PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

Skolēniem ir iespējas paēst siltas pusdienas bāzes skolas ēdnīcā, kā arī kafejnīcā, kas

darbojas bāzes skolā.

Skolas darbības stiprās puses:

skolai un konsultāciju punktiem ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, visi tos ievēro

un nav to pārkāpumu;

skolai laba sadarbība ar Aizputes novada psihologu;

pastiprināta uzmanība tiek pievērsta skolēnu adaptācijas procesam;

bāzes skola organizē tikšanos (Neklātienes vidusskolas skolēni aicināti piedalīties),

pārrunas ar kārtībsargājošo institūciju pārstāvjiem;

bāzes skolās pieejama medicīnas māsas palīdzība, iekārtots medicīnas kabinets;

saskarsmē ar skolēniem skolotāji vienmēr ir taktiski un iejūtīgi, pozitīva sadarbības vide;

skolā tiek celta viņu pašapziņa;

skola sadarbojas ar novada sociālajiem dienestiem skolēnu sociālo problēmu risināšanā;

mācību nodarbības notiek skolā, kura uzvarējusi konkursā „Droša skola 2011” (piedalījās

arī Neklātienes vidusskolas skolēni);

ir iespēja izmantot bāzes skolu transporta pakalpojumus.

Tālākās attīstības vajadzības:

Veikt atkārtotas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodarbības, kā arī apmācības

bīstamās un ārkārtas situācijās.

Jomas vērtējums: IV līmenis – ļoti labi

4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ

Klašu audzinātāju audzināšanas programmas aptver tēmu loku atbilstoši realizējamajai

izglītības programmai. Ņemot vērā valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, skolēnu

vajadzības un vecumposma īpatnības, tiek izstrādāti klases audzinātāja stundu plāni, kurā

iekļautas tēmas par saskarsmes kultūru, sevis izpēti un iepazīšanu, par karjeras izglītību, veselīga

dzīves veida pamati, tikumiskās vērtības un īpašības, pilsoņa tiesības un pienākumi u.c.

Skolēniem ir iespējas pārrunāt sev interesējošus jautājumus ar skolas administrāciju,

konsultāciju punktu vadītājiem, skolotājiem.

Ikviens skolēns var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai. Ir izstrādāti

iekšējās kārtības noteikumi skolēniem gan visai Neklātienes vidusskolai, gan atsevišķi katram

konsultāciju punktam. Noteikumi pieejami atsevišķā stendā konsultāciju punktos, tie katrā

18

More magazines by this user
Similar magazines