Latvijas Piekrastes ilgtspējīgā attīstība - Piekrastes biotopu ...

piekraste.daba.lv

Latvijas Piekrastes ilgtspējīgā attīstība - Piekrastes biotopu ...

Aija Melluma. Latvijas Piekrastes ilgtspéjîgå attîstîba

Izdevums tapis Eiropas Savienîbas

LIFE — Nature projekta “Piekrastes biotopu

aizsardzîba un apsaimniekoßana Latvijå” ietvaros

Foto: Jånis Vîtiñß, Kårlis Kupruks

Autores zîméjumi

Indras Va¬enieces dizains

Iespiests AS McÅbols tipogråfijå

© Latvijas Universitåte

More magazines by this user
Similar magazines