PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

visu skolotāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas darba līgumos, ar

darbinieku saskaņots amatu aprakstos;

atbalsts un metodiska palīdzību pedagogiem par aktualitātēm un profesionālās pilnveides

pasākumiem.

Tālākās attīstības vajadzības:

turpināt darbu pie izglītības iestādes darba organizēšanas un plānošanas, izvērtējot to, un

pēc vajadzības veikt uzlabojumu.

Jomas vērtējums: IV līmenis – ļoti labi

7. 3. IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM

Direktore sadarbojas ar bāzes skolu direktoriem, Aizputes novada Domi un citām

iestādēm pamatdarba jautājumos. Skolas vadība rūpējas par skolas tēlu sabiedrībā, rosinot

publikācijas reģiona un vietējo pašvaldību presē. Konsultāciju punktu vadītāji strādā ciešā

mijiedarbībā ar bāzes skolu direktoriem, nepieciešamības gadījumā piesaista pagastu bāriņtiesu

darbiniekus.

Skola sadarbojas ar citām Latvijas vakara un neklātienes vidusskolām. 2010.gadā

direktore un konsultācijas punkta vadītāja piedalījās Ventspils vakara vidusskolās pieredzes

apmaiņā par vakara un neklātienes vidusskolu darbu, jaunākajām ievirzēm un problēmām.

2008.gadā direktore piedalījās visas Latvijas vakara un neklātienes vidusskolu direktoru un to

vietnieku divu dienu pieredzes apmaiņā Tallinā, Tallinas vakara un neklātienes vidusskolā un

iepazinās ar neklātienes izglītību Igaunijā.

Skola regulāri sadarbojas ar izglītības iestādes dibinātāju gan budžeta veidošanā, gan

izglītības iestādes darbības nodrošināšanā. Skolotāji piedalījušies gan ESF projektā

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot 2., 3. un 4.

kvalitātes pakāpi, gan ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai

prioritārajos mācību priekšmetos” (Vien. Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./IPIA/VIAA/002), gan

ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu

kompetences paaugstināšana.” Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekti „Pavāru

aroda izglītojamo prakse Vācijā”, „Galdnieku un automehāniķu aroda izglītojamo prakse

Vācijā”.

32

More magazines by this user
Similar magazines