ĶerRA - Rēzeknes Augstskola

ru.lv

ĶerRA - Rēzeknes Augstskola

Šajā numurā:

* RA – jubilejas gaidās

* Izsludināts RA literāro darbu konkurss

* Būs RA absolventu asociācija!

RA

Dialogi

_SMS___

12. martā RA notika IDF interjera

dizaina programmu studentu

zīmējumu izstādes „RA gaismas pili

gaidot” atklāšana.

19. martā Rēzeknē notika izstāde

„Izglītība un Karjera 2013”. RA saņēma

balvu par labāko stendu – pasākuma

apmeklētāji novērtēja stenda vizuālo

noformējumu, plašo informatīvo

materiālu klāstu un aktivitātes stendā.

20. martā Aglonas vidusskolā

notika Latgales dzejniecei, pedagoģei

un kultūras darbiniecei Naaizmērstulei

veltītais Latgales lauku skolu skolēnu

radošo darbu konkurss. Simpātiju

balvas konkursantiem pasniedza

arī RA. Skolēniem tika dāvināts RA

vadošā pētnieka Ingara Gusāna

(Sovvaļnīka) mūzikas disks „Sūpluok”

ar mūziķa autogrāfu, skolotājiem – RA

studenta Oskara Orlova (Raibīs Suņs)

grāmata „Pyrma syltī”.

Īpašs prieks bija sumināt

jauno autoru skolotājus – RA

absolventus: Anitu Vaivodi (Aglonas

internātvidusskola), Diānu Bravacku

(Priekuļu pamatskola), Oksanu Kačkani

(Zilupes vidusskola), Birutu Vaivodi

(Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija),

Ilonu Cibuļsku (Kārsavas vidusskola).

Martā Rēzeknē, Daugavpilī un

Rīgā tika prezentēti RA izdevumi

„Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca”,

enciklopēdiskais izdevums skolēniem

„Ausmas zeme”, humanitāro zinātņu

žurnāls „Via Latgalica”, „Latgalistikys

kongresu materiāli”.

No 2. līdz 4. aprīlim RA notika

„Juristu dienas 2013”.

6. aprīlī RA notika HJZF absolventu

salidojums. Pasākuma apmeklētājiem

balsis ieskandināt palīdzēja

postfolkgrupa „Rikši”.

10. aprīlī RA pārstāvji piedalījās

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas

rīkotajā Karjeras dienā „Ver durvis uz

augstskolu”.

No 24. līdz 27. aprīlim RA notiks

studentu zinātniskā konference

„Personība. Laiks. Komunikācija”.

No 22. līdz 27. aprīlim RA notiks

„Inženieru dienas”, kuru laikā būs

17. starptautiskā studentu zinātniski

praktiskā konference „Cilvēks. Vide.

Tehnoloģijas.”.

25. un 26. aprīlī RA notiks

2. starptautiskā zinātniskā konference

„Autors. Teksts. Laikmets.”. Konferenci

rīko Reģionālistikas zinātniskais

institūts sadarbībā ar Latvijas

Rakstnieku savienību, Latvijas

Literatūras centru, Samāriešu fondu un

Rēzeknes domes Izglītības pārvaldi.

No 26. līdz 27. aprīlim Daugavpilī

norisināsies izstāde „Izglītības

iespējas 2013”. Šajā izstādē

interesentiem tiks piedāvāta arī

informācija par RA piedāvātajām

daudzveidīgajām iespējām studiju un

ārpusstudiju jomā, kā arī 450 valsts

finansētajām budžeta vietām pilna

laika studiju programmās.

OLGA SENKĀNE

„ĶerRA” režisore, Dr.philol., RA asociētā profesore

Iznāk kopš 1998. gada

16. martā aizritēja 14. Latvijas studentu teātra dienas.

Festivālā piedalījās 13 studentu teātri un jauniešu studijas. Jau

otro gadu pēc kārtas galveno balvu – Sudraba āksta cepuri –

uz mājām aizveda Rēzeknes Augstskolas (RA) studentu teātris

„ĶerRA” ar Andreja Upīša naturālisma stilistikā veidotās noveles

„Maize” dramatizējumu.

Izrādes virsraksts un centrālais tēls cieši sabalsojās ar festivāla šī

gada tēmu – „Mīkla” – ne tikai noteikta maizes „agregātstāvokļa”,

bet arī noslēpumainās cilvēka dabas nozīmē: prāta un instinktu,

sabiedrības kārtības un dziņu diktēto likumu cīņa padara cilvēka

rīcību neparedzamu, negaidītu citiem un pašam sev.

Festivāla dalībnieku sniegumu vērtēja režisore, teātra „Skatuve”

dibinātāja, mākslinieciskā vadītāja un direktore, Latvijas Kultūras

akadēmijas asociētā profesore Anna Eižvertiņa, režisore, balss un

ķermeņa atbrīvošanas darbnīcu vadītāja Dana Indāne, Latvijas

SAN

„ĶerRA”

Strauji tuvojas RA divdesmitgade, un ir neizsakāms gandarījums par

to, ka kopīgiem spēkiem turpinām RA popularizēšanu ne tikai izglītības

un zinātnes, bet arī kultūras jomā. ESF projektā „Teritoriālās identitātes

lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona

attīstībā” ir izdots fundamentāls pētījums „Latgolys lingvoteritorialuo

vuordineica” divos sējumos, kas ar savu metodoloģisko pieeju un

aptverto faktoloģisko materiālu ir novitāte ne tikai Latgales, bet arī

Latvijas zinātnē. Tikpat nozīmīgs ir arī enciklopēdiskais izdevums

skolēniem „Ausmas zeme”, kas rosina skolēnus un citus interesentus

iepazīt dzimto novadu.

RA teātris „ĶerRA” jau otro gadu pēc kārtas triumfēja Latvijas

Studentu teātru un jauniešu studiju festivālā, iegūstot galveno balvu

– Sudraba āksta cepuri. Sevišķs paldies jāsaka teātra vadītājai Olgai

Senkānei un visai RA studentu teātra „ĶerRA” radošajai komandai par

viņu profesionalitāti un RA vārda popularizēšanu.

2013. gada aprīlis

joprojām labākā!

Rēzeknes Augstskolā tiek dibināta biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu

asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības pamatmērķis – apvienot

Rēzeknes Augstskolas (RA) absolventus, popularizējot un atbalstot RA, veicinot

absolventu iekļaušanos augstskolas pasākumos un mūžizglītības programmās.

Biedrība tiek dibināta, lai:

• apvienotu RA absolventus, veicinot RA atpazīstamību;

• aktīvi popularizētu RA, piesaistot potenciālos studentus;

• sadarbotos pasākumu organizēšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā;

• organizētu seminārus, kursus absolventu pieredzes apmaiņai, iesaistītu

absolventus konferenču organizēšanā;

• veidotu labāko studentu un zinātnieku atbalsta fondu;

• izveidotu RA muzeju, popularizējot augstākās izglītības tradīcijas reģionā;

• iegūtu operatīvāku kontaktu tīklu un veidotu sadarbību biznesa attiecību

jautājumos;

• sniegtu atbalstu studiju programmu izvērtēšanā un attīstībā, prakšu

organizēšanā.

Biedrībā var iestāties RA absolventi. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā

pieņem valde. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Sekojiet līdzi

informācijai www.ru.lv!

Nacionālā teātra režisors Elmārs Seņkovs, aktieris un režisors Kārlis

Krūmiņš, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu kluba vadītāja

un režisore Asja Visocka, RTU administratīvais direktors, ekonomists

Zigmunds Zitmanis.

Arī šogad kompetentā žūrija norādīja uz „ĶerRAs” drosmi

uzdrošināties, bet viszīmīgākā likās ekspertu vienprātība rēzekniešu

profesionalitātes jautājumā, A. Eižvertiņas vārdiem – saistībā ar

„ĶerRAs” iestudējumu nevar runāt par amatierismu.

Šogad tika pasniegtas arī žūrijas pārstāvju individuālās simpātiju

balvas, vienu no tām saņēma arī „ĶerRAs” aktrise, bakalaura studiju

programmas „Filoloģija” 1. kursa studente Līga Bistrova par ļoti

pārliecinošo un dabisko sava tēla atklāsmi.

2013. gada Latvijas studentu teātru sacensībā „ĶerRA” (studenti

– Vivita Brolīte, Mārīte, Krasnobaja, Linda Bauska, Līga Bistrova,

Oskars Orlovs, Ieva Gaigalniece, Arturs Tumovs, Liene Sergejeva (RA

absolvente) – un RA videospeciālists Māris Justs) joprojām vienīgā

pārstāvēja Latgali.

Iesaisties RA absolventu asociācijā!

Rēzeknes Augstskola

Tavs atbalsta punkts!

Arvien vairāk RA tiek rīkotas dažāda veida diskusijas un semināri,

sekmējot studentu iesaisti valsts līmeņa sociālekonomiskajos procesos.

Ar zinātņu prorektores Ilgas Šuplinskas iniciatīvu semināri, diskusijas

un pasākumi ir skatāmi arī tiešraidēs RA mājas lapā.

Turpinās RA sadarbība ar darba devējiem, gādājot, lai RA absolventi

būtu pieprasīti pašmāju darba tirgū. Rēzeknes Uzņēmēju biedrība

sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”,

RA, Jauniešu atvērto centru JACis, Jaunatnes iniciatīvu centru „Draugu

centrs” un Rēzeknes pilsētas un novada Izglītības pārvaldēm rīkoja

profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pasākumu „Izglītība un

Karjera 2013”, kas šogad notika Rēzeknē.

Nāc un iesaisties arī Tu RA dzīvē! Izvēlies studijas RA un esi viens

no mums!

Rēzeknes Augstskolas rektors

asoc.prof. Edmunds Teirumnieks


2 Lietišķā RA

Klajā nāk

„Ausmas

zeme”

26. martā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika

augstskolas mācībspēku sagatavotā enciklopēdiskā

izdevuma skolēniem „Ausmas zeme” prezentācijas

svētki. Tas ir lielisks ceļvedis, kas skolēnam (un

ne tikai) palīdz iepazīt Latgali tās daudzveidīgajā

krāsainībā – stāsti par Latgales skaistākajām vietām,

unikālākajiem objektiem un darbīgiem, mērķtiecīgiem

cilvēkiem savijas vienā skaistā Latgales stāstā, ļaujot

katram lasītājam apzināties sava novada unikalitāti.

Eiro:

par-pret

SKAIDRĪTE BALTACE

Latvijas Darba devēju konfederācija

LOLITA KIVLENIECE-KUZŅECOVA

SAN

19. martā Rēzeknē norisinājās

izglītības iespēju pasākums „Izglītība

un Karjera 2013”, kura ietvaros bija

iespējams ne vien apmeklēt profesionālās

un augstākās izglītības iestāžu izstādi,

bet arī piedalīties diskusijā par Latvijas

tautsaimniecības attīstību un eiro

ieviešanu.

Diskusija tika rīkota sadarbībā ar

Rēzeknes Augstskolu (RA), tajā piedalījās

Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas

pārstāvji. Tajā prezentētas divas tēmas –

eiro ieviešana Latvijā un Eiropas Savienības

finansējums uzņēmējdarbībai. Latvijas

bankas pārstāvis uzsvēra, ka līdz ar Latvijas

pievienošanos eirozonai, Latvija kļūs par

dalībvalsti, kas noteiks Eiropas monetāro

politiku. A.Ruselis arī uzsvēra, ka priekšstats

par būtisku inflācijas pieaugumu un cenu

paaugstināšanos pēc eiro ieviešanas

ir maldīgs, un aicināja skeptiķus būt

objektīviem, izvēloties faktus un skaitļus,

kas atspoguļo situāciju pēc eiro ieviešanas,

piemēram, Igaunijā.

RA studējošo viedokli diskusijā prezentēja

Ekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa

studente Madara Kalvāne. Viņas veiktais

pētījums parādīja, ka studentu vidū vienlīdz

daudz ir eiro skeptiķu un eiro atbalstītāju.

RA Ekonomikas un vadības fakultātes

dekāne, asoc.prof. Iveta Mietule akcentēja,

ka līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā mēs

esam izvēlējušies arī pievienoties eiro zonai.

„Laiks, kopš referenduma ir pagājis, vairums

studentu tajā nav piedalījušies, jo uz to

laiku nebija sasnieguši balsstiesīgo vecumu.

Taču referendumā balsoja jūsu vecāki un

vecvecāki. Izdariet pareizo secinājumu –

nedrīkst stāvēt malā, jāiesaistās apspriedēs,

jāpauž savs viedoklis, jāizmanto savas

tiesības,” mudināja dekāne.

Diskusijas noslēgumā RA docente,

Dr.oec. Sandra Ežmale, kura bija diskusijas

moderators, atzina, ka vērtīgākais

sabiedrībai ir izprast situāciju, nepalikt malā,

iegūt informāciju. RA nodrošināja diskusijas

tiešraidi, bet diskusijas videomateriālu var

noskatīties RA mājas lapā.

Piedalies RA

literāro darbu

konkursā!

Rēzeknes Augstskola (RA) par godu

augstskolas 20 gadu jubilejai rīko literāro

darbu konkursu, kurā aicināti piedalīties RA

esošie un bijušie studenti.

Darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 1. jūnijam.

Darbu izvērtēšana notiks līdz 2013. gada

20. jūnijam. Labākie darbi tiks iekļauti

RA 20-gadei veltītā izdevumā. Grāmatas

prezentācija un konkursa noslēgums notiks

2013. gada 30. novembrī literāri muzikālajā

pasākumā „Andrejdienas”.

Iesniegtie oriģināldarbi (agrāk nepublicēti

darbi) var tikt iesniegti latviešu, latgaliešu,

krievu, angļu valodā. Darbi iesniedzami

elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: ilga13@

inbox.lv. Var tikt iesniegti dažādu žanru darbi,

apjoms 3–10 lpp. Konkursa nolikums pieejams

RA mājas lapā: www.ru.lv.

Plašāks sadarbības

partneru loks

SAN

RA un Erasmus

Šis gads Rēzeknes Augstskolā (RA)

solās būt daudzveidīgs, jo pašreizējo

studentu pulku papildinājuši 18 Erasmus

programmas studenti no Lietuvas,

Bulgārijas, Turcijas un citām valstīm, –

informē RA Ārējo sakaru daļas vadītāja

Helēna Overina.

Šobrīd Izglītības un dizaina fakultātes

organizēto praksi sociālajā pedagoģijā

iziet divi studenti no Lietuvas, bet studiju

programmā „Svešvalodas skolotājs”

studē 4 studenti no Turcijas. Savukārt

Inženieru fakultātē studiju programmā

„Programmēšanas inženieris” studē 3

lietuvieši. Viena studente no Lietuvas

apgūst zināšanas studiju programmā

„Vides inženieris”. Erasmus studējošo

pulku papildina 1 students no Turcijas, kurš

apgūst studiju programmu „Būvniecība”,

un viens studējošais no Bulgārijas, kurš

studē „Mehatroniku”, bet 15. aprīlī uz RA

atbrauks 1 praktikants no Lietuvas.

Humanitāro un juridisko zinātņu

fakultātē šajā semestrī studiju programmā

„Tiesību zinātne” studē viens lietuvietis no

Utenas, bet maģistra studiju programmā

„Arhīvniecība” zināšanas gūst viens

students no Uzbekistānas.

Ekonomikas un vadības fakultātē šajā

semestrī studijas uzsākuši 4 studenti

no Lietuvas, 1 – no Slovākijas, 1 – no

Bulgārijas. Studijas turpina pa vienam

studentam arī no Gruzijas un Armēnijas.

Gruzijas pārstāvis apgūs bakalaura studiju

programmu „Vadības zinātne” un studēs

trīs gadus, savukārt maģistra studiju

programmā „Vadības zinātne” par savām

finansēm studē viens students no Armēnijas.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova

SAN

7. martā Rēzeknes Augstskolā (RA)

noritēja tikšanās ar pārstāvjiem no a/s

„Daugavpils Lokomotīvju Remonta

Rūpnīca”. Tās laikā uzņēmuma

pārstāvji iepazina inženierzinātņu

jomas piedāvātās iespējas RA, aplūkoja

Mehatronikas, Elektriskās piedziņas

un Elektrotehnikas laboratoriju, kā

arī Latgales aparātbūves tehnoloģisko

centru.

Starp RA un a/s „Daugavpils

Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” tika

noslēgts sadarbības līgums, kurš paredz

tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, kopēju

projektu un programmu realizāciju

izglītības, zinātnes un tehnoloģiju pārneses

atbalstam, uzkrātās pieredzes apkopošanu

inženierzinātņu, ekonomikas un vadības,

dizaina jomā, kā arī kopējo zinātnisko

izdevumu, mācību-metodisko ieteikumu,

periodisko izdevumu izstrādi. Ir iecerēts, ka

RA studentu diplomprojektu, diplomdarbu,

maģistra un doktora disertāciju izstrāde

varētu noritēt uz uzņēmuma bāzes.

No augstskolas puses līgumu parakstīja

rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks,

bet no a/s „Daugavpils Lokomotīvju

Remonta Rūpnīca” puses – tās valdes

priekšsēdētāja Natālija Petrova. A/s

„Daugavpils Lokomotīvju Remonta

Rūpnīca” ir lielākais uzņēmums Baltijas

valstīs, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva

kapitālo remontu un modernizāciju.

Zīmīgi, ka jau šobrīd divi RA studiju

programmas „Mehatronika” studenti

a/s „Daugavpils Lokomotīvju Remonta

Rūpnīcā” iziet ražošanas praksi. Tuvākajā

laikā RA akadēmiskajam personālam

un studējošajiem plānots iesaistīties

uzņēmumā esošo darbgaldu modernizācijas

procesā.


Kad tiek atraisīts

domas lidojums…

KRISTĪNE CABULE

3.PMBP

27. martā Rēzeknes Augstskolas (RA)

studiju programmu „Apģērbu dizains

un tehnoloģijas” un „Mājturības/

mājsaimniecības un biznesa ekonomisko

pamatu skolotājs” studenti un lektore

S. Mežinska devās uz Rīgu mācību

ekskursijā, kuras vienojošā tēma bija

„Viss ap un par modi”.

Dienas pirmā aktivitāte – 20. gadsimta

tērpu mode. Gūto ieskatu modes vēsturē

papildina Mākslas Akadēmijas Modes

nodaļas apciemojums, kur programmas

„Modes dizains” bakalaura studente Evija

Berga iepazīstināja ar izglītības jomas

specifiku un iegūstamajām zināšanām.

Programmas satura pamatā – spēja

izprast, apgūt, attīstīt, izstrādāt tērpu

VIVITA BROLĪTE

1. HFB

kolekciju idejas. Lai tiktu atraisīts domas

lidojums, studenti strādā darbnīcas radošā

vidē, glezno, zīmē, studē mākslas vēsturi.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tērpu

dizainā virmo avangards. Lai apmainītos ar

idejām un padalītos pieredzē ar citiem, kas

modes dizaineriem ir veids, kā gūt jaunus

iespaidus, Evija solās ar savu tērpu kolekciju

paviesoties arī Rēzeknes Augstskolā.

Mācību ekskursijas turpinājumā –

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja

semināru cikla „Vārds Latvijas dizaineriem”

kārtējais seminārs. Atliek vien vēlēties, lai

modes dizaina jomā mūsu mazā Latvija tiek

aktīvi popularizēta arī pasaulē, dizaineri ir

zināmi ar saviem oriģinālajiem darbiem,

jaunām tērpu kolekcijām pret-a-porte

kategorijā, bet studenti lai iedvesmojas,

pilnveido sevi un pašpārliecināti izpaužas

kādā no radošo industriju jomām.

M a z a i s

„spridzeklītis!”

RA aktīvs

Sveicam Gati Lucjanovu!

SAN

19. martā Rēzeknes

novada Dricānos noritēja

Rēzeknes novada pašvaldības

rīkotais pasākums, kurā tika

sveikti konkursa „Rēzeknes

novada uzņēmums” laureāti.

Nomināciju „Gada amatnieks

2012” saņēma RA Izglītības

un dizaina fakultātes Dizaina

un amatniecības katedras

lektors Gatis Lucjanovs no

Nagļu pagasta.

Gata Lucjanova vadībā

RA studenti apgūt zināšanas

kokapstrādes materiālmācībā,

tehnoloģijās, darbgaldos,

kā arī mēbeļu un gaismas

dizains interjerā, apdares

tehnoloģijās. Viņš nodarbojas

ar koka izstrādājumu: vietu

nosaukuma zīmju, izkārtņu,

dekoratīvi lietišķo trauku un

rotaļlietu izgatavošanu gan ar

tradicionālām, gan modernām

metodēm.

RA kolektīvs sveic

G. Lucjanovu ar iegūto

nomināciju, kā arī novēl radošu

ideju piepildījumu!

3

Sveiciens Tev, „RA Dialogi” lasītāj! Vēlos

Tevi iepazīstināt ar kādu īpašu cilvēku

no mūsu pašu pulka. Tā ir Līga Bistrova.

Viņa mācās Rēzeknes Augstskolas studiju

programmas „Filoloģija” 1. kursā un ir ļoti

aktīva jauniete, kuras paveiktais, protams,

nepaliek nenovērtēts. Ar savu enerģiju Līga

spēj iedvesmot arī citus.

Teātris... Jāatzīst, ka sākumā gāja kā pa

celmiem, – Līga nemaz nevēlējās apmeklēt

mēģinājumus un piedalīties! Man nācās visu

dienu viņu pierunāt, līdz beidzot tas izdevās un

jau vēlāk, kad lekcijas bija beigušās, devāmies uz

pirmo mēģinājumu. Protams, Līga nenožēloja,

jo jauniegūtie draugi un iepazītie cilvēki ir

vienreizēji! Visos mēģinājumos Līga centās visu

darīt pēc iespējas precīzāk un neko nesajaukt.

Protams, ilgie centieni visu, visu iegaumēt

atmaksājās, jo ar saviem teātra biedriem Līga

uzvarēja Latvijas Studentu teātra dienās. No

mūsu kolektīva tieši Līga saņēma arī simpātiju balvu – melnu lietussargu – par izcilu

lomas atveidošanu un iejušanos tēlā. Žūrijas komisijas pārstāvjus bija aizkustinājis viņas

atveidotās meitenes dzīvīgums un dabiskums. Pati Līga esot jutusies pārsteigta un neko

tādu neesot gaidījusi. Taču prieks tāpat bijis liels, ka viņas veiktais novērtēts.

Jāpiebilst, ka arī ikdienā Līga ir ļoti aktīva – viņa iesaistās studentu pašpārvaldē,

ārpusstudiju aktivitātēs, savā pagastā Līga aktīvi iesaistās kultūras dzīvē, viņa raksta

projektus, vada pasākumus, kā arī pati piedalās tajos. Īsāk sakot – Līga ir mazs spridzeklītis,

kura iet un dara.

RA studenti - kongresā

ARTŪRS BONDARS

3.HVB, RA Satversmes sapulces, RA SP un HJZF

pašpārvaldes biedrs

30. martā Rīgā, Biznesa Augstskolā

Turība norisinājās Latvijas Studentu

apvienības (LSA) 18. kongress, kurā

piedalījās Rēzeknes Augstskolas (RA)

Studējošo padomes biedri.

Kongresu atklāja LSA prezidents Edvards

Ratnieks, Latvijas zinātņu Akadēmijas

pārstāve, akadēmiķe, profesore Dr. habil.

oec. Baiba Rivža un Augstākās izglītības

padomes pārstāve, Dr., prof. Tatjana

Volkova, kā arī BAT pārstāvji: Turības

Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars

Rostovskis un BAT pašpārvaldes vadītāja

Šarlote Janoviča.

Kongresa mērķis bija jauna prezidenta

ievēlēšana. Uz amatu kandidēja trīs

personas: Undija Ancāne, Kristaps Laucis

un Mikus Dubickis. Rezultātā par jauno LSA

prezidentu tika ievēlēts Mikus Dubickis.

Lielākās diskusijas un strīdus izraisīja

jautājumi par Satūtu grozījumiem, kas

noveda pie jaunu punktu pievienošanas

vai izņemšanas no Statūtiem, kas netika

iekļauti sākotnējos un plānotajos Statūtu

labojumos, un 2013./14. gada budžeta

apstiprināšanu. Pēc plašām diskusijām

un strīdiem tika noraidīts LSA valdes

izstrādātais budžets un pieņemts jauns,

kā rezultātā tiek plānots piešķirt papildu

finansējumu (Ls 200 latu apmērā)

reģionālajām augstākās izglītības iestādēm

ceļa izdevumu segšanai.

RA vēsturnieku aktivitātes

VALĒRIJA ŠKAĻIKOVA

2.HVB

25. martā Rēzeknes Kultūras namā

notika pasākums, kas bija veltīts

PSRS okupācijas iestāžu 1949. gada

deportācijas pārcietušo Latvijas

iedzīvotāju atcerei. Pasākumā bija

sapulcējušies apmēram 50 cilvēki,

galvenokārt Rēzeknes Politiski represēto

kluba biedri un viņu tuvinieki, kuri vēlējās

uzzināt, kā mūsdienu izglītības sistēmā

jaunā paaudze iegūst zināšanas par viņu

dzīvē tik traģiskajiem notikumiem.

Rēzeknes Augstskolas (RA) akadēmiskā

bakalaura studiju programmas „Vēsture”

direktore Valda Čakša iepazīstināja

klātesošos ar Latvijas un pasaules vēstures

apguves standarta prasībām par šī temata

apguvi vidusskolās, kā arī pastāstīja par

izmantojamiem mācību līdzekļiem, kas

Latvijā tiek izdoti sadarbībā ar muzejiem,

arhīviem un mutvārdu vēstures pētniekiem,

kuri veic deportēto dzīvesstāstu

pierakstīšanu. Uz šo avotu pamata tiek

veidoti mācību uzskates līdzekļi, piemēram,

īsfilmas.

Stāstījumu par RA vēsturnieku

ieguldījumu deportāciju pētīšanā

papildināja RA HVB 2. kursa studente

Valērija Škaļikova, kura prezentēja studiju

darba ietvaros veikto savas dzimtas

deportācijās pieredzētā apkopojumu, bet V.

Čakša iepazīstināja klātesošos ar iepriekšējā

studiju gadā bakalaura darbā veikto Bērzpils

pagasta iedzīvotāju atmiņu, vēstuļu,

fotogrāfiju u.c. personīgo dokumentu

izpēti.

Atbildes uz pasākuma dalībnieku

jautājumiem sekmēja informācijas apmaiņu,

un ar Rēzeknes Politiski represēto kluba

dalībniekiem tika norunāts, ka nākamajā

studiju gadā augstskolas vēsturnieki

mutvārdu ekspedīcijas ietvaros uzsāks viņu

dzīvesstāstu apkopošanu.


4

INGA KAĻVA

SAN

Informācija sagatavota: Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļā (SAN)

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, 313.kab. Rēzekne, LV – 4601, tālr.64622881, san@ru.lv

RA radošs

RA studentu spilgtie un radošie mirkļi

Madara Krišāne

(1.EUKPB, RA Rozes titula ieguvēja):

Rozes svētki un titula „RA Roze”

iegūšana. „Jau pirmā skolas diena RA

sākās kā liels un patīkams piedzīvojums. Ar

uztraukumu, neziņu un nelielu nedrošības

sajūtu devos uz svinīgo pasākumu, lai,

izmēģinot savu veiksmi, piedalītos Rozes

svētkos. Tā man bija liela uzdrošināšanās,

jo prezentēt sevi un piedalīties dažādās

aktivitātēs pilnīgi nezināmu cilvēku

klātbūtnē, bija diezgan biedējoši.”

SAN

Viens no Lieldienu galvenajiem simboliem ir

krāsotas olas, tāpēc to tēma šogad tika apspēlēta

arī pilsētas svētku noformējumā. Noformējuma

koncepta idejas autore ir Rēzeknes Augstskolas

(RA) 3.kursa programmas „Interjera dizains”

studente Irina Drozdova.

Autore stāsta, ka krāsainā objekta nosaukums

ir „Olu lietus”, kura pamatideja ir padarīt svētkus

krāsainus un radīt pilsētas iedzīvotāju un tās ciemiņu

dvēselēs svētku noskaņu un prieka sajūtas.

Pavasara noskaņu pilsētā palīdz radīt arī košie

Irinas kursa biedrenes Kristiānas Līdakas plakāti,

kuru iedvesmas avots smelts dabā. Idejas konceptā

ir taureņu tēma. Skatoties notiekošajā apkārt,

Kristiānai ideja par taureņiem radās, pateicoties

Vada LR proklamēšanas pasākumu.

„Kā Roze vadīju augstskolā Valsts svētku

svinīgo pasākumu kopā ar kursabiedru

Artūru Voskānu. Jāatzīst, ka vadīt tik lielu

un nozīmīgu pasākumu bija liela atbildība.

Liels paldies jāsaka Sabiedrisko attiecību

nodaļas vadītājai Lolitai Kivleniecei-

Kuzņecovai, jo viņa ļoti daudz mums

palīdzēja un ieteica, kā un ko labāk darīt un

teikt.”

Dzied muzikālajā studijā „Skonai”.

„Tā kā man patīk dziedāt, tad iestāšanās

Guntras Kuzminas un Edgara Juknas

vadītajā muzikālajā studijā „Skonai” mani

ļoti priecē. Katrā nodarbībā mēs papildinām

savas zināšanas un labi pavadām laiku,

kopīgi dziedot Guntras pašsacerētās

dziesmas un izpildot horeogrāfiju.”

Santa Seržante

(1.HJZF; „Mis Rēzekne 2012”):

Vērtē konkursa „Mis un Misters

Špoģu vidusskola 2012” dalībniekus.

„Mani uzaicināja pārstāvēt augstskolu,

dodoties uz Špoģiem, kur man bija tas gods

būt žūrijas sastāvā, lai vērtētu konkursu „Mis

un Misters Špoģu vidusskola 2012”. Špoģu

vidusskolas skaistumkonkursa dalībnieki

Lieldienu „Olu lietus” Rēzeknē!

INGA KAĻVA

SAN

No 3. marta līdz 28. aprīlim televīzijas

kanālā TV3 ikviens var vērot un līdzi just

šova „Koru kari 3” dalībnieku izpildītajām

dziesmām. Latgali šajā šovā pārstāv

Rēzeknes Zaļo pakalnu koris ar vadītāju

Normundu Zušu. Starp 16 lieliskiem

un muzikāliem kora dziedātājiem ir arī

Rēzeknes Augstskolas (RA) 2011. gada

Bruņinieka titula ieguvējs – Ekonomikas

un vadības fakultātes studiju programmas

„Uzņēmējdarbības tiesības” 2. kursa

students Rolands Keišs.

Jaunietis ir atraktīvs un muzikāls –

dzied jau no mazām dienām, savas

muzikālās spējas ir pilnveidojis, gan

mācoties mūzikas skolā, gan dziedot

Baltinavas vidusskolas vokālajā

ansamblī „Vērmelīte”. Šobrīd Rolands

dzied ne tikai Rēzeknes Zaļo pakalnu

korī, bet arī – Baltinavas novada

jauktajā korī, Rēzeknes novada

vokālajā studijā „Skonai”, RA jauktajā

korī „Sonitum”. Dziedot un spēlējot

ģitāru, Rolands uzstājies dažādos

koncertos, arī RA pasākumos.

Šobrīd jaunietim ir diezgan

saspringts laiks – paralēli studijām

katru vakaru notiek kora mēģinājumi,

lai svētdienās, kad notiek šova

tiešraide, Rēzeknes Zaļo pakalnu koris

varētu parādīt labu sniegumu.

Vislabāk Rolandam atmiņā esot

palikusi pati pirmā uzstāšanās

reize, jo tad viss esot bijis vēl jauns

ilgām pēc pavasara. Taureņi asociējas ar pavasari un

pozitīvām emocijām, īpaši – ja tie ir spilgtos toņos.

Attiecīgi izvēlētas arī pavasari simbolizējošās krāsas

– uzmundrinoši zaļie toņi, dzeltenie, oranžie un

rozā. Studente apgalvo, ka mēģinājusi no taureņiem

uzburt mežģīņu rakstu – tā it kā kopā būtu savijušās

daudz pozitīvu emociju.

Svētku noformējuma ideju izstrādes procesā abām

meitenēm radošas domas atraisīt palīdzēja Izglītības

un dizaina fakultātes docētāja Diāna Apele. Par

studentu radošo ideju iedzīvināšanu dzīvē paldies

jāsaka RA sadarbības partnerim prakses organizēšanā

SIA „ZEIZE” un īpašs paldies par atraktīvā, kustīgā

objekta „Olu lietus” izgatavošanu – biedrībai

„Artistence” – Raivim Nikolajevam un Andrim

Uškānam.

un neiepazīts. Tāpat viņam ļoti patika

uzstāšanās reize kopā ar Vinetu Elksni, kad

koris izpildīja dziesmu „Dzied’ ar mani tautu

meita”.

Pēc koncertiem draugi un kursabiedri

Rolandu gan paslavē, gan labsirdīgi

pavelk uz zoba, saucot par zvaigzni. Arī

nepazīstamu cilvēku uzmanība jau esot

jūtama – portālā draugiem.lv Rolandu

bija cītīgi gatavojušies vairāk kā mēnesi,

un to varēja redzēt, ka visos priekšnesumos

ir bijis ieguldīts liels darbs.”

Piedalās Eirovīzijas nacionālajā

pusfināla atlasē. „Eirovīzijas pusfinālā

piedalījos kā bekvokāliste duetam – Lienei

Matvejai un Baibai Reinei. Izpildījām

producenta Edgara Viļuma komponēto

dziesmu „Love responder” jeb, burtiski

pārtulkojot, „Jūtu uztvērējs”. Pusfinālam

cītīgi gatavojāmies gan vokāli pie mūsu

vokālā pedagoga un grupas „Bez PVN”

aicina draudzēties nepazīstami cilvēki,

raksta vēstules, kurās izsaka komplimentus

par kora dziedājumu.

Šova laikā iegūtā pieredze esot

nenovērtējama un noderēšot turpmākajā

dzīvē. Kora dalībnieki un vadītājs esot

ļoti jautri un pozitīvi. Rolands atzīst, ka

esot patiesi liels prieks sadarboties ar šo

kolektīvu.

***

21. aprīlī starptautisko

izstāžu centrā Ķīpsalā izstādes

„Mode un tekstils 2013”

noslēgumā norisināsies

konkursa „Mis un Misters Latvija

2012” fināls. Konkursā par

tituliem cīnīsies 13 jaunieši, to

skaitā no Latgales – 6 jaunieši.

Par godpilno titulu „Misters

Latvija 2012” sacentīsies arī

divi Rēzeknes Augstskolas (RA)

studenti – Artūrs Voskāns un

Artis Salinieks.

Sieviešu dienā – 8. martā –

Rīgas klubā „El Divino” notika

vērienīgs pasākums „Atmodini

pavasari!”. Tajā varēja vērot

imidža studijas „UnaStyle” frizūru

šovu „Iedvesmas vējš”, kā arī bija

lieliska iespēja pirmo reizi redzēt

solista Gunta Rasima, gan trenējām

kustības nodarbībās pie horeogrāfes Diānas

Garančas.”

Filmējas organiskās kosmētikas

līnijai „Essential care” reklāmā. Vēl

viens pēdējā laika notikums ārpus ikdienas

ir bijis reklāmas rullīša filmēšana organiskās

kosmētikas līnijai „Essential care”. Kopš pati

lietoju tikai sertificētu dabisko kosmētiku,

vairs pat nav ienācis prātā atgriezties

pie stiprās koncentrācijas ķīmiskās matu

kosmētikas. Ļoti patika piedalīties šajā

projektā un reklamēt šo kosmētiku tieši

tādēļ, ka pati esmu šīs kosmētikas tipa

piekritēja, kā arī tas, ka „Essential care”

pārstāvji aktīvi iesaistās skaistumkonkursu

norisē, sponsorē tos un vērtē, tajā skaitā arī

skaistumkonkursu „Mis un Misters Rēzekne

2012”, kurā es pati nu jau esmu laureāte.”

skaistumkonkursa „Mis un Misters Latvija

2012” finālistus. Jāpiebilst, ka šajā gadā

konkurss notiks jau 25. reizi.

RA studenti: šovā un dzīvĒ

Artūrs Voskāns RA Ekonomikas

un vadības fakultātes 1. kursā studē

uzņēmējdarbību – komercpakalpojumu

vadību. Skaistumkonkursā „Mis un Misters

Rēzekne 2012” Artūrs ieguva titulu

„Misters Fitness 2012”. Brīvo laiku pavada,

skandinot dziesmas vokālajā studijā

„Skonai”. Interesē tuvcīņas māksla, fiziskie

treniņi un viss militārais. Artūrs ir jaunsargs

un zemessargs, kā arī savas Tēvzemes

patriots. Pēc augstskolas absolvēšanas viņš

plāno iestāties Nacionālajā aizsardzības

akadēmijā.

Artis Salinieks studē RA studiju

programmas „Vides aizsardzība” 1. kursā.

Skaistumkonkursu pasaule Artim nav sveša

– viņš ir titula „Misters Rēzekne 2012”

ieguvējs. Brīvajā laikā jaunietim patīk

slidot un apmeklēt trenažieru zāli, kā arī

viņš ir atsācis trenēties ārmreslingā (roku

laušanā). Cenšas apgūt jaunu teritoriju –

virtuvi – īsāk sakot, mācās gatavot ēst.

Artis ir par veselīgu dzīvesveidu un vides

aizsardzību. Viņš vēlas, lai šīs divas lietas

kļūtu par katra cilvēka ikdienu.

Par to, kā RA studenti gatavojas konkursa

„Mis un Misters Latvija 2012” finālam –

lasiet mājaslapā www.ru.lv.

Atbildīgie par avīzes materiālu: RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Avīzes makets, foto: Māris Justs

More magazines by this user
Similar magazines