1 Iepirkuma „Grants šķembu un smilts iegāde ... - Rundāles pils

rundale.net

1 Iepirkuma „Grants šķembu un smilts iegāde ... - Rundāles pils

Iepirkuma

„Grants šķembu un smilts iegāde”

(identifikācijas Nr. RPM 2013/5)

NOLIKUMS

1

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2013. gada 14. marta sēdē

(protokols Nr. 13)

1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un līguma termiņš

1.1. Pasūtītājs – Rundāles pils muzejs, Reģ. Nr. 90000045601, adrese: Rundāles pils,

Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921.

1.2. Iepirkuma priekšmets – „Grants šķembu un smilts iegāde”.

1.3. Iepirkuma paredzamā līgumcena – līdz LVL 8000 bez PVN.

1.4. Līguma darbības laiks – 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma

summas pilnīgai apguvei.

2. Iepirkuma metode

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteiktajā kārtībā.

3. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

3.1. Piedāvājums jāiesniedz Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā

līdz 2013. gada 26. martam plkst. 12:00 slēgtā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā

iepakojumā) ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Grants šķembu un smilts iegāde”,

identifikācijas Nr. RPM 2013/5”, uz aploksnes norādot arī pretendenta rekvizītus. Ja

pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, visu atbildību par iespējamu pasta

sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu

nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

3.2. Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju – Parka nodaļas galvenais

speciālists Gunārs Milgrāvis, tel. 63962274, 26369288, e-pasts: rundale@rundale.net .

3.3. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu ir jānoformē

rakstveidā un jānosūta elektroniski, pa faksu vai pastu.

3.4. Ja jautājumi iesniegti savlaicīgi, pasūtītājs uz tiem atbildēs 2 (divu) darba dienu laikā,

taču ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu grozīt

nevar.

3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiks pieņemti un tiks

atdoti iesniedzējam neatvērtā veidā.

4. Piedāvājuma noformēšana un prasības pretendentiem

4.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums sastāv no šajā

nolikumā 4.3. apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem un tehniskā – finanšu

piedāvājuma (saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu).

4.2. Prasības pretendentiem:

4.2.1. pretendents ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un uz to

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi.

4.3. Iesniedzamo dokumentu saraksts:

4.3.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums);

4.3.2. pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

4.3.3. būvizstrādājuma atbilstību apliecinošs dokuments vai tā kopija saskaņā ar Ministru

kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības

novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”;


4.3.4. pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹

panta piektajā daļā minētie nosacījumi.

4.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Piedāvājumam

jābūt cauršūtam, ar norādītu lapu vai lapaspušu skaitu. Iesniedzot dokumentu kopijas,

katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta

pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā

kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.

4.6. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā (2. pielikums)

minētajām prasībām.

5. Tehniskais – finanšu piedāvājums

Tehniskais – finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar nolikuma

3. pielikumu „Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma”.

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

6.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām;

6.2. par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs pasūtītāja izvirzītajām

prasībām un kurš piedāvās viszemāko cenu;

6.3. pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieprasīs pretendentam, kuram būtu

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 8. 1 panta 5. 2 daļā

minēto izziņu;

6.4. nepieciešamības gadījumā veiks citas darbības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

6.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents

piedāvājumā sniedzis nepatiesu informāciju.

6.6. Ar iepirkumā izraudzīto pretendentu līgums tiks slēgts atbilstoši nolikuma 4. pielikumā

pievienotā līguma projekta nosacījumiem. Slēdzot iepirkuma līgumu, tā nosacījumi tiks

precizēti atbilstoši pretendenta piedāvājumam.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai iepirkumā uz vienas lapas.

2. Tehniskā specifikācija uz vienas lapas.

3. Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma uz vienas lapas.

4. Līguma projekts uz trīs lapām.

Komisijas priekšsēdētāja

J. Druviņa

2


1. pielikums

iepirkuma „Grants šķembu un smilts

iegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2013/5)

Pieteikums dalībai iepirkumā

„Grants šķembu un smilts iegāde”

(identifikācijas Nr. RPM 2013/5)

Pretendents: __________________________________________________________,

(nosaukums)

vienotais reģistrācijas Nr. ______________________________________,

(reģ. Nr.)

tā _______________________________________________ personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Grants šķembu un smilts iegāde” (identifikācijas Nr. RPM

2013/5);

2. apņemas ievērot iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības;

3. piekrīt līguma projektam;

4. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā

minētie nosacījumi;

5. apliecina, ka pretendentam ir nepieciešamie resursi līguma izpildei;

6. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta juridiskā adrese: ____________________________________________

Pretendenta faktiskā adrese: _____________________________________________

Bankas rekvizīti: ______________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds ________________________________________________________

Adrese ______________________________________________________________

Tālruņa Nr. ___________________________________________________________

Faksa Nr. ____________________________________________________________

e-pasta adrese ________________________________________________________

_________________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)

___________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums

3


2. pielikums

iepirkuma „Grants šķembu un smilts

iegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2013/5)

Tehniskā specifikācija

Nr.

p.k.

Materiāla nosaukums

Mērvienība

Plānotais apjoms

līguma darbības

laikā

1. Grants šķembas, mazgātās, 11 – 22 mm m 3 50

2. Atsijātā smilts, 0 – 5 mm m 3 100

3. Grants šķembu maisījums, 0 – 45 mm m 3 120

4. Grants- šķembu maisījums, 0 – 32 mm m 3 150

5. Smilts, dabīgā, 0 – 4 mm m 3 150

6. Grants, dabīgā m 3 50

7. Grants, skalotā apmetuma, 0 – 2 mm m 3 60

Materiālu klāsts un apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.

Materiālu iegāde atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām tiek veikta visu līguma darbības laiku.

4


3. pielikums

iepirkuma „Grants šķembu un smilts

iegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2013/5)

Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma

Nr.p.k. Materiāla nosaukums Mērvienība Plānotais

apjoms

līguma

darbības

laikā

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vienības

cena LVL

bez PVN

Piedāvātā

atlaide %

(ja tiek

piemērota)

Vienības

cena ar

atlaidi

LVL bez

PVN

Kopā bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Kopējā cena (plānotais

apjoms x vienības cena

ar atlaidi) LVL bez

PVN

Piedāvājuma cenā iekļaujami visi nodokļi, nodevas (izņemot PVN), kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, piemēram, piegādes izmaksas.

_______________________

Amats

_______________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Datums

5


LĪGUMS Nr. RPM 2013/5

4. pielikums

iepirkuma „Grants šķembu un smilts

iegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2013/5)

Rundāles novada Rundāles pagastā

2013. gada ___. _______________

Rundāles pils muzejs tā direktora Imanta Lancmaņa personā, kurš darbojas uz nolikuma

pamata, turpmāk tekstā „Pircējs”, no vienas puses un

_________________ _________________________ personā, kur_ darbojas uz

_____________ pamata, turpmāk tekstā „Pārdevējs”, no otras puses, katra atsevišķi un abas

kopā sauktas arī attiecīgi „Puse” un „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Grants šķembu un

smilts iegāde” (identifikācijas Nr. RPM 2013/5) rezultātiem, kā arī Pārdevēja 2013. gada

___.____________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Pircējs iegādājas, un Pārdevējs pārdod un piegādā grants šķembas un smilti (turpmāk

tekstā „Prece”) atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam un tajā norādītajām

cenām. Tehniskā – finanšu piedāvājuma kopija pievienota šī Līguma 1. pielikumā.

Dokumenta oriģināls Rundāles pils muzeja lietvedībā reģistrēts 2013. gada ___.

______ ar Nr. ___ un tiek glabāts lietā „Publisko iepirkumu dokumenti”.

1.2. Preču klāsts un apjoms tiek noteikts pēc Pircēja pieprasījuma un faktiskās

nepieciešamības.

1.3. Pircējs patur tiesības iegādāties arī mazāku Preču apjomu, nekā norādīts Līguma

1. pielikumā.

1.4. Pārdevēja piedāvātā atlaide, kas norādīta tehniskajā – finanšu piedāvājumā Līguma

1. pielikumā, ir spēkā visu Līguma darbības laiku.

2. Līguma darbības laiks

2.1. Līguma darbības laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no tā parakstīšanas dienas vai līdz

brīdim, kad Pircējs saskaņā ar Līgumu ir iegādājies Preces par summu LVL ______

(bez PVN), ja šāds apstāklis iestājas ātrāk.

3. Pasūtījumu izpildes noteikumi

3.1. Preču pirkumam ir neregulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Līguma

1.1. apakšpunktā minētā Prece atkarībā no Pircēja vajadzībām tiek iegādāta visu

Līguma darbības laiku.

3.2. Pircējs pasūta Preces Pārdevēja tirdzniecības vietā _________________, nosūtot Preču

pasūtījumu pa faksu__________________ vai e-pastu__________________ vai arī

telefoniski pa tālruni _________________.

3.3. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi 2 (divu) dienu laikā no

attiecīgā pasūtījuma saņemšanas brīža.

3.4. Preču piegādes adrese ir Rundāles pils muzejs, Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles

pagasts, Rundāles novads, LV-3921.

3.5. Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju

klātbūtnē, Pircējam parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu.

3.6. Par Preču piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis

atzīmē uz Preču pavadzīmes-rēķina, apstiprinot tā izpildi.

6


4. Kvalitāte un garantija

4.1. Pārdevējs garantē tā pārdoto Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos

noteiktajiem standartiem, pievienojot piegādātajai Precei tās atbilstību apliecinošu

dokumentu.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Visus norēķinus Pircējs veic ar 100% pēcapmaksu.

5.2. Pircējs samaksu par piegādāto Preci veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču

pavadzīmes-rēķina saņemšanas brīža.

5.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas

kontu Preču pavadzīmē-rēķinā norādīto summu, ko apliecina attiecīgs maksājuma

uzdevums.

6. Pušu atbildība

6.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu

izpildi.

6.2. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei,

atlīdzina tos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.3. Ja Pircējs nepamatoti neveic samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā termiņā,

Pārdevējam ir tiesības pieprasīt un Pircējam šajā gadījumā ir pienākums maksāt

Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru

nokavēto dienu.

6.4. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no katras atsevišķas iegādātās Preču

partijas kopējās summas.

6.5. Ja Pārdevējs neveic preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības

pieprasīt un Pārdevējam šajā gadījumā ir pienākums maksāt Pircējam līgumsodu 0,1%

apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu.

6.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7. Nepārvarama vara

7.1. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš,

jebkuras militāras akcijas, blokāde, streiks, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi,

lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un

novērst saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks tiek pagarināts par

periodu, kurš ir vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

7.2. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā, tā zaudē

tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem

zaudējumiem.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir tiesīgas

atkāpties no šī Līguma izpildes, neatlīdzinot otrai Pusei radītos iespējamos zaudējumus.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļi ir jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

8. Pretenzijas

8.1. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Pieņemot Preci, Pircēja pilnvarotais pārstāvis pārbauda piegādātās Preces atbilstību

pasūtījumam un pavadzīmē norādītajam un apstiprina to ar savu parakstu uz

pavadzīmes. Ja piegādātā Prece neatbilst pasūtījumam un/ vai Preču pavadzīmē-rēķinā

norādītajam, Pircēja pārstāvis pavadzīmi neparaksta un uzskatāms, ka Prece nav

piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

7


8.3. Ja Precei saņemšanas brīdī tiek konstatēti atklāti defekti vai trūkumi, Pircējam ir

tiesības šādu Preci nepieņemt. Puses vienojas par termiņu, kurā Pārdevējam konstatētie

defekti vai trūkumi ir jānovērš vai jāapmaina Prece pret jaunu.

8.4. Ja Pircējs pēc Preces saņemšanas konstatē slēptus trūkumus, kurus tas Preces

saņemšanas brīdī nav varējis konstatēt, tam ir tiesības prasīt no Pārdevēja attiecīgās

Preces apmaiņu pret citu atbilstošu Preci vai attiecīgu naudas summas atmaksu no

Pārdevēja puses. Šādā gadījumā tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses.

8.5. Ja Pusēm ir domstarpības par Preces kvalitāti, tiek veikta neatkarīgā ekspertīze, kuras

slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Gadījumā, ja tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti,

Pušu pārstāvju klātbūtne pie ekspertīzes ir obligāta.

8.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar neatkarīgo ekspertīzi, Pārdevējam nelabvēlīga slēdziena

gadījumā sedz Pārdevējs, bet pretējā gadījumā – Pircējs.

8.7. Preces nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad

tiek parakstīta Preču pavadzīme-rēķins.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pircēja puses ir Gunārs Milgrāvis,

tel. 63962274, 26369288, fakss 63922274, e-pasts: rundale@rundale.net. Speciāls

pilnvarojums Preču pieņemšanai un Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanai nav

nepieciešams.

9.2. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pārdevēja puses ir _______________, tālrunis

__________fakss __________, e-pasta adrese ___________________.

9.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses

apņemas risināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas

Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai

kārtībai.

9.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus

Līguma noteikumus.

9.5. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.6. Līgumā var izdarīt grozījumus vai papildinājumus, Pusēm rakstiski vienojoties un

vienošanos pievienojot Līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu.

9.7. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai

nepienācīgi pilda Līguma saistības. Līguma laušana pirms termiņa neatbrīvo Puses no

saistību izpildes, kas jau radušās saskaņā ar šo Līgumu.

9.8. Šis Līgums sastāv no līguma teksta uz __ (__) lapām un pielikuma (-iem) uz __ (__)

lapām.

9.9. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no

kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Rundāles pils muzejs

Reģ. Nr. 90000045601

Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle,

Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV13TREL2220557006000

__________________________ I. Lancmanis

Nosaukums________________________

Reģ. Nr. __________________________

Adrese: __________________________

Banka: ___________________________

Kods: ___________________________

Konta Nr.: ________________________

__________________________ V. Uzvārds

8

More magazines by this user
Similar magazines