PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

1. Pamatjoma MĀCĪBU SATURS

1.1. SKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Skolā ir licencētas 2 izglītības programmas:

23011113 – pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma;

31011013 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības

iestādes mērķiem un uzdevumiem, un ir kvalitatīvs izglītības iestādes izglītojošo darbību

reglamentējošs dokuments.

Programmas ir licencētas un saskaņotas ar izglītības iestādes dibinātāju. Mācību plāns

atbilst licencētajām izglītības programmām. Katras klases audzinātāja īstenotais audzināšanas

darba plāns atbilst licencētājām programmām.

Atbilstoši licencētajām programmām katrā konsultāciju punktā ir izveidots un direktores

apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Attiecīgajā konsultāciju punkta stundu saraksts

ir izvietots pie ziņojuma stenda, kā arī ir pieejams e-vidē. Par izmaiņām stundu sarakstā skolēni

un skolotāji tiek savlaicīgi informēti, izliekot informāciju stendā vai izsūtot e- pastu.

Izglītības programmas īstenošanai ir nodrošināta mācību literatūra un mācību līdzekļi.

Skolotāji pārzina savu mācāmo priekšmetu standartus, izvirza noteiktas prasības mācību

stundās, lai sekmīgi tos realizētu. Skolotāji izvēlas piemērotas mācību metodes un mācību

līdzekļus. Skolotāji strādā atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, saprotot, ka, realizējot standartus,

jāpilnveido zināmās mācību metodes un līdzekļus, kā arī jāiepazīst un jāapgūst jaunas. Skolotāji

pārrunā savstarpēji jaunākās mācīšanas un mācīšanās metodes, dalās pieredzē, to atzīst 100%

visi anketētie skolotāji.

Skolotāji katram mācību priekšmetam izvēlas Izglītības satura un eksaminācijas centra

apstiprinātas programmas un izstrādā pēc tām tematiskos plānus, lai īstenotu standarta prasības.

Tematiskie plāni tiek saskaņoti ar konsultāciju punktu vadītājiem un tos apstiprina skolas

direktore.

Skolotāji plāno mācību saturu atbilstoši pēctecīguma principam, iekļaujot dažādu tēmu

apguvi, paredzamo rezultātu, apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaņas, vērtēšanas formas un

metodiskos paņēmienus. Izplānots obligāto ieskaišu saturs, to termiņi. Nepieciešamības

gadījumā tematiskajos plānos tiek veiktas korekcijas.

Plānojot darbu, skolotāji paredz atbilstoši daudzveidīgu mācīšanas un mācīšanās

procesu, kurā tiek ņemta vērā audzēkņu vajadzības un intereses. Ir izstrādāts individuālo

konsultāciju grafiks.

8

More magazines by this user
Similar magazines