Fasazu renovacija_lemums - Rundāles pils

rundale.net

Fasazu renovacija_lemums - Rundāles pils

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

RUNDĀLES PILS MUZEJS

Reģ. Nr. 90000045601

_____________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921, tālr.: 63962274, fakss: 63922274,

e -pasts: rundale@rundale.net, www.rundale.net

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

Rundāles novada Rundāles pagastā

24.09.2013. Nr. 1.1.-18/574

1. Iepirkuma priekšmets – „Rundāles pils kompleksa ēkas Nr. 2 un Nr. 3 vienkāršota

renovācija” (identifikācijas Nr. RPM 2013/8)

2. Saņemto piedāvājumu skaits – 2

3. Lēmuma pieņemšanas datums – 23.09.2013.

4. Informācija par lēmumu: iepirkums izbeigts bez rezultātiem sakarā ar to, ka neviens

no pretendentiem neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

J. Druviņa

Okmane 63962274


Latvijas Republikas Kultūras ministrija

RUNDĀLES PILS MUZEJS

Reģ. Nr. 90000045601

_____________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921, tālr.: 63962274, fakss: 63922274,

e -pasts: rundale@rundale.net, www.rundale.net

Iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS

Rundāles novada Rundāles pagastā

2013. gada 23. septembrī Nr. 30

Sēdē piedalās komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Rundāles pils muzeja direktora

02.01.2012. rīkojumu Nr. 2-V «Par iepirkuma komisiju un iepirkumu organizēšanu», šādā

sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja: Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja J. Druviņa;

komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Parka nodaļas vadītājs A. Gailītis;

komisijas locekļi: Pils ansambļa nodaļas vadītāja L. Lancmane,

galvenā speciāliste par zinātnisko literatūru I. Ārmane,

speciālists par darba aizsardzību un ugunsdrošību J. Rauda;

komisijas sekretāre: Dokumentu pārvaldības nodaļas galvenā speciāliste S. Okmane.

Sēde sākas plkst. 13.00.

Darba kārtībā:

Iepirkumā „Rundāles pils kompleksa ēkas Nr. 2 un Nr. 3 fasādes vienkāršota

renovācija” (identifikācijas Nr. RPM 2013/8) iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu un iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma

nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta SIA „Ošukalns celtniecība” piedāvātā kopējā līgumcena – LVL 40343,46 bez

PVN. Izvērtējot pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, komisija konstatē

neatbilstību nolikuma 7.7. punktam, kurā noteikts, ka pretendenta piedāvātajam būvdarbu

vadītājam nepieciešams būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un restaurācijas darbu

vadīšanā. Gan SIA „Ošukalns celtniecība” piedāvājumā sniegtā informācija, gan arī

Būvkomersantu reģistrā internetā pieejamā informācija liecina, ka pretendenta piedāvātajam

būvdarbu vadītājam ir tikai būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, kura kopija arī

pievienota piedāvājumam, taču nav sertifikāta restaurācijas darbu vadīšanā. Iesniegtajā

piedāvājumā nav informācijas, ka līguma izpildē bez minētā būvdarbu vadītāja tiks iesaistīts

kāds cits speciālists, kuram šāds sertifikāts ir. Komisija vienojas noraidīt pretendentu sakarā ar

to, ka tas neatbilst iepirkuma nolikuma 7.7. punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

Pretendenta SIA „PRO FORMA” piedāvātā kopējā līgumcena – LVL 39034,02 bez PVN.

Izskatot pretendenta iesniegtos kvalifikācijas dokumentus, komisija konstatē neatbilstību

nolikuma 7.5. punktam, kurā noteikts, ka pretendenta kopējam finanšu (neto) apgrozījumam

iepriekšējos 2 (divos) gados (2011, 2012) katrā gadā vismaz trīs reizes jāpārsniedz piedāvātā

līgumcena, t.i., tas nedrīkst būt mazāks par LVL 117102,06 (3 x LVL 39034,02). Pretendenta

iesniegtie uzņēmuma gada pārskati liecina, ka 2012. gadā pretendenta neto apgrozījums bija

LVL 205212,00, taču 2011. gadā – tikai LVL 85012,00, kas neatbilst izvirzītajai prasībai.

Pretendents iesniedzis arī apakšuzņēmēja SIA „RGV” uzņēmuma gada pārskatus, kuri liecina, ka


tā neto apgrozījums 2012. gadā bija LVL 122059,00, savukārt 2011. gadā – LVL 139072,00.

Komisija secina, ka, lai apliecinātu savu atbilstību prasībai, kas izvirzīta pretendenta

finansiālajam stāvoklim, SIA „PRO FORMA” balstās uz apakšuzņēmēja iespējām.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta 3. daļu piegādātājs var balstīties uz citu

uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību

konkrētā līguma izpildei. Ņemot vērā iepriekšminēto likuma normu, iepirkuma nolikuma

7.9. punktā noteiks, ka, ja pretendents tam noteiktās kvalifikācijas prasības izpilda, balstoties uz

apakšuzņēmēja pieredzi, kvalifikāciju un iespējām, tam ir jānodrošina pierādījumi, ka līguma

izpildē tā rīcībā būs attiecīgā apakšuzņēmēja resursi, iesniedzot apakšuzņēmēja apliecinājumu

vai vienošanos par sadarbību līguma izpildē, norādot arī pretendenta rīcībā nododamos resursus.

Izvērtējot SIA „PRO FORMA” piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatē, ka tajā ir ietverts

SIA „RGV” apliecinājums, kurā norādīts, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma

līgums, SIA „RGV” apņemas piedalīties Rundāles pils kompleksa ēkas Nr. 2 fasādes renovācijas

būvdarbos un izsniegt būvmateriālus uz pēcapmaksu. Minētā norāde neapliecina, ka uz līguma

izpildes laiku pretendenta rīcībā tiks nodoti SIA „RGV” finanšu resursi, nav norādīts šo resursu

apjoms, kā arī tas, vai apakšuzņēmējs uzņemsies finansiālu atbildību par līguma izpildi.

Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu prasība par nepieciešamo finanšu

apgrozījumu ir saistīta ar pretendenta darbības finansiālajiem rādītājiem (kapacitāti) un raksturo

tā spējas uzņemties finansiālas saistības, tāpēc ar apakšuzņēmēju palīdzību nevar tikt izpildīta

prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu pretendentam, jo apakšuzņēmējs neuzņemas

finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents

kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura

kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, vai iesniedzot citus

līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību,

kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi).

Ņemot vērā iepriekšminēto, Iepirkuma komisija uzskata, ka apakšuzņēmēja SIA „RGV”

apliecinājums par dalību ēkas Nr. 2 fasādes renovācijā un būvmateriālu izsniegšanu uz

pēcapmaksu nav objektīvs pierādījums tam, ka pretendentam SIA „PRO FORMA” līguma

izpildē būs pieejami apakšuzņēmēja finanšu resursi vai ka apakšuzņēmējs būtu uzņēmies

finansiālo atbildību līguma izpildē. Komisija vienbalsīgi vienojas, ka pretendents ir noraidāms kā

neatbilstošs iepirkuma nolikuma 7.5. punkta prasībai.

Komisija nolemj:

1. Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem sakarā ar to, ka neviens no pretendentiem neatbilst

iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 7. daļu, uzdot S. Okmanei triju

darbadienu laikā informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem, Iepirkuma komisijas

lēmumu ievietojot arī Rundāles pils muzeja mājas lapā www.rundale.net.

Sēde beidzas plkst. 14.05.

Komisijas priekšsēdētāja

Komisijas priekšsēdētājas vietn.

Komisijas locekļi

____________________________ J. Druviņa

____________________________ A. Gailītis

____________________________ L. Lancmane

____________________________ I. Ārmane

____________________________ J. Rauda

Komisijas sekretāre

____________________________ S. Okmane

3

More magazines by this user
Similar magazines