2005.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

kase.gov.lv

2005.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

Nodrošinot iepriekšminēto programmatūru darbību, nomainīta morāli un tehniski nolietojusies datortehnika, šim

mērķim izlietojot 165 141 latu.

Pamatbudžeta apakšprogrammas “Budžeta izpilde” naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām ir 468 798 lati. Šo

summu veido ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saņemti virs plāna vairāku gadu garumā.

9.tabula Valsts pamatbudžeta finanséjums un tå izlietojums pamatbudžeta apakšprogrammai “Valsts paråda vadîba” (LVL)

Nr.

p.k.

Finanßu lîdzek¬i

Iepriekšéjå gadå

(faktiskå izpilde)

apstiprinåts likumå

Pårskata gadå

faktiskå izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopå): 49 500 000 50 600 000 50 600 000

1.1. dotåcijas 49 500 000 50 600 000 50 600 000

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieñémumi – – –

1.3. årvalstu finanšu palîdzîba – – –

2. Izdevumi (kopå): 48 438 884 50 600 000 50 158 633

2.1. uzturéšanas izdevumi (kopå): 48 438 884 50 600 000 50 158 633

2.1.1. subsîdijas un dotåcijas, tai skaitå iemaksas starptautiskajås organizåcijås – – –

2.1.2. påréjie uzturéšanas izdevumi 48 438 884 50 600 000 50 158 633

2.2. izdevumi kapitålieguldîjumiem – – –

Avots: Valsts kase

Ņemot vērā valsts budžeta izpildi 2005.gada sākumā, kas radīja uz laiku brīvo valsts budžeta līdzekļu lielu apjomu,

iepriekšplānotais aizņemšanās apjoms samazināts. Vienlaicīgi samazināti arī sākotnēji plānotie valsts parāda

apkalpošanas izdevumi. Apakšprogrammas “Valsts parāda vadība” ietvaros veikti procentu maksājumi par valsts

aizņēmumiem, valsts emitēto vērtspapīru procentu un valsts emitēto obligāciju kuponu maksājumi, kā arī maksājumi,

kas saistīti ar valsts parāda vadību (t.sk. maksa par valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru reģistrāciju un glabāšanu

Latvijas Centrālajā depozitārijā, kā arī to iekļaušanu Rīgas Fondu biržas oficiālajā sarakstā), juridiskajiem, audita,

reitinga aģentūru un citiem ar valsts parāda vadību saistītiem pakalpojumiem. Veikti maksājumi bankām par kontu

apkalpošanu un maksājumi par depozītu no citu līmeņu budžetiem un speciālo budžetu kontu atlikumiem.

10.tabula Valsts pamatbudžeta finanséjums un tå izlietojums pamatbudžeta programmai “Iemaksas starptautiskajås organizåcijås” (LVL)

Nr.

p.k.

Finanßu lîdzek¬i

Iepriekšéjå gadå

(faktiskå izpilde)

apstiprinåts likumå

Pårskata gadå

faktiskå izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopå): 5 910 000 2 475 000 2 475 000

1.1. dotåcijas 5 910 000 2 475 000 2 475 000

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieñémumi – – –

1.3. årvalstu finanšu palîdzîba – – –

2. Izdevumi (kopå): 5 408 385 2 475 000 1 713 638

2.1. uzturéšanas izdevumi (kopå): 5 408 385 2 475 000 1 713 638

48

More magazines by this user
Similar magazines