18.02.2015 Views

Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana 2010.gadā - Latvijas ...

Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana 2010.gadā - Latvijas ...

Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana 2010.gadā - Latvijas ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2011.gada 26.janvārī

Edgars Vorslovs

LNS Sociālā darba struktūras vadītājs


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

LNS, iesaistot tās dibinātās kapitālsabiedrības, no

2010.gada 1.janvāra veic Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. 1 daļā noteiktos

tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus - sniedz

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes

invalīdiem un nodrošina likuma 25.panta pirmajā

daļā minētās personas ar tehniskajiem

palīglīdzekļiem - surdotehniku un Labklājības

ministrija atbilstoši valsts budžeta iespējām paredz

līdzekļus deleģēto uzdevumu izpildei un pārrauga šo

uzdevumu izpildi.


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Valsts pārvaldes deleģētie uzdevumi tiek veikti vadoties pēc :

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma;

• Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr.1472

„Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas

Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas

pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus –

tiflotehniku un surdotehniku”;

• Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr.

1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”;

• Ministru kabineta 2003. gada 03.jūnijanoteikumiem Nr.291

“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”;

• Labklājības ministrijas un LNS 2009.gada 18.decembra valsts

pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līguma Nr.0701/28-2009.


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Surdotehnikas

nodrošināšanai, LVL

Piešķirtais finansējums 20010.gadā :

Sociālās

rehabilitācijas

pakalpojumu

nodrošināšanai,

LVL

Administrēšanas

izmaksām, LVL

252 500,00 123 088,00 33 559,00

Kopējais finansējums valsts deleģēto uzdevumu

nodrošināšanai sastādīja LVL 409 147,00.


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanā iesaistītās

LNS kapitālsabiedrības:

a) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā:

• SIA “LNS Komunikācijas centrs”;

• SIA “LNS Zīmju valodas centrs”;

• SIA “LNS Kultūras centrs “Rītausma””

b) Surdotehnikas nodrošināšanā:

• SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Publiskā iepirkumu procedūrā dzirdes aparātu

nodrošināšanā bērniem iesaistīti:

• SIA “Veselības centrs “Biķernieki” Dzirdes centrs;

• Biedrība „Latvijas Vājdzirdīgo Asociācija”.


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanā iesaistītie LNS un

kapitālsabiedrību speciālisti:

• 4 cilvēku administratīvais personāls ( LNS prezidents, SD

struktūras vadītājs, grāmatvedis, lietvedības sekretārs);

• 4 sociālie darbinieki;

• 12 zīmju valodas tulki;

• 8 sociālie rehabilitētāji;

• 3 psihologi;

• 2 zīmju valodas pasniedzēji;

• 1 saskarsmes un radošās pašizteiksmes nodarbību vadītājs;

• 8 surdotehnikas nodrošinājumā iesaistītie speciālisti (5

ārsti otolaringologi, 2 akustiķi, 1 individuālo ieliktņu izgatavošanas

speciālists).


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms:

• 1382 personas pieprasījušas sociālās rehabilitācijas

pakalpojumus;

Pakalpojums Saņēmēju skaits Pakalpojumu skaits Apjoms stundās

Zīmju valodas tulka un

komunikācijas

pakalpojumi

Zīmju valodas lietošanas

apmācība

Saskarsmes un radošās

pašizteiksmes iemaņu

apguve

Psiholoģiskās

adaptācijas treniņi

Palīdzība un atbalsts

klienta sociālo problēmu

risināšanā

732 5773 2 952

16 535 1 200

33 428 214

64 220 585

834 4574 3 483


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Tehniskais palīglīdzeklis Izsniegti 2010.gadā Rinda uz 01.01.2011

Dzirdes aparāts 1 498 3 057

Laikrādis ar vibrozvanu 67 29

Gaismas indikators 46 21

Savienotājvienības radio un

televīzijas uztvērējiem

5 10

KOPĀ 1 616 3 117


Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšana

Sniegto pakalpojumu uzskaite:

• elektroniski – datu bāzē “Aukla” uz servera;

• izveidojot klientu lietas papīra formātā.


Paldies par uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!