Algoti pagaidu sabiedriskie darbi - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

nva.gov.lv

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi - Nodarbinātības Valsts Aģentūra


pieteikties?

Dodies uz jebkuru NVA filiāli visā Latvijā

un izsaki vēlmi iesaistīties algotos pagaidu

sabiedriskos darbos!

Tu tiksi iesaistīts algotos pagaidu sabiedriskos

darbos reģistrācijas secībā (kad NVA filiālē

izteici vēlmi piedalīties šajā pasākumā) vai pēc

pašvaldības kritērijiem, kas nosaka prioritāri

iesaistāmos bezdarbniekus algotos pagaidu

sabiedriskajos darbos.

Saņemot NVA norīkojumu dalībai pagaidu

darbos, pašvaldība ar Tevi noslēgs līgumu par

algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

Kur meklït papildu informÇciju?

Plašāku informāciju par NVA organizētajiem

algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem

pašvaldībās iegūsi:

● NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv sadaļā

Bezdarbniekiem,

● jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

Pasākums Algoti pagaidu sabiedriskie

darbi tiek īstenots Eiropas Sociālā

fonda līdzfinansētā projekta

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

pašvaldībās (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/

NVA/001) ietvaros.

NodarbinÇt¥bas valsts aÆentra

Kr. ValdemÇra iela 38 k-1, R¥ga, LV-1010

TÇlr. 67021706, fakss 67021806

MÇjaslapa: www.nva.gov.lv, e-pasts: nva@nva.gov.lv

Aizkraukles filiÇle

LÇãplïša iela 1

Aizkraukle, LV-5101

65122178

Alksnes filiÇle

Helïnas iela 52

Alksne, LV-4301

64381015

Balvu filiÇle

Bïrzpils iela 2a

Balvi, LV-4501

64507263

Bauskas filiÇle

RÇtslaukums 4

Bauska, LV-3901

63960631

Cïsu filiÇle

Bïrzaines iela 15

Cïsis, LV-4101

64127775

Daugavpils filiÇle

Varšavas iela 18

Daugavpils, LV-5404

65430144

Dobeles filiÇle

Za∫Ç iela 27

Dobele, LV-3701

63714103

Gulbenes filiÇle

Åbe∫u iela 8

Gulbene, LV-4401

64471131

Jelgavas filiÇle

SkolotÇju iela 3

Jelgava, LV-3001

63048836

Jïkabpils filiÇle

JaunÇ iela 79e

Jïkabpils, LV-5201

65231165

Jrmalas filiÇle

Viestura iela 6

Jrmala, LV-2010

67769646

KrÇslavas filiÇle

GrÇfu PlÇteru iela 9

KrÇslava, LV-5601

65620902

Kuld¥gas filiÇle

Piltenes iela 5a

Kuld¥ga, LV-3301

63350549

LiepÇjas filiÇle

Graudu iela 50

LiepÇja, LV-3401

63489799

Limbažu filiÇle

VecÇ SÇrmes iela 10

Limbaži, LV-4001

64023963

Ludzas filiÇle

Skolas iela 12

Ludza, LV-5701

65714011

Madonas filiÇle

Upes iela 3

Madona, LV-4801

64860839

Ogres filiÇle

R¥gas iela 14

Ogre, LV-5001

65046341

Prei∫u filiÇle

Rai¿a bulvÇris 19

Prei∫i, LV-5301

65314024

Rïzeknes filiÇle

18. novembra iela 35

Rïzekne, LV-4600

64607810

R¥gas reÆionÇlÇ filiÇle

Jïzusbazn¥cas iela 11

R¥ga, LV-1050

67507859

Saldus filiÇle

Avotu iela 12

Saldus, LV-3801

63881580

Siguldas filiÇle

DÇrza iela 2a

Sigulda, LV-2150

67870973

Talsu filiÇle

Kr. ValdemÇra iela 2a

Talsi, LV-3201

63224725

Tukuma filiÇle

Pils iela 11

Tukums, LV-3100

63125227

Valkas filiÇle

Rai¿a iela 16

Valka, LV-4701

64723871

Valmieras filiÇle

Meža iela 7

Valmiera, LV-4200

64220761

Ventspils filiÇle

Pïtera iela 3

Ventspils, LV-3600

63629348

Informat¥vais materiÇls sagatavots, pateicoties Eiropas SociÇlÇ fonda projekta

“NodarbinÇt¥bas valsts aÆentras kapacitÇtes pilnveide”

Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 atbalstam, kura mïr˙is ir pilnveidot NVA darb¥bu,

izveidojot dinamisku, profesionÇlu, uz klientiem vïrstu darba tirgus institciju, kas

operat¥vi reaÆï uz klientu piepras¥jumu, sniedz kompetentas konsultÇcijas un

nodrošina informat¥vo atbalstu.

InformÇcija

bezdarbniekiem

Algoti pagaidu

sabiedriskie darbi

www.nva.gov.lv

Labklâjîbas ministrija

IEGULD±JUMS TAVÅ NÅKOTNî


Izmanto

iespïjas!

Ieguvumi

Tavai

konkurïtspïjai

un darba

gaitÇm

Ja esi bezdarbnieks, kurš nesaņem

bezdarbnieka pabalstu un esi vismaz sešus

mēnešus reģistrējies Nodarbinātības valsts

aģentūrā (NVA), Tu vari piedalīties algotos

pagaidu sabiedriskos darbos, ko organizē

NVA sadarbībā ar pašvaldībām.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Tev piedāvā

iegūt vai uzturēt darba iemaņas, veicot sociāla

labuma darbus pašvaldībās, biedrībās vai

nodibinājumos.

Šajā pasākumā Tu vari piedalīties arī atkārtoti

gada laikā, taču kopējais dalības ilgums nevar

pārsniegt četrus mēnešus gadā.

Tevi var nodarbināt ne vairāk kā piecas

dienas nedēļā un astoņas stundas dienā.

(Ja esi jaunāks par 18 gadiem - septiņas

stundas dienā.)

Iesaistoties algotos pagaidu sabiedriskos

darbos, Tu kā bezdarbnieks:

● saglabā un attīsti ne tikai darba prasmes, bet

arī sociālās iemaņas,

● ik mēnesi saņem atlīdzību 100 latu apmērā

(no tās netiek ieturēts sociālais nodoklis un

iedzīvotāju ienākumu nodoklis),

● pasākuma laikā Tu esi apdrošināts pret

iespējamiem nelaimes gadījumiem,

● Tev apmaksā obligātās veselības pārbaudes

ne vairāk kā 20 latu apmērā,

● par Tevi tiek veiktas sociālās iemaksas pensiju

apdrošināšanai.

Iepriekš vienojoties ar darba vadītāju

un informējot darba koordinētāju

pašvaldībā, Tu vari izmantot ne vairāk

kā divas darba dienas mēnesī, lai

piedalītos:

● NVA konkurētspējas

paaugstināšanas pasākumos

(vienas dienas semināros un lekcijās

(piemēram, par tēmām Kā efektīvi

atrast darbu, Kā sagatavoties darba

intervijai, Sociālā tīkla aktivizēšana

darba meklēšanas procesā,

Psiholoģiskās barjeras pārvarēšana

darba meklēšanas procesā), kā arī

psihologa, jurista vai sociālā darbinieka

individuālās un grupu konsultācijās

atbilstoši Tavam individuālajam darba

meklēšanas plānam);

● darba pārrunās ar darba devējiem

(apliecinājumu par dalību darba

pārrunās Tev būs jāiesniedz darba

koordinētājam vai darbu vadītājam

pašvaldībā).

Atceries!

Pieteikties šim pasākumam Tu vari tikai tad,

ja NVA esi reģistrēts bezdarbnieka statusā

vismaz sešus mēnešus!

Atceries!

Ja neattaisnoti kavēsi vairāk par trijām darba

dienām pēc kārtas vai viena mēneša laikā,

tad zaudēsi tiesības piedalīties algotos

pagaidu sabiedriskos darbos.

Par dienām, kad esi piedalījies

konkurētspējas paaugstināšanas

pasākumos vai aktīvos darba

meklējumos, tiekoties ar darba devēju,

Tev tiks saglabāta arī atlīdzība par algoto

pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

More magazines by this user
Similar magazines