Avize_nr46.pdf - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

Avize_nr46.pdf - Aizputes Novads

Nr. 46 2013. gada 5.augusts Aizputes novada domes izdevums

Aizpute - mûsu un tomçr katram sava.

Jau 765 gadus

Skats uz Livonijas ordeòa pili un Dzirnavdîíi. 20. gs sâkums. Atklâtne no Aizputes novadpçtniecîbas

muzeja digitâlo atklâtòu kolekcijas, kuru muzejs ieguvis, pateicoties ex aizputnieka Ivara Silâra iniciatîvai

Ðogad, kâ ierasts, augusta

otrâs nedçïas nogalç atkal

svinçsim Aizputes pilsçtas

svçtkus. Par tiem domâjot,

allaþ pieminam gadskârtu,

kura apritçs mûsu senajai

pilsçtai Tebras upes

gleznainajos krastos, bet vai

piedomâjam par to, cik mçsðeit

dzîvojoðie- par savu pilsçtu

zinâm un varam pastâstît

saviem ciemiòiem un viesiem?

Pavisam nesen, garâmejot,

gadîjâs bût nejauðai lieciniecei

kâdas ìimenes pastaigai pa

Aizputi, kurâ tâ savus viesus

iepazîstinâja ar pilsçtas

vçsturi. Dzirdçtais radîja vielu

nopietnâm pârdomâm.

Ne bez pamata varam bût lepni

par savas pilsçtas vçsturi, kuras

pirmsâkums datçjams ar 13.

gadsimta vidu, kad Livonijas

ordeòmestrs Dîdrihs fon

Greningens iepretim kurðu pilij

Beidas pilskalnâ, kuru ðodien

dçvçjam par Baznîckalnu,

Tebras upes kreisajâ krastâ sâka

celt savu no akmeòiem mûrçto

pili. Tas bijis ap 1248.-49. gadu,

tâdçï 1248. gads tiek uzskatîts

par Aizputes dibinâðanas gadu.

Taèu kâ apdzîvota vieta tâ

pastâvçjusi jau krietni agrâk- ap

9. gadsimtu, kad tagadçjâ

Baznîckalna vietâ kurði uzcçla

savu Beidas pili. Arî pilsçtas

nosaukums vairâkkârt mainîjies

lîdzi laikiem. Kâ senâkâs

vietvârda formas zinâmas

Asimputte, Acciputten, Asenputt,

kas vâciskotajâ variantâ vçlâk

kïuva par Hasenpoth.

Aizpute viduslaikos

Livonijas ordenim

nostiprinoties Kurzemç, 1245.

gadâ kurði bija spiesti slçgt ar

ordeni padoðanâs lîgumu , un tai

paðâ gadâ pâvesta legâts-

Sabînes bîskaps Vilhelms

Kurzemi pasludinâja par

Prûsijas sastâvdaïu. Ar to brîdi

arî uz Kurzemi attiecâs Prûsijâ

noteiktâs zemes sadalîjuma

attiecîbas starp ordeni un

bîskapu, proti: divas treðdaïas

pârvaldîja ordenis, bet 1/3 tika

bîskapam. Ar ðo kârtîbu bija

spiests samierinâties toreizçjais

Kurzemes bîskaps Lucelburgas

Indriíis, kas 1253. gada 4. aprîlî

Kuldîgâ ar Livonijas ordeòa

mestru Sainas Eberhardu

parakstîja vairâkus Kurzemes

sadalîðanas dokumentus. Tajos

pirmo reizi minçta Aizpute , kas

kopâ ar Kuldîgu, Embûti,

Skrundu, Alsungu un citâm

mazâkâm apdzîvotâm vietâm

ietilpa Bandavas zemes bîskapa

daïâ. Saskaòâ ar ðiem

dokumentiem tagadçjâ Aizputes

teritorija tika sadalîta sekojoði:

Tebras labâ krasta zemes ieguva

Kurzemes bîskaps, kas kurðu

senajâ pilskalnâ 1254. gadâ

uzcçla doma baznîcu. Tâ Aizpute

kïuva par Kurzemes bîskapijas

centru un domkapitula mîtni. Bet

zemes gabalus Tebras upes

kreisajâ krastâ ieguva vâcu

Livonijas ordenis.

Pçc 1260. gada Durbes kaujas,

kurâ kurði sakâva vâcu ordeni un

piespieda to atkâpties, arî

Aizpute uz îsu laika brîdi atguva

savu neatkarîbu, taèu jau 1261.

gadâ, spçkus atguvis, vâcu

ordenis atgriezâs un Aizpute

atkal tika pakïauta. Ordeòa varai

nostiprinoties, ap uzcelto pili

pamazâm izveidojâs apdzîvota

vieta. To noteica arî izdevîgais

ìeogrâfiskais stâvoklis-te garâm

gâja lielais Rîgas-

Austrumprûsijas satiksmes ceïð,

kas savienoja Rîgu, Tukumu,

Kandavu, Kuldîgu, Aizputi,

Grobiòu, Liepâju, Klaipçdu un

Prûsiju. Te galvenajam-

Kuldîgas ceïam- pieslçdzâs arî

ceïð no Jelgavas. Aizpute

izveidojâs visu ðo ceïu

krustpunktâ, vietâ, kur tas

ðíçrsoja Tebras upi. Lîdz

Aizputei pa Sakas un Tebras

upçm no Baltijas jûras veda arî

ûdens ceïð. Osta atradâs Sakas

upes lejtecç, tagadçjâ Pâvilostâ.

Tas viss ïâva pilsçtâ attîstît

tirdzniecîbu, kas veicinâja tâs

izaugsmi un attîstîbu. Jau

gadsimtu vçlâk- 1378. gada 17.

martâ Kurzemes bîskaps Otto

Aizputei pieðíîra Rîgas tiesîbas

un lauku novadu .No privilçìijas

teksta noprotams, ka ðai laikâ

Aizputç jau atradusies

nocietinâta pilsçta un lielais

grâvis pilsçtas teritoriju atdalîjis

no lauku novada.

Aizpute kâ Piltenes apgabala

galvaspilsçta, Krievijas

impçrijas un neatkarîgâs

Latvijas valsts sastâvdaïa. Tâs

iedzîvotâji un viòu likteòi.

16. gs, sabrûkot Livonijas

konfederâcijai, bijuðajâ

Kurzemes bîskapijas teritorijâ

izveidojâs Piltenes valstiòa jeb

apgabals un Aizpute kïuva par

tâ galvaspilsçtu. Aizputç atradâs

arî apgabala augstâkâs pârvaldes

iestâdes - landrâtu kolçìija un

tiesa.

Domâjams, ka pilsçtveida

apbûve ârpus viduslaiku pilsçtas

robeþâm sâka iziet 17. gs,

pilsçtas uzplaukuma periodâ, jo

vçl 1736. gadâ, pçc Lielâ

Ziemeïu kara un mçra

epidçmijas, kad pilsçta bija stipri

panîkusi, tajâ jau bijuðas 48

dzîvojamâs çkas, kas bija vairâk

nekâ apbûves gabalu pilsçtas

viduslaiku daïâ. Apbûve

izplatîjâs gar galvenajiem ceïiem

– tagadçjâm Kuldîgas, Atmodas,

Jelgavas un Kalvenes ielâm.

Piltenes apgabalam Kurzemes

hercogistç bija zinâma

autonomija, ko noteica apgabala

vasaïattiecîbas ar Poliju, tâpçc

ebreji ðeit varçja justies daudz

droðâk nekâ citviet Kurzemç. Ar

to izskaidrojama lielas un

stabilas ebreju draudzes

izveidoðanâs Aizputes pilsçtâ jau

18. gs vidû, kas 1752. gadâ savâ

îpaðumâ ieguva zemi Tebras

upes krastâ sinagogas

celtniecîbai. Ne velti Ulrihs fon

Ðlipenbahs, Piltenes apgabala

notârs, vçlâk arî landrâts , savâs

1809. gadâ izdotajâs ceïojumu

piezîmçs „Malerische

Wanderungen durch Kurland”

rakstîja, ka Aizpute ir „Âbrama

klçpis un ebreju paradîze”.

1795. gadâ Piltenes apgabals

kopâ ar Aizputi tika pievienots

Krievijas impçrijai, tomçr

Piltenes apgabals turpinâja

pastâvçt lîdz pat 1819. gadam,

kad to pilnîgi apvienoja ar

toreizçjo Kurzemes guberòu .

18. gs beigâs, neskatoties uz

vâcu tautîbas pilsçtas birìeru

(pilsoòi-tulkojums no vâcu

valodas) iebildumiem, ebreju

kopiena panâca pârstâvniecîbu

Aizputes paðvaldîbâ, ko latvieði,

kas tolaik vçl bija vâcu baronu

dzimtïaudis bez tiesîbâm

apmesties pilsçtâs, iespçja vien

gandrîz gadsimtu vçlâk.

Ar skarbiem un traìiskiem

notikumiem Aizputes vçsturi

raksta 20. gadsimta sâkums.

Aizputes pievârtç, vietâ, ko

saucam par Rokas birzi, 1905.

gada 16. decembrî risinâjâs tâ

saucamâ „Aizputes kara”

notikumi, kuros vâji bruòoti

Aizputes un tâs apkârtnes

iedzîvotâji stâjâs pretim cara

dragûnu pârspçkam.

Pretçji mûsdienâm, kad

Aizpute tiek uzskatîta par vienu

no latviskâkajâm pilsçtâm

Latvijâ, pagâtnç tâs iedzîvotâju

(turpinâjums no 3.lpp.)

Uzziòai

Zinâmi èetri Aizputes pilsçtas

ìerboòi:

senâkais ir no 14. gadsimta

zîmoga, kurâ attçlots

garîdznieks (iespçjams- mûks)

ar biíeri rokâ.

1845. gada ìerbonî redzams tas

pats vîrs ar biíeri rokâ uz

rûtaina fona.

1850. gada ìerbonî attçlota

mûra siena ar torni un vârtiem,

virs kura cariskâs Krievijas

karogs, virs vârtiem - Kurzemes

guberòas ìerbonis, bet logu

ailçs gadu skaitïi - 1378. un

1799.

Paðreizçjais ìerbonis (kopð

1921. gada) ir saglabâjis zinâmu

lîdzîbu iepriekðçjam variantam.

Aizputes vârda izcelsme

Ir divas versijas vârda

„AIZPUTE” skaidrojumam:

Vairâkas teikas, katra savâ

versijâ, vçsta, ka Aizpute

ziemâs bijusi stipri aizputinâta

vieta, tâdçï tâ ieguvusi sev tâdu

nosaukumu.

Valodnieki to skaidro ar

senkurðu vârdu „pûte” ( kâpa).

Tâ kâ Aizpute bija nâkamâ

apdzîvotâ vieta aiz kâpas jeb

Rietumkursas augstienes, tad tai

dots Aizputes jeb „ Aizkâpas”

vârds.


2

Oficiâlâs ziòas

Domes sçdç 31,jûlijâ

Aizputes novada domç saòemts

biedrîbas „Kopienas Attîstîbas

Centrs” iesniegums par

lîdzfinansçjumu projektam

„Aktîvs un radoðs dzîvesveids

bçrnu ar garîgâs attîstîbas

traucçjumiem, jaunieðu un

senioru kvalitâtes uzlaboðanai un

veicinâðanai Kurzemes reìionâ”,

kâ arî projekta budþets un

pasâkumu plâns Aizputes novada

mçríauditorijai laika periodam no

2013.gada oktobra lîdz 2014.gada

novembrim. Projekta kopçjais

finansçjums ir LVL 19998.64.

Dome nolçma atbalstît ðî projekta

realizâciju ar lîdzfinansçjumu

10% apmçrâ jeb LVL 2000.

•Noteica uzturçðanâs maksu par

vienu dienu- LVL 0.50 (ar

nosacîjumu, ka bçrna çdinâðanu

nodroðina paði vecâki)

bçrnudârzâ „Pîlâdzîtis”

2013.gada augustâ un atïâva slçgt

PII „Pîlâdzîtis” vadîtâjai

îstermiòa uzturçðanâs lîgumus ar

bçrnu vecâkiem.

•Nolçma pieðíirt biedrîbai

„F.F.K.Livonija” dotâciju LVL

690 kâ lîdzfinansçjumu, jo

Aizputes novada domç saòemts

LR LAD Dienvidkurzemes

reìionâlâs lauksaimniecîbas

pârvaldes lçmums par projekta

„Florbola bortu, vârtu un sporta

spçïu formu iegâde biedrîbai

F.F.Livonija” atbalstîðanu.

•Nolçma izveidot ar 2013.gada

1.augustu Aizputes novada

Sociâlo pakalpojumu centrâ ðâdas

ðtata vietas: sociâlais darbinieks,

sociâlais aprûpçtâjs, sociâlais

rehabilitçtâjs, apkopçjs,

psihologs. Apstiprinâja Sociâlo

pakalpojuma centra nolikumu un

amatu aprakstus.

•Apstiprinâja izlîguma

(administratîvâ lîguma) slçgðanu

ar SIA „Nygaard International”

administratîvajâ lietâ A42978609.

•Noteica maksu par pieslçgumu

ielu tirdzniecîbas vietâ diennaktî

–LVL 16.53 (maksas pakalpojumam

2013.gadâ tiek piemçrots

PVN pçc likmes 21%).

•Nolçma iznomât Nacionâlai

Motosporta asociâcijai Saules ielâ

9, Aizputç, Aizputes novadâ

zemes gabalu 2388.3 kv.m.

platîbâ un telpas, peintbola

laukuma ierîkoðanai. Nomas

lîgums tiek slçgts uz septiòiem

gadiem (no 01.08.2013. lîdz

31.07.2020.).

•Nolçma iesniegt Vides ministrijâ

Klimata pârmaiòu finanðu

instrumenta (KPFI) finansçtâ

projekta „Kompleksi risinâjumi

siltumnîcefekta gâzu emisiju

samazinâðanai” atklâtajâ

konkursâ programmâ treðajâ kârtâ

projekta pieteikumu “Energoefektivitâtes

paaugstinâðana

Sporta zâlei Kazdangas pagasta

Aizputes novadâ”. Nodroðinât

lîdzfinansçjumu 20% apmçrâ no

projekta attiecinâmajâm

izmaksâm LVL 75873 no

paðvaldîbas budþeta lîdzekïiem.

Projekta kopçjâs attiecinâmâs

izmaksas ir LVL 379369.

•Nolçma iesniegt Vides

ministrijâ Klimata pârmaiòu

finanðu instrumenta KPFI

finansçtâ projekta „Kompleksi

risinâjumi siltumnîcefekta gâzu

emisiju samazinâðanai” atklâtajâ

konkursâ programmâ treðajâ

kârtâ projekta pieteikumu

“Kompleksi risinâjumi

siltumnîcefekta gâzu emisiju

samazinâðanai Aizputes mûzikas

skolâ Aizputç”. Nodroðinât

lîdzfinansçjumu 20% apmçrâ no

projekta attiecinâmajâm

izmaksâm LVL 40000 no

paðvaldîbas budþeta lîdzekïiem.

Projekta kopçjâs attiecinâmâs

izmaksas ir LVL200000.

•Deleìçja Aizputes novada

domes priekðsçdçtâju Aivaru Ðili

dalîbai sadarbîbas sanâksmçm

Nacionâlâ veselîbas dienesta

Kurzemes nodaïâ.

•Deleìçja Aizputes novada

domes priekðsçdçtâju Aivaru Ðili

pârstâvçt Aizputes loti Kurzemes

plânoðanas reìiona Sabiedriskâ

transporta komisijâ.

•Noteica vçlçðanu komisijas

locekïu kandidâtu pieteikðanas

termiòu lîdz 23.augustam.

•Apstiprinâja Aizputes novada

domes izveidoto komisiju

sastâvu:

Dzîvokïu komisija – 7 cilvçku

sastâvâ: Mâra Vçtra (darba

vieta- Laþas pagasta pârvalde),

Lîga Laiveniece (Aizputes

veselîbas un sociâlâs aprûpes

centrs), Gaida Zvirbule

(nestrâdâ), Mâra Valda

Gedoviusa (Aizputes pilsçtas

bâriòtiesa), Inese Druskina (VID

Nodokïu parâdu piedziòas

pârvalde), Irçna Tîmane

(Kazdangas pagasta pârvalde),

Venija Germane (bezdarbniece);

Administratîvâ komisija - 5

cilvçku sastâvâ: Antra

Grasmane (Aizputes novada

dome), Ina Ðapkina

(pensionâre), Inese Druskina

(VID Nodokïu parâdu piedziòas

pârvalde), Ilze Zaiceva (SIA „66

NORTH”), Vladislavs Siksna

(SIA „Kurzemes krâsas”);

Sabiedrisko apstâdîjumu un

labiekârtoðanas komisija – 3

cilvçku sastâvâ: Baiba

Boïðakova (Aizputes

vidusskola), Astrîda Eòìele

(Aizputes novada dome),

Dzintra Zveja (Aizputes novada

dome);

Iepirkumu komisija – 5

cilvçku sastâvâ: Iveta Ðile

(Aizputes novada dome), Juris

Grasmanis (Aizputes novada

dome), Astrîda Eòìele (Aizputes

novada dome), Sniedze

Ausmane (Aizputes novada

dome), Jânis Tîmanis

(Kazdangas pagasta pârvalde);

Zemes komisija – 4 cilvçku

sastâvâ: Aivars Ðilis (Domes

priekðsçdçtâjs), Daiga Petrauska

(Lauku attîstîbas speciâlists),

Dzintra Zveja (Aizputes novada

dome), Iveta Ðíubure (Kalvenes

pagasta pârvalde);

Paðvaldîbas îpaðumu atsavinâðanas

komisija – 3 cilvçku

sastâvâ: Nora Patmalniece

(Aizputes novada dome), Astrîda

Eòìele (Aizputes novada dome),

Dzintra Zveja (Aizputes novada

dome);

Dzîvojamo mâju privatizâcijas

komisija – 3 cilvçku sastâvâ:

Astrîda Eòìele (Aizputes novada

dome), Andris Jankovskis

(Aizputes novada dome),

Dzintra Zveja (Aizputes novada

dome);

Pedagoìiski medicîniskâ

komisija- 5 cilvçku sastâvâ:

Inga Svipsta (Laþas speciâlâ

internâtpamatskola), Sarmîte

Ðtâle (Aizputes novada dome),

Vçsma Kronberga (ìimenes

ârsts), Antra Golubova (Aizputes

vidusskola),

Ieva Rone (Laþas speciâlâ

internâtpamatskola);

Intereðu izglîtîbas un

pieauguðo neformâlâs

izglîtîbas programmu

licencçðanas komisija - 3

cilvçku sastâvâ: Juris

Grasmanis (Aizputes novada

dome), Elita Malovka (Aizputes

novada dome), Biruta Konrâde

(Aizputes novada dome).

Vçl domes sçdç izskatîja

sekojoðus jautâjumus:

par palîdzîbu dzîvokïu jautâjuma

risinâðanâ;

par zemes jautâjumiem;

par ziedojumu pieòemðanu no

Ðvercenbahas domes bçrnu

vasaras nometnçm;

par izmaiòâm Aizputes novada

domes saistoðajos noteikumos,

ievçrojot „EURO ievieðanas

kârtîbas likumu;”

informâcija par AS „Veselîbas

centru apvienîba” iesniegumu

par vçlmi pirkt Aizputes novada

domei piederoðas kapitâla daïas

SIA „Kuldîgas slimnîca”;

par SIA “Kuldîgas slimnîca”

gada pârskatu;

informâcija par „Kokneses

fonda” aicinâjumu;

par ziedojuma pieòemðanu no

z/s „Viesturi 2”, SIA „Pilskoks”,

SIA „Kurzemes eïlas”, a/s

„Latvijas Finieris”, “Nadziòi 1”,

SIA „NorCon, a/s LPB Priekules

maizes ceptuve” Kazdangas

parka svçtku organizçðanai;

par ziedojuma pieòemðanu no

SIA “Aizputes ceïinieks”, SIA

“Kings”, SIA “Rumis” Aizputes

pilsçtas svçtku organizçðanai;

par grozîjumiem lçmumâ

„Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras

attîstîba Aizputes

novada Kazdangas pagasta

Kazdangas pagasta Kazdangas

ciemâ” II kârtas finansçjuma

pieðíirðanai un projekta

iesnieguma apstiprinâðanai”;

par grozîjumiem Aizputes

novada domes 2011.gada

26.maija lçmumâ Nr.169 „Par

ûdenssaimniecîbas sabiedrisko

pakalpojumu sniegðanu”;

par saistoðajiem noteikumiem

“Stipendiju pieðíirðana Aizputes

novada Aizputes vidusskolas

izglîtojamiem”;

par ðtata vietu izveidoðanu

Cîravas pagasta pârvaldç;

par izmaiòâm Cîravas pagasta

pârvaldes ðtatu sarakstâ;

par 2013.gada 29.maija lçmuma

Nr.„Par telpu Avotu ielâ 2,

Aizputç, Aizputes novadâ,

iznomâðanu Nodarbinâtîbas

valsts aìentûrai” precizçðanu,

par deklarçtâs dzîvesvietas ziòu

anulçðanu,

par sportistu apbalvoðanu

pilsçtas svçtkos.

Paziòojums par nekustamâ îpaðuma izsoli

Aizputes novada dome atklâtâ izsolç ar augðupejoðu soli pârdod

nekustamo îpaðumu–„Skroderçnu grantskarjeras”, Aizputes

pagastâ, Aizputes novadâ, kadastra Nr. 64420030037, kas sastâv

no zemes gabala ar kopçjo platîbu 5,53 ha. Izsoles reìistrâcijas

maksa - LVL 50,00. Nodroðinâjuma nauda LVL 10% no izsoles

sâkumcenas. Izsoles sâkuma cena LVL 11 000. Izsoles solis LVL

100,00.

Izsole notiks 2013.gada 3.septembrî plkst.11 Aizputes novada

domç, Atmodas ielâ 22, Aizputç, LV-3456.

Izsoles dalîbniekiem jâpiesakâs domç, Atmodas ielâ 22, Aizputç,

LV-3456, 18.kabinetâ lîdz 2013. gada 3.septembrim, plkst. 12:.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazîties Aizputes novada mâjas lapâ

www.aizputesnovads.lv vai domes kancelejâ.

Par tirgus projektu Aizputç

Aizputes novada dome ð.g. jûlijâ iesniegusi Lauku atbalsta dienestâ

vçstuli par atteikumu no ieceres îstenot apstiprinâto projektu „Vietçjo

lauksaimnieku un amatnieku produkcijas realizâcijai atbilstoða punkta

izveide Aizputes pilsçtâ”. Projekta mçríis bija izbûvçt jaunu tirgus

laukumu Aizputç, Zvaigþòu ielâ 2A, ko Lauku atbalsta dienests arî

apstiprinâja. Viens no iemesliem atteikuma vçstulei par projekta

atsaukðanu bija ð.g. marta mçnesî saòemtie 650 iedzîvotâju paraksti

pret tirgus izbûvi tai paredzçtajâ vietâ Zvaigþòu ielâ 2A, Aizputç,

minot par iemeslu zaïâs zonas iznîcinâðanu. Paðvaldîbai uz to brîdi

nebija citas zemesgrâmatâ reìistrçtas neapbûvçtas zemes vienîbas

tirgus laukuma bûvniecîbai. Pçc lîguma ES projektam ir jâbeidzas

2013.gada 31.decembrî, ko reâli vairs nevar izpildît, jo nepiecieðams

izstrâdât tehnisko projektu, veikt sabiedrisko apsprieðanu, iepirkuma

procedûras un bûvniecîbu. Aizputes novada dome no tirgus ieceres

nav atteikusies un patlaban meklç jaunus variantus tirgus laukumam.

Viena no iespçjâm - Zvaigþòu ielâ 2C (vecâ katlumâja), Aizputç.

Attîstîbas komiteja tirgus laukuma bûvniecîbu atkârtoti virzîs iekïaut

2014.gada budþetâ.

Bûsim priecîgi saòemt priekðlikumus par tirgu Aizputç.

Iespçja Swedbank klientiem

– atjaunotâ karte pa pastu

Lai ietaupîtu mûsu klientu laiku un padarîtu ikdienu çrtâku, saviem

klientiem Swedbank piedâvâ iespçju - saòemt atjaunoto karti pa pastu

savâ pastkastîtç. Ðo pakalpojumu var pieteikt internetbankâ, ja tiek

atjaunotas – Maestro, Visa Electron, VISA Classic, VISA Gold, ITIC

Skolotâju Visa Classic kartes.

Saòemiet karti pa pastu

Jûsu esoðâs norçíinu kartes derîguma termiòa beigâs banka izgatavo

jums atjaunoto karti. Atjaunoto karti varat saòemt pa pastu* uz jûsu

izvçlçto adresi (arî darba adresi). Tas ir:

-Droði – karte bûs neaktîva, un to izmantot varçsiet tikai pçc

aktivizçðanas (aktivizçt karti varçsiet savâ internetbankâ).

-Izdevîgi

-kartes piegâde pa pastu Latvijâ ir bez maksas, bet ârpus Latvijas – LVL 3;

-nebûs jâmaksâ kartes atjaunoðanas maksa.

* Kartes saòemðanai pa pastu var pieteikties klienti no 16 gadu vecuma.

Kâ pieteikt atjaunotâs debetkartes saòemðanu pa pastu?

Pieteikt atjaunotâs kartes saòemðanu pa pastu varat internetbankas

sadaïâ “Manas kartes”:

-Izvçlieties karti, kuru pçc derîguma termiòa beigâm vçlçsieties saòemt

pa pastu, un noklikðíiniet uz kartes numura.

-Pie “Saòemðanas veids/vieta” izvçlieties iespçju “Pa pastu”,

pârbaudiet, vai ir pareizi norâdîta jûsu izvçlçtâ adrese, un saglabâjiet

izmaiòas.

Nomainît atjaunotâs kartes saòemðanas veidu varat jau tagad, negaidot

kartes derîguma termiòa beigas.

Kâ saòemðu savu atjaunoto karti?

Atjaunotâ karte tiks nosûtîta uz jûsu norâdîto adresi neierakstîtâ vçstulç

kopâ ar instrukciju, kâ karti aktivizçt internetbankâ. Karti varçsiet lietot

tikai pçc aktivizçðanas. PIN kods paliks tâds pats kâ iepriekðçjai kartei.

Ar cieòu, Jûsu Swedbank

Aizputes Mûzikas skola uzòem jaunus audzçkòus

profesionâlâs ievirzes izglîtîbas programmâs 2013./

2014.mâcîbu gadam: sitaminstrumentu spçle, taustiòinstrumentu

spçle- klavierspçle, akordeona spçle, vokâlâ mûzika- kora klase,

pûðaminstrumentu spçle- flautas, klarnetes, saksofona, eifonija ,

trompetes, tubas spçle, ìitâras spçle.

Pieteikumus pieòem no 26.- 30.augustam plkst. 17.00.

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, veselîbas izziòa, dzimðanas

apliecîbas kopija, dzîvesvietas izziòa, fotogrâfija 3x4.

Kontakttâlrunis 63448157, mob.t. 29546698.

Jauno mâcîbu gadu uzsâkam 2.septembrî plkst. 15.00.


3

(turpinâjums no 1.lpp.)

nacionâlais sastâvs bija kâ raiba

ziedu buíete. Bez jau

pieminçtajiem ebrejiem , kas lîdz

19. gs beigâm bija skaitliski

lielâkâ cittautieðu iedzîvotâju

grupa Aizputç, te lîdzâs

latvieðiem dzîvoja arî vâcieði,

krievi, lietuvieði un poïi. Pilsçtâ

rosîgi darbojâs latvieðu, vâcu un

ebreju skolas, lielâkas un

mazâkas tirgotavas un

amatnieku darbnîcas, alus

darîtava, pienotava, lopkautuve,

kartonâþas fabrika un pat divas

dzirnavas.

Savâ lîganajâ, nesteidzîgajâ

gaitâ brauktgribçtâjus uz Liepâju

un Saldu vizinâja arî Aizputes

mazbânîtis.

Ðo rosîbu iztraucçja 2. pasaules

kara sâkums, kad pçc Hitlera

aicinâjuma 1939. gadâ Aizputi

pameta tajâ dzîvojoðie vâcieði,

bet ebreju kopiena tika iznîcinâta

1941. gada oktobrî holokausta

operâcijâ Dzirkaïu meþâ.

Pilsçtas iedzîvotâju skaitu krietni

samazinâja arî padomju reþîma

represijas-1941. un 1949. gada

izsûtîðanas un aizputnieku

doðanâs emigrâcijâ 1944. gada

rudenî.

Aizpute padomju periodâ

zaudçja savu agrâko

administratîvo nozîmi, no

apriòía centra (1819 - 1949) uz

neilgu brîdi kïûstot par Aizputes

rajona centru (1950 - 1962), bet

tad par vienkârðu mazpilsçtu

Liepâjas rajonâ. Tomçr pilsçtâ

bija koncentrçjuðies salîdzinoði

daudz uzòçmumu, kas saviem

darbiniekiem bûvçja dzîvokïus,

tâdejâdi pilsçtâ izveidojâs jauni

dzîvojamie rajoni. Aizputç

atradâs Latvijas lielâkâ

meliorâcijas uzòçmuma-

Liepâjas PMK-16

administratîvais centrs, ceïu

bûvniecîbas rajons CBR-7,

Aizputes Sausâ vâjpiena

rûpnîca, Sadzîves pakalpojumu

kombinâts, MFR „Kurzeme”,

autotransporta uzòçmums –

ATU-16 un RET Aizputes

iecirknis . Tika uzcelta jaunâ

vidusskolas çka, 2 bçrnudârzi,

autoosta un kinoteâtris, bet upes

gultnes tîrîðanas darbu rezultâtâ

Tebrâ izveidojâs abas saliòas.

Lîdz 20. gs. 90-tajiem Aizputç

darbojâs 4 kultûras nami! Lai arî

saimnieciskâs un kultûras dzîves

aktivitâtes Aizputç tolaik sita

augstu vilni, tomçr savu

sâkotnçjo varenîbu pamazâm

zaudçja senâ Livonijas

ordeòpils, pârvçrsdamâs

pilsdrupâs, savâ pçdçjâ

braucienâ 1964. gadâ devâs

Aizputes ðaurslieþu bânîtis ,

apstâjâs graudu maltuve

dzirnavâs un alus darîðana

Aizputes alusbrûzî, daudzviet

tika nojaukti vecie, savu mûþu

nokalpojuðie koka namiòi, to

vietâ iekârtojot zaïo zonu vai

Aizputes panorâma. 20 gs sâkums. Atklâtne no Aizputes

novadpçtniecîbas muzeja digitâlo atklâtòu kolekcijas

uzceïot jaunas silikâtíieìeïu

çkas...

Aizpute ðodien

2009. gada 1.jûlijâ, îstenojot

administratîvi teritoriâlo

reformu, tika izveidots Aizputes

novads, kurâ apvienojâs seðas

bijuðâs Liepâjas rajona

administratîvâs vienîbas:

Aizputes pilsçta, Aizputes,

Cîravas, Kalvenes, Kazdangas

un Laþas pagasti. Aizpute kïuva

par novada administratîvi

politisko centru. Pilsçta aizòem

6,9 km2 lielu teritoriju, un tajâ

dzîvo turpat 5 tûkstoð

iedzîvotâju, kuru nacionâlais

sastâvs ir diezgan viendabîgs: 95

% ir latvieði un tikai 5% ir citu

tautîbu iedzîvotâji.

Jolanta Berga,

Aizputes novadpçtniecîbas

muzeja vadîtâja

Piebilde

Pateicoties Valsts Kultûrkapitâla

fonda finansiâli

atbalstîtajam muzeja projektam,

ðobrîd norit darbs pie virtuâlas

pastaigas izveides pa Aizputi

vakar un ðodien. Ðî gada beigâs

mâjas lapâ www.visit aizpute.lv

prezentçsim ðîs pastaigas

marðrutu, kurâ ikvienam

Aizputes vçstures interesentam

savâ datorâ bûs iespçja apskatît

un salîdzinât labi zinâmas vietas

Aizputç senajâs pastkartçs 100

gadus atpakaï un ðîs paðas vietas

ðodien- Vara Santa fotogrâfijâs.

Pastaigas apraksta vçsturisko

sadaïu veido Ivars Silârs,

mûsdienas-Jolanta Berga. Ðis

piedâvâjums bûs projekta

realizâcijâ iesaistîto cilvçku

kopîgi sarûpçtâ dâvana savai

pilsçtai tâs 765. jubilejâ.

Lai saulaini ienâk svçtki mûsu

pilsçtâ, lai varam tos skaisti

kopâ svinçt!

Vasaras pilnbriedâ 10.jûlijâ

atvadîjâmies no ilggadçjâs

Aizputes Mûzikas skolas

skolotâjas Mirdzas

Ðkensbergas. Skolotâja

dzimusi 1934.gada 25.jûlijâ

Liepâjâ. Dzîves ceïð pçc

Liepâjas mâkslas vidusskolas

absolvçðanas viòu aizveda uz

Iecavu.

Strâdâjot Iecavas

internâtskolâ par mâjturîbas

skolotâju un ,dziedot vokâlajâ

ansamblî, Mirdza iepazinâs ar

Gunti Ðkensbergu .1961 gadâ

abi jaunie skolotâji

apprecçjâs.

Gunti Ðkensbergu norîko

darbâ Aizputes Mûzikas skolâ

par direktoru, un arî Mirdzas

dzîve arvien vairâk sâk

saistîties ar mûziku. Viòa

absolvç Liepâjas Mûzikas

vidusskolas vokâlo nodaïu un

sâk strâdât par mûzikas

skolotâju.

Kâdu laiku Mirdza strâdâ

Aizputes vidusskolâ,bet

Aizputes Mûzikas skolai

Aizputes pilsçta

Atvadvârdi skolotâjai

Mirdzai Ðkensbergai

25.07.1934-05.07.2013

Lai dvçselç brîþi ir skaisti,

Ko vârdos pat izsacît grûti,

Tik mirkli tie noviz, lai gaistu,

Bet mûþam tos sirdî jûti.

Lai katra diena tev

kâ atradums,

kurâ tiek ielikts –

prieks, spçks un varçjums.

veltîti visi turpmâkie darba gadi

lîdz 2001.gadam, mâcot

teorçtiskos priekðmetus, vadot

kori un ansambïus, mâcot kora

klases jaunos vokâlistus.

Daudzu cilvçku atmiòâ

saglabâsies skolotâjas Mirdzas

Ðkensbergas meiteòu vokâlâ

ansambïa “Vijolîtes” sastâvi

èetrâs paaudzçs. Ar ðo ansambli

plûkti lauri gan televîzijas

konkursâ” Ko tu proti”, gan

daudzviet citur muzicçjot.

Mirdzai Ðkensbergai vienmçr

blakus bijis dzîvesbiedrs Guntis

.Gan sadzîvç, gan darbâ, gan

neskaitâmajos koru

mçìinâjumos un koncertos.

Kopâ abi skolotâji ilgus gadus

dziedâja maestro Leonîda

Vîgnera vadîtajâ korî Rîgâ.

Daudz koncertçjuði Ïeòingradâ,

Maskavâ, Erevânâ u.c. Ar

Liepâjas rajona skolotâju kori

”Lira” abi mûziíi piedalîjuðies

II Baltijas dziesmu svçtkos

Gotlandç. Kopâ ceïots uz

Zviedriju, Ðveici, Vâciju. Ilgus

gadus dziedâts Gunta

Ðkensberga vadîtajâ korî

„Kurzeme” un estrâdes

ansamblî. Vienmçr un visur

kopâ. Tâdçï liels pârdzîvojums

Mirdzai bija pçkðòais

dzîvesbiedra zaudçjums

2009.gada pavasarî.

Tâ kâ skolotâjai bija tuva

mâksla , visu mûþu bijusi vçlme

radît ko skaistu. Tâs ir skaisti

veidotas apsveikuma kartiòas,

afiðas, no daþâdiem dabas

Sveicam 2013.gada jûlija mçneða Aizputes jubilârus!

70 - Aija Plûme, 75 – Marija Bçrziòa, Jânis Kalniðíis, Marija

Petrovska, Ausma Puíîte, Harija Ðnabovica, Dzidra Tolstoja,

80 – Velta Pisareva, Silvija Valle, Ârija Vecriòíe, 85 – Imants

Beríis, Ïuba Eidiòa, Jânis Kniploks, Zenta Stepiòa, 86 – Helçna

Ðenkevica, 87 – Elza Íestere, Velta Oðe, 88 – Erna Mâliòa,

Vilma Kalniòa, 89 – Erna Ðçnvalde, 90 – Lîna Zvirbule, 91 –

Olga Deòisova, Aina Valdere, 95 – Pçteris Ivanovs.

Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,

Norima vçji un apklusa sirds…

Izsakâm dziïu lîdzjûtîbu Montai Grîviòai, mâmiòu Astrîdu

Ðtameri zaudçjot.

Klases audzinâtâja un klases biedri

materiâliem veidotas

glezniòas.

Septiòdesmitajos gados

Mirdza izveido skolas

emblçmu, pçc kuras metiem

2012.gadâ , gatavojoties skolas

65 gadu jubilejai, tika uzausts

karogs. Skolotâja jutâs

pagodinâta, un karoga tapðanas

laiks viòai sagâdâja prieku un

gandarîjumu. Mçs savukârt

varam teikt paldies par

vçsturiskâ mantojuma

atstâðanu nâkamajâm

paaudzçm.

Bijuðo audzçkòu un kolçìu

atmiòâ Mirdza Ðkensberga

vienmçr paliks kâ zinoða un

prasîga skolotâja ,kura mâcçja

radît savos audzçkòos interesi

par mûziku, ielikt teorçtisko

zinâðanu pamatus un veidot

vokâlo iemaòu prasmes un

skatuves kultûru.

Liktenis bija lçmis skolotâjai

no ðîs pasaules aiziet laikâ, kad

norisinâjâs XXV latvieðu

Dziesmu svçtki. Savulaik,

dziedot daþâdos koros,

skolotâja bija aktîva ðo svçtku

dalîbniece. Tâdçï kâ

atvadvârdus vçl gribçtu citçt

dzejas rindas, kas raksturo

skolotâjas Mirdzas

Ðkensbergas dzîves gâjumu:

No dziesmas es esmu paòemta,

Par dziesmu man jâpaliek.

No dziesmas, kas ir mana

zeme,

Ðie ïaudis un valoda ðî,

Jûs paòçmât kâdreiz mani,

Nu atpakaï dziesmâ ielieciet.”

Aizputes Mûzikas skolas

kolektîva vârdâ direktore

Arta Kangîzere

Aizputes Mâkslas skola

uzòem jaunus audzçkòus

no 26.08. - 30.08.

plkst. 14.00-18.00

Ja vçlies apgût jaunas

zinâðanas zîmçðanâ,

gleznoðanâ, kompozîcijâ,

mâkslas valodas pamatos un

iemâcîties jaunas iemaòas âdas

apstrâdç, keramikâ,

datorgrafikâ, metâlapstrâdç,

rokdarbos, kokapstrâdç un

animâcijâ, tad gaidîsim savâ

pulkâ!

Autoskola „RIPO A”

Organizç autovadîtâju

apmâcîbas kursus (A; B; C1;

BE) Aizputes vidusskolâ.

Zvani un piesakies pa telefonu

29410811 lîdz 25.augustam


4

Vasaras nometnes „Iepazîsti

sevi!” neaizmirstamie mirkïi

Eiropas Sociâlâ fonda projekta

ietvaros no 22.- 26. jûlijam

Aizputes vidusskolâ notika

Aizputes novada skolu vasaras

nometne. Tas bija darbîgs,

interesants un neaizmirstams

laiks vienas nedçïas garumâ 50

1.-7.kl. skolçniem . Bçrni bija

ieinteresçti un atsaucîgi visas

nometnes laikâ.

Pavadîtâs dienas nometnç bija

daudzpusîgi radoðas un bçrnu

fizisko attîstîbu veicinoðas. Par

to rûpçjâs nometnes vadîtâja

Ausma Kirhnere, audzinâtâjas

Vita Buzoverova, Antra

Grundmane, Inese Greiere un

radoðo darbnîcu vadîtâji. Baiba

Boïðakova vadîja draudzîgâs

vides nodarbîbas, Ilze Spîre

mâcîja bçrniem filcçt, Vineta

Bardanovska iepazîstinâja ar

karjeras izglîtîbu, Agita

Bergmane kopâ ar bçrniem ðuva

mîkstâs rotaïlietas, Ìirts

Brumsons ievadîja lidmodelisma

pasaulç, Agrita Fausta mâcîja

kulinâriju. Visa tâ rezultâtâ

pçdçjâ nometnes dienâ bija ko

redzçt- izstâdç varçja apskatît

savus un citu bçrnu darbiòus.

Mâjturîbas kabinetâ gaumîgi

noformçtajâ svçtku galdâ tika

liktas grupu paðu ceptâs gardâs

kûkas un kçksiòi. Bçrni ïoti

Sausais laiks ir piemçrots

plânoto darbu veikðanai gan uz

paðvaldîbas ceïiem, gan

pagasta valdîjumâ esoðo namu

sakârtoðanai apliecina

Aizputes pagasta pârvaldes

vadîtâjs Andris Petrovics.

Grants segums jau atjaunots

pagasta ceïiem, kas ved no

Sileniekiem uz Irbîti un

Ievadi, kâ arî posmos: Dambji

– Kanceri, Sîmaòkalni –

priecâjâs par dâvinâtajâm

nometnes nozîmîtçm ,

pildspalvâm un zîmuïiem, kuri

viòiem paliks par mîïu atmiòu.

Par visinteresantâko pasâkumu

visi kâ viens atzina ekskursiju uz

Ventspili. Ekskursijas dienâ

mums ïoti paveicâs, jo laiks bija

labs. Tajâ bija gan izbrauciens

ar mazbânîti 3 km garumâ pa

Piejûras parku , gan nepilnu

stundu ilgâ ekskursija ar kuìîti

„Hercogs Jçkabs”, kurâ daudzus

sajûsminâja apkârt redzamie

skati un paceïamais tilts.

Dalîbnieki ar nepacietîbu gaidîja,

kâdi izskatâs jûras vârti. Izbrînu

radîja îpatnçji veidotais mols.

Daudz jaunu atklâjumu un

informâcijas gan par

zvaigþòotajâm debesîm, gan

dzîvîbas raðanos uz Zemes, gan

plançtâm bçrni uzzinâja

planetârijâ, kurâ notika ïoti

saistoða un emocionâla

nodarbîba.

Visvairâk nometnes dalîbnieki

gaidîja Ûdens parka

apmeklçjumu , ar lielu sajûsmu

izmantojot visas tâ piedâvâtâs

iespçjas.

Daudziem no bçrniem,

iespçjams, ðî ekskursija, kur gan

ceïa izdevumi, gan visu objektu

apmeklçjumi tika apmaksâti

Aizputes pagasts

Sakârto pagasta saimniecîbu

SIA “Montâþas serviss” meistars Juris Brakðis un viòa palîgs

Imants Ðçnvalds jau uzmûrçjuði no jauna trîs no pieciem

skursteòiem namam Kûdras ciemâ Kalnu ielâ 5.

Irbîtes un Gravaskalni – Ozoli.

Ðeit darbus par 6722 latiem

veikuði SIA “Kurzemes

ceïinieks un bûvnieks” un par

715 latiem – SIA “ Aizputes

ceïinieks” darbinieki.

“Augustâ plânots sakârtot ceïa

posmus no pagasta centra uz

Elderiem un no Remesiem uz

Aizpurvi vçl par trim

tûkstoðiem latu,” paskaidro A.

Petrovics.

projekta ietvaros, ir viena no

retajâm iespçjâm piedalîties ðâdâ

izbraukumâ, jo ikdienâ ìimenes

budþeta stâvoklis to liedz.

Paldies par ðî izbraukuma

organizçðanu nometnes

organizatori saòçma gan no

paðiem bçrniem, gan arî no

daudzu bçrnu vecâkiem:

-Mans bçrns ðajâ nometnç jutâs

ïoti labi, apmierinâts ar rîkotajâm

aktivitâtçm un izbraucienu.

Bçrns no nometnes nâk mâjâs

priecîgs un ar nepacietîbu gaida

nâkoðo dienu.

-Tâ kâ bçrnus vasarâ nav iespçjas

nodarbinât, paldies par 1 nedçïu,

kas saturîgi pavadîta nometnç.

-Patîkami, ka bçrni tika dalîti

vecumu grupâs , tâ radot

draudzîgu atmosfçru.

Paldies nometnes vadîtâja

Ausma Kirhnere teic sociâlâ

projekta vadîtâjai Birutai

Konrâtei, grâmatvedei Vitai

Pizikai, soc. pedagoìei Baibai

Boïðakovai, radoðo darbnîcu

vadîtâjiem un audzinâtâjâm.

Paldies par lîdzdalîbu un

atsaucîbu nometnes darbîbâ

vetaptiekas vadîtâjai Dainai

Kalniòai, personîgi Aigai

Bârdiòai un SIA „Nygaard International”,

SIA „Kâpenieki” un

personîgi Rolandam Klçfeldam,

SIA „Juna -1” par garðîgajâm

pusdienâm un laipno

apkalpoðanu.

Inese Greiere

Lai nâkamajâ apkures sezonâ

iedzîvotâjiem bûtu droðâk

kurinât mâjokïus, tiek

atjaunoti skursteòi Kûdras

ciema Kalnu ielâ 5. Te darbus

drîzumâ pabeigs SIA

“Montâþas serviss”, tie

izmaksâ nepilnu pusotru

tûkstoti latu. Siltâk bûs arî tiem

Kûdras ciema iedzîvotâjiem,

kuru dzîvokïus silda

centrâlapkure. Katlu mâjâ

uzstâdîts jauns apkures katls

un salabots arî vecais. Darbi,

ko veica SIA “Kalnjâòi 1”,

izmaksâjuði 7474 latus.

Tuvâkajâ laikâ Kûdras ciemâ

tiks iekârtots sporta laukums ar

daþâdâm ierîcçm veiklîbas un

spçka trençðanai.

“Diemþçl uz nâkamo gadu

iznâks atlikt Kalnu ielas posma

atjaunoðanu,” pasûrojas

pagasta pârvaldnieks.

Ðis ir kapu svçtku laiks – par

pagasta kapsçtu sakopðanu

visu vasaru rûpçjas algotajos

pagaidu darbos nodarbinâtie.

Lai pasargâtu kapus no meþa

dzîvnieku postîjumiem, apkârt

Budru kapiem ierîkots þogs. Tâ

materiâlu izmaksas ap 400 latu.

Rokasbirzes iedzîvotâjiem

jau tagad pa krâniem tek tîrâks

ûdens, jo ûdenstornî nomainîts

atdzelþoðanas iekârtas

filtrçjoðais materiâls. (1440 Ls)

Salîdzinot ar citiem gadiem,

nelieli remontdarbi veikti arî

Aizputes pagasta pamatskolâ,

kur pârkrâsotas grîdas.

Sarma Ðtrausa

Dalieties savos gardumu atklâjumos!

Guríis, salâts vai tomâts no

dobes, kâds sîpolloks un dille,

rûguðpiens vai kefîrs - un ðim

gadalaikam atbilstoðas

vakariòas gatavas! Klât var

piekost to paðu ikdieniðío

desmaizi, un vçders

apmierinâts. Bet varbût jûs

saplûcat virzu, kâdu balandas

lapu un vârpatas sakni? Vasara

dod tik daudz iespçju pamçìinât

ko jaunu.

Taèu arî tradîcijas ir laba lieta,

un pie katras apdzîvotas vietas

kultûrvçrtîbâm pieder arî

Laþas pagasts

Atveries dzîvîbai,

Ielaid rîtausmu sevî,

Noglâsti koku galotnes parkâ,

Elpo un klusç,

Uzkrâj maìiskos starus,

Ieelpo arvien dziïâk,

Turies, kaut pirksti miglas gabalus saþòaudz,

Klusç.

Raidi savu skatienu tur, kur to dzîvîba nes,

Ieklausies savâ elpâ,

Ieelpo, ieelpo dziïâk,

Sarauj klusuma namu,

Dziedi.

Netveramais nav nojaucams.

/Jânis Elsbergs/

Sirsnîgi sveicam svçtkos Grundbergu Ingu (50), Braðu Annu

(65), Jakubausku Ligitu (65), Paulenu Elmâru(65), Garkuli-

Gurevièu Klardiju (70), Budçvicu Ernestu(75), Simuti Antoòinu

(75), Kïavu Ievu (90), Lîkosti Emîliju(91), Smiltnieci Ievu (96)

Saule mostot zeltu kaisa,

Laimes mâte roku sniedz,

Atmiòziedus ceïâ kaisa,

Mîïi Zelta kâzas sveic

Dzidru un Imantu Lemkenus

Zelta kâzu jubilejâ!

Sveic: Elizabete un Justîne Anglijâ, Anna un Ilzîte Îrijâ, mazdçli

Kristaps, Klâvs un Emîls Latvijâ!

vietçjo çdienu receptes.

Daudzâs mâjâs vçl vâra veco,

labo skâbputru, bet arî tai ir

daþâdi gatavoðanas paòçmieni.

Padalieties pieredzç!

Receptes lîdz 30. augustam var

atnest uz bibliotçku tâs darba

laikâ, atsûtît uz e-pastu

sarmassarma@inbox.lv vai

izteikt, piezvanot pa tâlruni 634

59086.

Interesantâko recepðu autoram

balvâ tiks kâda no jaunâkajâm

pavârgrâmatâm.

Bibliotekâre Sarma Ðtrausa

Lai atmiòas ilgi vçl kavçjas

kâ vasaras vakara riets…

22. jûlijâ mûþîbâ aizgâjusi

Alma Biruta Vâlodze

Dzimusi 24.04.1919.

Lîdzjûtîba piederîgajiem

Tepat bij vakars. Te jau rîts,

Un jâòusârts jau izplandîjis,

Un ausmâ, gluds kâ noslaucîts,

Balts lielceïð, lietû nesalijis,

Un kaut kas bijis, neizbijis.

( B. Mârtuþeva)

Augustâ sveicam:

3.08. – Annu Odiòu 85, 4.08. – Skaidrîti Almu Vâlodzi 70, 8.08.

– Lidiju Petrçvici 87 un Anitu Roni 70 gadu, 9.08. Juzefu

Ðostaku 80, 15.08. Ciprijanu Norkusu 70, bet 27.08. Jadvigu

Zemturi 80 gadu dzimðanas dienâ!


Kalvenes pagasts

Vasaras vidû...

Kopbilde ar pirâtiem no bçrnu ballîtes Kalvenes svçtkos

Vasaru parasti mçdzam

iedalît divâs daïâs – pirms un

pçc Jâòiem, lai gan tâds îstens

vasaras vidus ir jûlija otra

puse. Siena vâli sagûluði

ðíûòos, íirðu koki vai nu paðu

vai strazdu nolasîti, bet labîbas

lauki vçl tikai gaida savu

rindu. Tad nu jûlija mçneða 20.

datumâ piedâvâjâm sava

pagasta iedzîvotâjiem un viòu

viesiem piedalîties kopîgâ

atpûtas dienâ.

Rîts tiem, kuri mîl

makðíerçðanu, iesâkâs agri.

Cerot uz lielo lomu vai

vienkârði atpûsties, ieradâs 22

dalîbnieki. Virsvadîbu pâr

makðíerçðanu uzòçmâs Ainars

Tumpelis. Ðoreiz pieauguðo

grupâ vislabâk paveicâs: A.

Malkcirtim, J. Vaitkusam,

A.Strazdam, bet bçrnu grupâ –

J. Zâlîtim, M. Petrauskim, R.

Tumpelim. Plkst. 9.00 pie

Kultûras nama pulcçjâs auto

veiklîbas braucçji, kuri savas

maðînas bija noformçjuði

svçtkiem. Parâdes braucienâ

viòus pavadîja Kalvenes

motosportisti Aigars, Elgars un

Pauls Jonasi. Par trases

sareþìîtîbu un noteikumiem

rûpçjâs Uìis Leimanis,

piepalîdzot Dinâram Lukaþam.

Veiklâkie braucçji:

U.Leimanis, D. Lukaþs, G.

Leimanis, sievieðu grupâ - K.

Cçbere un D. Freimane.

Sportot un atpûsties gribçtâji

varçja piedalîties gan pavisam

nopietni sportiskâs spçlçs, gan

veiksmes disciplînâs. Ziròus ar

irbulîðiem „Austrumu

pelnruðíîtes” disciplînâ

visâtrâk pârvietoja A.

Aðmanis, I. Bruþis, A.

Slugovièð, bet sievietçm

visveiklâkie pirksti bija S.

Slugovièai, I. Petrauskai, E.

Tavi gadi kâ âbeles baltas,

Tavi gadi kâ vîgriezes zied.

Ar vçja spârniem aizsteidzas dienas,

Kâ gâjputni projâm tâs iet.

Jel apstâjies brîdi piekalnç zaïâ,

Kur vasarâs baltas madaras zied,

Saber savus gadus pîpeòu kausâ,

Lai no Tevis tie neaiziet...

Augustâ îpaðâs dzîves jubilejas atzîmç

Ilga BÇRZIÒA - 85, Rita VITKA – 80, Maija ZÂLÎTE - 80,

Zinaida AUNIÒA - 75, Dzintra NAGLIÒA - 70, Harijs GULBIS

- 65, Ilga STONE - 65

Novçlam jubilâriem dzîvesprieku un daudz baltu dieniòu

Malkcirtei. Disciplînâ „Itâïu

variants” ar makaronu vçrðanu

vislabâk galâ tika M. Zâlîte, S.

Petrauska, A. Kazakova.

Savukârt „Spçka mitriíi”

vîrieðu vidû noteica pçc tâ, cik

ilgi izstieptâ rokâ var noturçt

alus muciòu. Spçcîgâkais

trijnieks: J. Lukaþs, D. Lukaþs,

M. Veisbuks. Trâpîgâkie

basketbola soda metieni ðoreiz

izdevâs: K. Bahmanei, M.

Zâlîtei, S. Slugovièai, K.

Kallingam, L. Íergalvim, M.

Meirim. Disciplînâ „Olu

metçjs” visprecîzâkie bija

Pauls un Gunvaldis, Edgars un

Eva, Inese un Ainars. Visas

dienas garumâ neizpalika arî

komandu spçles. Strîtbolâ 1.

vieta komandai „Invalîdi”, 2.

vieta „Kruw”, 3. vieta

„Kurbads”. Futbolâ 1. vieta

„Princesîtes”, 2. vieta „24”, 3.

vieta „PV”. Dvieïbolâ labâkâ

izrâdîjâs komanda „Stirnas”,

aiz sevis atstâjot „Komandu”

un „Buki”.

Bçrnus, kuri nepiedalîjâs

sporta spçlçs, ðoreiz savâ

valstîbâ ievilinâja pirâti. Ar

viòiem kopâ bija jautras spçles

un atraktîvas rotaïas,

interesenti varçja tikt pie

skaisti apzîmçtâm sejâm, un

nobeigumâ vçl tika katram pa

balonam. Kad pirâti devâs

mâjupceïâ, mazie un vairs ne

tik mazie visas dienas garumâ

varçja izbaudît piepûðamâs

atrakcijas labirintus un

priekus. Savukârt ikviens

interesents varçja iepazîties ar

Valsts robeþapsardzes

Ventspils pârvaldes jûras

robeþapsardzîbas dienesta

mobilo novçroðanas tehniku

un ekipçjumu. Dienas otrajâ

pusç Kultûras namâ pulcçjâs

daudz skatîtâju, lai koncertâ

skaistâkajâs mîlas dziesmâs

pabûtu kopâ ar Roberto

Meloni. Pçc koncerta visus

No atmiòâm paliek tik

starojums maigs,

Tâ kâ liedagâ saulrieta

pçdas,

Turp, kur Tu aizgâji, ir

apstâsies laiks,

Nav vairs sâpes, rûpes un

bçdas.

Baltajos mûþîbas ceïos

aizgâjuði

Inâra Ilze Ozola

Imants Zvanbergs

Lîdzjûtîba piederîgajiem

Aiz Tevis dzîvîba

Un gaisma paliek,

Un atmiòas

Kâ krâðòs zieds...

Izsakâm lîdzjûtîbu

tuviniekiem,

MODRI VÎGRIEZI

mûþîbâ aizvadot.

Vîgrieþi Cîravâ

sagaidîja pusdienas – uz

ugunskura vârîta zivju zupa.

Paldies par gardo zupu ðoreiz

sakâm Ainaram Tumpelim.

Jûtot lîdzi futbolistiem un

citiem sporta cienîtâjiem, bija

iespçja paðiem uz ugunskura

cept pankûkas un ieturçt

launagu. Padomus pie

savdabîgâs cepðanas varçja

saòemt no Ineses Tumpeles.

Tâ pavisam âtri pienâca

vakars, kad visi pulcçjâmies

„Âbelnieku” estrâdç, kur

sveicienu no Dziesmu un deju

svçtkiem mûsu svçtkos bija

atveduði dejotâji no Aizputes

pilsçtas: deju kolektîvi

„Kurzemnieks”, „Vârpa” un

„Misiòð”. Tâs nu bija

zaïumballes deju iesildoðâs

grupas. Un tad jau balle lîdz

pirmajiem gaiïiem, citiem

mazliet vçl ilgâk! Paldies par

Vasara jau kâpj pâr sçtâm,

lûkojot, kur tâlâk iet...

Vçja roze violetâ

tieði tâdâ laikâ zied,

vasara kad apstâjusies,

pirms pâr rudens slieksni kâpt.

Sirds tik priecîga. Pa pusei.

Un pa pusei mazliet sâp.

5

Visjaukâkie un sirsnîgâkie novçlçjumi mûsu JÛLIJA mçneða

skaisto gadu îpaðniekiem:

Marijai KÂRKLIÒAI – 98; Annai KULPEI – 91; Austrai

EGLÎTEI – 83; Valteram KUPRAÐOVAM – 79; Alvim

BALODIM – 75; Vilim ÐNEPIM – 72; Benitai BÇRZIÒAI –

71; Viesturam BUTIM – 71; Vilmai TUMPELEI – 70; Aigaram

JONASAM – 50!

Noðalc kokos vçsma: Lai ir salda dusa,

Lai tev viegla dzimtâs zemes smilts.

Jûlija mçnesî prom pa Mûþîbas ceïu devies

Viktors ÏEKSINS

02.04.1949. – 01.07.2013.

Izsakâm lîdzjûtîbu piederîgajiem.

Kalvenes pagasta pârvalde

CÎRAVAS PROFESIONÂLÂ VIDUSSKOLA

2013./2014. mâcîbu gadâ uzòem:

Informâcijai

atbalstu sportistu apbalvoðanâ

viesnîcai „Spâres” un

personîgi Kristînei Cçberei,

paldies Paulam Jonasam un

viòa ìimenei par pârsteiguma

balvu labâkâs svçtkiem

noformçtâs maðînas

apbalvoðanâ.

Protams, ka viens nav

karotâjs, tâpçc PALDIES

mûsu palîgiem: Ainaram

Tumpelim, Uìim Leimanim,

Dinâram Lukaþam, Egilam

Petrauskim, Modrîtei Zâlîtei,

Klintai Bahmanei, Mârtiòam

Meirim, Inesei Tumpelei un

vçl daudziem citiem mazo

darbiòu veicçjiem!

Ceram, ka ðî atpûtas diena

kïuva jums par svçtkiem.

Kultûras nama vadîtâja

Daiga Freimane,

Sporta dzîves organizçtâja

Mairita

PII “ Pîlâdzîtis” informç, ka no 1.augusta, iepriekð sazinoties

ar vadîtâju, ir iespçjams vest bçrnus uz bçrnudârzu. Tâlr.

28348540 (Iveta Laumane)

***

No 1.-30.augustam Cîravas pagasta pârvaldes zâlç bçrnu

centriòð “ Gaismiòas” aicina cîravniekus piedalîties ikgadçjâ

akcijâ “ ES TEV- TU MAN!” Drçbju, apavu un citu skolai

noderîgu lietu apmaiòa.


6

Kazdangas muzejâ no

22.jûlija lîdz 16.septembrim

apskatâma Alsungas Sv.Miíeïa

baznîcas priestera Andra

Vasiïevska gleznu un zîmçjumu

izstâde „Logs”. Izstâdç

apskatâmas gan eïïas gleznas,

gan grafika, ar kuras palîdzîbu

varam ielûkoties autora

smalkajâ dvçselç. Kâ atzîst

izstâdes autors - „Mums katram

ir divi logi – acis, ar kurâm

ieraugâm kaut ko savu”. Viòa

darbos loga simbolika esot

divçjâda: viens ir logs uz

svçtumu jeb uz debesu valstîbu,

Bieþi vien notikumi, kuri

norisinâjuðiem bçrnîbâ, paliek

daudz spilgtâkâ atmiòâ nekâ

daþs ne tik senâ pagâtnç. Kâ

mainâs cilvçki un paaudzes,

frizûru un apìçrbu mode, tâ

mainâs arî rotaïlietas, ar

kâdâm bçrnîbâ spçlçjâmies

mçs un ar kâdâm spçlçjas

tagad mûsu bçrni un

mazbçrni,- mîïlietiòas, bez

kurâm nevarçjâm aiziet gulçt,

grâmatiòas, kuras gribçjâs

pârlasît vçl un vçl... Daþâdâm

paaudzçm ðîs lietas ir

atðíirîgas, bet gribu tâs

apkopot vienâ izstâdç.

No 9. augusta pçcpusdienas

lîdz 11. augusta pievakarei

aicinu apmeklçt seminâru

sievietçm, kuras laikâ bus

iespçja iepazîties ar jaukâm

sievietçm no tuvâkas un tâlâkas

apkârtnes. Seminârâ bûs trîs

daþâdas radoðâs darbnîcas:

falcçðana un krâsu spçles uz

auduma un auguma.

Ieskatîsimies jogas un pirts

gudrîbu pasaulç. Dziedâsim

spçka vietâ spçka dziesmas,

baudîsim pirts priekus un augu

burvîbu. Ïausimies stila

skoliòai un foto sesijas

priekiem.

Pçrsimies z/s „Lilijas” pirtiòâ,

turpat arî otrajâ stâvâ gulçsim,

kurinâsim ugunskuru un uz tâ

gatavosim gardas maltîtes,

Kazdangas pagasts

Izstâde „Logs”

otrs – logs uz pasauli tepat

apkârt.

Ïoti daudzpusîga un

interesanta personîba, kas

piesaista ar savu labestîbu un

atvçrtîbu. Ðajâ gadâ saòçmis

Kultûras mantojums Gada balva

2013 nominâciju „Labâkais

saimnieks” kâ lietpratîgs un

dziïi ieinteresçts senâs sakrâlâs

arhitektûras un mâkslas vçrtîbu

apsaimniekotâjs.

Aicinu uz Kazdangu apskatît

ðo izstâdi!

Kazdangas muzeja vadîtâja

Ilze Holðtroma

Atgriezîsimies bçrnîbâ!

Kazdangas muzejs kaut

nedaudz ar izstâdes palîdzîbu

aicina atgriezties bçrnîbâ.

Kazdangas muzejâ no

17.septembra bûs apskatâma

izstâde „Mana pirmâ

rotaïlieta, mîïlietiòa,

grâmatiòa...” Bet , kâ parasti

pirms izstâdes, aicinu visus,

kuriem ir rotaïlietas vai citas

mîïlietiòas, kas vçl ir

saglabâtas, atnest uz muzeju

un papildinât izstâdi. Varu

aiziet arî rotaïlietâm pakaï.

Gaidîðu jûs muzejâ!

Kazdangas muzeja vadîtâja

Ilze Holðtroma

Seminârs sievietçm

“Ìerânija 2013”

peldçsimies, smiesimies,

ielûkosimies sevî, iegûsim

jaunas zinâðanas un prasmes. Ðî

seminâra tçma: sieviðíîba un

sievietes veselîba.

Nometnes îpaðie viesi:

pirtniece, Kurzemes tautskolas

dibinâja, grâmatas „Spçka

dziesmas” lîdzautore,

psiholoìe- Sarmîte Kriðmane,

jogas skolotâjs- Vasis, stiliste-

Ingu Gedoviusa, fotofrâfe -

Sintija Verpakovska.

Ja arî tu vçlies pavadît skaistu,

neaizmirstamu, radoðu nedçïas

nogali vietâ, kur tu esi gaidîta,

kur baudîsi jaukas emocijas,

atpûtîsies un iegûsi jaunas

zinâðanas un draugus, tad zvani

un uzzini vairâk T: 29823944.

Mâra Tîmane

Foto konkurss

“Kazdangas parka un muiþas burvîba”

Konkurss notiek no 2013. gada 15. jûlija lîdz 16.augustam.

Apbalvoðana notiks “ Parka svçtku” ietvaros 7. septembrî .

Konkursâ var piedalîties ikviena persona, neatkarîgi no vecuma

un nodarboðanâs.

Ar konkursa nolikumu var iepazîties Aizputes novada interneta

mâjas lapâ: www.aizputesnovads.lv un www.kazdangaspils.com

10.00 Floristikas konkurss „Barona fon Manteifeïa ceïojums”, pie KC

11.00 Amatnieku tirgus KC laukumâ

12.00 7. Kazdangas Parka svçtku atklâðanas koncerts pie pils

12.00 Lutriòu mazpulcçnu truðmîïu skola ar truðu izstâdi

13.00 Pasâkums ìimençm Velo orientçðanas plezîrs –

„Pa muiþkunga parka taciòâm”

13.00 Fotokonkursa „Kazdangas parka un muiþas burvîba”

izstâdes atklâðana KC foajç

13.00 Izstâde bibliotçkas lasîtavâ

13.00 Pasâkums bçrniem – „Jautrais Ðurumburums”

ar piepûðamajâm atrakcijâm un radoðajâm darbnîcam pie KC

14.00 Spçkavîru sacensîbas pie KC

14.00 – 17.00 Prieki ûdensbumbâ – Brûþa dîíî

14.30 Sadziedâðanâs kopâ ar Nîkrâces ansambli „Dianthus” pie pils

14.00 Ìimenes pasâkums „Manteifeïa dârgumu meklçðana”

15.00 Bçrnu stunda –

*) Kazdangas bçrnu deju grupas uzstâðanâs

*) Piedzîvojumi kopâ ar Jautrajiem laupîtâjiem

15.30 Floristikas un foto konkursu dalîbnieku un spçkavîru sacensîbu uzvarçtâju apbalvoðana pie pils

15.30 „Desoðanas turnîrs” aiz pils

16.00 Ìimenes pasâkuma „Manteifeïa dârgumu meklçðana” dalîbnieku suminâðana

17.00 Liepâjas Tautas teâtra izrâde „Îsa pamâcîba mîlçðanâ” pie pils

19.00 Koncerts pie pils

Ineta Rudzîte „Baltais zieds”

Niks Matvçjevs „Nemet dusmu krunku veciem zçniem”

Koncerta izskaòâ Ugunsziedi debesîs – salûts

ap 22.30 Pçc salûta Balle kopâ ar grupu „Novadnieki”. Ieeja Ls 3.00 (galdiòus rezervçt lîdz

4.septembrim pa tâlr. 63497017 vai 26681805)

22.30 Brîvdabas kino pie Saieta nama

•Kafejnîca un gardumi visas dienas garumâ

•Visas dienas garumâ apmeklçtâjiem atvçrta Kazdangas pils, kurâ apskatâma meþa muzeja

ekspozîcija, ekspozîcija par Kazdangu, priestera Andra Vasiïevska izstâde „Logs” un Kavalieru nams,

kurâ apskatâma izstâde „Suòkopîbas vçsture Latvijâ”

•Visas dienas garumâ karikatûrista Imanta Liepiòa svçtku situâciju zîmçjumu izstâde

Kazdangas Kultûras centrâ 24.augustâ plkst 15.00

Liepâjas deju studija Harmony aicina apmeklçt

Hip-Hop deju nodarbîbas

Dalîba bezmaksas!

Floristikas kompozîciju konkurss

„Barona fon Manteifeïa ceïojums”

1. Organizatori

Aizputes novada domes

Kazdangas pagasta pârvalde

2. Konkursa mçríis

* Veidot konkursa darbu

Kazdangas parka svçtku ietvaros

atbilstoði floristikas kompozîciju

konkursa nosaukumam.

* Veicinât profesionâlu floristu

iesaistîðanos pasâkumâ;

* Popularizçt , veicinât Aizputes

novada un Kazdangas pagasta

amatieru darbu;

* Floristu un svçtku apmeklçtâju

iepazîstinâðana ar jaunâkajâm

tendencçm un tehnikâm

floristikâ;

* Radît pievilcîgu ainavisko telpu

parka svçtku laikâ un veicinât

floristikas meistaru un entuziastu

popularitâti.

3. Norises vieta un laiks

Aizputes novada Kazdangas

pagasta Kultûras centra zâlâjs -

2013.gada 7.septembris

Pieteikðanâs, darba izlikðana no

plkst. 9.00

Apbalvoðana plkst.16.30 pie

Kazdangas pils

4. Dalîbnieki

Aizputes novada un Kazdangas

2013. gada 7.septembrî

Kazdangas Parka svçtki

Nolikums

pagasta floristi un floristi no

citiem Latvijas novadiem.

Ziedu, floristu saloni, klubi,

biedrîbas un citi interesenti.

5. Pieteikuma termiòi dalîbai

konkursâ

No 2013.gada19.augusta lîdz

3.septembrim Kazdangas KC pa

tel. 26681805 vai e-pastu -

kazdanga.kc@inbox.lv

6. Noteikumi

Konkursa darbs- svçtkos tiek

prezentçts viens pabeigts darbs,

kas atbilst konkursa tçmai

„Barona fon Manteifeïa

ceïojums”

7. Materiâli

Materiâlu sagâde ir dalîbnieku

ziòâ.

Konkursa darbi pçc svçtkiem

paliek Kazdangas Kultûras centra

zâlâjâ 2.dienas.

8. Balvas

Balvu fonds par pabeigtu

konkursa darbu tiek dalîts

nominâcijâs: 1.,2.,3.vieta;

9. Þûrija

Þûrija darbus vçrtçs trîs cilvçku

sastâvâ – viens pagasta pârvaldes,

viens organizatoru un viens

apmeklçtâju pârstâvis.

Dzîve katram teic: izvçlies,

izvçlies, visu tu drîksti!

Vai gribi to spîvo gudrîbu,

kas ilgi rudeòu pîlâdþos

turas,

Vai gribi to lapas vieglumu,

kas sirdi nes pâri jûrâm,

Un klât vçl apiòa droðumu,

kad kuìis dzîs viïòos

vagu?...

Bet tu sev paòçmi vârpu

smagumu

Un deviòvîru un vçrmeïu

spçku...

/L.Brîdaka/

Sveicam visus augusta

jubilârus Kazdangas

pagastâ!

92- Lamberte Valija 23.08.,

88- Strazdiòa Vilma 31.08,

86- Leja Alfrçds 24.08, 84-

Gribovièa Olimpiada 01.08.,

81- Cinovskis Jânis 20.08.,

80- Miíelsone Marta 23.08.,

75- Afelde Ruta 19.08.,

Meiere Òina 24.08., Pucena

Dzidra 13.08., 70- Cinovskis

Ilmars 12.08., Stoïarovs

Andrejs 24.08., Kronbregs

Jânis 21.08., 65- Tîmanis

Jânis 30.08., Triðkars

Georgijs 27.08., Kaïmuka

Zofija 14.08, 60- Plepis

Raimonds20.08., Gansone

Dzintra 19.08., Juska

Visvaldis 13.08., 55-

Matçviès Jânis 31.08.,

Goldingers Mâris 11.08.,

Zalâns Augusts 05.08, 50-

Dzeguze Agris 06.08.


Aizputes pilsçtas svçtki 2013.gada 7.-11. augusts

Svçtku skatuve pie Aizputes vidusskolas

Plkst.14.00 – Senioru dziesmu un deju festivâls

„Tçvu tçvi laipas meta”

Plkst.17.00 – 20.30 – „Dziesmiòa par prieku” -

Viktora Lapèenoka koncerts ar lîdzi dejoðanu –

Atbalsta SIA „KINGS”

Plkst.20.30 – 21.30 - Muzicç muzikâlâ apvienîba

„Gulbju dîía jazz band”

Plkst.22.00 – Grupas „Ladie Sweet” koncerts

Plkst.23.30 – Nu viena îsta ballîte ...... Spçlç: Toms Bokums un grupa

„Diena bez pârtraukuma”, „Piemare”, „Strawberries with salt”, „Deep

silence”, „Justs&Co”. Starplaikos izklaidçs DJ.

7

Treðdiena, 7.augusts

”Mçtras mâjas” draugu plençrs”- meistardarbnîca

Plkst.19.00 –„Vai Tu zini un atpazîsti?” Orientçðanâs sacensîbas

komandâm . Reìistrçðanâs no plkst.18.30 Aizputes KN,

nolikums www.aizputesnovads.lv

Ceturtdiena, 8.augusts

Plkst.18.00 - Aizputes novada èempionâts krosâ, 4. posms –

stadions, Saules ielâ 6

Plkst.18.00 – „Svçtki ienâk pilsçtâ” – pilsçtas svçtku atklâðana

- Aizputes KN . Piedalâs Andris Çrglis & Jânis Strazds

Gadsimtu elpa Tebras krastos

No plkst.19.30 – 21.30 Aizputes pils viduslaiku vakars - viduslaiku

mûzika, bruòinieku un lokðâvçju sacensîbas, viduslaiku cîòu

paraugdemonstrçjumi – seno cîòu klubs „Ugunszîmes” un grupa

„Vilkaèi” - Aizputes Livonijas ordeòa pilî

Plkst.22.00 – „Gaismas un likteòupe Tebra”-

senatnes noskaòa ar grupu „Auïi”

Tebras upes krastâ pie Aizputes KN

Pasâkumu atbalsta SIA „AIZPUTES CEÏINIEKS”

Piektdiena, 9.augusts

Ausmaòu ìimenes foto izstâde- Aizputes Novadpçtniecîbas muzejâ

No plkst. 10.00 – 12.00 – Burbuïoðana bçrniem – mâkslinieku

rezidenèu centrâ „Serde”

No plkst. 11.00 - SIA „Annels” atrakciju parks - Kino laukumâ

No plkst. 11.00 – 16.00 – Grafikas meistardarbnîca – galerija

„Mçtras mâja”

No 12.00 Katoïu ielas svçtki – organizç jaunieðu IDEJU mâja

-Meistarklases: grafiti mâkslâ, vîna darîðanâ, íermeòa apgleznoðanâ u.c.

-Darbojas IDEJU mâjas tçjnîcâ

17:00 – Katoïu ielas koncerts uz IDEJU mâjas terases, piedalîsies Maija

Kalniòa, grupa „Krçsla”, „Mâkonis” un citi mâkslinieki.

Pçc koncerta visiem iespçja piedalîties jam session.

No plkst.14.00 – „Ziedi ienâk pilsçtâ” - Ziedu dekoru veidoðana

Aizputç – Aizputes pilsçtas laukumi

Plkst.18.00 – Ekumçniskais dievkalpojums - dzied un muzicç

dziesminieks Haralds Sîmanis - Aizputes ev.lut.Sv.Jâòa baznîcâ

Sestdiena, 10.augusts

Plkst.6.00 – „Lielâ zive ...”- makðíerçðanas sacensîbas Dzirnavu dîíî

No plkst. 10.00 – 12.00 – Vizinâðanâs ar laivâm Dzirnavu dîíî –

organizç Aizputes jaunsargu organizâcija

No plkst. 11.00 – 16.00 – Izstâde un mâkslinieku darbu

prezentâcijas – mâkslinieku rezidenèu centrâ „Serde”

No plkst.11.00 – Amatnieku tirgus diena „Diþandelç Aizputç”

– Pasta un Katoïu ielas

•No plkst. 11.00 – „Jarmarka” - Galerija “Mçtras mâja”

•Plkst.11.00 -11.30 – „Aizputnieku skatuve”- Aizputes Mûzikas

skolas audzçkòu un pedagogu koncerts

•Plkst.11.30 -12.30 - Paðdarbîbas kolektîvu koncerts

•Plkst.13.00 - Aizputes vîna darîtavas vîna gatavoðanas stunda–

laukumâ pretî Mûzikas skolai

•Plkst.12.30 -13.30 - muzicç vijolnieks E.Ziòìe atbalsta SIA “Vçrsîtis 8”

•Plkst.13.30 -14.00 – „Aizputnieku skatuve”- Aizputes Mûzikas

skolas audzçkòu un pedagogu koncerts

•Plkst.14.00 -14.30 - Paðdarbîbas kolektîvu koncerts

•„Aizpute toreiz un tagad …” – brîvdabas foto izstâde– Jâòa ielâ

Pasâkumus atbalsta SIA “EKO Vîni” un Varis Sants

Plkst.11.00 -DOG SCHOW–Suòu biedrîbas „AKO” suòu izstâde,

konkurss – „Talantîgâkais suns”– stadionâ Saules ielâ 9

Atbalsta SIA Heriots

No plkst. 11.00 - SIA „Annels” atrakciju parks - Kino laukumâ

Plkst.12.00 – „Ziòìu Jeðkas uzvara” - Aizputes Tautas teâtra

izrâde – pie Aizputes novadpçtniecîbas muzeja

13:00 – 19:00 -Atvçrta IDEJU mâjas tçjnîca

Plkst.15.00 – 17.00 - Aizputes mâkslinieku izstâde un grupas

„Free Strings” koncerts - Aizputes KN

Pasâkumu atbalsta „MÂRAS APTIEKA”

No plkst. 20.00 – 23.00 – Apmeklçtâjiem atvçrta

Aizputes ev.lut.Sv.Jâòa baznîca

No plkst. 21.00 – 23.00 – Skaòu mâkslinieku koncerts – mâkslinieku

rezidenèu centrâ „Serde”

Svçtku skatuve pie Aizputes vidusskolas

No plkst.10.00 - 12.00 - „Dziesma manai paaudzei” ìenerâlmçìinâjums

No plkst. 12.00- 15.00 – „Dzîvo droði”- pasâkumi ìimençm -

Aizputes vsk. sporta laukumâ pie lielâs skatuve

•Valsts robeþsardzes Aviâcijas pârvaldes prezentâcija

•Gaisa kuìa apskate -

Ceriòu ielas stadionâ (laiks tiks precizçts)

•Valsts robeþsardzes Ventspils pârvaldes Mobilâ novçroðanas

kompleksa prezentâcija

•ZS 44. kâjnieku bataljona prezentâcija

•Valsts Ugunsdzçsîbas un glâbðanas dienesta darba un tehnikas

prezentâcija

•„Bebrs Bruno un Runcis Rûdis”– ceïu satiksmes droðîbas stunda

bçrniem

•TEAM ABC automaðînu trase – Atbalsta SIA „A-J Energobûve”

•Radoðâs darbnîcas, sejas apgleznoðana


8

Sestdiena, 10.augusts

Svçtku skatuve pie Aizputes vidusskolas

No plkst.15.00 - 16.00 – Muzicç vijolnieks E.Ziòìe atbalsta SIA “Vçrsîtis 8”

No plkst.16.00 - 17.30 - “Nenes zvaigznes savâ istabâ” Ingusa

Pçtersona koncerts

No plkst.17.30 - 18.10 – Pûtçju oríestra „Kazdanga” koncerts

No plkst.18.15 - 19.00 – Muzicç vijolnieks E.Ziòìe atbalsta SIA “Vçrsîtis 8”

Plkst.19.00 - Svçtku gâjiens uz Aizputes vidusskolas stadionu –

pulcçðanâs Katoïu un Pasta ielâs (gâjiens iet pa Atmodas ielu, Jelgavas

ielu, Ziedu ielu, vidusskolas stadions). Piedalâs svçtku viesi, paðdarbîbas

kolektîvi, sportisti, aizputnieki, Aizputes uzòçmçji un iestâdes.

-Aizputes novada sportistu apbalvoðana

-Dziesmu un deju svçtku dalîbnieku - kolektîvu vadîtâju sveikðana

Plkst.20.00 – Aizputes novada „Dziesma manai paaudzei” koncerts

Plkst.22.00 – Grupas „BET, BET” koncerts

Plkst.23.30 – Dejas nakts garumâ ar grupu „Mâkoòstûmçji”

Plkst.24.00 – „Kalçjs kala debesîs ...” – Uguòoðanu atbalsta SIA „ARRE”

Sporta programma Aizputç

Plkst.10.00

•Florbola turnîrs 3 : 3 - Gumijotais laukums pie ðautuves

Aizputes novada atklâtais èempionâts strîtbolâ 3.posms -

Basketbola laukumi

Aizputes novada èempionâts pludmales volejbolâ vîrieðiem un

sievietçm - Pludmales v/b laukumi Saules ielâ 9

Aizputes svçtku ðaha turnîrs - Saules ielâ 9

Aizputes svçtku futbola turnîrs 7:7 - Stadions, Saules ielâ 6

Aizputes svçtku zolîtes turnîrs - Saules ielâ 9

Aizputes novada èempionâts pludmales volejbolâ jaunieðiem -

Pludmales v/b laukumi, Ziedu iela 7

No plkst.11.00 - 15.00 - Ðauðanas festivâls ar pneimatiskajiem

ieroèiem - Pretî ðautuvei

Plkst.12.00 - Aizputes spçka taka - Stadiona teritorija

Plkst.14.00 - Spçkavîru konkurss “Mâronkul, uznes mani

kalnâ!” (puiði nes savu “Lâsmiòu” virs 50 kg) Kalns pie stadiona. Atbalsta

veikalu tîkls “DIVI PLUS”

Sporta pasâkumus atbalsta SIA „MÇTRA – A”, SIA „66 NORTH BALTIC”

Aizputes evaòìçliski luteriskâs draudzes

dievkalpojumi un aktivitâtes:

9. augustâ 18.00 Ekumçniskais dievkalpojums

18. augustâ 10.00 ar svçto vakarçdienu.

25. augustâ 10.00– 12.00 Individuâlâm lûgðanâm

Snçpeles evaòìçliski luteriskâs draudzes aktivitâtes:

Kapu svçtki: 18. augustâ 13.00 Kundi kapsçtâ, 14.00 Centra kapsçtâ, 16.30

Vindenieku kapsçtâ, 17.30 Kalnciema kapsçtâ.

„Nebîsties, tu mazais ganâmpulciò, jo jûsu Tçvam labpaticis dot jums Valstîbu”

(Lûkasa evaòìçlijs 12:32 )

Uzziòas: mâcîtâja - Dace Dzene 29508301; mâcîtâjs - Varis Bitenieks 29954054.

Svçtki ienâk pilsçtâ!

Gubu mâkoòos guï saule, mâkonis mâkoni stumda, putni jau sapulces rîko. Gladiolas

cînâs ar vçjiem, asteres kautrîgi plakstus ver, karaliskajâ dâlijâ rasas lâsîtes

mirdz. Vai tâ rasa? - ir pienâcis augusts .....

Vçl tikai daþas rosîgas, darbîgas dienas un “ Svçtki ienâks pilsçtâ ! “. Aizpute ðogad

svinçs savas pastâvçðanas 765. gadskârtu. Ikdienas steigâ mçs bieþi nepamanâm, cik

skaistâ vietâ un laikâ mçs dzîvojam, cik daudz draugu mums ir lîdzâs. Tâdçï savos

svçtkos aicinâm piedalîties arî Jûs! Pilsçtas svçtki aizputniekiem, pilsçtas viesiem,

draugiem gatavo daþâdas interesantas un aizraujoðas aktivitâtes, koncertus. Mçs,

svçtku organizatori, priecâsimies redzçt Jûs visâs svçtku aktivitâtçs 8.; 9. un 10.

augustâ Aizputç!

Ja vçlaties sagâdât Aizputei skaistu pârsteigumu, aicinâm piedalîties ziedu paklâju

veidoðanâ 9.08. Aizputes pilsçtas laukumos, bet 10.08. plkst.19.00 aicinâm kopâ ar

mums doties svçtku gâjienâ cauri pilsçtai uz svçtku estrâdi!

Mçs radîsim prieku sev un citiem. Mçs to darîsim visi kopâ. Svçtki bûs svçtki visiem,

un katram paðam sevî bûs jâatrod un jârada tâ îpaðâ izjûta - svçtku izjûta.

Uz tikðanos Aizputes pilsçtas svçtkos!

Aizputes novada kultûras vadîtâja Sanda Zâlîte

10.augustâ no plkst. 11.00

AIZPUTES PILSÇTAS SVÇTKU

amatnieku un mâjraþotâju

GADATIRGUS

“DiþandeleAizputç”

Aicinâm tirgotâjus un mâjraþotâjus iepriekð pieteikties

Sandai pa tel. 29488739 vai Intai pa tel. 29373185

Aicinâm uzòçmçjus, iestâdes, ciemiòus, visus aktîvos aizputniekus

un Aizputes novada iedzîvotâjus ð.g. 10.augustâ piedalîties

AIZPUTES PILSÇTAS

SVÇTKU GÂJIENÂ

PULCÇÐANÂS LAUKUMÂ PIE PIRTS un Katoïu ielâ no plkst.18.30

Gâjiena dalîbnieki ar transporta lîdzekïiem stâjas uz Pasta ielas.

Plkst. 19.00 – Svçtku gâjiens: Atmodas iela - Jelgavas iela - Ziedu iela -Aizputes

vidusskolas stadions

LÛGUMS ATRAKTÎVI NOFORMÇTIES UN IERASTIES JAUTRÂ

NOSKAÒÂ, LAI KUPLINÂTU PILSÇTAS SVÇTKUS

Dalîbu pieteikt Intai – intarudzite@inbox.lv vai pa tel.29373185

Aizputes pilsçtas svçtku laikâ slçgtas transporta kustîbai ðâdas ielas :

9.08., 10.08 - Zvaigþòu ielas posms no Laþas ielas lîdz Brîvzemnieku ielai, 10.08

no plkst. 7.00 - 18.00 - Pasta un Jâòa ielas.Atvainojamies par sagâdâtajâm neçrtîbâm.

Kapu svçtki

Aizputes novadâ

Laþas pagastâ

17. augustâ

Sarkanvalkas kapos plkst. 11.00

Gobzemju kapos plkst. 13.00

25.augustâ

Padures kapos (luterâòu) - plkst. 11.00

( katoïu) - plkst. 15.00

Vârsberìu kapos - plkst. 16.00

Pilskalnu kapos - plkst. 17.00

Kalpos luterâòu mâcîtâjs Erlands

Lazdâns, katoïu mâcîtâjs Mariuðs

Kempa un Guntis Skuja, Mârtiòð

Pçtersons.

Aizputç

11.augustâ plkst.14.00

Aizputes Misiòkalna kapsçtâ

***

Cîravas pagastâ

11.augustâ

Cîravas kapsçtâ plkst. 10.00

Krustkalna kapsçtâ plkst. 11.00

Kalpos mâcîtâja Dace Dzene, dziedâs

Aizputes luterâòu baznîcas koris

***

Kazdangas pagastâ

24.augustâ

Koreles kapos plkst. 14.00

Prieþkalnu kapos plkst. 15.00

Cildu kapos plkst. 16.00

Mazboju kapos plkst. 17.00

No 1.augusta izstâde Ketijas Pujâtes

eksâmena darbs datorgrafikas

specialitâtç

„Paradîzes putni”

No 10. augusta “Mçtras mâjas” draugu

plençra 2013. izstâde

„Aizpute”

Izdevçjs Aizputes novada dome

Redakcijas adrese

Atmodas 24, Aizpute, LV-3456

Iespiests “Kurzemes Vârda” tipogrâfijâ

Reìistrâcijas apliecîba Nr. 0768

No 9. augusta lîdz 30. septembrim

apskatâma

Justînes, Tijas un Armanda

Ausmaòu

fotogrâfiju izstâde

darbadienâs no plkst. 9.00-17.00

sestdienâs no plkst. 10.00-14.00

Atbildîgâ par izdevumu Dina Kopðtâle

Sludinâjumus pieòem

Aizputes pilsçtas bibliotçkâ katru darba dienu

tâlrunis 63448047;

e-pasts: dina-aav@inbox.lv

Maketçtâjs Dainis Zvirbulis

More magazines by this user
Similar magazines