2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

kase.gov.lv

2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

Saturs

Pārskatā lietotie saīsinājumi.....................................................................................................................................................................................................................4

Valsts kases pārvaldnieka ziņojums.........................................................................................................................................................................................................5

Valsts kases darbības stratēģija............................................................................................................................................................................................................. 10

Valsts kases juridiskais statuss, struktūra un strukturālā reforma..................................................................................................................................................... 12

Valsts kases darbība 2010.gadā............................................................................................................................................................................................................. 17

1. Valsts budžeta izpilde.................................................................................................................................................................................................................... 17

1.1. Valsts budžeta izpildes funkcijas raksturojums.................................................................................................................................................................... 18

1.2. 2010.gada valsts budžeta izpildes organizācija..................................................................................................................................................................... 19

1.3. Valsts kases pakalpojumu un elektronisko pakalpojumu attīstīšana.................................................................................................................................. 22

1.4. Valsts kases darbības stratēģijā noteikto darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji valsts budžeta izpildē.......................................................................... 32

2. Valsts parāda vadība........................................................................................................................................................................................................................... 33

2.1.Valsts parāda vadības funkcijas raksturojums........................................................................................................................................................................... 34

2.2. Latvijas Valsts parāda vadības stratēģija................................................................................................................................................................................... 35

2.3. Investoru informēšanas pasākumi............................................................................................................................................................................................ 36

2.4. Valsts parāda izmaiņas 2010.gadā............................................................................................................................................................................................. 37

2.5. Valsts iekšējais parāds................................................................................................................................................................................................................ 38

2.6. Valsts ārējais parāds.................................................................................................................................................................................................................... 41

2.7. Valsts parāda portfeļa vadība..................................................................................................................................................................................................... 45

2.8. Valsts sniegtie galvojumi............................................................................................................................................................................................................ 48

2.9. Publiskās-privātās partnerības veicināšana.............................................................................................................................................................................. 49

2.10. Valsts kases darbības stratēģijā noteikto darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji valsts parāda vadībā.............................................................................. 50

3. Naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība..................................................................................................................................................................... 51

Valsts kases publiskais gada pārskats 2010 2. no 86

More magazines by this user
Similar magazines