Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās - Nodarbinātības ...

nva.gov.lv

Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās - Nodarbinātības ...

Eiropas Savienība

Projekts “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”

Nr.1DP//1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001

Īstenošanas periods: 18.08.2009.-31.12.2010.

Egīls Vidžups

NVA Pakalpojumu departamenta

projekta vadītājs

2009.gada 28.novembrī


ESF projekts “Darba praktizēšanas pasākumu

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un

uzturēšanai”

• Projekta mērķis – atbalstīt bez iztikas līdzekļiem palikušos

Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētos bezdarbniekus.

•Projekta ietvaros laika posmā no 2009. gada 01. septembra

līdz 2010. gada 31.decembrim Latvijas pašvaldībās plānots

izveidot 25 178 darba praktizēšanas vietas (katra uz 6

mēnešiem), kurās plānots iesaistīt 38 000 bezdarbniekus, kas

nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

• 2009.gadā plānots izveidot 16 590 darba praktizēšanas

vietas un sniegt atbalstu 17 500 personām


Projekta mērķa grupas raksturojums

• Projekta mērķa grupa – NVA reģistrējušies bezdarbnieki,

kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu

• Pēc NVA un VSAA datiem uz 09.11.2009. kopā Latvijā bija

reģistrēti 69 662 bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka

pabalstu (jeb 44% no kopējā bezdarbnieku skaita).

• 26.11.2009. NVA bezdarbnieku uzskaites sistēmā tika

reģistrēti 29 184 bezdarbnieki, kas izteikuši gatavību

piedalīties darba praktizēšanas pasākumos.

•Kopš projekta uzsākšanas darba praktizēšanā ir iesaistīti

16000 bezdarbnieki, no kuriem 1465 bezdarbnieki dalību

pasākumā ir pārtraukuši.


Darba praktizēšanas pamatprincipi

• Pašvaldības iesaista no jauna izveidotajās praktizēšanas

vietās NVA norīkotos bezdarbniekus.

• Katra praktizēšanas vieta tiek ierīkota uz 6 mēnešiem.

• Bezdarbnieks tiek iesaistīts uz laiku no divām nedēļām līdz

sešiem mēnešiem.

•Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums, veicot darba

praktizēšanu, ir 40 stundas nedēļā (ja bezdarbnieks ir jaunāks

par 18 gadiem – 35 stundas).

•Veicamo darbu veidi: mazkvalificēti fiziski darbi

(labiekārtošanas darbi, sabiedrisko ēku remontdarbi, meža

atjaunošanas un sakopšanas darbi, ceļu apkopšanas darbi,

darbi sociālajā aprūpē u.tml.).


Projekta ietvaros sniedzamais atbalsts

bezdarbniekiem

• Bezdarbnieku ikmēneša stipendija 100Ls apmērā par darba

praktizēšanas mēnesi

• Transporta izdevumiem (transporta vai sabiedriskā

transporta biļetes) bezdarbnieku nokļūšanai uz darba

praktizēšanas vietu un atpakaļ ne vairāk kā 6,80 Ls uz vienu

darba praktizēšanas vietu mēnesī

Darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku veselības

pārbaudei līdz 20Ls vienam bezdarbniekam

•Visi darba praktizēšanā iesaistītie bezdarbnieki ir apdrošināti

pret nelaimes gadījumiem darba praktizēšanas vietā


Projekta ietvaros sniedzamais atbalsts

pašvaldībām

• Inventāra iegādei un nomai līdz 80 Ls par vienu darba

praktizēšanas vietu (t.sk. inventāra noma nepārsniedz

10Ls uz vienu darba praktizēšanas vietu)

• Atlīdzībai darba praktizēšanas vadītājam valstī

noteiktās minimālās darba algas apmērā par kalendāra

mēnesi (un arī darba devēja obligātās sociālās

apdrošināšanas iemaksas), ja darba praktizēšanas

vadītājs pārrauga ne mazāk kā 30 bezdarbniekus.

• Dotācijai darba praktizēšanas organizētāja darba

samaksai 90Ls apmērā par kalendāra mēnesi (pašvaldībā

paredzēts viens darba praktizēšanas vietu organizētājs)


Kā un kur pieteikties darba praktizēšanai

• Reģistrēts bezdarbnieks NVA filiāles apmeklējuma laikā lūdz

inspektoram reģistrēt vēlmi piedalīties darba praktizēšanā.

•Iesaistīšanās pasākumā notiek reģistrēto vēlmju rindas kārtībā.

•Bezdarbnieks tiek norīkots uz pašvaldību, kur tiek noslēgts

līgums par darba praktizēšanu (apmācību līgums).

•Pašvaldība pirms līguma parakstīšanas var norīkot

bezdarbnieku uz veselības pārbaudi.

•Pašvaldība nodrošina bezdarbnieku ar darba praktizēšanai

nepieciešamo inventāru un darba praktizēšanas vadītāju.


Kā un kur pieteikties darba praktizēšanai

• SVARĪGI!!! Darba praktizēšanā drīkst iesaistīties tikai

bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

•Sīkāku informācija par iespējām iesaistīties darba

praktizēšanas pasākumā var saņemt NVA filiālēs vai NVA

interneta mājas lapā www.nva.lv.


Paldies par uzmanību

EIROPAS SAVIENĪBA

More magazines by this user
Similar magazines