18.02.2015 Views

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats


Laimnesis Solvita Mary Matthew Solvija Indulis Ivo Philip Pearl ÇËÍÚÓapple Iva Ivis Spodra Ilva Lucy Nick S¥manis ùη Zintis Spulga B

Ivanda Kaspars Aksels Alta é脇 Tatjana Dorisa Oscar Jane Smaida Franciska Jerry Reinis Reina Juliet Phil Reinholds RenÇts Eve A

Roberta Raitis Gabriel Raits Ñˇ̇ Fïlikss Felicita Lidija éÍ҇̇ Lida Kate June Tenis Dravis Heart Antons Antis Gerard Andulis Alnis

Kitty Doris Agnese Agnija Dorothy Agne Austris Grieta Strauta Kri‰s ÉÂÌ̇‰ËÈ Ksenija Eglons Zigurds Sigurds Ansis Agnis Agneta Ilze I

Frank Dora Valent¥na PÇrsla Ellen David Tekla Violeta Anna Daniel Brigita Daisy Andrew Indra Indars Indris Sp¥dola Bernards ÖÎËÁ‡‚Â

Charlotte Harte Veronika åËı‡ËÎ Agate Diana Charles Selga Silga Ö‚„ÂÌËÈ Peter Carrie ч‚ˉ Sinilga Dace Esther Brian DÇrta Dora A

܇Ì̇ Belinda Paula Laima Annie Bert ÖÙËÏ Laimdota Karlina à‚‡Ì L¥na Malda Melita Valent¥ns Alvils Olafs Aloizs Olavs Japplelija DÏu

ÖÎÂ̇ Ralf Kintija Zane Zuzanna ÄÎÂÍÒÂÈ Vitauts íaχapple‡ Çfl˜ÂÒ·‚ Smuidra Smuidris Eleonora ÅÓappleËÒ Ariadne Årija Rigonda A

Annemarija ÄappleÚÂÏ Evel¥na Aurïlija Mïtra L¥vija L¥va Andra Skaidr¥te Justs Skaidra ÇÂapple‡ à„Óapple¸ Ivars Rod Steve Ilgvars Ç·‰ËÏËapple Lav¥

Marts àappleË̇ Alise Auce Austra Aurora ã˛·Ó‚¸ Vents Centis Gotfr¥ds Ella Elm¥ra DagmÇra Marga Margita îvalds Peter Carrie Silvija L

ÑÏËÚappleËÈ Aiva Aivis Ernests Balvis ëڇ̇Ò·‚ Matilde Dorisa å‡appleËfl Oscar Ulrika Amilda Amalda Imalda Guntis Guntars ÇËÚ‡ÎËÈ

JÇzeps Made Irbe êËÚ‡ Una î‰Óapple Esther Hugh Unigunde ùÏχ Dzelme Tony Sam Benedikts TamÇra Stewart Roy Rose Dziedra Mird

臂ÂÎ MÇra Frank Dora MÇr¥te Marita EiÏenija Îenija Gustavs Gusts TÇlr¥ts îÂÎËÍÒ Gunta Ginta Gunda Aldonis Agija åËappleÓÒ·‚

ä‡Ú‡appleË̇ Irmgarde Daira Dairis Valda Herta Årvalda Årvalds Vija Vidaga Aivija ä‡appleË̇ Zinta V¥lips ÄÎË̇ Filips Dzintra Zina Zina

Îub¥te Anita Romeo Roland Anitra Z¥le Hermanis VilmÇrs Japplelijs Ainis Eg¥ls Egils å‡appleÚ‡ Nauris êÓÏ‡Ì Strauja Gudr¥te Aelita Gaston

Rappledis Laura Jadviga Ä̇ÚÓÎËÈ Vïsma Fanija Mirta Zied¥te MarÆeris í‡Ï‡apple‡ Anastasija Drake Dan Armands Armanda JurÆis Caro

ÄÎÂÍ҇̉apple Bernards Cynthia L¥ksma Äapple͇‰ËÈ BÇrbala Al¥na Sandris Rapplesi¿‰ Alexander Belinda TÇle Raimonda Raina LJÒËÎËÈ Klemen

Laine Yvonna Tracy Lilija LiÇna Ziedonis Zigismunds ãˉËfl Vincent Sigmunds Zigismunds Gints Uvis Vizbul¥te Viola Vijol¥te ˛irts ˛

Sta¿islava StefÇnija KlÇvs EinÇrs Erv¥ns Maija Paija Milda Karmena Manfreds Valija InÇra àÓÒËÙ Ina InÇrs Irïna Tylor Vivien Ir¥na Ira

Cilvïki, kuri veido Banku. Airita Ellen Arita Edv¥ns Edijs Herberts Dailis Normen Rose Umberts Inese Inesis Barbara îriks Lita Si

Cilvïki, kuri uzticas Bankai. Zemgus Sal Audrey Virma Zenmta Dzelde Zelda Astra Astr¥da Vineta O∫egs Liene Helïna Elena Ellena ã

Cilvïki, kuri runÇ par Banku. Valgudis Éη Bïrtulis Bo∫eslavs Ludvigs LJ‰ËÏ Ludis Ivonna Patr¥cija NatÇlija TÇlija Bro¿islavs Bro

Klienti. Hansabank-Latvija klienti. Vismants Alvis Jolanta Samanta Vilma Aigars IlmÇrs à„Óapple¸ Iluta Austrums ÄÌÊ· Bertram Tra

Zinot vairÇk par mapplesu klientiem, Klaudija Persijs Vaida Reg¥na Erm¥ns Ilga Bruno LJÎÂappleËÈ Caroline Cecil Juris Telma Jausma Albe

mïs piedÇvÇjam labÇkus pakalpojumus. Vera Vaira Vairis Liesma Elita Alita Verners Muntis Guntra Ginters Marianna Modriss Ma

Agrita Rodrigo Rauls Guntars Kurts Knuts Ådolfs Ilgonis Sergejs Svetlana Mi˙elis Selva Ernest¥ne IngmÇrs Akvel¥na Em¥lija Leont¥ne L

Nell Ziedone An‰lavs Donald Junora Kitty Doris Edvards Varis Dzidra Martin Louis Gunita Loreta Didrzis Irena Vilis Vilhelms ã˛‰ÏË

ÉÂappleÏ‡Ì Al¥dfa Japplesma Biruta Arthur Cathy Mairita äÒÂÌËfl Berned¥ne L¥ba Emma Inta Ineta Intra Elfr¥da Sintija Sindija äËapple‡ Igors Ö„Óapple M

чapple¸fl Mundra Ligita Dorothy àθfl Gita Malva Anatols å‡Èfl Ingus Mairis Mairis Vidvuds Nora Leonora Ija Zigfr¥ds AinÇrs Uva T

Vilija Vits Just¥ne áË̇ˉ‡ Juta Artapplers Artis Alberts Madis Viktors Nils Rasma Rasa Maira Em¥ls çË̇ Egita Monv¥ds Ludmila Laimdots

Ausmis Malv¥ne Malvis ê‡ËÒ‡ Viesturs Kitija Viestards äËÏ Pïteris PÇvils Pauls Paulis TÇlivaldis Mareks Imants Juliet Phil Reinhold

Anthony å‡ÍÒËÏ Aira Rimants Ingars Intars Lauma Ilvars ã‡Ì‡ Halina Benita Everita Verita á‡ı‡apple Maigonis Magnuss Ulvis Uldis Sa

Maruta Antra Adele Ada Zaiga Asne Asna Lija Ç·‰ËÏËapple Ol¥vija Leonora Svens ÖÎÂ̇ Agate Diana ä·‚‰Ëfl Charles 臂ÂÎ Margrie

Egija äËappleËÎÎ Henriks ê„Ë̇ Heinrihs Herm¥ne EstereAleksis Aleksejs RozÇlija Roze Jautr¥te Kamila Ramona Meldra Meldris Mel

Krist¥ne Centis Gotfr¥ds å‡appleË̇ Krista KristiÇna KristiÇns Vic Vincent Jïkabs Îakl¥na Anna Ance Annija Marta Dita Cec¥lija Cilda çËÍÓ

Angelika Sigita Alb¥ns å‡apple„‡appleËÚ‡ Alb¥na Normunds Stefans Esther Helvijs Daiga Dinija Gaitis Kar¥na Rolands Rolanda Ronalds Erlen


ob Jacob Arnita Rota ÉappleË„ÓappleËÈ ZigmÇrs JuliÇns DigmÇrs Gatis

gnes Harijs Årijs Åris Ben Anthony Aira Roberts Dutt Elizabeth

Esther Hugh O∫Æerts Orests Fanny ã‚ Gabriel ÄÌ̇ A∫Æirts A∫Æis

zolde Alise KÇrlis Spodris Ç·‰ËÒ·‚ Aivars Donald Valïrijs T¥na

Ú‡ Cynthia Sondora A¥da Christian Cornelia Ida ùappleËÍ Vida Daila

Saturs

ldona Larry Bertram Simona çÂÎÎË Apolonija Paul¥na Alexander

ljeta ãÂÓÌˉ Ö‚„ÂÌËÈ Donats Konstance é΄ Kora Nick ûappleËÈ

drians í‡Ú¸fl̇ Haralds Almants DiÇna Dina Dins àÌ„‡ Alma

e Lu¥ze Bridget èÂÚapple Caroline Cecil Laila TÇlis TÇlavs ë‚ÂÚ·̇

aimrota LiliÇna Konstant¥ns Äη Agita Aija ëÂapple„ÂÈ Ben Anthony

Juliet Phil Guntris ˛ertrapplede Gerda Ilona Adel¥na áÓfl Nick Ralf

za êËÏχ Îanete Ä̇ÒÚ‡ÒËfl Îanna Philip Pearl Kazimirs Izidors

anija IlgmÇrs Teresa ÅÂappleÚ‡ Arthur Gvido Atvars Dagnis Dagne

¥da Helmuts Ä̉appleÂÈ Edgars Danute Dana Dans Valïrija î‡Ë̇

s Mintauts Alfs Bernadeta Rappledolfs Daisy ÄappleÚÛapple Andrew ViviÇna

line Cecil Juris Georgs Visvaldis Bob Jacob Nameda Ritvaldis

t¥ne Gundega Terïze Larry Bertram Vilnis Raimonds Viola Sidney

ederts Gaidis Didzis Henriete Henrijs JeteSta¿islavs Roger Yvette

Ira¥da Kri‰jÇnis Elfa ÇËÍÚÓappleËfl Aivita Elvita Sofija Charles Taiga

billa Cynthia Keith Teika Robin Sam Venta Salvis Velga Zelma

‚ åakÒËÏ Liena MelÇnija Imanta Everts VitÇlijs Ralfs LJÎÂÌÚË̇

¿islava Îanis Jorens ÅÓ„‰‡Ì Alens ÑÂÌËÒ Auguste Guste Arm¥ns

cy Violet El¥za Lizete Zete Berta Bella Dzintra Dzintara Dzintars

rt¥ne Signe Signija Erna Evita Eva Iza Izabella Sanita Asnate DÇgs

t¥ss Mariss MÇrcis MÇrica Maigurs Vanda Veneranda Venija Agris

eokÇdija àÌ̇ Lonija Fanny Gabriel Ligija Ilvija Marlïna Justin

· Maksis Patrick William Raivis Raivo Vitolds Wren Mike Lolita

argots Ingvars äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ingr¥da Ardis Gaida Arnis Fr¥dis Fr¥da

ija Saiva Sentis ÉÂÓapple„ËÈ Santis ã‡appleËÒ‡ Saivis Ba¿uta Îermïna

Laimi¿‰ L¥ga JÇnis Milija Tony Sam Maiga Ausma Inguna Inguns

s ä‡ÔËÚÓÎË̇ RenÇts Eve Agnes 燉Âʉ‡ Harijs Årijs Åris Ben

ndis AndÏs AndÏejs Ed¥te ÄÎËÒ‡ Esmeralda Anrijs ArkÇdijs Alda

ta Margarita Oskars ㇉‡ Ritvars Anvars Egons çËÍËÚ‡ Egmonts

sa Marija MarikaBridget Abigail Marina Magda Magone Mïrija

Î‡È Edmunds EdÏus Vidmants Valters RenÇrs Rappleta ç‡Ú‡Î¸fl Ruta

s El¥na Drosma Drosmis Leon¥ds Leon¥da Urzula Sever¥ns Kalvis

2

4

6

18

24

25

54

55

56

AkcionÇru padomes zi¿ojums

Valdes priek‰sïdïtÇjas zi¿ojums

Bankas darb¥bas apskats

Bankas darb¥bas rezultÇtu anal¥ze

Bankas valdes locek∫i

Finansu pÇrskats

Bankas Uzraudz¥bas Padomes locek∫i

PÇrvaldes struktapplera

FiliÇ∫u t¥kls


AkcionÇru padomes zi¿ojums

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

Baltijas finansu institapplecijÇm 1998. gads neap‰aubÇmi ir bijis

pÇrbaud¥jumu gads - straujÇ notikumu att¥st¥ba pasaules finansu tirgos

un dabiskÇs konsolidÇcijas tendences ievïrojami main¥ja Baltijas

banku darb¥bas vidi. A/s "Hansabank-Latvija" ‰is gads atnesa ar¥

iek‰ïjas pÇrmai¿as - sekm¥gi tika pabeigta apvieno‰anÇs ar a/s

“Latvijas Zemes banka”.

Es esmu lepns par to, ka a/s “Hansabank-Latvija” 1998. gadÇ ir

spïjusi nostiprinÇt poz¥cijas, palielinot savu tirgus da∫u, un tÇdïjÇdi

likusi stiprus pamatus bankas nÇkotnes att¥st¥bai. Es esmu pÇrliecinÇts,

ka a/s “Hansabank-Latvija”, kurai ir rakstur¥ga nepÇrtraukta tiek‰anÇs

pïc labÇkas kvalitÇtes un klientu vïlmju piln¥gas izpild¥‰anas, kÇ ar¥

piesardz¥ga un konservat¥va attieksme, sniegs noz¥m¥gu ieguld¥jumu

Hansabank Grupas izaugsmï.

Ago Lauri,

padomes priek‰sïdïtÇjs

2


LaikÇ, kad kopïjie banku

akt¥vi un noguld¥jumi ir

samazinÇju‰ies par aptuveni

3%, a/s “Hansabank-Latvija”

akt¥vu pieaugums ir 63% un

noguld¥jumu - 85%.

1998. gadu a/s “Hansabank-

Latvija” pabeigusi kÇ tre‰Ç

lielÇkÇ Latvijas komercbanka.


Valdes priek‰sïdïtÇjas zi¿ojums

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

Aizvad¥tais gads nenoliedzami bijis pÇrbaud¥jumu laiks Latvijas

tautsaimniec¥bai kopumÇ un jo ¥pa‰i - Latvijas komercbankÇm.

Krievijas kr¥zes ietekmï valst¥ kopumÇ ir palïninÇju‰ies iek‰zemes

kopprodukta pieauguma tempi – no 6,4% 1998. gada pirmajÇ pusï

l¥dz 4,9% 1998. gada 9 mïne‰os, pieaudzis bezdarbs, sasniedzot

augstÇko l¥meni kop‰ 1992. gada - 9,2% no ekonomiski akt¥vajiem

iedz¥votÇjiem. Daudziem Latvijas uz¿ïmumiem, kuru darb¥ba bija

cie‰i saist¥ta ar Krievijas tirgu, vajadzïja to ievïrojami sa‰aurinÇt,

vienlaikus meklïjot jaunas sadarb¥bas iespïjas citÇs valst¥s. Tomïr ,

neskatoties uz ekonomiskajiem satricinÇjumiem KrievijÇ un pasaulï,

LatvijÇ ekonomiskÇ izaugsme neapstÇjas – turpina pieaugt nefinansu

invest¥ciju apjoms. Konsekventa monetÇrÇ un fiskÇlÇ politika pal¥dzïja

saglabÇt valst¥ zemu inflÇcijas l¥meni – 1998. gada inflÇcijas rÇd¥tÇjs

2,8% ir viens no viszemÇkajiem CentrÇleiropÇ.

Latvijas bankas jau no pa‰iem to darb¥bas pirmsÇkumiem ir biju‰as

∫oti akt¥vas Krievijas tirgapple. TÇdï∫ Krievijas kr¥ze ir bijusi un joprojÇm ir

nopietns pÇrbaud¥jums gandr¥z katrai no tÇm. Kopïjie zaudïjumi

banku sektorÇ sagaidÇmi vairÇku desmitu miljonu latu apjomÇ.

Saska¿Ç ar neauditïtiem datiem, banku sektorÇ 1998. gada laikÇ ir

samazinÇju‰ies gan kopïjie akt¥vi - par 47,5 miljoniem latu, gan

noguld¥jumi - par 40,7 miljoniem latu, ar¥ banku kapitÇls samazinÇjies

par 23,8 miljoniem latu. Ne mazÇk svar¥gs par ‰iem tie‰ajiem

zaudïjumiem ir fakts, ka bankas bapplet¥bÇ ir zaudïju‰as vienu no

lielÇkajiem ierastajiem ienÇkumu iegapple‰anas avotiem un bapples spiestas

turpmÇk vairÇk koncentrïties uz vietïjo tirgu. ·ie notikumi ir kÇ

pïdïjais pamudinÇjums sÇkt tik daudz pÇrrunÇto banku apvieno‰anÇs

procesu, kur‰ daudzkÇrt tika prognozïts jau 1998. gadÇ.

·ÇdÇ sareÏÆ¥tÇ ekonomiskÇ situÇcijÇ a/s “Hansabank-Latvija” ir

izdevies ne tikai noturït, bet ar¥ ievïrojami uzlabot savas poz¥cijas

4 5


tirgapple. LaikÇ, kad kopïjie banku akt¥vi un noguld¥jumi ir

samazinÇju‰ies par aptuveni 3%, a/s “Hansabank-Latvija” akt¥vu

pieaugums ir 63% un noguld¥jumu - 85%. TÇdï∫ 1998. gadu a/s

“Hansabank-Latvija” pabeigusi kÇ tre‰Ç lielÇkÇ Latvijas

komercbanka, vïrtïjot kopïjos noguld¥jumus un kred¥tus -

rÇd¥tÇjus, kas vislabÇk raksturo mapplesu poz¥cijas bankas galvenajÇ

pamatdarb¥bas jomÇ.

Kas nodro‰inÇja ‰Çdus rezultÇtus? Vispirms tÇ ir pareiza stratïÆijas

izvïle, sÇkot no mapplesu iek∫au‰anÇs br¥Ïa Baltijas lielÇkajÇ finansu

grupÇ “Hansabank”, un tas ir - bapplet universÇlai Latvijas

komercbankai, kas savus pakalpojumus izstrÇdÇ un ievie‰ LatvijÇ

darbojo‰os uz¿ïmumu un privÇtpersonu apkalpo‰anai. Tikpat

veiksm¥gi ir izvïlïta bankas pakalpojumu att¥st¥bas politika.

Papla‰inÇtas elektronisko norï˙inu iespïjas, izveidota

Internetbanka, pilnveidoti maksÇjumi, izmantojot bankas

automÇtus, izstrÇdÇta ¥pa‰a depoz¥tu programma. Bankas

pakalpojumu pilnveido‰ana, kÇ ar¥ bankas akt¥vÇ kreditï‰anas

politika gan korporat¥vajÇ, gan privÇtajÇ sektorÇ noteica

nepÇrtrauktu klientu skaita pieaugumu visa gada laikÇ. TÇpat,

pateicoties tie‰i akt¥vajai kreditï‰anas darb¥bai, kÇ ar¥

piesardz¥gajai riska pÇrvaldes politikai, bankai bija nelieli

ieguld¥jumi KrievijÇ - mazÇk par 3% no kopïjiem akt¥viem,

sal¥dzinot ar kopïjiem Latvijas banku sektora ieguld¥jumiem - 8%

no akt¥viem.

Otrs un, protams, visnoz¥m¥gÇkais iemesls ir sekm¥gi ¥stenotais

apvieno‰anÇs process ar vienu no vecÇkajÇm Latvijas

komercbankÇm - a/s “Latvijas Zemes banku”. Kaut gan abu

banku apvieno‰anÇs nepiecie‰am¥bu noteica it kÇ attÇlinÇti

procesi - mÇtes uz¿ïmumu, divu Igaunijas lielÇko banku

“Hansabank” un “Hoiubank” apvieno‰anÇs, tomïr mums bappletu

grappleti atrast vïl piemïrotÇku partneri, kas tik lieliski papildinÇtu a/s

“Hansabank-Latvija” iespïjas. A/s “Hansabank-Latvija” vienmïr

bijusi tirgus l¥deris tehnoloÆiski att¥st¥tu bankas pakalpojumu

ievie‰anÇ, tÇpat mïs varam lepoties ar sakÇrtotu procedru vidi un

labi izstrÇdÇtu personÇlvad¥bas sistïmu. A/s “Latvijas Zemes

banka” savukÇrt piederïja viens no labÇkajiem filiÇ∫u t¥kliem

LatvijÇ un stabila, perspekt¥va klientu bÇze.

Lai nodro‰inÇtu tikpat strauju biznesa apjomu pieaugumu ar¥

turpmÇk, 1998. gada 29. decembr¥ bankas akcionÇru ÇrkÇrtas

kopsapulce nolïma palielinÇt bankas statappletu kapitÇlu par 4

miljoniem latu, pie‰˙irot ties¥bas iegÇdÇties visu akciju laidienu a/s

“Hansabank”. A/s “Hansabank–Latvija” un a/s “Latvijas Zemes

banka” apvieno‰anÇs tika realizïta, a/s “Hansabank–Latvija”

emitïjot papildu akcijas, kuras sa¿ïma a/s “Latvijas Zemes

bankas” akcionÇri pïc attiec¥bas 0,3286 akcijas par vienu biju‰Çs

a/s “Latvijas Zemes banka” akciju. TÇdïjÇdi ‰obr¥d bankas lielÇko

akcionÇru vidapple ir “Hansabank” ar 92,5% no kapitÇla, Eiropas

Rekonstrukcijas un att¥st¥bas banka ar 4,5% un “Ave Lat Grupa”

ar 2,7%.

Bankas tÇlÇkajai att¥st¥bai ne mazÇk noz¥m¥gas ir pÇrmai¿as mapplesu

mÇtes uz¿ïmuma a/s “Hansabank” akcionÇru sastÇvÇ. 1998. gadÇ

par vienu no lielÇkajiem “Hansabank” akciju turïtÇjiem k∫uva

Zviedrijas banka “Swedbank” - ar 48,98% akciju kapitÇla.

Investoru iesaist¥‰anÇs a/s “Hansabank” apliecina ne tikai grupas

tÇlÇkÇs att¥st¥bas perspekt¥vas, bet tajÇ pa‰Ç laikÇ ar¥ norÇda uz

ilglaic¥gu investoru biznesa stratïÆiju Baltijas valst¥s. “Swedbank

klÇtbappletne grupÇ vienlaikus nodro‰ina a/s “Hansabank–Latvija”

darb¥bas stabilitÇti, kÇ ar¥ ∫auj papla‰inÇt bankas pakalpojumu

daudzveid¥bu un kvalitÇti.

Bankas klienti visÇ bankas darb¥bas laikÇ vienmïr biju‰i mapplesu

galvenÇ vïrt¥ba. Bankas akcionÇru un bankas darbinieku vÇrdÇ

pateicos mapplesu klientiem par uztic¥bu bankai, par sadarb¥bu un jo

¥pa‰i par izpratni un atbalstu tik ∫oti saspringtajÇ banku

apvieno‰anÇs procesÇ. Paldies ar¥ bankas darbiniekiem par

iztur¥bu un iniciat¥vu ‰ajÇ sareÏÆ¥tajÇ laikÇ!

Ingr¥da Blapplema,

valdes priek‰sïdïtÇja


Bankas darb¥bas apskats

EkonomiskÇ situÇcija LatvijÇ 1998. gadÇ

Aizvad¥tais 1998. gads Latvijas ekonomikÇ bija noz¥m¥gs - turpinÇjÇs ekonomikas

aug‰upeja, taãu vienlaikus kopïjo situÇciju ietekmïja nopietna Krievijas ekonomiskÇ kr¥ze.

Latvijai 1998. gads iesÇkÇs ∫oti sekm¥gi: gada pirmajÇ pusï strauji turpinÇja pieaugt valsts

iek‰zemes kopprodukts (par 6,4 % sal¥dzinÇjumÇ ar 1997. gadu), samazinÇjÇs bezdarbs un

pieauga iedz¥votÇju reÇlie ienÇkumi. Tomïr gada otrajÇ pusï Krievijas kr¥ze, kÇ ar¥

ekonomiskÇs kr¥zes vairÇkos citos pasaules reÆionos palïninÇja straujos ekonomisko

rÇd¥tÇju pieauguma tempus. Samazinoties rapplepniec¥bas raÏo‰anas apjomiem un

tirdzniec¥bas apgroz¥jumam, IKP pieauguma temps 9 mïne‰os samazinÇjÇs l¥dz 4,9%.

Kopïjais gada IKP pieaugums sal¥dzinÇmÇs cenÇs 1998. gadÇ bija 3,6%. Lai gan Krievijas

kr¥ze ietekmïja Latvijas ekonomiku, tomïr 1998. gada pamatbudÏets tika izpild¥ts un nav

pieaudzis valsts kopïjais parÇds.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

Lai gan dz¥ves l¥menis LatvijÇ ievïrojami atpaliek no vidïjiem Eiropas rÇd¥tÇjiem, patïri¿a

apjomi pamazÇm pieaug. Mazumtirdzniec¥bas preãu apgroz¥jums 1998. gadÇ ir sasniedzis

1,389 miljonus latu, kas ir par 21,9% vairÇk nekÇ 1997. gadÇ. Saska¿Ç ar Latvijas

Ekonomikas ministrijas prognozïm 1999. gadÇ tiek paredzïts patïri¿a pieaugums par

3,5%. Ja patïri¿a pieaugumu bapples iespïjams nodro‰inÇt ar vietïjÇm precïm un

pakalpojumiem, tas var k∫applet par noz¥m¥gu sviru ekonomikas att¥st¥bai.

Pateicoties konsekventai Latvijas Bankas monetÇrajai un fiskÇlajai politikai, mapplesu valst¥ ir

saglabÇjies zems inflÇcijas l¥menis - 2,8%, kas ir labÇkais rÇd¥tÇjs CentrÇlajÇ un Austrumu

EiropÇ un tikai nedaudz atpaliek no vidïjÇ l¥me¿a Eiropas Savien¥bas valst¥s. SaglabÇjoties

pietiekami stabilam un zemam inflÇcijas l¥menim, un vald¥bai nodro‰inot tÇdu

ekonomiskÇs vides att¥st¥bas politiku, kas veicina invest¥ciju pieaugumu par 7-10% gadÇ,

stimulïjot uz¿ïmumu ieinteresït¥bu modernizït un papla‰inÇt savas raÏotnes, paredzams,

ka tuvÇkajos trijos gados Latvijas banku akt¥vi palielinÇsies par 30 - 35%, sasniedzot 2 400

miljonus latu.

KopumÇ Krievijas ekonomikas kr¥zei bijusi ar¥ pozit¥va ietekme uz Latvijas ekonomiku -

daudziem Latvijas uz¿ïmumiem, to skaitÇ ar¥ bankÇm, tÇ lika pÇrvïrtït tirgus stratïÆiju un

pievïrst vairÇk uzman¥bas pakalpojumu konkurïtspïjai. Uz¿ïmumiem kr¥ze norÇd¥ja, ka

raÏojumu un pakalpojumu noietam jÇbapplet plÇnotam vairÇkos virzienos, un tas nedr¥kst bapplet

koncentrïts uz vienu reÆionu. Krievijas kr¥ze ir paÇtrinÇjusi vairÇkas tendences Latvijas

komercbanku sistïmas att¥st¥bÇ. Samazinoties pe∫¿as iespïjÇm Çrpus Latvijas, konkurence

starp bankÇm par Latvijas finansu tirgu k∫uvusi saspringtÇka. TÇs dï∫ tiek prognozïta

ievïrojama komercbanku skaita samazinljanÇs LatvijÇ.

Krievijas kr¥ze ir ietekmïjusi Latvijas banku sektoru, gan samazinot banku pe∫¿u, gan ar¥

mainot to att¥st¥bas plÇnus. Krievijas kr¥zes dï∫ kopïjie Latvijas komercbanku zaudïjumi

1998. gadÇ pÇrsniedza 100 miljonus latu. Saska¿Ç ar banku sniegto informÇciju, 1998.

gada augustÇ tie‰ie ieguld¥jumi KrievijÇ sasniedza 170 miljonus latu, kas veidoja 8,3% no

kopïjiem Latvijas banku akt¥viem. Kr¥zes netie‰Ç ietekme papildus izpaudÇs, pasliktinoties

Latvijas banku kred¥tportfe∫u kvalitÇtei. TÇdï∫ pat lielÇkajÇm Latvijas bankÇm ir

palielinÇjusies nepiecie‰am¥ba pïc papildu invest¥cijÇm kapitÇlÇ.

6


Ivars PUKSTS,

viceprezidents

a/s DATI

S

trÇdÇjam datorprogrammu nodro‰inÇjuma

izstrÇdes biznesÇ, esam lielÇkÇ privÇtÇ

kompÇnija ‰ajÇ jomÇ LatvijÇ un esam sa¿ïmu‰i

daudzus starptautiskus kvalitÇtes apbalvojumus.

·¥ nozare ir progres¥va un att¥stÇs ∫oti dinamiski.

Ie¿ïmumi parasti ir neritmiski, tÇpïc mums

¥pa‰i svar¥gs ir bankas atbalsts - kred¥tl¥nijas.

Esam ∫oti apmierinÇti ar elektroniskajiem

norï˙iniem, kurus izmantojam – tie ir Çtri un

operat¥vi. øemot vïrÇ mapplesu darb¥bas apjomus,

nevaru iedomÇties, kÇ varïtu izdar¥t

maksÇjumus, braukÇjot uz banku.


1998. gada beigÇs divas komercbankas - a/s "Latvijas KapitÇlbanka" un a/s "Viktorija" -

apturïja savu darb¥bu, un 1999. gada sÇkumÇ Latvijas Banka pasludinÇja par

maksÇtnespïj¥gu ar¥ a/s "R¥gas Komercbanka".

·ajÇ periodÇ Latvijas banku tirgus ir skaidri iez¥mïjis jaunu att¥st¥bas fÇzi. Arvien vairÇk

rietumu valstu banku saskata nepiecie‰am¥bu bapplet klÇt Baltijas valstu banku tirgapple. Lielu

Çrvalstu banku invest¥cijas Latvijas bankÇs ir palielinÇju‰as to nÇkotnes potenciÇlu. LielÇkie

investori banku sektorÇ biju‰i "Swedbank" - ar 49,98% “Hansabank” grupas akciju, kurÇ

ietilpst ar¥ a/s "Hansabank-Latvija", "Skandinavska Enskilda Banken" - ar 44% a/s "Latvijas

Unibanka" akciju un "MeritaNordbanken", kurai pieder 100% a/s "Latvijas Invest¥ciju

banka" akciju.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

Paredzams, ka nÇkamais gads banku tirgapple bapples periods, kuram rakstur¥ga banku

apvieno‰anÇs un konsolidÇcija. Banku sektorÇ dominïs 3 - 5 lielas universÇlÇs bankas,

kuras, izmantojot savu filiÇ∫u un ATM t¥klu, piedÇvÇs pla‰u pakalpojumu klÇstu gan

lielajiem uz¿ïmumiem, gan privÇtpersonÇm. Neap‰aubÇmi, vieta tirgapple bapples ar¥ ‰auri

specializïtÇm bankÇm, kuras orientïjas galvenokÇrt uz hipotekÇro kreditï‰anu vai

invest¥cijÇm.

Latvijas banku sektorÇ prognozïjama lielÇka koncentrï‰anÇs uz vietïjo tirgu, jo Krievijas

kr¥zes dï∫ ir ievïrojami samazinÇjusies banku ienÇkumu da∫a Çrpus Latvijas. SagaidÇms, ka

nÇkamajÇ gadÇ universÇlÇs bankas vairÇk uzman¥bas velt¥s mazajiem un vidïjiem

uz¿ïmumiem, jo tie‰i vi¿i bapples tie, kas varïtu dot vislielÇko ieguld¥jumu Latvijas

ekonomikas aug‰upejÇ un turpmÇkÇ stabilitÇtï pïc Krievijas kr¥zes. ·o klientu vajadz¥bÇm

bankas papla‰inÇs kreditï‰anu, kÇ ar¥ piedÇvÇs citus nepiecie‰amos pakalpojumus -

norï˙inus, skaidras naudas operÇcijas un konsultÇcijas.

TÇdïjÇdi lielÇkie ieguvïji no konkurences palielinljanÇs un banku konsolidÇcijas procesa

bapples klienti, kuriem tiks piedÇvÇts arvien kvalitat¥vÇks un pla‰Çks bankas pakalpojumu

klÇsts.

A/s “Hansabank – Latvija” stratïÆija un galvenie notikumi 1998. gadÇ

“Hansabank” grupas un tajÇ ietilpsto‰Çs a/s "Hansabank - Latvija" noteiktÇ att¥st¥bas

stratïÆija ir universÇlas Bankas izveido‰ana ar ïrtu apkalpo‰anas t¥klu un kvalitat¥viem

pakalpojumiem. Katrs no grupas uz¿ïmumiem darbojas savÇ, vietïjÇ tirgapple, maksimÇli

izmantojot zinljanas par savu klientu vajadz¥bÇm. Grupas uzdevums ir nodro‰inÇt

zinljanu, labÇko risinÇjumu un pieredzes apmai¿u starp uz¿ïmumiem.

1998. gadam noteiktie a/s "Hansabank - Latvija" darb¥bas mïr˙i bija tirgus da∫as

palielinljana l¥dz 7% no kopïjÇ Latvijas banku tirgus pïc akt¥vu apjoma, papla‰inot filiÇ∫u

un ATM t¥klu, att¥stot jaunus bankas pakalpojumus, kÇ ar¥ palielinot savu klientu skaitu.

Strauji palielinot Bankas darb¥bas apjomus, vadl¥nijÇs noteiktos mïr˙us bankai ir izdevies

sasniegt. 1998. gada laikÇ a/s "Hansabank - Latvija" ir sasniegusi 10% no banku tirgus un

3. vietu Latvijas komercbanku reitingÇ pïc galvenajiem banku darb¥bas rÇd¥tÇjiem. Klientu

noguld¥jumu apjoms BankÇ ir palielinÇjies par 85% - gada beigÇs depoz¥tu summa

sasniedza 110,9 miljonus latu, kas apliecina bankas piedÇvÇto nosac¥jumu izdev¥gumu, kÇ

ar¥ klientu uztic¥bu bankai. Divas reizes palielinÇjies klientiem izsniegto kred¥tu apjoms -

gada beigÇs aizdevumu summa sasniedza 58,1 miljonu latu. LaikÇ, kad saska¿Ç ar

neauditïtiem rezultÇtiem visÇ Latvijas komercbanku sfïrÇ kopumÇ akt¥vi samazinÇju‰ies

par 3%, a/s "Hansabank - Latvija" tie ir pieaugu‰i par 63%, kas ir noz¥m¥gs rÇd¥tÇjs.

8


Andrejs îµIS,

a/s "Latvijas Neatkar¥gÇ telev¥zija"

ÆenerÇldirektors

LNT

sadarb¥bÇ ar “Hansabank-Latvija”

ir pieci izpratnes, uztic¥bas un

atbalsta gadi. BiznesÇ ‰ÇdÇm

partnerattiec¥bÇm ir zelta raudze.


1998. gada laikÇ a/s "Hansabank - Latvija" izveidoja stabilu pamatu universÇlas bankas

pakalpojumu nodro‰inljanai klientiem - tika pilnveidots pakalpojumu piedÇvÇjums un

izveidots pla‰s pakalpojumu pÇrdo‰anas t¥kls. 1998. gadÇ palielinÇjies a/s "Hansabank -

Latvija" izdoto kar‰u skaits, vienlaikus uzlabota atsevi‰˙u kar‰u pakalpojumu kvalitÇte, tajÇ

skaitÇ norï˙inu iespïjas bankas automÇtos. Paralïli vispla‰Çk izmantotajiem norï˙inu

pakalpojumiem - skaidras naudas operÇcijÇm un elektroniskajiem norï˙iniem - banka

ieviesa Internetbankas pakalpojumus juridiskÇm personÇm un privÇtpersonÇm. A/s

"Hansabank - Latvija" 1998. gadÇ turpinÇja palielinÇt kreditï‰anas apjomus, izmantojot

savu pieredzi uz¿ïmumu kreditï‰anÇ un vienlaikus vairÇk strÇdÇjot privÇto klientu

kreditï‰anÇ.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

øemot vïrÇ Åzijas un Krievijas finansu kr¥zi un tÇs ietekmi uz Latvijas ekonomiku,

iepriek‰ïjais gads finansu tirgapple raksturojams kÇ ¥pa‰i neakt¥vs. 1998. gadÇ a/s "Hansabank -

Latvija" Finansu tirgus da∫a nostabilizïja jau iepriek‰ïjos gados panÇkto poz¥ciju tirgapple,

apkalpojot aptuveni ceturto da∫u no kopïjÇ tirgus apjoma un turpinot uzlabot finansu

tirgus pakalpojumu kvalitÇti. Banka turpinÇja nodro‰inÇt pakalpojumus akciju tirgapple, valappletu

tirgapple un kapitÇla piesaist¥‰anÇ uz¿ïmumiem. Banka bija pirmÇ, kas sÇka piedÇvÇt klientiem

opciju dar¥jumus - valappletas opcijas, procentu likmju opcijas un akciju opcijas, kÇ ar¥

turpinÇja piedÇvÇt klientiem daÏÇdus finansu instrumentus - “forward” un ”swap”

dar¥jumus, lai nodro‰inÇtos pret valappletas risku. SavukÇrt kapitÇla piesaist¥‰anÇ uz¿ïmumiem

veiksm¥gÇkais piemïrs 1998. gadÇ bija bankas speciÇlistu vad¥tÇ a/s "Olainfarm" akciju

emisijas pÇrdo‰ana GlobÇlo DepozitÇro SertifikÇtu (GDR) formÇ, klients no ‰¥s darb¥bas

ieguva 2 miljonus latu papildu kapitÇla. TÇ bija pirmÇ GDR emisija Latvijas uz¿ïmumam,

kas darbojas raÏo‰anas sfïrÇ. Banka paredz, ka 1999. gadÇ aktivizïsies situÇcija finansu

tirgapple, tÇdïjÇdi a/s "Hansabank - Latvija" turpinÇs piedÇvÇt kvalitat¥vus finansu tirgus

pakalpojumus, kÇ mïr˙i izvirzot tÇlÇku tirgus da∫as palielinljanu un jaunu pakalpojumu

ievie‰anu.

A/s "Hansabank - Latvija" att¥st¥bu un darb¥bas rÇd¥tÇjus 1998. gadÇ kopumÇ ietekmïju‰i

tr¥s noz¥m¥gi procesi. PirmkÇrt, nopietnu pamatu tÇlÇkai Bankas att¥st¥bai devusi a/s

"Hansabank - Latvija" apvieno‰anÇs ar a/s "Latvijas Zemes banka", kas ∫Çva apvienot

labÇkÇs banku trad¥cijas klientu apkalpo‰anÇ un izveidot filiÇ∫u t¥klu visÇ LatvijÇ. OtrkÇrt,

Hansabank GrupÇ, kurÇ ietilpst ar¥ a/s "Hansabank - Latvija", iesaist¥jÇs jauns investors -

Zviedrijas banka "Swedbank", ienesot gan rietumu standartu bankas pakalpojumu

pieredzi, gan ilgtermi¿a finansu resursu nodro‰inÇjumu. Tre‰kÇrt, jappletamu ietekmi uz visa

Latvijas banku sektora, un to skaitÇ a/s "Hansabank - Latvija" tÇlÇko att¥st¥bu, atstÇja ar

Krievijas ekonomisko kr¥zi saist¥tie makroekonomiskie procesi. To dï∫ LatvijÇ sÇkÇs un

1999. gadÇ turpinÇs nopietna ekonomikas, to skaitÇ banku sektora, restrukturizÇcija. A/s

"Hansabank - Latvija", reaÆïjot uz pÇrmai¿Çm banku tirgapple, daudz uzman¥bas velt¥ja gan

pakalpojumu kvalitÇtes cel‰anai, gan riska vad¥bas jautÇjumu pÇrvïrtï‰anai.

A/s “Hansabank-Latvija” apvieno‰anÇs ar a/s “Latvijas Zemes

banka”

Svar¥gÇkais un sareÏÆ¥tÇkais uzdevums a/s “Hansabank – Latvija” 1998. gadÇ bija

apvieno‰anÇs ar a/s “Latvijas Zemes banka”. ·is apvieno‰anÇs process ir pirmais gad¥jums

Latvijas komercbanku vïsturï, kad apvienoju‰Çs divas veiksm¥gi strÇdÇjo‰as bankas.

10


Benita SADAUSKA,

SIA “Domenikss”,

“Daimler-Benz AG” oficiÇlais pÇrstÇvis LatvijÇ

direktore

M

applesu tirdzniec¥bas apjomiem, kuri

pagÇju‰ajÇ gadÇ turpinÇja strauji

pieaugt, ‰¥ ir profesionÇli piemïrota banka.

ZinÇm, ka klients bankai nav tikai juridiska

persona. Personiska attieksme pret klientu ir

tÇ, kas raksturo ‰o banku. “Hansabank-Latvija”

mums piedÇvÇ augsta l¥me¿a servisu,

attiecibÇs ar klientu ir rakstur¥ga konkrït¥ba

atbildïs.


Apvieno‰anÇs iespïjas tika apsvïrtas jau 1997. gadÇ, taãu tÇ k∫uva reÇla, tikai

apvienojoties abu banku mÇtes uz¿ïmumiem IgaunijÇ – “Hansabanka” un “Hoiubanka”.

A/s “Hansabank – Latvija” un a/s “Latvijas Zemes banka” apvieno‰anÇs sekmes lielÇ mïrÇ

noteica mapplesu l¥dz¥gÇ stratïÆija – bapplet universÇlÇm bankÇm ar orientï‰anos uz vietïjo tirgu

un pla‰u vietïjo klientu bÇzi. TajÇ pa‰Ç laikÇ ‰¥s stratïÆijas realizï‰ana katrÇ bankÇ bija

at‰˙ir¥ga. A/s "Hansabank – Latvija" bija paz¥stama kÇ banka, kas galvenokÇrt piedÇvÇjusi

servisu klientiem – juridiskÇm personÇm un R¥gÇ, uzsvaru liekot uz tehnoloÆiski att¥st¥tu

pakalpojumu izstrÇdljanu un ievie‰anu. Virz¥ba uz privÇtpersonu apkalpo‰anu sÇkÇs tikai

1997. gada beigÇs ar mapplesdien¥gu norï˙inu kar‰u pakalpojumu izveido‰anu un bankas

automÇtu t¥kla papla‰inljanu. SavukÇrt, a/s “Latvijas Zemes banka” bija orientïjusies uz

mazo un vidïjo klientu apkalpo‰anu un pla‰a filiÇ∫u t¥kla att¥st¥‰anu Çrpus R¥gas.

TÇdïjÇdi apvienotÇs bankas klienti ir ieguvu‰i iespïju sa¿emt daudzpus¥gus, modernus

pakalpojumus kÇ elektroniskos maksÇjumus, Internetbanku, pla‰Çko bankas automÇtu t¥klu

valst¥ un vienlaikus iespïju tikt apkalpotiem jau 21 filiÇlï un 8 norï˙inu grupÇs (t.sk. visos

valsts reÆionu centros).

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

Galvenie uzdevumi apvieno‰anÇs procesÇ pïc Bankas juridiskÇs apvieno‰anÇs un

struktappleras izveido‰anas bija personÇla atlase, vienotas IT sistïmas un kop¥ga pakalpojumu

klÇsta ievie‰ana visÇs filiÇlïs.

·o, kÇ ar¥ vairÇku citu uzdevumu veik‰anai tika izveidotas abu Banku speciÇlistu darba

grupas.

Lai garantïtu taisn¥gumu, atklÇt¥bu un operativitÇti jaunÇs apvienotÇs Bankas komandas

veido‰anÇ, tika rad¥ta PersonÇla atlases komiteja. Kompetence un profesionÇlisms bija

galvenie atlases pamatkritïriji. Komiteja saska¿Ç ar struktapplervien¥bu vad¥tÇju ieteikumiem

apstiprinÇja amatu profilus, tie tika publicïti abu banku av¥zïs, l¥dz ar to dodot iespïju

visiem darbiniekiem pretendït uz jebkuru vi¿u interesïjo‰o poz¥ciju apvienotajÇ BankÇ.

Banku apvieno‰anÇs procesa beigÇs tika izveidots 589 darbinieku liels kolekt¥vs, no

kuriem 289 darbinieki strÇdÇ filiÇlïs visÇ LatvijÇ.

Vienlaikus ar banku juridisko apvieno‰anu notika pakalpojumu standartizï‰ana, taãu

piln¥bÇ vienotu pakalpojumu klÇstu visiem Bankas klientiem visÇs filiÇlïs bija iespïjams

piedÇvÇt tikai pïc IT vienotas sistïmas ievie‰anas, kas tika piln¥bÇ pabeigta l¥dz 1999. gada

20. martam.

Swedbank” ienÇk‰ana Hansabank GrupÇ

Sekojot Hansabank Grupas izstrÇdÇtajai stratïÆijai - att¥st¥t arvien konkurïtspïj¥gÇkus

banku pakalpojumus visÇs Baltijas valst¥s, l¥dz ar vispÇrïjo ekonomisko situÇciju ‰¥

nepiecie‰am¥ba k∫uva aktuÇla, kad “Hansabank” grupÇ 1998. gadÇ iesaist¥jÇs noz¥m¥gs

Çrvalstu investors - Zviedrijas banka "Swedbank". TÇ k∫uva par lielÇko Grupas investoru ar

49,98% akciju.

·¥s bankas kÇ stabila, ietekm¥ga un pieredzïju‰a partnera iesaist¥‰anÇs “Hansabank”

finansu grupÇ vispirms jau apliecina Hansabank Grupas starptautisko autoritÇti un iez¥mï

tÇs, l¥dz ar to ar¥ a/s "Hansabank - Latvija" iek∫au‰anos tÇ sauktajÇ Zieme∫u/Baltijas finansu

aliansï. Gan “Hansabank”, gan "Swedbank" uztver Baltijas jappleras un Zieme∫u reÆionu kÇ

vienotu finansu tirgu. TÇdïjÇdi tÇlÇk tiek ¥stenota koncepcija, ka katrÇ konkrïtÇ valst¥

klientus apkalpo vietïjÇ banka, kuras galvenÇ priek‰roc¥ba ir vietïjo apstÇk∫u pÇrzinljana.

TajÇ pa‰Ç laikÇ, apvienojot vairÇku valstu banku resursus, pieredzi un zinljanas, iespïjams

12


Leifs MUTENS,

R¥gas Ekonomikas augstskolas rektors,

profesors, jur.dr.

R

¥gas Ekonomikas augstskolai un “Hansabank

– Latvija” ir kop¥ga iez¥me - tÇpat kÇ

Hansabank Grupas uz¿ïmumi strÇdÇ visÇ

BaltijÇ, ar¥ augstskola ir izveidota, lai apmÇc¥tu

visu taut¥bu studentus no Igaunijas, Latvijas un

Lietuvas. Ar ¥pa‰u prieku mïs uzsveram faktu, ka

“Hansabank” ir nodro‰inÇjusi gan prakses

iespïju studiju laikÇ, gan pie¿ïmusi pastÇv¥gÇ

darbÇ vairÇkus mapplesu studentus. Viens no

“Hansabank” darb¥bas vadmot¥viem ir kvalitÇte,

tÇdï∫ mïs ar prieku saskatÇm, ka mapplesu

sadarb¥ba turpinÇs ‰ÇdÇ noska¿Ç.


ievïrojami uzlabot banku pakalpojumu kvalitÇti un to skaitu. Zieme∫u/Baltijas alianse ‰obr¥d

aptver bankas ZviedrijÇ, NorvïÆijÇ, SomijÇ, PolijÇ un tagad ar¥ Baltijas valst¥s. TurpmÇkie

alianses plÇni ietver partnerbanku iesaist¥‰anu DÇnijÇ un, iespïjams, ar¥ VÇcijÇ.

A/s "Hansabank - Latvija" un "Swedbank" sadarb¥bas ietvaros abu banku speciÇlisti jau

strÇdÇ pie kop¥giem projektiem, kuru mïr˙is ir nodro‰inÇt klientiem ilgtermi¿a

finansïjumu no "Swedbank", kÇ ar¥ ¥stermi¿a finansïjumu vietïjÇ valappletÇ un ikdienas

pakalpojumu snieg‰anu a/s "Hansabank - Latvija".

Arvien lielÇku noz¥mi Latvijas ekonomikÇ iegapplest mazie un vidïjie uz¿ïmumi, kuru

apkalpo‰anÇ "Swedbank" ir ievïrojama pieredze. ·¥ sadarb¥ba k∫applest svar¥gÇka, jo arvien

vairÇk uz¿ïmumu LatvijÇ iesaistÇs starptautiskajÇ sadarb¥bÇ. Ir palielinÇjies Latvijas eksporta

un importa apjoms. Starp uz¿ïmumu ¥pa‰niekiem ir ievïrojams Çrvalstu uz¿ïmïju

¥patsvars.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

PakÇpeniski uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situÇcijai, arvien paaugstinÇs iedz¥votÇju

dz¥ves l¥menis un ar¥ nepiecie‰am¥ba pïc papildu finansu pakalpojumiem. TÇpïc a/s

"Hansabank - Latvija" papildus pamatpakalpojumu turpmÇkajai att¥st¥‰anai jau tuvÇkajÇ

nÇkotnï kÇ prioritÇru redz tÇda, LatvijÇ vïl samïrÇ maz iepaz¥ta pakalpojuma ievie‰anu un

pilnveido‰anu kÇ hipotekÇrÇ kreditï‰ana. Ar¥ ‰ajÇ jomÇ tie‰i "Swedbank" ir viena no

pieredzïju‰ÇkajÇm bankÇm SkandinÇvijÇ.

KopumÇ 1998. gadÇ Banka paveica noz¥m¥gu darbu, sÇkot un turpinot a/s "Hansabank -

Latvija" un a/s "Latvijas Zemes banka" apvieno‰anos. Gan apvieno‰anÇs process, gan

Zviedrijas bankas "Swedbank" kÇ investora ienÇk‰ana Hansabank GrupÇ ir nosac¥jumi, kas

bapples pamats rezultat¥vam Bankas darbam turpmÇk. Bankas darb¥bas rÇd¥tÇjus ietekmïjus¥

Krievijas kr¥ze un tai sekojus¥ ekonomiskÇs att¥st¥bas palïninljanÇs 1998. gadÇ ir izrais¥jusi

Latvijas banku sektora restrukturizÇciju - dinamisku tirgus resursu pÇrdales situÇciju.

Izvïrtïjot Bankas riska vad¥bas politiku un piedÇvÇjot kvalitat¥vu klientu servisu, a/s

"Hansabank - Latvija" 1998. gadÇ jau parÇd¥ja pozit¥vus att¥st¥bas rÇd¥tÇjus, kas apliecina tÇs

stratïÆijas pareiz¥bu.

A/s "Hansabank - Latvija" galvenie uzdevumi 1999. gadÇ

1998. gadÇ iegappletÇ augstÇ poz¥cija Latvijas banku tirgapple, kÇ ar¥ paveiktais - apvieno‰anÇs ar

a/s "Latvijas Zemes Banka" un "Swedbank" kÇ investora iesaist¥‰anÇs Hansabank GrupÇ ir

pamats 1999. gadÇ veicamajiem uzdevumiem. A/s "Hansabank - Latvija" 1999. gadÇ plÇno

palielinÇt tirgus da∫u l¥dz 13%, kÇ ar¥ sasniegt 16% kapitÇla atdeves rÇd¥tÇju.

PaveiktÇ apvieno‰anÇs ar a/s "Latvijas Zemes banka", iestrÇdes jaunu Bankas pakalpojumu

izveido‰anÇ, ar¥ stabilÇ klientu bÇze nodro‰ina iespïju bankai sasniegt izvirz¥tos mïr˙us. A/s

"Hansabank - Latvija" 1999. gadÇ plÇno palielinÇt noguld¥jumu apjomu par 30%

sal¥dzinÇjumÇ ar 1998. gada beigÇm. TÇpat paredzïts palielinÇt Bankas izsniegto kred¥tu

apjomu, kuram, sal¥dzinÇjumÇ ar 1998. gada beigÇm, jÇsasniedz 60% pieaugums. SavukÇrt,

kopïjo akt¥vu palielinljanÇs, sal¥dzinÇjumÇ ar 1998. gada beigÇm, tiek plÇnota ar 33%

pieaugumu.

14


Ivars KALVI·µIS

valdes priek‰sïdïtÇjs

A/s LAIMA

L

aima ir stabils uz¿ïmums, kas ir spïjis

apvienoties ar otru saldumu raÏo‰anas

uz¿ïmumu "Uzvara", k∫uvis konkurïtspïj¥gÇks,

daudz kvalitat¥vÇks. Mapplesu sadarb¥ba ar

“Hansabank-Latvija” ir sÇkusies veiksm¥gi.

Mums ir lieli plÇni, un es domÇju, ka sadarb¥bÇ

ar “Hansabank - Latvija” kÇ finansu

instrumentu spïsim sasniegt tÇlejo‰us mïr˙us.


Lai sasniegtu ‰os rÇd¥tÇjus, a/s "Hansabank - Latvija" 1999. gadÇ plÇno turpinÇt intens¥vu

darbu ar saviem klientiem, to skaitÇ korporat¥vajiem klientiem, piedÇvÇjot specializïtus

pakalpojumus. Banka mazajiem un vidïjiem uz¿ïmumu piedÇvÇs izdev¥gÇkus

pakalpojumus kreditï‰anÇ un norï˙inos. PrivÇtajiem klientiem - pilnveidos norï˙inus,

kar‰u pakalpojumus, papildus eso‰ajiem piedÇvÇjot VISA kartes. TÇpat jÇatz¥mï

privÇtpersonu hipotekÇrÇs kreditï‰anas lomas pieaugums. 1999. gadÇ Banka plÇno

turpinÇt pilnveidot Internetbanku, elektroniskos norï˙inus, filiÇ∫u t¥klu, ATM t¥klu un

ieviest jaunu pakalpojumu - telefonbanku. Ne mazÇk svar¥gs faktors Bankas tÇlÇkÇ

att¥st¥bÇ ir papildu kapitÇla iemaksa, kas 4 miljonu latu apmïrÇ jau tika izdar¥ta 1998. gada

beigÇs, tÇdïjÇdi nodro‰inot papildu stabilitÇti laikÇ, kad pieaug Bankas darb¥bas apjomi.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

A/s "Hansabank - Latvija" turpinÇs izmantot savas priek‰roc¥bas - prasmi strÇdÇt ar

uz¿ïmumiem, piedÇvÇjot ¥pa‰i tiem izstrÇdÇtus pakalpojumus, kas tradicionÇli biju‰i a/s

"Hansabank - Latvija" labÇkie pakalpojumi, kÇ ar¥ prasmi strÇdÇt ar privÇtpersonÇm,

izmantojot filiÇ∫u t¥klu un piedÇvÇjot ¥pa‰us depoz¥tu pakalpojumus, kas l¥dz ‰im biju‰i

labÇkie a/s "Latvijas Zemes banka" pakalpojumi. Savienojot minïto pieredzi klientu

apkalpo‰anÇ un jaunas iestrÇdes, kas paredzïtas tie‰i mazajiem un vidïjiem uz¿ïmumiem,

to kreditï‰anai, norï˙iniem un konsultï‰anai, a/s "Hansabank - Latvija" spïs nostiprinÇt

savas poz¥cijas triju lielÇko Latvijas banku vidapple.

Pamatojoties uz kopïjo situÇciju Latvijas komercbanku tirgapple un Bankas stratïÆijas galveno

nostÇdni, a/s "Hansabank - Latvija" akcionÇri ir pie¿ïmu‰i lïmumu 1999. gadÇ main¥t a/s

"Hansabank - Latvija" nosaukumu. Ar jauno nosaukumu "Hansabanka" Banka vïlas

akcentït orientï‰anos uz Latvijas tirgu. TajÇ pa‰Ç laikÇ Banka nosaukumÇ saglabÇ norÇdi

uz pieder¥bu starptautiskajai “Hansabank” grupai, kas finansu pakalpojumus piedÇvÇ visÇs

Baltijas valst¥s.

Riska vad¥ba

Krievijas kr¥zes ietekmï radu‰ies zaudïjumi 1998. gadÇ a/s "Hansabank - Latvija" ir

sal¥dzino‰i mazÇki nekÇ citÇm vado‰ajÇm Latvijas komercbankÇm. Tomïr jÇatz¥st, ka 1998.

gada banku sektora zaudïjumi gan no tie‰ajiem ieguld¥jumiem, gan no kred¥tportfe∫a

kvalitÇtes pasliktinljanÇs bija spilgts apliecinÇjums tam, ka Latvijas komercbanku pieredze

riska uzraudz¥bÇ un pÇrvaldï vïl ir nepietiekama. øemot vïrÇ ‰o pieredzi, a/s

"Hansabank – Latvija" par vienu no 1999. gada prioritÇrajiem uzdevumiem ir noteikusi

riska vad¥bas pilnveido‰anu. ·is process aptver visas bankas darb¥bas sfïras, no kurÇm

galvenÇs ir: kred¥tpolitikas uzlabo‰ana ar uzsvaru uz problïmkred¥tu kvalitÇtes uzlabo‰anu,

riska uzraudz¥bas procedappleru uzlabo‰ana finansu tirgus dar¥jumos, risku apdro‰inljanas

koncepcijas izstrÇdljana un ievie‰ana. Jau 1998. gadÇ bankÇ tika izstrÇdÇta un ieviesta

risku vad¥bas politika, saska¿Ç ar kuru riski tiek apzinÇti un kontrolïti visÇs bankas

darb¥bas jomÇs, deleÆïjot to izpildi atbild¥gajÇm struktapplervien¥bÇm. A/s "Hansabank –

Latvija" riska vad¥ba ir Hansabank Grupas risku vad¥bas procesa sastÇvda∫a, kas pal¥dz

nodro‰inÇt vienotu un vispus¥gu risku pÇrvaldi visas grupas l¥men¥.

16


2000. gada projekts

NÇkamais mapplesu laika skait¥‰anas sistïmÇ bapples 2000. gads. TÇ ir iespïja piedz¥vot jaunas

tapplekto‰gades sÇkumu, tajÇ pa‰Ç laikÇ tas bapples pÇrbaud¥jums informÇcijas tehnoloÆijÇm.

Datoru problïma skars visas nozares, kuras lieto modernÇs informÇcijas tehnoloÆijas, to

skaitÇ ar¥ banku sektoru. TÇdï∫ a/s "Hansabank-Latvija" vad¥ba par vienu no svar¥gÇkajiem

1999. gadÇ ir izvirz¥jusi uzdevumu - samazinÇt 2000. gada problïmas ietekmi bankas

darb¥bÇ.

2000. gada iespïjamÇs datorproblïmas var skart ne tikai bankas datorus un programmas,

bet ar¥ bankas klientu - banku, uz¿ïmumu, privÇtpersonu, kÇ ar¥ piegÇdÇtÇju -

telekomunikÇciju, elektroenerÆijas, siltuma, appledens - sistïmu gatav¥bu 2000. gadam.

Jau 1998. gada beigÇs 2000. gada datorproblïmas risinljanai Banka izveidoja darba grupu

augstÇkÇs vad¥bas l¥men¥. TÇs mïr˙is ir nodro‰inÇt, lai bankas ikdienas darbu neietekmïtu

kÇda konkrïta datuma rakst¥ba vai konkrïtÇs datorprogrammas nespïja atpaz¥t gadaskaitli

un, lai tehnoloÆiskie procesi neietekmïtu visu bankas sistïmu darb¥bu un nerad¥tu

neprognozïjamus traucïjumus bankas datorsistïmÇ.

Darba grupa ir izstrÇdÇjusi un apstiprinÇjusi a/s "Hansabank - Latvija" valdï projekta plÇnu,

kur‰ paredz tr¥s darb¥bas virzienus: bankas datoru un programmu testï‰ana, bankas

sistïmu (dro‰¥bas, apgÇdes un citu) testï‰ana un piegÇdÇtaju gatav¥bas pakÇpes

noteik‰ana, kÇ ar¥ klientu un partneru gatav¥bas noskaidro‰ana, sagaidot 2000. gadu.

2000. gada projektu kopumÇ plÇnots pabeigt 1999. gada septembr¥. TÇ realizÇcijas norise

a/s "Hansabank - Latvija" dod mums pÇrliec¥bu, ka ir izdar¥ts viss nepiecie‰amais, lai

maksimÇli nodro‰inÇtu bankas darb¥bas nepÇrtraukt¥bu gadsimtu mijÇ.

PÇrskata gada rezultÇti, kÇ ar¥ 1999. gadam izvirz¥tie uzdevumi ∫auj prognozït pozit¥vu

bankas izaugsmi turpmÇk, sasniedzot plÇnoto tirgus da∫u un finansu rÇd¥tÇjus. Bankas

vad¥ba uzskata, ka, pabeidzot banku apvieno‰anÇs procesu, pilnvïrt¥gi izmantojot

Hansabank Grupas investora "Swedbank" pieredzi un iespïjamo ilgtermi¿a finansu

nodro‰inÇjumu, kÇ ar¥ pilnveidojot pakalpojumu un to piedÇvÇjuma kvalitÇti un uzlabojot

riska vad¥bu, a/s "Hansabank - Latvija" turpinÇs darb¥bas rÇd¥tÇju pieaugumu.

17


Bankas darb¥bas rezultÇtu anal¥ze

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

Tirgus da∫a pïc

kopïjiem akt¥viem

1997

4.8%

88.645

Kopïjie akt¥vi

Tirgus da∫a

PÇrskata gada pe∫¿a /

(zaudïjumi)

915

1998

144.597

9.9%

Tapplekst. LVL

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

Tapplekst. LVL

1000

500

1998. gads Latvijas komercbankÇm pasaules finansu kr¥zes un, galvenokÇrt, Krievijas

finansu kr¥zes ietekmï nebija veiksm¥gs. Kopïjie komercbanku sistïmas akt¥vi gada laikÇ

samazinÇjÇs par gandr¥z 3%, un 1998. gadu komercbanku sistïma beidza ar vairÇku

desmitu miljonu kopïjiem zaudïjumiem. Galvenais zaudïjumu iemesls bija neskaidrÇ

situÇcija KrievijÇ, bankÇm pÇrvïrtïjot ne tikai savus ieguld¥jumus ‰¥s valsts vïrtspap¥ros,

bet ar¥ savas Çrvalstu valappletas atklÇtÇs poz¥cijas. Lai gan pasaules finansu kr¥ze ietekmïja,

Latvijas komercbanku sistïmÇ 1998. gads ir iez¥mïjies ar¥ ar vairÇku skandinÇvu

stratïÆisko investoru ienÇk‰anu - “Swedbank” kÇ stratïÆiskÇ investora ienÇk‰ana

Hansabank GrupÇ, kuras locekle ir ar¥ a/s “Hansabank-Latvija”, “Skandinavska Enskilda

Banken” - “Latvijas Unibanka” un “MeritaNordbanken Group” - “Latvijas Invest¥ciju

banka”. PÇrskata gada laikÇ iez¥mïjÇs ar¥ sÇkums komercbanku apvieno‰anÇs procesiem,

kuru aizsÇka a/s “Hansabank-Latvija” un a/s “Latvijas Zemes banka”.

1998. gada 11. septembr¥ a/s “Hansabank-Latvija” un a/s “Latvijas Zemes banka”

parakst¥ja vieno‰anos, saska¿Ç ar kuru a/s “Hansabank-Latvija” pÇr¿ïma a/s “Latvijas

Zemes banku”, ‰im nolapplekam emitïjot 3,9 miljonus latu papildu kapitÇla. Abu banku

apvieno‰anÇs notika, pateicoties l¥dz¥gam apvieno‰anÇs procesam IgaunijÇ, apvienojoties

a/s “Hansabank-Latvija” un a/s “Latvijas Zemes banka” galvenajiem akcionÇriem -

Igaunijas “Hansapank” un “Hoiupank”. Apvieno‰anÇs rezultÇtÇ tika izveidota banka ar

vienu no pla‰Çkajiem filiÇ∫u t¥kliem LatvijÇ - 21 filiÇlïm. ApvienotÇ banka 1998. gada

beigÇs bija tre‰Ç lielÇkÇ komercbanka LatvijÇ pïc piesaist¥to noguld¥jumu un izsniegto

kred¥tu apjoma, aiz¿emot attiec¥gi 10% un 9% tirgus.

StratïÆiskÇ investora “Swedbank” ienÇk‰ana Hansabank GrupÇ nodro‰inÇja iespïju a/s

“Hansabank-Latvija” akcionÇriem 1998. gada decembr¥ iemaksÇt bankÇ 4 miljonus latu

papildu kapitÇla, tÇdïjÇdi bankas apmaksÇtais pamatkapitÇls 1998. gada beigÇs veidoja

14,5 miljonus latu. Bankas kapitÇla pietiekam¥ba 1998. gada laikÇ tika uzturïta virs 10%,

kas atbilst Latvijas Bankas pras¥bÇm.

A/s “Hansabank-Latvija” kopïjie akt¥vi pÇrskata gada laikÇ palielinÇjÇs l¥dz 144,6 miljoniem

latu, kas ir par 63% vairÇk nekÇ 1997. gadÇ. Bankas sekm¥gas att¥st¥bas rezultÇtÇ pieauga

ienÇkumus neso‰o akt¥vu da∫a - l¥dz 89% no kopïjiem akt¥viem (78% 1997. gadÇ). 1998.

gadÇ banka turpinÇja akt¥vu kreditï‰anu. Gada laikÇ bankas kred¥tportfelis ir palielinÇjies

vairÇk nekÇ divas reizes jeb par 137% un gada beigÇs veido 58,2 miljonus latu, tÇdïjÇdi

banka 1998. gada beigÇs bija tre‰Ç lielÇkÇ kreditïtÇja LatvijÇ.

(3,241)

0

-500

-1000

-1500

-2000

Bankas klientu skaits 1998. gada laikÇ pieauga vairÇkas reizes (no 14,8 tappleksto‰iem 1997.

gada beigÇs l¥dz vairÇk nekÇ 50 tappleksto‰iem klientu 1998. gadÇ beigÇs, no tiem 22%

juridiskÇs, 78% fiziskÇs personas), palielinÇjies ar¥ kopïjais piesaist¥to noguld¥jumu skaits

l¥dz 110,9 miljoniem latu jeb par 85% sal¥dzinÇjumÇ ar iepriek‰ïjÇ gada beigÇm. 1998.

gada beigÇs bankai bija vispla‰Çkais bankas automÇtu t¥kls LatvijÇ ar 54 bankas

automÇtiem.

-2500

-3000

PÇrskata gadÇ banka strÇdÇjusi ar 3,2 miljoniem latu zaudïjumu, kas radu‰ies, likvidïjot

Krievijas vïrtspap¥ru poz¥ciju, izveidojot papildus uzkrÇjumus kred¥tiem, kÇ ar¥

apvieno‰anÇs procesa izmaksu dï∫.

1997 1998

T¥rie procentu ienÇkumi

1998. gada pirmajÇ pusï Latvijas finansu tirgapple procentu likmes turpinÇja pazeminÇties.

Krievijas finansu kr¥zes ietekmï tre‰ajÇ ceturksn¥ bija vïrojams strauj‰ procentu likmju

18


kÇpums. Likmju kÇpuma cïlonis bija kr¥ze KrievijÇ un rub∫a devalvÇcija, kas sekmïja

Çrvalstu investorus nodro‰inÇties pret valappletas risku LatvijÇ, tÇdïjÇdi radot spiedienu uz

nacionÇlo valappletu. ·¥ spiediena dï∫ Latvijas Banka bija spiesta ievïrtot stingru monetÇro

politiku, ierobeÏojot latu daudzumu apgroz¥bÇ. Tas, savukÇrt, izrais¥ja komercbanku

¥stermi¿a likviditÇtes pasliktinljanos un procentu likmju cel‰anos. Gada beigÇs Latvijas

Banka palielinÇja ¥stermi¿a latu likviditÇtes piedÇvÇjumu caur REPO un SWAP izsolïm, kas

uzlaboja banku sektora ¥stermi¿a likviditÇti. TÇdïjÇdi samazinÇjÇs ¥stermi¿a procentu

likmes starpbanku tirgapple, kas apturïja komercbanku izsniegto latu ¥stermi¿a kred¥tu

procentu likmju kÇpumu, tomïr procentu likmes latu ilgtermi¿a kred¥tiem turpinÇja augt

(16,4% decembr¥). Termi¿noguld¥jumu un piepras¥juma noguld¥jumu likmes saglabÇjÇs

iepriek‰ïjÇ gada l¥men¥. 1999. gadÇ nav gaidÇma procentu likmju samazinljanÇs. 1999.

gadÇ komercbankÇm varïtu parÇd¥ties ieguld¥‰anas iespïjas augstÇka ienes¥guma

vïrtspap¥ros – Latvijas valsts parÇdz¥mïs.

Bankas resursu pÇrstrukturï‰anas dï∫ main¥jÇs ar¥ procentu ienÇkumu struktapplera. 1998.

gadÇ galvenais procentu ienÇkumu avots bija aizdevumi klientiem, kas sasniedza 4,9

miljonus latu jeb 73% no visiem procentu ienÇkumiem (1,8 miljoni latu jeb 38% 1997.

gadÇ). VidïjÇ kred¥tportfe∫a atdeve 1998. gada laikÇ pieauga l¥dz 10,3%; 1997. gadÇ –

9,2%. SavukÇrt samazinÇjÇs procentu ienÇkumu ¥patsvars no vïrtspap¥riem – 14% 1998.

gadÇ, sal¥dzinÇjumÇ ar 39% 1997. gadÇ. VidïjÇ vïrtspap¥ru portfe∫a atdeve 1998. gadÇ

samazinÇjÇs l¥dz 7,7%; 1997. gadÇ – 10,1%.

Procentu ienÇkumi

55

1,801

1,058

1,750

14

935

856

4,929

1997

1998

Procenti no aizdevumiem klientiem

PÇrïjie procentu ienÇkumi

Procenti no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm

Procenti no vïrtspap¥riem

Tapplekst. LVL

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Bankas pas¥vu apjomu pieaugums noteica ar¥ procentu izdevumu pieaugumu. 1998. gadÇ

procentu izdevumos Banka samaksÇja 2,71 miljonus latu; 1997. gadÇ – 1,85 miljonus latu.

Klientu noguld¥jumu pieaugums rad¥ja 1,56 miljonu latu procentu maksÇjumu, t.i., par 24%

vairÇk nekÇ iepriek‰ïjÇ gadÇ. 1998. gadÇ samazinÇjÇs vidïjÇ procentu likme par

piepras¥juma noguld¥jumiem no 2,1% l¥dz 1,2%, kas labvïl¥gi ietekmïja kopïjo klientu

piesaist¥to noguld¥jumu cenu, samazinot to no 2,6% l¥dz 2,3% sal¥dzinÇjumÇ ar 1997. gadu.

Starpbanku tirgapple aiz¿emtÇs naudas vidïjÇ likme bija 5,4%; 1997. gadÇ – 3,9%. Starpbanku

tirgapple piesaist¥tÇs naudas vidïjÇs procentu likmes pieaugums un maksÇjumi par subordinïto

kapitÇlu 1998. gadÇ ir sadÇrdzinÇju‰i bankas piesaist¥to resursu cenu par 0,1% - no 2,7%

l¥dz 2,8% sal¥dzinÇjumÇ ar 1997. gadu.

IenÇkumu struktapplera

Tapplekst. LVL

9,000

78

8,000

IenÇkumi no pamatdarb¥bas

IenÇkumi no pamatdarb¥bas 1998. gadÇ bija mazÇki nekÇ 1997. gadÇ, kas izskaidrojams ar

zaudïjumiem no vïrtspap¥ru tirdzniec¥bas LVL 1,1 miljona latu apmïrÇ - tie‰s Krievijas

finansu kr¥zes ietekmes rezultÇts, kas samazinÇja kopïjos pamatdarb¥bas ienÇkumus par

29%. Ar¥ ienÇkumi no dar¥jumiem ar valappletu 1998. gadÇ ir samazinÇju‰ies, kas izskaidrojams

galvenokÇrt ar negat¥vÇm Krievijas rub∫a un ASV dolÇra kursa svÇrst¥bÇm gada laikÇ.

LielÇko pamatdarb¥bas ienÇkumu da∫u - 72% veido komisijas naudas ie¿ïmumi, kas 1998.

gadÇ ir pieaugu‰i par 53% un veido 2,8 miljonus latu. Komisijas naudas ie¿ïmumu apjoma

un ¥patsvara palielinljanÇs liecina par bankas spïju gapplet ienÇkumus, kuri nav atkar¥gi no

procentu likmju svÇrst¥bÇm. Komisijas naudas ie¿ïmumu palielinljanÇs sasniegta, gan

pateicoties klientu skaita pieaugumam, gan ar¥ bankas akt¥vu un darb¥bas apjoma

pieaugumam. VislielÇkais pieaugums vïrojams komisijas naudas ie¿ïmumos par naudas

pÇrvedumiem un elektroniskajiem pakalpojumiem. TurpinÇja samazinÇties komisiju

26

2,809

1,890

1,431

298

4,016

2,828

891

(1,134)

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

(1,000)

(2,000)

1997

1998

PÇrïjie ie¿ïmumi

T¥rie procentu ienÇkumi

Komisijas naudas ie¿ïmumi

Pe∫¿a (zaudïjumi) no darijumiem ar

Çrvalstu valappletu

Pe∫¿a (zaudïjumi) no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem

0

19


Komisijas naudas ie¿ïmumi

Tapplekst. LVL

3,000

¥patsvars par skaidras naudas pÇrvedumiem, jo arvien lielÇku ¥patsvaru klientu dar¥jumos

ie¿em bezskaidras naudas norï˙ini.

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

71

212

341

266

345

656

1997

1998

PÇrïjie

Komisijas par invest¥ciju pakalpojumiem

Elektroniskie pakalpojumi

Kred¥tu apkalpo‰ana un garantijas

Skaidras naudas apkalpo‰ana

PÇrskait¥jumu komisijas

ÄÍÚË‚˚

171

74

683

402

490

1,008

29,272

28,181

2,500

2,000

1,500

1,000

500

í˚Ò. LVL

160,000

140,000

120,000

100,000

Pamatdarb¥bas izdevumi

A/s “Hansabank-Latvija” kopïjie pamatdarb¥bas izdevumi 1998. gadÇ veidoja 7,2 miljonus

latu, kas dar¥jumu apjoma pieauguma un banku apvieno‰anÇs rezultÇtÇ ir ir par 28% vairÇk

nekÇ 1997. gadÇ. KopïjÇ pamatdarb¥bas izdevumu struktapplerÇ vislielÇko da∫u – 31% jeb 2,2

miljonus latu veido personÇla izdevumi, tomïr sal¥dzinÇjumÇ ar 1997. gadu tas ir tikai par

0,1 miljonu vairÇk. 30% veido pÇrïjie administrat¥vie izdevumi, 21% - pamatl¥dzek∫u un

nemateriÇlo akt¥vu nolietojums un 10,4% - komisijas naudas izdevumi.

Bankas pamatdarb¥bas izdevumu pieaugums 1998. gadÇ sal¥dzinÇjumÇ ar 1997. gadu ir

veidojies abu banku apvieno‰anÇs rezultÇtÇ, kÇ ar¥ gada laikÇ izveidojot lielÇko bankas

automÇtu t¥klu LatvijÇ un ievie‰ot tÇdus tehnoloÆiski att¥st¥tus pakalpojumus kÇ

Internetbanka.

1999. gadÇ viens no bankas galvenajiem mïr˙iem ir turpinÇt stingro izmaksu kontroles

politiku un gada beigÇs sasniegt izdevumu un ienÇkumu attiec¥bu 60%.

Bankas akt¥vi

1998. gadÇ Latvijas komercbanku kopïjie akt¥vi saska¿Ç ar neauditïtiem rezultÇtiem

samazinÇjÇs par 3%, kas izskaidrojams ar nerezidentu naudas aizplapple‰anu no komercbanku

sektora Krievijas kr¥zes ietekmï.

Bankas kopïjie akt¥vi pÇrskata gada beigÇs veidoja 144,6 miljonus latu, kas ir par 63%

vairÇk nekÇ 1997. gadÇ. Bankas sekm¥gas att¥st¥bas rezultÇtÇ pieauga ienÇkumus neso‰o

akt¥vu da∫a - l¥dz 89% no kopïjiem akt¥viem (78% 1997. gadÇ). Gada laikÇ main¥jÇs Bankas

akt¥vu struktapplera papla‰inoties filiÇ∫u un bankomÇtu t¥klam, vairÇk resursu tika turïti skaidrÇ

naudÇ kasï - skaidrÇ nauda veidoja 6,7% no kopïjiem akt¥viem (5% 1997. gadÇ). Visa

1998. gada laikÇ Banka ievïroja Latvijas Bankas normat¥vus par korespondentkonta

apjomu, kas gada beigÇs veidoja 10% visu akt¥vu. Pietiekamas likviditÇtes dï∫ banka

samazinÇja citÇs bankÇs izvietoto l¥dzek∫u apjomu, kas veidoja 19,5% visu akt¥vu (35%

1997. gadÇ). Akt¥vas kreditï‰anas rezultÇtÇ pieaudzis aizdevumu ¥patsvars klientiem kopïjÇ

akt¥vu struktapplerÇ - 40% no akt¥viem 1998. gada beigÇs (27,6% 1997. gada beigÇs). SavukÇrt

vïrtspap¥ru portfe∫a ¥patsvars kopïjos akt¥vos samazinÇjies l¥dz 8,7% pÇrskata gada beigÇs

no 15,7% 1997. gada beigÇs. Banku apvieno‰anÇs rezultÇtÇ pieauga pamatl¥dzek∫u relat¥vÇ

da∫a akt¥vu struktapplerÇ no 7,9% 1997. gadÇ l¥dz 9,8% 1998. gadÇ.

10,572

12,518

80,000

31,145

58,168

60,000

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm

13,918

24,489

8,522

16,458

40,000

20,000

1997

1998

ä‡ÒÒ‡ Ë Úapple·ӂ‡ÌËfl Í Å‡ÌÍÛ ã‡Ú‚ËË

íapple·ӂ‡ÌËfl Í Íapple‰ËÚÌ˚Ï Û˜appleÂʉÂÌËflÏ

ñÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë

äapple‰ËÚ˚ ÍÎËÂÌÚ‡Ï (ÌÂÚÚÓ)

èappleӘˠ‡ÍÚË‚˚

1998. gada beigÇs Banka citÇs kred¥tiestÇdïs bija izvietojusi resursus 28,2 miljonu latu

vïrt¥bÇ. No tiem 13 miljoni latu izvietoti korespondentkontos citÇs bankÇs. SavukÇrt 15,2

miljoni latu izvietoti kÇ starpbanku kred¥ti vai depoz¥ti citÇs bankÇs, tÇdïjÇdi nodro‰inot

pietiekamu akt¥vu likviditÇti, atdevi un riska pakÇpi. 99% starpbanku kred¥tu un depoz¥tu

izvietoti OECD valstu bankÇs, kuru reitings ir lielÇks par A.

1998. gada 31. decembr¥ Banka bija izvietojusi 19,5 miljonus latu Latvijas BankÇ, no kuriem

14,5 miljonus latu veidoja atlikums korespondentkontÇ, bet 5 milljoni latu bija izvietoti

termi¿depoz¥tÇ.

20


Vïrtspap¥ru portfelis un tirdzniec¥bas akt¥vi

Latvijas komercbankas uzskat¥ja Krievijas valsts parÇdz¥mes par vienu no galvenajiem

peln¥‰anas avotiem, ¿emot vïrÇ ‰o vïrtspap¥ru augsto ienes¥gumu. Finansu kr¥zes dï∫

komercbankÇm zuda viens no galvenajiem ienÇkumu gapple‰anas avotiem, kÇ ar¥ samazinÇjÇs

vïrtspap¥ru ¥patsvars kopïjos akt¥vos.

A/s “Hansabank-Latvija” 1998. gada beigÇs vïrtspap¥ru portfel¥ bija izvietojusi 12.5

miljonus latu, tas ir 8,7% no kopïjiem akt¥viem. No tiem 7,2 miljoni latu bija izvietoti

likv¥dos vïrtspap¥ros - KanÇdas, ItÇlijas un Lietuvas vald¥bu eiroobligÇcijÇs, 2,7 miljoni latu

izvietoti Latvijas valsts parÇdz¥mïs. Bankai pÇrskata gada beigÇs nebija ieguld¥jumu Krievijas

un citu NVS valstu vïrtspap¥ros, tomïr 1998. gadÇ banka izvietojusi resursus 2 miljonus

latu Krievijas valsts ¥stermi¿a parÇdz¥mïs un eiroobligÇcijÇs, kÇ dï∫ bankai radÇs zaudïjumi

vairÇk nekÇ 1,7 miljonu latu apmïrÇ.

Da∫a vïrtspap¥ru portfe∫a jeb 0,3 miljoni latu izvietoti uz¿ïmumu akcijÇs. Banka ir viens

no akt¥vÇkajiem R¥gas fondu birÏas dal¥bniekiem un viens no lielÇkajiem Latvijas fondu

tirgus dal¥bniekiem. Pïc apgroz¥juma R¥gas Fondu birÏÇ 1998. gadÇ a/s “Hansabank-

Latvija” bija starp trim lielÇkajiem tirgus dal¥bniekiem.

Kred¥tportfe∫a sadal¥jums

pïc nozarïm

Sakari 1%

Transports 4%

KokapstrÇde10%

Darbinieki 1%

PÇrïjie 12%

RaÏo‰ana 26%

Tirdzniec¥ba 34%

Finansu sektors 3%

Nekustamais ¥pa‰ums 9%

VidïjÇ vïrtspap¥ru portfe∫a atdeve 1998. gada laikÇ samazinÇjÇs no 10,1% l¥dz 7,7%, toties

‰Çds vïrtpap¥ru portfelis nodro‰ina Bankai minimÇlu risku un pietiekamu atdevi.

Kred¥tportfelis

Latvijas komercbanku sektorÇ 1998. gada laikÇ pozit¥vas pÇrmai¿as notika aizdevumu

termi¿struktapplerÇ. 1997. gada beigÇs kopïjÇ banku kred¥tportfel¥ 45% kred¥tu atmaksas

termi¿‰ bija ilgÇks par gadu, bet 1998. gada laikÇ ‰Çdu kred¥tu da∫a sasniedza 55%,

pieaugot vidïja termi¿a un ilgtermi¿a kred¥tiem par 80%, savukÇrt ¥stermi¿a - par 22%.

Kred¥tportfe∫a termi¿struktappleras izmai¿as liecina ar¥ par tÇ struktappleras izmai¿Çm nozaru

griezumÇ, pakÇpeniski pÇrejot no tirdzniec¥bas kreditï‰anas uz raÏo‰anas uz¿ïmumu

kreditï‰anu.

1998. gadÇ a/s “Hansabank-Latvija” turpinÇja akt¥vu kreditï‰anu, pirmÇ ceturk‰¿a laikÇ

divkÇr‰ojot kred¥tportfe∫a apjomu l¥dz 44,8 miljoniem latu. Kred¥tportfelis pïc banku

apvieno‰anÇs pieauga l¥dz 58,2 miljoniem latu, un 1998. gada beigÇs banka bija tre‰Ç

lielÇkÇ kreditïtÇja LatvijÇ (8,5% tirgus). 54% no kopïjÇ kred¥tportfe∫a ir aizdevumi ar

atmaksas termi¿u virs viena gada un ilgÇk (68% pïc izsnieg‰anas termi¿a).

PÇrskata gada laikÇ banka akt¥vi izvïrsa privÇtpersonu kreditï‰anu, galvenokÇrt izsniedzot

kred¥tus nekustamÇ ¥pa‰uma iegÇdei vai rekonstrukcijai un overdrafta kred¥tus, gada laikÇ

ãetrkÇr‰ojot privÇtpersonÇm izsniegto aizdevumu apjomu no 0,82 miljoniem latu l¥dz 3,5

miljoniem latu gada beigÇs, no tiem 2,9 miljoni latu ir ilgtermi¿a aizdevumi. 1998. gada

laikÇ palielinÇjÇs ar¥ tirdzniec¥bai un raÏo‰anai izsniegto aizdevumu ¥patsvars, kopïjÇ

aizdevumu struktapplerÇ sasniedzot 72% (64% 1997. gadÇ).

1998. gada pïdïjÇ ceturksn¥ pasliktinÇjÇs Bankas kred¥tportfe∫a kvalitÇte - uzkrÇjumi

kred¥tiem palielinÇjÇs l¥dz 6,3% no kopïjÇ kred¥portfe∫a (2,5% 1997. gada beigÇs), kavïtie

kred¥ti veidoja 4,5% no kred¥tportfe∫a (0,2% 1997.gadÇ). Bankas kred¥tportfe∫a kvalitÇtes

pasliktinljanos noteica divi faktori - Krievijas finansu kr¥zes netie‰Ç ietekme - ar Krieviju

saist¥to bankas aiz¿ïmïju finansiÇlÇ stÇvok∫a pasliktinljanÇs, tÇdï∫ papildus itika zveidoti

uzkrÇjumi 1 miljona latu apmïrÇ. TÇpat kred¥tportfeli ietekmïja no a/s “Latvijas Zemes

banka” pÇr¿emtie kred¥ti, kuru kvalitÇte ievïrojami at‰˙¥rÇs no a/s “Hansabank-Latvija”

Kred¥tportfe∫a sadal¥jums pïc

aiz¿ïmïjiem

Darbinieki1%

Finansu kompÇnijas 6%

PrivÇtpersonas 6%

LatvijÇ reÆistrïtie privÇtuz¿ïmumi 72%

Årvalst¥s reÆistrïti privÇtuz¿ïmumi 10%

Valsts iestÇdes un pa‰vald¥bas 5%

21


UzkrÇjumi sliktiem un

‰aub¥giem aizdevumiem

3,269

3,023

Tapplekst. LVL

3000

izsniegto kred¥tu kvalitÇtes, tÇpïc papildus tika izveidoti uzkrÇjumi sliktiem kred¥tiem 0,15

miljonu latu apjomÇ un zaudïjumos norakst¥ti 1,8 miljoni latu.

EkonomiskÇs norises valst¥ ir ietekmïju‰as ar¥ aizdevumu procentu likmes, kurÇm pïdïjÇ

ceturk‰¿a laikÇ bija vïrojama tendence paaugstinÇties. Bankas izsniegto aizdevumu vidïjÇ

procentu likme gada laikÇ paaugstinÇjÇs l¥dz 10,3% (9,2% 1997.gadÇ).

UzkrÇjumi nedro‰iem parÇdiem

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

668

1997

659

54

457

1998

AtmaksÇtie aizdevumi un atskait¥jumi no

uzkrÇjumiem

Gada laikÇ izveidotie uzkrÇjumi

Norakst¥tie aizdevumi

Vidïjie noguld¥jumi

11,165

37,063

20,496

47,395

1500

Tapplekst. LVL

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

SpeciÇlo uzkrÇjumu veido‰ana nedro‰iem parÇdiem BankÇ notiek saska¿Ç ar Bankas

kred¥tpolitiku un Latvijas Bankas pras¥bÇm. VispÇrïjie uzkrÇjumi tiek veidoti 1% apmïrÇ

no standarta kred¥tu apjoma.

UzkrÇjumu apjoma izmai¿as nedro‰iem parÇdiem BankÇ 1998. gadÇ ietekmïja gan

ekonomiskÇs norises kopumÇ, gan apvieno‰anÇs ar a/s “Latvijas Zemes banka”. L¥dz

1998. gadam a/s “Hansabank-Latvija” kred¥tportfe∫a kvalitÇte bijusi augstÇka par vidïjo

Latvijas komercbanku kred¥tportfe∫a kvalitÇti. UzkrÇjumu attiec¥ba pret kred¥tiem pirms

Krievijas kr¥zes bija 1,9% (1998. gada 2. ceturk‰¿a beigÇs), pïc kr¥zes, ar katru mïnesi

turpinot pasliktinÇties, oktobra beigÇs tÇ sasniedza 2,5% no kred¥tportfe∫a. A/s “Zemes

banka” pievieno‰ana vïl vairÇk pasliktinÇja kred¥tportfe∫a kvalitÇti, izmainot uzkrÇjumu

attiec¥bu pret kopïjiem kred¥tiem l¥dz 6,3%. KopumÇ 1998. gada laikÇ papildus izveidoti

uzkrÇjumi 2,8 miljonu latu apmïrÇ, no tiem 2,5 miljoni latu ir speciÇlie uzkrÇjumi un 0,25

miljoni latu - vispÇrïjie uzkrÇjumi nedro‰iem parÇdiem. Gada laikÇ kred¥ta zaudïjumos

norakst¥ti 3 miljoni latu.

1999. gada laikÇ nav gaidÇma kred¥tportfe∫a kvalitÇtes uzlabo‰anÇs, bet uzkrÇjumi pret

kred¥tiem paliks 1998. gada l¥men¥.

Pas¥vi un klientu noguld¥jumi

Latvijas komercbanku pas¥vos lielÇko da∫u - 58% - veido klientu noguld¥jumi, no kuriem

liels ¥patsvars ir bijis nerezidentu naudas noguld¥jumiem, l¥dz ar to veidojusies atkar¥ba

no nerezidentu naudas l¥dzek∫iem un to svÇrst¥bÇm. 1998. gadÇ vïrojamas pozit¥vas

pÇrmai¿as piesaist¥to klientu noguld¥jumu struktapplerÇ - Krievijas kr¥zes dï∫ no

komercbanku sistïmas aizplappleda da∫a nerezidentu naudas l¥dzek∫u, samazinot to ¥patsvaru

kopïjÇ noguld¥jumu struktapplerÇ no 43% 1997. gada beigÇs l¥dz 38% 1998. gada beigÇs un

samazinot kopïjos noguld¥jumus. SavukÇrt rezidentu naudas noguld¥jumi pieaugu‰i gan

absolappleti - par 35,5 miljoniem latu, gan relat¥vi - gada laikÇ to ¥patsvars palielinÇjies no 57%

l¥dz 62% . Latvijas komercbanku sektorÇ vïrojamas pakÇpeniskas pozit¥vas pÇrmai¿as ar¥

noguld¥jumu termi¿struktapplerÇ - piepras¥jumu noguld¥jumu ¥patsvars samazinÇjies no 83%

1997. gada beigÇs l¥dz 75% 1998. gada beigÇs. ·ie faktori liecina par noguld¥jumu bÇzes

stabilizï‰anos.

A/s “Hansabank - Latvija” kopïjÇs saist¥bas 1998. gada beigÇs bija 133,6 miljoni latu, tas

ir, par 62% vairÇk nekÇ 1997. gada beigÇs. Bankas pamatkapitÇls pÇrskata gada laikÇ tika

palielinÇts 2,2 reizes, bet pa‰u kapitÇla relat¥vais ¥patsvars pas¥vos pieauga l¥dz 7,6%

sal¥dzinÇjumÇ ar 7% 1997. gada beigÇs.

1997

1998

Termi¿noguld¥jumi

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu

Lai gan kopïjie noguld¥jumi Latvijas komercbankÇs samazinÇjÇs par 37,7 miljoniem latu,

Banka palielinÇja savu klientu noguld¥jumu portfeli par 85%. Klientu noguld¥jumu

pieaugumu noteica divi galvenie faktori - klientu bÇzes pieaugums, kÇ ar¥

apvieno‰anÇs ar a/s “Latvijas Zemes banka” (a/s “Latvijas Zemes banka” ieguld¥jums

apvieno‰anÇs br¥d¥ bija 28 miljoni latu klientu noguld¥jumu).

22


Depoz¥tportfe∫a struktapplerÇ turpinÇjÇs 1997. gada sÇku‰Çs tendences - termi¿noguld¥jumu

¥patsvars kopïjos noguld¥jumos pieauga no 19,4% 1997. gada beigÇs l¥dz 29,5% 1998.

gada beigÇs.

Saist¥bas

Tapplekst. LVL

160,000

Saist¥bas pret CentrÇlo Banku, vald¥bu un citÇm kred¥tiestÇdïm

140,000

Saist¥bas pret CentrÇlo Banku un vald¥bu veido saist¥bas pret Latvijas Banku 2,5 miljonu

latu apmïrÇ un ilgtermi¿a finansïjums G-24 kred¥tiem 0,92 miljoni latu apmïrÇ. A/s

“Hansabank - Latvija” G-24 ilgtermi¿a finansïjumu atmaksÇja jau 1997. gadÇ, taãu,

apvienojoties ar a/s “Latvijas Zemes banka”, tika pÇr¿emti G-24 tranz¥tresursi. SakarÇ ar

to, ka G-24 ilgtermi¿a finansïjums ir dÇrgs, Banka ir plÇnojusi to da∫ïji atmaksÇt 1999.

gada pirmajÇ ceturksn¥.

8,596

11,626

48,324

7,650

32,719

78,188

120,000

100,000

80,000

60,000

1998. gada beigÇs Banka bija piesaist¥jusi ¥stermi¿a resursus no citÇm kred¥tiestÇdïm 11,6

miljonu latu apmïrÇ.

Årpusbilances saist¥bas

Bankas darb¥bas apjomi un klientu skaita pieauguma rezultÇtÇ 1998. gada laikÇ par 36%,

sal¥dzinÇjumÇ ar 1997. gadu, palielinÇjÇs Bankas Çrpusbilances saist¥bas. Årpusbilances

saist¥bu apjoms 1998. gadÇ sasniedza 9,5 miljonus latu, ko galvenokÇrt veidoja saist¥bas

izsniegt aizdevumus 5,5 miljonu latu apmïrÇ un garantijas 2,7 miljonu latu apmïrÇ.

40,000

20,000

12,811

11,637

1,000

3,415

1997

1998

UzkrÇtie procentu izdevumi un citas saist¥bas

Termi¿noguld¥jumi

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu

Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdem

Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu

Lai mazinÇtu valappletas risku, kas saist¥ts ar konvertïjamo valappletu ¥so poz¥ciju gada beigÇs, un

papla‰inÇtu klientiem piedÇvÇjamo pakalpojumu klÇstu, a/s “Hansabank-Latvija” izmanto

tÇdus Çrpusbilances finansu instrumentus kÇ “forward” un “swap” dar¥jumus, kuru

kopïjais apjoms 1998. gada beigÇs bija 75,9 miljoni latu.

Pa‰u kapitÇls un kapitÇla pietiekam¥ba

Lai nodro‰inÇtu apvienotÇs Bankas att¥st¥bu atbilsto‰i biznesa apjomiem, 1998. gadÇ

akcionÇri divas reizes palielinÇja a/s “Hansabank-Latvija” pamatkapitÇlu. Pirmo reizi - 1998.

gada oktobr¥, lai nodro‰inÇtu a/s “Hansabank-Latvija” un a/s “Latvijas Zemes banka”

apvieno‰anos, bankas pamatkapitÇls tika palielinÇts par 3,9 miljoniem latu l¥dz 10,5

miljoniem latu. Otro reizi - 1998. gada decembr¥ - papildus tika iemaksÇti vïl 4 miljoni

latu l¥dz 14,5 miljoniem latu. Bankas pa‰u kapitÇls 1998. gada beigÇs bija 10,9 miljoni latu

jeb 1,7 reizes lielÇks nekÇ 1997. gada beigÇs.

Bankas kapitÇla pietiekam¥ba 1998. gadÇ tika uzturïta virs 10% l¥me¿a un atbilda Latvijas

Bankas pras¥bÇm.

KapitÇla pietiekam¥ba, aprï˙inÇta pïc starptautiskajiem kapitÇla pietiekam¥bas

novïrtï‰anas vienotajiem standartiem, 1998. gada beigÇs bija 14,99%, tas ir, virs BÇzeles

l¥gumÇ noteiktÇ zemÇkÇ - 8% l¥me¿a. Pïc Latvijas Bankas metodoloÆijas aprï˙inÇtÇ

kapitÇla pietiekam¥ba 1998. gada beigÇs bija 13,84%.

20%

15%

10%

5%

Pa‰u kapitÇls un

kapitÇla pietiekam¥ba

Tapplekst. LVL

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1997

1998

Pa‰u kapitÇls

KapitÇla pietiekam¥ba (pïc BÇzeles vienotiem

standartiem)

23


Bankas valdes locek∫i

Ingr¥da Blapplema,

valdes priek‰sïdïtÇja

Valdis Purvinskis,

valdes priek‰sïdïtÇjas

vietnieks

Irïna Krapplemane,

valdes locekle

HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats

Druvis Mapplermanis,

valdes loceklis

no 12.03.1999

Viesturs Ku∫ikovskis,

valdes loceklis

UÆis Zemturis,

valdes loceklis

24


Finansu pÇrskats


Pazi¿ojums par Bankas vad¥bas atbild¥bu

Bankas vad¥ba ir atbild¥ga par finansu pÇrskata sagatavo‰anu, balstoties uz sÇkotnïjo grÇmatved¥bas

uzskaiti, kas patiesi atspogu∫o Bankas finansiÇlo stÇvokli uz finansu gada beigÇm, kÇ ar¥ darb¥bas

rezultÇtus un naudas plapplesmu ‰ajÇ gadÇ.

Vad¥ba apstiprina, ka no 28. l¥dz 53. lappusï iek∫autÇ finansu pÇrskata par 1998. gadu sagatavo‰anÇ

izmantotas atbilsto‰as grÇmatved¥bas metodes, kas konsekventi pielietotas, un vad¥ba sniegusi

pamatotus un piesardz¥gus slïdzienus un vïrtïjumus. Vad¥ba ar¥ apstiprina, ka ievïroti attiec¥gie

starptautiskie grÇmatved¥bas standarti un finansu pÇrskats sagatavots saska¿Ç ar darb¥bas

turpinljanas principu.

Vad¥ba ir atbild¥ga ar¥ par atbilsto‰as grÇmatved¥bas uzskaites kÇrto‰anu, par pamatotu pasÇkumu

veik‰anu Bankas akt¥vu saglabljanai un krÇp‰anas un citas negod¥gas darb¥bas, un neprecizitÇtes

novïr‰anu. Vad¥ba ir atbild¥ga ar¥ par Bankas darb¥bas atbilst¥bu "Kred¥tiestÇÏu likuma" un citu Latvijas

Republikas likumdo‰anas aktu un Latvijas Bankas normat¥vu pras¥bÇm.

Bankas vad¥bas vÇrdÇ

Valdes priek‰sïdïtÇja

Ingr¥da Blapplema

Valdes priek‰sïdïtÇjas vietnieks

Valdis Purvinskis

Padomes priek‰sïdïtÇjs

Ago Lauri

R¥gÇ, 1999. gada 5. februÇr¥

26


Neatkar¥go auditoru zi¿ojums Hansabank - Latvija akcionÇriem

Mïs esam veiku‰i Hansabank-Latvija ("Banka") klÇt pievienotÇs 1998. gada 31. decembra bilances, kÇ

ar¥ 1998. gada pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ina, naudas plapplesmas pÇrskata un kapitÇla un rezervju

izmai¿u zi¿ojuma auditu. Par ‰iem finansu pÇrskatiem ir atbild¥ga Bankas vad¥ba. Mïs esam atbild¥gi

par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakÇm par ‰iem finansu pÇrskatiem. Bankas finansu

pÇrskatus par gadu, kas noslïdzÇs 1997. gada 31. decembr¥ auditïja cits auditors, kura 1998. gada 3.

februÇra zi¿ojums par ‰iem finansu pÇrskatiem sniedz auditoru atzinumu bez piez¥mïm.

Mïs veicÇm auditu saska¿Ç ar Starptautiskajiem auditorpÇrbaudes standartiem. ·ie standarti nosaka,

ka mums ir jÇplÇno un jÇveic audits tÇ, lai gappletu ticamu apstiprinÇjumu tam, ka finansu pÇrskatos nav

bappletisku k∫appledu. Audits ietver finansu pÇrskatos uzrÇd¥to summu un to apstiprino‰o dokumentu

pÇrbaudi, kas tiek veikta pïc izlases metodes. Audits ietver ar¥ pielietoto grÇmatved¥bas principu un

vad¥bas veikto aprï˙inu novïrtï‰anu, kÇ ar¥ vispÇrïjo finansu pÇrskatu satura izvïrtïjumu. Mïs

uzskatÇm, ka mapplesu veiktais audits dod nepiecie‰amo pamatojumu mapplesu atzinuma izteik‰anai.

Pïc mapplesu domÇm, pamatojoties uz iepriek‰ minïto, finansu pÇrskati sniedz skaidru un patiesu

priek‰statu par Bankas finansiÇlo stÇvokli uz 1998. gada 31. decembri, kÇ ar¥ par tÇs darb¥bas

rezultÇtiem un naudas plapplesmu pÇrskata periodÇ, kas noslïdzÇs 1998. gada 31. decembr¥, saska¿Ç ar

Starptautiskajiem grÇmatved¥bas standartiem.

Deloitte & Touche

R¥ga, Latvija

1999. gada 5. februÇr¥

27


Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins

Par 1998. un 1997. gadiem

Piez¥me: (LVL) 1998 1997

T¥rie procentu ienÇkumi

Procentu ienÇkumi 6,733,625 4,664,381

Procentu izdevumi (2,717,766) (1,855,606)

3 T¥rie procentu ienÇkumi 4,015,859 2,808,775

17 UzkrÇjumi sliktiem kred¥tiem un norakst¥tie kred¥ti (2,811,735) 8,793

Atgappletie iepriek‰ïjos periodos norakst¥tie kred¥ti 55,169 35,602

T¥rie procentu ienÇkumi pïc uzkrÇjumiem 1,259,293 2,853,170

IenÇkumi no pamatdarb¥bas

Pe∫¿a/ (zaudïjumi) no dar¥jumiem ar Çrvalstu valappletu 890,973 1,430,846

5 (Zaudïjumi) / pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem (1,133,925) 298,484 -

6 Komisijas naudas ie¿ïmumi 2,827,516 1,890,393

PÇrïjie ie¿ïmumi 77,903 25,975

IenÇkumi no pamatdarb¥bas kopÇ 2,662,467 3,645,698

IenÇkumi pïc uzkrÇjumiem kopÇ 3,921,760 6,498,868

Pamatdarb¥bas izdevumi

7 Komisijas naudas izdevumi (581,761) (492,029)

8 Ar darbiniekiem saist¥tie izdevumi (2,206,314) (2,100,268)

9 Datoru t¥kla uzturï‰anas izdevumi (307,881) (127,545)

10 Administrat¥vie izdevumi (2,134,194) (1,405,130)

16 UzkrÇjumi invest¥cijÇm (66,000) 2,500

11 PÇrïjie izdevumi (312,507) (266,268)

19 Nolietojums (1,554,412) (1,227,425)

Pamatdarb¥bas izdevumi kopÇ (7,163,069) (5,616,165)

(Zaudïjumi) / pe∫¿a no pamatdarb¥bas pirms nodok∫u aprï˙inljanas (3,241,309) 882,703

12Nodok∫i - 32,000

29 PÇrskata gada (zaudïjumi) / pe∫¿a, kas novirz¥ti uz rezervïm (3,241,309) 914,703

1999. gada 5. februÇr¥ Bankas valde apstiprinÇja ‰os finansu pÇrskatus un to piez¥mes no 28. l¥dz 53. lappusei, un tÇs

vÇrdÇ tos parakst¥ju‰i:

Valdes priek‰sïdïtÇja

Ingr¥da Blapplema

Valdes priek‰sïdïtÇjas vietnieks

Valdis Purvinskis

Padomes priek‰sïdïtÇjs

Ago Lauri

28


Bilance

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

Piez¥me: (LVL)1998 1998 1997

Akt¥vi

Kase 9,754,182 4,455,220

13 Pras¥bas pret Latvijas Banku 19,517,671 6,116,737

Latvijas BankÇ refinansïjamie vald¥bas vïrtspap¥ri 2,747,196 5,585,357

14 Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 28,180,753 31,144,543

15 Tirdzniec¥bai paredzïtie vïrtspap¥ri 7,690,709 6,946,562

16 Invest¥cijÇm paredzïtie vïrtspap¥ri 2,080,238 1,385,797

17 Aizdevumi klientiem (neto) 58,168,470 24,489,438

18 ±stermi¿a aizdevumi 28,295,939 11,767,432

18 Ilgtermi¿a aizdevmi 33,802,531 13,360,091

UzkrÇjumi nedro‰iem parÇdiem (3,930,000) (638,085)

19 Pamatl¥dzek∫i 14,158,585 7,060,422

20 UzkrÇtie procentu ienÇkumi un citi akt¥vi 2,299,829 1,461,900

Akt¥vi kopÇ 144,597,633 88,645,976

Saist¥bas

21 Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu 3,414,614 1,000,000

22 Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 11,636,792 12,811,441

Klientu noguld¥jumi 110,907,393 59,950,587

23 Noguld¥jumi uz piepras¥jumu 78,188,380 48,324,478

24 Termi¿noguld¥jumi 32,719,013 11,626,109

Noguld¥jumu sertifikÇti - 5,058,630

25 UzkrÇtie procentu izdevumi un citas saist¥bas 4,787,628 1,017,967

26 UzkrÇjumi atliktiem nodok∫u maksÇjumiem 160,000 160,000

27 PakÇrtotÇs saist¥bas 2,702,050 2,360,000

Saist¥bas kopÇ 133,608,477 82,358,625

28 ApmaksÇtais pamatkapitÇls 14,543,114 6,600,000

29 Rezerves kapitÇls un pÇrïjÇs rezerves 135,110 135,110

Iepriek‰ïjo periodu zaudïjumi (447,759) (1,362,462)

PÇrskata gada (zaudïjumi) / pe∫¿a (3,241,309) 914,703

KapitÇls un rezerves kopÇ 10,989,156 6,287,351

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves kopÇ 144,597,633 88,645,976

Årpusbilances poste¿i

31 Årpusbilances saist¥bas 9,479,201 6,944,929

32Valappletas dar¥jumi 75,965,885 139,360,784

38 Akt¥vi pÇrvald¥‰anÇ 1,600,053 -

1999. gada 5. februÇr¥ Bankas valde apstiprinÇja ‰os finansu pÇrskatus un to piez¥mes no 28. l¥dz 53. lappusei, un tÇs

vÇrdÇ tos parakst¥ju‰i:

Valdes priek‰sïdïtÇja

Ingr¥da Blapplema

Valdes priek‰sïdïtÇjas vietnieks

Valdis Purvinskis

Padomes priek‰sïdïtÇjs

Ago Lauri

29


Naudas plapplesmas pÇrskats

Par 1998. un 1997. gadiem

Piez¥me: 1998 1997

33(i) T¥rÇ ienÇko‰Ç naudas plapplesma no pamatdarb¥bas 279,220 4,576,287

Ieguld¥jumi

19 Pamatl¥dzek∫u iegÇde (2,923,463) (1,703,515)

IenÇkumi no Zemes Bankas 15,996,254 -

IenÇkumi no pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰anas 67,392 32,412

16 Ieguld¥jumu pÇrdo‰ana - 202,038

T¥rÇ ienÇko‰Ç naudas plapplesma pirms finansï‰anas 13,419,403 3,107,222

Finansï‰ana

27 Subordinïtais kapitÇls (85,550) 2,360,000

28 Akciju emisija 4,000,000 2,615,000

33(iii) Naudas l¥dzek∫u un to ekvivalentu pieaugums 17,333,853 8,082,222

30


1998. gada finansu pÇrskata piez¥mes

Piez¥me:

1. VispÇrïja informÇcija

Latvijas Republikas naudas vien¥ba ir lats (LVL), kas iek‰ïjÇ tirgapple ir konvertïjams citÇs valappletÇs bez ierobeÏojumiem. Latvijas

Banka ir saglabÇjusi lata kursu saska¿Ç ar StarptautiskÇ Valappletas fonda Special Drawing Rights (SDR) nosac¥jumiem. 1998. gadÇ

attiec¥bÇ pret Rietumvalstu valappletÇm lata kurss ir palicis stabils. Gada bilances slïg‰anas datumÇ izmantoti ‰Çdi oficiÇlie valappletu

kursi:

USD DEM EEK SEK RUB

1998. gada 31. decembr¥ LVL 1.00 = 1.76 2.94 23.64 14.22 37.45

1997. gada 31. decembr¥ LVL 1.00 = 1.69 3.00 24.04 13.16 10,142 (RUR)

VispÇrïjÇs cenu inflÇcijas tendences norÇd¥tas tabulÇ:

Gads l¥dz Gads l¥dz Gads l¥dz Gads l¥dz Gads l¥dz

31.12.98 31.12.97 31.12.96 31.12.95. 31.12.94.

VispÇrïjÇ cenu inflÇcija 2.8% 7.0% 13.1% 23.1% 26.3%

Latvijas kred¥tiestÇÏu darb¥bu regulï Latvijas Banka saska¿Ç ar "Kred¥tiestÇÏu likums" un citu attiec¥gu likumdo‰anu. Lai saglabÇtu

bankas licenci, sÇkot ar 1998. gada 1. apr¥li, Latvijas Bankas noteiktais banku pamatkapitÇla minimums ir 2,000,000 LVL. Papildus

noteiktajam pamatkapitÇla minimumam Latvijas Banka ir noteikusi piesardz¥gus rÇd¥tÇjus, kuri bankÇm konsekventi jÇievïro, lai

sa¿emtu licenci bez darb¥bas ierobeÏojumiem.

1998. gada janvÇr¥ Latvijai tika noteikts tÇs kred¥treitings. Standard & Poor's novïrtïjis Latviju ar BBB reitingu ilgtermi¿a Çrvalstu

valappletas aizdevumiem un A- ilgtermi¿a aizdevumiem latos. Reitings tika apstiprinÇts 1998. gada oktobr¥.

1. a) Apvieno‰anÇs ar a/s “Latvijas Zemes Banka”

1998. gada 11. septembr¥ A/S Hansabank-Latvija un A/S Latvijas Zemes banka parakst¥ja vieno‰anos, saska¿Ç ar kuru A/S

Hansabank-Latvija apvienojÇs ar A/S Latvijas Zemes banka. Hansabank ieguva savÇ ¥pa‰umÇ A/S Latvijas Zemes banka akcijas

pïc apvieno‰anÇs ar Igaunijas Hoiupank, kas bija A/S Latvijas Zemes banka akcionÇrs. Saska¿Ç ar apvieno‰anÇs l¥gumu, A/S

Latvijas Zemes banka akcionÇri sa¿ïma 0.3286 jaunÇs apvienotÇs bankas akcijas par katru A/S Latvijas Zemes banka akciju. Lai

veiktu ‰o dar¥jumu A/S Hansabank-Latvija veica jaunu akciju emisiju LVL 3,943,114 apmïrÇ. Pïc apvieno‰anÇs Hansabank

palielinÇja savu da∫u no 72.4% A/S Latvijas Zemes banka l¥dz 89.7% A/S Hansabank-Latvija. Abu banku reorganizÇcija ir

reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu ReÆistrÇ, kÇ rezultÇtÇ A/S Hansabank-Latvija pÇr¿ïma visas A/S Latvijas Zemes banka

ties¥bas un saist¥bas.

A/S Hansabank-Latvija vienmïr bijusi paz¥stama kÇ banka, kas piedÇvÇ augstas kvalitÇtes un progres¥vas tehnoloÆijas bankas

pakalpojumus, kÇ piemïram, elektroniskos pÇrskait¥jumus, kar‰u pakalpojumus. Banka vairÇk orientïjÇs uz juridisko personu un

tur¥gu fizisko personu apkalpo‰anu. A/S Latvijas Zemes Banka, savukÇrt, bija labi paz¥stama ar savu att¥st¥to filiÇ∫u t¥klu, kas

pamatÇ apkalpo mazus un vidïja lieluma uz¿ïmumus. TÇdïjÇdi abas bankas papildinÇja viena otru, papla‰inot klientu loku.

Apvieno‰anÇs rezultÇtÇ A/S Hansabank-Latvija tirgus da∫a kopïjo akt¥vu zi¿Ç pieauga no 5% l¥dz 9%, ierindojot to Latvijas banku

sektora pirmajÇ trijniekÇ. Tika izveidots viens no pla‰Çkajiem banku t¥kliem LatvijÇ ar 23 filiÇlïm un 54 bankas automÇtiem.

1998. gadu noslïdzot, banka bija jau pabeigusi jaunÇs struktappleras izveido‰anu un darbinieku atlasi. JoprojÇm turpinÇs filiÇ∫u

integrï‰ana vienotÇ datorsistïmÇ, un ‰o procesu ir paredzïts pabeigt l¥dz apr¥lim.

Jaunizveidotajai bankai ir ∫oti liels izaugsmes potenciÇls. Banka pievïrs¥sies maziem un vidïja lieluma uz¿ïmumiem, piedÇvÇjot

pla‰a spektra banku produktus un veicot atbilsto‰u reorganizÇciju.

1. b) 2000. gada datorproblïmas risinÇjums

Banka ∫oti lielÇ mïrÇ izmanto datorus finansu datu apstrÇdï. Apzinoties, cik lielÇ mïrÇ iespïjamÇs datorproblïmas, kas saist¥tas

ar 2000. gada iestljanos, varïtu ietekmït bankas darb¥bu, banka ir uzsÇkusi 2000. gada projektu.

1998. gadÇ banka pabeidza piecus ‰¥ projekta posmus: projekta izstrÇdi un tÇ nepiecie‰am¥bas apzinljanu, programmu un

iekÇrtu inventarizÇciju, ar 2000. gadu saist¥to problïmu detalizïtu anal¥zi, riska faktoru novïrtï‰anu un prioritlju noteik‰anu,

resursu pie‰˙ir‰anu sistïmÇm un to lieto‰anas pÇrbaudei. Lai novïrtïtu bankas gatav¥bu 2000. gadam, Latvijas Banka ir izskat¥jusi

augstÇkminïto projektu. Projektu ir paredzïts pabeigt 1999. gada 1. septembr¥.

31


Piez¥me:

2. PielietotÇs grÇmatved¥bas metodes

GalvenÇs finansu pÇrskatu sagatavo‰anÇ pielietotÇs grÇmatved¥bas metodes ir izklÇst¥tas tÇlÇk.

Finansu pÇrskatu sagatavo‰anas pamatprincipi

Finansu pÇrskati ir sastÇd¥ti saska¿Ç ar sÇkotnïjo izmaksu koncepciju un starptautiskajiem grÇmatved¥bas standartiem (SGS).

Procentu ienÇkumi un izdevumi

Procentu ienÇkumi un izdevumi par procentus neso‰iem akt¥viem un pas¥viem pïc noslïgtiem l¥gumiem ar aiz¿ïmïjiem un

aizdevïjiem tiek aprï˙inÇti un iegrÇmatoti saska¿Ç ar uzkrÇjumu veido‰anas metodi. Ie¿ïmumu iek∫au‰anu pe∫¿Ç pÇrtrauc, ja

akt¥vus klasificï kÇ nepelno‰us.

Komisijas naudas ienÇkumi un izdevumi

LielÇkÇ komisijas ienÇkumu da∫a ir no dar¥jumiem Çrvalstu valappletÇ un kred¥tiem. Komisijas ienÇkumi tiek grÇmatoti, pamatojoties

uz uzkrÇjumu veido‰anas metodi.

Akt¥vu un pas¥vu Çrvalstu valappletÇ pÇrvïrtï‰ana

Akt¥vi un pas¥vi Çrvalstu valappletÇs tiek pÇrvïrtïti latos pïc Latvijas Bankas oficiÇlÇ valappletas mai¿as kursa, kas noteikts bilances

sastÇd¥‰anas dienÇ. Årvalstu valappletas kursu svÇrst¥bu rezultÇtÇ gappletÇ pe∫¿a vai zaudïjumi tiek atspogu∫oti pe∫¿as un zaudïjumu

aprï˙inÇ par attiec¥go periodu kopÇ ar pe∫¿u un zaudïjumiem no Çrvalstu valappletu tirdzniec¥bas dar¥jumiem.

Tirdzniec¥bai un invest¥cijÇm paredzïtie vïrtspap¥ri

Tirdzniec¥bai paredzïtie vïrtspap¥ri ir vïrtspap¥ri, kurus Banka iepïrk uz nenoteiktu laika periodu, un tie ir likv¥di akt¥vi, kurus

iespïjams realizït jebkurÇ br¥d¥ pirms vïrtspap¥ra dzï‰anas. Lïmumi par vïrtspap¥ru pÇrdo‰anu tiek pie¿emti, pamatojoties uz

izmai¿Çm procentu likmïs, likviditÇtes pras¥bu izpildi, akt¥vu un pas¥vu un kapitÇla pietiekam¥bas uzraudz¥bu un kontroli, kÇ ar¥

citu faktoru ietekmï. Tirdzniec¥bai paredzïtie vïrtspap¥ri bilancï tiek atspogu∫oti pïc zemÇkÇs no to sÇkotnïjÇs vïrt¥bas vai

novïrtïjuma. RealizïtÇ un nerealizïtÇ pe∫¿a vai zaudïjumi tiek iek∫auti ienÇkumos no vïrtspap¥ru tirdzniec¥bas.

Vïrtspap¥rus klasificï kÇ invest¥cijÇm paredzïtus, ja Bankai attiec¥bÇ uz tiem ir ilgtermi¿a mïr˙i. Invest¥cijÇm paredzïtie

vïrtspap¥ri tiek atspogu∫oti pïc to iegÇdes vïrt¥bas, iz¿emot gad¥jumus, kad pïc vad¥bas domÇm ieguld¥jumam jÇveido uzkrÇjumi

sakarÇ ar tÇ vïrt¥bas pastÇv¥gu samazinljanos.

Ar diskontu iegÇdÇtÇs vald¥bas ¥stermi¿a parÇdz¥mes (ieskaitot centrÇlajÇ bankÇ refinansïjamÇs parÇdz¥mes) obligÇcijas un

¥stermi¿a komercpap¥ri bilancï tiek uzrÇd¥ti pïc to sÇkotnïjÇs vïrt¥bas, pieskaitot par periodu aprï˙inÇto diskonta da∫u.

AmortizïtÇ diskonta summa tiek ieskait¥ta procentu ie¿ïmumos vienmïr¥gi visa perioda laikÇ l¥dz vïrtspap¥ru dzï‰anai.

PrivatizÇcijas sertifikÇti tiek novïrtïti pïc tirgus vïrt¥bas saska¿Ç ar Latvijas Bankas noteikto metodoloÆiju.

Aizdevumi klientiem

Aizdevumi pÇrskatÇ tiek atspogu∫oti izsniegtÇs pamatsummas apmïrÇ, atskaitot uzkrÇjumus sliktiem un nedro‰iem parÇdiem.

UzkrÇtie procenti, kuru samaksas termi¿‰ nav vïl pienÇcis, tiek iek∫auti pÇrïjos akt¥vos. Aizdevumi tiek klasificïti kÇ zaudïti, ja

pamatsummas vai procentu maksÇjumi aizkavïjas par 180 dienÇm. Ja aizdevuma atmaksljana aizkavïjas ilgÇk par vienu gadu, to

noraksta un uzskaita Çrpusbilancï.

Visiem aizdevumiem Bankas vad¥ba apsver riskus un nosaka atbilsto‰us uzkrÇjumus nedro‰iem parÇdiem un iespïjamiem

zaudïjumiem. Nepiecie‰amo uzkrÇjumu lielums tiek noteikts saska¿Ç ar Latvijas Bankas noteiktiem risku novïrtï‰anas

parametriem un atbilsto‰as pakÇpes uzkrÇjumiem. Pïc augstÇkminïtÇs sistïmas aizdevumi tiek klasificïti piecÇs riska grupÇs

atkar¥bÇ no pamatsummas vai procentu atmaksas kavïjumiem un tiek izveidoti atbilsto‰i uzkrÇjumi pamatsummai un procentu

maksÇjumiem. Ar¥ aizdevuma nodro‰inÇjuma kvalitÇte un l¥menis tiek ¿emts vïrÇ, lai noteiktu nepiecie‰amo uzkrÇjumu l¥meni.

VispÇrïjie uzkrÇjumi atbilst paredzamiem zaudïjumiem, kurus nevar tie‰i attiecinÇt uz konkrïtiem aizdevumiem, un to

izveido‰ana Bankas kopïjam kred¥tportfelim pÇrskata gada beigÇs balstÇs uz iepriek‰ïjo periodu pieredzi.

Pamatl¥dzek∫i

Pamatl¥dzek∫i tiek uzskait¥ti pïc to sÇkotnïjÇs vïrt¥bas, atskaitot uzkrÇto nolietojumu. SÇkotnïjÇ vïrt¥bÇ ir iegÇdes vïrt¥ba un

pÇrïjÇs pamatl¥dzek∫a iegÇdes izmaksas. Pamatl¥dzek∫i ar iegÇdes vïrt¥bu l¥dz 50 latiem tiek norakst¥ti izdevumos to iegÇdes br¥d¥.

Pamatl¥dzek∫u nolietojums tiek aprï˙inÇts pïc lineÇrÇs metodes, izmantojot turpmÇk norÇd¥tÇs likmes. Nepabeigtiem

celtniec¥bas objektiem nolietojums netiek aprï˙inÇts.

Jaunas ïkas 3%

Vecas ïkas 8%

NomÇtÇs ïkas un uzlabojumi nomas perioda laikÇ

Datori un iekÇrtas 20% - 33%

Mïbeles un apr¥kojums 20% - 33%

Transporta l¥dzek∫i 20% - 33%

32


Nauda ce∫Ç

Nauda ce∫Ç, kas atbilst nepabeigtiem maksÇjumiem uz gada beigÇm, ir atspogu∫ota attiec¥go korespondentkontu un klientu

norï˙inu un depoz¥tkontu atlikumos.

Årpusbilances saist¥bas

Årpusbilances saist¥bas ir nÇkotnes (forward) un apmai¿as (swap) dar¥jumi. ·ie dar¥jumi tiek uzskait¥ti pïc to nominÇlvïrt¥bas.

NÇkotnes (forward) dar¥jumi Çrvalstu valappletÇs ir pÇrvïrtïti pïc atbilsto‰iem forward kursiem (spot kurss + swap punkti). Pe∫¿a

un zaudïjumi no pÇrvïrtï‰anas ir atspogu∫ota posten¥ - pe∫¿a un zaudïjumi no Çrvalstu valappletas mai¿as.

Finansu akt¥vu un pas¥vu vïrt¥ba

PatiesÇ vïrt¥ba atspogu∫o to summu par kuru akt¥vu var pÇrdot vai norï˙inÇties atbilsto‰i tirgus vïrt¥bai. Gad¥jumos, kur pïc

Bankas vad¥bas domÇm finansu akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥ba bappletiski at‰˙iras no to bilances vïrt¥bas, tas tiek atspogu∫otas

atsevi‰˙Çs finansu pÇrskatu piez¥mïs.

Nodok∫i

Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis tiek aprï˙inÇts saska¿Ç ar Latvijas nodok∫u likumdo‰anu. Atliktie nodok∫u maksÇjumi attiecas uz

visÇm ¥slaic¥gÇm at‰˙ir¥bÇm, kas rodas, veicot ienÇkumu un izdevumu uzskaiti atbilsto‰i grÇmatved¥bas un nodok∫u likumdo‰anai.

Atliktie nodok∫u maksÇjumi ir saist¥bas, kas tiek aprï˙inÇtas, izmantojot nodok∫u likmes, kas tiks piemïrotas, mainoties ¥slaic¥gÇm

at‰˙ir¥bÇm. GalvenÇs ¥slaic¥gÇs at‰˙ir¥bas rodas no at‰˙ir¥bÇm pamatl¥dzek∫u nolietojuma normÇs nodok∫u vajadz¥bÇm un finansu

pÇrskatu vajadz¥bÇm, kÇ ar¥ iepriek‰ïjo periodu nodok∫u zaudïjumiem. Atlikto nodok∫u maksÇjumu akt¥va postenis tiek iek∫auts

finansu pÇrskatos tikai tÇdos gad¥jumos, kad ‰¥ akt¥va atgapple‰ana ir reÇla.

Naudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti

Naudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti ir skaidra nauda kasï, pras¥bas pret Latvijas Banku un pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm ar

termi¿u l¥dz tr¥s mïne‰iem.

Piez¥me:

3. T¥rie procentu ienÇkumi

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL) 1998 1997

Procentu ienÇkumi

Procenti no aizdevumiem klientiem 4,928,771 1,750,327

Procenti no aizdevumiem kred¥tiestÇdïm 855,689 1,058,225

Procenti no korespondïjo‰iem kontiem 247,584 257,251

Procenti no starpbanku kred¥tiem un depoz¥tiem 608,105 800,974

Procenti no vïrtspap¥riem 935,102 1,801,274

Citi procentu ienÇkumi 14,063 54,555

Procentu ienÇkumi kopÇ 6,733,625 4,664,381

Procentu izdevumi

Procenti par klientu noguld¥jumiem (1,572,904) (1,264,683)

Procenti par noguld¥jumiem uz piepras¥jumu (553,419) (780,899)

Procenti par termi¿noguld¥jumiem (1,019,485) (483,784)

Procenti par tranz¥tresursiem (18,798) (4,688)

Procenti par aiz¿ïmumiem no citÇm kred¥tiestÇdïm (895,839) (485,072)

Citi (230,225) (101,163)

Procentu izdevumi kopÇ (2,717,766) (1,855,606)

T¥rie procentu ienÇkumi 4,015,859 2,808,775

T¥rie procentu ienÇkumi kopÇ % 2.8% 3.2%

33


Piez¥me:

4. Bilances produktivitÇte

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL) 1998 19981997

Mïne‰a Procentu VidïjÇ Mïne‰a Procentu VidïjÇ

vidïjais ienÇkumi/ procentu vidïjais ienÇkumi/ procentu

atlikums izdevumi likme atlikums izdevumi likme

Akt¥vi

Kase un pras¥bas pret Latvijas Banku 11,575,986 - - 5,639,082 - -

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 15,087,951 855,689 5.7 % 19,234,395 1,058,225 5.5 %

Korespondïjo‰ie konti 6,030,042 247,584 4.1 % 3,874,697 257,251 6.6 %

Starpbanku kred¥ti un depoz¥ti 9,057,909 608,105 6.7 % 15,359,698 800,974 5.2 %

Vïrtspap¥ri un invest¥cijas 12,112,478 935,102 7.7 % 17,785,827 1,801,274 10.1 %

Aizdevumi 47,803,207 4,928,771 10.3 % 19,002,751 1,750,327 9.2 %

Aizdevumi 49,516,318 4,928,771 10.0 % 19,657,689 1,750,327 8.9 %

- UzkrÇjumi nedro‰iem parÇdiem (1,713,111) - - (654,938) - -

PÇrïjie akt¥vi 11,898,262 14,063 0.1 % 7,995,529 54,555 0.7 %

A Akt¥vi kopÇ 98,477,885 6,733,625 6.8 % 69,657,584 4,664,381 6.7 %

Saist¥bas

Noguld¥jumi 67,891,136 1,572,904 2.3 % 48,228,374 1,264,683 2.6 %

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu 47,395,204 553,419 1.2 % 37,063,279 780,899 2.1 %

Termi¿noguld¥jumi 20,495,932 1,019,485 5.0% 11,165,095 483,784 4.3 %

Depoz¥tu sertifikÇti 670,976 41,265 6.1% 1,919,225 101,077 5.2%

Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 16,611,668 895,839 5.4 % 12,437,390 485,072 3.9 %

Saist¥bas pret vald¥bu 230,115 18,798 8.2 % 474,966 4,774 1.0 %

PakÇrtotÇs sast¥bas 2,464,683 182,195 7.4 % - - -

PÇrïjÇs saist¥bas 3,428,690 6,764 0.2 % 1,693,574 - -

B Saist¥bas kopÇ 91,297,268 2,717,765 3.0 % 64,753,529 1,855,606 2.9 %

KapitÇls un rezerves 7,180,617 - - 4,904,055 - -

C Saist¥bas, kapitÇls un rezerves kopÇ 98,477,885 2,717,765 2.8 % 69,657,584 1,855,606 2.7 %

T¥rie procentu ienÇkumi 4,015,860 2,808,775

Procentu atdeves starp¥ba % (A-B) 3.8 % 3.8 %

Ieguld¥jumu atdeves starp¥ba % (A-C) 4.0 % 4.0 %

Piez¥me:

5. (Zaudïjumi) / pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

IenÇkumi no vïrtspap¥ru tirdzniec¥bas (1,102,792) 147,975

IenÇkumi no privatizÇcijas sertifikÇtu tirdzniec¥bas un pÇrvïrtï‰anas (44,820) 144,851

PÇrïjie 13,687 5,658

Pe∫¿a/ (zaudïjumi) no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem kopÇ (1,133,925) 298,484

34


Piez¥me:

6. Komisijas naudas ie¿ïmumi

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

PÇrskait¥jumu komisijas 1,008,091 655,602

Skaidras naudas apkalpo‰ana 489,558 345,286

Kred¥tu apkalpo‰ana un garantijas 401,845 266,022

Elektroniskie pakalpojumi 682,620 340,532

Komisijas par invest¥ciju pakalpojumiem 74,431 211,834

PÇrïjÇ 170,971 71,117

Komisijas naudas ie¿ïmumi kopÇ 2,827,516 1,890,393

Piez¥me:

7. Komisijas naudas izdevumi

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

Korespondïjo‰o banku pakalpojumu apmaksa (385,652) (271,806)

Kred¥tu apkalpo‰ana un garantijas (35,421) (78,032)

Komisijas par norï˙iniem (58,884) (43,750)

Komisijas par kred¥tkar‰u pakalpojumiem (75,566) (22,628)

PÇrïjÇ (26,238) (75,813)

Komisijas naudas izdevumi kopÇ (581,761) (492,029)

Piez¥me:

8. Ar darbiniekiem saist¥tie izdevumi

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

Algas un citi ar darbiniekiem saist¥tie izdevumi (1,743,078) (1,754,792)

SociÇlais nodoklis (463,236) (345,476)

Ar darbiniekiem saist¥tie izdevumi kopÇ (2,206,314) (2,100,268)

1998 1997

Vidïjais darbinieku skaits 327 220

1998. gada 31. decembr¥ BankÇ strÇdÇja 584 darbinieki, tai skaitÇ filiÇlïs 244 (sk. 1)a) piez¥mi).

Piez¥me:

9. Datoru t¥kla uzturï‰anas izdevumi

Datoru t¥kla izdevumi, kas parÇd¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ, atspogu∫o Bankas informÇcijas sistïmas

uzturï‰anas un att¥st¥bas izmaksas.

35


Piez¥me:

10. Administrat¥vie izdevumi

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

îku uzturï‰ana (226,475) (265,823)

±res maksa (373,865) (178,518)

Biroja tehnika un kancelejas preces (180,026) (105,677)

TelekomunikÇciju izmaksas (633,737) (453,344)

Maksa par speciÇliem pakalpojumiem (186,871) (122,172)

Apdro‰inljana (34,821) (25,867)

Apsardzes izdevumi (102,013) (28,772)

PÇrïjie (396,386) (224,957)

Administrat¥vie izdevumi kopÇ (2,134,194) (1,405,130)

Uz 1998. gada 31. decembri Bankai bija ‰Çdas filiÇles un

norï˙inu grupas: 1998 1997

FiliÇles 21 3

Norï˙inu grupas 7 2

Piez¥me:

11. PÇrïjie izdevumi

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

MÇrketinga izdevumi (94,239) (54,930)

ReklÇmas un citi izdevumi (218,268) (211,338)

Citi kÇrtïjie izdevumi kopÇ (312,507) (266,268)

Piez¥me:

12. Nodok∫i

Par 1998. un 1997. gadiem

(LVL)1998 1998 1997

UzkrÇjumi atliktiem nodok∫u maksÇjumiem - -

Atlikto nodok∫u maksÇjumu pÇrrï˙ins - (32,000)

Izdevumi nodok∫iem kopÇ - (32,000)

1998. gadÇ Bankai nav ie¿ïmuma nodok∫u saist¥bu, jo Banka izmanto nodok∫u atbr¥vojumu saska¿Ç ar likumu “Par

Çrvalstu ieguld¥jumiem”, kas nosaka, ka uz¿ïmumi (ar¥ bankas) ar Çrvalstu kapitÇla l¥dzdal¥bu, kas pÇrsniedz 50%

apmaksÇtÇ akciju kapitÇla un USD 1,000,000, Banka ir atbr¥vota no ienÇkuma nodok∫a maksljanas pirmajos tr¥s

rentablas darb¥bas gados, un tiem sekojo‰os divus gadus uz¿ïmuma ienÇkuma nodoklis aprï˙inÇts, piemïrojot 50%

no pamatlikmes. Minïtais nodok∫u atbr¥vojums stÇjas spïkÇ 1997. gadÇ. Nodok∫u atbr¥vojums ir spïkÇ tikai tajÇ

gad¥jumÇ, ja Çrvalstu investori turpina bapplet akcionÇri visa nodok∫u atbr¥vojuma perioda laikÇ.

Piez¥me:

13. Pras¥bas pret Latvijas Banku

Bankai ir jÇuztur noteikts minimÇlais atlikums kl¥ringa kontÇ Latvijas BankÇ, ¿emot vïrÇ tÇs naudas l¥dzek∫u stÇvokli,

kuru aprï˙ina, balstoties uz noteiktu saist¥bu vidïjo apjomu mïne‰a laikÇ. Korespondïjo‰ie konti Latvijas BankÇ

nepelna procentu ienÇkumus. SummÇ neietilpst ar¥ termi¿a depoz¥ts Latvijas BankÇ par summu LVL 5,000,000.

1998. gada laikÇ Banka ievïroja Latvijas Bankas noteiktÇs obligÇto rezervju normas.

36


Piez¥me:

14. Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

Korespondïjo‰ie konti (i) 12,989,747 9,700,062

Nodro‰inÇjuma depoz¥ts - 21,568

Starpbanku kred¥ti - 8,049,013

Starpbanku depoz¥ti 15,191,006 13,373,900

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm kopÇ 28,180,753 31,144,543

(i) 1998. gada 31. decembr¥ Hansabank - Latvija korespondentkontÇ AS Hansapank TallinÇ atradÇs

LVL 505,908 (1997: LVL 1,153,416).

% 1998 1997

Pras¥bas pret LatvijÇ reÆistrïtÇm bankÇm 0.4% 107,841 3,088,832

Pras¥bas pret IgaunijÇ reÆistrïtÇm bankÇm 0.1% 24,470 2,555,816

Pras¥bas pret LietuvÇ reÆistrïtÇm bankÇm 0.1% 26,874 23,514

Pras¥bas pret NVS reÆistrïtÇm bankÇm 0.4% 107,914 869,680

Pras¥bas pret OECD valst¥s reÆistrïtÇm bankÇm 99.0% 27,906,257 24,606,701

Pras¥bas pret citÇs valst¥s reÆistrïtÇm bankÇm 0.0% 7,397 -

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm kopÇ 100.0% 28,180,753 31,144,543

Starpbanku kred¥tu sadal¥jums pïc to atliku‰Ç termi¿a

L¥dz 1 mïnesim - 3,828,500

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem - 2,656,513

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem - 1,564,000

Starpbanku kred¥ti kopÇ - 8,049,013

Starpbanku depoz¥tu sadal¥jums pïc to atliku‰Ç termi¿a

L¥dz 1 mïnesim 15,191,006 13,207,500

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem - 166,400

Starpbanku depoz¥ti kopÇ 15,191,006 13,373,900

Piez¥me:

15. Tirdzniec¥bai paredzïtie vïrtspap¥ri

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

EiroobligÇcijas (i) 7,218,675 1,809,214

Vald¥bas parÇdz¥mes - 3,033,374

ObligÇcijas (ii) 172,492 1,509,469

Akcijas (iii) 275,449 165,000

PrivatizÇcijas sertifikÇti 24,093 429,505

Tirdzniec¥bai paredzïtie vïrtspap¥ri kopÇ 7,690,709 6,946,562

(i) EiroobligÇcijÇs iek∫autas KanÇdas vald¥bas parÇdz¥mes kopsummÇ par LVL 1,717,882 denominïtas USD, ItÇlijas

vald¥bas parÇdz¥mes kopsummÇ par LVL 5,160,157 denominïtas USD un Lietuvas vald¥bas parÇdz¥mes kopsummÇ

par LVL 340,636 denominïtas DEM.

(ii) ObligÇcijas ietver Merita Bank obligÇcijas kopsummÇ par LVL 157,064 denominïtas LVL un Zviedrijas Eksporta

Kred¥ta obligÇcijas kopsummÇ par LVL 19,728 denominïtas LVL.

(iii) Akcijas ietver R¥gas Fondu BirÏÇ kotïtÇs akcijas.

37


Piez¥me:

16. Invest¥cijÇm paredzïtie vïrtspap¥ri

1998. un 1997. gada 31. decembri

(LVL)19 1998 1997

ObligÇcijas (i) 1,041,812 1,042,835

Invest¥cijas (iii) 1,004,263 54,382

Komercpap¥ri (ii) 34,163 288,580

Invest¥cijÇm paredzïtie vïrtspap¥ri kopÇ 2,080,238 1,385,797

(i) ObligÇcijÇs iek∫autas Latvijas Invest¥ciju Bankas obligÇcijas.

(ii) Komercpap¥ros iek∫autas VAS Latvijas Dzelzce∫‰ parÇdz¥mes.

(iii) 1998. gada 31. decembr¥ Bankas ¥pa‰umÇ bija sekojo‰as, birÏÇ nekotïtas invest¥cijas:

PÇrdodamÇs vai likvidïjamÇs invest¥cijas 1998 1997

T¥rais T¥rais

% no Atlikums UzkrÇjumi atlikums atlikums

akciju kapitÇla LVL LVL LVL LVL

Pirmais NacionÇlais Pensiju Fonds (a) - 21,123 (21,123) - -

Ilgtermi¿a invest¥cijas

R¥gas Fondu BirÏa A/S 8.0% 50,000 (14,070) 35,930 10,930

SWIFT Centrs 0.1% 35,393 - 35,393 23,452

Banku KomunikÇciju Centrs 14.3% 66,000 (66,000) - -

Banku Servisa Centrs 20.0% 40,000 - 40,000 -

Pasta Pakalpojumu Tikls - 2,000 (2,000) - -

Latvijas CentrÇlais DepozitÇrijs 7.4% 20,000 - 20,000 20,000

AA/S Balta 9.3% 1,344,000 (474,000) 870,000 -

SIA Zalktis ZB 98.0% 2,940 - 2,940 -

Invest¥cijas kopÇ 1,581,456 (577,193) 1,004,263 54,382

(a) Pirmais NacionÇlais Pensiju Fonds atrodas likvidÇcijas procesÇ.

Izmai¿as uzkrÇjumos invest¥cijÇm gada laikÇ: 1998 1997

1. janvÇr¥ 35,193 37,693

Izmai¿as apvieno‰anÇs rezultÇtÇ 476,000 -

AtmaksÇtÇs invest¥cijas un atskait¥jumi no uzkrÇjumiem - (2,500)

Gada laikÇ izveidotie uzkrÇjumi 66,000 -

UzkrÇjumu samazinÇjums 66,000 (2,500)

31. decembr¥ 577,193 35,193

38


Piez¥me:

17. Aizdevumi klientiem

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)19 1998 1997

% ±stermi¿a Ilgtermi¿a KopÇ KopÇ

Tirdzniec¥ba 33.2% 13,303,614 7,298,782 20,602,396 7,184,569

RaÏo‰ana 25.8% 7,590,510 8,420,220 16,010,730 8,706,520

KokapstrÇde 10.0% 1,548,717 4,644,078 6,192,795 2,086,064

Nekustamais ¥pa‰ums 9.5% 1,298,694 4,618,022 5,916,716 305,040

Transports 3.9% 1,906,503 528,456 2,434,959 928,358

Finansu sektors 3.5% 412,893 1,781,294 2,194,187 624,178

ElektroenerÆija 2.6% 445,631 1,143,820 1,589,451 -

Lauksaimniec¥ba 1.5% 182,343 746,626 928,969 -

Sakari 1.2% - 728,582 728,582 1,250,000

Darbinieki 0.9% 45,862 529,553 575,415 322,065

Celtniec¥ba 0.4% 130,696 122,711 253,407 -

Pa‰vald¥bas 0.4% - 253,128 253,128 -

Viesn¥cas un restorÇni 0.4% 109,053 129,565 238,618 9,504

Zivsaimniec¥ba 0.3% 183,011 - 183,011 647,300

PÇrïjie 6.4% 1,138,412 2,857,694 3,996,106 3,063,925

Aizdevumi klientiem kopÇ 100% 28,295,939 33,802,531 62,098,470 25,127,523

UzkrÇjumi sliktiem un ‰aub¥giem aizdevumiem (1,770,095) (2,159,905) (3,930,000) (638,085)

Aizdevumi klientiem t¥rais atlikums 26,525,844 31,642,626 58,168,470 24,489,438

Kred¥tiem kopsummÇ LVL 3,268,281 (1997: LVL 3,456,532) par nodro‰inÇjumu kalpo naudas noguld¥jumi.

Izmai¿as uzkrÇjumos nedro‰iem parÇdiem 1998 1997

gada laikÇ

SpeciÇlie VispÇrïjie KopÇ KopÇ

1998. gada 1. janvÇr¥ 404,455 233,630 638,085 669,805

PapildinÇjums no Zemes Bankas 3,415,766 100,000 3,515,766 -

Izmai¿as valappletas kursu svÇrst¥bu rezultÇtÇ (12,180) - (12,180) 30,697

AtmaksÇtie aizdevumi un atskait¥jumi no uzkrÇjumiem (333,061) (124,061) (457,122) (697,527)

Gada laikÇ izveidotie uzkrÇjumi 2,893,560 375,297 3,268,857 658,734

Izdevumi uzkrÇjumu izveido‰anai 2,560,499 251,236 2,811,735 (8,793)

Norakst¥tie aizdevumi (3,023,406) - (3,023,406) (53,624)

1998. gada 31.decembr¥ 3,345,134 584,866 3,930,000 638,085

Aizdevumu pirms uzkrÇjumiem sadal¥jums 1998 1997

pïc aiz¿ïmïja veida:

% ±stermi¿a Ilgtermi¿a KopÇ KopÇ

LatvijÇ reÆistrïti privÇtuz¿ïmumi 73.2% 23,190,798 22,241,747 45,432,545 18,587,411

Årvalst¥s reÆistrïti privÇtuz¿ïmumi 9.6% 3,357,001 2,581,779 5,938,780 3,364,551

Finansu kompÇnijas 5.8% 313,537 3,260,362 3,573,899 1,111,580

PrivÇtpersonas 5.6% 575,877 2,887,415 3,463,292 882,392

Valsts iestÇdes 4.5% 764,536 2,048,547 2,813,083 826,000

Darbinieki 0.9% 45,863 529,553 575,416 322,065

Pa‰vald¥bas 0.4% - 253,128 253,128 -

PÇrïjie, ieskaitot individuÇlos uz¿ïmumus 0.1% 40,000 - 40,000 33,524

Valsts uz¿ïmumi 0.0% 8,327 - 8,327 -

Aizdevumi klientiem kopÇ 100% 28,295,939 33,802,531 62,098,470 25,127,523

39


Piez¥me:

17. Aizdevumi klientiem - turpinÇjums

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)19 1998 1997

±stermi¿a Ilgtermi¿a KopÇ KopÇ

AkcionÇru kontrolïtie uz¿ïmumi (i) - 204,000 204,000 338,666

Bankas valdes locek∫i 1,483 178,609 180,093 86,776

Saist¥tie uz¿ïmumi (ii) - 105,734 105,734 105,734

1,483 488,343 489,827 531,176

(i) Kred¥ti izdoti Hanza L¥zingam

(ii) Kred¥ti izdoti SIA Zalktis ZB

1998 1997

Kavïtie aizdevumi

L¥dz 30 dienÇm 981,019 5,900

No 31 l¥dz 90 dienÇm 1,261,751 8,795

No 91 l¥dz 180 dienÇm 176,749 3,162

VairÇk kÇ 180 dienas 394,889 44,159

Kavïtie aizdevumi kopÇ 2,814,408 62,016

Kavïto aizdevumu apjoms kred¥tportfel¥ 4.5% 0.2%

UzkrÇjumu nedro‰iem parÇdiem attiec¥ba pret kred¥tportfeli 6.3% 2.5%

Piez¥me:

18. Aizdevumi klientiem - sadal¥jums pïc termi¿iem

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)19 % 1998 1997

Aizdevumi klientiem sadal¥jums pïc to sÇkotnïjÇ termi¿a

L¥dz 3 mïne‰iem 5.2% 3,233,886 1,363,839

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 7.8% 4,823,455 905,647

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 19.5% 12,051,786 5,146,192

No 1 l¥dz 3 gadiem 26.4% 16,412,625 6,471,700

No 3 l¥dz 5 gadiem 31.1% 19,341,210 6,744,828

5 gadi un vairÇk 10.0% 6,235,508 4,495,317

Aizdevumi klientiem kopÇ 100.0% 62,098,470 25,127,523

Aizdevumi klientiem sadal¥jums pïc to atliku‰Ç termi¿a

L¥dz 3 mïne‰iem 22.1% 13,740,077 5,498,159

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 13.4% 8,297,957 4,215,554

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 10.1% 6,257,903 2,053,719

No 1 l¥dz 3 gadiem 24.4% 15,175,134 9,104,197

No 3 l¥dz 5 gadiem 17.6% 10,910,944 3,637,223

5 gadi un vairÇk 12.4% 7,716,455 618,671

Aizdevumi klientiem kopÇ 100.0% 62,098,470 25,127,523

40


Piez¥me:

19. Pamatl¥dzek∫i

1998. un 1997. gada 31. decembri

(LVL) NemateriÇlie Zeme îkas KapitÇlieguld¥jumi Datori un Mïbeles un Transporta NepabeigtÇ KopÇ

akt¥vi ¥pa‰umÇ ¥pa‰umÇ nomÇtÇs ïkas iekÇrtas apr¥kojums l¥dzek∫i celtniec¥ba

(i) (ii) (iii) (iv)

Zemes Bankas pievienotie

pamatl¥dzek∫i

Pamatl¥dzek∫u pievienotÇ vïrt¥ba 1,544,258 - 3,765,726 - 1,768,635 959,965 777,293 718,921 9,534,798

SamazinÇtÇ vïrt¥ba - - 1,703,747 - 990,036 546,148 563,059 - 3,802,990

IegrÇmatotÇ vïrt¥ba 1,544,258 - 2,061,979 - 778,599 413,817 214,234 718,921 5,731,808

SÇkotnïjÇ vïrt¥ba

1997. gada 31. decembr¥ 275,511 223,949 4,135,180 1,039,473 2,564,408 922,346 198,490 390,522 9,749,879

IegÇdÇtie pamatl¥dzek∫i - - 64,838 650,434 2,185,385 301,759 148,996 (360,854) 2,990,558

Norakst¥tie pamatl¥dzek∫i - - - - (155,958) (24,413) (178,817) - (359,188)

1998. gada 31. decembr¥ 275,511 223,949 4,200,018 1,689,907 4,593,835 1,199,692 168,669 29,668 12,381,249

Nolietojums

1997. gada 31. decembr¥ 165,307 - 250,592 298,202 1,412,380 450,717 112,259 - 2,689,457

Nolietojums 55,102 - 186,368 182,781 797,386 238,827 66,757 27,191 1,554,412

Norakst¥tie pamatl¥dzek∫i - - - - (138,508) (17,030) (133,859) - (289,397)

1998. gada 31. decembr¥ 220,409 - 436,960 480,983 2,071,258 672,514 45,157 27,191 3,954,472

Atlikus¥ bilances vïrt¥ba

1998. gada 31. decembr¥ 1,599,360 223,949 5,825,037 1,208,924 3,301,176 940,995 337,746 721,398 14,158,585

1997. gada 31. decembr¥ 110,204 223,949 3,884,588 741,271 1,152,028 471,629 86,231 390,522 7,060,422

(i) Bankai pieder ¥pa‰uma ties¥bas uz bankas centrÇlÇ biroja ïku Ka∫˙u iela 26, R¥gÇ un ïku Rai¿a bulvÇr¥ 11, R¥gÇ. 1995. gadÇ ïkas

Ka∫˙u ielÇ 26 tirgus vïrt¥bu pïc ienÇkumu kapitalizÇcijas metodes noteica neatkar¥gi eksperti un tÇ ir LVL 3,77 miljoni. Bankas vad¥bai

nav nodomu minïto ïku pÇrdot un paredzïts, ka tÇ ar¥ turpmÇk kalpos bankas darb¥bai. îkas Rai¿a bulvÇr¥ 11 1998. gada novembr¥

tika pÇrvïrtïta pïc tirgus vïrt¥bas un tÇs atlikus¥ vïrt¥ba uz 31.12.1998. ir LVL 1,557,314.

(ii) Saska¿Ç ar l¥gumu, Bankai ir nomas ties¥bas uz ïku Jïkaba ielÇ 3/5, R¥gÇ l¥dz 2010. gada augustam. Pamatl¥dzek∫os ietvertas

kapitalizïtÇs ïkas atjauno‰anas izmaksas LVL 387,703 vïrt¥bÇ. No Valsts ±pa‰uma Fonda banka ir sa¿ïmusi apstiprinÇjumu, ka

kapitalizïtÇs summas Bankai tiek atmaksÇtas gad¥jumÇ, ja iznomÇtÇjs pirms termi¿a lauÏ nomas l¥gumu.

(iii) Datoru un iekÇrtu atlikus¥ vïrt¥ba ietver ar¥ pamatl¥dzek∫us, ko Banka lieto saska¿Ç ar finansu l¥zinga l¥gumiem, kopsummÇ par

LVL 151,840 (1997: LVL 116,070), par kuriem 1998. gadÇ nav aprï˙inÇts nolietojums (1997: LVL 68,777).

(iv) Transporta l¥dzek∫u atlikus¥ vïrt¥ba ietver ar¥ pamatl¥dzek∫us, ko Banka lieto saska¿Ç ar finansu l¥zinga l¥gumiem, kopsummÇ par

LVL 43,901 (1997: LVL 43,050), par kuriem aprï˙inÇtais nolietojums sastÇda LVL 11,973 (1997: LVL 8,563).

Piez¥me:

20. UzkrÇtie procentu ienÇkumi un citi akt¥vi

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

UzkrÇtie procentu ienÇkumi 566,540 391,402

UzkrÇtie nÇkotnes dar¥jumu ienÇkumi 467,772 234,946

NÇkamo periodu izdevumi 324,406 95,316

Nauda ce∫Ç 871,433 431,023

PÇrïjie l¥dzek∫i 69,678 309,213

UzkrÇtie procentu ienÇkumi un citi akt¥vi kopÇ 2,299,829 1,461,900

Piez¥me:

21. Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

Aiz¿ïmumi no Latvijas Bankas, kas saist¥ti ar pÇrdo‰anas un

atpirk‰anas l¥gumiem (14. piez¥me) 2,500,000 1,000,000

Ilgtermi¿a finansïjums G-24 aizdevumiem 914,614 -

Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu kopÇ 3,414,614 1,000,000

41


Piez¥me:

22. Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

Korespondïjo‰ie konti 3,121,885 4,074,939

Starpbanku depoz¥ti 7,182,007 8,208,659

Starpbanku kred¥ti 1,332,900 527,843

Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm kopÇ 11,636,792 12,811,441

% 1998 1997

Saist¥bas pret LatvijÇ reÆistrïtÇm bankÇm 35% 4,042,632 6,383,120

Saist¥bas pret IgaunijÇ reÆistrïtÇm bankÇm 17% 1,953,637 222,001

Saist¥bas pret LietuvÇ reÆistrïtÇm bankÇm 0% 7,269 345

Saist¥bas pret NVS reÆistrïtÇm bankÇm 5% 607,872 4,407,767

Saist¥bas pret OECD valst¥s reÆistrïtÇm bankÇm 43% 5,025,382 1,078,694

Saist¥bas pret citÇm bankÇm - - 719,514

Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm kopÇ 100% 11,636,792 12,811,441

Starpbanku kred¥tu un depoz¥tu sadal¥jums

pïc to atliku‰Ç termi¿a

L¥dz 1 mïnesim 4,858,746 8,727,652

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 48,365 5,900

No 1 l¥dz 5 gadiem 3,607,796 2,950

Piez¥me:

23. Noguld¥jumi uz piepras¥jumu

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu

JuridiskÇs personas 66,399,025 40,495,168

PrivÇtpersonas 11,789,354 7,829,310

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu kopÇ 78,188,380 48,324,478

% 1998 1997

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu

PrivÇtie uz¿ïmumi 66.5% 52,014,437 37,491,799

PrivÇtpersonas 14.8% 11,572,502 7,514,224

Valsts uz¿ïmumi 12.2% 9,568,955 1,120,227

Kred¥tiestÇdes 2.8% 2,160,464 671,427

Bezpe∫¿as organizÇcijas 1.5% 1,203,136 534,543

IndividuÇlie uz¿ïmumi 0.9% 685,007 27,643

Publiskais sektors 0.7% 535,312 756,404

Zemnieku saimniec¥bas 0.3% 231,715 27,645

PersonÇls 0.3% 216,852 180,565

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu kopÇ 100.0% 78,188,380 48,324,478

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu

Latvija 74.4% 58,193,084 25,308,549

OECD 24.4% 19,073,199 21,499,900

Citas valstis 1.2% 922,097 2,516,029

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu kopÇ 100.0% 78,188,380 49,324,478

LielÇkais noguld¥jums uz 31.12.1998 bija LVL 8,032,390 no juridiskas personas.

42


Piez¥me:

24. Termi¿noguld¥jumi

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

Termi¿noguld¥jumi

JuridiskÇs personas 20,671,265 8,627,034

PrivÇtpersonas 12,047,748 2,999,075

Termi¿noguld¥jumi kopÇ 32,719,013 11,626,109

% 1998 1997

Termi¿noguld¥jumu sadal¥jums pïc to

atliku‰ajiem termi¿iem

L¥dz 1 mïnesim 50.6% 16,557,197 3,092,517

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem 15.3% 5,008,429 2,723,851

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 17.8% 5,809,047 4,411,716

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 11.7% 3,832,943 911,677

No 1 l¥dz 5 gadiem 4.6% 1,507,397 486,348

Virs 5 gadiem 0.0% 4,000 -

Termi¿noguld¥jumi kopÇ 100.0% 32,719,013 11,626,109

Termi¿noguld¥jumi

PrivÇtie uz¿ïmumi 55.1% 18,040,355 7,416,631

PrivÇtpersonas 36.5% 11,928,538 2,988,927

Publiskais sektors 3.5% 1,143,000 -

Kred¥tiestÇdes 2.6% 860,900 -

Valsts uz¿ïmumi 0.9% 300,000 1,190,568

Bezpe∫¿as organizÇcijas 0.9% 296,799 19,835

PersonÇls 0.4% 119,209 10,148

IndividuÇlie uz¿ïmumi 0.1% 25,000 -

Zemnieku saimniec¥bas 0.0% 5,212 -

Termi¿noguld¥jumi kopÇ 100.0% 32,719,013 11,626,109

Termi¿noguld¥jumi

Latvija 54.6% 17,867,357 5,507,482

OECD 45.1% 14,750,054 5,574,381

Citas valstis 0.3% 101,602 544,245

Termi¿noguld¥jumi kopÇ 100.0% 32,719,013 11,626,109

LielÇkais noguld¥jums uz 31.12.1998 bija LVL 5,690,000 no juridiskas personas.

Piez¥me:

25. UzkrÇtie procentu izdevumi un citas saist¥bas

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

UzkrÇtie procentu izdevumi 561,719 206,474

PÇrïjie uzkrÇtie izdevumi 490,424 206,345

Sa¿emtÇ priek‰apmaksa 5,877 -

Nauda ce∫Ç 2,556,850 460,368

PÇrïjÇs saist¥bas 1,172,758 144,780

UzkrÇtie procentu izdevumi un citas saist¥bas kopÇ 4,787,628 1,017,967

43


Piez¥me:

26. UzkrÇjumi atliktiem nodok∫u maksÇjumiem

(LVL)1998 1998 1997

Gada laikÇ uzkrÇjumu atliktiem nodok∫u maksÇjumiem kust¥ba:

UzkrÇjumi atliktiem nodok∫u maksÇjumiem 1998. gada 1. janvÇr¥ 160,000 192,000

PÇrnesums (uz)/ no pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inu - (32,000)

UzkrÇjumi atliktiem nodok∫u maksÇjumiem 31. decembr¥ 160,000 160,000

Saist¥bas atlikto nodok∫u maksÇjumiem veidotas sekojo‰i:

UzkrÇtÇs kapitÇlizmaksas 160,000 218,250

±stermi¿a laika starp¥ba

VispÇrïjie uzkrÇjumi nedro‰iem parÇdiem - (58,250)

UzkrÇtÇ nodok∫a atlikums 31.decembr¥ 160,000 160,000

Piez¥me:

27. PakÇrtotÇs saist¥bas

PakÇrtotÇs saist¥bas sastÇv no:

1) Aizdevums no Eiropas Rekonstrukcijas un Att¥st¥bas bankas USD 4,000,000 apmïrÇ, kas uz 31.12.1998

ekvivalents LVL 2,276,000. Procentu likmes - l¥dz 5 gadiem LIBOR plus 2.40% gadÇ, tiem sekojo‰o termi¿u

LIBOR plus 3.40% gadÇ. Kred¥ts ir atmaksÇjams vienÇ summÇ 2007. gada decembr¥.

2) PakÇrtotais aizdevums no AAS Balta kop‰ 05.03.1996 par DEM 450,000 un USD 500,000 apmïrÇ, kas uz

31.12.1998 ekvivalents LVL 426,050. Procentu likme ir 6% gadÇ. Kred¥ts ir atmaksÇjams vienÇ summÇ 2003.

gada martÇ.

Piez¥me:

28. ApmaksÇtais pamatkapitÇls

Bankas akciju kapitÇls 1998. gada 31.decembr¥ bija sekojo‰s:

Skaits

LVL

ReÆistrïtais

ParastÇs akcijas ar nominÇlvïrt¥bu LVL 1 14,543,114 14,543,114

Emitïtais un piln¥bÇ apmaksÇtais

ParastÇs akcijas ar nominÇlvïrt¥bu LVL 1 14,543,114 14,543,114

Bankas apvieno‰anÇs rezultÇtÇ ar Latvijas Zemes banku akciju kapitÇls palielinÇjÇs par LVL 3,943,114. Bankas

AkcionÇru ÇrkÇrtas sapulcï 28.12.1998 tika nolemts papildus izlaist 4,000,000 parastÇs akcijas, kuru

nominÇlvïrt¥ba ir LVL 1 par katru akciju. Visas slïgtÇs emisijas akcijas tika parakst¥tas vien¥gi no Hansapank.

Hansapank 31.12.1998 iemaksÇja nepiecie‰amo naudas summu Bankas blo˙ïtÇ kontÇ. Latvijas Banka at∫auju kapitÇla

palielinljanai deva 21.01.1999. Akciju emisija tiks reÆistrïta LR Uz¿ïmumu ReÆistrÇ 11.02.1999.

(LVL) 1998

Perioda laikÇ finansïjumÇ notiku‰Çs izmai¿as:

1998. gada 1. janvÇr¥ 6,600,000

Perioda laikÇ emitïtÇs akcijas 7,943,114

1998. gada 31. decembr¥ 14,543,114

AkcionÇri Akciju skaits Akciju skaits %

Hansapank 13,455,384 92.5%

Eiropas Rekonstrukcijas un Att¥st¥bas banka 657,188 4.5%

Ave Lat Grupa 394,301 2.7%

PrivÇtpersonas 36,141 0.2%

Valdes locek∫i 100 -

KopÇ 14,543,114 100.0%

44


Piez¥me:

29. Rezerves kapitÇls un pÇrïjÇs rezerves

(LVL) KapitÇla (Zaudïjumi)/ KopÇ

rezerves

pe∫¿a

1998. gada 1. janvÇr¥ 135,110 (447,759) (312,649)

PÇrskata gada pe∫¿a / (zaudïjumi) - (3,241,309) (3,241,309)

1998. gada 31. decembr¥ 135,110 (3,689,068) (3,553,958)

(i) Saska¿Ç ar likumu "Par akciju sabiedr¥bÇm" kapitÇla rezerves nav sadalÇmas.

Piez¥me:

30. KapitÇla pietiekam¥ba

Bankas kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs, kas rï˙inÇts pïc starptautiskajiem grÇmatved¥bas standartiem, 1998. gada 31. decembr¥ bija

14.99%, kas pÇrsniedz BÇzeles konvencijas rekomendïto minimÇlo rÇd¥tÇju - 8%. Latvijas Banka, kas uzrauga LatvijÇ reÆistrïtÇs

bankas, pieprasa uzturït kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇju 10% apmïrÇ. Bankas kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs pïc Latvijas Bankas

metodoloÆijas bija 13.84% (1997: 17.52%).

Latvijas Bankas noteiktÇ kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja rï˙inljanas metodoloÆija attiec¥bÇ uz atsevi‰˙iem poste¿iem at‰˙iras no

BÇzeles konvencijÇ noteiktÇs.

(LVL '000) BÇzeles konvencija Latvijas Banka

Bilances Riska SvïrtÇ Bilances Riska SvïrtÇ

vïrt¥ba procents vïrt¥ba vïrt¥ba procents vïrt¥ba

Kase un pras¥bas pret Latvijas Banku 29,272 0% - 29,272 0% -

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm:

Pras¥bas pret OECD valst¥s reÆistrïtÇm bankÇm 27,906 20% 5,581 27,906 20% 5,581

Pras¥bas uz piepras¥jumu pret LatvijÇ reÆistrïtÇm bankÇm 108 20% 22 108 20% 22

PÇrïjÇs pras¥bas pret LatvijÇ reÆistrïtÇm bankÇm - 20% - - 50% -

Pras¥bas uz piepras¥jumu pret Çrpus OECD

reÆistrïtÇm bankÇm 159 20% 32 159 100% 159

PÇrïjÇs pras¥bas pret Çrpus OECD reÆistrïtÇm bankÇm 7 20% 1 7 100% 7

Vïrtspap¥ri un invest¥cijas:

CentrÇlo vald¥bu vïrtspap¥ri izteikti un finansïti

nacionÇlÇ valappletÇ 9,980 0% - 9,980 0% -

OECD reÆistrïto banku vïrtspap¥ri 177 20% 36 177 100% 177

PÇrïjie vïrtspap¥ri 280 100% 280 280 100% 280

Invest¥cijas 2,080 100% 2,080 2,080 100% 2,080

Aizdevumi klientiem, t¥rais atlikums:

Aizdevumi, kas nodro‰inÇti ar vald¥bas garantijÇm 4120% - 4120% -

Aizdevumi, kas nodro‰inÇti ar termi¿noguld¥jumiem 3,746 0% - 3,746 0% -

Pras¥bas pret LR pa‰vald¥bÇm 254 50% 127 254 50% 127

Aizdevumi ar 50%/80% riska pakÇpi 6,153 50% 3,077 6,153 80% 4,922

Aizdevumi ar 100% riska pakÇpi 47,604 100% 47,604 47,604 100% 47,604

NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie procentu ienÇkumi 1,360 50% 680 1,360 50% 680

Pamatl¥dzek∫i un citi akt¥vi 15,100 100% 15,100 15,100 100% 15,100

Akt¥vu svïrtÇ vïrt¥ba kopÇ 144,598 74,620 144,598 76,739

Årpusbilances poste¿i

Poste¿i ar nosac¥to 100% korekcijas pakÇpi

Garantijas

nodro‰inÇtas ar termi¿noguld¥jumiem - 0% - - 0% -

ar 50%/80% riska pakÇpi 389 80% 311 389 80% 311

pÇrïjÇs 5,098 100% 5,098 5,098 100% 5,098

Saist¥bas izsniegt aizdevumus

nodro‰inÇtas ar termi¿noguld¥jumiem 401 0% - 401 0% -

ar 50%/80% riska pakÇpi - 80% - - 80% -

pÇrïjÇs 2,250 100% 2,250 2,250 100% 2,250

Poste¿i ar nosac¥to 50% korekcijas pakÇpi

DokumentÇrie akredit¥vi

nodro‰inÇtas ar termi¿noguld¥jumiem 183 0% - 183 0% -

pÇrïjÇs 744 50% 372744 50% 372

Årpusbilances poste¿i kopÇ 9,065 8,031 9,065 8,031

45


Piez¥me:

30. KapitÇla pietiekam¥ba - turpinÇjums

(LVL '000) BÇzeles konvencija Latvijas Banka

Bilances Riska SvïrtÇ Bilances Riska SvïrtÇ

vïrt¥ba procents vïrt¥ba vïrt¥ba procents vïrt¥ba

Årzemju valappletas dar¥jumi

ar CentrÇlÇm BankÇm 4,662- 4,662-

ar OECD valst¥s reÆistrïtÇm bankÇm 9,345 729,345 72

pÇrïjie 17,354 78217,354 782

summas, kas nav iek∫autas svïrto akt¥vu aprï˙inÇ 44,605 - 44,605 -

Årzemju valappletas dar¥jumi kopÇ 75,966 854 75,966 854

Årpusbilances poste¿u un Çrzemju valappletas

dar¥jumu svïrtÇ vïrt¥ba 8,885 8,885

Akt¥vu, Çrpusbilances poste¿u un Çrzemju valappletas

dar¥jumu svïrtÇ vïrt¥ba 83,505 85,624

1.l¥me¿a pa‰u kapitÇls

ParastÇs akcijas 14,543 14,543

KapitÇla rezerves 135 135

UzkrÇtÇs rezerves (448) (448)

PÇrskata gada pe∫¿a/(zaudïjumi) (3,241) (3,241)

2.l¥me¿a pa‰u kapitÇls

VispÇrïjie uzkrÇjumi 615 -

Subordinïtais kapitÇls 2,617 2,617

Atvilkums:

No 1.da∫as

Goodwill (1,544) (1,544)

NemateriÇlie akt¥vi - (55)

KopÇ 12,677 12,007

SamazinÇjums:

L¥dzdal¥ba citÇs kred¥tiestÇdïs (156) (156)

KapitÇls un rezerves kopÇ 12,521 11,851

KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs 14.99% 13.84%

46


Piez¥me:

31. Årpusbilances poste¿i -

neparedzamo izdevumu saist¥bas

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)1998 1998 1997

Saist¥bas izsniegt aizdevumus 5,487,675 4,038,664

Garantijas 2,651,015 1,934,412

Akredit¥vi 927,086 524,885

Kred¥tkartes 314,513 331,553

PÇrïjie 98,912 115,415

Neparedzamo izdevumu saist¥bas kopÇ 9,479,201 6,944,929

Garantiju sadal¥jums pïc to atliku‰ajiem termi¿iem 1998 1997

Beztermi¿a 85,350 -

L¥dz 1 mïnesim 75,384 175,036

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem 275,895 540,544

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 608,257 430,421

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 1,323,533 546,000

No 1 l¥dz 5 gadiem 282,596 242,411

Garantijas kopÇ 2,651,015 1,934,412

Akredit¥vu sadal¥jums pïc to atliku‰ajiem termi¿iem 1998 1997

L¥dz 1 mïnesim 19,540 59,000

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem 67,751 163,080

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 839,795 -

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem - 302,805

Akredit¥vi kopÇ 927,086 524,885

Aizdevumu izsnieg‰anas saist¥bu sadal¥jums

pïc to atliku‰ajiem termi¿iem 1998 1997

L¥dz 1 mïnesim 610,654 2,102,603

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem 139,622 238,881

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 956,871 473,534

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 1,472,251 1,164,058

No 1 l¥dz 5 gadiem 2,307,634 59,588

5 gadi un vairÇk 643 -

Saist¥bas izsniegt aizdevumus kopÇ 5,487,675 4,038,664

47


Piez¥me:

32. Årpusbilances poste¿i -

Çrzemju valappletas dar¥jumi

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)19 1998 1997

Nepabeigtie tagadnes (spot) dar¥jumi 9,250,595 96,698,792

NÇkotnes (forward) dar¥jumi 66,715,290 42,661,992

Årzemju valappletas dar¥jumi kopÇ 75,965,885 139,360,784

NÇkotnes (forward) dar¥jumus var analizït sekojo‰i: 1998 1997

L¥guma T¥rÇ L¥guma T¥rÇ

nosac¥tÇ aizvieto‰anas nosac¥tÇ aizvieto‰anas

pamatvïrt¥ba vïrt¥ba pamatvïrt¥ba vïrt¥ba

L¥dz 1 mïnesim 39,480,374 251,550 17,306,780 68,995

No 1 l¥dz 3 mïne‰iem 18,963,936 775,189 20,484,212 173,796

No 3 l¥dz 6 mïne‰iem 7,736,679 93,543 289,000 7,438

No 6 l¥dz 12 mïne‰iem 534,301 - 4,582,000 96,493

KopÇ 66,715,290 1,120,282 42,661,992 346,722

Sekojo‰ajÇ tabulÇ tiek analizïti Bankas nÇkotnes dar¥jumi pïc rakstura un dar¥juma partnera:

1998 1997

Finansu Citi Finansu Citi

NÇkotnes (forward) dar¥jumi 58,157,017 8,558,273 38,198,060 4,463,932

OECD Årpus OECD OECD Årpus OECD

NÇkotnes (forward) dar¥jumi 34,094,314 32,620,976 16,410,393 26,251,599

Banka ir veikusi valappletas nÇkotnes (forward) dar¥jumus ar klientiem un dar¥jumu partneriem, galvenokÇrt ar Igaunijas

Hansapank. Dar¥jumi ir da∫a no iek‰ïjÇs aizsardz¥bas programmas, lai pasargÇtu Banku no valappletu riska.

48


Piez¥me:

33. (i) Pe∫¿as no pamatdarb¥bas pirms nodok∫iem sal¥dzinljana

ar t¥ro ienÇko‰o naudas plapplesmu no pamatdarb¥bas

(LVL)1998 1998 1997

Pe∫¿a/(Zaudïjumi) no pamatdarb¥bas (3,241,309) 882,703

UzkrÇto procentu ienÇkumu samazinÇjums/(pieaugums) 583,938 (249,390)

Pieaugums uzkrÇtajos ienÇkumos no nÇkotnes (forward) dar¥jumiem (232,826) (180,086)

UzkrÇto procentu izdevumu pieaugums (1,227,916) 8,173

UzkrÇjumi sliktiem un ‰aub¥giem kred¥tiem 2,811,736 (8,793)

UzkrÇjumi invest¥cijÇm 66,000 (2,500)

UzkrÇjumi privatizÇcijas sertifikÇtiem 44,820 (144,851)

Zaudïjumi no pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰anas 2,399 14,936

Nolietojums 1,554,412 1,227,425

T¥rÇ ienÇko‰Ç naudas plapplesma no finansiÇlÇs darb¥bas 361,254 1,547,618

T¥rÇs izmai¿as uzkrÇtajos l¥dzek∫os, citos akt¥vos un saist¥bÇs (988,840) (595,508)

Saist¥bu pret Latvijas Banku un vald¥bu samazinÇjums 1,500,084 (900,377)

Saist¥bu pret citÇm kred¥tiestÇdïm pieaugums (4,970,115) 2,760,732

Noguld¥jumu uz piepras¥jumu pieaugums 10,549,188 6,502,364

Termi¿noguld¥jumu pieaugums (samazinÇjums) 12,384,825 6,143,537

Emitïto depoz¥tsertifikÇtu pieaugums (5,058,630) 5,058,630

Starpbanku kred¥tu samazinÇjums/(pieaugums) 1,585,567 (1,388,187)

±stermi¿a aizdevumu klientiem samazinÇjums/(pieaugums) (10,690,742) (3,498,443)

Ilgtermi¿a aizdevumu klientiem samazinÇjums/(pieaugums) (6,829,772) (9,765,710)

Vïrtspap¥ru (pieaugums) 1,944,043 (1,234,744)

Norakst¥tie aizdevumi 492,358 (53,624)

T¥rÇ ienÇko‰Ç naudas plapplesma no pamatdarb¥bas 279,220 4,576,287

1998 1997 Starp¥ba

(ii) Naudas l¥dzek∫u un to ekvivalentu

anal¥ze

Kase 9,754,182 4,455,220 5,298,962

Pras¥bas pret Latvijas Banku 19,517,671 6,116,737 13,400,934

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 28,180,753 29,558,976 (1,378,223)

KopÇ 57,452,606 40,130,933 17,321,673

1998 1997

(iii) Naudas l¥dzek∫u un ekvivalentu izmai¿as

SÇkuma atlikums 40,130,933 32,018,014

T¥rÇ ienÇko‰Ç naudas plapplesma pirms Çrvalstu valappletu izmai¿as korekcijas 17,333,853 8,082,222

Korekcija par izmai¿Çm Çrvalstu valappletÇs (12,180) 30,697

Izmai¿as gada laikÇ 17,321,673 8,112,919

Beigu atlikums 57,452,606 40,130,933

49


Piez¥me:

34. Valappletu anal¥ze

1998. gada 31. decembr¥

(LVL)

Citas konvertïjamÇs NekonvertïjamÇs

LVL USD DEM EEK valappletas valappletas KopÇ

Akt¥vi

Kase 6,116,105 2,006,657 1,242,704 67,655 321,061 - 9,754,182

Pras¥bas pret Latvijas Banku 19,517,671 - - - - - 19,517,671

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 80,456 19,338,184 1,140,227 20,343 7,493,670 107,873 28,180,753

Aizdevumi klientiem 16,317,089 31,831,831 6,919,113 902,017 2,198,420 - 58,168,470

Vïrtspap¥ri un invest¥cijas 5,143,877 7,032,869 341,397 - - - 12,518,143

Citi akt¥vi 1,077,400 660,878 156,400 5,547 383,592 16,012 2,299,829

Pamatl¥dzek∫i 14,158,585 - - - - - 14,158,585

Akt¥vi kopÇ 62,411,183 60,870,419 9,799,841 995,562 10,396,743 123,885 144,597,633

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves

Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu 2,500,000 914,614 - - - - 3,414,614

Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 4,851,720 4,330,123 1,853,927 433,438 166,426 1,158 11,636,792

Klientu noguld¥jumi 48,049,590 51,432,937 6,385,034 301,626 4,658,408 79,798 110,907,393

Citas saist¥bas 638,448 2,698,709 1,089,377 3,125 328,855 29,114 4,787,628

UzkrÇjumi nodok∫iem 160,000 - - - - - 160,000

PakÇrtotÇs saist¥bas - 2,532,050 170,000 - - - 2,702,050

KapitÇls un rezerves 10,989,156 - - - - - 10,989,156

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves kopÇ 67,188,914 61,908,433 9,498,338 738,189 5,153,689 110,070 144,597,633

Bilances poz¥cija (4,777,729) (1,038,014) 301,503 257,373 5,243,054 13,815 -

Nepabeigtie tagadnes (spot) dar¥jumi (803,822) (569,473) 569,020 148,031 656,243 - -

NÇkotnes (forward) dar¥jumi 5,675,698 1,561,920 (2,977,624) (362,913) (3,897,081) - -

T¥rÇ poz¥cija 94,147 (45,567) (2,107,101) 42,491 2,002,216 13,815 -

Årvalstu valappletu atklÇtÇs poz¥cijas BankÇ tiek akt¥vi kontrolïtas. Pïc stÇvok∫a uz 1998. gada 31. decembri Bankai bija garÇ poz¥cija latos

un ¥sÇ poz¥cija cietajÇ valappletÇ. Bankas atvïrtÇ Çrvalstu valappletas poz¥cija uz 31.12.1998 bija 19,3% valappletu kopsummÇ, garÇs poz¥cijas

kopsumma 19,3%(ieskaitot EIRO 13,74%), ¥sÇs poz¥cijas kopsumma - (18,89%, ieskaitot Eiro valappletas -14,66%). No 31.12.98 Eiropas

valstu valappletas groza izveidoja vienu valappletu, neto poz¥cijas valappletai attiec¥gi ir garÇ poz¥cija 5,56%, ¥sÇ poz¥cija -4,23%. T¥rÇ neto

poz¥cija EIRO valappletÇs ir (-0.92%) Saska¿Ç ar “Kred¥tiestÇÏu likums” Çrvalstu valappletas poz¥cija jebkurÇ valappletÇ nedr¥kst pÇrsniegt 10%,

bet kopïjÇ valappletu poz¥cija - 20% no bankas kapitÇla un rezervïm. HBL uz gada beigÇm nepÇrsniedza noteiktos limitus.

LB noteiktÇ lata attiec¥ba pret SDR ir stabila jau vairÇk kÇ piecus gadus. 1998. gada 31. decembr¥ valappletas kurss bija 1 SDR = 0.7997

LVL (1997: 0.7997).

50


Piez¥me:

(LVL)

35. Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze

1998. gada 31. decembr¥

Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze pïc to beigu termi¿a uz 1998. gada 31. decembri bija sekojo‰a:

L¥dz 1 No 1 mïne‰a No 3 mïne‰iem No 6 mïne‰iem No 1 gada 5 gadi Citi

mïnesim l¥dz 3 mïne‰iem l¥dz 6 mïne‰iem l¥dz 12 mïne‰iem l¥dz 5 gadiem un vairÇk (beztermi¿a) KopÇ

Akt¥vi

Kase 9,754,182 - - - - - - 9,754,182

Pras¥bas pret Latvijas Banku 19,517,671 - - - - - - 19,517,671

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 28,180,753 - - - - - - 28,180,753

Aizdevumi klientiem 5,186,980 7,031,636 8,288,788 6,019,569 24,347,832 7,293,665 - 58,168,470

Vïrtspap¥ri un invest¥cijas 2,910,462 1,692,551 128,097 5,056,966 1,725,804 - 1,004,263 12,518,143

Citi akt¥vi 2,299,829 - - - - - - 2,299,829

Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 14,158,585 14,158,585

Akt¥vi kopÇ 67,849,877 8,724,187 8,416,885 11,076,535 26,073,636 7,293,665 15,162,848 144,597,633

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves

Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu 3,414,614 - - - - - - 3,414,614

Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 7,980,631 - - 48,365 3,607,796 - - 11,636,792

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu 78,188,380 - - - - - - 78,188,380

Termi¿noguld¥jumi 16,557,197 5,008,429 5,809,047 3,832,943 1,507,397 4,000 - 32,719,013

Citas saist¥bas 4,787,628 - - - - - - 4,787,628

UzkrÇjumi nodok∫iem - - - - 160,000 - - 160,000

PakÇrtotÇs saist¥bas - - - - 426,050 2,276,000 - 2,702,050

KapitÇls un rezerves - - - - - - 10,989,156 10,989,156

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves kopÇ 110,928,450 5,008,429 5,809,047 3,881,308 5,701,243 2,280,000 10,989,156 144,597,633

Årpusbilances saist¥bas 1,119,005 483,266 2,404,923 2,795,784 2,590,230 643 85,350 9,479,201

Årzemju valappletas dar¥jumi 48,730,968 18,963,937 7,736,679 534,301 - - - 75,965,885

Årpusbilances poste¿i kopÇ 49,849,973 19,447,203 10,141,602 3,330,085 2,590,230 643 85,350 85,445,086

Piez¥me:

(LVL)

36. Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze, pamatojoties

uz procentu likmju izmai¿Çm

1998. gada 31. decembr¥

Banka saskaras ar procentu likmju risku, kas atkar¥gs no akt¥vu, pas¥vu at‰˙ir¥giem beigu termi¿iem vai termi¿iem, kad var tikt main¥tas procentu

likmes. ·o risku banka kontrolï ar Finansu tirgus noda∫as un Akt¥vu/pas¥vu vad¥bas komitejas pal¥dz¥bu.

Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze pïc to beigu termi¿a no nÇkamÇ pÇrceno‰anas datuma uz 1998. gada 31.decembri bija sekojo‰a:

L¥dz 1 No 1 mïne‰a No 3 mïne‰iem No 6 mïne‰iem No 1 gada 5 gadi Citi

mïnesim l¥dz 3 mïne‰iem l¥dz 6 mïne‰iem l¥dz 12 mïne‰iem l¥dz 5 gadiem un vairÇk (beztermi¿a) KopÇ

Akt¥vi

Kase 9,754,182 - - - - - - 9,754,182

Pras¥bas pret Latvijas Banku 19,517,671 - - - - - - 19,517,671

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 28,180,753 - - - - - - 28,180,753

Aizdevumi klientiem 7,146,263 20,936,133 17,651,866 4,645,831 4,590,149 3,198,228 - 58,168,470

Vïrtspap¥ri un invest¥cijas 2,910,462 1,692,551 128,097 5,056,966 1,725,804 - 1,004,263 12,518,143

Citi akt¥vi 2,299,829 - - - - - - 2,299,829

Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 14,158,585 14,158,585

Akt¥vi kopÇ 69,809,160 22,628,684 17,779,963 9,702,797 6,315,953 3,198,228 15,162,848 144,597,633

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves

Saist¥bas pret Latvijas Banku un vald¥bu 3,414,614 - - - - - - 3,414,614

Saist¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 7,980,631 3,656,161 - - - - - 11,636,792

Noguld¥jumi uz piepras¥jumu 78,188,380 - - - - - - 78,188,380

Termi¿noguld¥jumi 16,557,197 5,008,429 5,809,047 3,832,943 1,507,397 4,000 - 32,719,013

Citas saist¥bas 4,787,628 - - - - - - 4,787,628

UzkrÇjumi nodok∫iem - - - - 160,000 - - 160,000

PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2,276,000 - 426,050 - - 2,702,050

KapitÇls un rezerves - - - - - - 10,989,156 10,989,156

Saist¥bas, kapitÇls un rezerves kopÇ 110,928,450 8,664,590 8,085,047 3,832,943 2,093,447 4,000 10,989,156 144,597,633

51


Piez¥me:

37. Akt¥vu un Çrpusbilances

saist¥bu sadal¥jums

1998. un 1997. gada 31. decembr¥

(LVL)19 1998 1997

Årpusbilances

Årpusbilances

Pa valst¥m Akt¥vi saist¥bas Akt¥vi saist¥bas

Latvija 102,914,061 37,340,988 50,031,140 26,806,731

PÇrïjÇs Baltijas valstis 2,719,148 5,894,239 1,684,718 11,632,687

NVS valstis 2,556,429 84,049 5,098,731 14,013

OECD valstis 36,400,577 42,085,980 30,887,634 107,852,282

PÇrïjÇs 7,418 39,830 943,753 -

KopÇ 144,597,633 85,445,086 88,645,976 146,305,713

Pa nozarïm

Vald¥ba 10,219,000 642 11,623,621 -

Tirdzniec¥ba 20,602,399 16,523,306 6,653,803 43,291,200

Nekustamais ¥pa‰ums 3,712,943 - 310,380 2,004

Finanses 77,475,105 67,255,726 52,684,033 99,307,370

PÇrïjÇs 32,588,186 1,665,412 17,374,139 3,705,139

KopÇ 144,597,633 85,445,086 88,645,976 146,305,713

Piez¥me:

38. Akt¥vu pÇrvald¥‰ana

Uz 1998. gada 31. decembri Banka pÇrvald¥ja klientu akt¥vus kopsummÇ par LVL 1,600,053. TajÇ ietilpst LVL

200,340, kas reÆistrïti Bankas vÇrdÇ, pÇrstÇvot klientus Lehman Brothers International; Latvijas privatizÇcijas

sertifikÇti par LVL 1,399,713 kas reÆistrïti Bankas vÇrdÇ, pÇrstÇvot klientus.

Piez¥me:

39. Klientu uzdevumÇ veiktÇs Çrpusbilances operÇcijas

Uz 1998.gada 31.decembr¥ Banka klientu uzdevumÇ apkalpoja klientu akt¥vus kopsummÇ par LVL 65,953,115

(1997: LVL 57,274,079). TajÇ ietilpst LVL 63,377,160, kas reÆistrïti klienta vÇrdÇ Latvijas CentrÇlajÇ DepozitÇrijÇ;

LVL 1,788,711, kas reÆistrïti Bankas vÇrdÇ, pÇrstÇvot klientus Hansapank; LVL 787,244,kas reÆistrïti Bankas vÇrdÇ,

pÇrstÇvot klientus Lehmans Brothers International.

52


Piez¥me:

40. Tirgus vïrt¥bas anal¥ze monetÇriem akt¥viem un saist¥bÇm

Tirgus vïrt¥ba monetÇriem akt¥viem un saist¥bÇm sakr¥t ar to nominÇlo vïrt¥bu uz 1998. gada 31. decembri.

InformÇcija par galvenajiem komponentiem ir atspogu∫ota finansu pÇrskatÇ atsevi‰˙Çs piez¥mïs.

Piez¥me:

41. Kr¥ze NVS

NVS valstis ir pieredzïju‰as nopietnu ekonomisko nestabilitÇti, kuru ir izrais¥jis neparedzïts budÏeta fiskÇlais defic¥ts,

augstas vald¥bas procentu likmes, parÇdu un saist¥bu nepild¥‰ana, zemas nodok∫u likmes, likviditÇtes trapplekums NVS

valst¥s, lai gappletu pietieko‰i l¥dzek∫us situÇcijas stabilizï‰anai, kas izrais¥ja noz¥m¥gu valappletu devalvÇciju, banku sistïmu

nestabilitÇti un citas ekonomiskÇs un politiskÇs sekas. EkonomiskÇs stabilitÇtes atgrie‰ana un tÇs ietekme uz reÆionu

ir atkar¥ga no Krievijas vald¥bas finansu politikas efektivitÇtes un pÇrïjÇm darb¥bÇm, kas neatrodas Bankas kontrolï.

Visi ‰ie jautÇjumi sniedz neskaidr¥bu par to gal¥go ietekmi uz ‰iem finansu pÇrskatiem, finansu stÇvokli un Bankas

nÇkotnes darb¥bu.

Bankas vad¥ba ir novïrtïjusi akt¥vu un saist¥bu atgapple‰anas iespïjas. Vad¥ba uzskata,ka uzrÇd¥tÇs summas parÇda akt¥vu

patieso vïrt¥bu. Akt¥vu atgapple‰anu no NVS valst¥m ir grappleti novïrtït un iespïjams, ka turpmÇk bankas darb¥bu iespaidos

NVS valstu ekonomiskÇs grapplet¥bas.

(LVL)19

1998. gada 31. decembr¥ bankas akt¥vu izvietojums NVS valst¥s

sastÇvïja no sekojo‰Çm summÇm: KopÇ NVS % no kopïjiem

valst¥s

akt¥viem

Korespondïjo‰ie konti 107,914 0.07%

Kred¥ti klientiem, kas darbojas NVS valst¥s (i) 2,448,515 1.69%

Kopïjie NVS valst¥s izvietotie akt¥vi 2,556,429 1.76%

(i) Kred¥ti klientiem sastÇv no diviem kred¥tiem, kuri nodro‰inÇti ar naudas depoz¥tu.

53


Bankas Uzraudz¥bas Padomes locek∫i

Finansu pÇrskata parakst¥‰anas br¥d¥

Iecelti 25.09.98. Ago Lauri Padomes priek‰sïdïtajs

25.09.98. Hannes Tamjärv Padomes loceklis

25.09.98. Juri Mõis Padomes loceklis

25.09.98. Erkki Raasuke Padomes loceklis

25.09.98. Lars Olof Odlund Padomes loceklis

25.09.98. Andre Kuusvek Padomes loceklis

LaikÇ no 1998. gada 1. janvÇra atkÇpu‰ies

AtkÇpu‰ies 19.02.98. Indrek Neivelt Padomes loceklis

19.02.98. VitÇlijs Gavrilovs Padomes loceklis

25.09.98. Toni Sildmae Padomes loceklis

Bankas Valdes locek∫i

Finansu pÇrskata parakst¥‰anas br¥d¥

Iecelti

Ingr¥da Blapplema

Valdis Purvinskis

Viesturs Ku∫ikovskis

UÆis Zemturis

Irïna Krapplemane

Valdes priek‰sïdïtÇja

Valdes priek‰sïdïtÇja vietnieks

Valdes loceklis

Valdes loceklis

Valdes loceklis

1999. gada 12. martÇ Padome rekomendïja AkcionÇru

pilnsapulcei apstiprinÇt Druvi Mapplermani par Valdes locekli.

LaikÇ no 1998. gada 1. janvÇra iecelti

Iecelti 19.01.98. UÆis Zemturis Valdes loceklis

26.01.98. Viesturs Ku∫ikovskis Valdes loceklis

25.09.98. Irïna Krapplemane Valdes locekle

LaikÇ no 1998. gada 1. janvÇra atkÇpu‰ies

AtkÇpu‰ies 16.01.98. Aldis GreitÇns Valdes loceklis

25.09.98. Rain Lóhmus Valdes loceklis

54


A/S Hansabank - Latvija

Riska uzraudz¥bas

direktors

Irïna Krapplemane

Hansabank - Latvija

Ingr¥da Blapplema

Iek‰ïjÇ audita

nodala

MÇris Graudi¿‰

AdministrÇcijas

da∫a

Valdis Purvinskis

PersonÇla

da∫a

Sandra

Ozola

Iek‰ïjÇs

darba

organizÇcijas

noda∫a

Andrejs

Iesalnieks

Anal¥zes un

plÇno‰anas

noda∫a

Agnese

Peipere

GrÇmatved¥bas

noda∫a

MÇr¥te

·kuratova

Bankas

tehnoloÆijas

noda∫a

Ingus

PutÇns

MaksÇjumu

noda∫a

Valdis

Strupãenko

Saimnieciski -

tehniskÇ

noda∫a

Valdis

Zaremba

Apsardzes

noda∫a

JÇnis

Ratnieks

Finansu tirgus

da∫a

Druvis Mapplermanis

Starpbanku

d¥leru

noda∫a

Sandris

Pavlovs

KapitÇla

tirgus

noda∫a

KristiÇns

Mi˙elsons

Finansu

produktu

pÇrdo‰anas

noda∫a

Andreta

Pïtersone

Riska

pÇrvaldes

noda∫a

Mareks

Hauks

DepozitÇrija

produktu

pÇrdo‰anas

noda∫a

Uz¿ïmumu

apkalpo‰anas da∫a

Viesturs Ku∫ikovskis

Uz¿ïmuma

apkalpo‰anas

noda∫a

Gustavs

Egl¥tis

PrivÇtpersonu

kreditï‰anas

noda∫a

Anita

Bïrzi¿a

Kred¥triska

pÇrvaldes

noda∫a

Marika

Viktorova

Tirdzniec¥bas

finansï‰anas

noda∫a

Ingr¥da

TukÇne

Klientu

apkalpo‰anas da∫a

UÆis Zemturis

MÇrketinga

noda∫a

Oksana

Sivokobi∫ska

Bankas

pakalpojumu

att¥st¥bas un

pÇrdo‰anas

noda∫a

Årija

P¥rÇga

Norï˙inu

kar‰u

noda∫a

InÇra

Tilti¿a

Elektronisko

norï˙inu

noda∫a

Sandra

Ziedi¿a

PrivÇtpersonu

apkalpo‰anas

noda∫a

MÇra

Gaveika

InkasÇcijas

noda∫a

Harijs

Libers

CentrÇlÇ

kase

Elizabete

Ro˙e

FiliÇ∫u

t¥kls

˛irts

Bïrzi¿‰

JuridiskÇ un

lietved¥bas da∫a

Aivars Skopi¿‰

JuridiskÇ

noda∫a

Ketija

Tola

Lietved¥bas

noda∫a

Inese

Aufmane

55


A/S Hansabank - Latvija filiÇ∫u t¥kls

FiliÇ∫u t¥kls

˛irts Bïrzi¿‰

Klientu apkalpo‰anas

noda∫a

Ka∫˙u iela 26

Bauskas filiÇle

MÇr¥te Blumberga

Norï˙inu

grupa

GrenctÇle

Norï˙inu grupa

“Bastejs”

Lilija Guseva

Cïsu filiÇle

Ilze Sonãika

Norï˙inu grupa

“Lidosta”

JÇnis Lapi¿‰

Daugavpils filiÇle

Aina âaplinska

Filile “Augstceltne”

Rolands Kumpi¿‰

Dobeles filiÇle

Juris StalidzÇns

FiliÇle “Centrs”

Aina Ka∫˙e

Jelgavas filiÇle

Daiga Jakoviãa

Norï˙inu

grupa LMT

LÇãplï‰a ielÇ

Sandra Jaro‰a

Norï˙inu

grupa LMT

Dzelzavas ielÇ

Aija VidÏupa

Norï˙inu

grupa LMT

Br¥v¥bas ielÇ

Vera Pola

Norï˙inu

grupa

Krasta ielÇ

Andris Lasmanis

R¥gas filiÇle

Inta Dimpere

FiliÇle “Rolands”

Verners Turks

FiliÇle “Rappledolfs”

L¥ga Meldere

Jïkabpils filiale

Gvido Liepi¿‰

Kuld¥gas filiÇle

Sarm¥te Ponomarjova

LiepÇjas filiÇle

˛irts Kugrïns

FiliÇle “Zemgale”

Valent¥na Dirveika

Madonas filiÇle

JÇnis ·meiss

Norï˙inu

grupa

Varak∫Çnos

Ogres filiÇle

Inita Viln¥te

Rïzeknes filiÇle

Leon¥ds Gricenko

Tukuma filiÇle

L¥ga Svarïna

Valmieras filiÇle

Andris Kabrags

Ventspils filiÇle

Imants Bïrzi¿‰

56


© Hansabank-Latvija 1999 • Markss Dizains Plus • DrukÇts PREMO

Hansabank - Latvija

JuridiskÇ adrese:

Ka∫˙u iela 26,

R¥ga, LV 1050, Latvija

Tel. 7024444, fakss 7024400

ReÆistrïta Latvijas Republikas

Uz¿ïmumu reÆistrÇ 14.05.1992.

ar numuru 000307476

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!