PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

dēļ un skolēnu atšķirīgo iepriekšējo zināšanu līmeņa dēļ, daļai skolēnu ir problēmas sasniegt

paredzētos mērķus un uzdevumus.

Analizējot iepriekšējā mācību gada veiksmes un neveiksmes, lai uzlabotu mācību

rezultātus, tiek pilnveidoti un veiktas korekcijas jau esošiem mācību un metodiskiem

materiāliem. Pēc vajadzības veidoti jauni materiāli.

Mācību stundu norise tiek reģistrēta klases žurnālos, atbilstoši prasībām, kas tiek

uzraudzīta.

Ņemot vērā skolēnu atšķirīgo iepriekšējo sagatavotības līmeni un vecumu atšķirību, kā

arī laiku mācību pārtraukumā pēc iepriekšējām mācībām, stundās tiek piedāvāti diferencēti

uzdevumi. Neklātienes vidusskolā mājas darbu apjoms ir liels, jo daļa mācību vielas skolēniem

jāapgūst patstāvīgi pēc skolotāju norādījumiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, piemēram,

radošie darbi, pārspriedumi, analīzes materiālu gatavošana, pētnieciskā darbība, prezentācijas

materiālu veidošana.

Skolotāju stāstījums un skaidrojums mācību stundās ir mērķtiecīgs un saprotams,

piemērots attiecīgā mācību priekšmeta tēmai un atbilstošs skolēnu vecumam un kopējām klases

īpatnībām. Skolotāji mācību procesā balstās arī uz skolēnu praktisko un dzīves pieredzi, rosina

visus iesaistīties diskusijā, izteikt savu viedokli un uzklausīt citu skolēnu viedokli. Skolotāji

mudina skolēnus domāt, analizēt, secināt. Mācību priekšmetu programmu veiksmīgai īstenošanai

tādējādi tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.

Skolas darbības stiprās puses:

mācību procesā tiek lietotas daudzveidīgas mācību metodes un metodiskie paņēmieni;

skolotāji prasmīgi motivē skolēnus darbam;

dabaszinību skolotāji ir piedalījušies jaunā standarta aprobācijā;

skolotāji mācību metodes izvēlas atbilstoši ikdienas pārbaudes darbu, testu un eksāmenu

rezultātiem;

klases telpas iekārtojums un skolotāju tālākizglītība dod iespēju izmantot jaunākās

tehnoloģijas un mācīšanas metodes;

skolotāji uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokļus;

skolotāji izmanto atbilstošas mācību metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības

mācību procesā;

izveidots skolas individuālā darba ar skolēnu (konsultāciju) grafiks;

skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas;

skolotāji pielieto moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

10

More magazines by this user
Similar magazines