Ragakāpas dabas parks - Piekrastes biotopu aizsardzība un ...

piekraste.daba.lv

Ragakāpas dabas parks - Piekrastes biotopu aizsardzība un ...

Atpûðoties Jûrmalas pilsçtâ pie jûras, izmantojiet iespçju iepazîties ar Ragakâpas dabas parku! Tas atrodas Rîgas lîèa piekrastç

starp Bulduriem un Lielupes grîvu. Ragakâpas dabas parks ir îpaði aizsargâjama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabâtu ar

vecu prieþu meþu apauguðâs kâpas un dabas daudzveidîbu jûras piekrastç. Ragakâpa ir valsts aizsardzîbâ kopð 1962. gada.

2004. gadâ tika apstiprinâts Ragakâpas dabas parka dabas aizsardzîbas plâns, ko izstrâdâja

Latvijas Dabas fonda speciâlisti. Dabas parka platîba ir 150 hektâri.

Ragakâpas vçsture ir neparasta un saistîta ar Lielupes plûduma maiòu. Lîdz 18. gadsimta

sâkumam Lielupe ietecçja Daugavâ. Tagadçjâs grîvas vietâ bija smilðainu kâpu valnis. Daugava

savukârt ieplûda jûrâ pa tagadçjo Vecdaugavu, un tâs grîva bija pie Vecâíiem. No 1755. lîdz

1757. gadam Lielupe izlauza savu paðreizçjo gultni lîdz jûrai. Pie Lielupes jaunâs grîvas izveidojâs

viena no augstâkajâm kâpâm Latvijâ -- Ragakâpa. Tâ ir 12 -- 17 metru augsta, 800 m gara

un 100 m plata. Kâpa ir asimetriska, vçrsta ZR -- DA virzienâ. Dabas parkâ redzamas arî

zemâkas, aprimuðas, ar meþu klâtas daþâda vecuma un formas jûrmalas

kâpas. Tâs liecina par ðeit notikuðo cîòu starp smiltâjiem un meþu.

Melnâ dzilna

Dabas parka nemitîgi mainîgâ ekosistçma ir daudzu retu sugu

patvçrums. Tajâ konstatçti septiòi Eiropas Savienîbâ aizsargâjami biotopi.

No tiem nozîmîgâkâs ir embrionâlâs kâpas, baltâs kâpas, meþainâs jûrmalas

kâpas un dabiski attîstîjuðies, veci skujkoku meþi. Dabas parkâ

konstatçtas 8 îpaði aizsargâjamas augu, 8 kukaiòu, viena sçòu, 4 putnu

sugas. Ðo vçrtîbu dçï ir ierosinâts Ragakâpas dabas parku iekïaut Eiropas

Savienîbas aizsargâjamo dabas teritoriju tîklâ NATURA 2000.

Dabas taka

Iepazîsimies ar Ragakâpas dabas parka ainavâm un to iemîtniekiem!

Ïoti nozîmîgs sauszemes biotops ir pludmale jeb liedags. Ðeit sastopami augi, kas spçj augt

iesâïâ augsnç, piemçram, kâlija sâlszâle Salsola kali, Baltijas ðíçpene Cakile baltica un jûrmalas

balodene Atriplex littoralis. Pludmalç divspâròus medî jûrmalas smilðvabole Cicindela maritima.

Ðî suga ir iekïauta Latvijas Sarkanajâ grâmatâ.

Biezlapainâ sâlsvirza

Aptuveni 10 -- 50 cm augstie smilðu pauguriòi pie pludmales ir

embrionâlâs kâpas jeb kâpu aizmetòi. Arî ðeit aug iesâïas augsnes

mîloði augi, piemçram, biezlapainâ sâlsvirza Honckenya peploides.

No embrionâlajâm kâpâm ir attîstîjuðâs priekðkâpas jeb baltâs

kâpas. Te aug graudzâles, kas iztur ieputinâðanu, -- smiltâju kâpukviesis

Leymus arenarius, smiltâju kâpuniedre Ammophila arenaria, arî èemurainâ

mauraga Hieracium umbellatum, daþâdu sugu vîtoli. Klajo kâpu

smiltâjos, meþa malâ un meþâ ligzdo un barîbu meklç aizsargâjamais

putns sila cîrulis Lullula arborea.

Baltijas ðíçpene

Lielajâs vçtrâs viïòi nereti aizskalo embrionâlâs kâpas un priekðkâpas, un nâkamajâ gadâ to

attîstîba sâkas no jauna. Daþas kâpas "izaug" lielas un vçlâk apaug ar meþu. Embrionâlâs kâpas

un priekðkâpas ir Eiropas Savienîbâ aizsargâjami biotopi.

Smiltâju kâpuniedre

Ragakâpas dabas parks


Lielâko daïu dabas parka teritorijas aizòem prieþu meþs, kas klâj aprimuðâs

kâpas un starpkâpu ieplakas. Vietâm sastopamas pat 265 gadus vecas priedes.

Ïoti veci koki, miruði koki, dobumaini koki ir daudzu aizsargâjamu putnu un

kukaiòu sugu mâjvieta. Vecu, saules apspîdçtu prieþu mizâ dzîvo prieþu

sveíotâjkoksngrauzis Nothorhina punctata. Lielâ krâðòvabole Chalcophora

Lielâ krâðòvabole maraina dzîvo zem vecu, nokaltuðu, lielu prieþu mizas. Nokaltuðos kokos

dzîvo arî skujkoku diþkoksngrauzis Tragosoma depsarium, taèu tas ievieðas

kokos apmçram 10 gadus pçc to nokalðanas. Ðî vabole vienu koku var izmantot pat vairâkus gadu desmitus.

Pastâvîgs dabas parka teritorijas apdzîvotâjs ir meþa balodis Columba oenas. Tas dzîvo melnâs dzilnas

Dryocopus martius izkaltajos dobumos.

Miris koks -

retu sugu mâjvieta

Vecajâ prieþu meþâ ir neparasti bagâta augu valsts. Pret dienvidiem vçrstâs

Ragakâpas nogâzes saulç sasilst, tâs ir sausâkas. Ðeit aug sauli mîloðas augu sugas.

Ziemeïu nogâzes ir çnainas, mitrâkas, piemçrotâkas sugâm, kas aug çnainâs vietâs.

Saulainâs vietâs dabas parka rietumdaïâ krâðòi zied

asinssârtâ gerânija jeb gandrene Geranium sanguineum.

Visu vasaru smarþo mazâ mârsila Thymus serpyllum violeto

ziedu paklâji. Jûras tuvumâ kâpu nogâzçs baltas kupenas

veido baltâs madaras Galium mollugo ziedi. Meþu dzelteniem

ziediem rotâ pïavas nârbulis Melampyrum pratense.

Vçrîgâks apmeklçtâjs pamanîs arî ziemeïu linnejas Linnaea

borealis trauslo ziedu zvanus.

Pïavas nârbulis

Asinssârtâ gerânija

Ziemeïu linneja

Pameþâ bieþi sastopams parastais kadiíis Juniperus communis un parastais pîlâdzis Sorbus aucuparia. Daþviet ieviesuðâs

Latvijas florai sveðas sugas -- vârpainâ korinte Amelanchier spicata, spoþâ klintene Cotoneaster lucidus, kuru izplatîbu ir

nepiecieðams ierobeþot.

Ikvienâ gadalaikâ Ragakâpas meþi pârsteidz apmeklçtâju

ar krâðòâm ainavâm. Ðeit ir izveidota 2 kilometrus gara dabas

taka, kas savieno autostâvvietu pie 35. lînijas un autostâvvietu pie

Brîvdabas muzeja. Taku veido koka laipas, stâvâkajâs vietâs -- kâpnes.

Apmeklçtâjus gaida arî soliòi atpûtas vietâs. Takâ ir izvietoti

stendi, kas sniedz informâciju par dabas daudzveidîbu,

ainavu neparasto vçsturi, sastopamajiem augiem, dabiska veca

Mazais mârsils

prieþu meþa attîstîbu un kukaiòu atstâtajâm pçdâm meþâ.

Nâkotnç dabas parkâ plânots izveidot

plaðâku taku tîklu un uzcelt skatu torni,

no kura vienlaikus varçtu redzçt gan

Lielupi, gan jûru un kâpu meþu.

Dzeltenâ celmmuða

Esiet laipni aicinâti

atpûsties un mâcîties

Ragakâpas dabas parkâ!

Diþraibais dzenis

Vecs meþs

Noderîga informâcija

Jûrmalas pilsçta, http://www.jurmala.lv

Jûrmalas pilsçtas dome, tâlr. 7093816,

http://jpd.gov.lv

Jûrmalas pilsçtas domes

Vides aizsardzîbas nodaïa, tâlr. 7093868, 7093982

Jûrmalas tûrisma informâcijas centrs, tâlr. 7147906

Dabas aizsardzîbas pârvalde, tâlr. 7509545

http://www.dap.gov.lv

Ragakâpas dabas parks

Ðî informâcijas lapa ir sagatavota

EK LIFE-Nature programmas atbalstîtâ

projekta "Piekrastes biotopu aizsardzîba

un apsaimniekoðana Latvijâ"

(LIFE2002NAT/LV/8498) ietvaros.

Projekta mçríis ir Eiropas Savienîbâ

aizsargâjamo piekrastes

biotopu saglabâðana Latvijâ.

Projekta mâjas lapa http://piekraste.daba.lv/

Teksts: Vija Znotiòa

Korektore: Anitra Pârupe

Foto: Vija Znotiòa, Juris Prikulis, Uìis Piterâns,

Aivars Petriòð, Rita Birziòa, Kârlis Kalviðkis

Kartes shçma: Mârtiòð Pçtersons

Dizains: Linda Rûíîte-Laiviòa

Druka: McÂbols

© Latvijas Universitâte, 2005

More magazines by this user
Similar magazines