PAŠNOVĒRTĒŠANAS ZIŅOJUMS

zalitesskola.lv

PAŠNOVĒRTĒŠANAS ZIŅOJUMS

2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

IECAVAS NOVADA DOMES

ZĀLĪTES SPECIĀLĀS

INTERNĀTPAMATSKOLAS

PAŠNOVĒRTĒŠANAS

ZIŅOJUMS

„BRĪVIŅI”, IECAVAS NOVADS, LATVIJA, LV-3913

TĀLR./FAKSS 63941719

REĢ. NR 4520901299

SKOLAS DIREKTORS: JĀNIS KĀRKLIŅŠ

2012

1


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS.

1.1. Zālītes speciālā internātpamatskola atrodas Iecavas novada teritorijā, izvietota 2 vietās:

vecākās klases (5.- 9.) – „Brīviņos”, 5 km no Iecavas, ceļa Iecava – Jelgava malā, sākumskolas

klases (1.- 4.) un pirmsskolas izglītības grupas – Zālītes centrā, Upes ielā 8, 10 km no Iecavas.

Adrese: „Brīviņi”, Iecavas novads, LV- 3913, tel – 63941719, 63941729 – skolotāju istaba

5.- 9. klašu ēkā, 63945319 – sākumskolas klašu ēkā, mob.tel. 29483699 – direktoram. Direktors

Jānis Kārkliņš. E-pasts: zalites.skola@inbox.lv

Skolas vēsture

Ap 1880. g.- uzceļ Gaiļa muižu – Gaiļa pusmuižu, celtnieki neparedz, ka būs skola.

1905. – revolucionāri nodedzina vienu daļu no ēkas.1907. – atjauno nodedzināto, bet mūra

vietā top koka celtne.

1929. maijā - advokātam Aleksandram Brīviņam, pret izpirkuma naudu ap 15000 latu

apmērā nodod Gaiļa pusmuižu mūža lietošanā ar mantošanas tiesībām. Kopš tā laika mainīts

nosaukums "Brīviņi".

1944. – oktobrī saspridzina īsto Zālītes skolu pie Grienvaldes dzirnavām, skolu pārceļ uz

„Brīviņiem”, jo Brīviņu ģimene, vācu armijai atkāpjoties, dodas prom emigrācijā.

1968. – uzceļ jauno Iecavas vidusskolu, tā uzņem tuvākās apkārtnes, arī Zālītes 8-gadīgās

skolas skolēnus.

Vienlaikus nolikvidē Bruknas sākumskolu ar 2 palīgskolas klasēm, to pārceļ uz bijušās

Zālītes 8-gadīgās skolas telpām. Ar Bauskas rajona Darbaļaužu deputātu padomes

izpildkomitejas lēmumu nodibina Zālītes palīgskolu.

Klases piepildījums līdz 16 skolēniem, 1.,2.,3. klasē latvieši un 1.- 4. apvienotā krievu

bērnu klase – vēlāk pārceļas uz Rundāli. Atskaita visus C līmeņa bērnus kā neapmācāmus.

Nosaukumi mainījušies – palīgskola, palīgskola – internāts, internātpalīgskola, speciālā

internātskola – speciālā internātpamatskola.

Beigšanas apliecības saņēmuši 459 izglītojamie, pirmais izlaidums 1974. gadā – 16

absolventi.

Vienmēr ir pastāvējusi nepieciešamība pēc lielākas lietderīgi izmantojamās platības.

Kopš 1968. gada izbūvētas tiešām visas iespējamās vietas – bēniņi, pagrabstāvs.

Līdz 2001. gadam bija Brīviņi un Strauta Brīviņi, tad pievienojās Upes iela 8 jeb Mazā

Zālīte.

Direktori:

1968.- 1969. – Staņislavs Gavars

2


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

1969. - 1972. – Kārlis Fricsons

1972. – 1979. – Staņislavs Razāns

1979. – 1984. – Valda Jakuška

1984. – 2010. – Ināra Novicka

1.2. Zālītes speciālā internātpamatskola (turpmāk „skola”) ir Iecavas novada

pašvaldības dibināta izglītības iestrāde, kura piedāvā izglītību izglītojamiem ar dažādas

pakāpes garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības

likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Speciālās izglītības attīstības koncepciju un skolas

Nolikumu.

1.3. Skolai ir savs zīmogs ar valsts mazo ģerboni, tai ir savs rēķins Valsts kasē un bankā.

1.4. Skolas izglītojamie saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem:

- atrodas pilnā vai daļējā valsts apgādībā;

- saņem bezmaksas ēdināšanu un ārstēšanu;

- tiek apgādāti ar medicīniskajiem, sanitāri higiēniskajiem līdzekļiem un mīksto inventāru;

- tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem;

- skolā mācību un audzināšanas darbs notiek latviešu valodā.

Skolu apmeklē bērni un jaunieši no 5 novadiem – Bauskas, Baldones, Iecavas, Ķekavas un

Vecumnieku.

31 izglītojamais ir invalīds, bet 39 bērni un jaunieši ir no maznodrošinātām ģimenēm.

Aptuveni 80% skolas audzēkņi nāk no daudzbērnu ģimenēm.

Skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu sastāda 30 amatu vienības – aukles naktīs,

apkopējas, lietvede, uzskaitvede, remontstrādnieks, autobusa vadītājs, vieglās automašīnas

vadītājs, ēdnīcas vadītāja, pavāres, trauku mazgātāja, pirmsskolas audzinātāja palīgs, mantzine,

sezonas kurinātājs, ārsts, medmāsa.

1.5. Skolas finansiālais nodrošinājums

Skola tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Finansu līdzekļi tiek izmantoti skolas

vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to aprite un uzskaite ir centralizēta,

izlietojums ir racionāls un efektīvs.

3


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skolas rīcībā nodoti šādi finanšu līdzekļi:

2008./Ls 2009./ Ls 2010./ Ls

Budžeta kopsumma 610453,- 520463,- 450883,-

Valsts mērķdotācija 595483,- 510594,- 443323,-

t.sk. skolotāju algām un 377190,- 311734,- 255659,-

obligātās sociālās

apdrošināšanas

iemaksām

Valsts finansējums uz 209,- 199,- 177,-

vienu izglītojamo mēnesī

( bez skolotāju algām)

2. SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI

Ilgtermiņa mērķis. Sekmēt cilvēka (izglītojamā un skolotāja) sasniegumus un izaugsmi.

Stratēģiskais mērķis. Izglītojamo zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes sekmīgai

integrācijai sabiedrībā.

Pamatvirzieni un uzdevumi:

Dzīvei sabiedrībā sagatavots cilvēks.

Kvalitatīva speciālā pamatizglītība un profesionālā pamatizglītība.

Izglītojamo sagatavošana atbilstoši darba tirgum.

Izglītojamo spēju potenciāla pilnvērtīga izmantošana.

Mācību un audzināšanas satura elastība un piemērotība.

Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana.

Mācību un audzināšanas satura orientācija uz Valsts pamatizglītības standartu.

Mācību un audzināšanas satura realizēšanai piemērotu līdzekļu izvēle.

Speciālās pedagoģijas attīstība.

Skolotāju pedagoģisko sasniegumu novērtēšana un popularizēšana.

Speciālās pedagoģijas inovatīvo metodisko resursu izmantošana.

Analizējot skolas attīstības plāna izpildi, konstatēts, ka pamatā izpildīti visi plānotie

uzdevumi. Korekcijas attīstības plāna realizācijā ieviesusi aktuālā sociāli ekonomiskā situācija

un izmaiņas valsts izglītības stratēģijā.

4


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

PLĀNOTO SKOLAS PRIORITĀŠU IZPILDE:

Skolas darbības

jomas

1. Mācību

saturs

Darbības prioritāte

Skolas piedāvāto izglītības

programmu izvērtēšana un

precizēšana.

Sasniegtais

Pārskatītas un koriģētas mājturības un

tehnoloģijas programmas 5. - 9. klasēm.

Ar 2010./2011. mācību gadu licencēta un

uzsākta profesionālās pamatizglītības

programmas „Mājturība”, ar piešķiramo

kvalifikāciju „Mājkalpotājs”, realizācija;

Ar 2011./2012. mācību gadu licencēta

un uzsākta profesionālās pamatizglītības

programmas „Kokizstrādājumu

izgatavošana”, ,,Ēdināšanas pakalpojumi”

ar piešķiramo kvalifikāciju „Galdnieka

palīgs”, ,,Pavāra palīgs” realizācija;

Iespēju robežās nodrošināti

nepieciešamie resursi arodapmācības

programmu realizācijas efektivitātes

uzlabošanai, lai pēc iespējas sekmīgāk

sagatavotu audzēkņus darba tirgum

2. Mācīšana


Vērtēšanas metožu

Skolā ir izstrādāta un pilnveidota ,,Kārtība

un mācīšanās

pilnveidošana, vienotas

par mācību sasniegumu vērtēšanu”.

sistēmas izveide.

3. Izglītojamo


Izglītojamo mācību

Pilnveidota izglītojamo izaugsmes

sasniegumi

sasniegumu uzskaites un

dinamikas uzskaite un analīze, izveidojot

analīzes kārtības pilnveide.

efektīvu, vienkāršu un saprotamu

izglītojamo izaugsmes izpētes sistēmu.

5


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

4. Atbalsts

izglītojamiem

Sadarbības Izglītojamais –

Skolotājs - Vecāks veicināšana.

Pilnveidota sadarbība ar izglītojamo

vecākiem, veicinot izglītojamo vecāku

izpratni un atbalstu skolas mācību un

audzināšanas darbībai.

Izveidota darbotiesspējīga skolas padome,

optimizējot skolas darba organizāciju.

5. Skolas vide Skolas tēla veidošana un

fiziskās vides sakārtošana

Kvalifikācijas celšana un

sakārtota darba vide

Eiropas Reģionālās attīstības fonda

projekta ietvaros ir veikts skolas ēkas

fasādes remonts, kas ļaus ievērojami

pagarināt ēkas ekspluatācijas laiku un

uzlabos vides estētisko faktoru.

Veikti kvalitatīvi skolas iekštelpu

apdares remonti.

Uzlabots sākumskolas telpu

siltumrežīms, ierīkojot centrālās apkures

veidu;

Daļēji sakārtoti skolas īpašuma

jautājumi, rodot iespēju iesaistīties valsts

un starptautiskos investīciju projektos;

darbs jāturpina;

Sekmīgi realizēts kvalificēta

personāla nodrošinājums atbilstoši

normatīvo aktu prasībām un skolas

specifikai.

6. Resursi. Informācijas tehnoloģiju

iespēju izmantošana

skolvadībā un mācību

procesā

Skola izmanto VIIS tiešsaistes

sistēmu pedagogu un izglītojamo

uzskaitei.

Mācību rezultātu apkopošanai un

kavējumu uzskaitei, darba plāna izveidei,

6


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

individuālo izglītības plānu sagatavošanai

tiek izmantoti šobrīd koplietošanai

visefektīvākie Google tiešsaistes

dokumentu servisi, kas ļauj vienlaicīgi

rediģēt dokumentus no neierobežota

datoru skaita.

Gan rediģējamiem, gan tikai lasāmiem

dokumentiem skolotāji var piekļūt caur

reģistrētiem lietotājiem paredzētu sadaļu

skolas mājas lapā.

Ir uzsākta Mykoob sistēmas ieviešana

elektroniskai atzīmju un kavējumu

reģistrācijai.

7. Skolas


Attīstības plāna pilnveide.

Sadarbojoties skolas administrācijai,

darba


Skolas reglamentējošo

skolas padomei, pedagogiem un

organizācija,

dokumentu pilnveide un

saimnieciskajam personālam, veikta

vadība un

izstrāde.

pilnīga visu skolas darbības pamatjomu

kvalitātes

izvērtēšana un analīze, nosakot skolas

nodrošināšana

tālākās attīstības prioritātes un veicamos

uzdevumus.

Izveidota skolas reglamentu, kārtību

un noteikumu nomenklatūra.

Skatīt Pielikumu nr.1

7


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE

Iepriekšējā vērtēšanas periodā no 2006. gada 7. aprīļa līdz šim brīdim skola plānveidīgi

strādājusi pie ekspertu komisijas rekomendāciju izpildes un saskaņā ar ekspertu komisijas

ieteikumiem un skolas attīstības plāna prioritātēm ir realizēti sekojoši ieteikumi:

Npk Rekomendācija Joma Veiktie pasākumi/darbi rekomendācijas izpildē

1. Turpināt mācību

priekšmetu

individuālo

programmu izstrādi.

2. Izstrādāt izglītojamo

ikdienas darba un

pārbaudes darbu

vērtēšanas kārtību.

3. Meklēt papildiespējas

un jaunas darba

formas efektīvai

sadarbībai ar

izglītojamo

vecākiem.

1. Katram C apmācības līmeņa izglītojamajam ir izstrādāta

individuāla apmācības programma visos mācību

priekšmetos. To saskaņo ar izglītojamā vecākiem,

direktors apstiprina ar rīkojumu. Semestra beigās

metodiskajā komisijā analizē apgūto prasmju, iemaņu un

zināšanu līmeni.

2. Izstrādāta „Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu

vērtēšanu”, ,, Kārtība par pārbaudes darbu plānošanu un

vadību”.

2. Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem tiek izmantotas šādas

sadarbības formas:

- informācijas apmaiņa ar dienasgrāmatu

starpniecību;

- konsultācijas vecākiem klātienē un telefoniski;

- individuālas konsultācijas;

- vecāku sanāksmes;

- aicinājumi apmeklēt skolas pasākumus;

- informatīvas vēstules;

- vecāku apmeklējums mājās (sociālais pedagogs

kl. audzinātājs, pašvaldības sociālais darbinieks);

- materiālā palīdzība atsevišķām ģimenēm svētku

reizē, piesaistot sponsorus.

4. Izstrādāt sistēmu

pedagogu un atbalsta

personāla kopīgam

darbam izglītojamo

4. Sadarbojoties pedagogiem un atbalsta personālam ir

izstrādāta ,,Kārtība par izglītojamo izpētes darbu”,.

8


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

izaugsmes datu bāzes

veidošanā.

5. Sakārtot izglītojamo

personu lietas

atbilstoši normatīvo

aktu prasībām.

6. Izveidot skolas

padomi sadarbībai ar

sabiedrību un

pašvaldībām skolas

prestiža celšanai.

7. Regulāri veikt skolas

darbības analīzi un

pašvērtējumu visos

līmeņos.

8. Pilnveidot izglītības

iestādes attīstības

plānu.

4. Izglītojamo personu lietas sakārtotas atbilstoši normatīvo

aktu prasībām.

5. Izveidota Skolas padome 5 cilvēku sastāvā – Skolas

direktors, skolas pedagogs, 3 vecāku pārstāvji.

7. Katru mācību gadu skolas darbs tiek analizēts, izvērtēti

metodisko komisiju priekšlikumi, ieteikumi no

izglītojamo vecākiem, skolas atbalsta personāla.

7. Izstrādāts, precizēts, papildināts skolas attīstības plāns.

Plānotais tiks izpildīts.

Skolas pašnovērtējums notiek pēc šādas shēmas:

Priekšmetu skolotāju

pašnovērtējums

Audzinātāju, pulciņu

vadītāju

pašnovērtējums

Atbalsta personāla

pašnovērtējums

Metodisko komisiju

pašnovērtējums

Metodiskās komisijas

pašnovērtējums

Atbalsta komisijas

pašnovērtējums

Skolas vadības

pašnovērtējums

Pedagoģiskā sēde

9


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS DARBĪBAS PAMATJOMU

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

4.1. Mācību saturs un skolā īstenotās izglītības programmas.

Skola realizē 9 licencētas izglītības programmas:

Programmas nosaukums Kods Licences nr.,

izdošanas datums

Speciālās pamatizglītības programma

izglītojamiem ar garīgās attīstības 21015811 V-1944, 15.04.2010.

traucējumiem

Speciālās pamatizglītības programma

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības

traucējumiem vai vairākiem smagiem

21015911 V-1945, 15.04.2010.

attīstības traucējumiem

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-3164, 15.12.2010.

Speciālās pirmsskolas programma 01015611 V-3165, 15.12.2010.

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības

traucējumiem

Speciālās pirmsskolas izglītības 01015811 V-3166, 15.12.2010.

programma izglītojamajiem ar garīgās

attīstības traucējumiem

Speciālās pirmsskolas izglītības 01015911 V-4811, 10.10.2011.

programma izglītojamiem ar smagiem

garīgās attīstības traucējumiem vai

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Profesionālās pamatizglītības 2254304 P-4880, 05.07.2011.

programma, kokizstrādājumu izgatavošana

Profesionālās pamatizglītības 2281102 P-4881, 05.07.2011.

programma, ēdināšanas pakalpojumi

Profesionālās pamatizglītības 2281401 P-2464, 16.06.2010.

programma, mājturība

Izglītojamo skaits pa mācību programmām

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

13

Pirmsskolas izglītības

programma

(01011111)

5

Speciālās

pirmsskolas izglītības

programma

izglītojamajiem ar

jauktiem attīstības

traucējumiem

(01015611)

9

Speciālās

pirmsskolas izglītības

programma

izglītojamajiem ar

garīgās attīstības

traucējumiem

(01015811)

45

Speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamajiem ar

garīgās attīstības

traucējumiem

(21015811)

20

Speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamajiem ar

smagiem garīgās

attīstības

traucējumiem vai

vairākiem smagiem

attīstības

traucējumiem

(21015911)

.

Kokizstrādājumu

izgatavošana

(2254304)

6 7

Ēdināšanas

pakalpojumi

(2281102)

10


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Atbilstoši licencētām izglītības programmām skolā ir izstrādātas mācību priekšmetu

programmas, sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un mācību priekšmetu stundu saraksts.

Skolotāji ir iepazinušies ar pamatizglītības standartā noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem,

saturu un prasībām mācību sasniegumu vērtēšanai un ievēro šīs prasības.

Katram mācību priekšmetam katrā klašu grupā ir izstrādāti detalizēti tematiskie plāni,

ņemot vērā izglītojamo spējas, vajadzības, paredzot individuālo darbu. Divas reizes gadā MK

tiek izskatīta un saskaņota izmantojamā mācību literatūra. C līmeņa izglītojamiem katram tiek

izstrādāti individuālie mācību plāni visos mācību priekšmetos.

Katrā mācību priekšmetā ir IZM ieteicamā programma vai pašu skolas pedagogu

izstrādāta programma, kas ir pakārtota valsts pamatizglītības standartā paredzētajām prasībām.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 21015811 ĪSTENOŠANAI IZMANTOTĀS MĀCĪBU PROGRAMMAS

2011./2012. M.G.

1.ISEC LATVIEŠU VALODA 1.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

2.ISEC LITERATŪRA 5.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

3. ISEC MATEMĀTIKA 1.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

4. VISC MŪZIKA 1.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

5. VISC VIZUĀLĀ MĀKSLA 1.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

6. VISC ĒTIKA 1.-3. KLASEI PAMATIZGLĪTĪBAS MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS

7. VISC SOCIĀLĀS ZINĪBAS 1.-4. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS

SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

8. VISC SOCIĀLĀS ZINĪBAS 5.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS

SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

9. ISEC DABASZINĪBAS 1.-6. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

10. ISEC DABASZINĪBAS 7.-9. KLASEI METODISKIE IETEIKUMI SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU

MĀCĪBU SATURA APGUVEI

11.. ISEC LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE 6.-8. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS

PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

12. LIELPLATONES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA, CIVILZINĪBAS 9. KLASEI. MĀCĪBU

PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI, J.

KANTĀNS

13.. ISEC ĢEOGRĀFIJA 5.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

11


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

14..ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA VIZUĀLĀS MĀKSLAS PROGRAMMAS PARAUGS 5.-

9. KLASEI SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI, S.LAZBERGA

15.. ISEC MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 1.-4. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS

PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

16. ISEC MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 5.-9. KLASEI. MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS

PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

17. ISEC SPORTS 1.-9. KLASEI PAMATIZGLĪTĪBAS MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS

18.. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA ANGĻU VALODA 4.-9. KLASEI METODISKIE

IETEIKUMI SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI, I. ŠAHUROVA

19.. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA ŠŪŠANA 5.-9. KLASEI . MĀCĪBU PRIEKŠMETA

PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI, M.KOKORIETE

20. VISC MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 5.-9. KLASEI AR IZVĒLI KOKA UN METĀLA

TEHNOLOĢIJĀS, PAMATIZGLĪTĪBAS MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS

21. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA RITMIKA 5.-9. KLASEI . KOREKCIJAS

PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI, G.VELPA

22. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA LOGOPĒDIJA 1.-5. KLASEI . KOREKCIJAS

PROGRAMMAS PARAUGS SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI, S. DEPŠA

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 21015911 ĪSTENOŠANAI IZMANTOTĀS MĀCĪBU PROGRAMMAS

2011./2012. M.G.

1.MĀCĪBU SATURS- PROGRAMMA SPECIĀLĀS SKOLAS ,,C,, APMĀCĪBAS LĪMEŅA KLASĒM, K.

ZĪMANE, J. PONOMARJOVA, L. VARKALE, G.PLOSTNIEKS, D. BERNAUCKA,LIEPĀJA 1997

2.ISEC MŪZIKA METODISKIE IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN SMAGIEM

GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

3. ISEC MATEMĀTIKA METODISKIE IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN

SMAGIEM GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

4. ISEC RITMIKA METODISKIE IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN SMAGIEM

GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

5. ISEC LATVIEŠU VALODA METODISKIE IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN

SMAGIEM GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

6. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA LATVIEŠU VALODA DARBA IEMAŅU KLASĒM .

METODISKIE IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN SMAGIEM GARĪGĀS

ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM, S. DEPŠA

7. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS. METODISKIE

IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN SMAGIEM GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS

TRAUCĒJUMIEM, S. LAZBERGA

8. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA MŪZIKAS TERAPIJA VADLĪNIJAS-KOREKCIJAS

IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN SMAGIEM GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS

TRAUCĒJUMIEM, G. RUMŠEVIČA

12


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

9. ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA KORIĢĒJOŠĀ VINGROŠANA VADLĪNIJAS-

KOREKCIJAS IETEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM AR VIDĒJI SMAGIEM UN SMAGIEM GARĪGĀS

ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM, G. VELPA

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 225430 KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA

2011./2012.M.G.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2281102 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI 2011./2012. M.G.

Skolotāji zina, izprot un realizē mācību priekšmetu programmās noteiktos mērķus un

uzdevumus, obligāto saturu.

Tematiskie plāni tiek saskaņoti ar direktora vietnieku izglītības jomā, un tos apstiprina

skolas direktors. Pedagogi realizē apstiprinātos mācību priekšmetu tematiskos plānus.

Nepieciešamības gadījumā tajos tiek veiktas korekcijas.

Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi apmaiņas braucienos ( Bērzupes ,

Pamūšas, Kokneses, Žagares speciālajās internātpamatskolās). Skola veicina dažādu mācību

priekšmetu skolotāju sadarbību, veidojot dažādas MK.

Zālītes speciālajā internātpamatskolā darbojas 8 metodiskās komisijas:

- Valodas metodiskā komisija;

- Cilvēks un sabiedrība metodiskā komisija;

- ,,C,, klašu metodiskā komisija;

- Tehnoloģiju un zinātņu metodiskā komisija;

- Mākslas metodiskā komisija;

- Profesionālā metodiskā komisija;

- Internātskolotāju/ audzinātāju metodiskā komisija;

- Pirmskolas un sākumskolas metodiskā komisija.

Katra semestra beigās skolotāji analizē mācību plāna izpildes gaitu, bet programmu

izpildes pašvērtējumu veic mācību gada beigās. Skolā ir izstrādāta vienota audzināšanas darba

programma.

Skolas darbības stiprās puses:

- Ir 9 licencētas izglītības programmas un izglītojamie, vecāki, skolotāji tās zina.

- Spēja operatīvi pielāgoties jaunām izglītības situācijām.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Vienotu tematisko plānu struktūras izveide.

- Metodisko komisiju darba pilnveidošana.

13


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

- Profesionālās pamatizglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Ēdināšanas

pakalpojumi” materiālās bāzes pilnveide.

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS.

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu mācību programmām atbilstošus tematiskos plānus.

Mācību priekšmetu tematiskie plāni glabājas pie attiecīgā skolotāja, izmaiņas tajos drīkst veikt

skolotājs, to pamatojot un saskaņojot metodiskajā komisijā. Programmas veidotas atbilstoši IZM

ieteiktajiem paraugam, kā arī pašu pedagogu radošo ideju rezultātā. Zālītes speciālās

internātpamatskolas administrācija koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu

mācību priekšmetu tematisko plānu, metodisko komisiju un audzināšanas darba plānu realizācijā

un mācību līdzekļu nodrošinājumā. Gandrīz visiem skolotājiem klašu žurnālos tēmas ieraksti

saskan ar ierakstiem tematiskajā plānā.

Organizējot darbu, skolotāji ņem vērā grupas izglītojamo sastāvu. Mācību kvalitāti

nosaka grupu piepildījums, kā arī zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis. Mācīšanas procesa

kvalitāte sistemātiski tiek kontrolēta inspicējot stundas un pārbaudot ierakstus skolas

dokumentācijā.

Skolotāji rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši individuālajām spējām, vērtēt

savu un citu darbu. Skolotāji sekmīgi iesaista nodarbībās visus izglītojamos, prasmīgi veido

dialogu, izmanto tādas metodes kā diskusija, pārrunas, situāciju analīze, grupu un pāru darbs,

prāta vētra un citas. Mācību metožu izvēli nosaka arī veikto pārbaudes darbu rezultāti un

attīstības dinamikas novērtējums. Izglītojamiem ir iespēja prezentēt savus darbus klasē,

piedalīties skolas un ārpusskolas pasākumos un izstādēs.

Skolā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas izmantošanai. Bibliotēkā regulāri notiek izzinoši

pasākumi, kuros labprāt piedalās vairums izglītojamo.

Skolā ir divi atbilstoši iekārtoti informātikas kabineti ar interneta pieslēgumu, kurus

izmanto arī citu mācību priekšmetu stundās. Katrā ēkā ir pārvietojams projektors un ekrāns

demonstrāciju nodrošināšanai. Skolotāji var izmantot interaktīvo tāfeli. Ņemot vērā to, ka arvien

vairāk sākumskolas skolotāji izrāda interesi par IKT izmantošanu stundās, nesen iegādāts

projektors un portatīvais dators sākumskolai. Pedagogiem ir pieejami kopētāji, foto aparāts,

video kamera. Izveidota materiālā bāze tālmācības elementu izmantošanai: skolā pastāvīgi

darbojas 2 serveri un ir uzsākta e-mācību vides izveide. Informātikas skolotājs ir apmeklējis e-

14


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

mācību vides uzturēšanas kursus 2010. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē un 2011. gadā

Latvijas Universitātē.

2009. gadā Zālītes speciālā internātpamatskola ar Izglītības inovāciju fonda finansiālu

atbalstu realizēja projektu “Mācību materiāli informātikā vieglajā valodā”. Šobrīd šie mācību

materiāli tiek piemēroti e-mācību videi.

Skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas metodes ( projektu darbi,

Ēnu dienas), izmanto jaunākās tehnoloģijas( interaktīvo tāfeli, digitālās klavieres, datortehniku) .

Izmantotie mācību līdzekļi atbilst izglītojamo individuālajām spējām.

Mājas darbus izglītojamie pilda vakara mācībās , to formas ir dažādas un atbilst izglītojamo

spējām. Skolā ir izstrādāta ,,Kārtība par izglītojamo mācību darbu internātā ( „vakara mācībās”. )

Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi.

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi un atbilst mūsdienu

aktualitātēm. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un

pārraudzīšanai. Izglītojamiem regulāri tiek organizētas kvalitatīvas mācību ekskursijas.

Metodiskās komisijas organizēja mācību ekskursijas - Ēnu dienas - viesu namā „Dārta”,

Rakmentes darbnīcās un dažādu muzeju pedagoģisko stundu apmeklējumus. Izveidojusies laba

sadarbība ar uzņēmumu SIA Mellis. Gandrīz visi skolotāji veiksmīgi organizē izglītojamos

mācību darbam, motivē tos, saistot nodarbību tēmas ar reālo dzīvi un aktualitātēm.

Skolotāju stāstījuma un skaidrojuma kvalitāte

Skolotāju skaidrojumi un stāstījumi ir piemēroti mācāmajai tēmai un atbilstoši izglītojamo

spējām, attīstības līmenim. Skolotāji prasmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, individuāli

atbalsta katru izglītojamo, palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. Ne visi izglītojamie

izprot mācību darba organizatoriskās prasības, tāpēc reizēm grūti sasniegt izvirzīto mācību

nodarbības mērķi. Izglītojamie prot izmantot iegūto informāciju, pārsvarā spēj koncentrēties

mācību darbam, atsevišķos gadījumos trūkst motivācijas, pierakstu kultūra ir tikai apmierinoša.

Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte.

Mācību procesā skolotāji cenšas veidot pilnvērtīgu dialogu ar izglītojamiem, kas ne

vienmēr izdodas. Izglītojamo mācību darbu ietekmē viņu attīstības īpatnības un sociāli noteiktās

vērtības, zemā mācību motivācija, gribas trūkums un paškontroles nepietiekamība, kā arī

neadekvātais pašnovērtējums. Minētie iemesli bieži vien negatīvi ietekmē mācību darba

organizāciju A,B līmeņa izglītojamiem. Skolotāji veiksmīgi iesaista mācību darbā visus klases

izglītojamos, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un novērst neprecizitātes un kļūdas.

15


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar izglītojamiem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās

domas un viedokļus.

Skolas darbības stiprās puses:

- Regulārs pedagogu pašnovērtējums;

- Skolotāju tālākizglītība;

- Tehnoloģiju pieejamība;

- Skolotāju, audzinātāju un vecāku sadarbība mācīšanas procesā;

- Sekmīgi tiek izmantots „pedagoga palīgs” kā resurss.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Pilnveidot mācību metožu daudzveidību;

- Veicināt moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā;

- Turpināt darbu individuālās pieejas katram izglītojamam nodrošināšanā;

- Rast iespēju plašāk saistīt mācību procesu ar reālo dzīvi.

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Izglītojamo mācību darba organizācija

Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanās procesu un veido viņos motivāciju

mācīties. Rosina izglītojamiem mācību procesā izmantot datorklases, bibliotēku, papildus

izglītoties fakultatīvos un interešu izglītības pulciņos. Izglītojamie skolotāju vadībā strādā

atbilstoši savām spējām, mācās novērtēt savu un citu darbu.

Skolā tiek organizētas vakara mācības audzinātāju vadībā. Izglītojamie zina un saprot

mācību darbam izvirzītās prasības.

Izglītojamo izaugsmes analīze.

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. 2 reizes gadā

tiek veikta izpēte, kurā analizē katra izglītojamā izaugsmes dinamiku, pārbaudes darbu

rezultātus. Skolā ir izveidota izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze, kuru regulāri papildina.

Skolā lieto vienotu izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzi. Izglītojamiem ir iespēja

izvērtēt savus mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos mērķus. Izaugsmes rezultāti vienmēr

tiek saskaņoti ar izglītojamā individuālajām spējām, respektējot, ka skolā galvenais ir

izglītojamais, nevis programma. Daļa izglītojamo garīgās attīstības traucējumu dēļ neprot vērtēt

16


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

savus sasniegumus un mācību rezultātus, plānot mācību mērķus un uzņemties līdzatbildību par

rezultātiem.

Izglītojamo līdzdalība mācību procesa norisē.

Izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācību procesu. Tā izpaužas ieinteresētībā apgūt

jaunas, izglītojamo saistošas zināšanas. Izglītojamie prot strādāt individuāli un grupās. Skolotāja

vadībā prot plānot laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei. Izglītojamie mācās

izvērtēt savus mācību sasniegumus. Mācību mērķu sasniegšanai izglītojamie izmanto skolas

piedāvātās iespējas (datorklase, bibliotēka, sporta zāle). Izglītojamie rūpējas par savu darba

vietu, mācību materiāliem, skolotāja vadībā aktīvi iesaistās stundu darbā. Izglītojamo piezīmes

un pieraksti ir atbilstoši viņu spējām un garīgās attīstības īpatnībām. Skolā ir izstrādāta kārtība

kavējumu uzskaitei. Skolā regulāri uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus, tie tiek uzskaitīti

klases sekmju žurnālos un skolas iekārtotā kavējumu žurnālā, liecībās. Atsevišķi izglītojamie

reizēm neattaisnoti kavē mācību stundas un pasākumus. Pamatā tam ir sociāla rakstura cēloņi.

Izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Izglītojamie skolotāju vadībā mācās strādāt grupās, pāros, palīdz viens otram mācīšanās

procesā. Speciālās skolas izglītojamiem īpaši nepieciešams regulārs atbalsts un uzmundrinājums

no skolotāju puses, kas pozitīvi ietekmē mācīšanās procesu. Skolā ir labvēlīga sociālā vide, tā

sekmē savstarpējas palīdzības realizēšanos starp izglītojamiem. Izglītojamie savstarpēji ir

labdabīgi, atbalstoši. Klašu kolektīvi ir draudzīgi. Izglītojamie iesaistās kopīgos pasākumos

mācību darbā. Tomēr izglītojamo ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem griba ir pakārtota

individuālajām, dzīves situāciju nosacītajām morālajām vērtībām.

Skolas darbības stiprās puses:

- Izglītojošās darbības sistēmiskums;

- Organizētas vakara mācības audzinātāju vadībā;

- Izglītojamo mācību darba analīze metodiskajās komisijās.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Veicināt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret mācību procesu un mācīšanās motivāciju;

- Pilnveidot vakara mācību darbu, nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvāku individuālo pieeju

skolēniem;

- Motivēt izglītojamos, atbalstot viņu izaugsmi un talantus.

Jomas vērtējums: labi

17


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vienota vērtēšanas kārtība tiek veidota saskaņā ar

Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu. Skolā ir

pilnveidota un izstrādāta ,,Kārtība par mācību sasniegumu vērtēšanu”.

Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī un skolā noteikto izglītojamo darba

vērtēšanas kārtību. Skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes. Vērtēšanas

procesā iegūto informāciju analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un

attīstībai.

Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo izziņas līmenim attiecīgajā mācību priekšmetā.

Vērtējumi regulāri tiek ierakstīti klašu žurnālos, pusgada un mācību gada beigās sekmju

kopsavilkumu žurnālos. Skolas direktora vietniece izglītības jomā veic regulāru pārraudzību par

veiktajiem ierakstiem klašu žurnālos, sekmju kopsavilkumu žurnālos.

Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā.

Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana

Izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem.

Starpsemestrī audzinātāji sagatavo sekmju izrakstus, kuros fiksē gan saņemtos vērtējumus, gan

izglītojamo kavējumus. Par informācijas saņemšanu vecāki sekmju izrakstos parakstās.

Informācija par mācību sasniegumiem tiek atspoguļota izglītojamo dienasgrāmatās visu mācību

gadu. Skola organizē vecāku dienas divas reizes gadā, metodiskās komisijas piedalās to

organizēšanā. Pedagoģiskās padomes sēdēs un metodiskajās komisijās tiek analizēta atsevišķu

mācību priekšmetu un klašu grupu vērtēšanas procesā iegūtā informācija. Skolotāji veic semestru

noslēguma pārbaudes darbu rezultātu analīzi. Atbilstoši rezultātiem tiek pārskatītas un izvērtētas

stundās izmantotās mācību metodes, tematiskajos un individuālajos plānos tiek veiktas

korekcijas, tiek pilnveidots metodiskais darbs. Izglītojamo izaugsme tiek atspoguļota izaugsmes

un dinamikas kartēs.

Skolas darbības stiprās puses:

- Ir izstrādāta Zālītes speciālās internātpamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas

kārtība;

- Izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem;

- Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumus, analīzes

rezultātus izmanto mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.

Tālākās attīstības vajadzības:

18


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

- Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās pilnveidot vienotās prasības pārbaudes darbu

izveidē un vērtēšanā;

- Akcentēt izglītojamo pašnovērtējuma nozīmi;

- Izveidot vecāku skolas apmeklējuma reģistru.

Jomas vērtējums: labi

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus pedagogi ieraksta klašu un grupu žurnālos,

dienasgrāmatās atbilstoši valsts Izglītības ministrijas izvirzītajām prasībām. Semestru un gada

sasniegumi tiek fiksēti sekmju uzskaites kopsavilkuma žurnālos.

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai uzskaitei un analīzei. Šī kārtība

pastāvīgi tiek pilnveidota, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem. Šīs izmaiņas tiek

apspriestas pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās komisijās un administratīvajās

apspriedēs. Mācību sasniegumi tiek analizēti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās,

pedagoģiskās padomes sēdēs, vadības apspriedēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa

kvalitātes paaugstināšanu. Izglītojamo ikdienas sasniegumi liecina par pareizi virzītu attīstības

traucējumu korekcijas un kompensācijas darbu mācībās un audzināšanā.

Izglītojamo sekmes tiek dokumentētas, ir dinamikas uzskaites datu bāze. Sekmes

atspoguļojas klases žurnālos, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālos, personas lietā,

izglītojamo liecībās, izglītojamo dienasgrāmatās, sekmju izrakstos starpsemestrī, individuālajos

plānos. Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

neparedz valsts pārbaudes darbus. Tomēr pārbaudes darbi tiek plānoti, to saturs atbilst speciālās

pamatizglītības programmu saturam. Pārbaudes darbus veido skolas pedagogi, ņemot vērā

izglītojamo izziņas darbības īpatnības. Pārbaudes darbu struktūra orientēta uz praktisko darbību

un instrukciju izpratni. Izglītojamo zināšanas pārbaudes darbos ir atbilstošas viņu

psihoneiroloģiskajam stāvoklim un domāšanas operāciju kvalitātei.

Skolā tiek veikta izglītojamo vērtēšanas datu salīdzinošā analīze un vērtētas izglītojamo

iespējas paaugstināt mācību sasniegumu līmeni:

- individuālajos izglītības plānos, kur atspoguļojas arī skolotāja pašrefleksija;

- attīstības dinamikas kartēs;

- noslēguma pārbaudes darbu analīzēs;

- operatīvajās apspriedēs pie direktora, pedagoģiskajās sēdēs;

19


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

- metodisko komisiju sanāksmēs.

Skola veic atbalsta pasākumus izglītojamo sasniegumu uzlabošanai:

- individuāla pieeja katrā mācību priekšmetā;

- organizē tikšanās ar vecākiem;

- izglītojamo novērtēšana ar atzinības, uzslavas rakstiem, pateicībām par labām sekmēm un

centību mācībās;

- godināšana skolas līnijās, izglītojamo dienasgrāmatās.

Skolas darbības stiprās puses:

- Skolā tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanās process, kas stimulē izglītojamo

personības attīstību un dod iespēju gūt labus mācību sasniegumus ikdienas darbā;

- Izglītojamiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, sasniegumu

uzlabošanas iespējas;

- Liela uzmanība tiek pievērsta mācību sasniegumu izvērtēšanai, uzdevumu izvirzīšanai,

turpmākai rezultātu uzlabošanai.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi;

- Visiem pedagogiem turpināt darbu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to

pielietojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē darbā ar izglītojamiem.

Jomas vērtējums: labi

20


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības

garantēšana

Skola sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks

atbalsts. Skolā radoši strādā sociālais pedagogs un psihologs. Skola sadarbojas ar pašvaldību

sociālajiem dienestiem. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Nepieciešamo informāciju apkopo skolas atbalsta personāls, tā ir pieejama attiecīgo jomu

speciālistiem. Skolā īpašu uzmanību pievērš jauno izglītojamo adaptācijas procesam. Skolā ir

iespēja saņemt psiholoģisku atbalstu no izglītības psihologa. Izglītojamiem un vecākiem skolā

pie atbalsta personāla iespējams saņemt individuālas konsultācijas ģimenes un sociālo jautājumu

risināšanai. Skolas atbalsta personāls saskaņoti darbojas izglītojamo problēmu jautājumu

risināšanā. Skolas speciālisti un administrācija sniedz konsultācijas arī izglītojamo vecākiem un

sociālajiem dienestiem par darbu ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kā izglītojamam un vecākiem jārīkojas

saslimšanas gadījumā. Vecāku sanāksmēs skolas medmāsa veic izglītojošo darbu vecākiem par

bērnu veselības stāvokļa uzlabošanu.

Skolas darbinieki ar darba aizsardzības instrukcijām iepazīstas saskaņā ar Darba

aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. Darbinieki pēc iepazīšanās ar instrukcijām parakstās

speciālā žurnālā, bet izglītojamie parakstās klašu žurnālā.

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

atbilstoši MK noteikumiem. Izglītojamiem saprotamā veidā un formā, atbilstoši izglītojamā

speciālajām vajadzībām, ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības noteikumi par uzvedību un

drošību mācību telpās, drošību noteiktu instrumentu un tehnikas lietošanā, rīcību bīstamās un

ārkārtas situācijās, uzvedību ārpusskolas pasākumos, sporta sacensībās, ekskursijās un

pārgājienos, skolas rīkotajos kopējos pasākumos.

Drošības nedēļas pasākumu ietvaros notiek tikšanās ar Ceļu policijas un Valsts policijas

Bauskas nodaļas Nepilngadīgo lietu inspekcijas darbiniekiem.

Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem skolas

vecāku sapulcēs.

Katru mācību gadu skola organizē izglītojamo tikšanās un praktiskās nodarbības ar dažādu

institūciju pārstāvjiem un policijas darbiniekiem par likumu un tiesību normām, par satiksmes

drošību, par rīcību ekstremālās situācijās, bērnu drošību internetā un citām ar izglītojamo drošību

saistītām tēmām. Notiek sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem.

21


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Vismaz divas reizes gadā izglītojamie tiek instruēti par satiksmes drošības noteikumu

ievērošanu, par ko liecina arī izglītojamo paraksti žurnālā. Instruktāžu par izglītojamo drošību

plāno, veic un dokumentē audzināmās klases skolotājs, mācību priekšmetu skolotāji un internāta

skolotāji. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību skolā un tās teritorijā, tiek organizētas pedagogu

un dežūrklases dežūras. Izglītojamiem skolā tiek nodrošināta diennakts uzraudzība. ( Pielikums

Nr. 2)

Regulāras pārbaudes skolā veic Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests,

VUGD. Skolā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija

Skolā pēc noteikta darba grafika strādā sertificēta medicīnas māsa un ārsts psihiatrs. Skolas

veselības punkts ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā. Tas ir aprīkots ar nepieciešamo

inventāru neatliekamās palīdzības sniegšanai. Pirmā palīdzība tiek sniegta skolas veselības

punktā, bet nepieciešamības gadījumā tiek saukta Neatliekamā palīdzība. Tādos gadījumos

nekavējoties tiek informēti izglītojamo vecāki, klases audzinātāji un skolas vadība. Skolā ir

,, Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības

pieejamība izglītības iestādē”, un Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu. Izglītojamiem

regulāri tiek piedāvāti stomatologa pakalpojumi.

Katram izglītojamam ir iekārtota veselības karte, kurā ir ziņas par viņa veselības stāvokli .

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto konfidencialitāti, skolas mediķi informē vecākus par

izglītojamo veselības stāvokli, iesaka konsultācijas pie speciālistiem, tai skaitā psihiatra.

Skolas pediatrs un medmāsa, atbilstoši darba plānojumam, veic izglītojamo veselības stāvokļa

pārbaudi, sniedz izglītojamiem nepieciešamo medicīnisko aprūpi, nodrošina neatliekamās

medicīniskā palīdzības izsaukšanu un ziņo izglītojamo vecākiem par traumām un pēkšņām

saslimšanām. Skolā regulāri apkopo vecāku, pedagogu un medicīnas darbinieku sniegto

informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām

vajadzībām. Ņemot vērā individuālās vajadzības tiek izstrādāts plāns individuālajām korekcijas

nodarbībām.

Regulāri tiek veikta profilaktiskā medicīniskā aprūpe, ko realizē kvalificēts un pietiekams

medicīniskais personāls. Vecāki saņem informāciju par izglītojamo aprūpi. Sadarbībā ar sociālo

pedagogu tiek koordinēta tālākā darbība mediķu ieteikto rekomendāciju realizācijai. Izglītojamie

ar pasliktinātu redzi tiek nogādāti pie okulista. Sadarbībā ar sociālo pedagogu tiek organizēta

tālākā darbība, lai izglītojamiem iegādātos brilles.Ja nepieciešams, izglītojamiem tiek

nodrošinātas ķirurga, ginekologa un citu speciālistu konsultācijas.

Katra mācību gada sākumā tiek veikta visu izglītojamo profilaktiskā apskate, kur nosaka

izglītojamā svaru, augumu, redzi. Skolā tiek plānotas profilaktiskās potes atbilstoši vakcinācijas

kalendāram un veiktas Iecavas poliklīnikā. Izglītojamiem septembrī tiek veikta pārbaude uz

22


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

tuberkulozi. Ar izglītojamiem tiek pārrunāti personiskās higiēnas jautājumi gan audzināšanas

stundās, gan ar mediķiem, gan ar sociālo pedagogu. Nepieciešamības gadījumos medicīnas

māsas veic pedikulozes novēršanu uz vietas skolā, uzrauga epilepsijas lēkmju norisi, kontrolē to

izpausmes.

Skola ir nodrošināta ar medicīniskajām aptieciņām. Tās atrodas mājturības un

kokapstrādes kabinetos un darbnīcās, kā arī profesionālā darba mācību kabinetos, pie sporta

skolotājiem un skolas internātā. Lai nodrošinātu izglītojamo un skolas darbinieku drošību skolā,

tiek ievērotas Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības noteikumu, Latvijas Republikas

Ministru kabineta noteikumu Nr. 492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības

iestādēs un to organizētajos pasākumos” un citu normatīvo aktu prasības.

Ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti šādi iekšējie skolas akti:

- iekšējās kārtības noteikumi;

- darba drošības instrukcijas;

- evakuācijas plāni.

Skolas darba aizsardzības speciālists ir direktora vietnieks saimnieciskā jomā.

Skolā katrā stāvā redzamā vietā ir evakuācijas plāni, operatīvo dienestu telefoni un

rakstiska instrukcija par rīcību evakuācijas gadījumā.

Izglītojamiem ir iespējas uzturēties un darboties skolas zālē, bibliotēkā un citās telpās,

kur viņiem tiek organizētas nodarbības. Visiem izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem

iespējams saņemt skolas atbalsta personāla palīdzību. Internāta skolotāji - audzinātāji pārzina

izglītojamo mājas apstākļus. Skolas administrācija, sociālais pedagogs, ievērojot

konfidencialitāti un pedagogu ētikas kodeksu, sniedz audzinātājiem informāciju par sociālā riska

ģimenēm.

Katrs skolas skolotājs, būdams speciālais pedagogs, labi orientējas psiholoģiskās

palīdzības sniegšanā – gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem.

Skolai ir cieša sadarbība ar Iecavas un citu novadu Sociālajiem dienestiem .

Sociālo problēmu risināšana iekļauj skolēniem iespēju dzīvot skolas internātā.

Izglītojamie skolā un internātā tiek nodrošināti ar nepieciešamo mīksto inventāru, higiēnas

precēm un daļēji ar izglītojamam nepieciešamo apģērbu. Visi skolas izglītojamie saņem

bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā. Nepieciešamības gadījumā tiek noteikts izglītojamā

veselības stāvoklim atbilstošs ēdināšanas režīms un ēdienkarte.

Skolas darbības stiprās puses:

- Sociālā atbalsta sniegšanas iespējas;

- Ēdināšanas kvalitāte;

23


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

- Veselības aprūpes kvalitāte;

- Operatīvas rīcības sistēma ārkārtas situācijās.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Rehabilitācijas pasākumu attīstīšana un pilnveide;

- Īpašas atbalsta sistēmas jaunuzņemtajiem izglītojamiem izveide;

- Veselīga dzīvesveida aktualizēšana un popularizēšana.

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā

Izglītojamo pozitīvo attieksmju veidošana, personības īpašību korekcija un sociālo

iemaņu attīstīšana ir ietverta visos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā, to nodrošina

izglītības programmās ietvertais saturs. Internāta skolotāji - audzinātāji plāno audzinātāju

stundas, kuru tematika atbilst izglītojamo sociālās adaptācijas sekmēšanai, kur ietverti temati:

cilvēks un viņa personība,

dzīvība, veselība un drošība,

garīgums un tikumība,

cieņpilnas, atbildīgas un iecietīgas cilvēku savstarpējās attiecības,

zināšanas un darbs savas un sabiedrības labklājības veicināšanai,

patriotisms un pilsoniskā līdzdalība,

ģimene,

tradīcijas un kultūra,

daba un vide ilgtspējīgā attīstībā.

Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu veicina

skolā noteiktās mācību un audzināšanas darba prioritātes. Audzināšanas darbs skolā ir plānots un

organizēts atbilstoši internātskolas specifikai, kā galveno virzienu akcentējot izglītojamo sociālo

integrāciju. Skolotāji plāno savu darbu atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, integrējot šīs tēmas gan

mācību priekšmetu apguves plānojumā, gan audzināšanas darbā, gan ārpusstundu pasākumos.

Izglītojamo prasmes un iemaņas tiek analizētas un vērtētas, ņemot vērā izglītojamā speciālas

vajadzības, atbilstoši grupas/klases kolektīva īpatnībām un vajadzībām. Atbilstoši internātskolas

specifikai īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo pašapkalpošanās iemaņu izveidei un

attīstībai.

Skola piedāvā izglītojamiem darboties daudzveidīgās fakultatīvajās un interešu izglītības

pulciņu nodarbībās. Interešu izglītības darbs vērsts uz vispusīgi attīstītas harmoniskas personības

24


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

izveidi, saskaņā ar skolas audzināšanas darbā izvirzītajām prioritātēm. Interešu izglītības darbā

tiek meklētas un ieviestas jaunas interesantas darbības formas.

Izglītojamiem tiek piedāvātas iespējas attīstīt savas prasmes, veidot jaunas iemaņas un

nostiprināt dotumus fakultatīvajās nodarbībās un pulciņos. Skolā zināšanu nostiprināšanai un

papildināšanai ir fakultatīvās nodarbības:

vizuālās mākslas,

tautiskās dejas,

informātikas,

uzņēmējdarbības,

radošās darbnīcas,

čaklās rokas,

dabas zinības,

angļu valodas,

Ceļu satiksmes noteikumi.

Ārpusstundu laikā skolēni var darboties interešu izglītības pulciņos:

o keramikas,

o galdniecības,

o aušanas,

o teātra,

o mūsdienu dejas,

o ansamblis,

o moderno deju un mūzikas,

o bibliotēkas,

o šūšanas,

o noformēšanas.

Izglītojamiem ir iespējas ārpusstundu sporta nodarbībās apgūt novusa, tenisa un citu sporta

spēļu iemaņas.Pedagogi informē izglītojamo vecākus par skolā piedāvātajiem interešu izglītības

pulciņiem. Vecāki savu bērnu dalību interešu pulciņos apstiprina, aizpildot pieteikumus par

izglītojamā piedalīšanos pulciņā. Pedagogi informē vecākus par izglītojamo individuālajiem un

kolektīvajiem sasniegumiem. Mācību gada beigās interešu izglītības pulciņi demonstrē paveikto

koncertos un priekšnesumos. Interešu izglītības pulciņi veic attīstības traucējumu korekciju un

kompensāciju, kā arī sekmē esošo dotumu pilnveidošanos, tāpēc klases audzinātāji, pazīstot

audzēkņus, iesaka izglītojamam nepieciešamo nodarbošanos. Skolas Nolikums paredz

izglītojamo iespēju piedalīties klases un skolas līdzpārvaldē. Skolas pasākumu organizēšana

25


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

notiek sadarbojoties ar direktora vietnieku audzināšanas darbā. Izglītojamo personības attīstību

nodrošina un veicina ārpusstundu darba plānotie pasākumi un skolā realizētie projekti. Skolas

pasākumos piedalās visi skolas izglītojamie, iespēju robežās līdzdarbojas arī izglītojamo

ģimenes. Vecāki atzinīgi novērtē, ka bērniem tiek dota iespēja piedalīties dažādos skolas

organizētos pasākumos un ārpusstundu aktivitātēs.

Skolas piedāvātās interešu izglītības iespējas veicina izglītojamo vispusīgas un radošas

personības attīstību un iespēju robežās izglītojamo speciālo vajadzību rehabilitāciju.

Novembrī, Tēvzemes mēnesī, skolā notiek ikgadējās pašdarināto Latvijas puzļu ātrlikšanas

sacensības, viesojās 513. Vecumnieku vienības jaunsargi. Izglītojamiem bijusi iespēja apmeklēt

Ādažu garnizonu.

Skola iesaistījusies dažādās akcijās – bateriju, makulatūras vākšanā, Skolas auglis, Esi

mobils! ikgadējās Drošības dienās.

Skolas darbības stiprās puses:

- Interešu izglītības piedāvājuma daudzveidība un kvalitāte;

- Iespēja piedalīties pilnvērtīgos pasākumos.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Balstoties uz jaunākajiem psiholoģijas un pedagoģijas pētījumiem, veidot mūsdienīgu

izglītojamā personības izaugsmes atbalsta sistēmu;

- Interešu izglītībā ieviest jaunas darbības jomas.

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Skolas bibliotēkas metodisko materiālu plauktos pieejama informācija par tālākizglītību

skolas izglītojamiem, informācija par karjeras izvēles iespējām un to saistītiem jautājumiem.

Izglītojamiem un viņu vecākiem skolā ir iespējams, izmantojot informāciju un komunikāciju

tehnoloģijas, atrast informāciju par tālākās profesionālās izglītības un darba iespējām

jauniešiem ar speciālajām vajadzībām. Turpmākās izglītības un profesijas izvēles jautājumi ir

iekļauti audzināšanas plānos, tiek pārrunāti grupās klases stundās.

Plānojot mācību ekskursijas, maršrutos tiek iekļauti objekti, kur izglītojamie gūst

priekšstatu par dažādām profesijām un to apguves iespējām.

Karjeras izvēle izglītojamiem tiek veicināta, apgūstot skolā realizētās Mājturības un

Kokizstrādājumu izgatavošanas, Ēdināšanas pakalpojumu profesionālās pamatizglītības

programmas. Ar 2010.gada 1.septembri tiek realizētas profesionālās pamatizglītības programmas

26


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

„Mājturība”, īstenošanas ilgums – divi gadi. Ar 2011.gada 1.septembri tiek realizēta

profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”, ,,Ēdināšanas

pakalpojumi”, īstenošanas ilgums – divi gadi.

Skolā četri pedagogi kvalifikāciju paaugstinājuši kursos ,, Pedagogu profesionālo

kompetenču pilnveide karjeras izglītībā”.

Audzinātāji 8. un 9. klašu izglītojamos un viņu vecākus informē par tālākās profesionālās

izglītības iespējām Latvijā un iepazīstina ar šo mācību iestāžu informatīvajiem materiāliem.

Izglītojamiem mācību ekskursiju laikā ir iespējams iepazīties ar dažādu profesiju darba

specifiku, kas palīdz jauniešiem novērtēt savas spējas. Skolotāji, psihologs un sociālais pedagogs

veic pārrunas ar vecāko klašu izglītojamiem par iespējām iesaistīties darba tirgū skolas

brīvlaikos un pēc skolas absolvēšanas.

9.klašu audzinātāju darba plānos paredzētas ar izglītojamo tālākizglītību saistītas

aktivitātes. Audzinātāji veic individuālas pārrunas ar izglītojamiem.

Skolas darbības stiprās puses:

- Iespēja piedāvāt profesiju pamatus apgūt tepat skolā;

Tālākās attīstības vajadzības:

- Padziļināta reālā darba tirgus izpēte;

- Informācijas uzkrāšana par absolventu turpmākajām darba gaitām.

Jomas vērtējums: labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītojamo izglītošanu, tiek veikta izglītojamo zināšanu,

prasmju, spēju un iemaņu izpēte, pēc kuras skolotāji veido tematisko plānojumu mācību

priekšmetu akadēmisko zināšanu un praktiskā darba iemaņu apguvei skolēniem, nodrošinot

individuālu pieeju ikvienam izglītojamam.

Mācību procesā skolotāji ņem vērā spējīgāko izglītojamo intereses, viņu vēlmes

papildināt zināšanas, organizējot ārpusstundu darbu, kā arī sagatavojot diferencētus zināšanu

pārbaudes darbus.

Klasēs, kurās izglītojamie mācību vielu apgūst pēc individuālajām programmām, ir

nodrošināts pedagoga palīgs. Atbilstoši internātskolas specifikai skolā tiek organizētas vakara

mācības, kurās skolotājiem ir iespēja veikt papildus diferencētu izglītojošo darbu. Stundu,

27


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

nodarbību un izglītojamo dienas darba gaita tiek veidota atbilstoši izglītojamā vecuma

īpatnībām.

Izglītojamie tiek motivēti racionāli plānot, sadalīt un izmantot savu laiku. Skolā tiek

veidota mācību sasniegumu statistiskā uzskaite, kas ir pamatā turpmākai mācību sasniegumu

uzlabošanai. Skolotāji un izglītojamie ir informēti par telpu un iekārtu resursu pieejamību un

izmantošanas kārtību. Skolotāji un audzinātāji ir informēti par atbalsta personāla resursu

izmantošanu papildus atbalsta nodrošināšanai. Skolā tiek veicināta spējīgāko izglītojamo

piedalīšanās konkursos un sacensībās. Tiek atbalstīts skolotāju darbs ar spējīgākiem audzēkņiem.

Uzcītīgākie un veiksmīgākie izglītojamie tiek godināti skolas pasākumos. Skolā ir apzināti

izglītojamie, kuriem ir spēju, gribas vai motīva trūkums. Sliktie sociālie apstākļi kavē mācību

satura apgūšanu speciālajā izglītībā.

Skola nodrošina mājas apmācību ilgstoši slimojošiem izglītojamiem.

Skolas darbības stiprās puses:

- Izglītojamo individuālās izpētes process;

- Vakara mācības kā papildus individuālā darba veids ar izglītojamo;

- Atbalsta personāla piesaistīšanas iespējas.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Metodisko un mācību palīglīdzekļu izveide kvalitatīvākai diferencētas pieejas realizācijai.

Jomas vērtējums: labi

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Skolas darbības pamats, mērķi un uzdevumi nosaka atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar

speciālajām vajadzībām, ko skola arī realizē atbilstoši Nolikumam un licencētajām izglītības

programmām.

Skolā kā atbalsta personāls strādā skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, ārsts,

medmāsa, internāta skolotāji.

Psihologs nodrošina izglītojamo psiholoģiskās izpētes organizēšanu, sniedz atbalstu

savstarpējo attiecību, modeļu un saskarsmes veidošanā, konsultē gan izglītojamos, gan viņu

vecākus un pedagogus.

Logopēds organizē konkrēto valodas traucējumu korekciju un kompensāciju

izglītojamiem individuāli, izstrādā ieteikumus skolotājiem valodas attīstīšanai visos mācību

priekšmetos un audzināšanas procesā, konsultē skolotājus, sadarbojas ar klīniskajiem

speciālistiem un specializētajām izglītības iestādēm.

28


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Sociālais pedagogs nodrošina izglītojamo sadzīves apstākļu uzskaiti un izpēti. Veic

profilaktisko darbu ar izglītojamo ģimenēm. Sadarbībā ar pašvaldības institūcijām risina

izglītojamo ģimeņu problēmas, kuras apdraud bērna sociālo labklājību. Informē un izglīto

pedagogus par sociālo jautājumu kārtošanas normatīvajiem aktiem, sadarbojas ar izglītojamo

klases audzinātājiem un internāta skolotājiem.

Internāta skolotāji nodrošina audzēkņu, kuri dzīvo skolas internātā, audzināšanu un

aprūpi. Internāta skolotāji organizē izglītojamo ārpusstundu nodarbības, paplašina izglītojamo

redzesloku, īslaicīgi aizstāj ģimenes locekļu funkcijas, sadarbojas ar audzēkņu vecākiem.Visiem

izglītojamiem ir programmām atbilstoši Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi, personas

lieta. Skolai ir atbilstoši resursi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu speciālās izglītības programmu

realizāciju. Skolā ir individuālās un grupu korekcijas nodarbības: ārstnieciskā vingrošana,

mūzikas terapija, ritmika, reitterapija, peldēšana.

Skola daļēji nodrošina iespēju lietot speciālu aprīkojumu bērniem ar kustību

traucējumiem.

Skolas darbības stiprās puses:

- Pedagoģiskā personāla kvalifikācija un pieredze;

- Atbilstošu metodiku pieejamība;

- Atbalsta personāla kvalifikācija un pieejamība;

- Elastīga izglītības procesa organizācija.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Papildus speciālo medicīnisko un rehabilitācijas pasākumu piedāvājuma attīstība;

- Pastāvīga jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātu un teorētisko atziņu ieviešana praktiskajā

darbībā.

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Skolā mācās arī izglītojamie no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Sociāli ekonomiskās

situācijas ietekmē komunikācija galvenokārt starp skolu un vecākiem notiek telefoniski vai ar

pašvaldību sociālo darbinieku starpniecību. Šo darbu organizē un pārrauga skolas sociālais

pedagogs sadarbībā ar audzinātājiem un mācību priekšmetu pedagogiem.

Skola izmanto dažādas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas, izglītojamo un

vecāku sadarbību. Informācijas apmaiņu starp priekšmetu skolotājiem, audzināmās klases

29


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

skolotāju un vecākiem nodrošina izglītojamo dienasgrāmatas. Vecākus informē par skolā

paredzamajiem pasākumiem, kā arī par visām skolas darba režīma izmaiņām. Vecāki ir informēti

par kārtību, kādā viņi var satikt administrāciju, skolotājus, audzinātājus un skolas atbalsta

personālu. Skolas sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga, tā palīdz vecākiem sniegt

bērnam pilnvērtīgu atbalstu mācīšanās procesā. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja

bērnam nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. Konsultējas ar vecākiem, ja bērnam

klasē nepieciešams īpašs aprīkojums.

Mācību gada sākumā, uzņemot jaunos izglītojamos, skolas administrācija informē vecākus

par darba kārtību skolā, skolas pedagoģisko un atbalsta personālu. Vecāki tiek iepazīstināti ar

skolas telpām, materiālo bāzi un mācību materiāliem.

Skolā tiek organizētas vecāku sapulces – Zinību dienā, kad vecāki tiek iepazīstināti ar

galvenajiem skolas uzdevumiem mācību gadā, izmaiņām mācību saturā, zināšanu novērtēšanā.

Vecākiem ir iespēja līdzdarboties Ziemassvētku pasākumos, pavasara skolas mācību gada

noslēguma koncertā un bērnu radošo darbu izstādē. Vecāku sanāksmes tiek plānotas abpusēji

piemērotā laikā.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

5

2

5

Skolotāju un

vecāku tikšanos

organizē man

pieņemamā laikā

8

1

2

1

Vecāku sapulces

un tikšanās ir

labi sagatavotas

un labi

organizētas

9

8

2 2 2

7 7

3

2 2

1 1 1

1 1 1 1 1

Skolas dežurants

nepieciešamības

gadījumā palīdz

man atrast

vajadzīgo telpu

Pret mani izturas

kā pret līdzvērtīgu

mana bērna

mācību procesa

organizēšanā

Ar skolotājiem es

varu atklāti runāt

par problēmām

Es zinu, ka

mana un

skolotāja saruna

būs

konfidenciāla,

mana bērna

sekmes un

uzvedību

neapspriedīs citu

vecāku klātbūtnē

9

2

Skolotāji pret

mani ir atklāti

Vienmēr

Bieži

Dažreiz

Nekad

Nezinu

Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.

Nepieciešamības gadījumā pēc audzināmās klases skolotāja, vecāku, sociālā pedagoga vai

administrācijas ierosinājuma notiek individuālas tikšanās ar vecākiem.

Diemžēl atgriezeniskā saikne ar izglītojamo vecākiem ne vienmēr notiek kvalitatīvi,

vecāku atsaucības trūkums rada vienpusību informācijas apritē.

Vecāki savus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt gan klašu, gan skolas sapulcēs,

skolas padomes sēdēs vai iesniegt skolas direktoram.

30


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skola regulāri atjauno informāciju par vecāku nodarbošanos un kontakttālruņiem.

Izglītojamo vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret darbu. Šajā darbā liela nozīme ir izglītojamā

dienasgrāmatai, kurā ir skolas administrācijas, audzinātāja ziņojumi vecākiem, kā arī vecāku

ziņojumi skolai.

Vecākiem sniegtās informācijas saturs par bērna mācību sasniegumiem atbilst valstī

noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.

Lai novērstu izglītojamo iespējamos pārkāpumus, skola savlaicīgi sadarbojas ar

izglītojamo vecākiem un nepieciešamības gadījumā piesaista pašvaldības atbalsta institūcijas.

Skolā ir arī gadījumi, kad jālūdz Iecavas novada domes IP, sociālās palīdzības dienesta,

bāriņtiesas atbalsts problēmu risināšanā, jo ir vecāki, kuri nerūpējas par saviem bērniem.

Skolā tiek analizēta vecākiem organizēto pasākumu lietderība un kvalitāte.

14

12

12

11

11 11 11

11

10

10

10

8

6

8Nezinu

4

2

1 1 1

2 2 2 2 2

1

2

0

Skolas ziņojumi

sniedz man

precīzu un

vajadzīgu

informāciju par

mana bērna

sasniegumiem

Skolotāji mani

informē par

mana bērna

stiprajām un

vājajām pusēm

Man skola ir

izskaidrojusi

skolas mājas

darbu un

pārbaudes darbu

sistēmu

Skola sniedz

konsultācijas, kā

es varu palīdzēt

savam bērnam

mācību darbā

Skolotāji mani

informē par

notiekošo skolā

No skolas

saņemtā

informācija ir

precīza un

korekta

No skolas

saņemtā

informācija ir

savlaicīga

Vecāki palīdz

skolai

Esmu

pārliecināts, ka

skolotāji

uzklausīs manu

viedokli

Skolas darbības stiprās puses:

- Veiksmīga sadarbība ar pašvaldību sociālajiem dienestiem;

- Skolas sociālā pedagoga sadarbība ar klašu audzinātājiem;

- Vecākiem skola ir pieejama jebkurā laikā.

vecākiem;

Tālākās attīstības vajadzības:

- Sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem turpināt pilnveidot dialogu starp skolu un

31


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

- Veicināt vecāku interesi par skolēnu dzīvi un rezultātiem skolā;

- Attīstīt vecāku pedagoģisko kompetenci, organizējot izglītojošus pasākumus.

Jomas vērtējums: labi

4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE

4.5.1. Mikroklimats

Tiek plānveidīgi īstenots darbs skolas tēla un kopības apziņas veidošanā. Skolas tēla

popularizēšanu veicina izglītojamo dalība un sasniegumi dažādos novada un valsts mēroga

konkursos, sacensībās, pasākumos, kā arī sižeti televīzijā un publikācijas presē.

Skolai ir sava himna, buklets, mājas lapa internetā – www.zalitesskola.lv.

Kopības apziņas veidošanā lielu ieguldījumu dod Ziemassvētku, Mātes dienas u.c.

koncerti, uz kuriem aicināti izglītojamo vecāki. Skolā izveidojušās vairākas stabilas tradīcijas:

Zinību diena, Dzejas diena, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Lieldienas, Lāčplēša

dienas lāpu gājiens, 18. novembra svētki, dzimšanas dienu atzīmēšana mazajās klasēs, Sporta

dienas, Popiela, Skatuves runas konkurss, mācību gada noslēguma koncerts un pulciņu darbu

izstāde, izlaidums, Adventes sveču iedegšana, talkas, mācību priekšmetu pēcpusdienas. 13 gadu

garumā līdz 2010. gadam tika atzīmēta Andrejdiena. Skolā ir tradīcija vismaz reizi gadā tikties ar

Kalna svētību kopienas priesteri Andreju Mediņu. Jau tradicionāla kļuvusi dalība republikas

speciālo skolu radošajos un sporta pasākumos, kā arī vizuālās mākslas konkursos.

Skolā tiek sekmēta pozitīva un atbalstoša sadarbības vide.

Skolas darbības pamatā ir labvēlīgas atmosfēras radīšana starp izglītojamiem, skolotājiem

un skolas atbalsta personālu. Skolotāji un pārējie darbinieki jau 13 gadu piedalās ikgadējās

speciālo skolu sporta spēlēs.

Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības.

Vecāki uzskata, ka skolas darbinieki pret izglītojamiem izturas taisnīgi un godīgi.

Izglītojamo un skolotāju attiecībās valda savstarpēja cieņa un sapratne. Skolā ir pieņemti skolas

iekšējās kārtības noteikumi, kuru izveidē piedalījās viss kolektīvs. Izglītojamie ar iekšējās

kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības tie tiek

pārrunāti mācību gada laikā.

32


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

12

10

8

6

4

8

3

10 10

8

4

10

8

3

Vienmēr

Bieži

Dažreiz

Nekad

2

1 1 1 1 1

1

1 1

0

Manam bērnam

patīk iet uz

skolu

Skolas

darbinieki

rūpējas par

mana bērna

drošību un

veselību

Mans bērns

saņem

palīdzību, ja ir

nokļuvis

grūtībās

Skolotāji

izturas taisnīgi

pret manu

bērnu

Klases

audzinātājs

atbalsta manu

bērnu

Skola palīdz

risināt

problēmas, ja

manam bērnam

tādas rodas

Skolas darbības stiprās puses:

- Plānveidīga skolas sabiedriskā tēla veidošana un uzturēšana;

- Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas, tās tiek koptas un attīstītas;

- Sadarbība visos līmeņos kā mentālās vides attīstības pamats.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Turpināt darbu pie izglītojamo disciplīnas pārkāpumu un uzvedības traucējumu

novēršanas;

- Turpināt personāla izglītošanu saskarsmes jomā;

- Pilnveidot skolas atribūtiku.

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.5.2. Fiziskā vide

Skolas telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām. Tās ir piemērotas izglītojamiem,

lai viņi sekmīgi varētu piedalīties mācību un audzināšanas darba procesā.

ERAF finansētā projekta „Mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Iecavas novada Zālītes speciālajā internātpamatskolā” ietvaros 2010./2011. m.g. skolas ēkai

Upes ielā 8 tika pārbūvēts sanitārais mezgls, nomainīti logi, nosiltinātas sienas, pamati un bēniņi,

nomainīts jumta segums un no jauna uzbūvēts ieejas mezgls.

Internāta ēkā „Strauta Brīviņos” tika veikta ārsienu siltināšana un jumta vēja kastes

apšūšana .

33


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Pateicoties finanšu ietaupījumam iepirkumā, uzmūrētas trīs krāsnis, uzstādīts jumta lāsenis

un stiprināti pārsegumi internāta ēkā „Strauta Brīviņos”. Veikta ailu paplašināšana, atsevišķu ailu

aizmūrēšana, tērauda pārsedžu ierīkošana, jumta atslogošana un sanitārā mezgla rekonstrukcija

Upes ielā 8.

Tika labiekārtota apkārtne - izbūvēts bruģa segums ēkas cokolam un ietvēm, rekonstruēts

nožogojums, iesēts zāliens

Ar Iecavas novada Domes finansiālu atbalstu veikta otrā stāva pārsegumu stiprināšana,

pilnīga apkures sistēmas renovācija, ieskaitot katlu mājas telpu remontu un siltā ūdens mezgla

ierīkošanu.

Kopējās izmaksas Zālītes speciālās internātpamatskolas rekonstrukcijai ir 100 707 lati, no

kuriem 98 392 latus sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet starpību finansē Iecavas

novada Dome.

Skolas ēkā „Brīviņos” veikta centrālapkures katla maiņa, ieskaitot veco radiatoru nomaiņu

un jaunu radiatoru uzstādīšanu, paplašinot centrālās apkures sistēmas iespējas.

Ar skolas finansējumu tika atremontētas skolas telpas ( klašu telpas, tualešu telpas,

internāta telpās griestu nomaiņa, klašu telpās iebūvējamo mēbeļu uzstādīšana, klašu telpās grīdas

seguma maiņa).

Izveidota atsevišķa nodarbību telpa, ar plašu aprīkojumu ārpusstundu nodarbību

organizēšanai.

Inovatīvo metožu ieviešanai mācību procesā skolā ir uzstādīta interaktīvā tāfele.

Skolas informatīvo tehnoloģiju resursi regulāri tiek uzlaboti un papildināti, skolai iegādāti

jaudīgi kopētāji, skeneri, laminētāji, multiprojektori.

Skolas telpu uzturēšanu kartībā nodrošina apkalpojošais personāls un izglītojamie

praktisko darbu iemaņu programmas ietvaros.

Izglītojamiem un darbiniekiem vienmēr ir pieejamas ar personīgo higiēnu saistītas lietas.

Klasēs katram izglītojamam ir savs sols, ko iespējams noregulēt atbilstoši savam augumam.

Skolas psihologam un sociālajam pedagogam ir iekārtots atsevišķs kabinets.

Skolotāju istaba, kurā pedagogi diskutē, risina darba jautājumus, iegādātas jaunas mēbeles,

trīs datorkomplekti pilnvērtīgai pedagogu darba organizācijai.

Skolas apkārtne ir plaša, tīra un sakopta. Tās teritorijā atrodas vēsturisks dabas parks, ko

rūpīgi kopj izglītojamie kopā ar pedagogiem. Apkārtnes sakoptība ir pašu bērnu, pedagogu un

visa kolektīva pārziņā.

Skolas teritorijā ir arī skolas sporta laukums un atpūtas zona. Skolas tuvumā ir izvietotas

satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes.

Par skolas iekšējās kārtības nodrošināšanu rūpējas dežūrējošā klase un dežūrskolotāji.

34


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skolas darbības stiprās puses:

- Veiktie uzlabojumi un darbi skolas fiziskās vides sakopšanā liecina par mērķtiecīgi

plānotu un realizētu skolas budžetu

Tālākās attīstības vajadzības:

- Pilnveidot skolas telpu estētisko noformējumu;

- Turpināt sākumskolas rotaļu laukuma un skolas apkārtnes labiekārtošanu;

- Plānveidīgi turpināt darbu skolas internāta un klašu telpu remontu;

- turpināt ES finansējuma piesaisti dažādu projektu īstenošanai.

Jomas vērtējums: labi

4.6. IESTĀDES RESURSI

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana.

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un skolotāju vajadzību

nodrošināšanai.

Daudzās klašu telpās ir nomainītas tāfeles, galdi un krēsli ir noregulējami atbilstoši bērna

augumam. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai un tiek pilnveidots,

atbilstoši finansēm un prasībām. Skolas telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. Klašu telpu

iekārtojums atbilst izglītojamo vecumam un augumam.

Skolā ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai, kas tiek

regulāri atjaunoti, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Pedagogiem ir iespēja izmantot DVD, magnetofonus, kopētāju, projektoru un interaktīvo

tāfeli. Ir modernizēta mūzikas klase, iegādāta akustiskā sistēma un sintezators.

Logopēdijas kabineta materiāli tehniskā bāze ir jāpapildina ar mūsdienīgām ierīcēm.

Darbnīcas zēniem ir aprīkotas ar individuālajiem darba galdiem, universālām iekārtām,

nepieciešamo putekļu sūcēju. Izglītojamiem ir nodrošināti rokas un elektriskie darba instrumenti.

Skolā ir divas datorklases ar 18 datoriem, kuriem ir interneta pieslēgums. Skolas bibliotēkā

ir pieci datori ar interneta pieslēgumu.

Skola nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts

regulāri. Katru gadu tiek iegādāti metodiskie materiāli, daiļliteratūra, izziņu literatūra un abonēta

35


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

prese. Skolas bibliotekārs konsultē skolotājus un izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem

materiāliem.

Skolā ir apvienota sporta un aktu zāle. Sporta nodarbībās nepieciešamais inventārs ir no

izglītojamiem droša materiāla, daudzveidīgs. Sporta stundas, ja atļauj laika apstākļi, notiek

svaigā gaisā stadionā pie skolas. Izglītojamiem ir pieejams ziemas sporta inventārs.

Sanitārie mezgli ir iekārtoti atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām. Izremontētas dušas

pirmsskolas telpās un zēnu internātā. Skolā ir noteikta kārtība skolas materiāli tehnisko līdzekļu

izmantošanai un uzglabāšanai.

Skolas administrācija, grāmatvedība un lietvedība ir nodrošināta ar darbam nepieciešamām

informāciju tehnoloģijām. Skolā tiek lietotas licencētas datorprogrammas.

Skolai ir pasažieru autobuss (56 sēdvietas), divi mikroautobusi izglītojamo vajadzībām un

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ir vieglā automašīna administratīvajām un

saimnieciskajām vajadzībām.

Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana.

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Direktors

pārrauga skolas finanšu resursus. Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu

realizēšanai. Skola veic pasākumus sponsoru finanšu līdzekļu piesaistīšanai. Skola izstrādā

projektus finansu līdzekļu piesaistīšanai, sadarbojas ar Velku fondu, Palīdzēsim lv. u.c. Skatīt

PIELIKUMU Nr.3

Skolas direktors ir atbildīgs par skolas pārziņā nodoto finansu līdzekļu izmantošanu.

Skolas pārziņā nodotos finansu līdzekļus izmanto atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai

kārtībai. Skolas darbinieki ir informēti par kārtību, kādā izmanto skolas pārziņā nodotos finansu

līdzekļus. Skolas pedagogu un darbinieku kopsapulcē kolektīvs tiek informēts par finansu

resursu izlietojumu. Sponsoru pieejamos finansu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas noteiktajām

prioritātēm un vajadzībām. Skolas direktors normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un

vadības ziņojumā atskaitās par skolas pārziņā nodoto finansu līdzekļu izmantošanu.

Skolas darbības stiprās puses:

- Izglītojamiem ir pieejama datorklase, darbnīcas, mājturības kabinets, mūzikas kabinets, sporta

zāle, logopēdijas kabinets;

- Mācību un audzināšanas darbā ir iespēja izmantot materiāltehniskos resursus, skolas

bibliotēkas piedāvātos resursus;

- Skolēni ir nodrošināti ar kvalitatīvu ēdināšanu četras reizes dienā;

36


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

- Skola nodrošina skolēniem drošu vidi.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Pilnveidot profesionālās arodizglītības programmas īstenošanai nepieciešamo materiāli

tehnisko bāzi;

- Iekārtot laukumu sporta spēlēm.

Jomas vērtējums: labi

4.6.2. Personālresursi

Personāla nodrošinājums.

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai un skolas

tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. Skolā darbojas atbalsta personāls - logopēdi, sociālais

pedagogs, medicīnas māsa, psihologs, ārsts psihiatrs, pediatrs. Skola koordinē skolotāju, vecāku

un atbalsta personāla sadarbību.

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata

aprakstos.

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. Liela uzmanība tiek

pievērsta personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības

kursus. Kopējais kursu apmeklējumu stundu skaits atbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Skolas

vadība organizē arī kursus uz vietas skolā, 2011.g. pedagogu profesionālā pilnveides kursi

,,Novitātes darbā ar izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,, kurus apmeklēja 31

pedagogs.

2011./12. māc. gadā skolā strādā 39 pedagoģisko darbinieku.

Skolas vadību nodrošina direktors, direktora vietnieki izglītības jomā ( mācību un

audzināšanas darbā), direktora vietnieks informātikas jautājumos un direktora vietnieks

saimnieciskajā darbā. Ar 2011./12. māc. gadu – struktūrvienības vadītāja ( vada pirmsskolas un

sākumskolas izglītības grupu darbu).

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem:

pamatdarbā - 39 pedagogi

ar augstāko pedagoģisko izglītību – 31 pedagogi

ar citu augstāko izglītību - 2 pedagogi

iegūst augstāko speciālo pedagoģisko izglītību – 6 pedagogi

37


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

ar maģistra grādu – 2 pedagogi

studē pedagoģijas maģistratūrā-2

Pedagogu sadalījums pēc vecuma:

Pedagogu iedalījums pēc vecuma

16

14

12

12

14

10

8

6

4

8

6

2

0

1

21-30 31-40 41-50 51-60 61-...

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam:

Pedagogu iedalījums pēc darba stāža

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

16

13

6

4

2

0-3 4-5 6-10 11-20 20-...

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina savu kompetenci šādos virzienos:

mācību priekšmeta mācīšanas metodikā;

pedagoģijā un psiholoģijā

datorzinībās

audzināšanas jautājumos

skolvadības jautājumos

Skolā izveidots un darbojas atbalsta dienests, kurā strādā

psihologs

skolas medmāsa

sociālais pedagogs

logopēds

38


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu sastāda 30 amatu vienības aukles naktīs,

apkopējas, lietvede, uzskaitvede, remontstrādnieks, autobusa vadītājs, vieglās automašīnas

vadītājs, ēdnīcas vadītāja, pavāres, trauku mazgātāja ,pirmsskolas audzinātāja palīgs, mantzine,

sezonas kurinātājs, ārsts, medmāsa.

Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte.

Skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. Skolotāju

darba slodzes sadala, ievērojot MK noteikumus, skolas izglītības programmu un darba

organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība zina katra skolotāja

darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Skolā ir normatīvajos dokumentos

noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un sadalījums. Skolā ir noteikta kārtība

izglītojamo dalīšanai grupās atsevišķos mācību priekšmetos.

Skolā ir izveidotas un darbojas 8 metodiskās komisijas. Skolotāji piedalās priekšmetu

programmu, mācību līdzekļu, uzskates līdzekļu izstrādē. Skolotāji sadarbojas ar atbalsta

personālu.

Personāla attīstība.

Skolas vadība rosina personālu un atbalsta tā dalību skolas vajadzībām atbilstošās

tālākizglītības programmās. Skolā ir sistematizēta informācija par katra skolas darbinieka

tālākizglītību. Skolotāji regulāri piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajām

attīstības prioritātēm. Skolas darbinieki sniedz pārskatus par apmeklēto kursu saturu un

efektivitāti, dalās pieredzē ar kolēģiem. Skolas darbiniekiem ir iespējas pieredzes apmaiņas

nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes. Skolas darbinieku prasmes un pieredze tiek efektīvi

izmantota personāla attīstībā. Tiek rīkotas metodiskās dienas, kas ir viena no efektīgākajām

tālākizglītības formām. Metodiskajās komisijās tiek analizēta tālākizglītības efektivitāte, ieteikti

priekšlikumi tālākai attīstībai.

Skolas darbības stiprās puses:

- Skolai ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls;

- Skolotāji izmanto plašas tālākizglītības iespējas;

- Direktors konsultējas par līdzekļu plānošanu un sadali ar vadības komandu un kolektīvu,

problēmas un jautājumi tiek risināti koleģiāli.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Nostiprināt visu skolotāju motivāciju attīstīt savu darbu skolā ilgtermiņā;

- Nodrošināt savlaicīgu tālākizglītības programmu apguvi visiem skolotājiem atbilstoši

normatīvo aktu prasībām.

39


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Jomas vērtējums: ļoti labi

4.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES

NODROŠINĀŠANA

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolas administrācija plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības

virzienos. Padziļināta izvērtēšana tiek veikta tajos skolas darba virzienos, kuri attiecīgajā mācību

gadā izvirzīti kā prioritāte.

Skolas vadība veicina, atbalsta un organizē pašnovērtēšanas procesu, iesaistot visus skolas

darbiniekus, izglītojamos un vecākus skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu

noteikšanā. Skolas darba izvērtēšanai un attīstības perspektīvu noteikšanai tika izveidotas

metodiskajās komisijās darbojošos pedagogu darba grupas, kuras detalizēti izvērtēja katru skolas

darbības pamatjomu, sasaistot to ar sava pedagoģiskā darba.


Informācijas iegūšanai tika izmantotas sekojoši materiāli:

jomā Mācību saturs - Izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas, klašu

audzinātāju darba plāni, metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli, individuālās

mācību programmas, klašu žurnāli;


jomā Mācīšana un mācīšanās - Tematiskie plāni, iekšējās kontroles materiāli, metodisko

komisiju materiāli, skolotāju pašvērtējuma materiāli, izglītojamo rakstu darbi, izglītojamo

izaugsmes dinamikas uzskaites materiāli, klases žurnāli, izglītojamo vērtējumu uzskaites

materiāli, pārbaudes darbu analīzes materiāli, vecāku sanāksmju protokoli, informācijas

apmaiņas materiāli.


jomā Izglītojamo sasniegumi - Izglītojamo sekmju uzskaites dokumenti, izglītojamo

izaugsmes uzskaites materiāli, izglītojamo sasniegumu analīzes materiāli.


jomā Atbalsts skolēniem – Izglītojamo veselības uzskaites materiāli, instruktāžu

materiāli, iekšējās kārtības noteikumi, klašu audzinātāju darba plāni, interešu izglītības un

fakultatīvo nodarbību programmas, metodisko komisiju materiāli, individuālās mācību

programmas, atbalsta personāla (sociālā pedagoga, logopēda, ārstnieciskās vingrošanas

skolotāja, medicīniskā personāla) darba plāni.


jomā Skolas vide - Skolas iekšējās kārtības noteikumi, ziņojumi, izglītojamo skolas

apmeklējumi, ar skolas telpu uzturēšanu saistītie materiāli.


jomā Resursi - Skolas finansu dokumenti un materiāli, skolas telpu un iekārtu uzskaites

un kontroles materiāli, ar skolas personālu saistītie dokumenti, skolas personāla nodarbinātības

40


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

uzskaites dokumenti, skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas dokumenti un

materiāli.

jomā Skolas darba organizācija - Vadība un kvalitātes nodrošināšana - Iekšējās kontroles

materiāli, skolas pašvērtējuma ziņojums, metodisko komisiju darba plāni, skolas attīstības plāns,

skolas darbu reglamentējošie dokumenti, skolas vadības darba organizācija, sadarbības ar citām

institūcijām materiāli.

Skolas administrācija rosina pedagoģiskos darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Katra

mācību gada beigās pedagogi un klašu audzinātāji veic sava darba pašnovērtēšanu. Skolas

darbinieki, veidojot pašnovērtējumu, balstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, aptauju

un anketu rezultātiem. Mācību un audzināšanas process tiek vērtēts katra semestra noslēgumā,

izvērtējot izglītojamo zināšanu izaugsmes līmeni dinamikā. Katra mācību gada vērtēšanas

procesā konstatētas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi darbības pilnveidošanai tiek

izmantoti turpmākā darba plānošanā. Ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju un tās analīzi

pedagoģiskais personāls tiek iepazīstināts skolas pedagoģiskās padomes sēdēs un metodisko

komisiju apspriedēs.

Skolas attīstība tiek organizēta saskaņā ar skolas attīstības plānu, tajā izvirzītajām

prioritātēm. Attīstības prioritātes tiek noteiktas, pamatojoties uz pašnovērtēšanas rezultātiem,

pašvaldības un valsts noteiktajiem attīstības virzieniem. Katras prioritātes īstenošanas plānojums

paredz mērķus, novērtēšanas kritērijus, realizēšanas gaitu. Skola īsteno attīstības plānā noteiktās

prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus. Attīstības plāna realizācija tiek kontrolēta, analizēta

un izvērtēti rezultāti. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas plāna korekcijas.

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas dokumentu

izstrāde notiek demokrātiski, tā atbilst normatīvo aktu prasībām.

Skolas darbības stiprās puses:

- Regulāra dokumentācijas kontrole;

- Regulāra mācību stundu hospitēšana un inspicēšana;

- Skolotāja darba kvalitātes vērtēšana ESF projektu ietvaros;

- Mācību un audzināšanas darbs tiek regulāri izvērtēts metodisko komisiju sanāksmēs;

- Skolas darbs tiek regulāri analizēts un plānots iknedēļas administrācijas operatīvajās

apspriedēs;

Tālākās attīstības vajadzības:

- Kvalificēta personāla nodrošināšana;

- Skolas padomes aktīva iesaistīšana attīstības plāna izpildes kontrolē un analīzē.

41


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Jomas vērtējums: labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā dokumentācija, kuras precīza izpilde tiek

kontrolēta. Skolas darbību reglamentē skolas Nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba

kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti demokrātiski

apspriežot un ievērojot tiem izvirzītās prasības.

Ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra. Skolas direktoram ir 4 vietnieki: vietniece

izglītības jomā, kura atbild par izglītības programmu īstenošanu skolā, vietniece, kura koordinē

audzināšanas darbu un atbalstu izglītojamiem, vietnieks informātikas jomā un vietniece

saimnieciskajos jautājumos. Sākumskolas klases (1.-4.) un pirmsskolas izglītības grupas vada

struktūrvienības vadītāja. Dažādu līmeņu vadītājus skolā ieceļ valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot

viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas darba vajadzības. Vietnieku un struktūrvienības vadītāja

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos.

Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas visiem skolas darbiniekiem, izglītojamiem, viņu

vecākiem un citām ieinteresētajām personām.

Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības ir

koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos pienākumus.

Direktoram ir atbilstoša izglītība un ieinteresētība skolas darbā. Skolā īpaša uzmanība tiek

pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar skolas darbiniekiem, izglītojamiem,

vecākiem un pašvaldību. Direktors konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumos, taču saglabā

atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktors prot veidot vadības komandu un deleģēt

funkciju izpildi, kā arī pārraudzīt dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi.

Vadības komandā ir laba savstarpējā sadarbība un visi vietnieki profesionāli veic

uzticētos pienākumus. Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē iknedēļas

administrācijas sanāksmēs, pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes

sēdēs, kā arī aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā un pie skolas informācijas dēļa, skolas

mājas lapā. Direktora vietniece izglītības jomā koordinē arī metodisko darbu skolā atbilstoši

noteiktajai metodiskā darba kārtībai. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina saikni starp

pedagogiem un skolas vadību.

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību un dažādām institūcijām. Laba

sadarbība izveidojusies ar skolas padomi, Izglītības pārvaldi un citām Iecavas novada

pašvaldības institūcijām, ar sabiedriskajām organizācijām, kas atbalsta skolas iniciatīvas.

42


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Sabiedrība tiek informēta par

skolas darbu mājas lapā www.zalitesskola.lv, Bauskas novada laikrakstā ,,Bauskas Dzīve” un

Iecavas novada laikrakstā ,,Iecavas Ziņas”.

Skola, tās vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties pašvaldības kultūras un

sabiedriskās dzīves norisēs.

Skolas darbības stiprās puses:

- Demokrātisks vadības stils;

- Elastība, adaptējot skolā citu skolu labās prakses piemērus;

- Kvalitatīva darba nodrošināšanai skolā tiek organizēti kursi personāla izglītošanai;

- Skolā darbojas vadības izstrādāta kontroles kārtība;

Tālākās attīstības vajadzības:

- Turpināt atbalstīt un motivēt vadības personāla tālākizglītību;

- Reizi gadā organizēt iekšējo lietvedības auditu;

Jomas vērtējums: labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skolas vadība nodrošina veiksmīgu sadarbību ar skolas padomi, Iecavas novada Izglītības

nodaļu, Iecavas novada domi, tās sociālo dienestu un bāriņtiesu, Iecavas un Bauskas novada

valsts policiju, BO „Velku Fonds”, palīdzēsim lv., biedrību ,,Esi brīvs”, DNB banku,

Lielbritānijas vēstniecību, EJENDOMSMAEGLERNES fondu Dānijā, "Star of Hope”

organizāciju Zviedrijā un Somijā, "Dzīvības Straumi” Iecavā, ”Latvijas Draugi Iecavai”, „Kalna

Svētību Kopienu” „Latvijas Kristīgā Misija”, Latvijas Starptautiskā skola, Biedrība „SK” Forte

Iecava WPC”, SAC„Zemgale „ Iecavas filiāli, „Zemgales Mutes veselības centru”, Rīgas Bērnu

literatūras centru, Iecavas bērnu bibliotēku, Bauskas centrālo bibliotēku. Cieša sadarbība

izveidojusies ar Iecavas vispārizglītojošām skolām, Iecavas vidusskolu, Iecavas

internātpamatskolu, Dzimtmisas pamatskolu, Iecavas novada sporta skolu "Dartija”, Iecavas

mūzikas skolu.

Iespēju robežās uz skolu tiek aicināti dažādi viesmākslinieki ( aktieri, stikla pūtēji u.c.)

Cieša sadarbība savstarpējās pieredzes apmaiņā izveidojusies ar Iecavas novada

vispārizglītojošām skolām - Iecavas vidusskolu, Iecavas internātpamatskolu, Dzimtmisas

pamatskolu.

43


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Skolas vadība nodrošina sistemātisku sadarbību ar vecākiem un skolas padomi, ar

pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, atbalsta sadarbību ar speciālās un vispārējās izglītības

iestādēm, veicina Eiropas strukturālo fondu projektu piesaisti un vada apstiprināto projektu

darbību. Notiek regulāra sadarbība ar kontrolējošām institūcijām, ņemti vērā to ieteikumi.

Skolas vadības pozitīvā un stimulējošā attieksme projektu piesaistē un realizācijā ir

nodrošinājusi skolai ievērojamus līdzekļus skolas attīstības nodrošināšanai, metodiskās un

materiālās bāzes sakārtošanai, un skolotāju darba pieredzes iegūšanai.

Būtisks ir skolas ieguldījums novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetentā

darbībā. Skolas personāls konsultē novada izglītības darbiniekus dažādos jautājumos savas

kompetences jomā.

Skolas darbības stiprās puses:

- Aktīva sadarbība ar pašvaldību struktūrām un sabiedriskajām organizācijām;

- Iesaistīšanās dažādos projektos.

Tālākās attīstības vajadzības:

- Attīstīt iesākto sadarbību ar vispārējās izglītības iestādēm;

- Aktīvi iesaistīties starptautiskos izglītības projektos;

- Ikdienas sadarbība ar izglītojamo vecākiem un skolas padomi.

Jomas vērtējums: labi

5. CITI SASNIEGUMI

Izglītības iestādē izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem sasniegumu

novērtēšanas pamatprincipi būtiski atšķiras no vispārizglītojošo skolu prakses. Šeit nav

piemērota salīdzināšanas metode. Sasniegumu novērtējumu pamatā ir izglītojamo individuālās

izaugsmes rādītāji.

Svarīgi novērtēt jomas, kuras ir formulētas kā skolas darbības pamatuzdevumi. Kā galvenā

būtu atzīmējama izglītojamo sociālā integrācija. Šīs jomas rezultāti vislabāk novērtējami interešu

izglītības kontekstā. Galvenie integratīvās darbības virzieni ir mūzika, sports, vizuālā māksla,

mājturība un tehnoloģijas, daļēji arī izteiksmīgā runa u.c. Iespēju robežās izglītojamie piedalās

vispārizglītojošo skolu rīkotajos pasākumos. Piemēram, Mutes veselības centra pasākumā

„Zobiņš”, Iecavas un Vecumnieku novada pasākumā „Koku dienas”. Ar novada skolām notiek

draudzības sacensības futbolā.

44


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Izglītojamie ar labām sekmēm regulāri piedalās republikas speciālo skolu pasākumos.

Izglītojamiem radītas iespējas parādīt savas iemaņas un prasmes, spējas un uzdrīkstēšanos, gūstot

labus rezultātus un citu cilvēku pozitīvu novērtējumu, kas īpaši motivē viņus turpmākam

darbam. Tas veicina izglītojamajos objektīvāku pašvērtējumu.

1. Izglītojamo dalība republikas speciālo skolu pasākumos:

Modes skatē Lielplatonē

Festivālā „Carnikavas ritmi”

Pašdarbības festivālā „Katvaros”

„C” klašu festivālā „Nāc un dziedi” ( 2010)

Skatuves runas konkursā „Mana valodiņa”

Mājturības konkursos „Sauli sirdī, darbu rokās”, „Mikslis”

2) Līdzdalība radošajos projektos

„Katrs ir mākslinieks”

Bērnu žūrijas konkursā „ Sirsniņa prasa, lai bērniņi lasa”

dalība zīmējumu konkursā „Mana Latvija”

pasākumā „Koknese rudens noskaņās”

3) Dalība starpskolu pasākumos

informātikas olimpiādē

dambretes draudzības sacensībās Pamūšā

4) Izglītojamo labākie sasniegumi vizuālās mākslas jomā

L. Āboliņa - veicināšanas balva konkursā „Bībeles stāsti Ziemassvētkos”( 2009)

M. Gribulis - 3. vieta IX Vizuālās plastiskas mākslas konkursā (2009), 2. vieta X

Vizuālās plastiskas mākslas konkursā ( 2010)

L. Āboliņa – diploms 14. Starptautiskajā Mākslas izstādē Somijā - „Mana māja”

( 2010)

A. Šēnfelde – atzinība X Vizuālās plastikas mākslas konkursā ( 2011)

5) Izglītojamo sasniegumi sportā

dalība Lietuvas – Latvijas projekta sacensībās „Pieskāriena regbijā”

K. Kanapecka – 1. vietas Latvijas speciālo internātskolu, Aprūpes centru un

Rehabilitācijas centru Rudens krosu sacensībās ( 2008., 2009., 2010)

2. vieta futbola sacensībās Bērzupē ( 2009)

L. Zuikina 1. vieta galda tenisa sacensībās republikas mērogā ( 2009)

K. Kanapecka – 1. vieta vieglatlētikas sacensībās ( 2008., 2009., 2010.)

6) Izglītojamo dalība dažādu biedrību izstādēs:

45


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības „Dace” rīkotajā bērnu invalīdu

mākslas darbu izstādē ( 2009)

izstādē „ Cietokšņi un pilis Hanzas pilsētās” Rīgas Kuģniecības un vēstures

muzejā

Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta svētkos „Esam pietiekami stipri”

Biedrības „Iecavas Jauniešu padome” rīkotajā 3. un 4. labdarības pasākumā

„Palīdzi”

„Nāc līdzās” integratīvās mākslas festivālā

Skolas 2010. gadā saņēmusi atzinību Par ieguldījumu Junior Achievement – Latvija

praktiskās ekonomiskās izglītības apmācības programmā „Skolēnu mācību uzņēmumi”

pasākumā „2. Starptautiskais Skolēnu Mācību firmu Festivāls, 2010”

06.02.2012. Direktors Jānis Kārkliņš

46


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

PIELIKUMS Nr. 1

IECAVAS NOVADA DOME

ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

“Brīviņi”, Iecavas nov., Latvija, LV- 3913,

Tālr. 63941719, fakss 63921844, e-pasts: zalites.skola@inbox.lv

ZĀLĪTES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS

REGLAMENTU, NOTEIKUMU UN KĀRTĪBU NOMENKLATŪRA

Iecavas novadā

1.Reglamenti:

1.1 Skolas padomes reglaments.

1.2 Pedagoģiskās padomes reglaments.

1.3 Metodisko komisiju darbības reglaments.

1.4 Skolēnu domes reglaments.

1.5 Skolas internāta reglaments.

1.6 Bibliotēkas reglaments.

1.7 Arhīva reglaments.

1.8. Ekspertu komisijas reglaments

2.Noteikumi:

2.1 Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

2.2 Darba kārtības noteikumi

2.3 Darba kārtības noteikumi skolotājiem.

2.4 Darba kārtības noteikumi internāta skolotājiem un audzinātājiem.

2.5 Izglītojamo vispārējās drošības noteikumi.

2.6 Darba drošības un aizsardzības noteikumi

3.Kārtības:

3.1 Kārtība par dežūrdarbu.

3.2 Kārtība par pārbaudes darbu plānošanu un vadību.

3.3 Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas.

3.4 Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās

palīdzības pieejamība izglītības iestādē.

3.5 Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

3.6 Kārtība kādā reģistrē mācību iestādē neieradušos izglītojamos

3.7 Kārtība par skolēnu piedalīšanos un drošību ārpusskolas pasākumos, par veidu, kādā

tiek informēti skolēnu vecāki.

3.8 Kārtība par skolēnu mācību sasniegumu attīstības dinamikas uzskaiti un izvērtējumu.

3.9 Kārtība par vienotas runas un rakstu normu ievērošanu, darbu iekārtošanu, veikšanu

un labošanu.

3.10 Kārtība par sasniegumu atspoguļošanu klašu žurnālos, dienasgrāmatās, liecībās,

sekmju kopsavilkuma žurnālos.

3.11 Kārtība par skolēnu mācību darbu internātā (vakara mācībās).

3.12 Kārtība par skolēnu pārvadāšanu.

3.13 Kārtība par izglītojamo izpēti.

3.14 Kārtība par skolēnu personas datu aizsardzību

47


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

PIELIKUMS Nr. 2

IECAVAS NOVADA DOME

ZĀLĪTES SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

“Brīviņi”, Iecavas nov., Latvija, LV- 3913,

Tālr. 63941719, fakss 63921844, e-pasts: zalites.skola@inbox.lv

Laiks

7:15-8:30

No plkst.8:30

mācību stundu laikā

Starpbrīžos

No 12:30 līdz 21:00

No stundu beigām līdz 22:00

IZGLĪTOJAMO UZRAUDZĪBAS

NODROŠINĀJUMS VISU DIENNAKTI

Iecavas novadā

Atbildīgais

Katras klases internāta skolotājs vai vispārējās pamatizglītības

skolotājs, ja šajā laikā ir mācību stunda pēc apstiprinātā stundu

grafika

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

Dežūrskolotājs

Internāta skolotājs vai vispārējās pamatizglītības skolotājs, ja

šajā laikā ir mācību stunda pēc apstiprinātā stundu grafika

Internāta skolotājs saskaņā ar grafiku

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās

un ceturtdienās

no plkst. 19:00 līdz 20:00

vakara mācībās

Interešu izglītības nodarbību

laikos

Ārpusstundu pasākumu laikā

Svinīgu ārpusstundu pasākumu

laikā

Darba dienās

no 21:00 līdz 7:30

Darba dienās

no 21.30 līdz 7:15

Internāta skolotājs

Interešu izglītības nodarbības vadītājs,

internāta skolotājs.

Pasākuma vadītājs,

katras klases internāta skolotājs,

Pasākuma vadītājs,

katras klases internāta skolotājs,

pedagogs,

administrācija

Par 1.- 4.klases izglītojamajiem - naktsaukle

Par 5.-9.klases izglītojamajiem- naktsaukle

48


2012

Zālītes speciālā internātpamatskola

Zālītes speciālās internātpamatskolas pieredze projektu realizācijā

PIELIKUMS Nr.3

N.

p.

k

Projekta nosaukums Finansētājs Projekta

iesniedzējs

1. „Brīnumi notiek” Latvijas

Vides

aizsardzības

fonds

2. „Daba mani uzrunā.” Latvijas

Vides

aizsardzības

fonds

3. Elektroniska mācību

līdzekļa izveidošana

datorzinībās vieglajā

valodā.

4. „Palīdzēsim viens

otram!”

5. „Mācību vides

uzlabošana

izglītojamiem ar

speciālām vajadzībām

Iecavas novada

Zālītes speciālā

internātpamatskolā”

6.. Izglītības programmu

īstenošanai

nepieciešamā

aprīkojuma

nodrošināšana Zālītes

speciālajā

internātpamatskolā

Izglītības

Inovācijas

fonds

Latvijas

Vides

aizsardzības

fonds

Eiropas

Reģionālās

attīstības

fonds

ELFLA

Iecavas

novada

Dome

Realizācijas

laiks

Kopējais

finansēju

ms, LVL

Piesaistītais

finansējum

s, LVL

Galvenā

aktivitāte

2005. 5800.00 4000.00 Nometne

,ārstniecības

augu vākšana.

2006. 5800.00 4000.00 Skolas apkārtnes

, meža un upītes

tīrīšana.

Zālītes

speciālā

internātpamatskola

Zālītes

speciālā

internātpamatskola

Zālītes

speciālā

internātpamatskola

15.08.2008.-

15.05.2009.

Zālītes

speciālā

internātpamatskola

Iecavas

novada

Dome

09.06.2008.-

18.06.2008.

01.2010.-

12.2010.

02.01.2012.

– 31. 08.

2012.

4010.91 4010.91 Elektroniska

mācību līdzekļa

izveidošana

datorzinībās

vieglajā valodā.

5800.00 4000.00 Nometne, slotiņu

siešana Rīgas

Zoodārzam.

98 392.0

0

17301,5

2

83 633.00

ERAF

14 759.00

nacionālais

finansējums

Infrastruktūras

uzlabošana -

skolai piederošo

ēku renovācija

un pielāgošana

izglītojamo ar

funkcionāliem

traucējumiem

vajadzībām un

apkārtējās vides

labiekārtošana

17301,52 Iekārtu,tehnikas,

aprīkojuma, IT

un programmu

nodrošinājuma

iegāde,

uzstādīšana un

infrostruktūras

izveide

pakalpojuma

pieejamībai,

kvalitātei un

sasniedzamībai

49

More magazines by this user
Similar magazines