2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

kase.gov.lv

2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

Saturs

Valsts kases pārvaldnieka ziņojums 4

Atskats Valsts kases vēsturē 5

Valsts kases darbības stratēģija 6

Valsts kases juridiskais statuss un struktūra 8

Valsts kases darbība 2007.gadā:

1. Valsts budžeta izpilde 10

1.1. 2007.gada valsts budžeta izpildes organizēšana 10

1.2. Grāmatvedības uzskaite un pārskati 11

1.3. Elektronisko pakalpojumu attīstība 12

1.4. Valsts kases norēķinu centru sniegto pakalpojumu attīstības koncepcija 14

2. Valsts parāda, naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība 15

2.1. Valsts parāda vadības stratēģija 16

2.2. Valsts parāda izmaiņas 2007.gadā 16

2.3. Valsts iekšējais parāds 17

2.4. Valsts ārējais parāds 17

2.5. Valsts aizņēmumu vadība 18

2.6. Valsts parāda portfeļa vadība 19

2.7. Valsts aizdevumi 19

2.8. Valsts izsniegtie galvojumi 19

2.9. Likviditātes vadība 20

2.10. Publiskās-privātās partnerības veicināšana 21

3. ES politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācija 22

3.1. Maksājumu iestādes funkcija 22

3.2. Sertifikācijas iestādes funkcija 2007.-2013.gada plānošanas periodā 24

4. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldība 25

5. Valsts kases kā valsts pārvaldes iestādes pārvaldība 26

5.1. Valsts kases finansējums un tā izlietojums 26

5.2. Personāls un personāla vadība 30

5.3. Kvalitātes un risku vadība 31

5.4. Iekšējās kontroles sistēma 31

5.5. Informācijas tehnoloģiju attīstība 32

Komunikācija ar sabiedrību 33

Valsts kases 2008.gada attīstības prioritātes 34

More magazines by this user
Similar magazines