19.02.2015 Views

Izglītības sistēmas attīstība atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Izglītības sistēmas attīstība atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Izglītības sistēmas attīstība atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Izglītības sistēmas attīstība atbilstoši

darba tirgus pieprasījumam

Nodarbinātības valsts aģentūras forums “Darba ņēmējs – rītdienas darba tirgū”

2010.gada 13.novembris

Izglītības un zinātnes ministrija

Ilze Brante

Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece

Profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

Marina Mekša

Augstākās izglītības departamenta Augstskolu un koledžu pārvaldības un

finansēšanas nodaļas vadītāja


Pārmaiņas profesionālajā izglītībā, kuras ietekmēs turpmāko

profesionālās izglītības attīstību Latvijā:

1. Jauns Profesionālās izglītības likumprojekts, izpildes termiņš –

2012.gada 1.augusts;

2. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes

2010.– 2015.gadam, MK rīkojums Nr. 5, 2010.gada 6.janvārī.


Profesionālās izglītības likumprojekts (I)

1. Elastīgs profesionālās izglītības programmu

piedāvājums, atbilstoši īstermiņa darba tirgus pieprasījumam,

sekmēta nodarbinātība un celta konkurētspēja:

1.1. Profesionālās izglītības programmu strukturēšana

moduļu veidā;

1.2. profesionālajā sākotnējā izglītībā iespēja vienas izglītības

programmas ietvaros iegūt vairākas profesionālās

kvalifikācijas.

2. Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras izveide un

kopējai mācību vienību (zināšanu, prasmju un kompetenču)

novērtēšanai, uzkrāšanai un pārnešanai ieviesta kredīpunktu

sistēma.


Profesionālās izglītības likumprojekts (II)

4. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās

profesionālās kompetences novērtēšana, kas sekmē

darbinieku konkurētspēju, mobilitāti, dodot iespēju ātri reaģēt

uz izmaiņām darba tirgū, kā arī nodrošināt darba tirgu ar

kvalificētiem speciālistiem (10.06.2010. grozījums spēkā

esošajā Profesionālās izglītības likumā; stājas spēkā

2001.gada 1.janvārī).

5. Paaugstināt vispārējā izglītībā, sākotnējā profesionālajā

izglītībā un profesionājā tālākizglītībā iesaistīto pedagogu

un prakses vadītāju kompetenci, nodrošinot prasmju

atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto izglītības saturu,

inovācijām un zināšanām balstītu ekonomiku, paaugstina

darbaspēka konkurētspēju.


Profesionālās izglītības likumprojekts (III)

6. Profesionālā izglītība atbildīs darba tirgus prasībām,

sadarbojoties visiem profesionālajā izglītībā iesaistītajiem

dalībniekiem:

– politikas veidotājiem;

– politikas īstenotājiem;

– sociālajiem partneriem;

– profesionālajām organizācijām;

– izglītojamajiem.

Jaunajā Profesionālās izglītības likumprojektā paredzēts noteikt

sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalību un

atbildību politikas izveidē un īstenošanā nacionālā, reģionālā un

nozaru līmenī.


Profesionālās izglītības likumprojekts (IV)

7. Strukturālas izmaiņas profesionālajā izglītībā

nodrošinātas, īstenojot Profesionālās izglītības iestāžu tīkla

optimizācijas pamatnostādnes 2010.-2015.gadam:

Optimizējot un diferencējot profesionālās izglītības iestādes, esošo

59 profesionālās izglītības iestāžu vietā izveidojot 29 profesionālās

izglītības iestādes, no tām 13 profesionālās izglītības kompetences

centrus, 14 profesionālās izglītības iestādes ar specializāciju, 2

profesionālās izglītības iestādes pamatiemaņu apguvei un

nododot profesionālās izglītības iestādes pašvaldībām.


Jauna iniciatīva

No 2010.gada 1.oktobra nodrošināta iespēja vidusskolu absolventiem iegūt

2. un 3.kvalifikācijas līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju,

sekmējot vispārējo pamatprasmju apguvi, ātrāku integrāciju darba

tirgū un nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi

profesionālajai darbībai un izglītības turpināšanai, izmantojot darbības

programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes “Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

pieejamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu.


Augstākās izglītības piedāvājums darba tirgum

Studējošo skaita sadalījums

(2009./2010.ak.g. kopā - 112 555 studenti)

Valsts

augstskolu

studentu skaits

70 688 (63%)

Valsts koledžu

studentu skaits

7005 (6%)

Privāto

augstskolu

studentu skaits

29 372 (26%)

Privāto koledžu

studentu skaits

5490 (5%)

Pilna laika

studenti

71 220 (63%)

Nepilna laika

studenti

41 335 (37%)

Šo daļu iespējams

ietekmēt tieši,

sadalot budžeta

vietas pa jomām

Studējošie par

valsts budžeta

līdzekļiem

34 203 (30%)

Studējošie par

studiju maksu

78 352 (70%)


Izmaiņas valsts budžeta finansēto studiju vietu skaita

sadalījumā pa jomām laika posmā no 2001. līdz 2010.gadam

1 – Izglītība (–1599 vietas) ; 2 – Humanitārās zinātnes un māksla (+544 vietas) ;

3 – Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības (–1749 vietas);

4 – Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas un Inženierzinātnes,

ražošana un būvniecība (+1354 vietas); 5 – Lauksaimniecība (–164 vietas);

6 – Veselības aprūpe un sociālā labklājība (+1443 vietas);

7 – Pakalpojumi, t.sk. vides zinātne (+540 vietas)


Izmaiņas valsts budžeta finansēto studiju vietu skaita

sadalījumā pa jomām kopš 2001.gada

(% no valsts budžeta vietu kopskaita)

45%

43%

40%

38%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

16%

9%

22%

14% 15%

13%

3%

3%

5%

11%

3%

5%

2001

2010

0%

1 2 3 4 5 6 7

1 – Izglītība; 2 – Humanitārās zinātnes un māksla; 3 – Sociālās

zinātnes, komerczinības un tiesības;

4 – Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas un

Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; 5 – Lauksaimniecība; 6 –

Veselības aprūpe un sociālā labklājība;

7 – Pakalpojumi (t.sk. vides zinātne)


Galvenie principi valsts budžeta studiju

vietu skaita izmaiņām 2010.gadā

EM informatīvie ziņojumi:

Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma

atbilstībai vidējā termiņā (izskatīts MK 14.07.2009. sēdē (prot. Nr.48 24.§)).

Informatīvais ziņojums par ekonomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja

termiņa periodā (izskatīts MK 10.11.2009. sēdē (prot. Nr.79 52.§)).

EM – prognozes nav precīzs pareģojums,

bet tās dod norādījumu, kas notiks vai

kas jāmaina!

Koncepcija Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un

studiju vietu sadalījuma modelis.

Eiropas Komisijas dokuments New Skills for New Jobs, Anticipating and matcing

labor market and skills (2009.g.aprīlis).


Galvenie principi valsts budžeta studiju

vietu skaita izmaiņām 2010.gadā

‣ Saglabāt doktorantūras studiju vietas, lai rūpētos par akadēmiskā un zinātniskā

personāla atjaunošanu.

‣ Kā prioritāras noteikt studiju vietas dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, vides

zinātnēs, medicīnā, jomās, kas saistītas ar nacionālās identitātes saglabāšanu

(piemēram, letonika, baltu filoloģija).

‣ Pārbaudot augstskolu darbības rezultātus, samazināt vai pārdalīt neaizpildītās

budžeta vietas.

‣ Budžeta vietas kā instruments, lai specializētu augstskolas, samazinot

programmu dublēšanos reģiona ietvaros.

‣ Samazināt studiju vietu skaitu sociālajās zinātnēs, kurās ir liels maksas studentu

īpatsvars, neradot problēmas tiem studējošajiem, kuri jau pašreiz studē valsts

budžeta finansētās vietās. Turpmāk saglabāt minētajās jomās minimālu valsts

budžeta studiju vietu skaitu, nosakot bakalaura vai profesionālajās pamatstudiju

programmās ne vairāk kā 20 vietas katrā kursā.

2011.gadā principi būtiski nemainīsies.


Pasākumu plāns nepieciešamajām

reformām augstākajā izglītībā un zinātnē

2010.-2012.gadam (pieņemts MK

03.08.2010.)

4 rīcības virzieni:

‣ Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošana

‣ Atbildības, resursu izmantošanas efektivitātes un atdeves

paaugstināšana

‣ Eksportspējas un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšana

‣ Sasaistes ar tautsaimniecību un inovatīvās darbības stiprināšana

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/IZMPlans_280610_AIZref.p

df


Sasaistes ar tautsaimniecību un

inovatīvās darbības stiprināšana (I)

‣ Augstākā izglītība kā tautsaimniecības nozare

‣ Uzņēmēju un darba devēju lomas palielināšana, nosakot atbilstošu

tiesisko regulējumu:

‣ studiju programmu izstrādē, akreditācijā un licencēšanā

‣ motivācijā nodrošināt studentus ar modernām prakses vietām

‣ veicināt fondu izveidi, lai dotu iespēju studēt labākajiem

skolēniem, pasūtot speciālistus uzņēmuma vajadzībām

‣ Paaugstināt komersantu konkurētspēju, veicinot pētniecības un

rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un

tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā, uzsākot un īstenojot

Kompetences centru valsts atbalsta programmu


Sasaistes ar tautsaimniecību un

inovatīvās darbības stiprināšana (II)

‣ Darba tirgus ilgtermiņa prognožu izstrāde

‣ Studiju vietu skaita sadalījuma pa studiju jomām izvērtēšana un atbilstība

valsts attīstībai un ekonomikas stimulēšanai nepieciešamo speciālistu

sagatavošanai

‣ Valsts budžeta līdzekļu piešķiršana praktiskas ievirzes pētījumu

projektu īstenošanai, sekmējot zinātnes un ražošanas integrāciju


„Eiropa 2020 – stratēģija gudrai,

ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”

jeb „ES 2020” stratēģija

Stratēģijas mērķis augstākajā izglītībā ir šāds:

Vismaz 40% jaunākās paaudzes (30-34 gadi)

iedzīvotāju jābūt ar augstāko izglītību

Latvijā 2005.g. – 19%, 2008.g. – 27%, 2009.g. – 30%

2008.g. Lietuvā – 39% Īrijā – 42%

Igaunijā – 35% Lielbritānijā – 40%

Somijā – 45% ES 27 – 31%

Polijā – 22%

Pašreiz tiek gatavota Nacionālā rīcības programma ES 2020 mērķu sasniegšanai.


Eiropas Padome uzsver 4 galvenos augstākās

izglītības mērķus:

1. Ilgtspējīgas nodarbinātības nodrošināšana.

2. Aktīvu pilsoņu sagatavošana dzīvei demokrātiskā

sabiedrībā.

3. Personiskā attīstība.

4. Plašu un inovatīvu zināšanu bāzes attīstība, izmantojot

mācīšanos, mācīšanu un pētniecību.

Avots: EP 2010.g. izdevums Higher education for modern societies:

competences and values


Pateicamies par uzmanību un

priecāsimies par priekšlikumiem sadarbībai!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!