PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

4.3. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ

Skolēnus ar karjeras izglītības tēmām iepazīstina klases audzināšanas stundās. Karjeras

izglītības jautājumi tiek iekļauti priekšmetu skolotāji mācību stundās, sniedzot norādes par

informācijas avotiem.

Skola divreiz gadā pilsētas un reģiona laikrakstā sniedz informāciju par skolā

piedāvātajām izglītības programmām.

Skolās, kurās notiek mācības, regulāri tiek izvietota informācija par dažādu izglītības

iestāžu atvērto durvju dienām, par karjeras izvēles iespējām. Aizputes novadā strādā karjeras

konsultants, kurš rīko regulāras tikšanās ar dažādu skolu un augstskolu pārstāvjiem, kuri

iepazīstina, ko īsti piedāvā attiecīgā skola, augstskola.

Daļa skolēnu jau ir beiguši profesionālās skolas, ieguvuši kvalifikāciju un strādā.

Neklātienes vidusskolā viņi mācās pēc sava un darba devēju mudinājuma iegūt vispārējo vidējo

izglītību un turpināt darbu. Daļa skolēnu ir ieguvuši pamatizglītību un strādā. Arī šiem skolēniem

(lielākai daļai) ir mērķis iegūt vispārējo vidējo izglītību un turpināt strādāt. Skolēni tiek mudināti

iegūt augstāko izglītību. Daļa arī plāno tālāk izglītoties augstskolās. No 2008./2009., 2009./2010.

un 2010./2011. mācību gada absolventiem 12 ir iestājušies augstskolās, kurās sekmīgi studē.

Skola piedāvā skolēniem dažādas iespējas iegūt informāciju par karjeras izglītības jautājumiem.

Bāzes skolas bibliotēkā ir pieejama daudzveidīga un vispusīga informācija par profesionālās un

augstākās izglītības programmu izvēles iespējām, tajā skaitā e- formā. Konsultāciju punkta

vadītājas skolēniem sniedz konsultācijas tālākās karjeras izvēlē gan audzināšanas stundās, gan

individuāli. Skolēni, kuri plāno tālākās izglītības iespējas, katru gadu tiek mudināti apmeklēt

Rīgā izstādi „Skola”. Skolēniem tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Skolas darbības stiprās puses:

skolēni, kuri paralēli mācībām neklātienē apgūst arī profesiju, iziet kvalifikācijas praksi

izvēlētajā profesijā;

ir pieejams karjeras konsultants.

Tālākās attīstības vajadzības:

paplašināt iespējas sniegt skolēniem nepieciešamo atbalstu karjeras izvēles jautājumos;

veicināt sadarbību ar bijušajiem absolventiem, dalīties pieredzē karjeras izvēlē;

aicināt apmeklēt dažādās pilsētās organizētās Karjeras dienas;

padziļināti pētīt darba tirgus piedāvājumu.

Jomas vērtējums: III līmenis – labi

20

More magazines by this user
Similar magazines