēdzoties no uzņemšanas režīma uz atskaņošanas režīmu, tiek

atlasīts šis režīms.

h Favorite pictures (Izlasē iekļautie attēli) E4

Tiek atskaņoti tikai albumiem pievienotie attēli. Attēli jāpievieno albumiem pirms šā režīma

atlases (A5).

F Auto sort (Automātiskā kārtošana) E7

Attēli automātiski tiek kārtoti kategorijās, piemēram, portreti, ainavas un video. Iespējams

atskaņot tikai noteiktas kategorijas attēlus.

C List by date (Kārtošana pēc datuma) E9

Tiek atskaņoti tikai vienā datumā uzņemtie attēli.

Pārslēgšanās starp atskaņošanas režīmiem

Atskaņošanas funkcijas

1 Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai sīktēlu

atskaņošanas režīmā nospiediet pogu c.

• Tiek parādīts ekrāns, kas izmantots atskaņošanas režīma

atlasei (atskaņošanas režīma atlases izvēlne).

2 Izmantojiet kursortaustiņu H vai I, lai atlasītu

atskaņošanas režīmu, un nospiediet taustiņu k.

• Atlasot Play (Atskaņot), tiek parādīts atskaņošanas ekrāns.

• Atlasot nevis Play (Atskaņot), bet citu opciju, tiek parādīts

albuma, kategorijas vai uzņemšanas datuma atlases ekrāns.

• Lai atgrieztos pašreizējā atskaņošanas režīmā, nepārslēdzot

atskaņošanas režīmus, nospiediet pogu c.

Favorite pictures

3 Atlasiet albumu, kategoriju vai uzņemšanas

datumu un nospiediet pogu k.

• Informāciju par h Izlasē iekļauto attēlu režīms skatiet E4.

• Informāciju par F Automātiskās kārtošanas režīms skatiet

E7.

• Informāciju par C Kārtošanas pēc datuma režīms skatiet

E9.

• Lai vēlreiz atlasītu albumu, kategoriju vai uzņemšanas

datumu, atkārtojiet darbības, sākot ar 1. darbību.

Favorite pictures

Choose icon

Izlasē iekļauto attēlu režīms

66


Atskaņošanas režīmā pieejamās funkcijas (atskaņošanas izvēlne)

Skatot attēlus pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai sīktēlu atskaņošanas režīmā, var

konfigurēt izvēlnes turpmāk minētās darbības, nospiežot pogu d.

Izmantojot izlasē iekļauto attēlu (h), automātiskās kārtošanas (F) vai kārtošanas pēc

datuma (C) režīmu, tiek parādīta pašreizējā atskaņošanas režīma izvēlne.

Vienums Apraksts A

k Quick retouch

(Ātrā retuša) 1

Viegli radiet retušētas kopijas, kurās uzlabots kontrasts un

piesātinājums.

E12

I D-Lighting 1 Uzlabo attēla tumšo daļu spilgtumu un kontrastu. E12

s Glamour retouch

(Elegantā retuša) 1

p Filter effects (Filtra

efekti) 1

a Print order

(Drukas secība) 2

b Slide show

(Slīdrāde) 2

Samaziniet sejas krāsas toņa kontrastu un padariet sejas attēlā

mazākas un ar lielākām acīm.

Piemērojiet dažādus efektus, izmantojot digitālo filtru.

Pieejamie efekti ir Soft (Kontrasta mazināšana), Selective

color (Atlases krāsa), Cross screen (Tīklots ekrāns),

Fisheye (Platleņķis) un Miniature effect

(Miniatūrefekts).

Atmiņas kartē saglabāto attēlu drukāšanai izmantojot printeri,

var lietot funkciju Print order (Drukas secība), lai atlasītu,

kuri attēli un cik katra attēla kopiju jādrukā.

Skatiet iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātos attēlus

automātiskas slīdrādes veidā.

E13

E14

E36

E40

d Protect

(Aizsargāt) 2 Atlasītos attēlus aizsargājiet pret nejaušu izdzēšanu. E41

f Rotate image

(Pagriezt attēlu)

g Small picture

(Mazs attēls) 1

E Voice memo (Balss

atgādne)

Norādiet orientāciju, kādā saglabātos attēlus parādīt

atskaņošanas laikā.

Izveido mazu pašreizējā attēla kopiju. Šī funkcija noder, lai

izveidotu kopijas parādīšanai tīmekļa lapās vai e-pasta

ziņojumu pielikumos.

Ierakstiet balss atgādnes, izmantojot kameras iebūvēto

mikrofonu, un pievienojiet tās attēliem. Balss atgādni var arī

atskaņot un dzēst.

E43

E15

E44

h Copy (Kopija) 3 Kopējiet failus no atmiņas kartes iekšējā atmiņā un otrādi. E46

Atskaņošanas funkcijas

1 Atlasītais attēls ir rediģēts, un kopija ir saglabāta ar citu faila nosaukumu. Attēlus vai video, kas

uzņemti ar attēla režīma iestatījumu P 4224×2376 (E10), nevar rediģēt. Pēc attēla rediģēšanas

atsevišķas rediģēšanas funkcijas, iespējams, vairs nebūs pieejamas (E11).

2 Izmantojot kārtošanas pēc datuma režīmu, datumu saraksta ekrānā nospiediet pogu d (E9),

lai visiem atlasītajā datumā uzņemtajiem attēliem piemērotu vienu funkciju.

3 Šī funkcija nav pieejama, izmantojot izlasē iekļauto attēlu režīmu, automātiskās kārtošanas režīmu

vai sakārtošanas pēc datuma režīmu.

67


Kameras pievienošana televizoram, datoram vai printerim

Kameru pievienojot televizoram, datoram vai printerim, varat uzlabot attēlu un video

baudīšanu.

• Pirms kameras savienošanas ar ārējo ierīci pārliecinieties, vai atlikušais akumulatora

uzlādes līmenis ir pietiekams un kameru tiek izslēgta. Lai saņemtu informāciju par

savienojumu veidiem un saistītajām darbībām, papildus šim dokumentam skatiet

ierīcei pievienoto dokumentāciju.

USB/audio/video izejas savienotājs

Kā atvērt savienotāja vāku

Ievietojiet spraudni taisni.

Attēlu skatīšana televizorā

E17

Atskaņošanas funkcijas

Varat skatīt kameras attēlus un video televizorā.

Pievienošanas paņēmiens: pievienojiet komplektācijā iekļautā audio/video

vada EG-CP14 videospraudņus un audiospraudņus televizora ieejas ligzdām.

Attēlu skatīšana un sakārtošana datorā

A69

Ja pārsūtāt attēlus uz datoru, varat ne tikai atskaņot attēlus un video, bet

izmantot vienkāršu retušu un pārvaldīt attēla datus.

Savienojuma veids: savienojiet kameru ar datora USB ieejas ligzdu, izmantojot

komplektā iekļauto USB vadu UC-E6.

• Pirms pievienot kameru datoram, instalējiet datorā programmu ViewNX 2,

izmantojot komplektā iekļauto kompaktdisku ViewNX 2 Installer. Lai iegūtu

informāciju par ViewNX 2 Installer kompaktdiska lietošanu un attēlu

pārsūtīšanu uz datoru, skatiet 71. lpp.

• Ja ir pievienotas jebkādas USB ierīces, kas patērē datora enerģiju, pirms

savienošanas ar kameru atvienojiet tās no datora. Savienojot kameru un

citas USB darbinātās ierīces vienlaikus ar to pašu datoru, var izraisīt

nepareizu kameras darbību vai pārlieku strāvas piegādi no datora, kas var

izraisīt kameras vai atmiņas kartes bojājumus.

Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru

Ja savienojat kameru ar PictBridge saderīgu printeri, varat izdrukāt attēlus,

neizmantojot datoru.

Savienojuma veids: savienojiet kameru tieši ar printera USB ieejas ligzdu,

izmantojot komplektā iekļauto USB vadu UC-E6.

E18

68


ViewNX 2 izmantošana

ViewNX 2 ir universāla programmatūras pakotne, kas ļauj pārsūtīt, skatīt, rediģēt un

koplietot attēlus.

Instalējiet programmu ViewNX 2, izmantojot kompaktdisku ViewNX 2 Installer

(ViewNX 2 instalētājs).

Jūsu attēlu apstrādes rīki

ViewNX 2

ViewNX 2 instalēšana

• Vajadzīgs interneta savienojums.

Saderīgās operētājsistēmas

Windows

• Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate

(Service Pack 1)

• Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate

(Service Pack 2)

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

• Mac OS X (versija 10.5.8, 10.6.8, 10.7.2)

Atskaņošanas funkcijas

Jaunāko informāciju par operētājsistēmas savietojamību skatiet Nikon tīmekļa vietnē.

1 Ieslēdziet datoru un ievietojiet programmas ViewNX 2 Installer (ViewNX 2

instalētājs) kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

• Mac OS: kad tiek parādīts ViewNX 2 logs, veiciet dubultklikšķi uz Welcome ikonas.

69


ViewNX 2 izmantošana

2 Valodas atlases dialoglodziņā atlasiet valodu, lai atvērtu instalēšanas logu.

• Ja vēlamā valoda nav pieejama, noklikšķiniet uz Region Selection (Reģiona atlase), lai

izvēlētos citu reģionu, pēc tam atlasiet vēlamo valodu (poga Region Selection (Reģiona

atlase) nav pieejama Eiropas laidienā).

• Lai parādītos instalēšanas logs, noklikšķiniet uz Next (Turpināt).

Atskaņošanas funkcijas

3 Palaidiet instalēšanas programmu.

• Lai pirms ViewNX 2 instalēšanas skatītu instalēšanas palīdzības informāciju un informāciju

par sistēmas prasībām, instalēšanas logā ieteicams noklikšķināt uz Installation Guide

(Instalēšanas pamācība).

• Instalēšanas logā noklikšķiniet uz Typical Installation (Recommended) (Parastā

instalēšana (ieteicams)).

4 Lejupielādējiet programmatūru.

• Kad parādās ekrāns Software Download (Programmatūras lejupielāde), noklikšķiniet

uz pogas I agree – Begin download (Piekrītu, sākt lejupielādi).

• Lai instalētu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5 Kad tiek parādīts instalēšanas pabeigšanas ekrāns, aizveriet instalēšanas

programmu.

• Windows: noklikšķiniet uz Yes (Jā).

• Mac OS: noklikšķiniet uz OK (Labi).

Ir instalēta šāda programmatūra:

• ViewNX 2 (iekļauti šādi trīs moduļi):

- Nikon Transfer 2: attēlu pārsūtīšanai uz datoru,

- ViewNX 2: pārsūtīto attēlu skatīšanai, rediģēšanai un drukāšanai,

- Nikon Movie Editor: vienkāršai pārsūtīto video rediģēšanai.

• Panorama Maker 6 (viena panorāmas attēla izveidei, izmantojot attēlu sērijas, kas uzņemtas

sižeta režīmā „Panorāmas palīgrežīms”);

• QuickTime (tikai operētājsistēmā Windows).

6 Izņemiet no datora CD-ROM diskdziņa ViewNX 2 Installer (ViewNX 2

instalētājs) kompaktdisku.

70


ViewNX 2 izmantošana

Attēlu pārsūtīšana uz datoru

1 Izvēlieties veidu, kā attēli tiks kopēti datorā.

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem.

• Tiešs USB savienojums: izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota

kamerā. Pievienojiet kameru datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB vadu UC-E6.

Kamera automātiski ieslēdzas.

Lai pārsūtītu kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus, pirms kameras pievienošanas

datoram no kameras izņemiet atmiņas karti.

• SD kartes slots: ja dators ir aprīkots ar SD kartes slotu, karti var ievietot tieši slotā.

• SD karšu lasītājs: pievienojiet karšu lasītāju (iegūstams no trešās puses piegādātājiem)

datoram un ievietojiet atmiņas karti.

Ja tiek parādīts paziņojums, iesakot izvēlēties programmu, atlasiet Nikon Transfer 2.

• Izmantojot Windows 7

Ja tiek parādīts pa labi redzamais

dialoglodziņš, atlasiet

Nikon Transfer 2, veicot tālāk

norādītās darbības.

1. Sadaļā Import pictures and

videos (Importēt attēlus un

video) noklikšķiniet uz

Change program (Mainīt

programmu). Parādīsies programmas atlases dialoglodziņš; atlasiet Import File using

Nikon Transfer 2 (Importēt failu, izmantojot Nikon Transfer 2) un noklikšķiniet uz

OK (Labi).

2. Veiciet dubultklikšķi uz Import File (Importēt failu).

Atskaņošanas funkcijas

Ja atmiņas kartē ir daudz attēlu, iespējams, būs vajadzīgs laiks, lai palaistu Nikon Transfer 2.

Uzgaidiet, līdz tiek palaista programma Nikon Transfer 2.

B USB vada pievienošana

Ja kamera ir pieslēgta datoram, izmantojot USB centrmezglu, savienojumu var neatpazīt.

71


ViewNX 2 izmantošana

2 Pārsūtiet attēlus uz datoru.

• Apstipriniet, ka pievienotās kameras vai noņemamā diska nosaukums Nikon Transfer 2

virsraksta joslā sadaļā „Options (Opcijas)” ir parādīts kā „Source (Avots)” (1).

• Noklikšķiniet uz Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu) (2).

1

2

Atskaņošanas funkcijas

• Pēc noklusējuma visi atmiņas kartē esošie attēli tiks kopēti datorā.

3 Pārtrauciet savienojumu.

• Ja kamera ir savienota ar datoru, kamera ir jāizslēdz un USB vads jāatvieno. Ja izmantojat

karšu lasītāju vai kartes slotu, datora operētājsistēmā izvēlieties atbilstošu opciju, lai attiecīgi

atmiņas kartei izņemtu noņemamo disku, un izņemiet karti no karšu lasītāja vai kartes slota.

Attēlu skatīšana

Palaidiet ViewNX 2.

• Kad pārsūtīšana pabeigta, attēli tiek parādīti

programmā ViewNX 2.

• Lai iegūtu plašāku informāciju par ViewNX 2

izmantošanu, skatiet tiešsaistes palīdzību.

72

C ViewNX 2 manuāla palaišana

• Windows: darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ViewNX 2 saīsnes.

• Mac OS: dokā uzklikšķiniet uz ViewNX 2 ikonas.


Video ierakstīšana un

atskaņošana

Video var ierakstīt, vienkārši nospiežot b (e video ierakstīšanas) pogu.

8m 0s

1 350

1 5s

Atskaņošanas režīmā nospiediet pogu k, lai atskaņotu video.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 155 : 30

0010 1 0. AVI

20s

4s

Video ierakstīšana un atskaņošana

73


Video ierakstīšana un atskaņošana

Video ierakstīšana

Video var ierakstīt, vienkārši nospiežot b (e video ierakstīšanas) pogu. Ierakstot video,

nokrāsa, baltā balanss un citi iestatījumi ir tādi paši kā nekustīgu attēlu uzņemšanai.

1 Ieslēdziet kameru un pārliecinieties, vai tā

darbojas uzņemšanas režīmā.

• Tiek parādīta atlasītās video opcijas ikona. Noklusējuma

iestatījums ir n HD 720p (1280×720) (A77).

* Attēlos parādītais maksimālais video ilgums var

atšķirties no faktiskā parādītā laika.

Video opcijas

8m 0s

1 350

Maksimālais video ilgums*

2 Nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu, lai

sāktu video ierakstu.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centru.

Uzņemšanas laikā fokusa apgabali netiek parādīti.

Video ierakstīšana un atskaņošana

• Ja iestatījumam Movie options (Video opcijas) atlasīta

opcija n HD 720p (1280×720), monitora displeja izmēru

attiecība video ierakstīšanai tiek pārslēgta uz 16:9 (tiek

ierakstīts labajā pusē norādītais apgabals).

• Ja iestatīšanas izvēlnes sadaļas Monitor settings

(Monitora iestatījumi) (A82) opcijas Photo info

(Informācija par fotoattēliem) iestatījums ir Movie

frame+auto info (Video kadrs + automātiska

informācija), pirms ieraksta sākuma var parādīt rāmi, kas

norāda ierakstāmajā video tveramo apgabalu.

• Ierakstīšanas laikā tiek parādīts aptuvenais atlikušais video ieraksta laiks. Ja attēli tiek saglabāti

kameras iekšējā atmiņā, parādās simbols C.

• Ierakstīšana tiek automātiski pārtraukta, kad pagājis maksimālais video ieraksta laiks.

3 Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu.

1 5s

74

B Piezīme par attēlu ierakstīšanu un video saglabāšanu

Attēla ierakstīšanas vai video saglabāšanas laikā mirgo indikators, kas norāda atlikušo kadru skaitu vai

maksimālo video ilgumu. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, kā arī

neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, ja mirgo indikators. Tas var izraisīt datu zudumu vai kameras

vai atmiņas kartes bojājumus.


Video ierakstīšana

B Video ierakstīšana

• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD Speed Class vērtējumu 6 vai ātrākas (A19). Ja

izmantojat atmiņas kartes ar zemākiem Speed Class vērtējumiem, video ierakstīšana var negaidīti beigties.

• Ja iestatīšanas izvēlnē funkcijas Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana) (A83)

iestatījums ir Auto (Automātisks), skata leņķis (ierakstāmajā video tveramais apgabals) ir mazāks nekā

nekustīgu attēlu uzņemšanas laikā.

• Pēc video ieraksta sākuma optisko tālummaiņu regulēt nevar.

• Lai ieraksta laikā iespējotu digitālo tālummaiņu, grieziet tālummaiņas vadību. Objektus var palielināt līdz

pat 4×, salīdzinot ar optiskās tālummaiņas koeficientu, kāds piemērots pirms video ieraksta sākuma.

• Izmantojot digitālo tālummaiņu, nedaudz pasliktinās attēla kvalitāte. Beidzot ierakstīšanu, digitālā

tālummaiņa izslēdzas.

• Dažos gadījumos video ierakstos var ierakstīties kameras darbības skaņas, piemēram, tālummaiņas vadības

darbības skaņa, objektīva kustības skaņa, iestatot autofokusu, vai apertūras atvēruma vadības skaņa, kad

kamera maina spilgtuma vērtību.

• Video ierakstīšanas laikā monitorā redzamais smērējums (F3) tiek ierakstīts kopā ar video. Ierakstot video,

ir ieteicams izvairīties no spilgtiem objektiem, piemēram, saules, saules atspīdumiem un elektriskajām

gaismām.

• Ierakstot vai atskaņojot videofailus, atkarībā no uzņemšanas attāluma vai tālummaiņas koeficienta uz

objektiem var būt redzamas krāsainas svītras (interferences joslas vai muarē efekts), ja uz tiem ir

vienmērīgs, periodisks tīkls, piemēram, viļņots raksts uz drēbēm vai periodiski izvietoti ēkas logi. Šī parādība

neliecina par darbības traucējumiem, un tā rodas, kad objekta raksts nesaskan ar kameras sensora režģi.

B Piezīme par autofokusa izmantošanu video ierakstīšanai

Uzņemot objektus, kas nav piemēroti autofokusa režīmam (A29), kameras fokusu uz objektu, iespējams,

nevarēs noregulēt pareizi. Veiciet turpmāk aprakstītās darbības, ja mēģināt ierakstīt šāda objekta video.

1. Pirms video uzņemšanas video izvēlnē iestatiet opciju Autofocus mode (Autofokusa režīms) uz

A Single AF (Viens AF) (noklusējuma iestatījums).

2. Kadra centrā notveriet citu objektu (kas atrodas tādā pašā attālumā no kameras kā paredzētais objekts),

nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu, lai sāktu video ierakstu, un mainiet kompozīciju.

B Piezīme par kameras temperatūru

• Kameras temperatūra var būtiski paaugstināties, piemēram, ja kameru

ilgstoši izmanto video ierakstīšanai vai izmanto vietās, kur apkārtējās

vides temperatūra ir augsta.

• Ja kamera video ierakstīšanas laikā ļoti sakarst, pēc 30 sekundēm tā

automātiski pārtrauc ierakstīšanu.

Kameras monitorā parādās, cik sekunžu (B30s) atlicis līdz automātiskās

pārtraukšanas aktivizēšanai.

Piecas sekundes pēc video ieraksta pārtraukšanas kamera izslēdzas.

Pagaidiet, līdz kameras iekšējā temperatūra samazinās, pirms kameru

lietojat atkal.

1 5s

Video ierakstīšana un atskaņošana

75


Video ierakstīšana

B Video opcijas un maksimālais ieraksta laiks

Video opcijas

(A77)

Iekšējā atmiņa (apmēram 39 MB) Atmiņas karte (4 GB) 2

n HD 720p (1280×720) – 1 15 min

m VGA (640×480) 25 s 45 min

W QVGA (320×240) 1min 32s 2h 45min

Visi skaitļi ir aptuveni. Maksimālais ierakstīšanas ilgums var atšķirties atkarībā no atmiņas kartes markas.

1 Ja videofaili tiek saglabāti kameras iekšējā atmiņā, n HD 720p (1280×720) atlasīt nevar.

2 Maksimālais viena videofaila lielums ir 2 GB; maksimālais viena video ieraksta laiks ir 29 minūtes pat

tad, ja atmiņas kartē pietiek vietas arī ilgākam ierakstam. Ieraksta laikā tiek parādīts viena

uzņemamā video maksimālais video ieraksta laiks.

Video ierakstīšana un atskaņošana

C Pieejamās video ierakstīšanas funkcijas

• Video ierakstīšanai tiek piemēroti pašreizējā uzņemšanas režīma ekspozīcijas kompensācijas, baltā balansa

un krāsu opciju iestatījumi. Ja iespējots makro režīms, videoklipā var ierakstīt objektus, kas atrodas tuvāk

kamerai. Vispirms apstipriniet iestatījumus, tikai tad sāciet video ierakstu.

• Var izmantot automātisko taimeri (A52). Ja pēc automātiskā taimera iespējošanas tiek nospiesta poga

b (e video ierakstīšana), kamera sāk ierakstīt video pēc norādītā laika – divām vai desmit sekundēm.

• Zibspuldze neuzplaiksnīs.

• Ja iestatīšanas izvēlnē funkcijas Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana) (A83)

iestatījums ir Auto (Automātisks), tiek iespējota elektroniskā vibrāciju samazināšana un samazināta

kameras drebēšana.

• Pirms video ieraksta sākuma nospiediet pogu d, lai atlasītu cilni D (video), un pielāgojiet video

iestatījumus (A77).

76


Video ierakstīšanas iestatījumu maiņa (video izvēlne)

Uzņemšanas ekrānā M poga d M cilne D (A10)

Video ierakstīšana

Var pielāgot tabulā minētos iestatījumus.

Movie

Movie options

Autofocus mode

Wind noise reduction

Vienums Apraksts A

Movie options (Video

opcijas)

Autofocus mode

(Autofokusa režīms)

Wind noise reduction

(Vēja trokšņa

mazināšana)

Pieejami šādi video uzņemšanas režīmi:

n HD 720p (1280×720), m VGA (640×480) un

W QVGA (320×240).

Video ar izmēru attiecību 16:9 var ierakstīt, atlasot n HD

720p (1280×720).

Atlasiet A Single AF (Viens AF) (noklusējuma

iestatījums), kas fiksē fokusu, kad sākas video ieraksts, vai

B Full-time AF (Pilna laika AF), kas video ieraksta laikā

nepārtraukti fokusē. Kad ir atlasīts B Full-time AF (Pilna

laika AF), iespējams, ierakstītajā video dzirdēsit kameras

fokusēšanas skaņu. Ja vēlaties novērst kameras fokusēšanas

skaņas ierakstīšanu, atlasiet A Single AF (Viens AF).

Iestatiet On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts) (noklusējuma

iestatījums), lai atlasītu, vai video ieraksta laikā jāsamazina vēja

radītais troksnis.

E47

E48

E48

Video ierakstīšana un atskaņošana

77


Video atskaņošana

1 Nospiediet c (atskaņošanas) pogu, lai kameru

pārslēgtu atskaņošanas režīmā.

• Nospiediet kursortaustiņu, lai izvēlētos vēlamo video.

• Videofailus apzīmē video opciju ikona (A76).

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0010 1 0. AVI

20s

2 Nospiediet pogu k.

• Tiek atskaņots video.

Darbība video atskaņošanas laikā

Monitora augšdaļā tiek rādīta atskaņošanas vadība.

Nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai izvēlētos vadīklu. Ir

pieejamas turpmāk aprakstītās funkcijas.

Pauzēšana

4s

Skaļuma

indikators

Atskaņošanas

laikā

Video ierakstīšana un atskaņošana

Darbība Izmantojiet Apraksts

Attīšana A Lai attītu video, turiet nospiestu pogu k.

Tīšana uz

priekšu

Pauzēšana

B Lai pārtītu video uz priekšu, turiet nospiestu pogu k.

E

Nospiediet pogu k, lai pauzētu atskaņošanu.

Šādas darbības var veikt atskaņošanas pauzes laikā, izmantojot

vadību monitora augšdaļā.

C

D

Nospiediet pogu k, lai attītu video par vienu kadru. Turiet

nospiestu pogu k, lai veiktu nepārtrauktu attīšanu pa

vienam kadram.

Nospiediet pogu k, lai pārtītu video uz priekšu par vienu

kadru. Turiet nospiestu pogu k, lai veiktu nepārtrauktu

pārtīšanu uz priekšu pa vienam kadram.

F

Nospiediet pogu k, lai atsāktu atskaņošanu.

Pabeigt G

Nospiediet pogu k, lai atgrieztos pilnrāmja kadra atskaņošanas

režīmā.

78


Video atskaņošana

Skaļuma regulēšana

Video atskaņošanas laikā pagrieziet tālummaiņas vadību uz g vai f (A5).

Videofaila dzēšana

Lai dzēstu video, pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā (A30) vai sīktēlu atskaņošanas

režīmā (A31) atlasiet vēlamo videofailu un nospiediet pogu l (A32).

Video ierakstīšana un atskaņošana

B Piezīme par video atskaņošanu

Video, kas uzņemti ar citu kameru, nevis ar COOLPIX S2600, nav iespējams atskaņot.

79


Kameras vispārīgie

iestatījumi

Šajā sadaļā ir aprakstīti dažādi iestatījumi, kurus var pielāgot z iestatīšanas izvēlnē.

8m 0s

1 350

• Lai iegūtu informāciju par kameras izvēļņu izmantošanu, skatiet sadaļu „Izvēļņu

izmantošana (d poga)” (A10).

• Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet Atsauču sadaļa, „Iestatīšanas izvēlne” (E49).

Set up

Welcome screen

Time zone and date

Monitor settings

Print date

Electronic VR

Motion detection

AF assist

Kameras vispārīgie iestatījumi

81


Kameras vispārīgie iestatījumi

Iestatīšanas izvēlne

Nospiediet pogu d M z (iestatīšanas) cilne (A10)

Iestatīšanas izvēlnē atlasot cilni z, var mainīt tabulā

minētos iestatījumus.

Set up

Welcome screen

Time zone and date

Monitor settings

Print date

Electronic VR

Motion detection

AF assist

Kameras vispārīgie iestatījumi

Opcija Apraksts A

Welcome screen

(Sveiciena ekrāns)

Time zone and date

(Laika josla un

datums)

Monitor settings

(Monitora

iestatījumi)

Print date (Datuma

uzdrukāšana)

Ļauj atlasīt attēlu, kas tiek parādīts kā sveiciena ekrāns, ieslēdzot

kameru. Atlasiet COOLPIX, lai parādītu COOLPIX logotipu. Lai

izmantotu ar šo kameru uzņemtu attēlu kā sveiciena ekrānu,

atlasiet Select an image (Atlasīt attēlu).

Ļauj iestatīt ar kameras datumu un laiku saistītus iestatījumus.

Iestatījums Time zone (Laika josla) ļauj noteikt laika joslu,

kurā kamera tiek izmantota, kā arī to, vai tiek vai netiek aktivizēts

vasaras laiks. Kad atlasīts ceļojuma galamērķis (x), kamera

automātiski aprēķina laika starpību starp ceļojuma galamērķi un

vietējo laika joslu (w) un saglabā attēlus, izmantojot ceļojuma

galamērķa datumu un laiku.

Ļauj atlasīt informāciju, kas tiek rādīta uzņemšanas un

atskaņošanas režīmā. Ja atlasāt Framing grid+auto info

(Kadrēšanas režģis+automātiskā informācija), uzņemot

tiek parādīts režģis, lai palīdzētu kadrēt uzņēmumu.

Noklusējuma iestatījums ir Auto info (Automātiskā režīma

informācija).

Var mainīt arī attēla apskates iestatījumu vai monitora

spilgtumu.

Ļauj uzņemšanas laikā attēlos uzrādīt uzņemšanas datumu un

laiku. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts).

• Datumu nevar uzrādīt šādos gadījumos:

- izmantojot sižeta režīmu Panorama assist (Panorāmas

palīgrežīms);

- uzņemot video.

E49

E50

E53

E55

82


Iestatīšanas izvēlne

Opcija Apraksts A

Electronic VR

(Elektroniskā

vibrāciju

samazināšana)

Motion detection

(Kustības

uztveršana)

AF assist (AF palīgs)

Digital zoom

(Digitālā

tālummaiņa)

Sound settings

(Skaņas iestatījumi)

Auto off

(Automātiska

izslēgšanās)

Ļauj mazināt attēlu izplūšanu, ko rada kameras izkustēšanās

uzņemšanas laikā. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts).

Ja uzņemšanas laikā kamera uztver vibrācijas vai objekta

kustības, tiek automātiski paaugstināta ISO jutība un aizvara

ātrums, lai samazinātu izplūšanu. Ja kamera uztver vibrāciju un

palielina aizvara ātrumu, deg zaļš indikators r.

Noklusējuma iestatījums ir Auto (Automātisks).

• Izmantojot dažus uzņemšanas režīmus vai iestatījumus,

kustība netiek uztverta. Šādā gadījumā indikators r netiek

parādīts.

Ja iestatījums ir Auto (Automātisks), iedegas AF

palīggaismotājs (A2), lai palīdzētu kamerai veikt fokusēšanu

tumsā. Noklusējuma iestatījums ir Auto (Automātisks).

• Maksimālajā platleņķa pozīcijā gaismotāja diapazons ir

apmēram 1,9 m; bet maksimālajā telefoto pozīcijā –

apmēram 1,1 m.

• Atkarībā no fokusa apgabala novietojuma vai izvēlētā sižeta

režīma AF palīggaismotājs var neiedegties, pat ja ir atlasīta

opcija Auto (Automātisks).

Ja iestatīts uz On (Ieslēgts), griežot tālummaiņas vadību uz

g (i) maksimālajā optiskās tālummaiņas stāvoklī, tiek

iedarbināta digitālā tālummaiņa (A27).

Noklusējuma iestatījums ir On (Ieslēgts).

Ļauj ieslēgt un izslēgt dažādas kameras skaņas.

Pēc noklusējuma funkciju Button sound (Pogu skaņa) un

Shutter sound (Aizvara skaņa) iestatījums ir On (Ieslēgts).

• Izmantojot dažus uzņemšanas režīmus vai iestatījumus,

darbības skaņa ir atspējota.

Ļauj iestatīt laiku, kas paiet pirms monitora izslēgšanās, lai

taupītu enerģiju.

Noklusējuma iestatījums ir 1 min (1 min.).

E56

E57

E58

E58

E59

E59

Kameras vispārīgie iestatījumi

83


Iestatīšanas izvēlne

Kameras vispārīgie iestatījumi

Opcija Apraksts A

Format memory

(Formatēt atmiņu)/

Format card

(Formatēt karti)

Ļauj formatēt iekšējo atmiņu (tikai tad, ja nav ievietota atmiņas

karte) vai atmiņas karti (ja tā ir ievietota).

• Visi iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātie dati

formatēšanas laikā tiek izdzēsti un nav atjaunojami.

Pirms formatēšanas svarīgos attēlus noteikti pārsūtiet uz

datoru un saglabājiet tos.

E60

Language (Valoda) Izvēlieties valodu kameras monitora displejam. E61

Video mode (Video

režīms)

Charge by

computer

(Uzlādēšana,

izmantojot datoru)

Blink warning

(Mirkšķināšanas

brīdinājums)

Reset all (Atiestatīt

visu)

Firmware version

(Programmaparatūr

as versija)

Pielāgojiet video režīma iestatījumus, kas nepieciešami, lai

savienotu ar televizoru. Atlasiet NTSC un PAL.

Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātisks) (noklusējuma

iestatījums), kameras akumulatoru var uzlādēt, pievienojot

kameru datoram (ja dators spēj nodrošināt barošanu).

• Veicot uzlādi, izmantojot datoru, nepieciešams vairāk laika,

nekā lietojot uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-69P. Turklāt,

veicot uzlādi, izmantojot datoru un pārsūtot attēlus uz

datoru, akumulatora uzlāde būs ilgāka.

Uzreiz pēc attēla uzņemšanas, izmantojot seju uztveršanas

funkciju (A61) (izņemot gadījumus, kad tiek lietots

viedportretēšanas režīms), ja kamera uztver cilvēku ar aizvērtām

acīm, parādās ziņojums Did someone blink? (Vai kāds

mirkšķināja?), ļaujot pārbaudīt attēlu. Noklusējuma

iestatījums ir Off (Izslēgts).

Ļauj atiestatīt kameras iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Konkrētus iestatījumus, piemēram, Time zone and date

(Laika josla un datums) un Language (Valoda) nevar

atiestatīt.

Skatīt pašreizējo kameras programmaparatūras versiju.

E61

E62

E64

E66

E68

84


E

Atsauču sadaļa

Atsauču sadaļā ir sīka informācija un padomi par kameras izmantošanu.

Uzņemšana

Panorāmas palīgrežīma izmantošana..........................................................................E2

Atskaņošana

Izlasē iekļauto attēlu režīms............................................................................................. E4

Automātiskās kārtošanas režīms.................................................................................... E7

Kārtošanas pēc datuma režīms....................................................................................... E9

Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli).............................................................................E10

Kameras pievienošana televizoram (atskaņošana televizorā)...........................E17

Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana) ..............................................E18

Izvēlne

Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))..............................................E24

Viedportretēšanas izvēlne ..............................................................................................E34

Atskaņošanas izvēlne .......................................................................................................E36

Video izvēlne .......................................................................................................................E47

Iestatīšanas izvēlne............................................................................................................E49

Papildinformācija

Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi .................................................................E69

Papildu piederumi.............................................................................................................E70

Kļūdu ziņojumi....................................................................................................................E71

Atsauču sadaļa

E1


Atsauču sadaļa

Panorāmas palīgrežīma izmantošana

Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet trijkāji.

Uzņemšanas ekrānā M A (uzņemšanas režīma) poga M x (ikona: otrā no augšas*) M K M

U panorāmas palīgrežīms

* Parādās izvēlētā sižeta režīma ikona. Noklusējuma iestatījums ir x (Scene auto selector (Sižeta

automātiskais atlasītājs)).

1 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos virzienu,

kādā attēli tiks savienoti, un nospiediet pogu k.

• Parādās panorāmas virziena ikonas.

Atlasiet virzienu, kādā attēli tiks savienoti pabeigtajā

panorāmā; pa labi (I), pa kreisi (J), uz augšu (K) vai uz leju

(L).

• Tiek rādīta dzeltenā panorāmas virziena ikona (I I)

izvēlētajam režīmam un virziens tiek fiksēts, kad tiek

nospiests k. Ikona mainās uz balto fiksētā virziena I ikonu.

• Ja nepieciešams, piemērojiet zibspuldzes režīma (A50), automātiskā taimera (A52),

makro režīma (A53) un ekspozīcijas kompensācijas (A54) iestatījumus.

• Vēlreiz nospiediet pogu k, lai izvēlētos citu virzienu.

8m 0s

1 350

Atsauču sadaļa

2 Iekadrējiet panorāmas ainas pirmo daļu

un uzņemiet pirmo attēlu.

• Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra centrā

esošo objektu.

• Trešdaļa attēla parādīsies caurspīdīga.

8m 0s

1 350

3 Uzņemiet nākamo attēlu.

• Kadrējiet nākamo attēlu tā, lai viena trešdaļa no

kadra pārklātu pirmo attēlu, un nospiediet aizvara

atbrīvošanas pogu.

• Atkārtojiet, līdz uzņemts sižeta pabeigšanai

nepieciešamais attēlu skaits.

End

8m 0s

1 349

E2


Panorāmas palīgrežīma izmantošana

4 Kad uzņemšana pabeigta, nospiediet pogu k.

• Kamera pārslēdzas atpakaļ 1. darbībā.

8 m 0 s

End 1 347

B Piezīmes par panorāmas palīgrežīmu

• Pēc pirmā attēla uzņemšanas nevar regulēt iestatījumus zibspuldzes režīmam, automātiskajam taimerim,

makro režīmam un ekspozīcijas kompensācijai. Pēc pirmā attēla uzņemšanas attēlus nevar dzēst, tāpat

nevar veikt tālummaiņu vai iestatījuma Image mode (Attēla režīms) (A57) pielāgošanu.

• Panorāmas sērija tiek pārtraukta, ja automātiskās izslēgšanās funkcija (E59) pāriet gaidstāves režīmā

uzņemšanas laikā. Ieteicams iestatīt ilgāku laiku, pirms tiek iespējota automātiskās izslēgšanās funkcija.

C R indikators

Sižeta režīmā Panorama assist (Panorāmas palīgrežīms) visiem

panorāmas attēliem tiek fiksēta ekspozīcijas, baltā balansa un fokusa

vērtība, kas noteikta katras sērijas pirmajam attēlam.

Kad tiek uzņemts pirmais attēls, tiek parādīta ikona R, lai

norādītu, ka ekspozīcija, baltā balanss un fokuss ir fiksēti.

End

8m 0s

1 349

Atsauču sadaļa

C Panorāmu veidošana, izmantojot Panorama Maker 6

• Pārsūtiet attēlus uz datoru (A71) un izmantojiet programmu Panorama Maker 6, lai apvienotu tos

panorāmā.

• Datorā no komplektācijā iekļautā ViewNX 2 Installer (ViewNX 2 instalētājs) kompaktdiska (A69) var

instalēt programmu Panorama Maker 6.

• Kad instalēšana ir pabeigta, izpildiet turpmākos norādījumus, lai palaistu Panorama Maker 6.

Windows: izvēlieties izvēlni Start (Sākt)>All Programs (Visas programmas)>ArcSoft Panorama

Maker 6>Panorama Maker 6.

Mac OS X: atveriet Applications (Lietojumprogrammas) un veiciet dubultklikšķi uz ikonas

Panorama Maker 6.

• Lai saņemtu papildinformāciju par Panorama Maker 6 izmantošanu, skatiet ekrānā redzamos norādījumus,

kā arī palīdzības informāciju, kas iekļauta Panorama Maker 6.

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).

E3


Izlasē iekļauto attēlu režīms

Izlasē iekļautos attēlus var kārtot deviņos albumos (šī opcija nav pieejama videofailiem).

Kad attēli ir pievienoti, atlasot izlasē iekļauto attēlu režīmu, var izvēlēties aplūkot tikai

izlasē iekļautos attēlus.

• Kārtojot albumus pēc tēmas vai objekta veida, tiek atvieglota konkrētā attēla atrašana.

• Vienu attēlu var pievienot vairākiem albumiem.

• Katram albumam var pievienot līdz pat 200 attēlu.

Attēlu pievienošana albumiem

1 Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai sīktēlu

atskaņošanas režīmā atlasiet izlasei

pievienojamo attēlu un nospiediet pogu k.

• Izlasē iekļauto attēlu režīmā attēlus nevar pievienot

albumiem.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 4/ 4

2 Nospiediet kursortaustiņu, lai izvēlētos

vajadzīgo albumu, un nospiediet pogu k.

Favorite pictures

Atsauču sadaļa

Back

Add

E4


Izlasē iekļauto attēlu režīms

Albuma attēlu skatīšana

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M c pogu M h Favorite pictures (Izlasē iekļautie attēli)

Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu albumu, pēc tam

Favorite pictures

nospiediet pogu k, lai atskaņotu atlasītā albuma attēlus.

• Albuma atlases ekrānā ir pieejamas turpmāk minētās

darbības.

- Poga d: maina albuma ikonu (to krāsas un formu)

(E6).

Choose icon

- Poga l: dzēš visus atlasītā albuma attēlus.

• Skatot attēlus pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai sīktēlu atskaņošanas režīmā,

nospiediet pogu d, lai atlasītu funkciju izlasē iekļauto attēlu izvēlnē (A67).

Attēlu izņemšana no albumiem

Pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā izlasē iekļauto attēlu

režīmā nospiediet pogu k, lai izņemtu attēlu. Parādās

apstiprinājuma dialoglodziņš.

Izvēlieties Yes (Jā) un nospiediet pogu k, lai izņemtu

attēlu no albuma.

Remove selected picture or

pictures from favorites?

Yes

No

Atsauču sadaļa

B Piezīme par attēlu dzēšanu izlases attēlu režīmā

Pievienojot attēlus albumiem, attēli netiek fiziski kopēti albumos vai pārvietoti no mapes, kurā tie sākotnēji

tika ierakstīti. Albumiem tiek pievienoti tikai attēlu failu nosaukumi. Izlasē iekļauto attēlu režīmā tiek atskaņoti

attēli, kas atbilst noteiktajam albumam pievienoto failu nosaukumiem.

Izlasē iekļauto attēlu režīmā dzēšot attēlu, attēls tiek neatgriezeniski dzēsts ne tikai no albuma, bet attēla fails

tiek dzēsts arī no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes.

E5


Izlasē iekļauto attēlu režīms

Albumiem piešķirto ikonu maiņa

Albuma atlases ekrānā (A66, E5) atlasiet albumu un

nospiediet pogu d, lai mainītu albuma ikonu.

• Atlasiet krāsu, nospiediet pogu k, atlasiet ikonu un

nospiediet pogu k, lai mainītu ikonu.

Choose icon

Back

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par albumu ikonām

• Atsevišķi izvēlieties albumu ikonas iekšējai atmiņai un visām izmantotajām atmiņas kartēm.

• Lai mainītu iekšējā atmiņā glabātus attēlus ietveroša albuma ikonu, izņemiet no kameras atmiņas karti.

• Ikonu noklusējuma iestatījums ir melni cipari.

E6


Automātiskās kārtošanas režīms

Attēli automātiski tiek kārtoti kategorijās, piemēram, portreti, ainavas un video.

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M c poga M F Automātiskās kārtošanas režīms

Ar kursortaustiņa palīdzību atlasiet kategoriju un

Portraits

nospiediet pogu k, lai atskaņotu atlasītās kategorijas

attēlus.

• Kad tiek parādīts kategorijas atlases ekrāns, pieejama

šāda darbība.

- Poga l: dzēš visus atlasītās kategorijas attēlus.

Other scenes

• Skatot attēlus pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai

sīktēlu atskaņošanas režīmā, nospiediet pogu d, lai atlasītu funkciju automātiskās

kārtošanas izvēlnē (A67).

Automātiskās kārtošanas režīma kategorijas

Kategorija

Z Smile (Smaids)

D Portraits (Portreti)

u Food (Ēdieni)

U Landscape (Ainava)

V Dusk to dawn (No

krēslas līdz rītausmai)

D Close-ups (Tuvplāni)

O Pet portrait

(Mājdzīvnieka portrets)

D Movie (Video)

X Retouched copies

(Retušētas kopijas)

W Other scenes (Citi

sižeti)

Apraksts

Attēli, kas uzņemti viedportretēšanas režīmā (A46) ar smaida

taimera iestatījumu On (Ieslēgts).

Attēli, kas uzņemti A (automātiskajā) režīmā (A36) ar iestatītu seju

uztveršanu (A61).

Attēli, kas uzņemti sižeta režīmā Portrait (Portrets)*, Night portrait

(Nakts portrets)*, Party/indoor (Viesības/iekštelpās) un

Backlighting (Pretgaisma)* (A39).

Attēli, kas uzņemti viedportretēšanas režīmā (A46) ar smaida

taimera iestatījumu Off (Izslēgts).

Attēli, kas uzņemti sižeta režīmā Food (Ēdieni) (A39).

Attēli, kas uzņemti sižeta režīmā Landscape (Ainava)* (A39).

Attēli, kas uzņemti sižeta režīmā Night landscape (Nakts ainava)*,

Sunset (Saulriets), Dusk/dawn (Krēsla/ausma) un Fireworks

show (Salūts) (A39).

Attēli, kas uzņemti A (automātiskajā) režīmā ar makro režīma

iestatījumu (A53).

Attēli, kas uzņemti sižeta režīmā Close-up (Tuvplāns)* (A39).

Attēli, kas uzņemti sižeta režīmā Pet portrait (Mājdzīvnieka

portrets) (A39).

Video (A74).

Kopijas, kas izveidotas, izmantojot rediģēšanas funkcijas (E10).

Visi citi attēli, ko nevar iekļaut nevienā no iepriekš minētajām

kategorijām.

* Arī sižeta automātiskā atlasītāja režīmā (A40) uzņemtos attēlus var kārtot attiecīgās kategorijās.

Atsauču sadaļa

E7


Automātiskās kārtošanas režīms

B Piezīmes par automātiskās kārtošanas režīmu

• Automātiskās kārtošanas režīmā katrai kategorijai var pievienot līdz pat 999 attēliem un video failiem. Ja

noteiktajā kategorijā jau ir sakārtoti 999 attēli vai video, jaunus attēlus un video šai kategorijai vairs nevar

pievienot un tos nevar parādīt automātiskās kārtošanas režīmā. Attēlus un video, ko nav iespējams

pievienot kategorijai, var parādīt parastajā atskaņošanas režīmā (A30) vai kārtošanas pēc datuma režīmā

(E9).

• Automātiskās kārtošanas režīmā nevar parādīt attēlus vai videofailus, kas kopēti no iekšējās atmiņas uz

atmiņas karti vai pretēji (E46).

• Attēlus vai video, kas ierakstīti ar citu kameru, nevis COOLPIX S2600, nevar parādīt automātiskās kārtošanas

režīmā.

Atsauču sadaļa

E8


Kārtošanas pēc datuma režīms

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M c pogu M C List by date (Kārtošana pēc datuma)

Izmantojot kursortaustiņu, atlasiet datumu un nospiediet

List by date

pogu k, lai atskaņotu atlasītajā datumā uzņemtos attēlus.

20/05/201 2

3

• Parādās pirmais atlasītajā datumā uzņemtais attēls.

1 5/05/201 2

2

• Uzņemšanas datuma atlases ekrānā ir pieejamas

turpmāk minētās darbības.

1 0/05/201 2

1

- d poga: kārtošanas pēc datuma izvēlnē var atlasīt

vienu no turpmāk minētajām funkcijām (A67) un

piemērot to visiem atlasītajā datumā uzņemtajiem attēliem.

➝ drukas secība, slīdrāde, aizsardzība

05/05/201 2

1 0

- Poga l: dzēš visus atlasītajā datumā uzņemtos attēlus.

• Skatot attēlus pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai sīktēlu atskaņošanas režīmā,

nospiediet pogu d, lai atlasītu funkciju kārtošanas pēc datuma izvēlnē (A67).

• Kalendāra displejs (A31) nav pieejams kārtošanas pēc datuma režīmā.

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par kārtošanas pēc datuma režīmu

• Var atlasīt līdz 29 datumiem. Ja attēli uzņemti vairāk kā 29 datumos, visi attēli, kas saglabāti agrāk par

pēdējiem 29 datumiem, tiks apvienoti sadaļā Others (Citi).

• Kārtošanas pēc datuma režīmā var parādīt līdz 9 000 pēdējos ierakstītos attēlus.

• Pirms kameras datuma iestatīšanas uzņemtie attēli tiek uzskatīti par uzņemtiem 2012. gada 1. janvārī.

E9


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

Rediģēšanas funkcijas

Izmantojot COOLPIX S2600, rediģējiet attēlus kamerā un uzglabājiet tos kā atsevišķus

failus (E69). Ir pieejamas tālāk aprakstītās rediģēšanas funkcijas.

Rediģēšanas funkcija

Quick retouch (Ātrā retuša)

(E12)

D-Lighting (E12)

Glamour retouch (Elegantā

retuša) (E13)

Filter effects (Filtra efekti)

(E14)

Small picture (Mazs attēls)

(E15)

Apcirpšana (E16)

Apraksts

Viegli radiet retušētas kopijas, kurās uzlabots kontrasts un

piesātinājums.

Izveidojiet pašreizējā attēla kopiju ar uzlabotu spilgtumu un

kontrastu, paspilgtinot attēla tumšās daļas.

Samaziniet sejas krāsas toņa kontrastu un padariet sejas attēlā

mazākas un ar lielākām acīm.

Piemērojiet dažādus efektus, izmantojot digitālo filtru. Pieejamie

efekti ir Soft (Kontrasta mazināšana), Selective color (Atlases

krāsa), Cross screen (Tīklots ekrāns), Fisheye (Platleņķis) un

Miniature effect (Miniatūrefekts).

Izveidojiet nelielu attēla kopiju, kas piemērota nosūtīšanai e-pasta

pielikumos.

Palielina attēlu vai precizē kompozīciju un izveido kopiju, kur

iekļauta tikai monitorā redzamā daļa.

Atsauču sadaļa

E10

B Piezīmes par attēlu rediģēšanu

• Attēlus, kas uzņemti ar funkcijas Image mode (Attēla režīms) iestatījumu P 4224×2376 (A57), nevar

rediģēt.

• COOLPIX S2600 rediģēšanas funkcijas nav pieejamas attēliem, kas uzņemti ar citām digitālajām kamerām.

• Ja attēlā nav uztverta seja, tad kopijas izveidei nevar izmantot elegantās retušas opciju (E13).

• Ar COOLPIX S2600 kameru izveidotās rediģētās kopijas cita ražotāja vai modeļa digitālajā kamerā,

iespējams, tiks rādītas nepareizi. Tāpat, izmantojot cita ražotāja vai modeļa digitālo kameru, tās, iespējams,

nevarēs pārsūtīt uz datoru.

• Rediģēšanas funkcijas nav pieejamas, ja iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē nav pietiekami daudz brīvas vietas

rediģēto kopiju saglabāšanai.


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

C Attēlu rediģēšanas ierobežojumi

Piemērojot rediģētai kopijai kādu citu rediģēšanas funkciju, ņemiet vērā tālāk minētos ierobežojumus.

Lietotā rediģēšanas

funkcija

Quick retouch (Ātrā

retuša)

D-Lighting

Filter effects (Filtra

efekti)

Glamour retouch

(Elegantā retuša)

Small picture (Mazs

attēls)

Apcirpšana

Izmantojamā rediģēšanas funkcija

Var izmantot elegantās retušas, mazā attēla vai apgriešanas funkcijas. Ātrās

retušas, D-Lighting un filtra efektu funkcijas nevar izmantot vienlaikus.

Var izmantot citu rediģēšanas funkciju, izņemot eleganto retušu.

Nevar izmantot citu rediģēšanas funkciju.

• Kopijas, kas izveidotas ar rediģēšanas funkciju, nevar turpmāk rediģēt ar to pašu funkciju, kas izmantota, lai

tās izveidotu.

• Ja maza attēla vai apgriešanas funkciju apvienojat ar kādu citu rediģēšanas funkciju, lietojiet maza attēla un

apgriešanas funkciju pēc citas rediģēšanas funkcijas.

• Attēliem, kas uzņemti ar sejas krāsas izlīdzināšanas funkciju (E34), var izmantot retušas efektus,

piemēram, elegantās retušas funkcijas sejas krāsas izlīdzināšanas efektu.

C Oriģinālie un rediģētie attēli

• Dzēšot attēla oriģinālu, ar rediģēšanas funkcijām izveidotās kopijas netiek dzēstas; attēlu oriģināli netiek

dzēsti, dzēšot ar rediģēšanas funkcijām izveidotās kopijas.

• Rediģētās kopijas tiek saglabātas ar tādu pašu ierakstīšanas datumu un laiku kā oriģināli.

• Rediģētajām kopijām netiek piemēroti oriģinālo attēlu drukas secības (E36) un aizsardzības iestatījumi

(E41).

Atsauču sadaļa

E11


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

k Quick Retouch (Ātrā retuša): kontrasta un piesātinājuma

palielināšana

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M

k Quick retouch (Ātrā retuša)

Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

veiktā uzlabojuma apjomu, un nospiediet pogu k.

• Sākotnējais variants būs redzams pa kreisi, bet rediģētais

variants – pa labi.

• Lai izietu bez kopijas saglabāšanas, nospiediet pogu d.

• Ar ātrās retušas opciju izveidotas kopijas var atpazīt pēc ikonas

s, kas parādās atskaņošanas laikā.

Quick retouch

Normal

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 Amount

4/ 4

I D-Lighting: spilgtuma un kontrasta palielināšana

Atsauču sadaļa

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M

I D-Lighting

Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos OK

(Labi), un nospiediet pogu k.

• Sākotnējais variants būs redzams pa kreisi, bet rediģētais

variants – pa labi.

D-Lighting

OK

Cancel

• D-lighting kopijas var atpazīt pēc ikonas c, kas tiek parādīta

atskaņošanas laikā.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 4/ 4

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).

E12


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

s Glamour Retouch (Elegantā retuša): sejas krāsas

izlīdzināšana, padara sejas mazākas un ar lielākām acīm

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M

s Glamour retouch (Elegantā retuša)

1 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

All (Visi) vai Skin softening (Sejas krāsas

Glamour retouch

izlīdzināšana), un nospiediet pogu k.

• All (Visi): izlīdziniet sejas krāsas toņus, padariet sejas attēlā

mazākas un ar lielākām acīm.

• Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana): sejas krāsas

toņu izlīdzināšana.

All

• Tiek parādīts priekšskatījuma ekrāns.

• Lai izietu no funkcijas Glamour retouch (Elegantā retuša) iestatījumu ekrāna,

nesaglabājot izmaiņas, nospiediet J.

Select

2 Priekšskatiet efekta iedarbību attēlā.

• Tiek izlīdzināti sejas krāsas toņi maksimāli 12 sejām; toņu

izlīdzināšanas secība ir atkarīga no seju tuvuma kadra

centram.

• Ja sejas krāsas izlīdzināšana veikta vairāk nekā vienai sejai,

nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai parādītu citu seju.

• Lai mainītu efekta intensitāti, nospiediet pogu d, lai

atgrieztos 1. darbībā.

• Nospiežot pogu k, tiek izveidota jauna, rediģēta kopija.

• Ar elegantās retušas opciju izveidotās kopijas var atpazīt

pēc ikonas u, kas parādās atskaņošanas režīmā.

Back

Preview

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 Save

Atsauču sadaļa

4/ 4

B Piezīmes par eleganto retušu

• Elegantās retušas funkcija var nedarboties, kā paredzēts; tas atkarīgs no virziena, kādā ir pavērstas sejas, vai

no seju spilgtuma attēlā.

• Ja attēlā nav uztvertas sejas, parādās brīdinājums un ekrāns pārslēdzas atpakaļ atskaņošanas izvēlnē.

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).

E13


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

p Filter Effects (Filtra efekti): digitālo filtru efektu piemērošana

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M

p Filter effects (Filtra efekti)

Veids

Soft (Kontrasta

mazināšana)

Selective color

(Atlases krāsa)

Cross screen (Tīklots

ekrāns)

Fisheye (Platleņķis)

Miniature effect

(Miniatūrefekts)

Apraksts

Samaziniet attēla kontrastu, izplūdinot no centra uz ārpusi. Attēlos, kas

uzņemti ar seju uztveršanas (A61) vai mājdzīvnieku uztveršanas (A45)

funkciju, apgabali ap sejām tiks izplūdināti.

Saglabājiet attēlā vienu norādīto krāsu, pārējās attēla krāsas padarot

melnbaltas.

Rada zvaigznītēm līdzīgus gaismas starus, ko izstaro dažādi spilgti

priekšmeti, piemēram, saules atspīdumi un pilsētas apgaismojums. Šis

efekts ir piemērots nakts ainavām.

Izveidojiet attēlu, kas izskatās kā uzņemts ar platleņķa objektīvu. Šis efekts

ir lieliski piemērots attēliem, kas uzņemti makro režīmā.

Izveidojiet attēlu, kas izskatās kā makro režīmā uzņemta miniatūra. Šis

efekts piemērots attēliem, kas uzņemti no augstas vietas un kur galvenais

objekts ir attēla centrā.

Atsauču sadaļa

1 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai atlasītu

efektu veidu, un nospiediet pogu k.

• Ja atlasīta opcija Cross screen (Tīklots ekrāns), Fisheye

(Platleņķis) vai Miniature effect (Miniatūrefekts),

turpiniet ar 3. darbību.

Filter effects

Soft

Selective color

Cross screen

Fisheye

Miniature effect

2 Pielāgojiet efektu un nospiediet pogu k.

• Izmantojot Soft (Kontrasta mazināšana): nospiediet H

vai I, lai atlasītu izlīdzināšanas apgabalu.

• Izmantojot Selective color (Atlases krāsa): nospiediet H

vai I, lai atlasītu saglabājamo krāsu.

• Lai atgrieztos atlases ekrānā Filter effects (Filtra efekti),

neveicot izmaiņas, nospiediet J.

Soft

Normal

Extent

Piemērs: Soft (Kontrasta

mazināšana)

E14


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

3 Pārbaudiet rezultātus un nospiediet pogu k.

• Tiek izveidota jauna, rediģēta kopija.

• Nospiediet J, lai atlasītu iepriekšējo attēlu.

• Lai izietu bez kopijas saglabāšanas, nospiediet pogu d.

Preview

Back

Save

• Ar filtra efektu opciju izveidoto attēlu kopijas var atpazīt

pēc ikonas c, kas parādās atskaņošanas režīmā.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004. 0 0 JPG

4/ 4

g Small Picture (Mazs attēls): attēla izmēra samazināšana

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M

g Small picture (Mazs attēls)

1 Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos

vēlamo kopijas izmēru, un nospiediet pogu k.

• Pieejamie izmēri: 640×480, 320×240 un 160×120.

Small picture

640×480

320×240

160×120

Atsauču sadaļa

2 Izvēlieties Yes (Jā) un nospiediet pogu k.

• Tiek izveidota jauna, mazāka kopija (aptuvenā kompresijas

pakāpe – 1:16).

• Kopija tiek parādīta melnā rāmī.

Create small picture file?

Yes

No

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).

E15


Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)

a Apcirpšana: apcirptas attēla kopijas izveide

Izveidojiet kopiju, kurā ir tikai monitorā redzamā daļa, kad parādās u, ja iespējota

atskaņošanas tālummaiņa (A31). Apcirptās kopijas tiek saglabātas kā atsevišķi faili.

1 Palieliniet attēlu, lai apcirptu (A31).

2 Precizējiet kopijas kompozīciju.

• Lai regulētu tālummaiņas proporcijas, nospiediet

tālummaiņas pogas g (i) vai f (h).

• Nospiediet kursortaustiņu H, I, J vai K, lai ritinātu

attēlu, līdz monitorā redzama tikai tā daļa, kuru vēlaties

kopēt.

3 Nospiediet pogu d.

Atsauču sadaļa

4 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos Yes (Jā),

un nospiediet pogu k.

• Tiek izveidota apcirpta kopija.

Save this image as

displayed?

Yes

No

E16

C Attēla lielums

Tā kā saglabājamais apgabals ir samazināts, arī apcirptās kopijas attēla lielums (pikseļos) ir samazināts. Ja

apcirptas kopijas izmērs ir 320 × 240 vai 160 × 120, apskates laikā ap attēlu tiek rādīts melns rāmis, bet ekrāna

kreisajā pusē parādās maza attēla ikona C.

C Attēla apcirpšana tā pašreizējā „vertikālajā” orientācijā

Izmantojiet opciju Rotate image (Pagriezt attēlu) (E43), lai pagrieztu attēlu un parādītu to

ainavorientācijā. Pēc attēla apcirpšanas pagrieziet attēlu atpakaļ „vertikālajā” orientācijā. „Vertikālajā”

orientācijā parādīto attēlu var apcirpt, tuvinot attēlu, līdz pazūd abās monitora malās redzamās melnās joslas.

Apgrieztais attēls parādās ainavorientācijā.

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).


Kameras pievienošana televizoram (atskaņošana televizorā)

Kameru pievienojiet televizoram, izmantojot komplektā iekļauto audio/video kabeli, lai

skatītu attēlus televizorā.

1 Izslēdziet kameru.

2 Pieslēdziet kameru televizoram.

• Savienojiet dzelteno spraudni ar televizora video ieejas kontaktspraudni, bet balto

spraudni – ar audio ieejas kontaktspraudni.

• Pievienojot audio/video vadu, pārliecinieties, ka kameras savienotājs ir pareizi novietots.

Pievienojot vadu kamerai, nelietojiet spēku. Atvienojot kabeli, nevelciet savienotāju no

sāniem.

Dzeltens

Balts

Atsauču sadaļa

3 Pārslēdziet televizoru uz videokanālu.

• Sīkāku informāciju skatiet televizoram pievienotajā dokumentācijā.

4 Lai ieslēgtu kameru, turiet nospiestu pogu c.

• Kamera pārslēgsies atskaņošanas režīmā, attēli parādīsies

TV ekrānā.

• Kamēr kamera būs pieslēgta televizoram, tās ekrāns būs

izslēgts.

B Video Mode (Video režīms)

Pārliecinieties, ka kameras video režīma iestatījums atbilst televizora izmantotajam standartam. Iestatīšanas

izvēlnē (A82) norādiet opcijas Video mode (Video režīms) (E61) iestatījumu.

E17


Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana)

Ar PictBridge saderīgu (F18) printeru lietotāji var pieslēgt kameru tieši printerim un

drukāt attēlus, neizmantojot datoru. Lai drukātu attēlus, veiciet tālāk minētas darbības.

Uzņemiet attēlus

Atlasiet drukājamos attēlus un

kopiju skaitu, izmantojot opciju

Print order (Drukas secība)

(E36)

Pieslēdziet printerim (E19)

Drukājiet attēlus pēc

kārtas (E20)

Drukājiet vairākus attēlus (E21)

Kad drukāšana pabeigta, izslēdziet kameru un atvienojiet USB vadu

Atsauču sadaļa

E18

B Piezīmes par barošanas avotu

• Pievienojot kameru printerim, lietojiet pilnībā uzlādētu bateriju, lai novērstu negaidītu kameras

izslēgšanos.

• Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri EH-62G (komplektā nav iekļauts), kameru COOLPIX S2600 var lādēt,

izmantojot mājas elektrotīkla kontaktligzdu. Nelietojiet citus maiņstrāvas adapterus, jo tas var izraisīt

kameras sakaršanu vai būt par iemeslu nepareizai darbībai.

C Attēlu drukāšana

Var drukāt gan uz datoru pārsūtītos attēlus, gan drukāt, izmantojot tiešo kameras un printera savienojumu,

turklāt ir pieejamas arī attēlu drukāšanas papildu opcijas:

• ievietojiet atmiņas karti ar DPOF saderīga printera karšu slotā;

• aiznesiet atmiņas karti uz digitālo fotolaboratoriju.

Lai drukātu, izmantojot šīs metodes, norādiet attēlus un to izdruku skaitu atmiņas kartē, izmantojot

atskaņošanas izvēlnes opciju Print order (Drukas secība) (E36).


Kameras pievienošana printerim

1 Izslēdziet kameru.

Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana)

2 Ieslēdziet printeri.

• Pārbaudiet printera iestatījumus.

3 Pievienojiet kameru printerim, izmantojot komplektācijā iekļauto USB

vadu.

• Pārliecinieties, ka savienotāji ir vērsti pareizā virzienā. Nemēģiniet ievietot savienotājus slīpi

un neizmantojiet spēku, pievienojot vai atvienojot USB vadu.

4 Kamera tiek automātiski ieslēgta.

• Ja savienojums ir pareizs, kameras monitorā parādās

PictBridge ieslēgšanās ekrāns (1) un pēc tam – ekrāns

Print selection (Drukāšanas izvēle) (2).

Atsauču sadaļa

1 2

Print selection

1 5/05

201 2

NO. 4

4

B Ja netiek parādīts PictBridge ekrāns

Izslēdziet kameru un atvienojiet USB vadu. Kameras iestatīšanas izvēlnē iestatiet Charge by computer

(Uzlādēšana, izmantojot datoru) (E62) iespēju Off (Izslēgts), pēc tam pievienojiet kameru no jauna.

E19


Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana)

Attēlu drukāšana pēc kārtas

Kad kamera pareizi savienota ar printeri (E19), veiciet tālāk minētās darbības, lai

drukātu attēlu.

1 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos

vajadzīgo attēlu, un nospiediet pogu k.

• Pagrieziet tālummaiņas vadību uz f (h), lai pārslēgtu

kameru 12 sīktēlu displeja režīmā, un uz g (i), lai pārslēgtu

atpakaļ pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.

Print selection

1 5/05

201 2

NO. 4

4

2 Izvēlieties Copies (Kopijas) un nospiediet pogu

k.

PictBridge

001 prints

Start print

Copies

Paper size

3 Izvēlieties kopiju skaitu (līdz deviņām) un

nospiediet pogu k.

Copies

Atsauču sadaļa

4 Izvēlieties Paper size (Papīra izmērs) un

nospiediet pogu k.

PictBridge

4

004 prints

Start print

Copies

Paper size

5 Izvēlieties vajadzīgo papīra lielumu un

nospiediet pogu k.

• Lai norādītu papīra izmēru, izmantojot printera

iestatījumus, papīra izmēra izvēlnē izvēlieties Default

(Noklusējums).

Paper size

Default

3.5×5 in.

5×7 in.

100×150 mm

4×6 in.

8×10 in.

Letter

E20


Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana)

6 Izvēlieties Start print (Sākt drukāšanu) un

nospiediet pogu k.

PictBridge

004 prints

Start print

Copies

Paper size

7 Tiek sākta drukāšana.

• Kad drukāšana pabeigta, monitorā parādās 1. darbībā

redzamais drukāšanas izvēles ekrāns.

• Lai atceltu drukāšanu, pirms ir izdrukātas visas kopijas,

nospiediet k pogu.

Printing

002 / 004

Cancel

Pašreizējais kopiju skaits/

kopējais kopiju skaits

Vairāku attēlu drukāšana

Kad kamera pareizi savienota ar printeri (E19), veiciet tālāk minētās darbības, lai

drukātu vairākus attēlus.

1 Kad tiek parādīts ekrāns Print selection

(Drukāšanas izvēle), nospiediet pogu d.

Atsauču sadaļa

2 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos Paper

size (Papīra izmērs), un nospiediet pogu k.

• Lai izietu no drukāšanas izvēlnes, nospiediet pogu d.

Print menu

Print selection

Print all images

DPOF printing

Paper size

E21


Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana)

3 Izvēlieties vajadzīgo papīra lielumu un

nospiediet pogu k.

• Lai norādītu papīra izmēru, izmantojot printera

iestatījumus, papīra izmēra izvēlnē izvēlieties Default

(Noklusējums).

4 Izvēlieties Print selection (Drukāšanas izvēle),

Print all images (Drukāt visus attēlus) vai

DPOF printing (DPOF drukāšana) un

nospiediet pogu k.

Paper size

Default

3.5×5 in.

5×7 in.

100×150 mm

4×6 in.

8×10 in.

Letter

Print menu

Print selection

Print all images

DPOF printing

Paper size

Atsauču sadaļa

Print selection (Drukāšanas izvēle)

Izvēlieties attēlus (līdz 99) un katra attēla kopiju

skaitu (līdz deviņām).

• Nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai atlasītu

attēlus, un nospiediet H vai I, lai norādītu katra

attēla kopiju skaitu.

• Drukāšanai atlasītos attēlus var atpazīt pēc

atzīmes (y) un cipara, kas apzīmē drukājamo

kopiju skaitu. Ja attēliem nav norādīts kopiju

skaits, atlase tiek atcelta.

• Pagrieziet tālummaiņas vadību uz g (i), lai pārslēgtu atpakaļ pilnrāmja kadra

atskaņošanu. Pagrieziet tālummaiņas vadību uz f (h), lai pārslēgtu atpakaļ

12 sīktēlu displejā.

• Kad iestatīšana pabeigta, nospiediet pogu k.

• Kad tiek parādīta pa labi attēlotā izvēlne, atlasiet

Start print (Sākt drukāšanu) un nospiediet

pogu k, lai sāktu drukāšanu. Lai atgrieztos

drukāšanas izvēlnē, izvēlieties Cancel (Atcelt)

un nospiediet pogu k.

Print selection

1 1 3

Back

Print selection

003 prints

5

Start print

Cancel

E22


Kameras pievienošana printerim (tiešā drukāšana)

Print all images (Drukāt visus attēlus)

Tiek izdrukāta viena kopija katram attēlam, kas ir uzglabāts iekšējā atmiņā vai atmiņas

kartē.

• Kad tiek parādīta pa labi attēlotā izvēlne, atlasiet

Start print (Sākt drukāšanu) un nospiediet

pogu k, lai sāktu drukāšanu. Lai atgrieztos

drukāšanas izvēlnē, izvēlieties Cancel (Atcelt)

un nospiediet pogu k.

Print all images

Start print

Cancel

004 prints

DPOF printing (DPOF drukāšana)

Drukājiet attēlus, kuru drukas secība izveidota ar

opciju Print order (Drukas secība) (E36).

• Kad tiek parādīta pa labi attēlotā izvēlne, atlasiet

Start print (Sākt drukāšanu) un nospiediet

pogu k, lai sāktu drukāšanu. Lai atgrieztos

drukāšanas izvēlnē, izvēlieties Cancel (Atcelt)

un nospiediet pogu k.

• Lai skatītu pašreizējo drukas secību, izvēlieties

View images (Skatīt attēlus) un nospiediet

pogu k. Lai drukātu attēlus, vēlreiz nospiediet

pogu k.

DPOF printing

Start print

View images

Cancel

0 1 0 prints

View images 1 0

5 Tiek sākta drukāšana.

• Kad drukāšana pabeigta, monitorā parādās 2. darbībā

redzamā drukāšanas izvēlne.

• Lai atceltu drukāšanu, pirms ir izdrukātas visas kopijas,

nospiediet k pogu.

Back

Printing

002 / 010

Atsauču sadaļa

Cancel

Pašreizējais kopiju skaits/

kopējais kopiju skaits

C Papīra izmēri

Kamera atbalsta šādus papīra izmērus: Default (Noklusējums) (pašreizējā printera noklusētais papīra

izmērs), 3.5×5 in. (3,5×5 collas), 5×7 in. (5×7 collas), 100×150 mm, 4×6 in. (4×6 collas), 8×10 in.

(8×10 collas), Letter (Vēstule), A3 un A4. Parādīsies tikai konkrētā printera atbalstīti papīra izmēri. Lai

norādītu papīra izmēru, izmantojot printera iestatījumus, papīra izmēra izvēlnē izvēlieties Default

(Noklusējums).

E23


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

• Skatiet sadaļu „Attēla izmēra maiņa (Image Mode (Attēla režīms))” (A57), lai iegūtu

plašāku informāciju par Image mode (Attēla režīms).

White Balance (Baltā balanss) (Nokrāsu pielāgošana)

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M White balance (Baltā balanss)

Atsauču sadaļa

Objekta atstarotās gaismas krāsa mainās atkarībā no gaismas avota krāsas. Cilvēka

smadzenes spēj piemēroties izmaiņām gaismas avota krāsās, tāpēc balti objekti redzami

balti gan ēnā, gan tiešā saules gaismā vai spilgtā apgaismojumā. Digitālās kameras spēj

imitēt šo pielāgošanos, apstrādājot attēlus atbilstoši gaismas avota krāsai. Tas tiek

apzīmēts kā „baltā balanss”. Lai iegūtu dabiskas krāsas, pirms uzņemšanas izvēlieties

baltās krāsas balansa iestatījumu, kas atbilst gaismas avotam. Noklusējuma iestatījumu

Auto (Automātisks) var izmantot lielākajai daļai apgaismojuma veidu, taču, lai iegūtu

precīzākus rezultātus, noteiktam gaismas avotam piemērotu baltā balansa iestatījumu

var norādīt arī manuāli.

Monitorā tiek parādīta pašreizējā iestatījuma ikona (A6). Tomēr, ja atlasīts iestatījums

Auto (Automātisks), ikona netiek rādīta.

B Piezīmes par baltā balansu

• Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

• Ja baltā balansa iestatījums nav Auto (Automātisks) vai Flash (Zibspuldze), izslēdziet zibspuldzi (W)

(A50).

E24

Opcija

a Auto (Automātisks)

(noklusējuma iestatījums)

b Preset manual

(Manuāla iepriekšēja

iestatīšana)

c Daylight (Dienas

gaisma)

d Incandescent (Spilgts

apgaismojums)

e Fluorescent

(Fluorescējošs)

f Cloudy (Mākoņains)

g Flash (Zibspuldze)

Apraksts

Baltā balanss tiek automātiski pielāgots, lai tas atbilstu

apgaismojuma apstākļiem. Vairumā gadījumu tā ir labākā izvēle.

Lai iestatītu baltā balansu neparastos apgaismojuma apstākļos, par

atsauci tiek izmantots neitrālas krāsas objekts. Papildinformāciju

skatiet sadaļā „Preset Manual (Manuāla iepriekšēja iestatīšana)”

(E25).

Baltā balanss pielāgots tiešai saules gaismai.

Izmanto spilgtā apgaismojumā.

Izmanto fluorescējošā apgaismojumā.

Izmanto, uzņemot attēlus zem mākoņainām debesīm.

Izmanto zibspuldzes režīmā.


Preset Manual (Manuāla iepriekšēja iestatīšana)

Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

Iepriekš iestatītā manuālā opcija ir efektīva jauktā apgaismojumā vai spēcīgas nokrāsas

gaismas avotu kompensācijai, ja baltā balansa iestatījumi, piemēram, Auto

(Automātisks) un Incandescent (Spilgts apgaismojums), nenodrošina vēlamo

efektu (piemēram, lai attēli, kas uzņemti zem lampas ar sarkanu abažūru, izskatītos kā

uzņemti baltā gaismā). Veiciet turpmāk aprakstītās darbības, lai uzņemšanas laikā

noteiktu baltā balansa vērtību atbilstoši gaismas avotam.

1 Novietojiet baltu vai pelēku atsauces objektu tādā apgaismojumā, kādā

notiks uzņemšana.

2 Parādiet uzņemšanas izvēlni (A10, 37),

izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlnē White

balance (Baltā balanss) izvēlētos b Preset

manual (Manuāla iepriekšēja iestatīšana), un

nospiediet pogu k.

• Kamera izmanto tuvināšanu, lai iestatītu pozīcijā baltā

balansa mērīšanai.

White balance

Auto

Preset manual

Daylight

Incandescent

Fluorescent

Cloudy

Flash

3 Izvēlieties Measure (Mērīt).

• Lai manuālai iepriekšējai iestatīšanai piemērotu pēdējo

izmērīto vērtību, izvēlieties Cancel (Atcelt) un nospiediet

pogu k.

4 Mērīšanas logā kadrējiet atsauces objektu.

Preset manual

Cancel

Measure

Preset manual

Atsauču sadaļa

Cancel

Measure

Mērīšanas logs

5 Nospiediet pogu k, lai mērītu manuāli iestatītā iepriekšējā iestatījuma

vērtību.

• Aizvars tiek atbrīvots, un tiek iestatīta jauna baltās krāsas balansa vērtība. Attēls nav

saglabāts.

B Piezīme par manuāla iepriekšēja iestatījuma funkciju

Zibspuldzes apgaismojuma vērtību nevar mērīt, izmantojot funkciju Preset manual (Manuāla iepriekšēja

iestatīšana). Uzņemot attēlu, izmantojot zibspuldzi, funkcijai White balance (Baltā balanss) iestatiet

Auto (Automātisks) vai Flash (Zibspuldze).

E25


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

Continuous (Nepārtraukts)

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M Continuous (Nepārtraukts)

Iespējojiet nepārtraukto uzņemšanu vai BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs).

Atsauču sadaļa

Opcija

U Single (Viens)

(noklusējuma iestatījums)

V Continuous

(Nepārtraukts)

D BSS (Labākā

uzņēmuma atlasītājs)

W Multi-shot 16

(Daudzkadru uzņēmums

16)

Apraksts

Katru reizi, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiek uzņemts viens

attēls.

Turot nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu, tiek uzņemti līdz 8

attēliem ar aptuveno ātrumu 0,9 kadri sekundē (kadri/s), ja opcijas

Image mode (Attēla režīms) iestatījums ir R 4320×3240.

Labākā uzņēmuma atlasītāju ieteicams izmantot situācijās, kad

zibspuldze ir izslēgta, kamera ir pietuvināta, vai citos gadījumos, kad

nejauša kustība var izraisīt attēlu izplūšanu. Ja BSS (Labākā

uzņēmuma atlasītājs) ir ieslēgts un aizvara atbrīvošanas poga tiek

turēta nospiesta, kamera uzņem ne vairāk par desmit attēliem.

Automātiski tiek atlasīts un saglabāts sērijas asākais attēls.

Katru reizi, kad tiek nospiesta aizvara

atbrīvošanas poga, kamera uzņem 16

attēlus ar aptuveno ātrumu 30 kadri/s un

izkārto tos vienā attēlā.

• Image mode (Attēla režīms) tiek

fiksēts pozīcijā L (2560 × 1920).

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.

Ja iestatījums nav Single (Viens), monitorā tiek parādīts pašreizējā iestatījuma

indikators (A6).

E26


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

B Piezīmes par nepārtraukto uzņemšanu

• Ja ir atlasīts režīms Continuous (Nepārtraukts), BSS vai Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16),

zibspuldze ir atspējota. Tiek fiksētas katras sērijas pirmā attēla fokusa, ekspozīcijas un baltā balansa vērtības.

• Kadru uzņemšanas ātrums, veicot nepārtraukto uzņemšanu, var mainīties atkarībā no atlasītā attēla režīma

iestatījuma, izmantotās atmiņas kartes vai uzņemšanas apstākļiem.

• Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

B Piezīme par BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs)

BSS, iespējams, neuzrādīs vēlamos rezultātus, ja aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas brīdī objekts

atradīsies kustībā vai mainīsies kompozīcija.

B Piezīme par 16 daudzkadru uzņēmumu

Uzņemot režīmā Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16), monitorā redzamais smērējums (F3) tiks

ierakstīts kopā ar attēliem. Uzņemot režīmā Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16), izvairieties no

spilgtiem objektiem, piemēram, no saules, saules atspīdumiem un elektriskā apgaismojuma.

Atsauču sadaļa

E27


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

ISO Sensitivity (ISO jutība)

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M ISO sensitivity (ISO jutība)

Jo augstāka jutība, jo mazāk gaismas nepieciešams attēla eksponēšanai; tas ļauj uzņemt

tumšāku objektu attēlus. Turklāt, pat uzņemot vienāda spilgtuma objektus, attēlus var

uzņemt ar īsāku ekspozīcijas laiku, samazinot kameras vai objekta izkustēšanās radītu

attēlu izplūšanu.

• Lai gan augstāks ISO jutības iestatījums ietekmē tikai tumšu objektu uzņemšanu,

uzņemot bez zibspuldzes, ar tālummaiņu utt., attēlos var būt „trokšņi”.

Atsauču sadaļa

Opcija

Auto (Automātisks)

(noklusējuma iestatījums)

Fixed range auto (Fiksēta

diapazona automātiskais

režīms)

80, 100, 200, 400, 800,

1600, 3200

Apraksts

Pietiekamā apgaismojumā ISO jutība ir 80; vājā apgaismojumā

kamera to kompensē, paaugstinot ISO jutību līdz maksimālajai –

1600.

Izvēlieties diapazonu no ISO 80-400 (noklusējuma iestatījums) vai

ISO 80-800, kad kamera automātiski regulēs ISO jutību. Kamera

nepalielinās jutību izvēlētajā diapazonā virs maksimālās vērtības.

Norādiet maksimālo ISO jutību, lai efektīvi kontrolētu attēlos

parādītā „trokšņa” apjomu.

Jutībai tiek fiksēta norādītā vērtība.

Uzņemot ir redzama pašreizējā ISO jutības iestatījuma ikona (A6).

• Ja atlasīts iestatījums Auto (Automātisks) un ISO jutība paaugstināta virs 80,

parādīsies ikona E (A6).

• Ja atlasīts iestatījums Fixed range auto (Fiksēta diapazona automātiskais

režīms), tiek parādīts maksimālā ISO jutības iestatījuma vērtība un U.

B Piezīmes par ISO jutību

• Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

• Funkcija Motion detection (Kustības uztveršana) (E57) nedarbojas, ja ISO jutības iestatījums nav

Auto (Automātisks).

B ISO 3200

Ja ISO sensitivity (ISO jutība) iestatījums ir 3200, pieejami tikai

funkcijas Image mode (Attēla režīms) iestatījumi q 1600×1200 un

O 640×480. Ikona X parādās blakus ISO jutības indikatoram ekrāna

apakšējā kreisajā stūrī.

E28


Color Options (Krāsu opcijas)

Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M Color options (Krāsu opcijas)

Padariet krāsas dzīvākas vai saglabājiet vienkrāsainus attēlus.

Opcija

n Standard color

(Standarta krāsa)

(noklusējuma iestatījums)

o Vivid color (Koša krāsa)

p Black-and-white

(Melnbalts)

q Sepia (Sēpija)

r Cyanotype (Ciāntipa)

Apraksts

Attēlu eksponēšanai izmanto dabisku krāsu.

Izmanto, lai iegūtu dzīvīgu „fotodrukas” efektu.

Saglabā melnbaltus attēlus.

Saglabā attēlus sēpijas toņos.

Saglabā vienkrāsainus, ciānzilus attēlus.

Izmantojot citus iestatījumus, izņemot Standard color (Standarta krāsa), monitorā

parādās pašreizējā iestatījuma ikona (A6). Krāsu toņi uzņemšanas displejā mainās

atbilstīgi atlasītajai krāsas opcijai.

Atsauču sadaļa

B Piezīme par krāsu opcijām

Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

E29


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

AF Area Mode (AF apgabala režīms)

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M

AF area mode (AF apgabala režīms)

Izvēlieties šo opciju, lai noteiktu veidu, kādā kamera atlasa fokusa apgabalu

autofokusēšanai.

Atsauču sadaļa

Opcija

a Face priority

(Sejas prioritāte)

(noklusējuma

iestatījums)

w Auto

(Automātisks)

Apraksts

Kad kamera uztver cilvēka seju, tā

fokusējas uz šo seju. Lai saņemtu plašāku

informāciju, skatiet „Seju uztveršana”

(A61). Ja kamera uztver vairāk nekā

vienu seju, fokuss tiek vērsts pret

kamerai vistuvāko seju. Uzņemot

objektus, kas nav cilvēki, vai kadrējot

objektu, ja nav uztverta seja, iestatījums

AF area mode (AF apgabala režīms)

tiek pārslēgts pozīcijā Auto

(Automātisks) un kamera automātiski

atlasa fokusa apgabalu (līdz pat deviņiem apgabaliem), kurā ir kamerai

tuvākais objekts, un fokusē to.

Kamera automātiski atlasa fokusa

apgabalu (līdz pat deviņiem

apgabaliem), kurā ir kamerai tuvākais

objekts, un fokusē to. Līdz pusei

nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai

aktivizētu fokusa apgabalu. Nospiežot

aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei,

monitorā būs redzams kameras atlasītais

fokusa apgabals (ne vairāk kā deviņi).

Fokusa apgabals

8m 0s

1 350

8m 0s

1 350

Fokusa apgabals

E30


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

Opcija

x Manual (Manuāli)

y Center (Centrā)

Apraksts

Atlasiet vienu no 99 monitora fokusa

Fokusa apgabals

apgabaliem. Šī opcija ir piemērota

situācijām, kurās fotografējamais objekts

ir relatīvi nekustīgs un neatrodas kadra

centrā.

Nospiediet kursortaustiņu H, I, J vai

K, lai pārvietotu fokusa apgabalu uz

fokusējamo objektu, un tad uzņemiet

attēlu.

• Pirms veikt tālāk minētos iestatījumus,

nospiediet pogu k, lai atceltu fokusa Atlasāmie fokusa apgabali

apgabala atlasi.

- Zibspuldzes režīms

- Makro režīms, automātiskais taimeris vai ekspozīcijas kompensācija

Kad iestatījumi pabeigti, vēlreiz nospiediet pogu k, lai atkārtoti aktivizētu

fokusa apgabala atlasi.

Kameras fokuss tiek noregulēts uz kadra

centrā esošo objektu. Vienmēr tiek rādīts

centra fokusa apgabals.

8m 0s

1 350

s Subject tracking

(Objekta kustības

paredzēšana)

Lietojiet šo funkciju, lai uzņemtu kustīgu

objektu attēlus. Reģistrējiet objektu, uz

kuru jānoregulē kameras fokuss. Fokusa

apgabals tiks automātiski pārvietots,

sekojot objektam. Lai saņemtu plašāku

informāciju, skatiet „Objekta kustības

paredzēšanas izmantošana” (E32).

Fokusa apgabals

Start

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par AF apgabala režīmu

• Ja darbojas digitālā tālummaiņa, fokuss būs ekrāna centrā neatkarīgi no iestatījuma AF area mode (AF

apgabala režīms).

• Autofokuss var nedarboties kā paredzēts (A29).

• Var būt funkcijas, kurās šo iestatījumu nevar iespējot. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Funkcijas, ko

nevar izmantot vienlaikus” (A59).

E31


Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

Objekta kustības paredzēšanas izmantošana

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M

AF area mode (AF apgabala režīms) M Subject tracking (Objekta kustības paredzēšana)

Lietojiet šo funkciju, lai uzņemtu kustīgu objektu attēlus. Kad objekts ir reģistrēts,

kamera automātiski pārvieto fokusa apgabalu, lai paredzētu objekta kustību. Ja kamera

uztver cilvēka seju, tā automātiski reģistrē šo seju un sāk sejas kustības paredzēšanu.

Atsauču sadaļa

1 Reģistrējiet objektu

• Ja seja nav uztverta un monitora centrā ir redzama balta

apmale, savietojiet objektu ar apmali un nospiediet pogu

k.

• Ja apmale deg sarkanā krāsā, kamera nespēj fokusēt

objektu. Mainiet attēla kompozīciju un mēģiniet vēlreiz

reģistrēt objektu.

• Kad objekts ir reģistrēts, ap to tiek parādīts dzeltens fokusa

apgabals un kamera sāk šā objekta kustības paredzēšanu.

• Lai atceltu objekta reģistrāciju, nospiediet pogu k.

• Ja kamera vairs nevar veikt reģistrētā objekta kustību

paredzēšanu, fokusa apgabals pazūd un reģistrācija tiek

atcelta. Reģistrējiet objektu vēlreiz.

• Kad seja ir uztverta, kamera to automātiski reģistrē.

2 Lai uzņemtu attēlu, nospiediet aizvara

atbrīvošanas pogu līdz galam.

• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, kamera tiek

fokusēta uz fokusa apgabalu. Fokusa apgabals mirgo zaļā

krāsā, un fokuss tiek fiksēts.

• Ja aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, bet

fokusa apgabals nav redzams, kamera fokusējas uz objektu

kadra centrā.

1 /250

Start

End

F 3.2

E32

B Piezīmes par objekta kustības paredzēšanas režīmu

• Pirms objekta reģistrēšanas pielāgojiet tālummaiņas pozīciju, zibspuldzes režīmu, ekspozīcijas

kompensāciju un izvēlnes iestatījumus.

• Noteiktos uzņemšanas apstākļos objekta kustības paredzēšana nebūs iespējama.

• Ja kamera monitorā uztver vairāk par vienu seju, reģistrējamo seju nevar norādīt. Ja vēlaties paredzēt tādu

objektu kustību, kas nav sejas, neiekļaujiet kadrā sejas.

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama.


Autofocus Mode (Autofokusa režīms)

A (automātiskā) režīma uzņemšanas ekrāns M poga d M

Autofocus mode (Autofokusa režīms)

Uzņemšanas izvēlne (režīmam A (automātiskais))

Izvēlieties veidu, kādā kamera veic fokusēšanu.

Opcija

A Single AF (Viens AF)

(noklusējuma iestatījums)

B Full-time AF (Pilna

laika AF)

Apraksts

Kamera fokusē, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz

pusei.

Kamera fokusē nepārtraukti, līdz aizvara atbrīvošanas poga tiek

nospiesta līdz pusei. Izmantošana kustīgu objektu uzņemšanai.

Kameras fokusēšanas laikā var būt dzirdama objektīva kustības

skaņa.

Atsauču sadaļa

C Video ierakstīšanas autofokusa režīms

Video ierakstīšanas autofokusa režīmu var iestatīt video izvēlnē (E47), izmantojot opciju Autofocus mode

(Autofokusa režīms) (E48).

E33


Viedportretēšanas izvēlne

• Skatiet sadaļu „Attēla izmēra maiņa (Image Mode (Attēla režīms))” (A57), lai iegūtu

plašāku informāciju par Image mode (Attēla režīms).

Skin Softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)

Viedportretēšanas režīma ekrānā M d poga M Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)

Iespējojiet sejas krāsas izlīdzināšanu.

Opcija

S High (Augsts)

R Normal (Parasts)

(noklusējuma iestatījums)

Q Low (Zems)

k Off (Izslēgts)

Apraksts

Kad aizvars tiek atbrīvots, kamera uztver vienu vai vairākas cilvēku

sejas (līdz pat trim) un apstrādā attēlu, lai pirms attēla

saglabāšanas izlīdzinātu sejas ādas toņus. Var atlasīt izmantojamā

efekta apjomu.

Izslēdz sejas krāsas izlīdzināšanu.

Pašreizējo iestatījumu var redzēt indikatorā, kas tiek rādīts monitorā attēla uzņemšanas

laikā (A6). Ja atlasīts Off (Izslēgts), indikators netiek rādīts. Sejas krāsas izlīdzināšanas

iespaids nav redzams attēlu kadrēšanas laikā. Pārbaudiet sejas krāsas izlīdzināšanas

pakāpi atskaņošanas režīmā.

Atsauču sadaļa

Smile Timer (Smaida taimeris)

Viedportretēšanas režīma ekrānā M d poga M Smile timer (Smaida taimeris)

Kamera uztver cilvēku sejas un pēc tam, uztverot smaidu, automātiski atbrīvo aizvaru.

Opcija

a On (Ieslēgts)

(noklusējuma iestatījums)

k Off (Izslēgts)

Iespējo smaida taimeri.

Izslēdz smaida taimeri.

Apraksts

Uzņemot pašreizējais smaida taimera iestatījums tiek parādīts ar ikonu (A6) Ja atlasīts

iestatījums Off (Izslēgts), ikona netiek rādīta.

E34


Viedportretēšanas izvēlne

Blink Proof (Mirkšķināšanas pārbaude)

Viedportretēšanas režīma ekrānā M d poga M Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude)

Kamera automātiski divreiz atbrīvo aizvaru ik reizi, kad tiek uzņemts attēls. No abiem

uzņēmumiem tiek izvēlēts un saglabāts tas, kurā personas acis ir atvērtas.

Opcija

y On (Ieslēgts)

k Off (Izslēgts)

(noklusējuma iestatījums)

Iespējo mirkšķināšanas

brīdinājumu.

Zibspuldzi nevar izmantot, ja

atlasīts On (Ieslēgts).

Ja kamerā saglabāts tādas

personas attēls, kuras acis,

iespējams, bijušas aizvērtas, uz

dažām sekundēm parādās pa

labi redzamais dialoglodziņš.

Apraksts

Izslēdz mirkšķināšanas brīdinājumu.

A blink was detected in the

picture just taken.

Uzņemot pašreizējais mirkšķināšanas pārbaudes iestatījums tiek parādīts ar ikonu (A6).

Ja atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), ikona netiek rādīta.

Atsauču sadaļa

E35


Atskaņošanas izvēlne

Papildinformāciju par attēlu rediģēšanas funkcijām skatiet sadaļā „Attēlu rediģēšana

(nekustīgi attēli)” (E10).

a Print Order (Drukas secība) (DPOF drukas secības izveide)

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M d pogu M a Print order (Drukas secība)

Drukājot atmiņas kartē saglabātus attēlus, izmantojot kādu no tālāk minētajiem veidiem,

digitālu drukas secību izveidei tiek izmantota atskaņošanas izvēlnes opcija Print order

(Drukas secība), lai drukātu, izmantojot ar DPOF saderīgas ierīces.

• Ievietojot atmiņas karti ar DPOF saderīga (F18) printera kartes slotā;

• aiznesot atmiņas karti uz digitālo fotolaboratoriju;

• pievienojot kameru ar PictBridge saderīgam (F18) printerim (E18). Iekšējā atmiņā

saglabātu attēlu drukas secību var izveidot, izņemot atmiņas karti no kameras.

Atsauču sadaļa

1 Izvēlieties Select images (Atlasīt attēlus) un

nospiediet pogu k.

• Izlasē iekļauto attēlu režīmā, automātiskās kārtošanas

režīmā vai kārtošanas pēc datuma režīmā labajā pusē

attēlotais ekrāns neparādās. Veiciet 2. darbību.

Print order

Select images

Delete print order

2 Izvēlieties attēlus (līdz 99) un katra attēla kopiju

Print selection

skaitu (līdz deviņām).

• Nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai atlasītu attēlus, un

nospiediet H vai I, lai norādītu drukājamo kopiju skaitu.

1 1 3

• Drukāšanai atlasītos attēlus var atpazīt pēc atzīmes (y)

ikonas un cipara, kas apzīmē drukājamo kopiju skaitu. Ja

attēliem nav norādīts kopiju skaits, atlase tiek atcelta.

Back

• Pagrieziet tālummaiņas vadību uz g (i), lai pārslēgtu atpakaļ pilnrāmja kadra atskaņošanu.

Pagrieziet tālummaiņas vadību uz f (h), lai pārslēgtu atpakaļ 12 sīktēlu displejā.

• Kad iestatīšana pabeigta, nospiediet pogu k.

E36


Atskaņošanas izvēlne

3 Izvēlieties, drukāt vai nedrukāt uzņemšanas

Print order

datumu un fotoattēla informāciju.

• Lai visos drukas secības attēlos drukātu uzņemšanas

datumu, izvēlieties Date (Datums) un nospiediet pogu

Done

k.

Date

• Lai visos drukas secības attēlos drukātu informāciju par

aizvara ātrumu un apertūras atvēruma vērtību, izvēlieties

Info (Informācija) un nospiediet pogu k.

Info

• Lai pabeigtu drukas secību un izietu, izvēlieties Done (Gatavs) un nospiediet pogu k.

Drukāšanai atlasītie attēli tiek atpazīti pēc ikonas w, kas

parādās atskaņošanas laikā.

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0

0 4/ 4

Atsauču sadaļa

E37


Atskaņošanas izvēlne

B Piezīmes par drukas secību

Izlasē iekļauto attēlu režīmā, automātiskās kārtošanas režīmā vai kārtošanas pēc datuma režīmā izveidojot

drukas secību, parādās tālāk attēlotais ekrāns, ja drukāšanai ir atlasīti attēli, kas neietilpst albumā, atlasītajā

kategorijā vai nav uzņemti atlasītajā datumā.

• Atlasiet Yes (Jā), lai atzīmētu atlasītos attēlus drukāšanai, nemainot pārējo attēlu atzīmes.

• Lai attēliem noņemtu visas iepriekšējās drukāšanas atzīmes un drukas secībā iekļautu tikai atlasītā albuma/

kategorijas attēlus vai atlasītajā datumā uzņemtus attēlus, atlasiet No (Nē).

Print order

Save print marking for other

images?

Print order

Save print marking for other

dates?

Yes

No

Izlasē iekļauto attēlu režīms/

automātiskās kārtošanas

režīms

Ja pašreizējās drukas secības iestatījuma rezultātā kopējais atzīmēto attēlu skaits pārsniedz 99, parādīsies

tālāk redzamais ekrāns.

• Lai noņemtu drukas atzīmes, kas pirms tam pievienotas no drukas secības, un iekļautu drukas secībā tikai

tikko atzīmētos attēlus, atlasiet Yes (Jā).

• Atlasiet Cancel (Atcelt), lai atceltu tikko pievienotus iestatījumus, nemainot drukas atzīmes iepriekš

atzīmētajiem attēliem.

Yes

No

Kārtošanas pēc datuma

režīms

Atsauču sadaļa

Print order

Too many images selected.

Remove print marking from

other images?

Yes

Cancel

Izlasē iekļauto attēlu režīms/

automātiskās kārtošanas

režīms

Print order

Too many images selected.

Remove print marking for

other dates?

Yes

Cancel

Kārtošanas pēc datuma

režīms

E38


Atskaņošanas izvēlne

B Piezīmes par uzņemšanas datuma un fotogrāfijas informācijas drukāšanu

Ja ir iespējotas drukas secības opcijas Date (Datums) un Info (Informācija), uz attēliem tiek drukāts

uzņemšanas datums un fotogrāfijas informācija, ja tiek izmantots ar DPOF saderīgs (F18) printeris, kas

atbalsta uzņemšanas datuma un fotogrāfijas informācijas drukāšanu.

• Veicot DPOF drukāšanu (E23), fotoattēla informāciju nevar izdrukāt, ja kamera ir tieši savienota ar

printeri, izmantojot komplektācijā iekļauto USB vadu.

• Ņemiet vērā, ka iestatījums Date (Datums) un Info (Informācija) tiek atiestatīts, kad tiek parādīta opcija

Print order (Drukas secība).

• Drukātais datums ir ticis saglabāts, uzņemot attēlu. Pēc attēla

uzņemšanas iestatīšanas izvēlnes opcijā Time zone and date (Laika

josla un datums) mainot kameras datumu, uz attēla drukāto datumu

tas neietekmē.

15.05.2012

C Pastāvošās drukāšanas kārtības dzēšana

Lai visiem attēliem noņemtu drukāšanas atzīmi un atceltu drukas secību, sadaļas „a Print Order (Drukas

secība) (DPOF drukas secības izveide)” (E36) 1. darbībā atlasiet Delete print order (Dzēst drukas

secību) un nospiediet pogu k.

C Datuma uzdrukāšana

Ja ierakstīšanas datums un laiks ir uzdrukāts uz attēliem, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Print date

(Datuma uzdrukāšana) (E55), attēli uzņemšanas brīdī tiek ierakstīti kopā ar to uzņemšanas datumu un

laiku. Attēlus, kam uzrādīts datums, var izdrukāt, izmantojot printerus, kas neatbalsta datuma drukāšanu

attēlos.

Uz attēliem tiks drukāts tikai tas datums un laiks, kas uzrādīts, izmantojot drukas datuma opciju, pat ja izvēlnē

Print order (Drukas secība) ir iespējota drukas datuma opcija.

Atsauču sadaļa

E39


Atskaņošanas izvēlne

b Slide Show (Slīdrāde)

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M d pogu M b Slide show (Slīdrāde)

Automātiskas slīdrādes veidā secīgi atskaņojiet attēlus, kas uzglabāti iekšējā atmiņā vai

atmiņas kartē.

1 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos Start

(Sākt), un nospiediet pogu k.

• Lai mainītu attēlu nomaiņas intervālu, izvēlieties Frame

intvl (Kadra intervāls), atlasiet vēlamo intervāla laiku,

nospiediet pogu k, pēc tam izvēlieties Start (Sākt).

• Lai automātiski atkārtotu slīdrādi, izvēlieties Loop (Riņķot),

nospiediet pogu k un pēc tam izvēlieties Start (Sākt).

Kad riņķošanas opcija būs iespējota, tai tiks pievienota

atzīme (w).

Slide show

Pause

Start

Frame intvl

Loop

Atsauču sadaļa

2 Slīdrāde tiks sākta.

• Slīdrādes laikā nospiediet kursortaustiņu K, lai parādītu

nākamo attēlu, vai J, lai parādītu iepriekšējo attēlu. Turiet

nospiestu kursortaustiņu, lai ātri pārtītu uz priekšu vai

atpakaļ.

• Lai beigtu vai pauzētu slīdrādi, nospiediet pogu k.

3 Izvēlieties „Beigt” vai „Restartēt”.

• Pa labi redzamie simboli parādās ekrānā, kad ir parādīts

pēdējais slaids vai kad slīdrāde ir pauzēta. Iezīmējiet G un

nospiediet pogu k, lai atgrieztos 1. darbībā, vai atlasiet

F, lai restartētu slīdrādi.

E40

B Piezīmes par slīdrādi

• Filmām (A78), kas iekļautas slīdrādēs, tiek parādīts tikai to pirmais kadrs.

• Maksimālais atskaņošanas laiks ir apmēram 30 minūtes pat tad, ja ir iespējots iestatījums Loop (Riņķot)

(E59).


Atskaņošanas izvēlne

d Protect (Aizsargāt)

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M d pogu M d Protect (Aizsargāt)

Atlasītos attēlus aizsargājiet pret nejaušu izdzēšanu.

Attēlu atlases ekrānā atlasiet attēlus, kas jāaizsargā, vai iepriekš aizsargātus attēlus, kuru

aizsardzība jāatceļ. Skatiet sadaļu „Attēlu atlasīšana” (E42).

Ņemiet vērā, ka, formatējot kameras iekšējo atmiņu vai atmiņas karti, aizsargātie faili tiks

dzēsti neatgriezeniski (E60).

Aizsargātos attēlus var atpazīt pēc ikonas s (A7).

Atsauču sadaļa

E41


Atskaņošanas izvēlne

Attēlu atlasīšana

Attēlu atlases ekrāns, kas redzams pa labi, parādīsies šādām

Protect

darbībām:

• Print order (Drukas secība)>Select images (Atlasīt

attēlus) (E36)

• Protect (Aizsargāt) (E41)

• Rotate image (Pagriezt attēlu) (E43)

Back

• Copy (Kopija)>Selected images (Atlasītie attēli)

(E46)

• Welcome screen (Sveiciena ekrāns)>Select an image (Atlasīt attēlu) (E49)

• Delete (Dzēst)>Erase selected images (Dzēst atlasītos attēlus) (A33)

Lai izvēlētos attēlus, veiciet tālāk minētās darbības.

Atsauču sadaļa

1 Nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai izvēlētos

vēlamo attēlu.

• Pagrieziet tālummaiņas vadību (A2) uz g (i), lai

pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, vai

uz f (h), lai pārslēgtu atpakaļ 12 sīktēlu displejā.

• Funkcijām Rotate image (Pagriezt attēlu) un Welcome

screen (Sveiciena ekrāns) var atlasīt tikai vienu attēlu

reizē. Veiciet 3. darbību.

2 Nospiediet pogu H vai I, lai atlasītu vai atceltu

atlasīšanu (vai, lai norādītu kopiju skaitu).

• Kad atlasīts kāds attēls, līdz ar attēlu parādās pārbaudes

atzīme (y). Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai atlasītu citus

attēlus.

Protect

Back

Protect

Back

3 Lai pabeigtu failu izvēli, nospiediet pogu k.

• Ja ir atlasīts iestatījums Selected images (Atlasītie attēli), tiek parādīts apstiprinājuma

dialoglodziņš. Izpildiet monitorā redzamos norādījumus.

E42


Atskaņošanas izvēlne

f Rotate Image (Pagriezt attēlu)

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M d pogu M f Rotate image (Pagriezt attēlu)

Norādiet orientāciju, kādā ierakstītie attēli parādīsies atskaņošanas laikā. Nekustīgus

attēlus var pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā vai par 90 grādiem

pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Portreta („garuma”) orientācijā ierakstītos

attēlus var pagriezt par 180 grādiem jebkurā virzienā.

Attēla atlases ekrānā atlasiet attēlu (E42). Kad parādās attēlu pagriešanas ekrāns,

nospiediet kursortaustiņu J vai K, lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem.

Rotate image

Rotate image

Rotate image

Back

Rotate

Pagrieziet attēlu par

90 grādiem pretēji

pulksteņrādītāju

kustības virzienam

Back

Rotate

Back

Rotate

Pagrieziet attēlu par

90 grādiem

pulksteņrādītāju

kustības virzienā

Nospiediet pogu k, lai fiksētu parādīto orientāciju un saglabātu orientācijas datus kopā

ar attēlu.

Atsauču sadaļa

E43


Atskaņošanas izvēlne

E Voice Memo (Balss atgādne)

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M

E Voice memo (Balss atgādne)

Izmantojiet kameras iebūvēto mikrofonu, lai attēliem ierakstītu balss atgādnes.

• Ja apskatāt attēlu, kuram nav pievienota balss atgādne, ekrāns tiks pārslēgts uz

ieraksta ekrānu. Ja apskatāt attēlu, kuram pievienota balss atgādne (pilnrāmja režīmā

uz to norāda p ikona), ekrāns pārslēdzas uz balss atgādnes atskaņošanas ekrānu.

Balss atgādņu ierakstīšana

• Nospiežot pogu k, var ierakstīt ne vairāk par

20 sekundēm ilgu balss atgādni.

• Ierakstīšanas laikā nepieskarieties iebūvētajam

mikrofonam.

Back

Atsauču sadaļa

• Ierakstīšanas laikā monitorā mirgo o un p.

• Kad ierakstīšana beidzas, tiek parādīts balss atgādnes

atskaņošanas ekrāns. Lai saņemtu plašāku informāciju,

skatiet „Balss atgādņu atskaņošana”.

• Lai atgrieztos atskaņošanas izvēlnē, pirms vai pēc balss

atgādinājuma ierakstīšanas nospiediet kursortaustiņu J.

Lai izietu no atskaņošanas izvēlnes, nospiediet pogu

d.

Balss atgādņu atskaņošana

• Nospiediet pogu k, lai atskaņotu balss atgādni.

• Lai apturētu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet pogu k.

• Lai regulētu atskaņošanas skaļumu, atskaņošanas laikā

pagrieziet tālummaiņas vadību uz g vai f.

• Lai atgrieztos atskaņošanas izvēlnē, pirms vai pēc balss

atgādnes atskaņošanas nospiediet kursortaustiņu J. Lai

izietu no atskaņošanas izvēlnes, nospiediet pogu d.

Back

1 7s

E44


Atskaņošanas izvēlne

Balss atgādņu dzēšana

Balss atgādnes atskaņošanas ekrānā nospiediet pogu l.

Nospiediet kursortaustiņu H vai I, lai izvēlētos Yes (Jā),

un nospiediet pogu k. Tiks dzēsta tikai balss atgādne.

File will be deleted. OK?

Yes

No

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par balss atgādnēm

• Dzēšot attēlu ar balss atgādni, dzēsts tiek gan attēls, gan balss atgādne.

• Nevar izdzēst aizsargātiem attēliem pievienotas balss atgādnes.

• Ja attēlam jau ir balss atgādne, tā jāizdzēš, tikai tad var ierakstīt jaunu balss atgādni.

• Kamera COOLPIX S2600 nevar ierakstīt balss atgādni attēliem, kas uzņemti ar cita ražotāja vai modeļa

digitālo kameru.

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).

E45


Atskaņošanas izvēlne

h Copy (Kopija) (Kopēšana iekšējā atmiņā un atmiņas kartē)

Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M d pogu M h Copy (Kopija)

Kopējiet attēlus no iekšējās atmiņas atmiņas kartē un pretēji.

1 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos opciju

no kopēšanas ekrāna, un nospiediet pogu k.

• Camera to card (No kameras uz karti): kopējiet attēlus

no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti.

• Card to camera (No kartes uz kameru): kopējiet attēlus

no atmiņas kartes uz iekšējo atmiņu.

Copy

Camera to card

Card to camera

2 Atlasiet kopēšanas opciju un nospiediet pogu k.

• Selected images (Atlasītie attēli): kopējiet atlases ekrānā

atlasītos attēlus (E42).

• All images (Visi attēli): kopējiet visus attēlus.

Camera to card

Selected images

All images

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par attēlu kopēšanu

• Var kopēt JPEG, AVI un WAV formāta failus. Nevar kopēt citos formātos ierakstītus failus.

• Ja kopēšanai atlasītajiem attēliem ir pievienotas balss atgādnes (E44), tās tiek kopētas kopā ar attēliem.

• Iespējams, ka attēlus, kas uzņemti ar cita ražojuma kameru vai pārveidoti datorā, nokopēt nebūs iespējams.

• Kopējot funkcijai Print order (Drukas secība) (E36) atlasītus attēlus, drukas atzīmes netiek kopētas.

Tomēr funkcijas Protect (Aizsargāt) (E41) iestatījumi tiek kopēti kopā ar attēliem.

• Attēlus vai videofailus, kas kopēti no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti, nevar parādīt automātiskās

kārtošanas režīmā (E7).

• Kad tiek kopēti albumiem pievienoti attēli (E4), kopijas netiek automātiski pievienotas albumiem, kur

atrodas sākotnējie attēli.

E46

C Ziņojums „Memory contains no images. (Atmiņā nav attēlu.)”

Ja kamerā ievietotajā atmiņas kartē nav attēlu, tad, pārslēdzot kameru atskaņošanas režīmā, tika parādīts

ziņojums Memory contains no images. (Atmiņā nav attēlu.). Nospiediet pogu d, lai atskaņošanas

izvēlnē atlasītu Copy (Kopija) un kopētu kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus atmiņas kartē.

C Papildinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).


Video izvēlne

Movie Options (Video opcijas)

Uzņemšanas ekrānā M d poga M D cilne M Movie options (Video opcijas)

Atlasiet vēlamo video ierakstīšanas opciju.

Opcija

n HD 720p (1280×720)

(noklusējuma iestatījums*)

m VGA (640×480)

W QVGA (320×240)

Apraksts

Video tiek ierakstīti ar izmēru attiecību 16:9. Šī opcija ir piemērota

atskaņošanai platekrāna televizorā.

Attēla izmērs: 1280 × 720 pikseļi

Attēla izmērs: 640 × 480 pikseļi

Attēla izmērs: 320 × 240 pikseļi

* Rakstot iekšējā atmiņā, noklusējuma iestatījums ir m VGA (640×480).

• Kadru uzņemšanas ātrums visās opcijās ir apmēram 30 kadri sekundē.

• Lai iegūtu plašāku informāciju par maksimālo video garumu, skatiet 76. lappusi.

Atsauču sadaļa

C Attēlu failu un mapju nosaukumi

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi” (E69).

E47


Video izvēlne

Autofocus Mode (Autofokusa režīms)

Uzņemšanas ekrānā M d poga M D cilne M Autofocus mode (Autofokusa režīms)

Uzņemot parasta ātruma video, atlasiet izmantoto autofokusa metodi.

Opcija

A Single AF (Viens AF)

(noklusējuma iestatījums)

B Full-time AF (Pilna

laika AF)

Apraksts

Nospiežot b (e video ierakstīšanas) pogu, lai sāktu ierakstu, tiek

fiksēts fokuss. Atlasiet šo opciju, ja attālums starp kameru un

fotografējamo objektu paliks nemainīgs.

Kamera video ieraksta laikā nepārtraukti fokusē. Atlasiet šo opciju, ja

attālums starp kameru un fotografējamo objektu uzņemšanas laikā

būtiski mainīsies.

Lai kameras fokusēšanās troksnis netraucētu uzņemšanu, ieteicams

izmantot opciju Single AF (Viens AF).

Wind Noise Reduction (Vēja trokšņa mazināšana)

Uzņemšanas ekrānā M d poga M D cilne M Wind noise reduction (Vēja trokšņa mazināšana)

Uzņemot parasta ātruma video, atlasiet, vai tiks samazināts vēja troksnis.

Atsauču sadaļa

Opcija

Y On (Ieslēgts)

k Off (Izslēgts)

(noklusējuma iestatījums)

Apraksts

Ieraksta laikā tiek samazināts vēja radītais troksnis mikrofonā.

Piemērots ierakstīšanai laikā, kad pūš stiprs vējš. Atskaņošanas laikā,

iespējams, būs grūti dzirdēt ne tikai vēja troksni, bet arī citas skaņas.

Vēja troksnis netiek samazināts.

Ja iespējots vēja trokšņa samazināšanas iestatījums, uzņemšanas laikā monitorā tiek

parādīts pašreizējais iestatījums (A6). Ja atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), pašreizējā

iestatījuma ikona netiek parādīta.

E48


Iestatīšanas izvēlne

Welcome Screen (Sveiciena ekrāns)

Nospiediet pogu d M z cilne M Welcome screen (Sveiciena ekrāns)

Izvēlēties, vai, ieslēdzot kameru, tiks parādīts sveiciena ekrāns.

Opcija

None (Nekas)

(noklusējuma

iestatījums)

COOLPIX

Select an image

(Atlasīt attēlu)

Apraksts

Kamera tiek pārslēgta uz uzņemšanas vai atskaņošanas režīmu, neparādot

sveiciena ekrānu.

Kamerā tiek parādīts sveiciena ekrāns, un tā tiek pārslēgta uz uzņemšanas

vai atskaņošanas režīmu.

Parādās sveiciena ekrānam atlasītais attēls. Kad parādās attēlu atlases

ekrāns, atlasiet attēlu (E42) un nospiediet pogu k.

• Atlasītais attēls tiek saglabāts kamerā, tāpēc tas parādīsies sveiciena

ekrānā arī tad, ja sākotnējais attēls būs izdzēsts.

• Nevar izmantot attēlus, kas uzņemti ar funkcijas Image mode (Attēla

režīms) (A57) iestatījumu P 4224×2376, un kopijas, kas izveidotas

320 × 240 vai mazākā izmērā, izmantojot mazā attēla (E15) vai

apcirpšanas (E16) funkciju.

Atsauču sadaļa

E49


Iestatīšanas izvēlne

Time Zone and Date (Laika josla un datums)

Nospiediet pogu d M z cilne M Time zone and date (Laika josla un datums)

Iestatiet kameras pulksteni.

Atsauču sadaļa

Opcija

Date and time

(Datums un laiks)

Date format (Datuma

formāts)

Time zone (Laika

josla)

Apraksts

Iestatiet kameras pulkstenim pašreizējo

datumu un laiku.

Izmantojiet kursortaustiņu, lai parādītajā

ekrānā iestatītu datumu un laiku.

• Lauka atlasīšana: nospiediet J vai K

(iezīmētais apgabals tiek pārslēgts starp

D (D), M (M), Y (G), stundu un minūti).

• Iezīmētā lauka rediģēšana: nospiediet

H vai I.

• Iestatījumu piemērošana: atlasiet minūtes lauku un nospiediet pogu

k.

Ceļojuma mērķa laika joslas atlase

1 Izmantojiet kursortaustiņu, lai izvēlētos Time

zone (Laika josla), un nospiediet pogu k.

Date and time

D M Y

1 5 05 201 2

Atlasiet dienas, mēneša un gada parādīšanas secību: Year/Month/Day

(gads/mēnesis/datums), Month/Day/Year (mēnesis/datums/gads)

un Day/Month/Year (datums/mēnesis/gads).

Laika joslas opcijas iestatījumos var norādīt iestatījumu w Home time

zone (Vietējā laika josla) un iespējot vai atspējot pāreju uz vasaras

laiku. Ja ir atlasīts Travel destination (Ceļojuma galamērķis) (x),

vietējais laiks (E52) tiek aprēķināts automātiski; kopā ar attēliem tiek

ierakstīts atlasītajā reģionā uzņemto attēlu datums un laiks. Piemērots

izmantošanai ceļojuma laikā.

1 5

Time zone and date

30

1 5/05/201 2 1 5 :30

Edit

London, Casablanca

Date and time

Date format

Time zone

2 Izvēlieties x Travel destination (Ceļojuma

galamērķis) un nospiediet pogu k.

• Monitorā redzamais datums un laiks tiek izmainīti atbilstoši

pašlaik atlasītajam reģionam.

Time zone

London, Casablanca

1 5/05/201 2 1 5 :30

Home time zone

Travel destination

E50


Iestatīšanas izvēlne

3 Nospiediet pogu K.

• Tiek parādīts laika joslas atlases ekrāns.

Time zone

London, Casablanca

1 5/05/201 2 1 5 :30

Home time zone

Travel destination

4 Nospiediet pogu J vai K, lai izvēlētos jauno

laika joslu.

• Piespiediet H laika zonā, kurā ir spēkā vasaras laiks, lai

iespējotu vasaras laika funkciju un automātiski pagrieztu

pulksteni uz priekšu par vienu stundu. Monitora augšdaļā

tiek rādīta ikona W. Lai izslēgtu vasaras laika opciju,

nospiediet I.

• Nospiediet pogu k, lai izvēlētos jauno laika zonu.

• Kamēr tiek atlasīta jaunā laika josla, kamerai darbojoties

uzņemšanas režīmā, monitorā tiek parādīta ikona Z.

1 0 : 30

EDT:

New York

Toronto

Lima

Back

Time zone

– 05: 00

EDT:New York

Toronto, Lima

1 5/05/201 2 1 0 :30

Home time zone

Travel destination

Atsauču sadaļa

C w Home Time Zone (Vietējā laika josla)

• Lai pārslēgtos uz vietējo laika joslu, 2. darbībā izvēlieties w Home time zone (Vietējā laika josla) un

nospiediet pogu k.

• Lai mainītu vietējā laika joslu, 2. darbībā izvēlieties w Home time zone (Vietējā laika josla) un veiciet

3. un 4. darbību.

C Vasaras laiks

Ja vasaras laiks sākas vai beidzas, attiecīgi ieslēdziet vai izslēdziet vasaras laika funkciju laika joslas atlases

ekrānā, kā parādīts 4. darbībā.

C Datuma uzrādīšana uz attēliem

Pēc datuma un laika iestatīšanas iestatījumu izvēlnē iespējojiet opciju Print date (Datuma uzdrukāšana)

(E55). Ja iespējota opcija Print date (Datuma uzdrukāšana), attēli tiks saglabāti kopā ar datumu, kad tie

uzņemti.

E51


Iestatīšanas izvēlne

C Laika joslas

Kamera atbalsta turpmāk norādītās laika joslas. Ja atrodaties laika joslā, kas nav norādīta sarakstā, iestatiet

kameras pulksteni atbilstīgi vietējam laikam, izmantojot opciju Date and time (Datums un laiks).

UTC +/– Vieta UTC +/– Vieta

–11 Midway, Samoa +1 Madrid, Paris, Berlin

–10 Hawaii, Tahiti +2 Athens, Helsinki, Ankara

Atsauču sadaļa

–9 Alaska, Anchorage +3

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle,

Vancouver

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait,

Manama

+4 Abu Dhabi, Dubai

–7 MST (MDT): Denver, Phoenix +5 Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston,

Mexico City

+5.5 New Delhi

–5 EST (EDT): New York, Toronto, Lima +6 Colombo, Dhaka

–4.5 Caracas +7 Bangkok, Jakarta

–4 Manaus +8 Beijing, Hong Kong, Singapore

–3 Buenos Aires, Sao Paulo +9 Tokyo, Seoul

–2 Fernando de Noronha +10 Sydney, Guam

–1 Azores +11 New Caledonia

±0 London, Casablanca +12 Auckland, Fiji

E52


Iestatīšanas izvēlne

Monitor Settings (Monitora iestatījumi)

Nospiediet pogu d M z cilne M Monitor settings (Monitora iestatījumi)

Iestatiet tālāk minētās opcijas.

Opcija

Photo info (Informācija par

fotoattēliem)

Image review (Attēlu

apskate)

Brightness (Spilgtums)

Apraksts

Izvēlieties uzņemšanas un atskaņošanas režīmos monitorā

parādāmo informāciju.

On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums): attēls automātiski parādās

monitorā tūlīt pēc uzņemšanas, monitora displejs pārslēdzas

atpakaļ uzņemšanas režīmā.

Off (Izslēgts): attēls pēc uzņemšanas neparādās.

Izvēlieties no pieciem monitora spilgtuma iestatījumiem.

Noklusējuma iestatījums ir 3.

Photo Info (Informācija par fotoattēliem)

Atlasiet, vai monitorā rādīt/nerādīt fotoattēla informāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju par indikatoriem monitorā, skatiet „Monitors” (A6).

Uzņemšanas režīms

Atskaņošanas režīms

Show info (Rādīt

informāciju)

8m 0s

1 350

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0

0 4/ 4

Atsauču sadaļa

Auto info

(Automātiskā

režīma

informācija)

(noklusējuma

iestatījums)

Pašreizējie iestatījumi un darbību ceļveži tiek parādīti tāpat kā iepriekš režīmā

Show info (Rādīt informāciju). Ja dažas sekundes netiek veikta neviena

darbība, displejs izskatīsies tāpat kā režīmā Hide info (Slēpt informāciju).

Informācija būs atkal redzama, kad tiks veikta nākamā darbība.

Hide info (Slēpt

informāciju)

E53


Iestatīšanas izvēlne

Uzņemšanas režīms

Atskaņošanas režīms

1 5/05/201 5 / 0 1 2 15 5 : 30

0004.JPG0 0 Framing grid+auto

info (Kadrēšanas

režģis+automātiskā

informācija)

8m 0s

1 350

Papildus funkcijas Auto info

(Automātiskā režīma

informācija) parādītajai informācijai

tiek parādīts kadrēšanas režģis, kas

atvieglo attēla kadrēšanu. Video

ierakstīšanas laikā režģis netiek rādīts.

4/ 4

Tiek parādīti pašreizējie iestatījumi

vai darbību vednis tāpat kā

iestatījumā Auto info

(Automātiskā režīma

informācija).

Atsauču sadaļa

Movie

frame+auto info

(Video kadrs +

automātiska

informācija)

8m 0s

1 350

Līdz ar funkcijas Auto info

(Automātiskā režīma

informācija) parādīto informāciju

pirms ieraksta sākuma parādās kadrs,

norādot apgabalu, kas tiks tverts

video ierakstā. Video ierakstīšanas

laikā neparādās.

Tiek parādīti pašreizējie iestatījumi vai

darbību vednis tāpat kā iestatījumā

Auto info (Automātiskā režīma

informācija).

E54


Print Date (Datuma uzdrukāšana) (Datuma un laika

uzrādīšana)

Nospiediet pogu d M z cilne M Print date (Datuma uzdrukāšana)

Iestatīšanas izvēlne

Uzņemšanas datumu un laiku var uzrādīt tieši uz attēliem,

pieļaujot informācijas drukāšanu arī ar tiem printeriem, kas

neatbalsta datuma drukāšanu (E39).

15.05.2012

Opcija

f Date (Datums)

S Date and time (Datums

un laiks)

k Off (Izslēgts)

(noklusējuma iestatījums)

Apraksts

Uz attēliem tiek uzrādīts datums.

Uz attēliem tiek uzrādīts datums un laiks.

Datums un laiks attēlos netiek uzrādīts.

Pašreizējo datuma drukāšanas iestatījumu var apstiprināt kameras monitorā

uzņemšanas laikā (A6). Ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), ikona netiek rādīta.

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par datuma uzdrukāšanu

• Uzrādītie datumi veido paliekošu attēla datu daļu, un tos nevar izdzēst. Kad attēli jau uzņemti, datumu un

laiku tajos uzrādīt nevar.

• Datumu nevar uzrādīt šādos gadījumos:

- izmantojot sižeta režīmu Panorama assist (Panorāmas palīgrežīms);

- uzņemot video.

• Datumus, kas tiek uzrādīti ar funkcijas Image mode (Attēla režīms) iestatījumu (A57) O 640×480,

iespējams, būs grūti nolasīt. Izmantojot opciju Print date (Datuma uzdrukāšana), izvēlieties

q 1600×1200 vai lielāku.

• Datums tiek ierakstīts formātā, kas atlasīts kameras iestatīšanas izvēlnes vienumā Time zone and date

(Laika josla un datums) (A22, E50).

C Datuma uzdrukāšana un drukas secība

Izmantojot ar DPOF saderīgu printeri, kas atbalsta uzņemšanas datuma un fotogrāfijas informācijas

drukāšanu, iespējams izmantot opciju Print order (Drukas secība) (E36), lai drukātu šo informāciju uz

attēliem pat tad, ja tie uzņemti, neizmantojot opciju Print date (Datuma uzdrukāšana).

E55


Iestatīšanas izvēlne

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana)

Nospiediet pogu d M z cilne M Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana)

Izvēlieties, vai jāizmanto elektroniskā vibrāciju samazināšana, kas mazina kameras

drebēšanas ietekmi uzņemšanas laikā.

Opcija

w Auto (Automātisks)

k Off (Izslēgts)

(noklusējuma iestatījums)

Apraksts

Uzņemot nekustīgus attēlus, elektroniskā vibrāciju samazināšana ir

iespējota, ja monitorā parādās R (A6) un ir izpildīti visi tālāk

minētie nosacījumi.

• Zibspuldzes režīma iestatījums ir Off (Izslēgts) vai Slow sync

(Lēnā sinhronizācija).

• Tiek izmantots mazs aizvara ātrums.

• Continuous (Nepārtraukts) iestatījums ir Single (Viens).

• Objekts ir tumšs.

Uzņemot video, elektroniskā vibrāciju samazināšana vienmēr ir

iespējota.

Elektroniskā vibrāciju samazināšana ir atspējota.

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par elektronisko vibrāciju samazināšanu

• Elektroniskās vibrāciju samazināšanas efektivitāte samazinās, palielinoties kameras drebēšanas intensitātei.

• Attēli, kas uzņemti, izmantojot elektronisko vibrāciju samazināšanu, var šķist nedaudz „graudaini”.

• Elektroniskā vibrāciju samazināšana nedarbojas tālāk minētajos apstākļos vai uzņemšanas režīmos.

- Izmantojot lēnu sinhronizāciju un sarkano acu efekta samazināšanu (A41).

- Ja eksponēšana ilgst ilgāk par noteiktu laiku.

- Ja ISO sensitivity (ISO jutība) (E28) iestatījums ir cits, nevis Auto (Automātisks).

- Ja viedportretēšanas režīmā funkcijas Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude) (E35) iestatījums ir

On (Ieslēgts).

- Šajos sižeta režīmos: Sports (Sports) (A41), Night portrait (Nakts portrets) (A41), Dusk/dawn

(Krēsla/ausma) (A42), Night landscape (Nakts ainava) (A42), Museum (Muzejs) (A43),

Fireworks show (Salūts) (A44), Backlighting (Pretgaisma) (A44).

• Skata leņķis (ierakstāmajā video tveramais apgabals) video ieraksta laikā ir šaurāks, ja iespējota elektroniskā

vibrāciju samazināšana.

E56

C Elektroniskā vibrāciju samazināšana

Ja iestatīšanas izvēlnē Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana) iestatījums ir Auto

(Automātisks) un zibspuldzes režīma (A50) iestatījums ir W (Off (Izslēgts)) vai Y (Slow sync (Lēnā

sinhronizācija)), monitorā, iespējams, parādīsies ikona w. Ja laikā, kad tiek rādīts simbols w, uzņemšanas

apstākļus ietekmē kameras drebēšana, kamera pirms attēlu saglabāšanas samazina tajos kameras

drebēšanas ietekmi.


Iestatīšanas izvēlne

Motion Detection (Kustības uztveršana)

Nospiediet pogu d M z cilne M Motion detection (Kustības uztveršana)

Iespējojiet kustības uztveršanu, lai samazinātu kameras drebēšanu un objektu kustības

ietekmi, uzņemot nekustīgus objektus.

Opcija

U Auto (Automātisks)

(noklusējuma iestatījums)

k Off (Izslēgts)

Apraksts

Kad kamera uztver kameras vai objektu kustības, ISO jutība un

aizvara ātrums tiek automātiski palielināts, lai samazinātu attēla

izplūšanu.

Tomēr kustības uztveršana nedarbojas šādos gadījumos:

• ja darbojas zibspuldze;

• A (automātiskajā) režīmā, ja iespējots iestatījums Multi-shot 16

(Daudzkadru uzņēmums 16) (E26);

• ja ISO sensitivity (ISO jutība) (E28) iestatījums ir Fixed

range auto (Fiksēta diapazona automātiskais režīms) vai

A (automātiskajā) režīmā ir fiksēta noteikta ISO jutības vērtība;

• ja funkcijas AF area mode (AF apgabala režīms) (E30)

iestatījums A (automātiskajā) režīmā ir Subject tracking

(Objekta kustības paredzēšana);

• ja iespējots sižeta režīms Sports (Sports), Night portrait

(Nakts portrets), Dusk/dawn (Krēsla/ausma), Night

landscape (Nakts ainava), Museum (Muzejs), Fireworks

show (Salūts), Backlighting (Pretgaisma) vai Pet portrait

(Mājdzīvnieka portrets);

• uzņemot video.

Kustības uztveršana nav iespējota.

Pašreizējo kustības uztveršanas iestatījumu var redzēt indikatorā, kas tiek rādīts kameras

monitorā attēla uzņemšanas laikā (A6). Kustības uztveršanas ikona kļūst zaļa, ja kamera

ir noteikusi kameras vibrēšanu un palielina aizvara ātrumu. Ja ir atlasīts iestatījums Off

(Izslēgts), ikona netiek rādīta.

Atsauču sadaļa

B Piezīmes par kustības uztveršanu

• Iespējams, ka dažos gadījumos kustības uztveršana nevar pilnībā novērst objekta kustības un kameras

vibrāciju radītās sekas.

• Kustības uztveršana var nedarboties, ja objekts izteikti kustas vai ir pārāk tumšs.

• Attēli, kas uzņemti, izmantojot kustības uztveršanu, var šķist nedaudz „graudaini”.

E57


Iestatīšanas izvēlne

AF Assist (AF palīgs)

Nospiediet pogu d M z cilne M AF assist (AF palīgs)

Iespējojiet vai atspējojiet AF palīggaismotāju, kas palīdz autofokusa darbībai, ja objekts ir

slikti apgaismots.

Opcija

Auto (Automātisks)

(noklusējuma iestatījums)

Off (Izslēgts)

Apraksts

AF palīggaismotājs tiek izmantots, lai atbalstītu fokusa darbību, ja

objekts ir vāji apgaismots. Maksimālajā platleņķa pozīcijā

gaismotāja diapazons ir apmēram 1,9 m, bet maksimālajā telefoto

pozīcijā – apmēram 1,1 m.

Ņemiet vērā, ka dažiem sižeta režīmiem, piemēram, Museum

(Muzejs) (A43) vai Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets)

(A45), kā arī fokusa apgabaliem AF palīggaismotājs var

neiedegties, pat ja atlasīts Auto (Automātisks).

AF palīggaismotājs neiedegas. Iespējams, vājā apgaismojuma dēļ

kamera nespēj fokusēt.

Digital Zoom (Digitālā tālummaiņa)

Atsauču sadaļa

Nospiediet pogu d M z cilne M Digital zoom (Digitālā tālummaiņa)

Iespējojiet vai atspējojiet digitālo tālummaiņu.

Opcija

On (Ieslēgts) (noklusējuma

iestatījums)

Off (Izslēgts)

Apraksts

Tiklīdz tuvināšana sasniegusi maksimālo optiskās tālummaiņas

pozīciju, pagriežot tālummaiņas vadību uz g (i), tiek iedarbināta

digitālā tālummaiņa (A27).

Digitālā tālummaiņa netiks aktivizēta (izņemot video ieraksta laikā).

E58

B Piezīmes par digitālo tālummaiņu

• Kad darbojas digitālā tālummaiņa, neatkarīgi no izmantotā AF apgabala režīma iestatījuma kameras fokuss

ir kadra centrā.

• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot šādos gadījumos:

- ja funkcijas Continuous (Nepārtraukts) iestatījums A (automātiskajā) režīmā ir Multi-shot 16

(Daudzkadru uzņēmums 16) (E26);

- ja funkcijas AF area mode (AF apgabala režīms) (E30) iestatījums A (automātiskajā) režīmā ir

Subject tracking (Objekta kustības paredzēšana);

- ja atlasīts sižeta režīms Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs), Portrait (Portrets),

Night portrait (Nakts portrets) vai Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets);

- ja atlasīts viedportretēšanas režīms.


Iestatīšanas izvēlne

Sound Settings (Skaņas iestatījumi)

Nospiediet pogu d M z cilne M Sound settings (Skaņas iestatījumi)

Noregulējiet turpmāk minētos skaņas iestatījumus.

Opcija

Button sound (Pogu skaņa)

Shutter sound (Aizvara

skaņa)

Apraksts

Atlasiet On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums) vai Off (Izslēgts).

Ja atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), pēc darbību veiksmīgas

izpildes atskanēs viens pīkstiens; kamerai iestatot fokusu uz objektu,

atskanēs divi pīkstieni; trīs pīkstieni liecina par kļūdu. Ieslēdzot

kameru, atskanēs arī ieslēgšanas skaņa.

Atlasiet On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums) vai Off (Izslēgts).

Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, skaņas nav, ja ir iespējotas

dažas funkcijas, piemēram, nepārtraukta uzņemšana vai labākā

uzņēmuma atlasīšana, vai video ieraksta laikā, pat ja atlasīta opcija

On (Ieslēgts).

B Piezīme par skaņas iestatījumiem

Sižeta režīmā Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) pogu un aizvara skaņas tiek atspējotas.

Auto Off (Automātiska izslēgšanās)

Nospiediet pogu d M z cilne M Auto off (Automātiska izslēgšanās)

Kad kamera ir ieslēgta un kādu laiku netiek veiktas darbības, monitors tiek izslēgts un

kamera tiek pārslēgta uz gaidstāves režīmu (A21), lai taupītu enerģiju. Šajā opcijā var

iestatīt pieļaujamo laiku pirms kameras pāriešanas gaidstāves režīmā. Var atlasīt 30 s (30

s), 1 min (1 min.) (noklusējuma iestatījums), 5 min (5 min.) un 30 min (30 min.).

Atsauču sadaļa

C Kad enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz monitoru

• Gaidstāves režīmā mirgo barošanas ieslēgšanas indikators.

• Pēc trim minūtēm gaidstāves režīmā kamera izslēdzas.

• Lai no jauna aktivizētu monitoru, kad mirgo barošanas ieslēgšanas indikators, nospiediet jebkuru no šīm

pogām:

- barošanas slēdzis, aizvara atbrīvošanas poga, poga A, poga c vai poga b (e video ierakstīšanas).

C Automātiskās izslēgšanās iestatījumi

Laiks, kas paiet, pirms kamera pārslēdzas gaidstāves režīmā, ir fiksēts šādās situācijās:

• kad tiek parādīta izvēlne: trīs minūtes;

• slīdrādes atskaņošanas laikā: līdz 30 minūtēm;

• ja pievienots maiņstrāvas adapteris EH-62G: 30 minūtes.

E59


Iestatīšanas izvēlne

Format Memory (Formatēt atmiņu)/Format Card (Formatēt

karti)

Nospiediet pogu d M z cilne M Format memory (Formatēt atmiņu)/

Format card (Formatēt karti)

Izmantojiet šo opciju, lai formatētu iekšējo atmiņu vai atmiņas karti.

Iekšējās atmiņas un atmiņas karšu formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus

datus. Izdzēstos datus nevar atjaunot. Pirms formatēšanas svarīgos attēlus pārsūtiet uz

datoru.

Iekšējās atmiņas formatēšana

Lai formatētu iekšējo atmiņu, izņemiet no kameras atmiņas

karti. Iestatīšanas izvēlnē tiek parādīta opcija Format

memory (Formatēt atmiņu).

Atmiņas kartes formatēšana

Kad kamerā ievietota atmiņas karte, iestatīšanas izvēlnē tiek

parādīta opcija Format card (Formatēt karti).

Format memory

Format card

All images will

be deleted! OK?

Format

No

All images will

be deleted! OK?

Atsauču sadaļa

Format

No

E60

B Iekšējās atmiņas un atmiņas karšu formatēšana

• Formatējot iekšējo atmiņu vai atmiņas karti, albuma ikonu iestatījumiem (E6) tiek atjaunotas

noklusējuma vērtības (parādītas kā numuri).

• Formatēšanas laikā neizslēdziet kameru un neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.

• Pirmo reizi šajā kamerā ievietojot citā ierīcē izmantotu atmiņas karti, tā jāformatē.


Iestatīšanas izvēlne

Language (Valoda)

Nospiediet pogu d M z cilne M Language (Valoda)

Kameras izvēļņu un ziņojumu parādīšanai izvēlieties vienu no 28 valodām.

Čehu

Dāņu

Vācu

(noklusējuma

iestatījums)

Spāņu

Grieķu

Franču

Indonēziešu

Itāļu

Ungāru

Holandiešu

Norvēģu

Poļu

Portugāļu (Brazīlija)

Portugāļu

Krievu

Rumāņu

Somu

Zviedru

Vjetnamiešu

Turku

Ukraiņu

Arābu

Vienkāršotā ķīniešu

Tradicionālā ķīniešu

Korejiešu

Taju

Hindi

Atsauču sadaļa

Video Mode (Video režīms)

Nospiediet pogu d M z cilne M Video mode (Video režīms)

Regulējiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai savienotu kameru ar televizoru. Atlasiet

NTSC un PAL.

E61


Iestatīšanas izvēlne

Charge by Computer (Uzlādēšana, izmantojot datoru)

Nospiediet pogu d M z cilne M Charge by computer (Uzlādēšana, izmantojot datoru)

Izvēlieties, vai kamerā ievietotais akumulators tiek uzlādēts, kamēr kamera ir savienota ar

datoru, izmantojot USB vadu.

Opcija

Auto (Automātisks)

(noklusējuma iestatījums)

Off (Izslēgts)

Apraksts

Ja kamera tiek pievienota datoram, kas darbojas, kamerā ievietotais

akumulators tiek automātiski uzlādēts, izmantojot strāvas padevi no

datora.

Kad kamera ir pieslēgta datoram, tajā ievietotais akumulators netiek

uzlādēts.

Atsauču sadaļa

E62

B Piezīmes par kameras pievienošanu printerim

• Pievienojot kameru printerim, akumulatoru nevar uzlādēt pat tad, ja printeris atbilst PictBridge standartam.

• Ja atlasīts funkcijas Charge by computer (Uzlādēšana, izmantojot datoru) iestatījums Auto

(Automātisks), iespējams, attēlus izdrukāt nevarēs, ja kamera ir tieši savienota ar noteiktiem printeriem. Ja

PictBridge ieslēgšanās ekrāns netiek parādīts monitorā pēc tam, kad kameru pievienojat printerim un

ieslēdzat, izslēdziet kameru un atvienojiet USB vadu. Iestatiet Charge by computer (Uzlādēšana,

izmantojot datoru) kā Off (Izslēgts) un no jauna pievienojiet kameru printerim.

B Piezīmes par uzlādi, izmantojot savienojumu ar datoru

• Ja kamera ir savienota ar datoru pirms kameras darba valodas, datuma un laika iestatīšanas, akumulatoru

nevarēs uzlādēt un nevarēs pārsūtīt datus (A22). Ja kameras pulksteņa baterija (A23) ir tukša, vispirms

jāiestata datums un laiks, pēc tam varat uzlādēt akumulatoru vai pārsūtīt attēlus, izmantojot savienojumu

ar datoru. Tādā gadījumā izmantojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-69P (A16), lai uzlādētu

akumulatoru, un pēc tam iestatiet kameras datumu un laiku.

• Izslēdzot kameru, uzlāde tiek pārtraukta.

• Ja dators uzlādes laikā pārslēdzas miega režīmā, uzlāde tiek apturēta un kameru var izslēgt.

• Atvienojot kameru no datora: izslēdziet kameru un pēc tam atvienojiet USB vadu.

• Pilnībā izlādēta akumulatora uzlāde ilgst apmēram 2 stundas un 10 minūtes. Uzlādes laiks palielinās, ja

akumulatora uzlādes laikā pārsūtāt attēlus.

• Kad kamera ir savienota ar datoru, var atvērties datorā instalēta lietojumprogramma, piemēram,

Nikon Transfer 2. Ja kamera ir pievienota datoram tikai, lai uzlādētu akumulatoru, izslēdziet šo

lietojumprogrammu.

• Ja 30 minūtes pēc akumulatora uzlādes pabeigšanas nav sakaru ar datoru, kamera automātiski izslēdzas.

• Ņemot vērā datora specifikācijas, iestatījumus, strāvas padevi un izvietojumu, iespējams, nevarat uzlādēt

kamerā ievietoto akumulatoru, izmantojot savienojumu ar datoru.


Iestatīšanas izvēlne

C Uzlādes indikators

Tālāk redzamajā tabulā norādīts, kāds ir uzlādes indikatora statuss, kad kamera ir savienota ar datoru.

Uzlādes indikators

Lēni mirgo (zaļš)

Izslēgts

Ātri mirgo (zaļš)

Notiek akumulatora uzlāde.

Apraksts

Akumulatora uzlāde nenotiek.

Ja uzlādes indikators pārstāj lēni mirgot (zaļš) un izslēdzas, bet barošanas

ieslēgšanas indikators deg, uzlāde ir pabeigta.

• Apkārtējā temperatūra nav piemērota uzlādei. Uzlādējiet akumulatoru telpās,

kur temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.

• USB vads nav pievienots pareizi vai akumulators ir bojāts. No jauna pareizi

pievienojiet USB vadu vai nomainiet akumulatoru.

• Dators ir miega režīmā un nesniedz strāvu. Atsāknējiet datoru.

• Akumulatoru uzlādēt nevar, jo datora tehniskie dati vai iestatījumi neatbalsta

strāvas piegādi kamerai.

Atsauču sadaļa

E63


Iestatīšanas izvēlne

Blink Warning (Mirkšķināšanas brīdinājums)

Nospiediet pogu d M z cilne M Blink warning (Mirkšķināšanas brīdinājums)

Norādiet, vai kamerai jāuztver fotografējamie cilvēki, kas mirkšķinājuši, kad izmantojat

seju uztveršanas funkciju (A61) tālāk minētajos režīmos.

• A (automātisks) režīms (ja atlasīta AF apgabala režīma opcija Face priority (Sejas

prioritāte) (E30)).

• Atlasīts sižeta režīms Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs)

(A40), Portrait (Portrets) (A40) vai Night portrait (Nakts portrets) (A41).

On (Ieslēgts)

Opcija

Off (Izslēgts) (noklusējuma

iestatījums)

Apraksts

Ja, izmantojot seju uztveršanas funkciju, kamera uztver, ka viens vai

vairāki cilvēki attēla uzņemšanas laikā ir mirkšķinājuši acis, monitorā

parādās ekrāns Did someone blink? (Vai kāds mirkšķināja?).

Aizvara atbrīvošanas brīdī mirkšķinājušā cilvēka seja var tikt apvilkta

ar dzeltenu rāmi. Šādā gadījumā pārbaudiet attēlu un izlemiet, vai

jāuzņem vēl viens.

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Mirkšķināšanas

brīdinājuma ekrāna lietošana” (E65).

Mirkšķināšanas brīdinājums nav iespējots.

Atsauču sadaļa

E64

B Piezīme par mirkšķināšanas brīdinājumu

Mirkšķināšanas noteikšana nedarbojas nepārtrauktajos iestatījumos: Continuous (Nepārtraukts), BSS vai

Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums 16).


Iestatīšanas izvēlne

Mirkšķināšanas brīdinājuma ekrāna lietošana

Ja monitorā parādās labajā pusē attēlotais ekrāns Did

someone blink? (Vai kāds mirkšķināja?), ir pieejamas

tālāk minētās darbības.

Ja dažu sekunžu laikā netiek veikta kāda darbība, kamera

automātiski atgriežas uzņemšanas režīmā.

Did someone blink?

Exit

Opcija Izmantojiet Apraksts

Tās sejas palielināšana, kura

mirkšķināja

Pārslēgšanās uz pilnrāmja

kadra atskaņošanu

g (i)

f (h)

Pagrieziet tālummaiņas vadību uz g (i).

Pagrieziet tālummaiņas vadību uz f (h).

Rādāmās sejas atlasīšana

Ja kamera uztver vairākas personas ar

aizvērtām acīm: kad attēls ir palielināts,

nospiediet J vai K, lai pārslēgtu uz citu seju.

Attēla dzēšana l Nospiediet l.

k

Pārslēgties uzņemšanas režīmā

Nospiediet k vai aizvara atbrīvošanas pogu.

Atsauču sadaļa

E65


Iestatīšanas izvēlne

Reset All (Atiestatīt visu)

Nospiediet pogu d M z cilne M Reset all (Atiestatīt visu)

Ja ir atlasīts Reset (Atiestatīt), kameras iestatījumiem tiks atjaunotas noklusējuma

vērtības.

Pamata uzņemšanas funkcijas

Zibspuldzes režīms (A50)

Opcija

Automātiskais taimeris (A52)

Makro režīms (A53)

Ekspozīcijas kompensācija (A54) 0,0

Shooting Menu (Uzņemšanas izvēlne)

Noklusējuma vērtība

Auto (Automātisks)

Izslēgts

Izslēgts

Atsauču sadaļa

Sižeta režīms

Opcija

Image mode (Attēla režīms) (A57) R 4320×3240

White balance (Baltā balanss) (E24)

Continuous (Nepārtraukts) (E26)

ISO sensitivity (ISO jutība) (E28)

Color options (Krāsu opcijas) (E29)

AF area mode (AF apgabala režīms) (E30)

Autofocus mode (Autofokusa režīms) (E33)

Opcija

Izvēlieties sižetu režīmu uzņemšanas režīma atlases

izvēlnē (A39)

Nokrāsu pielāgošana ēdiena režīmā (A43)

Nepārtraukta uzņemšana mājdzīvnieka portreta režīmā

(A45)

Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana

mājdzīvnieka portreta režīmā (A45)

Noklusējuma vērtība

Auto (Automātisks)

Single (Viens)

Auto (Automātisks)

Standard color (Standarta krāsa)

Face priority (Sejas prioritāte)

Single AF (Viens AF)

Noklusējuma vērtība

Scene auto selector (Sižeta

automātiskais atlasītājs)

Center (Centrā)

Continuous (Nepārtraukts)

On (Ieslēgts)

E66


Iestatīšanas izvēlne

Viedportretēšanas izvēlne

Opcija

Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) (E34)

Smile timer (Smaida taimeris) (E34)

Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude) (E35)

Noklusējuma vērtība

Normal (Parasts)

On (Ieslēgts)

Off (Izslēgts)

Video izvēlne

Opcija

Movie options (Video opcijas) (E47)

Autofocus mode (Autofokusa režīms) (E48)

Wind noise reduction (Vēja trokšņa mazināšana) (E48)

Noklusējuma vērtība

Ievietojot atmiņas karti:

n HD 720p (1280×720)

Izmantojot iekšējo atmiņu:

m VGA (640×480)

Single AF (Viens AF)

Off (Izslēgts)

Iestatīšanas izvēlne

Opcija

Welcome screen (Sveiciena ekrāns) (E49)

Photo info (Informācija par fotoattēliem) (E53)

Image review (Attēlu apskate) (E53)

Brightness (Spilgtums) (E53) 3

Print date (Datuma uzdrukāšana) (E55)

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana)

(E56)

Motion detection (Kustības uztveršana) (E57)

AF assist (AF palīgs) (E58)

Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) (E58)

Button sound (Pogu skaņa) (E59)

Shutter sound (Aizvara skaņa) (E59)

Auto off (Automātiska izslēgšanās) (E59)

Charge by computer (Uzlādēšana, izmantojot datoru)

(E62)

Blink warning (Mirkšķināšanas brīdinājums) (E64)

None (Nekas)

Noklusējuma vērtība

Auto info (Automātiskā režīma

informācija)

On (Ieslēgts)

Off (Izslēgts)

Off (Izslēgts)

Auto (Automātisks)

Auto (Automātisks)

On (Ieslēgts)

On (Ieslēgts)

On (Ieslēgts)

1 min (1 min.)

Auto (Automātisks)

Off (Izslēgts)

Atsauču sadaļa

E67


Iestatīšanas izvēlne

Citi

Opcija

Paper size (Papīra izmērs) (E20, E21)

Slīdrādes kadru intervāls (E40) 3 s (3 s)

Noklusējuma vērtība

Default (Noklusējums)

• Izvēloties Reset all (Atiestatīt visu), no atmiņas tiek notīrīts arī pašreizējā faila

numurs (E69). Numurēšana tiks sākta no mazākā pieejamā numura. Lai atiestatītu

failu numerāciju uz „0001”, dzēsiet visus attēlus (A32), pēc tam atlasiet Reset all

(Atiestatīt visu).

• Atiestatot izvēlnes ar funkciju Reset all (Atiestatīt visu), netiek ietekmēti tālāk

minētie izvēlnes iestatījumi.

Uzņemšanas izvēlne: iepriekš iestatītie manuālie dati (E25), kas iegūti opcijai

White balance (Baltā balanss)

Iestatīšanas izvēlne: attēls, kas atlasīts funkcijai Welcome screen (Sveiciena

ekrāns) (E49), Time zone and date (Laika josla un datums) (E50),

Language (Valoda) (E61) un Video mode (Video režīms) (E61)

Firmware Version (Programmaparatūras versija)

Atsauču sadaļa

Nospiediet pogu d M z cilne M Firmware version (Programmaparatūras versija)

Skatīt pašreizējo kameras programmaparatūras versiju.

Back

E68


Attēlu/skaņas failu un mapju nosaukumi

Attēliem, videofailiem vai balss atgādnēm failu nosaukumi tiek piešķirti tālāk aprakstītajā

veidā.

DSCN0001.JPG

Identifikators (kameras monitorā netiek

parādīts)

Oriģinālie nekustīgie attēli

(tostarp balss atgādņu

pielikumi) un videofaili

Mazas kopijas (kopā ar balss

atgādņu pielikumiem)

Apcirptas kopijas (kopā ar balss

atgādņu pielikumiem)

Kopijas, kas izveidotas ar citu

rediģēšanas funkciju, nevis

mazo attēlu un apcirpšanas

funkciju (tostarp balss atgādņu

pielikumi)

DSCN

SSCN

RSCN

FSCN

Paplašinājums (apzīmē faila

formātu)

Nekustīgi attēli

Video

Balss atgādnes

Faila numurs (automātiski tiek piešķirts

augošā secībā, sākot ar „0001”)

.JPG

.AVI

.WAV

• Faili tiek saglabāti mapēs, kuru nosaukumus veido mapes numurs, kam seko piecu

rakstzīmju identifikators: „P_” un trīsciparu kārtas numurs attēliem, kas uzņemti sižeta

režīmā Panorama assist (Panorāmas palīgrežīms) (piem., „101P_001”; E2) un

„NIKON” visiem attēliem (piem., „100NIKON”). Kad failu skaits mapē sasniedz 9999, tiek

izveidota jauna mape. Failu numuri tiek piešķirti automātiski, sākot ar „0001”.

• Balss atgādņu failiem ir tāds pats identifikators un faila numurs kā attēliem, kam

pievienota attiecīgā balss atgādne.

• Faili, kas tiek kopēti, izmantojot funkciju Copy (Kopija)>Selected images

(Atlasītie attēli), tiek kopēti pašreizējā mapē, kur tiem augošā secībā tiek piešķirti

jauni failu numuri, sākot ar vislielāko faila numuru, kas ir atmiņā. Izmantojot Copy

(Kopija)>All images (Visi attēli), no avota datu nesēja tiek kopētas visas mapes;

failu nosaukumi nemainās, bet augošā secībā tiek piešķirti jaunie mapju numuri,

sākot ar lielāko mapes numuru galamērķa datu nesējā (E46).

• Vienā mapē var būt ne vairāk kā 200 failu; ja pašreizējā mapē jau ir 200 failu, tad,

saglabājot nākamo failu, tiek izveidota jauna mape, pašreizējās mapes nosaukumam

pieskaitot ciparu viens. Ja pašreizējās mapes numurs ir 999 un tajā ir 200 failu vai fails

ar numuru 9999, jaunus failus nevar saglabāt, līdz tiek formatēta iekšējā atmiņa vai

atmiņas karte (E60) vai arī tiek ievietota jauna atmiņas karte.

Atsauču sadaļa

E69


Papildu piederumi

Uzlādējama baterija Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL19 1

Uzlādes maiņstrāvas

adapteris

Akumulatora

lādētājs

Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-69P 1, 2

Akumulatoru lādētājs MH-66

(pilnībā izlādēta akumulatora uzlādes laiks: Apm. 1 h 50 min)

Maiņstrāvas adapteris EH-62G (pievienot, kā parādīts)

1 2 3

Maiņstrāvas

adapteris

Atsauču sadaļa

USB vads USB vads UC-E6 1

Pirms akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāka aizvēršanas

pārbaudiet, vai barošanas savienotāja vads ir pareizi ievietots barošanas

savienotāja un akumulatora nodalījuma rievās.

Ja daļa no vada nav rievās, aizverot vāku, var tikt bojāts vāks vai vads.

Audio/video kabelis Audio video vads EG-CP14 1

1 Iekļauts kameras komplektācijā iegādes laikā (➝ Aii).

2 Ja adapteri izmantojat citās valstīs, pēc nepieciešamības lietojiet adapteri ar spraudni (iespējams

iegādāties). Sīkāku informāciju par spraudņu adapteriem varat saņemt no savas tūrisma aģentūras.

E70


Kļūdu ziņojumi

Šajā tabulā ietverti kļūdu ziņojumi un citi brīdinājumi, kas tiek parādīti monitorā, kā arī

risinājumi, lai tos novērstu.

O (mirgo)

Displejs Cēlonis/risinājums A

Battery exhausted. (Ir

izlādējies akumulators.)

Battery temperature

high (Pārāk augsta

akumulatora

temperatūra)

The camera will turn off

to prevent overheating.

(Kamera tiks izslēgta, lai

nepārkarstu.)

Q (● mirgo sarkanā

krāsā)

Please wait for the

camera to finish

recording. (Lūdzu,

gaidiet, līdz kamera

beigs ierakstīšanu.)

Memory card is write

protected. (Atmiņas

karte ir aizsargāta pret

ierakstīšanu.)

This card cannot be

used. (Nevar izmantot

šo karti.)

This card cannot be

read. (Šo karti nevar

nolasīt.)

Card is not formatted.

Format card? (Karte nav

formatēta. Formatēt

karti?)

Yes (Jā)

No (Nē)

Out of memory.

(Nepietiek atmiņas.)

Pulkstenis nav iestatīts.

Iestatiet datumu un laiku.

E50

Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru. 14, 16

Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta.

Pirms atsākat lietot kameru, izslēdziet to un ļaujiet

akumulatoram atdzist. Pēc piecām sekundēm monitors

izslēdzas, barošanas ieslēgšanas indikators ātri mirgo.

Indikators mirgo trīs minūtes, pēc tam kamera automātiski

izslēdzas. Nospiediet barošanas slēdzi, lai izslēgtu kameru.

Kamera ir sakarsusi.

Kamera izslēdzas automātiski. Atstājiet kameru izslēgtu, līdz

tā ir atdzisusi, un tad atkal to ieslēdziet.

Nevar noregulēt kameras fokusu.

• Fokusējiet vēlreiz.

• Izmantojiet fokusa fiksatoru.

Kamera nevar veikt citas darbības, kamēr ierakstīšana nav

pabeigta.

Gaidiet, kamēr šis ziņojums automātiski pazudīs no displeja,

kad ierakstīšana būs pabeigta.

Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir „bloķētā” pozīcijā.

Bīdiet rakstīšanas aizsardzības slēdzi pozīcijā „rakstīt”.

Kļūda, piekļūstot atmiņas kartei.

• Izmantojiet apstiprinātu karti.

• Pārbaudiet, vai savienotāji ir tīri.

• Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir pareizi ievietota.

Atmiņas karte nav formatēta lietošanai ar kameru COOLPIX

S2600.

Formatēšanas laikā tiek dzēsti visi atmiņas kartē glabātie

dati. Pirms atmiņas kartes formatēšanas atlasiet No (Nē) un

nokopējiet visus attēlus, kurus vēlaties saglabāt. Lai

formatētu atmiņas karti, atlasiet Yes (Jā) un nospiediet

pogu k.

Atmiņas karte ir pilna.

• Izvēlieties mazāku attēla izmēru.

• Dzēsiet attēlus.

• Ielieciet jaunu atmiņas karti.

• Izņemiet atmiņas karti un izmantojiet iekšējo atmiņu.

21

75

26, 29

6419

18

18

18

57

32

18

19

E71

Atsauču sadaļa


Kļūdu ziņojumi

Atsauču sadaļa

Displejs Cēlonis/risinājums A

Image cannot be saved.

(Attēlu nevar saglabāt.)

Album is full. No further

pictures can be added.

(Albums ir pilns. Vairāk

attēlus nevar pievienot.)

Sound file cannot be

saved. (Skaņas failu

nevar saglabāt.)

A blink was detected in

the picture just taken. (Ir

noteikts, ka tikko

uzņemtajā attēlā kāda

persona ir mirkšķinājusi

acis.)

Image cannot be

modified. (Attēlu nevar

pārveidot.)

Cannot record movie.

(Nevar ierakstīt video.)

Memory contains no

images. (Atmiņā nav

attēlu.)

Kļūda, saglabājot attēlu.

Formatējiet iekšējo atmiņu vai atmiņas karti.

Kamerai trūkst failu numuru.

Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet iekšējo atmiņu

vai atmiņas karti.

Attēlu nevar izmantot sveiciena ekrānam.

Sveiciena ekrānam nevar reģistrēt šādus attēlus:

• attēlus, kas uzņemti ar opcijas Image mode (Attēla

režīms) iestatījumu P 4224×2376;

• attēlus, kas ar apcirpšanas vai mazā attēla rediģēšanas

funkciju samazināti līdz izmēram 320 × 240 vai mazākam.

Nepietiek vietas kopijas saglabāšanai.

Dzēsiet attēlus no mērķa.

Albumam jau ir pievienoti 200 attēli.

• Izņemiet no albuma dažus attēlus.

• Pievienojiet citiem albumiem.

Šim failam nevar pievienot balss atgādni.

• Balss atgādnes nevar pievienot videofailiem.

• Atlasiet attēlu, kas uzņemts ar COOLPIX S2600.

Iespējams, viens vai vairāki cilvēki attēla uzņemšanas laikā

mirkšķināja.

Attēlu pārbaudiet atskaņošanas režīmā.

Atlasīto attēlu nevar rediģēt.

• Atlasiet attēlus, kas atbalsta rediģēšanas funkciju.

• Nevar rediģēt filmas.

Noilguma kļūda, ierakstot filmu.

Izvēlieties atmiņas karti ar lielāku rakstīšanas ātrumu.

Iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē nav attēlu.

• Lai atskaņotu iekšējā atmiņā saglabātos attēlus, izņemiet

no kameras atmiņas karti.

• Lai kopētu kameras iekšējā atmiņā saglabātus attēlus

atmiņas kartē, nospiediet pogu d un atskaņošanas

izvēlnē atlasiet Copy (Kopija).

Attēls nav pievienots albumam.

• Pievienojiet attēlu albumam.

• Izvēlieties albumu, kuram attēls tika pievienots.

Automātiskās kārtošanas režīmā atlasītajā kategorijā nav

attēlu.

Atlasiet kategoriju, kas satur sakārtotos attēlus.

E60

E69

E49

32

E5

E4


E45

30, 48

E11


19

19

E46

E4

E5

E7

E72


Kļūdu ziņojumi

Displejs Cēlonis/risinājums A

File contains no image

data. (Fails nesatur

attēla datus.)

This file cannot be

played back. (Šo failu

nevar atskaņot.)

All images are hidden.

(Visi attēli ir slēpti.)

This image cannot be

deleted. (Šo attēlu nevar

izdzēst.)

Travel destination is in

the current time zone.

(Ceļojuma galamērķa

laika zona neatšķiras no

vietējās.)

Lens error (Objektīva

kļūda)

Communications error

(Sakaru kļūda)

System error (Sistēmas

kļūda)

Printer error: check

printer status. (Printera

kļūda: pārbaudiet

printera statusu.)

Printer error: check

paper (Printera kļūda:

pārbaudiet papīru)

Printer error: paper jam

(Printera kļūda:

iestrēdzis papīrs)

Printer error: out of

paper (Printera kļūda:

beidzies papīrs)

Printer error: check ink

(Printera kļūda:

pārbaudiet tinti)

Fails nav izveidots, izmantojot kameru COOLPIX S2600.

Failu nevar skatīt ar COOLPIX S2600. Skatiet failu datorā vai

citā ierīcē, kura tika izmantota šī faila izveidošanai un

rediģēšanai.

Slīdrādei nav pieejams neviens attēls.

Attēls ir aizsargāts.

Atspējojiet aizsardzību.

Ceļojuma galamērķa laika josla neatšķiras no vietējās.

Objektīvs nedarbojas pareizi.

Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru. Ja kļūme

saglabājas, sazinieties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu

servisa pārstāvi.

Kļūda, sazinoties ar printeri.

Izslēdziet kameru un atkārtoti pievienojiet USB vadu.

Kļūda kameras iekšējā elektriskajā shēmā.

Izslēdziet kameru, noņemiet un ievietojiet atpakaļ

akumulatoru un pēc tam ieslēdziet kameru. Ja kļūme

saglabājas, sazinieties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu

servisa pārstāvi.

Printera kļūda.

Pārbaudiet printeri. Pēc problēmas atrisināšanas atlasiet

Resume (Atsākt) un nospiediet pogu k, lai atsāktu

drukāšanu.*

Printerī nav ievietots norādītā izmēra papīrs.

Ievietojiet norādīto papīru, atlasiet Resume (Atsākt) un

nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*

Papīrs iestrēdzis printerī.

Izņemiet iestrēgušo papīru, atlasiet Resume (Atsākt) un

nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*

Printerī nav ievietots papīrs.

Ievietojiet norādīto papīru, atlasiet Resume (Atsākt) un

nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*

Tintes kļūda.

Pārbaudiet tinti, atlasiet Resume (Atsākt) un nospiediet

pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*


E40

E41

E50

20

E19

14, 21


Atsauču sadaļa

E73


Kļūdu ziņojumi

Displejs Cēlonis/risinājums A

Printer error: out of ink

(Printera kļūda:

beigusies tinte)

Printer error: file corrupt

(Printera kļūda: fails

bojāts)

Beigusies tinte vai tintes kasetne ir tukša.

Nomainiet tintes kasetni, atlasiet Resume (Atsākt) un

nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*

Kļūda, ko izraisījis attēla fails.

Atlasiet Cancel (Atcelt) un nospiediet pogu k, lai atceltu

drukāšanu.

* Skatiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektācijā ar jūsu printeri, lai saņemtu turpmāku palīdzību

un informāciju.Atsauču sadaļa

E74


Tehniskās piezīmes un

alfabētiskais rādītājs

Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana.............F2

Atmiņas kartes ........................................................................................................................F5

Tīrīšana.......................................................................................................................................F6

Uzglabāšana ............................................................................................................................F6

Traucējummeklēšana .........................................................F7

Specifikācijas.....................................................................F15

Atbalstītie standarti............................................................................................................ F18

Indekss ...............................................................................F19

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F1


Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana

Lai nodrošinātu turpmāku šī Nikon izstrādājuma pareizu izmantošanu, lietojot vai

uzglabājot ierīci, ievērojiet tālāk aprakstītos norādījumus un sadaļā „Jūsu drošībai” (Avi)

minētos ieteikumus.

Kamera

B Uzturiet sausu

Ja ierīci iegremdēsit ūdenī vai pakļausiet lielam mitrumam, tā tiks bojāta.

B Nenometiet

Ja pakļausit produktu spēcīgam triecienam vai vibrācijai, tas var darboties nepareizi.

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

B Rīkojieties uzmanīgi ar objektīvu un kustīgajām daļām

Nelietojiet spēku, darbojoties ar objektīvu, objektīva vāku, monitoru, atmiņas kartes slotu vai akumulatora

nodalījumu. Šīs daļas iespējams viegli sabojāt. Spēka pielietošana objektīva vākam var izraisīt nepareizu

kameras darbību vai objektīva bojājumu. Ja monitors tiek sasists, jāuzmanās no savainošanās ar saplīsušo

stiklu un jāizvairās no šķidro kristālu saskares ar ādu un iekļūšanas acīs vai mutē.

B Nevērsiet objektīvu ilgstoši pret spilgtiem gaismas avotiem

Lietojot vai uzglabājot kameru, nevērsiet objektīvu ilgstoši pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem.

Intensīva gaisma var izraisīt CCD matricas attēla sensora nolietošanos, radot fotogrāfijās baltus, izplūdušus

efektus.

B Sargiet no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem

Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai

magnētiskos laukus. Spēcīgi statiskie lādiņi vai magnētiskie lauki, ko rada tāds aprīkojums kā radioraidītāji, var

traucēt monitora darbību, bojāt atmiņas kartē uzglabātos datus vai ietekmēt ierīces iekšējo elektroshēmu.

B Nepakļaujiet pēkšņām temperatūras maiņām

Pēkšņas temperatūras izmaiņas, kādas rodas, piemēram, izejot no apsildītas ēkas aukstā dienā, var izraisīt

kondensāta rašanos ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no kondensācijas, ievietojiet ierīci pārnēsājamā apvalkā vai

plastmasas maisā, pirms tā tiek pakļauta pēkšņām temperatūras maiņām.

B Izslēdziet ierīci pirms barošanas avota vai atmiņas kartes izņemšanas vai

atvienošanas

Neizņemiet akumulatoru, kamēr kamera ir ieslēgta vai notiek attēlu ierakstīšana vai dzēšana. Enerģijas

padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var izraisīt datu zudumus vai bojājumu produkta atmiņā vai

iekšējā elektroshēmā.

F2


Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana

B Piezīmes par monitoru

• Monitori un elektroniskie skatu meklētāji ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tiem ir vismaz 99,99 %

darbspējīgu pikseļu un ne vairāk ka 0,01 % pikseļu var trūkt vai būt bojāti. Tādēļ šie displeji var saturēt

vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus; tas nenorāda

uz darbības traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.

• Kadrējot spilgtus objektus, monitorā var būt redzamas baltas vai krāsainas svītras. Šo parādību dēvē par

„smērējumu”, un tas rodas, ja attēla sensors uztver ļoti spilgtu gaismu; tas notiek attēla sensora īpatnību

dēļ un neliecina par darbības traucējumiem. Smērējuma dēļ monitora displejā uzņemšanas laikā var rasties

daļējs krāsas zudums. Tas neparādās ar kameru ierakstītos attēlos, izņemot gadījumus, ja videofaili un attēli

ir ierakstīti, izmantojot opcijas Continuous (Nepārtraukts) iestatījumu Multi-shot 16 (Daudzkadru

uzņēmums 16). Uzņemot šajos režīmos, ieteicams izvairīties no spilgtiem objektiem, piemēram, no

saules, saules atspīdumiem un elektriskā apgaismojuma.

• Spilgtā gaismā attēlus uz monitora var būt grūti saskatīt.

• Monitoru izgaismo LED fona apgaismojums. Ja monitors zaudē spilgtumu vai sāk mirgot, sazinieties ar

Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F3


Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Akumulators

• Pirms kameras izmantošanas pārbaudiet akumulatora līmeni un nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru, ja

tas nepieciešams. Neturpiniet uzlādi pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, jo tādā veidā tiek

samazināta tā veiktspēja. Ja iespējams, uzņemot attēlus svarīgos notikumos, vienmēr nodrošinieties ar

pilnībā uzlādētu rezerves akumulatoru.

• Neizmantojiet akumulatoru, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai pārsniedz 40 °C.

• Pirms lietošanas uzlādējiet bateriju telpās, kur apkārtējā temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.

• Uzlādējot kamerā COOLPIX S2600 ievietotu akumulatoru ar uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-69P vai

datoru, akumulatora uzlāde nenotiek, ja temperatūra ir zemāka par 0 °C vai pārsniedz 45 °C.

• Ņemiet vērā, ka baterija lietošanas laikā var sakarst; pirms uzlādes pagaidiet, līdz tā atdziest. Šo piesardzības

pasākumu neievērošana var sabojāt akumulatoru, pasliktināt tā veiktspēju vai traucēt parastu uzlādi.

• Aukstās dienās akumulatoru kapacitātei ir tendence samazināties. Pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā

uzlādēta, pirms dodaties ārā, lai aukstā laikā uzņemtu attēlus. Turiet rezerves akumulatorus siltā vietā un,

kad nepieciešams, nomainiet. Pēc sasildīšanas auksts akumulators var atjaunot daļu no uzlādes.

• Netīrumi uz akumulatora kontaktiem var traucēt tā darbību. Ja akumulatora kontakti kļūst netīri, pirms

lietošanas tie jānotīra ar tīru, sausu drānu.

• Ja akumulators kādu laiku netiks lietots, ievietojiet to kamerā un izlādējiet tukšu, pirms izņemat to

uzglabāšanai. Akumulators jāglabā vēsā vietā, kur apkārtējās vides temperatūra ir 15–25 °C. Neglabājiet

bateriju karstā vai ļoti aukstā vietā.

• Ja akumulators netiek izmantots, vienmēr izņemiet to no kameras vai akumulatora papildu lādētāja. Ja tas

atstāts ievietots, tiek patērēts minimāls strāvas daudzums pat tad, ja tas netiek lietots, tādēļ akumulators

var pārmērīgi izlādēties un nedarboties. Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kad baterija ir izlādēta, var

saīsināt tās kalpošanas laiku.

• Uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos un izlādējiet to tukšu, pirms noliekat uzglabāšanai.

• Kad akumulators ir izņemts no kameras vai papildu akumulatora lādētāja, ievietojiet akumulatoru apvalkā

un glabājiet vēsā vietā.

• Būtisks laika samazinājums, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, lietojot to istabas temperatūrā, saglabā

uzlādi, norāda, ka jānomaina akumulators. Iegādājieties jaunu EN-EL19 akumulatoru.

• Nomainiet akumulatoru, kad tas vairs nav uzlādējams. Izmantotie akumulatori ir vērtīgs resurss. Lūdzu,

utilizējiet izlietotos akumulatorus atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

F4


Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana

Uzlādes maiņstrāvas adapteris

• Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-69P ir paredzēts izmantošanai tikai ar saderīgām ierīcēm. Nelietojiet to ar

cita ražotāja vai modeļa ierīci.

• EH-69P ir savietojams ar maiņstrāvas, 100–240 V, 50/60 Hz elektrotīkliem. Ja adapteri izmantojat citās

valstīs, pēc nepieciešamības lietojiet adapteri ar spraudni (iespējams iegādāties). Sīkāku informāciju par

spraudņu adapteriem varat saņemt no savas tūrisma aģentūras.

• Nekādā gadījumā neizmantojiet cita ražojuma maiņstrāvas adapteri vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri

kā tikai uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-69P vai adapteri pārejai no USB uz maiņstrāvu. Šī piesardzības

pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.

Atmiņas kartes

• Izmantojiet tikai Secure Digital atmiņas kartes. Plašāku informāciju par atmiņas kartēm skatiet sadaļā

„Apstiprinātās atmiņas kartes” (A19).

• Noteikti ievērojiet piesardzības pasākumus, kas aprakstīti atmiņas kartes dokumentācijā.

• Nelīmējiet uz atmiņas kartes etiķetes un uzlīmes.

• Pirmo reizi izmantojot atmiņas karti, kas iepriekš izmantota citās ierīcēs, tā jāformatē šajā ierīcē. Pirms šajā

kamerā izmantojat jaunas atmiņas kartes, tās ieteicams formatēt šajā kamerā.

• Ņemiet vērā, ka formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un citus atmiņas kartē glabātos

datus. Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti nokopējiet visus attēlus, ko vēlaties saglabāt.

• Ja parādās ziņojums Card is not formatted. (Karte nav formatēta.) Format card? (Formatēt karti?),

kad kamera ir ieslēgta, jāformatē atmiņas karte. Ja kartē ir dati, kurus nevēlaties dzēst, atlasiet No (Nē).

Kopējiet vajadzīgos datus datorā u.c. Ja vēlaties formatēt karti, atlasiet Yes (Jā). Tiks parādīts

apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai sāktu formatēt, nospiediet pogu k.

• Formatēšanas laikā, kamēr dati tiek ierakstīti vai dzēsti atmiņas kartē, kā arī datu pārsūtīšanas laikā neveiciet

šādas darbības. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt datu zudumus, kā arī kameras vai

atmiņas kartes bojājumus:

- neatveriet akumulatora nodalījumu/atmiņas kartes slota vāku, lai izņemtu/ieliktu akumulatoru vai

atmiņas karti;

- izslēdziet kameru;

- atvienojiet maiņstrāvas adapteri.

• Neformatējiet atmiņas karti, izmantojot datoru.

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F5


Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana

Tīrīšana

Objektīvs

Monitors

Korpuss

Izvairieties no pieskaršanās objektīvam ar pirkstiem. Notīriet putekļus vai papīra

putekļus ar pūtēju (parasti maza ierīce ar gumijas pūsli vienā galā, kuru spiežot tiek

veidota gaisa plūsma otrā galā). Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus netīrumus,

ko nevar noņemt ar pūtēju, tīriet objektīvu ar mīkstu audumu, ar spirālveida kustībām

no centra virzoties uz malām. Ja tīrīšana neizdodas, tīriet objektīvu ar audumu, kas

nedaudz samitrināts ar veikalos nopērkamu tīrīšanas līdzekli objektīviem.

Notīriet putekļus un jēlkokvilnu ar pūtēju. Lai noņemtu pirkstu nospiedumus un citus

netīrumus, notīriet monitoru ar mīkstu, sausu audumu, uzmanoties, lai monitoru

nepiespiestu.

Izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus, netīrumus vai smiltis, pēc tam

noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu. Ja kamera tikusi lietota pludmalē vai citā

smilšainā vai putekļainā vidē, noslaukiet smiltis, putekļus vai sāli ar drānu, kas viegli

samitrināta tīrā ūdenī, un kārtīgi nožāvējiet. Ņemiet vērā, ka svešķermeņi kameras

iekšpusē var izraisīt bojājumus, ko garantija nesedz.

Neizmantojiet alkoholu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskas vielas.

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Uzglabāšana

Kad kamera netiek izmantota, izslēdziet to. Pirms kameras nolikšanas glabāšanai

pārliecinieties, ka nedeg barošanas ieslēgšanas indikators. Ja kamera netiks izmantota

ilgāku laika periodu, izņemiet bateriju. Neglabājiet kameru kopā ar ligroīna vai kampara

pretkožu bumbiņām vai kādā no šādām vietām:

• blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizoriem vai

radio;

• temperatūrā, kas zemāka par –10 °C vai augstāka par 50 °C;

• slikti vēdinātās vai mitrās vietās, kur mitrums pārsniedz 60 %.

Lai novērstu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabāšanas

ietvara vismaz reizi mēnesī. Ieslēdziet kameru un pāris reižu atbrīvojiet aizvaru, pirms

noliekat kameru atpakaļ.

• Ievērojiet sadaļas „Kameras darbmūža un darbības maksimizēšana” nodaļā

„Akumulators” (F4) minētos akumulatora uzglabāšanas norādījumus.

F6


Traucējummeklēšana

Ja fotokamera nedarbojas, kā paredzēts, pārbaudiet tālāk minēto tipiskāko problēmu

sarakstu, pirms sazināties ar fotokameras izplatītāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.

Displejs, iestatījumi un strāvas padeve

Problēma Cēlonis/risinājums A

Nevar uzlādēt kamerā

ievietoto akumulatoru.

Nevar ieslēgt kameru.

Kamera izslēdzas bez

brīdinājuma.

• Pārbaudiet visus savienojumus.

• Iestatīšanas izvēlnē opcijai Charge by

computer (Uzlādēšana, izmantojot datoru)

ir atlasīts Off (Izslēgts).

• Ja uzlādi veic, pievienojot kameru datoram,

izslēdzot kameru, akumulatora uzlāde tiek

pārtraukta.

• Ja uzlādi veic, pievienojot kameru datoram, tam

pārslēdzoties miega režīmā, akumulatora uzlāde

tiek pārtraukta, un kamera var izslēgties.

• Atkarībā no datora tehniskajiem rādītājiem,

iestatījumiem un statusa, iespējams, nevarēs

uzlādēt kamerā ievietotu akumulatoru,

pievienojot to datoram.

• Ir izlādējies akumulators.

• Ja kamera tiek pievienota elektrotīkla

kontaktligzdai, izmantojot uzlādes maiņstrāvas

adapteri, kameru nevar ieslēgt.

• Ir izlādējies akumulators.

• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu

enerģiju.

• Zemās temperatūrās kamera un akumulators var

nedarboties pareizi.

• Pievienojot uzlādes maiņstrāvas adapteri

ieslēgtai kamerai, kamera izslēdzas.

• Atvienots USB vads, kas savieno kameru ar

datoru vai printeri. Atkārtoti pievienojiet USB

vadu.

• Kameras iekšdaļas vai atmiņas kartes

temperatūra ir pārāk augsta. Atstājiet kameru

izslēgtu, līdz tā ir atdzisusi, un tad atkal to

ieslēdziet.

16

84, E62

84, E62

84, E62


20

16

20

21, E59

F4

16

68, E19

E71

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F7


Traucējummeklēšana

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Monitors ir tumšs.

Problēma Cēlonis/risinājums A

Monitoru grūti saskatīt.

Datuma un laika ieraksti nav

pareizi.

Monitorā netiek parādīti

indikatori.

Opcija Print date (Datuma

uzdrukāšana) nav

pieejama.

Attēlos netiek parādīts

datums, lai gan iespējota

funkcija Print date

(Datuma uzdrukāšana).

Ieslēdzot kameru, tiek

parādīts laika joslas un

datuma iestatīšanas ekrāns.

Kameras iestatījumi atiestatīti.

• Kamera ir izslēgta.

• Ir izlādējies akumulators.

• Gaidstāves režīms enerģijas taupīšanas nolūkā.

Nospiediet barošanas slēdzi, aizvara

atbrīvošanas pogu, pogu A, pogu c vai

b (e video ierakstīšanas) pogu.

• Ja zibspuldzes lampiņa mirgo, nogaidiet, kamēr

zibspuldze uzlādēsies.

• Kamera un dators tiek savienoti ar USB vadu.

• Kamera un televizors tiek savienoti ar audio/

video vadu.

• Noregulējiet monitora spilgtumu.

• Monitors ir netīrs. Notīriet monitoru.

• Ja nav iestatīts kameras pulkstenis, uzņemšanas

un video ierakstīšanas laikā mirgo indikators

„Datums nav iestatīts”. Pirms pulksteņa

iestatīšanas uzņemtajiem attēliem un

ierakstītajiem videofailiem tiek izmantots

datums „00/00/0000 00:00” vai „01/01/2012

00:00”. Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties pareizo

laiku un datumu opcijā Time zone and date

(Laika josla un datums).

• Regulāri pārbaudiet kameras pulksteni pēc

precīziem laika avotiem un, ja nepieciešams,

atiestatiet to.

Sadaļā Photo info (Informācija par

fotoattēliem) atlasīts iestatījums Hide info

(Slēpt informāciju).

Atlasiet Show info (Rādīt informāciju).

Kameras pulkstenis nav iestatīts.

• Pašreizējais uzņemšanas režīms neatbalsta

funkciju Print date (Datuma uzdrukāšana).

• Uz video nevar uzrādīt datumu.

Pulksteņa baterija izlādējusies; visiem iestatījumiem

tika atjaunotas to noklusējuma vērtības.

21

20

21

50

68, 71

68, E17

82, E53

F6

22, E50

23, E50

82, E53

22, 82, E50

82, E55

22, 23

F8


Traucējummeklēšana

Monitors izslēdzas, barošanas

ieslēgšanas indikators ātri

mirgo.

Kamera uzsilst.

Problēma Cēlonis/risinājums A

Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta. Pirms

atsākat lietot kameru, izslēdziet to un ļaujiet

akumulatoram atdzist. Indikators mirgo trīs

minūtes, pēc tam kamera automātiski izslēdzas.

Nospiediet barošanas slēdzi, lai izslēgtu kameru.

Ilgi uzņemot videofailus vai izmantojot kameru

karstā vidē, kamera var uzkarst; tas neliecina par

darbības traucējumiem

21


Elektroniski vadāmas kameras

Ļoti retos gadījumos monitorā var parādīties neparastas rakstzīmes, un kamera var

pārtraukt darboties. Vairumā gadījumu šo parādību izraisa spēcīgs ārējs statiskais lādiņš.

Izslēdziet kameru, izņemiet un nomainiet bateriju un pēc tam no jauna ieslēdziet

kameru. Ja kamera joprojām darbojas nepareizi, sazinieties ar izplatītāju vai ar „Nikon”

pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi. Ņemiet vērā, ka iepriekš aprakstītā strāvas avota

atvienošana var izraisīt visu to datu zudumu, kas nebija ierakstīti iekšējā atmiņā vai

atmiņas kartē tad, kad šī problēma radās. Dati, kas jau ir ierakstīti, netiks ietekmēti.

Uzņemšana

Problēma Cēlonis/risinājums A

Nospiežot aizvara

atbrīvošanas pogu, attēls

netiek uzņemts.

• Kad kamera darbojas uzņemšanas režīmā,

nospiediet pogu A, aizvara atbrīvošanas pogu

vai b (e video ierakstīšanas) pogu.

• Kad parādās izvēlnes, nospiediet pogu d.

• Ir izlādējies akumulators.

• Ja zibspuldzes lampiņa mirgo, notiek

zibspuldzes uzlāde.

8, 30

10

20

50

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F9


Traucējummeklēšana

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Nevar noregulēt kameras

fokusu.

Attēli ir izplūduši.

Problēma Cēlonis/risinājums A

Monitorā ir redzamas

gaismas svītras vai daļēja

krāsu maiņa.

Uzņemot ar zibspuldzi,

attēlos redzami spilgti

plankumi.

Zibspuldze neuzplaiksnī.

Optisko tālummaiņu nevar

izmantot.

• Objekts atrodas pārāk tuvu kamerai. Mēģiniet

izmantot makro režīmu vai sižeta režīmu Scene

auto selector (Sižeta automātiskais

atlasītājs) vai Close-up (Tuvplāns).

• Uz paredzēto objektu autofokuss darbojas slikti.

• Iestatīšanas izvēlnē atlasiet funkcijas AF assist

(AF palīgs) iestatījumu Auto (Automātisks).

• Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru.

• Izmantojiet zibspuldzi.

• Palieliniet ISO jutības vērtību.

• Iespējojiet elektronisko vibrāciju samazināšanu

vai kustības uztveršanu.

• Izmantojiet BSS (Labākā uzņēmuma

atlasītājs).

• Izmantojiet trijkāji un automātisko taimeri.

Smērējums rodas, ja attēla sensors uztver ļoti

spilgtu gaismu. Fotografējot, kad Continuous

(Nepārtraukts) ir iestatīts uz Multi-shot 16

(Daudzkadru uzņēmums 16), kā arī ierakstot

video, ir ieteicams izvairīties no spilgtiem

objektiem, piemēram, saules, saules atspīdumiem

un elektriskā apgaismojuma.

Uzplaiksnījums atspoguļojas gaisa daļiņās. Iestatiet

zibspuldzes režīma iestatījumu W (Off (Izslēgts)).

• Zibspuldzes režīma iestatījums ir W (Off

(Izslēgts)).

• Ir atlasīts viens no sižeta režīmiem, ar kuru

zibspuldze nestrādā.

• Viedportretēšanas izvēlnē atlasīts funkcijas Blink

proof (Mirkšķināšanas pārbaude) iestatījums

On (Ieslēgts).

• Ir iespējota cita funkcija, kas ierobežo

zibspuldzes darbību.

Optisko tālummaiņu nevar izmantot, ierakstot

video.

39, 43, 53

29

83, E58

21

50

37, E28

83, E56,

E57

37, 43, E26

52

E27,

F3

51

51

55

48

59

75

F10


Traucējummeklēšana

Problēma Cēlonis/risinājums A

Digitālo tālummaiņu nevar

izmantot.

Opcija Image mode (Attēla

režīms) nav pieejama.

Atbrīvojot aizvaru, skaņa

neatskan.

AF palīggaismotājs

neiedegas.

• Iestatīšanas izvēlnē Digital zoom (Digitālā

tālummaiņa) ir iestatīts uz Off (Izslēgts).

• Digitālā tālummaiņa nav pieejama šādos

gadījumos:

- ja opcijas Continuous (Nepārtraukts)

iestatījums A (automātiskajā) režīmā ir

Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums

16);

- ja opcijas AF area mode (AF apgabala

režīms) iestatījums A (automātiskajā) režīmā

ir Subject tracking (Objekta kustības

paredzēšana);

- ja atlasīts sižeta režīms Scene auto selector

(Sižeta automātiskais atlasītājs), Portrait

(Portrets), Night portrait (Nakts portrets)

vai Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets);

- uzņemot attēlus viedportretēšanas režīmā.

Ir iespējota cita funkcija, kas ierobežo opcijas

Image mode (Attēla režīms) lietošanu.

• Iestatīšanas izvēlnē opcijai Sound settings

(Skaņas iestatījumi)>Shutter sound

(Aizvara skaņa) ir atlasīts Off (Izslēgts).

Izmantojot dažus uzņemšanas režīmus un

iestatījumus, nav dzirdama skaņa, pat ja ir atlasīta

opcija On (Ieslēgts).

• Skaļrunis ir bloķēts. Neaizklājiet skaļruni.

Iestatīšanas izvēlnē opcijai AF assist (AF palīgs) ir

atlasīts Off (Izslēgts). Atkarībā no fokusa apgabala

novietojuma vai pašreizējā sižeta režīma AF

palīggaismotājs var neiedegties, pat ja ir atlasīta

opcija Auto (Automātisks).

Attēli ir ar smērējumiem. Objektīvs ir netīrs. Notīriet objektīvu. F6

83, E58

37, E26

38, E31

40, 41, 45

46

57

83, E59

3, 26

83, E58

Krāsas nav dabiskas. Baltā balanss neatbilst gaismas avotam. 37, 43, E24

Attēlā redzami haotiski

izvietoti spilgti pikseļi

(„trokšņi”).

Videofailos redzami haotiski

izvietoti spilgti pikseļi

(„trokšņi”).

Pārāk lēns aizvara ātrums vai pārāk augsta ISO

jutība, jo objekts ir tumšs. Traucējumu var novērst:

• izmantojot zibspuldzi;

• norādot mazāku ISO jutības iestatījumu.

Ierakstot video vājā apgaismojumā, attēls var šķist

nedaudz „graudains”. Tas notiek ISO jutības

paaugstināšanas dēļ un neliecina par darbības

traucējumiem.

50

37, E28


Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F11


Traucējummeklēšana

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Attēli ir pārāk tumši

(nepietiekami eksponēti).

Attēli ir pārāk gaiši

(pāreksponēti).

Problēma Cēlonis/risinājums A

Negaidīts rezultāts, iestatot

zibspuldzes režīmu V

(Auto with red-eye

reduction (Automātiskais

režīms ar sarkano acu

efekta samazināšanu)).

Sejas krāsas toņi netiek

izlīdzināti.

Attēlu saglabāšanai

nepieciešams laiks.

• Zibspuldzes režīma iestatījums ir W (Off

(Izslēgts)).

• Zibspuldzes lodziņš ir bloķēts.

• Objekts atrodas ārpus zibspuldzes diapazona.

• Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju.

• Palieliniet ISO jutību.

• Objekts ir apgaismots no aizmugures. Atlasiet

sižeta režīmu Backlighting (Pretgaisma) vai

iestatiet zibspuldzes režīma iestatījumu X (Fill

flash (Piespiedu zibspuldze)).

Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju. 54

Uzņemot attēlus režīmā V (Auto with red-eye

reduction (Automātiskais režīms ar sarkano

acu efekta samazināšanu)) vai ar piespiedu

zibspuldzi ar lēnu sinhronizāciju un sarkano acu

efekta samazināšanu sižeta režīmā Night portrait

(Nakts portrets), kamerā iebūvētā sarkano acu

efekta samazināšanas funkcija var ietekmēt vietas,

kur nav sarkano acu efekta. Izmantojiet jebkuru

sižetu režīmu, izņemot Night portrait (Nakts

portrets), iestatiet jebkuru zibspuldzes

iestatījumu, izņemot V (Auto with red-eye

reduction (Automātiskais režīms ar sarkano

acu efekta samazināšanu)), un mēģiniet uzņemt

vēlreiz.

• Noteiktos uzņemšanas apstākļos sejas krāsas

izlīdzināšana var netikt veikta.

• Attēliem, kur ir vairāk nekā trīs sejas, izmantojiet

atskaņošanas izvēlnes sadaļas Glamour

retouch (Elegantā retuša) funkciju e (Skin

softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)).

Iespējams, attēlu saglabāšana notiek ilgi tālāk

uzskaitītajos gadījumos:

• ja darbojas trokšņu samazināšanas funkcija;

• ja zibspuldzes režīma iestatījums ir V (Auto

with red-eye reduction (Automātiskais

režīms ar sarkano acu efekta

samazināšanu));

• ja uzņemšanas laikā tiek izmantota sejas krāsas

izlīdzināšanas funkcija.

51

26

50

54

37, E28

44, 51

41, 51

63, E34

67, E13


51

40, 41, 63,

E34

F12


Traucējummeklēšana

Atskaņošana

Problēma Cēlonis/risinājums A

Failu nevar atskaņot.

Attēlu nevar tuvināt.

Nevar ierakstīt vai atskaņot

balss atgādni.

Nevar rediģēt attēlus.

Attēli televizora ekrānā

neparādās.

Atjaunots albuma ikonas

noklusējuma iestatījums– vai

arī albumam pievienotie

attēli netiek rādīti izlasē

iekļauto attēlu režīmā.

• Fails vai mape ir pārrakstīti vai pārdēvēti,

izmantojot datoru vai cita ražotāja kameru.

• Video, kas uzņemti ar citu kameru, nevis ar

COOLPIX S2600, nav iespējams atskaņot.

• Attēlus, kas nav uzņemti ar kameru COOLPIX

S2600, palielināt nevar.

• Atskaņošanas tālummaiņu nevar izmantot

videofailiem, maziem attēliem vai attēliem, kas

apcirpti līdz izmēram 320 × 240 vai mazākam.

• Balss atgādnes nevar pievienot videofailiem.

• Balss atgādnes nevar pievienot citās kamerās

uzņemtiem attēliem. Ar šo kameru nevar

atskaņot balss atgādnes, kas attēliem

pievienotas, izmantojot citu kameru.

• Šo opciju nevar izmantot ar videofailiem.

• Šīs opcijas nevar izmantot attēliem, kas uzņemti

ar funkcijas Image mode (Attēla režīms)

iestatījumu P 4224×2376.

• Atlasiet attēlus, kas atbalsta rediģēšanas

funkcijas.

• Kamera nespēj rediģēt citās kamerās uzņemtus

attēlus.

• Atlasiet pareizo iestatījumu Video mode

(Video režīms).

• Atmiņā nav attēlu. Nomainiet atmiņas karti. Lai

atskaņotu iekšējās atmiņas attēlus, izņemiet

atmiņas karti.

Iespējams, ka atmiņas kartē glabātie dati netiek

pareizi atskaņoti, ja tie tikuši pārrakstīti, izmantojot

datoru.


7867, E44


57

67, E11

E10

84, E61

18


Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F13


Traucējummeklēšana

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Problēma Cēlonis/risinājums A

Ierakstītos attēlus nerāda

automātiskās kārtošanas

režīmā.

Nikon Transfer 2 nesākas, kad

kamera ir pievienota.

Netiek parādīts PictBridge

ieslēgšanās ekrāns, kad

kamera tiek pievienota

printerim.

Drukājamie attēli neparādās.

Ar kameru nevar atlasīt

papīra izmērus.

• Vajadzīgais attēls ticis pievienots kategorijai, kas

nav pašlaik atskaņotā.

• Attēlus, kas nav ierakstīti ar kameru COOLPIX

S2600, un attēlus, kas kopēti ar kopēšanas

opciju, automātiskās kārtošanas režīmā parādīt

nevar.

• Iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē ierakstītie attēli,

iespējams, tiks atskaņoti nepareizi, ja tie

pārrakstīti, izmantojot datoru.

• Katrai kategorijai var pievienot ne vairāk par 999

attēliem un videofailiem. Ja vēlamā kategorija

jau satur 999 attēlus, jaunus attēlus vai

videofailus pievienot nevar.

• Kamera ir izslēgta.

• Ir izlādējies akumulators.

• USB vads nav pievienots pareizi.

• Dators neatpazīst kameru.

• Pārbaudiet sistēmas prasības.

• Dators nav iestatīts, lai automātiski palaistu

programmu Nikon Transfer 2. Papildinformāciju

par Nikon Transfer 2 skatiet ViewNX 2 palīdzības

informācijā.

Dažos ar PictBridge saderīgos printeros PictBridge

ieslēgšanas ekrāns var neparādīties un drukāt

attēlus nav iespējams, ja iestatīšanas izvēlnē opcijai

Charge by computer (Uzlādēšana, izmantojot

datoru) ir atlasīts iestatījums Auto

(Automātisks). Iestatiet Charge by computer

(Uzlādēšana, izmantojot datoru) opciju uz Off

(Izslēgts) un atkārtoti pievienojiet kameru

printerim.

• Atmiņā nav attēlu. Nomainiet atmiņas karti.

• Lai drukātu attēlus no iekšējās atmiņas, izņemiet

atmiņas karti.

Pat ja drukājat no printera, kas ir saderīgs ar

PictBridge, papīra izmērus nevar atlasīt no kameras

tālāk minētajos gadījumos:

• printeris neatbalsta kameras norādīto papīra

izmēru;

• printeris papīra izmēru atlasa automātiski.

66, E7

66, E8,

E46


66, E8

21

20

68


69

69

68, E61

18

68, E20,

E21


F14


Specifikācijas

Nikon COOLPIX S2600 digitālā kamera

Veids

Faktiskie pikseļi

Attēla sensors

Objektīvs

Fokusa garums

f/skaitlis

Uzbūve

Digitālā tālummaiņa

Vibrāciju samazināšana

Autofokuss (AF)

Fokusa diapazons

(no objektīva)

Fokusa apgabala atlase

Monitors

Kadra aptvērums

(uzņemšanas režīmā)

Kadra aptvērums

(atskaņošanas režīmā)

Uzglabāšana

Kompakta digitālā kamera

14,0 miljoni

1 /2,3 collu CCD matrica; kopējais pikseļu skaits: apm. 14,48 miljoni

5× optiskā tālummaiņa, NIKKOR objektīvs

4,6–23,0mm (skata leņķis ekvivalents 26–130 mm objektīvam

35mm [135] formātā)

f/3,2–6,5

6 elementi 5 grupās

Līdz 4× (skata leņķis ekvivalents apm. 520 mm objektīvam 35 mm

[135] formātā)

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana)

Kontrasta noteikšanas AF

• [W]: apm. 50 cm līdz ,

[T]: apm. 80 cm līdz

• Makro režīms: apm. 10 cm (platleņķa pozīcijā) līdz

Sejas prioritāte, automātiska (9 apgabalu automātiska atlase),

centrēta, manuāla, ar 99 fokusa apgabaliem, objekta kustības

paredzēšana

6,7 cm (2,7 collu), apm. 230 tūkstoši punktu, TFT LCD un 5 līmeņu

spilgtuma pielāgošana

Apm. 97 % horizontāli un 97 % vertikāli (salīdzinājumā ar faktisko

attēlu)

Apm. 100 % horizontāli un 100 % vertikāli (salīdzinājumā ar faktisko

attēlu)

Datu nesējs • Iekšējā atmiņa (apmēram 39 MB)

• SD/SDHC/SDXC atmiņas karte

Failu sistēma

Failu formāti

Saderīga ar DCF, Exif 2.3 un DPOF

Nekustīgi attēli: JPEG

Skaņas faili (balss atgādnes): WAV

Video: AVI (kustība – saderīga ar JPEG)

Attēla izmērs (pikseļi) • 14M (augsta attēlu kvalitāte) [4320 × 3240P]

• 14M [4320 × 3240]

• 8M [3264 × 2448]

• 4M [2272 × 1704]

• 2M [1600 × 1200]

• VGA [640 × 480]

• 16:9 [4224 × 2376]

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F15


Specifikācijas

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

ISO sensitivity (ISO jutība)

(Standarta izejas jutība)

Ekspozīcija

Mērīšana

Ekspozīcijas vadība

Aizvars

Ātrums

Apertūras atvērums

Diapazons

Automātiskais taimeris

Iebūvēta zibspuldze

Diapazons (aptuveni)

(ISO jutība: Auto

(Automātisks))

Zibspuldzes vadība

Interface (Interfeiss)

Datu pārsūtīšanas

protokols

Videoizvade

Ievadizvades kontakts

Atbalstītās valodas

Barošanas avoti

Uzlādes laiks

Akumulatora darbmūžs

(EN-EL19)

• ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

• Automātiska (automātiska palielināšana no ISO 80 līdz 1600)

• Fiksēta diapazona automātiskais režīms (ISO 80–400, 80–800)

256 segmentu matrica, centra svērtais (digitālā tālummaiņa

nepārsniedz 2×), punktveida (digitāla tālummaiņa 2× vai vairāk)

Ieprogrammēta automātiskā ekspozīcija ar kustības uztveršanu un

ekspozīcijas kompensāciju (no –2,0 līdz +2,0 EV, pakāpēs pa 1 /3 EV)

Mehāniska un elektroniska savienojuma elektronisks aizvars

1 /2000–1 s

4 s (ja sižeta režīma iestatījums ir Fireworks show (Salūts))

Elektroniski vadāma ND filtra (–2,6 AV) atlase

2 soļi (f/3,2 un f/8 [W])

Var atlasīt 10 un 2 sekunžu ilgumu

[W]: 0,5–4,5 m

[T]: 0,5–2,2 m

TTL automātiskā zibspuldze ar pārbaudes priekšzibšņiem

Ātrdarbīgs USB

MTP, PTP

Var atlasīt no NTSC vai PAL

Trijkāja ligzda 1/4 (ISO 1222)

Izmēri

(P × A × Dz)

Audio video izvade/digitālais I/O (USB)

Arābu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā), čehu, dāņu, holandiešu,

angļu, somu, franču, vācu, grieķu, hindi, ungāru, indonēziešu,

itāliešu, korejiešu, norvēģu, poļu, portugāļu (Eiropas un Brazīlijas),

rumāņu, krievu, spāņu, zviedru, taju, turku, ukraiņu, vjetnamiešu

Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL19 (iekļauts

komplektācijā)

Maiņstrāvas adapteris EH-62G (pieejams atsevišķi)

Apm. 2 h 10 min (izmantojot uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-69P,

ja akumulators pilnībā izlādējies)

Nekustīgi attēli*: apm. 220 kadri

Video: apm. 1 h 35 min (HD 720p (1280×720), maksimālais viena

videofaila lielums ir 2 GB; maksimālais viena video ieraksta laiks ir 29

minūtes pat tad, ja atmiņas kartē pietiek vietas arī ilgākam

ierakstam).

Apm. 93,8 × 58,4 × 19,5 mm (bez izvirzījumiem)

F16


Specifikācijas

Svars

Darba vide

Temperatūra No 0 °C līdz 40 °C

Mitrums

Apm. 121 g (ar akumulatoru un SD atmiņas karti)

Mazāk par 85 % (bez kondensācijas)

• Ja vien nav norādīts citādi, visi aprēķini ir kamerai ar pilnībā uzlādētu litija jonu

akumulatoru EN-EL19, ko lieto vidē, kuras temperatūra ir 25 °C.

* Pamatota uz Kameru un attēlveidošanas produktu asociācijas (Camera and Imaging Products

Association – CIPA) standartiem par kameras bateriju kalpošanas laika mērījumiem. Mērīts

23 (±2) °C temperatūrā; tālummaiņa noregulēta katram uzņēmumam, zibspuldze aktivizēta

katram otrajam uzņēmumam, attēla režīma iestatījums R 4320×3240. Akumulatora darbības

ilgums var mainīties atkarībā no fotografēšanas intervāliem un laika izvēlnēm, kā arī parādītajiem

attēliem.

Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL19

Veids

Uzlādējama litija jonu baterija

Nominālā kapacitāte

Līdzstrāva 3,7 V, 700 mAh

Darbības temperatūra No 0 °C līdz 40 °C

Izmēri

(P × A × Dz)

Svars

Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-69P

Nominālais ievades patēriņš

Nominālais izvades patēriņš

Apm. 31,5 × 39,5 × 6 mm (bez izvirzījumiem)

Apm. 14,5 g (bez akumulatora apvalka)

Maiņstrāva 100–240 V, 50/60 Hz, 0,068–0,042 A

Līdzstrāva 5,0 V, 550 mA

Darbības temperatūra No 0 °C līdz 40 °C

Izmēri

(P × A × Dz)

Svars

Apm. 55 × 22 × 54 mm (bez adaptera ar spraudni)

Apm. 55 g (bez adaptera ar spraudni)

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

B Specifikācijas

Nikon neatbild par iespējamām kļūdām šajā rokasgrāmatā. Šī produkta izskats vai specifikācija var mainīties

bez brīdinājuma.

F17


Specifikācijas

Atbalstītie standarti

• DCF: dizaina nolikums kameras failu sistēmai (Design Rule for Camera File System) ir

plaši izmantots standarts digitālo kameru rūpniecībā, lai nodrošinātu savietojamību

starp dažādiem kameru izstrādājumiem.

• DPOF: digitālās drukas secības formāts (Digital Print Order Format) ir plaši izmantots

standarts, kas ļauj izdrukāt attēlus atmiņas kartē saglabātajās drukas secībās.

• Exif versija 2.3: šī kamera atbalsta Exif (Exchangeable image file (apmaināmu attēlu

formātu)) (Exif) versiju 2.3 digitālajām nekustīgu attēlu kamerām – standartu, kas ļauj

ar fotogrāfijām glabāt informāciju, ko var izmantot optimālai krāsu atveidei, kad attēli

tiek nosūtīti uz printeriem, kas saderīgi ar Exif.

• PictBridge: standarts, kas izveidots, sadarbojoties digitālo kameru un printeru

industrijai, ļaujot fotogrāfijas izvadīt tieši uz printeri, nesavienojot kameru ar datoru.

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F18


Indekss

Simboli

A Automātiskais režīms 20, 24, 36

C Sižeta režīms 39

F Viedportretēšanas režīms 46

c Atskaņošanas režīms 30, 66

h Izlasē iekļauto attēlu režīms 66, E4

F Automātiskā kārtošana 66, E7

C Kārtošana pēc datuma 66, E9

z Iestatīšanas izvēlne 82

g (Telefoto) 2, 27

f (Platleņķis) 2, 27

i Playback zoom (Atskaņošanas

tālummaiņa) 2, 31

h Sīktēlu atskaņošana 2, 31

j Palīdzība 2, 39

b (e video ierakstīšanas) poga 3, 4, 5,

74

A (Uzņemšanas režīms) poga 3, 4, 5,

8, 24

c Playback button (Atskaņošanas poga)

3, 4, 5, 8, 30

k Poga Ievadīt izvēli 3, 5, 9

d Poga Izvēlne 3, 4, 5, 10, 37, 67,

77, 82

l Poga Dzēst 3, 4, 5, 32, 79, E45

m Zibspuldzes režīms 50

n Automātiskais taimeris 52

p Makro režīms 53

o Ekspozīcijas kompensācija 54

R E3

A

AF area mode (AF apgabala režīms) 38,

E30

AF assist (AF palīgs) 83, E58

Aizsardzības iestatījumi 67, E41

Aizvara atbrīvošanas poga 2, 4, 5, 28

Aizvara ātrums 28

Akumulatora lādētājs 17, E70

Akumulatora līmenis 20

Akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes

slota vāks 3, 14, 18

Akumulatora nodalījums 3

Akumulatora sprūds 3, 14

Album (Albums) E6

Apcirpšana 31, E16

Apertūras atvēruma vērtība 28

Atlikušais ieraksta laiks 76

Atlikušo kadru skaits 20, 58

Atmiņas karte 18, 19

Atmiņas kartes slots 3, 18

Atskaņošana 30, 78, E44

Atskaņošanas izvēlne 67, E36

Atskaņošanas režīms 8, 30, 66

Atskaņošanas tālummaiņa 31

Attēlu izņemšana no izlases E5

Audio/video kabelis 68, E17, E70

Auto mode (Automātiskais režīms) 36

Auto off (Automātiska izslēgšanās) 83,

E59

Autofocus mode (Autofokusa režīms) 38,

77, E33, E48

Autofokuss 38, 53, 77, E33, E48

Automātiskais taimeris 52

Automātiskā taimera spuldze 2, 47, 52

Automātiskā zibspuldze 51

Automātiskās kārtošanas izvēlne 67,

E7

Automātiskās kārtošanas režīms 66,

E7

AVI E69

B

Backlighting (Pretgaisma) o 44

Barošanas ieslēgšanas indikators 2, 20,

21

Barošanas slēdzis 2, 20, 21

Battery (Akumulators) 14, 16, 23,

E70

Beach (Pludmale) Z 41

Black and white copy (Melnbalta

kopēšana) n 44

Black-and-white (Melnbalts) E29

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F19


Indekss

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude)

48, E35

Blink warning (Mirkšķināšanas

brīdinājums) 84, E64, E65

Brightness (Spilgtums) E53

BSS (Labākā uzņēmuma atlasītājs) 37,

43, E26

Button sound (Pogu skaņa) 83, E59

C

Charge by computer (Uzlādēšana,

izmantojot datoru) 84, E62

Cilpa kameras siksnai 2

Close-up (Tuvplāns) k 43

Cloudy (Mākoņains) E24

Color options (Krāsu opcijas) 38, E29

Continuous (Nepārtraukts) 37, E26

Copying pictures (Attēlu kopēšana) 67,

E46

Cross screen (Tīklots ekrāns) 67, E14

Cyanotype (Ciāntipa) 38, E29

D

Date and time (Datums un laiks) E50

Date format (Datuma formāts) E50

Datuma formāts 22

Datuma un laika uzrādīšana 23, E39,

E55

Datums un laiks 22

Daylight (Dienas gaisma) E24

Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) 83,

E58

Digitālā tālummaiņa 27

D-Lighting 67, E12

DPOF F18

DPOF printing (DPOF drukāšana) E23

DSCN E69

Dusk/dawn (Krēsla/ausma) i 42

Dzēst 32, 79, E45

E

EH-69P ii, 16

Ekspozīcijas kompensācija 54

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju

samazināšana) 83, E56

EN-EL19 ii, 14, 16, E70

F

Face detection (Seju uztveršana) 61

Face priority (Sejas prioritāte) 38, E30

Failu nosaukumi E69

Fill flash (Piespiedu zibspuldze) 51

Filmas izvēlne 77, E47

Filmu ierakstīšana 74

Filter effects (Filtra efekti) 67, E14

Fireworks show (Salūts) m 44

Firmware version (Programmaparatūras

versija) 84, E68

Fisheye (Platleņķis) 67, E14

Fixed range auto (Fiksēta diapazona

automātiskais režīms) E28

Focus (Fokuss) 28, 38, E30

Fokusa apgabals 28

Fokusa fiksēšana 64

Fokusa indikators 6, 28

Food (Ēdieni) u 43

Format memory (Formatēt atmiņu) 84,

E60

Formatēt 18, 84, E60

Formatēt atmiņas karti 18, 84, E60

FSCN E69

Full-frame playback (Pilnrāmja kadra

atskaņošana) 30

Full-time AF (Pilna laika AF) 38, 77,

E33, E48

G

Glamour retouch (Elegantā retuša) 67,

E13

H

HD 720p 77, E47

I

Identifikators E69

Iebūvētais mikrofons 2

Iekšējā atmiņa 19

Ieslēgšana 20, 21, 22

Iestatīšanas izvēlne 82, E49

Image mode (Attēla režīms) 57, 58

Image review (Attēlu apskate) E53

F20


Indekss

ISO sensitivity (ISO jutība) 37, E28

Izlases attēlu pievienošana E4

Izlasē iekļauto attēlu izvēlne 67, E5

Izlasē iekļauto attēlu režīms 66, E4

J

JPG E69

K

Kalendāra displejs 31

Kārtošanas pēc datuma izvēlne 67, E9

Kārtošanas pēc datuma režīms 66, E9

Kursortaustiņš 3, 4, 5, 9

L

Labākā uzņēmuma atlasītājs 43, E26

Laika josla un datums 22

Landscape (Ainava) c 40

Language (Valoda) 84, E61

M

Macro mode (Makro režīms) 53

Maiņstrāvas adapteris 17, E70

Mapju nosaukumi E69

Miniature effect (Miniatūrefekts) 67,

E14

Monitor settings (Monitora iestatījumi)

82, E53

Monitors 3, 6, F6

Motion detection (Kustības uztveršana)

83, E57

Movie options (Video opcijas) 77, E47

Multi-shot 16 (Daudzkadru uzņēmums

16) 37, E26

Museum (Muzejs) l 43

N

Night landscape (Nakts ainava) j 42

Night portrait (Nakts portrets) e 41

Nikon Transfer 2 70, 72

O

Objektīva vāks 2

Objektīvs 2, F15

P

Palīdzība 39

Panorama assist (Panorāmas palīgrežīms)

U 44, E2

Panorama Maker 6 44, E3

Paper size (Papīra izmērs) E20, E21

Papildu piederumi E70

Paplašinājums E69

Party/indoor (Viesības/iekštelpās) f 41

Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) O 45

Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka

portrets, aizvara automātiska atbrīvošana)

45

Photo info (Informācija par fotoattēliem)

E53

PictBridge 68, E18, F18

Platleņķis 27

Portrait (Portrets) b 40

Preset manual (Manuāla iepriekšēja

iestatīšana) E25

Print (Drukāt) 67, 68, E20, E21

Print date (Datuma uzdrukāšana) 23, 82,

E37, E39, E55

Print order (Drukas secība) 67, E36

Printeris 68, E18

Q

Quick retouch (Ātrā retuša) 67, E12

QVGA 77, E47

R

Reset all (Atiestatīt visu) 84, E66

Rotate image (Pagriezt attēlu) 67, E43

RSCN E69

S

Sarkano acu efekta samazināšana 51

Saspiešanas koeficients 57

Savienotāja vāks 3

Scene auto selector (Sižeta automātiskais

atlasītājs) x 40

Selective color (Atlases krāsa) 67, E14

Sepia (Sēpija) 38, E29

Shutter sound (Aizvara skaņa) 83, E59

Siksna ii, 11

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

F21


Indekss

Tehniskās piezīmes un alfabētiskais rādītājs

Single (Viens) 37, E26

Single AF (Viens AF) 38, 77, E33,

E48

Sižeta režīms 39, 40

Sīktēlu parādīšana 31

Skaļrunis 3

Skaļums 79, E44

Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)

48, 63, E34

Slide show (Slīdrāde) 67, E40

Slow sync (Lēnā sinhronizācija) 51

Small picture (Mazs attēls) 67, E15

Smile timer (Smaida taimeris) 48, E34

Snow (Sniegs) z 42

Soft (Kontrasta mazināšana) 67, E14

Sound settings (Skaņas iestatījumi) 83,

E59

Sports (Sports) d 41

SSCN E69

Standard color (Standarta krāsa) 38,

E29

Subject tracking (Objekta kustības

paredzēšana) 38, E31, E32

Sunset (Saulriets) h 42

T

Tālināšana 27

Tālummaiņas vadība 2, 4, 5, 27, 79

Telefoto 27

Televizori 68, E17

Tieša drukāšana 68, E18

Time zone (Laika josla) 82, E50,

E52

Time zone and date (Laika josla un

datums) 82, E50

Trijkāja ligzda 3, F16

Tuvināšana 27

U

USB vads 68, E19

USB/audio/videoizvades savienotājs 3,

68, E17, E19

Uzlabota sarkano acu efekta

samazināšana 51

Uzlādes indikators 3, 17, E63

Uzlādes maiņstrāvas adapteris 16,

E70

Uzlādējama baterija E70

Uzlādējama litija jonu baterija 14, 16,

E70

Uzņemšana 24, 26, 28

Uzņemšanas izvēlne 37, E24

V

Vasaras laiks 23, 82, E51

VGA 77, E47

Video atskaņošana 78

Video mode (Video režīms) 84, E61

Video/audio ieejas kontaktspraudnis

E17

Videofaila ilgums 74, 76

Viedportreta izvēlne 48, E34

Viedportreta režīms 46

ViewNX 2 69

Vivid color (Dzīva krāsa) 38, E29

Voice memo (Balss atgādne) 67, E44

W

WAV E69

Welcome screen (Sveiciena ekrāns) 82,

E49

White balance (Baltā balanss) 37, E24

Wind noise reduction (Vēja trokšņa

mazināšana) 6, 77, E48

Z

Zibspuldze 50

Zibspuldze izslēgta 51

Zibspuldzes indikators 50

Zibspuldzes režīms 50, 51

F22


Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo

rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām

(izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).

YP2A02(Y2)

6MM243Y2-02

More magazines by this user
Similar magazines