Konkursi2.pdf - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

Konkursi2.pdf - Aizputes Novads

1. Izsludina pieteikšanos par informatīvajiem un veicināšanas

pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū

un trešo valstu tirgos

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka 2013.gadā divās kārtās tiek izsludināta programmu

pieteikumu iesniegšana par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz

lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos līdz 2013.gada

15.aprīlim un līdz 2013.gada 30.septembrim.

Programmas var iesniegt: Latvijā reģistrētas nozari pārstāvošas biedrības,

nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai ražotāju

grupas.

Zemkopības ministrija 2013.gadam ir noteikusi:

Atbalstāmie produkti un tēmas iekšējā tirgus programmāmSvaigi augļi un dārzeņi

Pārstrādāti augļi un dārzeņi

Šķiedras lini

Sēklu eļļas

Piens un piena produkti

Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, kas ražota saskaņā ar Kopienas vai

nacionālās kvalitātes shēmu

Pārtikas olu marķēšana

Medus un biškopības produkti

Bioloģiska lauksaimniecība saskaņā ar Regulu (EEK) Nr.2092/91 un produkti,

kas reģistrēti saskaņā ar minēto regulu

Mājputnu gaļa.

Atbalstāmie produkti un tēmas programmām trešajās valstīs


Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu un cūkas gaļa, šīs gaļas izstrādājumi

Īpašas kvalitātes mājputnu gaļa

Piena produkti

Stiprie alkoholiskie dzērieni ar ģeogrāfiskas izcelsmes norādi vai reģistrētu

tradicionālo apzīmējumu

Svaigi un pārstrādāti augļi un dārzeņi

Labības un rīsu pārstrādes produkti

Šķiedras lini

Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti saskaņā ar Padomes Regulu (EK)

Nr.2092/91.

Atbalstāmie mērķa tirgi programmām trešajās valstīs
Dienvidāfrika

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Austrālija


Bosnija un Hercegovina

Ķīna

Dienvidkoreja

Horvātija

Indija

Japāna

Kosova

Melnkalne

Norvēģija

Jaunzēlande

Krievija

Serbija

Šveice

Turcija

Ukraina

Ziemeļāfrika

Ziemeļamerika

Latīņamerika

Dienvidaustrumāzija

Tuvie un Vidējie Austrumi

Programmas jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Tirgus kopējās organizācijas

departamentā Republikas laukumā 2, Rīgā, 1017.kabinetā (tālr. 67027898, 67027888).

Pieteikuma forma un papildu informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

2.Izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 8.februāra līdz 11.martam

notiks projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumā

“Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un

pielāgošanu”.

Pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 LVL latu šādā sadalījumā: valsts SIA

"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" atvēlēti 1 400 000 LVL, pārējiem

atbalsta pretendentiem (fiziskas vai juridiskas personas, pašvaldības) - 1 600 000

LVL.

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai gan meža,

gan lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Savukārt jaunu meliorācijas sistēmu

būvniecība tiek atbalstīta, ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē.

Pasākumā iespējams īstenot projektu, kurā plānots veikt vairāku īpašnieku

meliorācijas sistēmu būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, pamatojoties uz

noslēgtu līgumu starp kopprojekta dalībniekiem. Nepieciešamo dokumentāciju

iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai

tiesiskajiem valdītājiem.


LAD vērš uzmanību uz to, ka projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir 18

mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu

apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai

centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā. Projekti iesniedzami arī elektroniski

(atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

Sīkāka informācija pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā

Lauku attīstība.

3. Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz

27.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu

veidošanai.

Īstermiņa sadarbība:

finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,

maksimālā projekta summa ir € 25 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no

kopējiem projekta izdevumiem,

pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie

30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,

labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda

beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla

darbībai.

Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas, kas darbojas mākslas un

kultūras jomā.

Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai

Baltijas valstīm.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-offunding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/network-funding

Projektu atlases kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-offunding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās elektroniski līdz 27.februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:

http://applications.kknord.org/user/register.php

Kontaktpersona Latvijā:

Ginta Tropa

Kultūras padomniece

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Tel. +371 67820055

Fax +371 67213233

ginta@norden.lv


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku

rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku

un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu

inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

4. Izsludināts atklāts projektu konkurss jauniešu centru

labiekārtošanas un to darbības nodrošināšanas atbalstam.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts

jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot

jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu

veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi

nodrošināt pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus

apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot

jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi

jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.

Projekta iesniedzējs – pašvaldība.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums – 84 000 LVL apjomā. Viena pieteiktā

projekta finansējuma apmērs no IZM nedrīkst būt mazāks par 1 800 LVL un lielāks

par 4 200 LVL.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš - 2013. gada 8. marts.

Kontaktpersona - Evija Čudare, IZM Sporta un jaunatnes departamenta pārvaldes

vecākā referente, tālrunis 67047981, e-pasts: evija.cudare@izm.gov.lv

Plašāka informācija par projektu konkursu pieejama IZM mājaslapā.

5. Izsludināti projektu konkursi ES programmas "Eiropa

pilsoņiem" ietvaros.

Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros 2013.gadā

projekta pieteikumus tiek aicinātas iesniegt pašvaldības un valsts iestādes,

nevalstiskās organizācijas un citas bezpeļņas organizācijas.

ES programma „Eiropa Pilsoņiem” (2007-2013) sekmē šādus vispārējos mērķus:

1. dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien

saliedētāku Eiropu, kas ir demokrātiska, vērsta uz pasauli, un kuru vieno un

bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi izkopjot Eiropas Savienības

pilsonisko apziņu;

2. izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un

kultūra;

3. iedzīvotāju vidū veicināt Eiropas Savienības piederības izjūtu;


4. sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot

un cildinot kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot

starpkultūru dialogu.

Tuvākie projektu iesniegšanas termiņi ES programmā „Eiropa pilsoņiem” 2013.gadā:

ES programmas "Eiropa

pilsoņiem" atbalsta aktivitātes

1.darbība AKTĪVI

IEDZĪVOTĀJI EIROPAI

1.pasākums PAŠVALDĪBU

SADRAUDZĪBA

Projekta

iesniegšanas

termiņš

Projekta realizācijas

laiks vai tā uzsākšana

1.1.apakšpasākums "Sadraudzības

pašvaldību iedzīvotāju tikšanās"

1.2.apakšpasākums "Sadraudzības

pašvaldību tīklojumi"

03.06.2013. 01.10.2013. – 30.06.2014.

02.09.2013. 01.01.2014. – 01.09.2014.

02.09.2013. 01.01.2014. – 30.05.2014.

2.pasākums IEDZĪVOTĀJU

PROJEKTI UN ATBALSTA

PASĀKUMI

2.1.apakšpasākums "Iedzīvotāju

projekti"

2.2.apakšpasākums "Atbalsta

pasākumi"

4.darbība AKTĪVI EIROPAS

PIEMIŅAS PASĀKUMI

03.06.2013. 01.12.2013. – 31.05.2014.

03.06.2013. 01.12.2013. – 31.05.2014.

03.06.2013. 01.12.2013. – 31.05.2014.

Ievērībai! Projekta pieteikumu var iesniegt līdz noteiktā iesniegšanas termiņa plkst.

12:00 (pēc Briseles laika).

Konsultācijas par projektu pieteikumu izstrādi ES programmas "Eiropa pilsoņiem"

ietvaros var saņemt Eiropas Savienības kultūras kontaktpunktā Latvijā - Andrejs

Lukins, tālrunis 67330289, e-pasts: andrejs.lukins@km.gov.lv. Plašāka informācija

pieejama Eiropas Savienības kultūras kontaktpunktā Latvijā mājas lapā:

www.kkplatvija.lv sadaļā "ES programma Eiropa pilsoņiem (2007-2013)".

Pieteikuma veidlapa ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras

izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php

6. Izsludina atklātu projektu konkursu Eiropas Atgriešanās fonda

ietvaros


Iekšlietu ministrija izsludina atklātu projektu konkursu Eiropas Atgriešanās

fonda 2012.gada programmas ietvaros.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda programmas finansējumu ir paredzēts organizēt

atgriežamo personu brīvprātīgu atgriešanos, organizēt atgriežamo personu

reintegrācijas pasākumus, kā arī sagatavot un izplatīt metodiskos un informatīvos

materiālus brīvprātīgās atgriešanās jomā.

Pretendēt uz Fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tieša vai

pastarpināta valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde

vai privāto tiesību juridiska persona, kā arī starptautiska organizācija, kas darbojas

Fonda atbalstāmajās jomās.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 145 000 EUR jeb 101 906

LVL. Fonda finansējums ir līdz 75% un valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 25%

no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs.

Projekta iesniegums jāiesniedz Iekšlietu ministrijā (adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2,

Rīga, LV-1026) pa pastu vai personīgi (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30,

517.kabinetā), vai kā elektroniski parakstīts dokuments (e-pasta adrese: solidkonkurss@iem.gov.lv)

līdz š.g. 28.februārim.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu jānosūta Iekšlietu ministrijai uz

elektroniskā pasta adresi solid-konkurss@iem.gov.lv ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms

fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iekšlietu ministrijas kontaktpersona:

Zigurds Bušs

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta

Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas

Vecākais referents

tel. 67219110

Informācija par iepriekšējos gados apstiprinātajiem projektiem ir pieejama Iekšlietu

ministrijas mājaslapā.

Konkursa nolikums un citi dokumenti ir pieejami Iekšlietu ministrijas mājaslapā.

More magazines by this user
Similar magazines