Rīgas pilsētas būvvaldes parskats par 2010. gadu. Prezentācija

rpbv.lv

Rīgas pilsētas būvvaldes parskats par 2010. gadu. Prezentācija

Pārskats par 2010.gadu

Pilsētas attīstības komitejas sēde,

02.03.2011

2


BŪVNIECĪBA

Statistika Būvvaldē

6000

5114

5000

4000

3821

4011

4226

3984

PAU

3000

2000

1000

1588

1494

1753

976

1750

2579

812

Projektu aprite

Būvniecības atļaujas, t.sk.

vienkāršotajām procedūrām

Ekspluatācijā pieņemtas būves

0

2008 2009 2010

3


BUDŽETS

Budžeta struktūra

1,8

1,6

1,4

0,277

1,2

0,139

1

0,8

0,6

1,375

1,159

Dotācija no

vispārējiem

pašvaldības

ieņēmumiem

Būvvaldes ieņēmumi

0,4

0,2

0

2009.g. 1,652 (milj.)

2010.g. 1,298 (milj.)

4


BUDŽETS

Ieņēmumu veidi

Administratīvo

Koku ciršanas

pārkāpumu soda

Arhīva pakalpojumi

atļaujas

naudas

1%

4%

1%

Būvnodeva

18%

Būvvaldes

dokumentācijas

nodeva

8%

Reklāmas nodeva

68%

5


PATVAĻĪGĀS BŪVNIECĪBAS IZVĒRTĒŠANA

Izveidots un pielietots praksē administratīvo aktu piespiedu izpildes

process

60 Būvvaldes lēmumi un izpildrīkojumi par patvaļīgās būvniecības radīto

seku novēršanu

Veiktas pirmās piespiedu naudu piedziņas par patvaļīgu būvniecību

Ieviests patvaļīgās būvniecības modulis sistēmā KAVIS

Uzsākta administratīvo pārkāpumu protokolu

reģistrācija sistēmā APUS

Ar Pilsētas attīstības komitejas atbalstu veikta dzelzsbetona

konstrukciju demontāža Anniņmuižas bulvārī 50b

6


BŪVNIECĪBAS KONTROLE

Pilnveidotas projektu saskaņošanas procedūras

Saskaņošanas atteikums tiek noformēts kā negatīvs administratīvais

akts

Informācija par būvprojekta nesaskaņošanas iemesliem tiek nosūtīta

projektētājam UN pasūtītājam

Vienoti kritēriji rīcībai būvobjektā un būves pārbaudes atzinuma

sagatavošanā

Atzinumu noformēšana un pārbaude sistēmā KAVIS

Pastiprināta Būvvaldes arhīvā nodoto būvprojektu uzraudzība

7


APSTĀDĪJUMU KONTROLE

Sakārtots normatīvais regulējums

Aktualizēts koku ciršanas modulis sistēmā KAVIS

Organizētas pirmās sabiedriskās apspriešanas par koku ciršanu:

Pils laukuma rekonstrukcijas projekts

ēkas rekonstrukcijas projekts

Hospitāļu ielā 55

8


PILSĒTVIDES KVALITĀTE

Iniciēta Rīgas karogu un ģerboņu apstiprināšana Valsts

Heraldikas komisijā, kā rezultātā:

precizētas ģerboņu heraldiskās krāsas

atjaunots mazais ģerbonis

atjaunota karoga vēsturiskā krāsa

9


PILSĒTVIDES KVALITĀTE

Ieviesti vienoti principi reklāmu un izkārtņu apsekošanas, kā arī

kontroles kārtībai

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumi

objektu apsekošana un novērtēšana nodokļu atlaižu piemērošanai

izveidota datubāze par vēsturiskajām ēkām Rīgā, kurām noteikts

kultūrvēsturiskās vērtības līmenis (2010.gada beigās – 931 objekts)

10


NORMATĪVO AKTU PILNVEIDOŠANA

Būvniecības likums

Vispārīgie būvnoteikumi

Elektronisko sakaru likums

Reklāmas likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.402, u.c.

11


KLIENTU APKALPOŠANA

Būvvaldes dalība konkursā “Klientu servisa lepnums 2010”

Iekļūšana finālā

110 dalībnieku konkurencē

Būvvaldes Klientu centra vadītāja –

piecu labāko finālistu skaitā

Iegūta skatītāju simpātijas balva

12


PAKALPOJUMI

Pilnveidoti e-pakalpojumi

„Būvatļauju meklētājs”

pieejama informācija par būvatļaujas sagatavošanu un izsniegšanas

datumu

„Izkārtņu un reklāmas projekta saskaņošana”

elektroniska informācijas iesniegšana

elektroniska atbilde, maksāšanas paziņojums

Jaunievedumi

Apstādījumu inspekcijas iekļaušana vienotā būvniecības procesā

Klienta laika ekonomija - arhīva dokumentu iepriekšēja pasūtīšana

13


SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA

Projektētājiem organizēts seminārs „Būvprojektu akceptēšanas

līdzšinējā pieredze” par biežāk pieļautajām kļūdām būvprojektu

izstrādē un noformēšanā

Tīkla reklāmu uzņēmumiem organizēts informatīvs seminārs

„Vides reklāma un tās attīstība Rīgā”

Žurnālā „Dari Pats” veidotas 6 publikācijas par dzīvokļu un

savrupmāju pārbūves jautājumiem

Iedzīvotāju forumā „Mēs – savai apkaimei” sniegta prezentācija

„Pagalma telpas izmantošana dzīvojamos mikrorajonos”

14


VIDES PIEEJAMĪBA

Profesionāļu un sabiedrības izpratnes veicināšana

Mācību programmas arhitektūras studentiem

Informācija profesionāļiem, arhitektu un būvinženieru savienībai par

problemātiku

Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra organizētajā

seminārā „Standarta loma vides pieejamībā” organizēta lekcija

„Pieejamības nodrošināšana un problēmu risinājumi”

Dalība normatīvā regulējuma izstrādē

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vispārīgie apbūves noteikumi

u.c.

Konkrētu teritoriju risinājumi

Centrālā dzelzceļa stacija

Autoosta

15


MĒRĶI 2011.GADĀ

Efektīva patvaļīgās būvniecības kontrole

Normatīvā regulējuma pilnveide

Uz klientu orientēta darbība

16


PALDIES!

RĪGAS PILSĒTAS

BŪVVALDE

More magazines by this user
Similar magazines