19.02.2015 Views

izglītības iespējas ar pamatizglītību - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

izglītības iespējas ar pamatizglītību - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

izglītības iespējas ar pamatizglītību - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS<br />

AR PAMATIZGLĪTĪBU<br />

2010./2011. mācību gads<br />

2010<br />

NVA


Informācijas sistematizācijas principi ir izstrādāti Nod<strong>ar</strong>binātības valsts aģentūrā, materiālu pārpublicēt drīkst tikai <strong>ar</strong><br />

Nod<strong>ar</strong>binātības valsts aģentūras atļauju.<br />

© Nod<strong>ar</strong>binātības valsts aģentūra, 2010<br />

2


ESI SVEICINĀTS, GRĀMATAS LIETOTĀJ!<br />

Šajā grāmatā Tu saņemsi informāciju p<strong>ar</strong> izglītības sistēmu Latvijā, Tavas turpmākās izglītības iegūšanas<br />

ceļiem Latvijas valsts vai juridisko personu dibinātajās (privātajās) profesionālās izglītības iestādēs, kurās<br />

uzņem jauniešus <strong>ar</strong> pabeigtu (atsevišķās programmās – <strong>ar</strong>ī nepabeigtu) pamatizglītību un jauniešus <strong>ar</strong><br />

īpašām vajadzībām.<br />

1. daļā „IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS PĒC PAMATSKOLAS” iegūsi priekšstatu p<strong>ar</strong> savām izglītības<br />

iespējām veiksmīga izglītošanās ceļa izvēlē (sk. 9.–12. lpp.), uzzināsi p<strong>ar</strong> uzņemšanas<br />

noteikumiem profesionālās izglītības iestādēs (sk. 13. lpp.).<br />

2. daļa „PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES” satur:<br />

· profesionālo interešu jomu s<strong>ar</strong>akstu (sk. 14.–20. lpp.). Visas profesijas, kuras v<strong>ar</strong> apgūt<br />

Latvijas izglītības iestādēs, ir sagrupētas pa interešu jomām (būvniecība, tirgzinības, vadība un<br />

administrēšana, mežsaimniecība u.c.). Izvēlies savu interešu jomu, iepazīsties <strong>ar</strong> profesijām,<br />

kuras aptver šī joma, un izpēti, kurās izglītības iestādēs tās v<strong>ar</strong> apgūt. Līdzās katrai profesijai ir<br />

norādīti izglītības iestāžu kārtas numuri šajā grāmatā;<br />

· informāciju p<strong>ar</strong> izglītības iestādēm. Vispirms uzskaitītas izglītības iestādes Rīgā, pēc tam –<br />

Latvijas reģionos.<br />

Informācija p<strong>ar</strong> izglītības iestādi ir šāda:<br />

· pilns izglītības iestādes nosaukums, adrese, tālruņa numurs uzziņām, fakss, e-pasts,<br />

mājaslapas adrese;<br />

· izglītības programmu un profesiju nosaukumi, izglītības ieguves ilgums, izglītības<br />

ieguves valoda, iegūstamā profesionālās izglītības pakāpe, ziņas p<strong>ar</strong> uzņemšanas<br />

noteikumiem;<br />

· iespējas izmantot dienesta viesnīcu.<br />

Būtiska informācijas daļa ir ziņas p<strong>ar</strong> iespēju iegūt programmai atbilstošu profesionālās izglītības<br />

pakāpi (profesionālā pamatizglītība, <strong>ar</strong>odizglītība, profesionālā vidējā izglītība). P<strong>ar</strong> to, kādu<br />

profesionālo kvalifikāciju iegūst absolventi un kādas ir viņu turpmākās izglītības iespējas, lasi šīs<br />

grāmatas 1. daļā. Vispārējo vidējo izglītību jaunieši, kam ir <strong>ar</strong>odizglītība, v<strong>ar</strong> iegūt vispārējās vidējās<br />

izglītības izlīdzinošajā programmā. Izglītības iestāžu s<strong>ar</strong>akstu, kur ir šī programma, atradīsi 19. lpp.<br />

3. daļa „IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS APGŪSTAMĀS PROFESIJAS ALFABĒTISKĀ SECĪBĀ”<br />

palīdzēs Tev ātri sameklēt interesējošo profesiju un izglītības iestādes, kurās to v<strong>ar</strong> apgūt.<br />

Nod<strong>ar</strong>binātības valsts aģentūras K<strong>ar</strong>jeras metodikas un klientu apkalpošanas nodaļas speciālisti ir<br />

apkopojuši un strukturējuši informāciju, iegūtu no izglītības iestādēm, Izglītības un zinātnes ministrijas<br />

mājaslapas, izglītības iestāžu mājaslapām 2010.gada aprīlī. Papildus informāciju Tu v<strong>ar</strong>i iegūt, sazinoties<br />

<strong>ar</strong> izglītības iestādēm.<br />

Nod<strong>ar</strong>binātības valsts aģentūras filiālēs visā Latvijā Tu v<strong>ar</strong>i saņemt bezmaksas konsultācijas profesijas<br />

un izglītības izvēlē, turpmākās k<strong>ar</strong>jeras plānošanā.<br />

Būsim gand<strong>ar</strong>īti, ja šī grāmata palīdzēs Tev atrast vispiemērotāko izglītības iestādi. Gaidīsim Tavus<br />

priekšlikumus turpmākās informācijas sagatavošanai!<br />

3


SATURS<br />

1. daļa.<br />

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS PĒC PAMATSKOLAS ................................................... 9<br />

P<strong>ar</strong> izglītības sistēmu Latvijā ......................................................................................................................... 9<br />

Kas jāapgūst pamatskolā? ............................................................................................................................... 9<br />

Kurp doties tālāk? ........................................................................................................................................... 9<br />

Izglītības iespējas pēc pamatskolas .............................................................................................................. 10<br />

Kas ir vispārējā vidējā izglītība? ................................................................................................................... 11<br />

Kas ir profesionālā izglītība? ....................................................................................................................... 11<br />

Kur vēl meklēt informāciju? ......................................................................................................................... 11<br />

Izglītojamo uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības,<br />

<strong>ar</strong>odizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās .................................................................... 13<br />

2. daļa.<br />

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ........................................................ 14<br />

Profesionālo interešu jomas <strong>ar</strong> apgūstamajām specialitātēm ....................................................................... 14<br />

Būvniecība .................................................................................................................................................... 14<br />

Dabas, vides zinības ...................................................................................................................................... 14<br />

Drošība, glābšana, aizs<strong>ar</strong>dzība ...................................................................................................................... 14<br />

Ēdināšana, pārtikas rūpniecība ...................................................................................................................... 14<br />

Ekonomika, finanses un apdrošināšana ........................................................................................................ 15<br />

Elektronika, elektrotehnika, telekomunikācijas un enerģētika ...................................................................... 15<br />

Informācijas tehnoloģijas .............................................................................................................................. 15<br />

Kokapstrāde .................................................................................................................................................. 15<br />

Lauksaimniecība, zivsaimniecība ................................................................................................................. 15<br />

Māksla un kultūra.......................................................................................................................................... 16<br />

Mežsaimniecība ............................................................................................................................................ 17<br />

Pakalpojumu sfēra ......................................................................................................................................... 17<br />

Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība) .................................... 18<br />

Tirgzinības .................................................................................................................................................... 18<br />

Transports, loģistika ...................................................................................................................................... 19<br />

Tūrisms, atpūta, viesmīlība ........................................................................................................................... 19<br />

Vadība un administrēšana ............................................................................................................................. 19<br />

Veselības aprūpe un rehabilitācija................................................................................................................. 19<br />

Vispārējā vidējā izglītība .............................................................................................................................. 19<br />

Uzņemšana <strong>ar</strong> nepabeigtu pamatizglītību ..................................................................................................... 20<br />

Programmas cilvēkiem <strong>ar</strong> īpašām vajadzībām ............................................................................................. 20<br />

4


RĪGA<br />

VALSTS UN PAŠVALDĪBU DIBINĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

Kārtas nr.<br />

1. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola .............................................................................................. 22<br />

2. Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola .................................................................................... 22<br />

3. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola .................................................................................... 23<br />

4. Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola ............................................................................................... 24<br />

5. Rīgas Amatniecības vidusskola .................................................................................................... 24<br />

6. Rīgas Būvniecības vidusskola ...................................................................................................... 25<br />

7. Rīgas Celtniecības koledža........................................................................................................... 25<br />

8. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola .......................................................................................... 26<br />

9. Rīgas Doma kora skola ................................................................................................................ 26<br />

10. Rīgas Horeogrāfijas vidusskola .................................................................................................... 27<br />

11. Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola ................................................................................. 27<br />

12. Rīgas Purvciema amatu skola ...................................................................................................... 27<br />

13. Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola ............................................................................. 28<br />

14. Rīgas Tehniskās koledžas profesionālā vidusskola ...................................................................... 28<br />

15. Rīgas Tirdzniecības tehnikums .................................................................................................... 29<br />

16. Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola ........................................................................................... 29<br />

17. Rīgas Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības koledžas vidusskola ............................................................................... 30<br />

18. Rīgas <strong>Valsts</strong> tehnikums ................................................................................................................ 30<br />

19. Rīgas 3. <strong>ar</strong>odskola ........................................................................................................................ 31<br />

20. <strong>Valsts</strong> SIA Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola ............................................................................. 31<br />

JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU DIBINĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

21. Birutas Mageles St<strong>ar</strong>ptautiskā Stilistu skola ................................................................................ 33<br />

22. Mācību centrs „RIMAN” ............................................................................................................. 33<br />

23. Privātā profesionāla vidusskola „SIGMA” .................................................................................. 34<br />

24. Restorānu servisa skola ................................................................................................................ 34<br />

25. Rīgas Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības tehniskā skola ........................................................................................ 34<br />

26. Rīgas Dizaina skola ...................................................................................................................... 35<br />

27. RSEBAA Profesionālā vidusskola „VICTORIA” ........................................................................ 35<br />

28. St<strong>ar</strong>ptautiskā komerciālā profesionālā vidusskola ........................................................................ 35<br />

VALSTS UN PAŠVALDĪBU DIBINĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

AGLONAS novads<br />

29. Jaunaglonas <strong>ar</strong>odvidusskola ......................................................................................................... 36<br />

ALŪKSNES novads<br />

30. Alsviķu Profesionālā skola ........................................................................................................... 36<br />

AIZKRAUKLES novads<br />

31. Aizkraukles <strong>ar</strong>odvidusskola ......................................................................................................... 37<br />

AIZPUTES novads<br />

32. Cīravas <strong>ar</strong>odvidusskola ................................................................................................................ 37<br />

5


BAUSKAS novads<br />

33. Saulaines Profesionālā vidusskola................................................................................................ 38<br />

CĒSU novads<br />

34. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola ................................................................................... 38<br />

35. Cēsu Profesionālā vidusskola ....................................................................................................... 39<br />

DAGDAS novads<br />

36. Dagdas <strong>ar</strong>odvidusskola ................................................................................................................. 39<br />

DAUGAVPILS<br />

37. Daugavpils 1. <strong>ar</strong>odvidusskola ...................................................................................................... 40<br />

38. Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola ............................................................................ 40<br />

39. Daugavpils Mākslas vidusskolas „Saules skola” ......................................................................... 41<br />

40. Daugavpils Mūzikas vidusskola ................................................................................................... 41<br />

41. Daugavpils Tirdzniecības skola ................................................................................................... 42<br />

42. Latgales Transporta un sak<strong>ar</strong>u tehniskā skola .............................................................................. 42<br />

DAUGAVPILS novads<br />

43. Višķu profesionālā vidusskola ..................................................................................................... 43<br />

DOBELES novads<br />

44. Apguldes <strong>ar</strong>odvidusskola ............................................................................................................. 44<br />

45. Dobeles Amatniecības vidusskola ................................................................................................ 44<br />

ĒRGĻU novads<br />

46. Ērgļu <strong>ar</strong>odvidusskola .................................................................................................................... 45<br />

GULBENES novads<br />

47. Jaungulbenes <strong>ar</strong>odvidusskola ....................................................................................................... 45<br />

48. Rankas <strong>ar</strong>odvidusskola ................................................................................................................. 45<br />

ILŪKSTES novads<br />

49. Bebrenes Profesionālā vidusskola ................................................................................................ 46<br />

ĪKŠĶILES novads<br />

50. Ogres Meža tehnikums ................................................................................................................. 46<br />

JELGAVA<br />

51. Jelgavas Mūzikas vidusskola ....................................................................................................... 47<br />

52. Jelgavas Amatniecības vidusskola ............................................................................................... 47<br />

53. Jelgavas Amatu vidusskola .......................................................................................................... 48<br />

JELGAVAS novads<br />

54. Zaļenieku <strong>ar</strong>odvidusskola ............................................................................................................. 49<br />

JĒKABPILS<br />

55. Jēkabpils Agrobiznesa koledža .................................................................................................... 49<br />

JŪRMALA<br />

56. „Sociālās integrācijas valsts aģentūra” Jūrmalas profesionālā vidusskola ................................... 50<br />

57. <strong>Valsts</strong> SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” ............................................................................ 50<br />

KANDAVAS novads<br />

58. <strong>Valsts</strong> Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ............................................................................ 51<br />

KOKNESES novads<br />

59. Vecbebru Profesionālā vidusskola ............................................................................................... 51<br />

KRĀSLAVAS novads<br />

60. Malnavas koledža ......................................................................................................................... 52<br />

6


KULDĪGAS novads<br />

61. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola .......................................................... 52<br />

LIEPĀJA<br />

62. Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola ............................................................................ 53<br />

63. Liepājas Būvamatniecības vidusskola .......................................................................................... 54<br />

64. Liepājas Tūrisma un tekstila skola ............................................................................................... 54<br />

65. Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskola ......................................................................................... 55<br />

66. Liepājas mākslas vidusskola ........................................................................................................ 55<br />

67. RTU Liepājas filiāles profesionālā vidusskola ............................................................................. 56<br />

LIMBAŢU novads<br />

68. Limbažu Profesionālā vidusskola ................................................................................................. 57<br />

MADONAS novads<br />

69. B<strong>ar</strong>kavas <strong>ar</strong>odvidusskola .............................................................................................................. 57<br />

MĀLPILS novads<br />

70. Mālpils Profesionālā vidusskola ................................................................................................... 58<br />

OLAINES novads<br />

71. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ................................................................................ 58<br />

OGRES novads<br />

72. Ogres Amatniecības vidusskola ................................................................................................... 58<br />

73. Ogres Profesionālā vidusskola ..................................................................................................... 59<br />

PREIĻU novads<br />

74. Preiļu <strong>ar</strong>odvidusskola ................................................................................................................... 60<br />

PREIĻU novads<br />

75. Jāņmuižas Profesionālā vidusskola .............................................................................................. 60<br />

76. <strong>Valsts</strong> Priekuļu lauksaimniecības tehnikums ............................................................................... 61<br />

RĒZEKNE<br />

77. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ................................................................................ 61<br />

78. Rēzeknes 14. <strong>ar</strong>odvidusskola ....................................................................................................... 62<br />

79. Rēzeknes Profesionālā vidusskola................................................................................................ 62<br />

80. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ..................................................................................... 63<br />

RĒZEKNES novads<br />

81. Latgales Amatniecības meist<strong>ar</strong>u skola ......................................................................................... 63<br />

82. Lūznavas Profesionālā vidusskola................................................................................................ 64<br />

SALDUS novads<br />

83. Saldus Profesionālā vidusskola .................................................................................................... 64<br />

SKRUNDAS novads<br />

84. Skrundas <strong>ar</strong>odvidusskola .............................................................................................................. 65<br />

SMILTENES novads<br />

85. Smiltenes tehnikums .................................................................................................................... 65<br />

86. Smiltenes Profesionālā vidusskola ............................................................................................... 65<br />

TALSU novads<br />

87. Laidzes Profesionālā vidusskola .................................................................................................. 66<br />

VALMIERA<br />

88. Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola ........................................................................................ 66<br />

89. Valmieras 36. <strong>ar</strong>odvidusskola ...................................................................................................... 66<br />

7


90. Valmieras Mākslas vidusskola ..................................................................................................... 67<br />

VENTSPILS<br />

91. Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola Ventspils filiāle .................................................................... 67<br />

92. Ventspils Mūzikas vidusskola ...................................................................................................... 67<br />

93. Ventspils Profesionālā vidusskola ................................................................................................ 68<br />

VIESĪTES novads<br />

94. Viesītes <strong>ar</strong>odvidusskola ................................................................................................................ 69<br />

VIĻĀNU novads<br />

95. Viļānu 41. <strong>ar</strong>odvidusskola ............................................................................................................ 69<br />

ZILUPES novads<br />

96. Zilupes <strong>ar</strong>odvidusskola ................................................................................................................. 70<br />

JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU DIBINĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

KANDAVAS novads<br />

97. Arodskola „Dzīvesprieks” ............................................................................................................ 70<br />

KULDĪGA<br />

98. Rīgas Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības tehniskās skolas Kuldīgas filiāle ........................................................... 71<br />

3. daļa.<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS APGŪSTAMĀS SPECIALITĀTES<br />

ALFABĒTISKĀ SECĪBĀ ................................................................................................................. 72<br />

8


1. DAĻA<br />

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS<br />

PĒC PAMATSKOLAS<br />

P<strong>ar</strong> izglītības sistēmu Latvijā<br />

Tiesības uz izglītību<br />

Katram Latvijas Republikas pilsonim un pastāvīgajam iedzīvotājam, <strong>ar</strong>ī Eiropas Savienības valsts<br />

pilsoņiem, kam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, un viņu bērniem ir vienlīdzīgas tiesības iegūt izglītību<br />

Latvijā.<br />

Izglītības ieguves valoda<br />

<strong>Valsts</strong> un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Citā valodā izglītību v<strong>ar</strong> iegūt<br />

privātās izglītības iestādēs, kā <strong>ar</strong>ī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās tiek īstenotas<br />

mazākumtautu izglītības programmas. Ikviens, kurš apgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību citā valodā,<br />

vienlaicīgi <strong>ar</strong>ī apgūst valsts valodu un kārto valsts valodas pārbaudes eksāmenu valstī noteiktajā kārtībā un<br />

apjomā.<br />

Maksa p<strong>ar</strong> izglītības ieguvi<br />

Maksu p<strong>ar</strong> pirmskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības<br />

iestādē sedz no valsts vai pašvaldību budžeta. Privātā izglītības iestāde v<strong>ar</strong> noteikt maksu p<strong>ar</strong> izglītības<br />

ieguvi.<br />

Augstākās izglītības programmās valsts sedz maksu p<strong>ar</strong> izglītības ieguvi noteiktam studiju vietu skaitam<br />

saskaņā <strong>ar</strong> valsts pasūtījumu attiecīgajā mācību gadā, attiecīgie studenti saņem valsts stipendiju. Pārējām<br />

studiju vietām katra augstākās izglītības iestāde v<strong>ar</strong> noteikt maksu p<strong>ar</strong> izglītības ieguvi.<br />

Studijām augstākās izglītības programmās jebkurš studējošais v<strong>ar</strong> saņemt valsts kredītu. Ārvalstnieks vai<br />

bezvalstnieks maksā p<strong>ar</strong> izglītības ieguvi saskaņā <strong>ar</strong> noslēgto līgumu <strong>ar</strong> attiecīgo izglītības iestādi. Eiropas<br />

Savienības valstu pilsoņiem un viņu bērniem, kas izglītību iegūst Latvijā, maksa p<strong>ar</strong> izglītību tiek noteikta<br />

un segta tādā pašā kārtībā, kā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem.<br />

P<strong>ar</strong> izglītības „pakāpieniem” Tu v<strong>ar</strong>i uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā:<br />

http://izm.izm.gov.lv/noz<strong>ar</strong>es-politika/izglitiba/4218.html.<br />

Kas jāapgūst pamatskolā?<br />

Pamatizglītības ieguve ir obligāta. <strong>Valsts</strong> pamatizglītības stand<strong>ar</strong>ts un mācību priekšmetu stand<strong>ar</strong>ti nosaka<br />

pamatprasības mācību priekšmetu apguvei.<br />

Ja Tevi interesē, ko Tu apgūsi katrā mācību priekšmetā, skaties <strong>Valsts</strong> izglītības satura centra<br />

mājaslapā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off.<br />

Ja esi cītīgi mācījies, pēc 9. klases saņemsi apliecību p<strong>ar</strong> pamatizglītību. Pamatizglītība ir Tavs<br />

pamatkapitāls, kas ļauj plānot turpmākos soļus.<br />

Kurp doties tālāk?<br />

Pēc pamatskolas apliecības iegūšanas Tev ir jāizvēlas – turpināt vispārējo izglītību vai sākt profesionālo.<br />

Tas ir atk<strong>ar</strong>īgs no Taviem „stratēģiskajiem” plāniem: kļūt p<strong>ar</strong> praktisku d<strong>ar</strong>bu d<strong>ar</strong>ītāju izvēlētajā <strong>ar</strong>odā vai<br />

iegūt teorētiskas zināšanas, kas ļauj studēt augstākajās izglītības iestādēs.<br />

Tev ir iespējas apgūt:<br />

vispārējās vidējās izglītības programmas,<br />

profesionālās vidējās izglītības programmas,<br />

<strong>ar</strong>odizglītības programmas,<br />

profesionālās pamatizglītības programmas.<br />

9


Izglītības iespējas pēc pamatskolas<br />

Vispārējās vidējās<br />

izglītības programmas<br />

Profesionālās<br />

pamatizglītības<br />

programmas<br />

Arodizglītības<br />

programmas<br />

Profesionālās vidējās<br />

izglītības programmas<br />

KUR?<br />

KUR?<br />

KUR?<br />

KUR?<br />

vidusskolās, ģimnāzijās,<br />

vak<strong>ar</strong>a (maiņu) skolās u.c.<br />

CIK ILGI?<br />

<strong>ar</strong>odskolās, profesionālajās<br />

skolās, amatu skolās u.c.<br />

CIK ILGI?<br />

<strong>ar</strong>odskolās, amatu skolās,<br />

tehnikumos,<br />

profesionālajās skolās u.c.<br />

CIK ILGI?<br />

tehnikumos,<br />

<strong>ar</strong>odvidusskolās, amatu<br />

skolās, dažādās<br />

profesionālajās (mākslas,<br />

mūzikas, amatniecības u.c.)<br />

skolās.<br />

CIK ILGI?<br />

3 gadi<br />

2 gadi (<strong>ar</strong> nepabeigtu<br />

pamatizglītību – 3 gadi)<br />

2 – 3 gadi<br />

3 – 4 gadi<br />

KO IEGŪSI?<br />

atestātu p<strong>ar</strong> vispārējo<br />

vidējo izglītību un iespēju<br />

turpināt mācības<br />

<strong>ar</strong>odizglītības, vidējās<br />

profesionālās izglītības un<br />

augstākās izglītības<br />

programmās.<br />

KO IEGŪSI?<br />

apliecību p<strong>ar</strong> profesionālo<br />

pamatizglītību (1.<br />

profesionālās kvalifikācijas<br />

līmeni) un iespēju turpināt<br />

mācības <strong>ar</strong>odizglītības,<br />

vidējās profesionālās<br />

izglītības un vispārējās<br />

vidējās izglītības<br />

programmās.<br />

Atsevišķās izglītības<br />

iestādēs šajās programmās<br />

uzņem izglītojamos <strong>ar</strong><br />

nepabeigtu pamatizglītību<br />

(7–8 klašu izglītību). Šie<br />

audzēkņi līdztekus<br />

profesionālās<br />

pamatizglītības programmai<br />

pabeidz 9. klasi un iegūst<br />

vispārējo pamatizglītību.<br />

KO IEGŪSI?<br />

atestātu p<strong>ar</strong> <strong>ar</strong>odizglītību<br />

(2. profesionālās<br />

kvalifikācijas līmeni).<br />

Lai iegūtu vidējo izglītību<br />

un līdz <strong>ar</strong> to – iespēju<br />

turpināt mācības<br />

augstākās izglītības<br />

programmās,<br />

nepieciešams līdztekus<br />

mācībām <strong>ar</strong>odskolā 3<br />

gadus mācīties vak<strong>ar</strong>skolā<br />

vai pēc trīsgadīgās<br />

<strong>ar</strong>odizglītības programmas<br />

beigšanas vēl vienu gadu<br />

mācīties vispārējās vidējās<br />

izglītības izlīdzinošajā<br />

programmā.<br />

KO IEGŪSI?<br />

diplomu p<strong>ar</strong> profesionālo<br />

vidējo izglītību (3.<br />

profesionālās kvalifikācijas<br />

līmeni) un iespēju turpināt<br />

mācības augstākās izglītības<br />

programmās.<br />

Profesionālās kvalifikācijas līmeľu skaidrojums (Profesionālās izglītības likums, 10.06.1999., 5. pants):<br />

1. profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt<br />

vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās d<strong>ar</strong>bības jomā,<br />

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt<br />

kvalificētu izpildītāja d<strong>ar</strong>bu,<br />

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meist<strong>ar</strong>ība, kas<br />

dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst <strong>ar</strong>ī izpildāmā d<strong>ar</strong>ba plānošana un<br />

organizēšana.<br />

10


Kas ir vispārējā vidējā izglītība?<br />

Vispārējās vidējās izglītības apguve nav obligāta. Toties, jo augstāks būs Tavs izglītības līmenis, jo<br />

plašākas iespējas. Vidusskolas piedāvā šādu virzienu izglītības programmas:<br />

vispārizglītojošā,<br />

humanitārā un sociālā,<br />

matemātikas, dabaszinību un tehnikas,<br />

profesionālā.<br />

Vidusskolas beigās Tev būs jākārto centralizētie eksāmeni, kuru rezultāti tiks ņemti vērā, stājoties<br />

augstskolā. Katra augstskola nosaka, kuros mācību priekšmetos jākārto centralizētie eksāmeni.<br />

Ar centralizētajiem eksāmeniem un papildus eksāmeniem uzņemšanai studiju programmās<br />

2010./2011. akadēmiskajā gadā Tu v<strong>ar</strong>i iepazīties <strong>Valsts</strong> Izglītības satura centra mājaslapā:<br />

http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml.<br />

Ja Tu plāno turpmāk studēt augstskolā, savlaicīgi izpēti centralizēto eksāmenu s<strong>ar</strong>akstu un ņemt to vērā,<br />

izvēloties piemērotāko vispārējās vidējās izglītības programmas virzienu.<br />

Kas ir profesionālā izglītība?<br />

Profesionālās izglītības uzdevums - apgūt sākotnējo profesionālo kvalifikāciju un iegūt tiesības izglītības<br />

turpināšanai augstākā izglītības pakāpē. Profesionālās izglītības iestādes piedāvā izglītības programmas<br />

visos ekonomiskās d<strong>ar</strong>bības virzienos.<br />

Profesionālās izglītības programmās ir iekļautas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu<br />

d<strong>ar</strong>ba tirgū: labas sask<strong>ar</strong>smes prasmes, zināšanas matemātikā, dabas un sociālajās zinātnēs, spējas<br />

sazināties svešvalodās, prasme izmantot modernas informācijas tehnoloģijas utt. Profesionālās izglītības<br />

apguves laikā tiek pievērsta uzmanība uzņēmības attīstīšanai, vides aizs<strong>ar</strong>dzības un st<strong>ar</strong>pkultūru jautājumu<br />

izpratnei, pašattīstībai, lai palīdzētu veiksmīgi veidot savu k<strong>ar</strong>jeru un dzīvi. Mācību process tiek organizēts<br />

tādējādi, ka teorijas apguve klasē mijās <strong>ar</strong> praktiskajām mācībām skolas d<strong>ar</strong>bnīcās, laboratorijās, vēlākajos<br />

kursos - <strong>ar</strong>ī uzņēmumos vai iestādēs.<br />

Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz centralizētie eksāmeni.<br />

Absolventiem, atbilstoši profesionālās izglītības programmai, tiek izsniegti šādi valsts atzīti profesionālās<br />

izglītības dokumenti: apliecība p<strong>ar</strong> profesionālo pamatizglītību, atestāts p<strong>ar</strong> <strong>ar</strong>odizglītību, diploms p<strong>ar</strong><br />

profesionālo vidējo izglītību.<br />

Diploms p<strong>ar</strong> profesionālo vidējo izglītību dod tiesības turpināt izglītību augstākās pakāpes koledžas vai<br />

augstskolas profesionālās izglītības programmās. P<strong>ar</strong> izglītības turpināšanas iespējām pēc profesionālās<br />

pamatizglītības un <strong>ar</strong>odizglītības programmām uzzināsi no tabulas 11. lpp.<br />

Kur vēl meklēt informāciju?<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā www.izm.gov.lv – p<strong>ar</strong> izglītības politiku,<br />

vispārizglītojošām skolām, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm.<br />

Nod<strong>ar</strong>binātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā www.nva.gov.lv – p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba devēju pieteiktajām<br />

brīvajām d<strong>ar</strong>ba vietām, Latvijas d<strong>ar</strong>ba tirgu aktuālo informāciju, palīdzību d<strong>ar</strong>ba meklētājiem un<br />

bezd<strong>ar</strong>bniekiem iesaistīties d<strong>ar</strong>ba tirgū.<br />

NVA K<strong>ar</strong>jeras pakalpojumu dep<strong>ar</strong>tamenta mājaslapā www.nva.gov.lv, sadaļā „K<strong>ar</strong>jeras<br />

pakalpojumi” – p<strong>ar</strong> k<strong>ar</strong>jeras veidošanu, sevis izzināšanu (spēle, testi); p<strong>ar</strong> izglītības iespējam pēc<br />

pamatizglītības, vidējas izglītības un tālākizglītības iegūšanas iespējām, profesiju aprakstiem; p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba<br />

11


meklēšanas stratēģijām, CV, Motivācijas vēstules rakstīšanas niansēm un citu <strong>ar</strong> k<strong>ar</strong>jeras jautājumiem<br />

saistītu informāciju.<br />

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapā www.aiknc.lv – p<strong>ar</strong> augstskolu,<br />

koledžu un augtākās izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju.<br />

<strong>Valsts</strong> izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv – p<strong>ar</strong> izglītības iespējām Latvijā un<br />

Eiropā, Eiropas portāliem.<br />

Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā http://www.ikvd.gov.lv – p<strong>ar</strong> profesionālās izglītības<br />

iestāžu un izglītības programmu akreditāciju un licencēšanu.<br />

<strong>Valsts</strong> izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv – p<strong>ar</strong> vispārējās izglītības saturu,<br />

centralizētajiem eksāmeniem, mācību priekšmetu olimpiādēm.<br />

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta dep<strong>ar</strong>tamenta mājaslapā www.ijsd.riga.lv sadaļā<br />

„Izglītības iestādes” – p<strong>ar</strong> Rīgas vispārizglītojošām skolām, interešu un sporta izglītības iestādēm.<br />

Latvijas Amatniecības kameras mājaslapā www.lak.lv – p<strong>ar</strong> Amatu apmācības skolu (amatu<br />

apguves iespējas pie amatu meist<strong>ar</strong>iem).<br />

Biedrības “Jauniešu konsultācijas” mājaslapā www.yc.lv – p<strong>ar</strong> semināriem, ekskursijām, nometnēm<br />

un citiem pasākumiem jauniešiem.<br />

Eiropas Savienības portālā www.europa.eu/pol/educ/index_lv.htm – p<strong>ar</strong> mācību un studiju<br />

iespējām Eiropā.<br />

Iegūsti pēc iespējas vairāk informācijas, pārdomā to un atlasi sv<strong>ar</strong>īgāko, kas atbilst Tavām nākotnes<br />

iecerēm!<br />

12


14.03.2007<br />

Rīgā<br />

Nr.15<br />

Izglītojamo uzľemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, <strong>ar</strong>odizglītības<br />

un profesionālās vidējās izglītības programmās<br />

Izdota saskaņā <strong>ar</strong><br />

<strong>Valsts</strong> pārvaldes iekārtas likuma<br />

72.panta pirmās daļas 2.punktu<br />

1. Kārtība nosaka prasības izglītojamo uzņemšanai Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās<br />

profesionālajās izglītības iestādēs.<br />

2. Profesionālās pamatizglītības un <strong>ar</strong>odizglītības programmās personu uzņem bez iepriekšējās izglītības<br />

ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi. Personu, kura nav ieguvusi<br />

pamatizglītību, uzņem bez vecuma ierobežojuma profesionālās pamatizglītības programmā <strong>ar</strong><br />

pedagoģisko korekciju vai <strong>ar</strong>odizglītības programmā <strong>ar</strong> pedagoģisko korekciju.<br />

3. Profesionālās vidējās izglītības programmās personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, vispārējās<br />

vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības vai <strong>ar</strong>odizglītības ieguves.<br />

4. Personas uzņemšana profesionālās izglītības iestādē notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz šādiem<br />

personas iesniegtiem dokumentiem:<br />

4.1. iesniegumu izglītības iestādes direktoram, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma<br />

un iegūstamā kvalifikācija (izglītības iestāde pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību personas<br />

uzrādītajam personu apliecinošam dokumentam);<br />

4.2. pamatizglītību, <strong>ar</strong>odizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinošu<br />

dokumentu vai tā kopiju;<br />

4.3. 7., 8., vai 9. klases liecību, ja nav iegūta pamatizglītība.<br />

5. Mācībām klātienē izglītības iestādes pieņem dokumentus no 14.jūnija līdz 16.jūlijam.<br />

6. Profesionālās izglītības iestāde v<strong>ar</strong> sākt pieņemt personu dokumentus pirms 5.punktā noteiktā termiņa<br />

vai pag<strong>ar</strong>ināt dokumentu pieņemšanas termiņu, saskaņojot <strong>ar</strong> Izglītības un zinātnes ministrijas<br />

Profesionālās izglītības un tālākizglītības dep<strong>ar</strong>tamentu.<br />

7. Dokumentu pieņemšana mācībām valsts finansētajās profesionālās izglītības programmās ir bez<br />

maksas.<br />

8. Ārpus konkursa izglītības iestāde uzņem personas <strong>ar</strong> speciālām vajadzībām, bērnus bāreņus un bez<br />

vecāku gādības palikušos bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.<br />

9. Persona, obligātā izglītības vecumā, kura beidzot devīto klasi saņēmusi liecību (dokuments, kas<br />

apliecina pamatizglītības programmas daļas apguvi), v<strong>ar</strong> tikt uzņemta profesionālās pamatizglītības vai<br />

<strong>ar</strong>odizglītības programmā <strong>ar</strong> pedagoģisko korekciju, kas veidota uz astoņu klašu izglītības pamata.<br />

10. Profesionālās izglītības iestādes uzņemšanas komisiju (turpmāk – komisija) izveido <strong>ar</strong> profesionālās<br />

izglītības iestādes direktora rīkojumu.<br />

11. Konkursa kārtību izstrādā profesionālās izglītības iestāde, norādot tajā vērtējamos mācību<br />

priekšmetus, vērtēšanas kritērijus un kārtību. Konkursa kārtību, ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms<br />

uzņemšanas sākuma, apstiprina profesionālās izglītības iestādes direktors.<br />

12. Komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, no 16.jūlija līdz 20.augustam pieņem lēmumu p<strong>ar</strong><br />

personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, persona piecu dienu laikā<br />

komisijai iesniedz izglītības dokumenta oriģinālu iesniegtās kopijas nomaiņai.<br />

13. Pamatojoties uz komisijas lēmumu un personas iesniegtajiem dokumentiem, profesionālās izglītības<br />

iestādes direktors līdz 1.septembrim izdod rīkojumu p<strong>ar</strong> personas ieskaitīšanu profesionālās izglītības<br />

iestādes 1.kursa izglītojamo skaitā <strong>ar</strong> 1.septembri. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4.kursā v<strong>ar</strong><br />

notikt izņēmuma gadījumos izglītības iestādei apstiprinātā finansējuma ietv<strong>ar</strong>os. Ieskaitīšanas datumu 1.,<br />

2., 3. un 4.kursā personām, kuras iesniegušas nepieciešamos dokumentus mācību gada laikā, nosaka <strong>ar</strong><br />

profesionālās izglītības iestādes direktora rīkojumu.<br />

14. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā profesionālās izglītības iestāde sāk 1.septembrī,<br />

neklātienes formā – mācību sākumu nosaka profesionālās izglītības iestāde.<br />

13


2. DAĻA<br />

Profesionālās izglītības iestādes<br />

PROFESIONĀLO INTEREŠU JOMAS<br />

AR APGŪSTAMAJĀM SPECIALITĀTĒM<br />

Būvniecība<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu strādnieks ........................................................................................................................................ 6; 31<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis ................................................................................ 6; 11; 38; 44; 52; 63; 68; 69; 75; 78; 82; 87<br />

Apmetējs ..................................................................................................................................................................... 69<br />

Arhitektūras tehniķis ............................................................................................................................................... 7; 66<br />

Būvkonstrukciju montētājs (mūrnieks, metinātājs) ....................................................................................................... 6<br />

Būvizstrādājumu galdnieks ................................................................................................................. 31; 48; 68; 73; 83<br />

Būvstrādnieks ........................................................................................................................................................ 30; 84<br />

Būvtehniķis ............................................................................................................................................................. 7; 83<br />

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis ...................................................................................................... 86; 94<br />

Ceļu būvtehniķis ................................................................................................................................................... 38; 83<br />

Ēku celtnieks ............................................................................................................................................................... 78<br />

Ēku inženiertīklu tehniķis ....................................................................................................................................... 7; 70<br />

Flīzētājs ....................................................................................................................................................................... 68<br />

Galdnieka palīgs .............................................................................................................................................. 37; 38; 97<br />

Galdnieks .......................................................................................................................................................... 6; 32; 63<br />

Krāšņu podnieks ...................................................................................................................................................... 6; 38<br />

Mūrnieks ............................................................................................................................................................... 44; 54<br />

Namd<strong>ar</strong>is ......................................................................................................................................... 6; 29; 35; 46; 50; 81<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs ..................................................................................................................... 6; 38; 47<br />

Sausās būves celtnieks ................................................................................................................................................ 11<br />

Dabas, vides zinības<br />

Biotehnologa palīgs..................................................................................................................................................... 71<br />

Ķīmijas tehniķis .......................................................................................................................................................... 18<br />

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis ............................................................................................ 71<br />

Vides dizaina speciālists ............................................................................................................................................. 80<br />

Vides tehniķis .............................................................................................................................................................. 71<br />

Drošība, glābšana, aizs<strong>ar</strong>dzība<br />

Ugunsdzēsējs glābējs .................................................................................................................................................. 83<br />

Ēdināšana, pārtikas rūpniecība<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists............... 16; 20; 33; 36; 45; 48; 57; 58; 61; 64; 70; 74; 75; 79; 84; 85; 87; 88; 93<br />

Konditora palīgs .................................................................................................................................................... 56; 64<br />

Konditors................................................................................................................................................................ 16;53<br />

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists .................................................................................... 20;53; 72<br />

Pavāra palīgs ................................................................................................................................. 32; 36; 53; 54; 56; 97<br />

Pavārs ................................................................................................. 16; 20; 22; 24; 32; 41; 48; 53; 54; 56; 64; 93; 96<br />

14


Pārtikas produktu ražošanas tehniķis ........................................................................................................ 17; 20; 79; 88<br />

Viesmīlis ..................................................................................................................................................................... 24<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ............................................ 12; 20; 23; 27; 33; 46; 49; 52; 58; 69; 72; 79; 83; 89<br />

Ekonomika, finanses un apdrošināšana<br />

Finanšu d<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................................................................................... 67<br />

Grāmatvedis .................................................................................................... 17; 18; 25; 42; 54; 55; 56; 60; 67; 73; 89<br />

Komercpakalpojumu d<strong>ar</strong>binieks ........................................................................................................................... 18; 67<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ........................................................... 15; 16; 23; 27; 28; 53; 55; 56; 74; 87; 88<br />

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs ....................................................................................................................... 41<br />

Lietvedis ...................................................................................................................................................................... 56<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................ 15; 17; 67; 72<br />

Restorānu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................. 15<br />

Rūpniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................................... 15<br />

Saimniecības vadītājs ............................................................................................................................................ 44; 50<br />

Sekretārs ............................................................................................................... 11; 14; 18; 25; 37; 42; 52; 67; 73; 76<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks .......................................................................................................... 18; 42<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................... 12; 61; 67; 68; 72; 89<br />

Uzskaitvedis ................................................................................................................................................................ 56<br />

Viesnīcu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................... 93<br />

Elektronika, elektrotehnika, telekomunikācijas un enerģētika<br />

Elektriķis ........................................................................................................................... 14; 18; 25; 35; 54; 58; 67; 95<br />

Elektroiekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta tehniķis ..................................................................................... 42<br />

Elektromontieris ..................................................................................................................................................... 37;42<br />

Elektrotehnikas montētājs .......................................................................................................................................... 56<br />

Elektronikas tehniķis ....................................................................................................................................... 14; 73; 93<br />

Mehatronisku sistēmu tehniķis .................................................................................................................................... 67<br />

Telekomunikāciju tehniķis .......................................................................................................................................... 14<br />

Informācijas tehnoloģijas<br />

Datorsistēmu tehniķis .......................................................................... 14; 18; 28; 37; 42; 52; 55; 56; 60; 67; 73; 76; 83<br />

Mājaslapu dizaina noformētājs ..................................................................................................................................... 5<br />

Programmēšanas tehniķis ........................................................................................................ 14; 18; 25; 28; 42; 79; 98<br />

Kokapstrāde<br />

Būvizstrādājumu galdnieks ................................................................................................................. 31; 48; 68; 73; 83<br />

Galdnieka palīgs .............................................................................................................................................. 37; 38; 97<br />

Galdnieks .......................................................................................................................................................... 6; 32; 63<br />

Koka izstrādājumu dizainers ......................................................................................................................................... 8<br />

Koksnes materiālu apstrādātājs ................................................................................................................................... 30<br />

Koka izstrādājumu dizaina speciālists ................................................................................................................... 39; 80<br />

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis ........................................................................................................................ 18<br />

Mēbeļu galdnieks ........................................................................................................ 11; 14; 35; 38; 52; 61; 70; 72; 78<br />

Stila mēbeļu modelētājs ................................................................................................................................................ 5<br />

Lauksaimniecība, zivsaimniecība<br />

Biotehnologa palīgs..................................................................................................................................................... 71<br />

Biškopis ...................................................................................................................................................................... 59<br />

Dārznieks .................................................................................................................................................................... 57<br />

Ekotūrisma speciālists ................................................................................................................................................. 76<br />

15


Floristikas speciālists .................................................................................................................................................. 57<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis ...................................................................................................... 32; 43; 58; 76<br />

Lauku īpašuma apsaimniekotājs ............................................................................................................... 33; 43; 60; 75<br />

Lauku tūrisma speciālists .......................................................................................................................... 29; 47; 58; 85<br />

P<strong>ar</strong>ka dārznieks ........................................................................................................................................................... 57<br />

Saimniecības vadītājs ............................................................................................................................................ 44; 50<br />

Vides tehniķis .............................................................................................................................................................. 71<br />

Veterinārārsta asistents ......................................................................................................................................... 49; 85<br />

Zivsaimniecības zivkopis ............................................................................................................................................ 82<br />

Māksla un kultūra<br />

Apģērbu dizaina speciālists ................................................................................................................. 12; 39; 66; 80; 90<br />

Apģērbu dizainers ......................................................................................................................................................... 8<br />

Apģērbu modelētājs ...................................................................................................................................................... 5<br />

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists .................................................................................................... 12<br />

Ādas izstrādājumu modelētājs ................................................................................................................................... 5; 8<br />

Ādas izstrādājumu dizainers ......................................................................................................................................... 8<br />

Baletdejotājs ................................................................................................................................................................ 10<br />

Dekoratīvo objektu tēlnieks .......................................................................................................................................... 8<br />

Dekoratīvo formu veidotājs........................................................................................................................................... 5<br />

Diriģēšana ................................................................................................................................... 3; 9; 34; 40; 62; 77; 92<br />

Džeza mūzika .............................................................................................................................................................. 92<br />

Džeza un populārā mūzika ...................................................................................................................................... 3; 92<br />

Drēbnieks ........................................................................................................................................................ 37; 42; 53<br />

Floristikas speciālists .................................................................................................................................................. 57<br />

Fotodizainers ................................................................................................................................................................. 2<br />

Fotogrāfs ..................................................................................................................................................................... 21<br />

Ilustrators .......................................................................................................................................................... 2; 66; 80<br />

Interjera noformētājs ............................................................................................................................. 5; 12; 23; 28; 72<br />

Interjera dizaina speciālists ....................................................................................................................... 27; 39; 66; 90<br />

Keramikas izstrādājumu dizaina speciālists ................................................................................................................ 80<br />

Keramikas izstrādājumu dizainers .............................................................................................................................. 66<br />

Koka izstrādājumu dizainers ......................................................................................................................................... 8<br />

Kora diriģēšana ........................................................................................................................................................... 51<br />

Materiālu dizaina speciālists ....................................................................................................................................... 66<br />

Mājaslapas dizaina noformētājs .................................................................................................................................... 5<br />

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists ...................................................................................................................... 80<br />

Metāla izstrādājumu dizainers ....................................................................................................................................... 8<br />

Metālmākslas izstrādājumu modelētājs ......................................................................................................................... 5<br />

Modists ........................................................................................................................................................................ 13<br />

Multimediju dizainers ................................................................................................................................................... 2<br />

Multimediju dizaina speciālists ............................................................................................................................. 39; 80<br />

Multimediju projektu maketētājs ................................................................................................................................ 66<br />

Mūzika .................................................................................................................................................................... 9; 51<br />

Mūzikas vēsture un teorija ................................................................................................................ 1; 3; 40; 62; 77; 92<br />

Mēbeļu galdnieks ........................................................................................................ 11; 14; 35; 38; 52; 61; 70; 72; 78<br />

Pūšaminstrumentu spēle ........................................................................................................ 1; 3; 34; 40; 51; 62; 77; 92<br />

Reklāmas vai interjera dizainers ................................................................................................................................... 8<br />

Restauratora asistents .................................................................................................................................................. 80<br />

Rokd<strong>ar</strong>bu modelētājs............................................................................................................................................... 8; 39<br />

Stikla izstrādājumu dizainers ........................................................................................................................................ 8<br />

Sitaminstrumentu spēle ............................................................................................................... 1; 3; 34; 40; 51; 62; 92<br />

Stila mēbeļu modelētājs ................................................................................................................................................ 5<br />

16


Stīgu instrumentu spēle ............................................................................................................... 1; 3; 34; 40; 51; 62; 77<br />

Šuvējs ......................................................................................................................................................................... 30<br />

Šūto izstrādājumu izgatavotājs .................................................................................................................................... 53<br />

Taustiņinstrumentu spēle ...................................................................................................... 1; 3; 34; 40; 51; 62; 77; 92<br />

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists ................................................................................................................. 39; 80<br />

Tekstila izstrādājumu dizainers ..................................................................................................................................... 8<br />

Tērpu stila speciālists ............................................................................................................................................ 12; 53<br />

Trikotāžas apģērbu dizainers......................................................................................................................................... 8<br />

Vides dizaina speciālists ............................................................................................................................................. 80<br />

Vokālā mūzika .............................................................................................................................................. 3; 9; 34; 62<br />

Vizuālās reklāmas noformētājs ............................................................................................................................... 5; 23<br />

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ............................................................................................................. 39; 66; 90<br />

Meţsaimniecība<br />

Mežsaimniecības tehniķis ........................................................................................................................................... 50<br />

Mežsaimniecības tehnikas mehāniķis ......................................................................................................................... 50<br />

Pakalpojumu sfēra<br />

Apavu labotājs ............................................................................................................................................................ 30<br />

Automehāniķis ................ 14; 18; 25; 29; 31; 32; 33; 36; 42; 43; 45; 47; 52; 54; 58; 60; 61; 67; 75; 76; 82; 86; 93; 95<br />

Automehāniķa palīgs 96<br />

Drēbnieks ........................................................................................................................................................ 37; 42; 53<br />

Ekotūrisma speciālists ................................................................................................................................................. 76<br />

Elektriķis ........................................................................................................................... 14; 18; 25; 35; 54; 58; 67; 95<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists.............. 16; 20; 33; 36; 45; 48; 57; 58; 61; 64; 70; 74; 75; 79; 84; 85; 87; 88; 93<br />

Floristikas speciālists .................................................................................................................................................. 57<br />

Fotogrāfs ..................................................................................................................................................................... 21<br />

Frizieris ............................................................................................................................. 13; 21; 22; 37; 42; 45; 53; 74<br />

Frizieris-modelētājs ..................................................................................................................................................... 13<br />

Klientu apkalpošanas speciālists ........................................................................................................................... 14; 27<br />

Komercpakalpojumu d<strong>ar</strong>binieks ........................................................................................................................... 18; 67<br />

Konditora palīgs .................................................................................................................................................... 56; 64<br />

Konditors............................................................................................................................................................... 16; 53<br />

Lauku tūrisma speciālists .......................................................................................................................... 29; 47; 58; 85<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ........................................................... 15; 16; 23; 27; 28; 53; 55; 56; 74; 87; 88<br />

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs ....................................................................................................................... 41<br />

Palīgšuvējs .................................................................................................................................................................. 97<br />

Pavārs .................................................................................................. 16; 20; 22; 24; 32; 41; 48; 53; 54; 56; 64; 93; 96<br />

Pavāra palīgs ................................................................................................................................. 32; 36; 53; 54; 56; 97<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................ 15; 17; 67; 72<br />

Restorānu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................. 15<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs ..................................................................................................................... 6; 38; 47<br />

Šuvējs .......................................................................................................................................................................... 30<br />

Šūto izstrādājumu izgatavotājs .................................................................................................................................... 53<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis .......................................................................................................................... 64<br />

Tērpu stila speciālists ............................................................................................................................................ 12; 53<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks ......................................................................................................... 18; 42;<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................... 12; 61; 67; 68; 72; 89<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ............................................ 12; 20; 23; 27; 33; 46; 49; 52; 58; 69; 72; 79; 83; 89<br />

Viesnīcu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................... 93<br />

Viesmīlis ..................................................................................................................................................................... 24<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ............................................................................................................. 16; 45; 57; 85<br />

17


Vizāžists .......................................................................................................................................................... 13; 21; 22<br />

Vizuālās reklāmas noformētājs ............................................................................................................................... 5; 23<br />

Vizuālā tēla stilists .......................................................................................................................................... 21; 28; 66<br />

Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas<br />

un ķīmijas rūpniecība)<br />

Atslēdznieks .......................................................................................................................................................... 63; 93<br />

Aukstuma iekārtu mehāniķis ................................................................................................................................. 17; 92<br />

Automehāniķa palīgs................................................................................................................................................... 96<br />

Automehāniķis ................. 14; 18; 25; 29; 31; 32; 33; 36; 42; 43; 45; 47; 52; 54; 58; 60; 61; 67; 75; 76; 82; 86; 93; 95<br />

Biotehnologa palīgs..................................................................................................................................................... 71<br />

Cip<strong>ar</strong>u programmas vadības d<strong>ar</strong>ba galdu iestatītājs .............................................................................................. 14; 53<br />

Ceļu būvtehniķis ................................................................................................................................................... 38; 83<br />

Drēbnieks ........................................................................................................................................................ 37; 42; 53<br />

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas sak<strong>ar</strong>u tehniķis .............................................................................. 42<br />

Elektriķis ........................................................................................................................... 14; 18; 25; 35; 54; 58; 67; 95<br />

Elektroiekārtu montāža, ekspluatācijas un remonta tehniķis....................................................................................... 42<br />

Elektromontieris .................................................................................................................................................... 37; 42<br />

Elektrotehnikas montētājs ........................................................................................................................................... 56<br />

Ēku inženiertīklu tehniķis ....................................................................................................................................... 7; 70<br />

Iespiedd<strong>ar</strong>bu maketētājs .............................................................................................................................................. 18<br />

Iespiedprodukcijas pēcapstrādātājs ............................................................................................................................. 18<br />

Kuģu mehāniķis ...................................................................................................................................................... 4; 65<br />

Kuģu tehniķis ................................................................................................................................................................ 4<br />

Ķīmijas tehniķis .......................................................................................................................................................... 18<br />

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis ............................................................................................ 71<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis ...................................................................................................... 32; 43; 58; 76<br />

Lokomotīvju saimniecības tehniķis ....................................................................................................................... 18; 42<br />

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists ................................................................................... 20; 53; 72<br />

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists ...................................................................................................................... 80<br />

Metāla izstrādājumu dizainers ....................................................................................................................................... 8<br />

Metālapstrādes iekārtu mehāniķis ............................................................................................................................... 35<br />

Metālapstrādātājs ................................................................................................................................................... 19;42<br />

Mehatronisko sistēmu tehniķis .................................................................................................................................... 67<br />

Montāžas d<strong>ar</strong>bu atslēdznieks....................................................................................................................................... 53<br />

Ofseta iespiedējs ......................................................................................................................................................... 18<br />

Palīgšuvējs .................................................................................................................................................................. 97<br />

Poligrāfijas ražošanas tehniķis .................................................................................................................................... 18<br />

Remontstrādnieks ................................................................................................................................................... 63;97<br />

Rūpniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................................... 15<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs ..................................................................................................................... 6; 38; 47<br />

Šūto izstrādājumu izgatavotājs .................................................................................................................................... 53<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis .......................................................................................................................... 64<br />

Šuvējs .......................................................................................................................................................................... 30<br />

Transporta vagonu tehniķis ......................................................................................................................................... 42<br />

Virpotājs ...................................................................................................................................................................... 53<br />

Tirgzinības<br />

Komercpakalpojumu d<strong>ar</strong>binieks ........................................................................................................................... 18; 67<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................. 15; 16; 23; 27; 53; 55; 56; 74; 87; 88<br />

Restorānu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................. 15<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................ 15; 17; 67; 72<br />

18


Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks .......................................................................................................... 18; 42<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................... 12; 61; 67; 68; 72; 89<br />

Viesnīcu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................... 93<br />

Transports, loģistika<br />

Atslēdznieks .......................................................................................................................................................... 63; 93<br />

Autoatslēdznieks ......................................................................................................................................................... 52<br />

Automehāniķa palīgs................................................................................................................................................... 96<br />

Automehāniķis ................ 14; 18; 25; 29; 31; 32; 33; 36; 42; 43; 45; 47; 52; 54; 58; 60; 61; 67; 75; 76; 82; 86; 93; 95<br />

Ceļu būvtehniķis ................................................................................................................................................... 38; 83<br />

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis ...................................................................................................... 86; 94<br />

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sak<strong>ar</strong>u tehniķis ......................................................................... 42<br />

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis.................................................... 18; 42<br />

Kuģu mehāniķis ...................................................................................................................................................... 4; 65<br />

Kuģu vadītājs .......................................................................................................................................................... 4; 65<br />

Kuģu tehniķis ................................................................................................................................................................ 4<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis ...................................................................................................... 32; 43; 58; 76<br />

Loģistikas d<strong>ar</strong>binieks .................................................................................................................................................. 67<br />

Lokomotīvju saimniecības tehniķis ....................................................................................................................... 18; 42<br />

Mašīnbūves tehniķis .................................................................................................................................................... 18<br />

Sliežu ceļu un saimniecības tehniķis ..................................................................................................................... 18; 42<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks .......................................................................................................... 18; 42<br />

Transporta vagonu tehniķis ......................................................................................................................................... 42<br />

Tūrisms, atpūta, viesmīlība<br />

Ekotūrisma speciālists ................................................................................................................................................. 76<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists.............. 16; 20; 33; 36; 45; 48; 57; 58; 61; 64; 70; 74; 75; 79; 84; 85; 87; 88; 93<br />

Istabene ....................................................................................................................................................................... 56<br />

Lauku tūrisma speciālists .......................................................................................................................... 29; 47; 58; 85<br />

Restorānu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................. 15<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................... 12; 61; 67; 68; 72; 89<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ............................................ 12; 20; 23; 27; 33; 46; 49; 52; 58; 69; 72; 79; 83; 89<br />

Viesmīlis ..................................................................................................................................................................... 24<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ................................................. 12; 20; 23; 27; 33; 46; 49; 52; 58; 69; 72; 79; 83; 89<br />

Viesnīcu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................... 93<br />

Vadība un administrēšana<br />

Finanšu d<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................................................................................... 67<br />

Grāmatvedis .................................................................................................... 18; 18; 25; 42; 54; 55; 56; 60; 67; 73; 89<br />

Lietvedis ...................................................................................................................................................................... 56<br />

Saimniecības vadītājs ............................................................................................................................................ 44; 50<br />

Sekretārs ................................................................................................................ 11; 14; 18; 25; 37; 42; 52; 67; 73; 76<br />

Teksta redaktora operators .......................................................................................................................................... 30<br />

Uzskaitvedis ................................................................................................................................................................ 56<br />

Veselības aprūpe un rehabilitācija<br />

Veterinārārsta asistents ......................................................................................................................................... 49; 85<br />

Vispārējā vidējā izglītība<br />

Vispārējā vidēja izglītība pēc <strong>ar</strong>odizglītības ............................................................................................................... 37<br />

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma .................................................................................. 6; 13; 61; 63<br />

19


Uzľemšana <strong>ar</strong> nepabeigtu pamatizglītību<br />

Pedagoģiskās korekcijas grupa ....................................................................... 30; 36; 37; 44; 53; 54; 63; 64; 68; 69; 84<br />

Programmas cilvēkiem <strong>ar</strong> īpašām vajadzībām<br />

Uzņem personas <strong>ar</strong> veselības traucējumiem, invaliditāti .......................................................................... 30; 32; 61; 69<br />

20


GRĀMATĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI<br />

IZGLĪTĪBAS IEGUVES VALODA<br />

L<br />

K<br />

L + K<br />

latviešu valoda<br />

krievu valoda<br />

bilingvālās studijas<br />

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PAKĀPES<br />

Prof. pamat.<br />

Arod.<br />

Prof. vid.<br />

Visp. vid.<br />

profesionālā pamatizglītība – pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt<br />

pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus<br />

noteiktā praktiskās d<strong>ar</strong>bības jomā)<br />

<strong>ar</strong>odizglītība – daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā<br />

līmeņa profesionālo kvalifikāciju (dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja<br />

d<strong>ar</strong>bu)<br />

profesionālā vidējā izglītība vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt<br />

trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja<br />

pienākumus, kuros ietilpst <strong>ar</strong>ī izpildāmā d<strong>ar</strong>ba plānošana un organizēšana)Absolventiem<br />

ir tiesības stāties augstskolā<br />

vispārējā vidējā izglītība – (profesionālās izglītības iestādēs šo izglītību v<strong>ar</strong> iegūt<br />

vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā). Vispārējās vidējās izglītības<br />

izlīdzinošajā programmā v<strong>ar</strong> apgūt vispārizglītojošos priekšmetus. Tajā uzņem jauniešus<br />

<strong>ar</strong> <strong>ar</strong>odvidusskolas izglītību (kuri beiguši trīs gadu mācību kursu) un <strong>ar</strong>ī tos, kuri turpina<br />

mācīties šajā pašā izglītības iestādē pēc pārtraukuma vai ir pārnākuši no citas izglītības<br />

iestādes. Absolventiem ir tiesības stāties augstskolā<br />

21


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

AR KĀRTAS NUMURIEM ŠAJĀ IZDEVUMĀ<br />

RĪGA<br />

VALSTS UN PAŠVALDĪBU DIBINĀTĀS<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

Kārtas Nr.<br />

EMĪLA DĀRZIĽA MŪZIKAS VIDUSSKOLA 1<br />

Rīga, Kalnciema iela 10/12<br />

t. 67612332; f. 67612653<br />

e-pasts: edms@km.gov.lv<br />

mājaslapa: www.edmv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Mūzikas vēsture un teorija<br />

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis fagotists<br />

Mūziķis obojists<br />

Mūziķis flautists<br />

Mūziķis trombonists<br />

Mūziķis trompetists<br />

Mūziķis mežradznieks<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists<br />

Stīgu instrumentu spēle<br />

Mūziķis <strong>ar</strong>fists<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis čellists<br />

Mūziķis altists<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

3 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. vid.<br />

JAĽA ROZENTĀLA RĪGAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA 2<br />

Rīga, Hāmaľa iela 2a<br />

t. 67601783; f. 67614709<br />

e-pasts: info@jrrmv.lv<br />

mājaslapa: www.jrrmv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Vizuāli plastiskā māksla<br />

Ilustrators<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

22


Audio – vizuālā mediju māksla<br />

Fotodizainers<br />

Audio – vizuālā mediju māksla<br />

Multimediju dizainers<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

JĀZEPA MEDIĽA RĪGAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 3<br />

Rīga, Stabu iela 10/4<br />

t. 67332058; f. 67334614<br />

e-pasts: jmrmv@ml.lv<br />

mājaslapa: www.jmrmv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Mūzikas vēsture un teorija<br />

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists<br />

Mūzika - Džeza un populārā mūzika<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Mūziķis pianists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Vokālists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kontrabasists (elektrobasists),<br />

ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Stīgu instrumentu spēle<br />

Mūziķis čellists<br />

Mūziķis altists<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis koklētājs, ansambļa vadītājs<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

23


Mūziķis pianists, akordeonists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Vokālā mūzika<br />

Vokālists, kora dziedātājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS JŪRSKOLA 4<br />

Rīga, Lielupes iela 1<br />

t. 67432987; f. 67432157<br />

e-pasts: lja_jurskola@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.latja.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Jūras transports<br />

Kuģu vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT<br />

Jūras transports<br />

Kuģu mehāniķis uz kuģiem <strong>ar</strong> galveno<br />

dzinēja jaudu mazāku p<strong>ar</strong> 750 kW<br />

Jūras transports<br />

Kuģu tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 5<br />

Rīga, Jūrmalas gatve 90<br />

t. 67427220; f. 67418715<br />

e-pasts: rav@rav.lv<br />

mājaslapa: www.rav.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Audio - vizuālā mēdiju māksla<br />

Mājaslapas dizaina noformētājs<br />

Interjera dizains<br />

Interjera noformētājs<br />

Lietišķā māksla<br />

Stila mēbeļu modelētājs<br />

Lietišķā māksla<br />

Metālmākslas izstrādājumu modelētājs<br />

Lietišķā māksla<br />

Apģērbu modelētājs<br />

Lietišķā māksla<br />

Ādas izstrādājumu modelētājs<br />

Reklāmas dizains<br />

Vizuālās reklāmas noformētājs<br />

Tautas māksla un amatniecība<br />

Dekoratīvo formu veidotājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

24


RĪGAS BŪVNIECĪBAS VIDUSSKOLA 6<br />

Rīga, K. Valdemāra iela 163<br />

t./f. 67374812<br />

e-pasts: rbvskola@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.rbv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Namd<strong>ar</strong>is<br />

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Galdnieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu strādnieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Būvkonstrukciju montētājs (mūrnieks,<br />

metinātājs)<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Krāšņu podnieks<br />

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā<br />

programma<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

1 gads L Visp. vid.<br />

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŢA 7<br />

Rīga, A. Gaiziľa iela 3<br />

t./f. 67229714<br />

e-pasts: sekret<strong>ar</strong>e@rck.eunet.lv<br />

mājaslapa: www.rck.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvniecība<br />

Būvtehniķis<br />

Arhitektūra<br />

Arhitektūras tehniķis<br />

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas<br />

Ēku inženiertīklu tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

25


RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA 8<br />

Rīga, K. Valdemāra iela 139<br />

t./f. 67360823<br />

e-pasts: rdmv@ml.lv<br />

mājaslapa: www.rdmv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības Profesionālās<br />

ieguves valoda izglītības<br />

pakāpe<br />

Ādas izstrādājumu dizains<br />

Ādas izstrādājumu modelētājs; Ādas<br />

izstrādājumu dizainers<br />

Apģērbu dizains<br />

Trikotāžas apģērbu dizainers<br />

Apģērbu dizains<br />

Apģērbu dizainers<br />

Dekoratīvā tēlniecība<br />

Dekoratīvo formu tēlnieks<br />

Keramikas izstrādājumu dizains<br />

Keramikas izstrādājumu dizainers<br />

Koka izstrādājumu dizains<br />

Koka izstrādājumu dizainers<br />

Metāla izstrādājumu dizains<br />

Metāla izstrādājumu dizainers<br />

Rokd<strong>ar</strong>bi<br />

Rokd<strong>ar</strong>bu modelētājs<br />

Stikla izstrādājumu dizains<br />

Stikla izstrādājumu dizainers<br />

Tekstilizstrādājumu dizains<br />

Tekstilizstrādājumu dizainers<br />

Vides dizains<br />

Interjera dizainers; Reklāmas dizainers<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS DOMA KORA SKOLA 9<br />

Rīga, Kalnciema iela 10/12<br />

t. 67804770, 67804780; f. 67469149<br />

e-pasts: rdks.kanceleja@gmail.com<br />

mājaslapa: www.rdks.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Vokālā mūzika<br />

Kora dziedātājs<br />

Mūzika – mūsdienu ritma mūzika<br />

Džeza mūziķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

26


Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS HOREOGRĀFIJAS VIDUSSKOLA 10<br />

Rīga, Kalnciema iela 10/12<br />

t. 67615339; f. 67615870<br />

e-pasts: rhsk@tvnet.lv<br />

mājaslapa: www.rhv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Deja<br />

Baletdejotājs<br />

3 gadi L Prof. vid.<br />

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 11<br />

Rīga, Kuldīgas iela 9a<br />

t. 67616994; f. 67612842<br />

e-pasts: p<strong>ar</strong>daugavas.pvs@tvnet.lv<br />

mājaslapa: www.rppvsk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Sausās būves celtnieks<br />

4 gadi L, K Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L, K Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS PURVCIEMA AMATU SKOLA 12<br />

Rīga, A. Deglava iela 41a<br />

t. 67147579, 67577450; f. 67577450<br />

e-pasts: pav@tvnet.lv<br />

mājaslapa: www.rpas.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Tērpu stila speciālists<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas<br />

speciālists<br />

Interjera dizains<br />

Interjera noformētājs<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

27


Komerczinības<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizains<br />

Apģērbu dizaina speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 13<br />

Rīga, Ūdeļu iela 22<br />

t. 67532721; f. 67532416<br />

e-pasts: 34avskola@e-apollo.lv<br />

mājaslapa: www.r34avskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris modelētājs<br />

Dekoratīvā kosmētika<br />

Vizāžists<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Modists<br />

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā<br />

programma<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

1 gads L Visp. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŢAS PROFESIONĀLĀ<br />

VIDUSSKOLA<br />

14<br />

Rīga, Braslas iela 16<br />

t. 67081411; f. 67561026<br />

e-pasts: info@rtk.lv<br />

mājaslapa: www.rtk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Metālapstrāde<br />

Cip<strong>ar</strong>u programmas vadības (CNC)<br />

d<strong>ar</strong>bgaldu iestatītājs<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

Elektronika<br />

Elektronikas tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

28


Telekomunikācijas<br />

Telekomunikāciju tehniķis<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Programmēšana<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Klientu apkalpošanas speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS TEHNIKUMS 15<br />

Rīga, Tomsona iela 3/5<br />

t. 67371528, 67379925; f. 67371772<br />

e-pasts: info@rtt.edu.lv<br />

mājaslapa: www.rtt.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Komerczinības<br />

Rūpniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Restorānu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

RĪGAS TŪRISMA UN TIRDZNIECĪBAS SKOLA 16<br />

Rīga, M<strong>ar</strong>ijas iela 4<br />

t./f. 67286297<br />

e-pasts: rtts@e-apollo.lv<br />

mājaslapa: www.rtts.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Konditors<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Tūrisma un atpūtas organizācija<br />

Tūrisma informācijas konsultants<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L; K Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

29


Viesnīcu serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

RĪGAS UZĽĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŢAS VIDUSSKOLA 17<br />

Rīga, Hanzas iela 22<br />

t. 67323048; f. 67830492<br />

e-pasts: koledza@ruk.lv<br />

mājaslapa: www.ruk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana<br />

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis<br />

Saimnieciskās d<strong>ar</strong>bības uzskaite, kontrole un analīze<br />

Grāmatvedis<br />

Inženiermehānika<br />

Aukstuma iekārtu mehāniķis<br />

Komerczinības<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS 18<br />

Rīga, K. Valdemāra iela 1c<br />

t./f. 67322944<br />

e-pasts: rvttehnikums@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.rvt.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Dzelzceļa pakalpojumi<br />

Dzelzceļa transporta pārvadājumu<br />

organizācijas un kustības drošības tehniķis<br />

Dzelzceļa transports<br />

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis<br />

Dzelzceļa transports<br />

Lokomotīvju saimniecības tehniķis<br />

Komerczinības<br />

Komercpakalpojumu d<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Ķīmijas tehnoloģija<br />

Ķīmijas tehniķis<br />

Inženiermehānika<br />

Mašīnbūves tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

30


Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana<br />

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Programmēšana<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Poligrāfija un izdevējd<strong>ar</strong>bība<br />

Ofseta iespiedējs<br />

Poligrāfija un izdevējd<strong>ar</strong>bība<br />

Iespiedd<strong>ar</strong>bu maketētājs<br />

Poligrāfija un izdevējd<strong>ar</strong>bība<br />

Iespiedprodukcijas pēcapstrādātājs<br />

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana<br />

Poligrāfijas ražošanas tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

RĪGAS 3. ARODSKOLA 19<br />

Rīga, Dzirnavu iela 117<br />

t. 67288561; f. 67242810<br />

e-pasts: skola@3<strong>ar</strong>odskola.lv<br />

mājaslapa: www.3<strong>ar</strong>odskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Metālapstrāde<br />

Metālapstrādātājs (atslēdznieks, virpotājs,<br />

rokas lokmetinātājs)<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

VALSTS SIA „RĪGAS PĀRTIKAS RAŢOTĀJU<br />

VIDUSSKOLA”<br />

20<br />

Rīga, Nīcgales iela 26<br />

t. 67575580; f. 67548302<br />

e-pasts: rprv@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.rprv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Pavārs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

31


Miltu izstrādājumu ražošana<br />

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu<br />

speciālists<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Pārtikas produktu tehnoloģija<br />

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis<br />

4 gadi L, K Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

32


JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU DIBINĀTĀS<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

BIRUTAS MAGELES STARPTAUTISKĀ STILISTU SKOLA 21<br />

Rīga, Brīvības gatve 193/D<br />

t./f. 67542409<br />

e-pasts: stilistuskola@gmail.com<br />

mājaslapa: www.stilistuskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Skaistumkopšanas pakalpojumi<br />

Vizuālā tēla stilists<br />

(papildus jāturpina mācības vak<strong>ar</strong>skolā)<br />

Dekoratīvā kosmētika<br />

Vizāžists<br />

(papildus jāturpina mācības vak<strong>ar</strong>skolā)<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

(papildus jāturpina mācības vak<strong>ar</strong>skolā)<br />

Foto pakalpojumi<br />

Fotogrāfs<br />

(papildus jāturpina mācības vak<strong>ar</strong>skolā)<br />

2,5 gadi L Prof.<br />

9 mēn. L Prof.<br />

9 mēn. L Prof.<br />

1 g. 3 mēn. L Prof.<br />

MĀCĪBU CENTRS „RIMAN” 22<br />

Rīga, Patversmes iela 30 k-3<br />

t. 67391447; f. 67387188<br />

e-pasts: riman@riman.lv<br />

mājaslapa: www.riman.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

3 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L,K<br />

Arod.<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Dekoratīvā kosmētika<br />

Vizāžists<br />

Mācības ir p<strong>ar</strong> maksu. Ir dienesta viesnīca.<br />

3 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

3 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L, K Arod.<br />

L, K Arod.<br />

33


PRIVĀTĀ PROFESIONALA VIDUSSKOLA „SIGMA” 23<br />

Rīga, Bruľinieku iela 49 k-2<br />

t. 67225419, 29848194<br />

e-pasts: ppvs@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.profesia.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Interjera dizains<br />

Interjera noformētājs<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Reklāmas dizains<br />

Vizuālās reklāmas noformētājs<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L; K Prof. vid.<br />

L; K Prof. vid.<br />

L; K Prof. vid.<br />

L; K Prof. vid.<br />

RESTORĀNU SERVISA SKOLA 24<br />

Rīga, Artilērijas iela 2/4<br />

t./f. 67622752<br />

e-pasts: rss@rsskola.lv<br />

mājaslapa: www.rsskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Restorānu pakalpojumi<br />

Viesmīlis<br />

3 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Arod.<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Pavārs<br />

3 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Arod.<br />

RĪGAS UZĽĒMĒJDARBĪBAS TEHNISKĀ SKOLA 25<br />

Rīga, K. Valdemāra iela 1c<br />

t. 67322477; f. 67324032<br />

e-pasts: ruts@ruts.lv<br />

mājaslapa: www.ruts.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Programmēšana<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L, K Prof. vid.<br />

L, K Prof. vid.<br />

L, K Prof. vid.<br />

L, K Prof. vid.<br />

L, K Prof. vid.<br />

34


RĪGAS DIZAINA SKOLA 26<br />

Rīga, Aleksandra Čaka iela 33<br />

t./f. 67283451<br />

e-pasts: info@riga-desing-school.lv<br />

mājaslapa: www.riga-desing-school.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Multimediju dizains<br />

Multimediju dizaina speciālists<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L, K Prof. vid.<br />

RSEBAA PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA „VICTORIA” 27<br />

Rīga, Meţa iela 3<br />

t. 22306040; f. 67500265<br />

e-pasts: victoria@rsebaa.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Interjera dizains<br />

Interjera dizaina speciālists<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Klientu apkalpošanas speciālists<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Viesmīlības serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

STARPTAUTISKĀ KOMERCIĀLĀ PROFESIONĀLĀ<br />

VIDUSSKOLA<br />

28<br />

Rīga, Elizabetes iela 31<br />

t. 67504005; f. 67504004<br />

e-pasts: info.bbk@bbk.lv<br />

mājaslapa: skpv.bbl.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Programmēšana<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Skaistumkopšanas pakalpojumi<br />

Vizuālā tēla stilists<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

Interjera dizains<br />

Interjera noformētājs<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L<br />

Prof. vid.<br />

35


VALSTS UN PAŠVALDĪBU DIBINĀTĀS<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

AGLONAS NOVADS<br />

JAUNAGLONAS ARODVIDUSSKOLA 29<br />

Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona,<br />

Ezerkalna iela 4<br />

t./f. 65381252<br />

e-pasts: javs@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.javs.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Lauku tūrisma pakalpojumi<br />

Lauku tūrisma speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Namd<strong>ar</strong>is<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca. Mācību laikā ir iespēja iegūt autovadītāja un traktortehnikas vadītāja apliecību.<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

ALSVIĶU PROFESIONĀLĀ SKOLA 30<br />

Alūksnes nov., Alsviķu pag., Alsviķi<br />

t. 64307132, 64307133; f. 64307135<br />

e-pasts: <strong>ar</strong>calsviki@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.aluksne.lv/alsvikups<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Šuvējs (Cilvēkiem <strong>ar</strong> īpašām vajadzībām)<br />

Ādas apstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu izgatavošana<br />

Apavu labotājs (Cilvēkiem <strong>ar</strong> īpašām<br />

vajadzībām)<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Būvstrādnieks (Ar pedagoģisko korekciju)<br />

Datora lietošana<br />

Teksta redaktora operators (Cilvēkiem <strong>ar</strong><br />

īpašām vajadzībām)<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Koksnes materiālu apstrādātājs (Cilvēkiem<br />

<strong>ar</strong> īpašām vajadzībām)<br />

2 gadi L Arod.<br />

2 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Prof. pamat.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Arod.<br />

36


AIZKRAUKLES NOVADS<br />

AIZKRAUKLES ARODVIDUSSKOLA 31<br />

Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 21<br />

t. 65121035; f. 65123921<br />

e-pasts: aizkavs@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.adc.lv/skolas/aavs<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu strādnieks<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Būvizstrādājumu galdnieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Arod.<br />

AIZPUTES NOVADS<br />

CĪRAVAS ARODVIDUSSKOLA 32<br />

Aizputes nov., Cīravas pag., Cīrava<br />

t. 63448569; f. 63448485<br />

e-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv<br />

mājaslapa: ciravasav.times.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Galdnieks<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavāra palīgs (Cilvēkiem <strong>ar</strong> īpašām<br />

vajadzībām)<br />

Lauksaimniecības tehnika<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

2 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

37


BAUSKAS NOVADS<br />

SAULAINES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 33<br />

Bauskas nov., Rundāles pag., Saulaine<br />

t./f. 63925179<br />

e-pasts: saulaine@saulainespv.lv<br />

mājaslapa: www.saulainespv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Lauksaimniecība<br />

Lauku īpašuma apsaimniekotājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

CĒSU NOVADS<br />

ALFRĒDA KALNIĽA CĒSU MŪZIKAS VIDUSSKOLA 34<br />

Cēsis, Ziemeļu iela 16<br />

t. 64125385, 29439402; f. 64125402<br />

e-pasts: akcmv@akcmv.gov.lv<br />

mājaslapa: www.akcmv.gov.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības Profesionālās<br />

ieguves valoda izglītības<br />

pakāpe<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Stīgu instrumentu spēle<br />

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis altists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

38


Mūziķis koklētājs, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis čellists<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

Mūziķis akordeonists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

Vokālā mūzika<br />

Kora dziedātājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 35<br />

Cēsu nov., Cēsis, Piebalgas iela 3<br />

t. 64122971; f. 64123458<br />

e-pasts: c4avs@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.c4avs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Namd<strong>ar</strong>is<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Inženiermehānika<br />

Metālapstrādes iekārtu mehāniķis<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

DAGDAS NOVADS<br />

DAGDAS ARODVIDUSSKOLA 36<br />

Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3<br />

t./f. 65681158<br />

e-pasts: davs@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.davs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavāra palīgs (Ar pedagoģisko korekciju)<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

4 gadi L Prof. vid..<br />

Ir dienesta viesnīca. Iespēja iegūt B kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību.<br />

39


DAUGAVPILS<br />

DAUGAVPILS 1. ARODVIDUSSKOLA 37<br />

Daugavpils, Mendeļejeva iela 1<br />

t./f. 65441018<br />

e-pasts: <strong>ar</strong>od@mbox.latg.lv<br />

mājaslapa: www.1avs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Enerģētika<br />

Elektromontieris<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Drēbnieks<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Galdnieka palīgs (Ar pedagoģisko<br />

korekciju)<br />

Vispārējās vidējas izglītības izlīdzinoša programma<br />

Vispārējā vidēja izglītība pēc <strong>ar</strong>odizglītības<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

4 gadi L, K Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi K Arod.<br />

3 gadi L, K Prof. vid.<br />

1 gads L, K Visp. vid.<br />

DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀ<br />

VIDUSSKOLA<br />

38<br />

Daugavpils, Jātnieku iela 87<br />

t./f. 65446296<br />

e-pasts: <strong>ar</strong>od38@mbox.latg.lv<br />

mājaslapa: www.daugavpilsceltniekivsk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Galdnieka palīgs (<strong>ar</strong> pedagoģisko<br />

korekciju)<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Krāšņu podnieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

3 gadi L+K Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

40


Būvniecība<br />

Ceļu būvtehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

DAUGAVPILS MĀKSLAS VIDUSSKOLAS<br />

„SAULES SKOLA”<br />

39<br />

Daugavpils, Saules iela 6/8<br />

t./f. 65424576<br />

e-pasts: dmv@latnet.lv<br />

mājaslapa: www.saules.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizains<br />

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists<br />

Interjera dizains<br />

Interjera dizaina speciālists<br />

Reklāmas dizains<br />

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists<br />

Rokd<strong>ar</strong>bi<br />

Rokd<strong>ar</strong>bu modelētājs<br />

Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizains<br />

Apģērbu dizaina speciālists<br />

Koka izstrādājumu dizains<br />

Koka izstrādājumu dizaina speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 40<br />

Daugavpils, Kandavas iela 2a<br />

t. 65407900; f. 65407904<br />

e-pasts: dmv@dmv.lv<br />

mājaslapa: www.dmv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kora<br />

dziedātājs<br />

Mūzikas vēsture un teorija<br />

Mūziķis, mūzikas teorētiķis<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

41


Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Stīgu instrumentu spēle<br />

Mūziķis altists<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis koklētājs, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis čellists<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis ērģelnieks, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

Mūziķis akordeonists, ansambļa vadītājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS SKOLA 41<br />

Daugavpils, Miera iela 57<br />

t. 65434106; f. 65452955<br />

e-pasts: dts@mbox.latg.lv<br />

mājaslapa: www.dtskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība<br />

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU<br />

TEHNISKĀ SKOLA<br />

42<br />

Daugavpils, Strādnieku iela 16<br />

t./f. 65436893<br />

e-pasts: lts@ltsts.lv<br />

mājaslapa: www.ltsts.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Dzelzceļa pakalpojumi<br />

Dzelzceļa transporta pārvadājumu<br />

organizācijas un kustības drošības tehniķis<br />

Dzelzceļa transports<br />

Transporta vagonu tehniķis<br />

4 gadi L+K Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L, K Prof. vid.<br />

Dzelzceļa pakalpojumi 4 gadi L+K Prof. vid.<br />

42


Dzelzceļa transporta automātikas<br />

telemehānikas un sak<strong>ar</strong>u tehniķis<br />

Dzelzceļa transports<br />

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis<br />

Dzelzceļa transports<br />

Lokomotīvju saimniecības tehniķis<br />

Enerģētika<br />

Elektromontieris<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Komerczinības<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Programmēšana<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Metālapstrāde<br />

Metālapstrādātājs (atslēdznieks, virpotājs,<br />

rokas lokmetinātājs)<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmas tehniķis<br />

Elektromontāža un elektromehānika<br />

Elektroiekārtu montāžas, ekspluatācijas un<br />

remonta tehniķis<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Drēbnieks<br />

4 gadi L+K Prof. vid.<br />

4 gadi L, K Prof. vid.<br />

3 gadi L+K Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L+K Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L+K Arod.<br />

3 gadi L+K Arod.<br />

Ir 2 dienesta viesnīcas.<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

VIŠĶU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 43<br />

Daugavpils nov., Višķu pag., Višķu tehnikums<br />

t. 65476051; f. 65476056<br />

e-pasts: viski.pv@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.viskipv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Lauksaimniecības tehnika<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis<br />

Lauksaimniecība<br />

Lauku īpašuma apsaimniekotājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

43


Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

DOBELES NOVADS<br />

APGULDES ARODVIDUSSKOLA 44<br />

Dobeles nov., Naudītes pag., Apgulde, Pils iela 1<br />

t. 63720982; f. 63720989<br />

e-pasts: apguldesavs@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.apguldesskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Mūrnieks (Ar pedagoģisko korekciju)<br />

Saimniecības vadīšana<br />

Saimniecības vadītājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

V<strong>ar</strong> papildus iegūt B un C1 kategorijas autovadītāja apliecību.<br />

DOBELES AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 45<br />

Dobeles nov., Dobele, Gaurata iela 8<br />

t. 63781206, 63721213; f. 63721213<br />

e-pasts: dobele.as@apollo.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

44


ĒRGĻU NOVADS<br />

ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA 46<br />

Ērgļu nov., Ērgļi, Oškalna iela 10<br />

t./f. 64871235<br />

e-pasts: eavsekr@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.ergli<strong>ar</strong>ods.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Namd<strong>ar</strong>is<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

GULBENES NOVADS<br />

JAUNGULBENES ARODVIDUSSKOLA 47<br />

Gulbenes nov., Jaungulbenes pag., Jaungulbene<br />

t. 64471625; f. 64471632<br />

e-pasts: skola@jaungulbene.edu.lv<br />

mājaslapa: www.jaungulbenesav.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Lauku tūrisma pakalpojumi<br />

Lauku tūrisma speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Inženieriekārtu d<strong>ar</strong>bi<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

Ir iespēja iegūt A,B,C,D kategoriju traktortehnikas vadītāja apliecību.<br />

RANKAS ARODVIDUSSKOLA 48<br />

Gulbenes nov., Rankas pag., Ranka<br />

t./f. 64473495<br />

e-pasts: rankavs@ranka.apollo.lv<br />

mājaslapa: www.rankavs.gulbene.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Būvizstrādājumu galdnieks<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Pavārs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Ēdināšanas pakalpojumi 4 gadi L Prof. vid.<br />

45


Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Ir ēdnīca un dienesta viesnīca.<br />

ILŪKSTES NOVADS<br />

BEBRENES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 49<br />

Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene<br />

t. 65425966; f. 65425973<br />

e-pasts: bebreneteh@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.bebrene.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Veterinārmedicīna<br />

Veterinārārsta asistents<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.<br />

IKŠĶILES NOVADS<br />

OGRES MEŢA TEHNIKUMS 50<br />

Ikšķiles nov., Ikšķiles l. t.<br />

t. 65024254; f. 65055201<br />

e-pasts: lietvede@mezatehnikums.lv<br />

mājaslapa: www.mezatehnikums.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Mežsaimniecība<br />

Mežsaimniecības tehniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Namd<strong>ar</strong>is<br />

Mežsaimniecības tehnika<br />

Mežsaimniecības tehnikas mehāniķis<br />

Saimniecības vadīšana<br />

Saimniecības vadītājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Visiem audzēkņiem ir iespēja iziet «B» kategorijas autovadītāja kursus, iegūt motorzāģa un krūmzāģa<br />

vadītāja, traktoru vadītāja, pievedējtraktora vadītāja apliecību un kokzāģēšanas operatora apliecību.<br />

46


JELGAVA<br />

JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 51<br />

Jelgava, Lapskalna iela 2<br />

t. 63020203; f. 63022173<br />

e-pasts: jmv@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.jelgavasmuzskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Kora diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Mūzika<br />

Mūsdienu ritmiskās mūzikas izpildītājs,<br />

ansambļa vadītājs<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Stīgu instrumentu spēle<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis <strong>ar</strong>fists<br />

Mūziķis altists<br />

Mūziķis koklētājs, ansambļa vadītājs<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

Mūziķis akordeonists, ansambļa vadītājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

JELGAVAS AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 52<br />

Jelgava, Pulkveţa Osk<strong>ar</strong>a Kalpaka iela 37<br />

t. 63025605, 63025620; f. 63025605<br />

e-pasts: sekret<strong>ar</strong>e_jav@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.jav.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

47


Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Autotransports<br />

Autoatslēdznieks<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA 53<br />

Jelgava, Akadēmijas iela 25<br />

t. 63020305; f. 630263175<br />

e-pasts: jas@skolas.jelgava.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Drēbnieks<br />

Miltu izstrādājumu ražošana<br />

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu<br />

speciālists<br />

Metālapstrāde<br />

Cip<strong>ar</strong>u programmas vadības d<strong>ar</strong>bagaldu<br />

iestatītājs<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Tērpu stila speciālists<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Šūto izstrādājumu izgatavotājs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavāra palīgs (Ar pedagoģisko korekciju)<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Konditors<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Metālapstrāde 2 gadi L Arod.<br />

48


Virpotājs<br />

Metālapstrāde<br />

Montāžas d<strong>ar</strong>bu atslēdznieks<br />

(Ar pedagoģisko korekcijas)<br />

3 gadi L Prof. pamat.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

ZAĻENIEKU ARODVIDUSSKOLA 54<br />

Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki<br />

t./f. 63074332<br />

e-pasts: zaleniekuavsk@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.zav.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Enerģētika un elektronika<br />

Elektriķis<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Pavārs<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Pavāra palīgs (Ar pedagoģisko korekciju)<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Mūrnieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

2 gadi L Arod.<br />

JĒKABPILS<br />

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŢA 55<br />

Jēkabpils, Pasta iela 1<br />

t. 65231726; f. 65231917<br />

e-pasts: koledza@tvnet.lv<br />

mājaslapa: www.jak.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

49


Ir dienesta viesnīca.<br />

JŪRMALA<br />

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAS<br />

JŪRMALAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA<br />

56<br />

Jūrmala, Slokas iela 68<br />

t. 67811704, 67811707; f. 67739100<br />

e-pasts: siva@siva.gov.lv<br />

mājaslapa: www.siva.gov.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavāra palīgs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Konditora palīgs<br />

Elektrotehnika un elektronika<br />

Elektrotehnikas montētājs<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Lietvedis<br />

Grāmatvedība<br />

Uzskaitvedis<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Viesnīcu serviss<br />

Istabene<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

1 gads L Prof. pam.<br />

1 gads L Prof. pam.<br />

2 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

2 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

2 gadi L Arod.<br />

Cilvēkiem <strong>ar</strong> invaliditāti mācības ir bez maksas. Ir dienesta viesnīca.<br />

VALSTS SIA „BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA” 57<br />

Jūrmala, Viestura iela 6<br />

t./f. 67753135<br />

e-pasts: bulduri@bulduri.lv<br />

mājaslapa: www.bulduri.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Dārzkopība<br />

Dārznieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

50


Dārzu un p<strong>ar</strong>ku kopšana<br />

P<strong>ar</strong>ka dārznieks<br />

Floristikas pakalpojumi<br />

Floristikas speciālists<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

KANDAVAS NOVADS<br />

VALSTS KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS 58<br />

Kandavas nov., Kandava, Valteru iela 6<br />

t. 63122502; f. 63122217<br />

e-pasts: kandtehn@tukums.p<strong>ar</strong>ks.lv<br />

mājaslapa: www.kandavastehnikums.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

Lauku tūrisma pakalpojumi<br />

Lauku tūrisma speciālists<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca. V<strong>ar</strong> iegūt B un C kategorijas autovadītāja, kā <strong>ar</strong>ī ABCD kategorijas traktortehnikas<br />

vadītāja apliecību.<br />

KOKNESES NOVADS<br />

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 59<br />

Kokneses nov., Bebru pag., Vecbebri<br />

t. 65164335, 65133600; f. 65164323<br />

e-pasts: vecbebri@navigator.lv<br />

mājaslapa: www.vecbebri.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Biškopība<br />

Biškopis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

51


Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

MALNAVAS KOLEDŢA 60<br />

Krāslavas nov., Malnavas pag., Malnava<br />

t. 65731274; f. 6573100<br />

e-pasts: malnavaskoledza@navigator.lv<br />

mājaslapa: www.malnava.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Lauksaimniecība<br />

Lauku īpašuma apsaimniekotājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

KULDĪGAS NOVADS<br />

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA<br />

PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA<br />

61<br />

Kuldīgas nov., Kuldīga, Liepājas iela 31<br />

t./f. 63324082<br />

e-pasts: velta@pcabc.lv<br />

mājaslapa: www.kuldigas<strong>ar</strong>odvidusskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Komerczinības<br />

Tūrisma pakalpojumu<br />

komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks (integrēti jaunieši <strong>ar</strong><br />

dzirdes traucējumiem)<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ēdināšanas pakalpojumi 4 gadi L Prof. vid.<br />

52


Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Vispārējās vidējās izglītības<br />

izlīdzinošā programma<br />

1 gads L Visp. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

LIEPĀJA<br />

EMIĻA MELNGAIĻA LIEPĀJAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 62<br />

Liepāja, Ausekļa iela 11/15<br />

t. 63422330; f. 63422333<br />

e-pasts: emmvs@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.liepajasmuzikasvidusskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Mūzikas vēsture un teorija<br />

Mūziķis, mūzikas teorētiķis<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Stīgu instrumentu spēle<br />

Mūziķis altists<br />

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis čellists<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

Mūziķis akordeonists, ansambļa vadītājs<br />

Vokālā mūzika<br />

Vokālists, kora dziedātājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

53


LIEPĀJAS BŪVAMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 63<br />

Liepāja, K. Ukstiľa iela 17/23<br />

t. 63426361; t./f. 63426364<br />

e-pasts: L31avs@tvnet.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Remontstrādnieks (Ar pedagoģisko<br />

korekciju)<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Galdnieks<br />

Metālapstrāde<br />

Atslēdznieks<br />

Vispārējās vidējās izglītības<br />

izlīdzinošā programma<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. pamat.<br />

3 gadi L Arod.<br />

3 gadi L Arod.<br />

1 gads L Visp. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

LIEPĀJAS TŪRISMA UN TEKSTILA SKOLA 64<br />

Liepāja, Ventspils iela 51<br />

t. 63441110; f. 63484788<br />

e-pasts: liep48.avs@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.liepttskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Konditora palīgs (Ar pedagoģisko<br />

korekciju)<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. pamat.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

54


LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŢAS JŪRSKOLA 65<br />

Liepāja, Uliha iela 5<br />

t. 63424880; f. 63484621<br />

e-pasts: s.raksa@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.ljk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Jūras transports<br />

Kuģu vadītājs<br />

(uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes<br />

kuģošanā)<br />

Jūras transports<br />

Kuģu mehāniķis<br />

(uz kuģiem <strong>ar</strong> galveno dzinēja jaudu<br />

mazāku p<strong>ar</strong> 750 kW)<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Koledžai ir dienesta viesnīca.<br />

LIEPĀJAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA 66<br />

Liepāja, Alejas iela 18/20<br />

t. 63423653; t./f. 63423192<br />

e-pasts: liepajasmakslasvsk@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.lmv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ādas izstrādājumu dizains<br />

Materiālu dizaina speciālists<br />

Apģērbu dizains<br />

Apģērbu dizaina speciālists<br />

Arhitektūra<br />

Arhitektūras tehniķis<br />

Audio vizuālā māksla un mediju māksla<br />

Multimediju projektu maketētājs<br />

Interjera dizains<br />

Interjera dizaina speciālists<br />

Keramika<br />

Keramikas izstrādājumu dizainers<br />

Keramikas izstrādājumu dizains<br />

Materiālu dizaina speciālists<br />

Koka izstrādājumu dizains<br />

Materiālu dizaina speciālists<br />

Metāla izstrādājumu dizains<br />

Materiālu dizaina speciālists<br />

Reklāmas dizains<br />

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Skaistumkopšanas pakalpojumi 4 gadi L Prof. vid.<br />

55


Vizuālā tēla stilists<br />

Tekstilizstrādājumu dizains<br />

Materiālu dizaina speciālists<br />

Vizuāli plastiskā māksla<br />

Ilustrators<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES LIEPĀJAS<br />

FILIĀLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA<br />

67<br />

Liepāja, Vānes iela 4<br />

t. 63484927; f. 63484930<br />

e-pasts: rtulfpv@lmztk.lv<br />

mājaslapa: www.rtulfopv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

Finanses, banku lietas un apdrošināšana<br />

Finanšu d<strong>ar</strong>binieks<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Komerczinības<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Komercpakalpojumu d<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Loģistikas d<strong>ar</strong>binieks<br />

Mehatronika<br />

Mehatronisku sistēmu tehniķis<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

56


LIMBAŢU NOVADS<br />

LIMBAŢU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 68<br />

Limbaţu nov., Limbaţi, Zeļļu iela 9<br />

t. 64070188; f. 64070187<br />

e-pasts: limbazu_18avs@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.limbazu18avs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Komerczinības<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bi<br />

Flīzētājs (Ar pedagoģiskās korekciju)<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Būvizstrādājumu galdnieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

MADONAS NOVADS<br />

BARKAVAS ARODVIDUSSKOLA 69<br />

Madonas nov., B<strong>ar</strong>kavas pag., Dzirnavu iela 1<br />

t. 64807211, f. 64807212<br />

e-pasts: b<strong>ar</strong>k<strong>ar</strong>od@madona.lv<br />

mājaslapa: www.madona.lv/bavs<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis (Arī jauniešiem <strong>ar</strong><br />

dzirdes traucējumiem)<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apmetējs (Ar pedagoģisko korekciju)<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Skolā v<strong>ar</strong> apgūt valsts militāro mācību un iegūt autovadītāja tiesības, traktortehnikas vadītāja tiesības.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

57


MĀLPILS NOVADS<br />

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 70<br />

Mālpils nov., Mālpils, Pils iela 14<br />

t. 67925267; f. 67970907<br />

e-pasts: gevele@malpilsskola.lv<br />

mājaslapa: www.malpilsskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija<br />

Ēku inženiertīklu tehniķis<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

OLAINES NOVADS<br />

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŢA 71<br />

Olaines nov., Olaine, T. Zeiferta iela 2<br />

t./f. 67962141<br />

e-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv<br />

mājaslapa: www.omtk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Biotehnoloģija<br />

Biotehnologa palīgs<br />

Vides aizs<strong>ar</strong>dzība<br />

Vides tehniķis<br />

Inženiermehānika<br />

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības<br />

iekārtu mehāniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

OGRES NOVADS<br />

OGRES AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 72<br />

Ogres nov., Ogre, Meţa prospekts 13<br />

t. 65022133; f. 65055291<br />

e-pasts: astr<strong>ar</strong>ubene@one.lv<br />

mājaslapa: www.oavs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

58


Interjera dizains<br />

Interjera noformētājs<br />

Dizains<br />

Multimediju dizaina speciālists<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Miltu izstrādājumu ražošana<br />

Maizes un miltu konditorejas<br />

izstrādājumu speciālists<br />

Komerczinības<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Komerczinības<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

OGRES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 73<br />

Ogres nov., Ogre, Upes prospekts 16<br />

t. 65024479; f. 65035909<br />

e-pasts: ag1@ogre.apollo.lv<br />

mājaslapa: www.opv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Grāmatvedība<br />

Grāmatvedis<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Būvizstrādājumu galdnieks<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Elektronika<br />

Elektronikas tehniķis<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

59


PREIĻU NOVADS<br />

PREIĻU ARODVIDUSSKOLA 74<br />

Preiļu nov., Preiļi, Sporta iela 1<br />

t. 65381291; f. 65322864<br />

e-pasts: preilu<strong>ar</strong>odvsk@pvg.edu.lv<br />

mājaslapa: www.preilu<strong>ar</strong>odvidusskola.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Frizieru pakalpojumi<br />

Frizieris<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

PRIEKUĻU NOVADS<br />

JĀĽMUIŢAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 75<br />

Priekuļu nov., Priekuļu pag., Jāľmuiţa,<br />

Ozolu gatve 3<br />

t./f. 64107147<br />

e-pasts: janmuiza@jpv.edu.lv<br />

mājaslapa: www.jpv.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Lauksaimniecība<br />

Lauku īpašumu apsaimniekotājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

60


VALSTS PRIEKUĻU LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS 76<br />

Priekuļu nov., Priekuļu pag., Priekuļi, Egļu gatve 9<br />

t. 64130679; f. 64130602<br />

e-pasts: vplt@cesis.edu.lv<br />

mājaslapa: www.vplt.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Sekret<strong>ar</strong>iāta un biroja d<strong>ar</strong>bs<br />

Sekretārs<br />

Ekotūrisms<br />

Ekotūrisma speciālists<br />

Autotransports<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

RĒZEKNE<br />

JĀĽA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA 77<br />

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 56<br />

t. 64622480, 64622889; f. 64624463<br />

e-pasts: ivanovmusic@inbox.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Diriģēšana<br />

Baznīcas mūzikas dzīves organizators,<br />

kormeist<strong>ar</strong>s<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Mūzikas vēsture un teorija<br />

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Stīgu instrumentu spēle 4 gadi L Prof. vid.<br />

61


Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis čellists<br />

Mūziķis altists<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

RĒZEKNES 14. ARODVIDUSSKOLA 78<br />

Rēzekne, V<strong>ar</strong>oľu iela 11a<br />

t. 64632762; f. 64632761<br />

e-pasts: 14avs@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.14avs.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Mēbeļu galdnieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Ēku celtnieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu strādnieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

RĒZEKNES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 79<br />

Rēzekne, Jupatovkas iela 22<br />

t./f. 64633664<br />

e-pasts: info@rpv.lv<br />

mājaslapa: www.rpv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Viesnīcu pakalpojumi<br />

Viesmīlības pakalpojuma speciālists<br />

Pārtikas produktu tehnoloģija<br />

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis<br />

Programmēšana<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

62


RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA 80<br />

Rēzekne, Baznīcas iela 34a<br />

t. 64622615; f. 64622676<br />

e-pasts: rmv@inbox.lv<br />

mājaslapa: ww.rmdv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Apģērbu dizains<br />

Apģērbu dizaina speciālists<br />

Keramikas izstrādājumu dizains<br />

Keramikas izstrādājumu dizaina speciālists<br />

Koka izstrādājumu dizains<br />

Koka izstrādājumu dizaina speciālists<br />

Metāla izstrādājumu dizains<br />

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists<br />

Restaurācija<br />

Restauratora asistents<br />

Vizuāli plastiskā māksla (glezniecība un grafika)<br />

Ilustrators<br />

Vides dizains<br />

Vides dizaina speciālists<br />

Tekstilizstrādājumu dizains<br />

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists<br />

Rokd<strong>ar</strong>bi<br />

Rokd<strong>ar</strong>bu modelētājs<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

LATGALES AMATNIECĪBAS MEISTARU SKOLA 81<br />

Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale,<br />

Rītupes iela 34<br />

t. 64644642; f. 64625320<br />

e-pasts: lams@rdnet.lv<br />

mājaslapa: www.lams.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Namd<strong>ar</strong>is<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

63


LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 82<br />

Rēzeknes nov., Lūznavas pag., Lūznava,<br />

Bērzu aleja 2<br />

t. 64607441; f. 64607444<br />

e-pasts: luznava@rdnet.lv<br />

mājaslapa: www.luznavapv.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Zivkopība<br />

Zivsaimniecības zivkopis<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

SALDUS NOVADS<br />

SALDUS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 83<br />

Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 24<br />

t. 63807012; f. 63822682<br />

e-pasts: silva.dalmane@saldus.lv<br />

mājaslapa: www.saldus.lv/profesionalavidusskola<br />

Būvniecība<br />

Būvtehniķis<br />

Būvniecība<br />

Ceļu būvtehniķis<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība<br />

Ugunsdzēsējs glābējs<br />

Datorsistēmas<br />

Datorsistēmu tehniķis<br />

Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Būvizstrādājumu galdnieks<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

64


SKRUNDAS NOVADS<br />

SKRUNDAS ARODVIDUSSKOLA 84<br />

Skrundas nov., Skrundas l. t. „Pumpuri”<br />

t./f. 63336145<br />

e-pasts: k<strong>ar</strong>jeras.avs@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.skrundasavs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Būvstrādnieks (Ar pedagoģiskās korekciju)<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Prof. pamat.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

SMILTENES NOVADS<br />

SMILTENES TEHNIKUMS 85<br />

Smiltenes nov., Smiltenes pag., Kalnamuiţa<br />

t. 64772567; f. 64707653<br />

e-pasts: smiltenesteh@apollo.lv<br />

mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Lauku tūrisma pakalpojumi<br />

Lauku tūrisma speciālists<br />

Veterinārmedicīna<br />

Veterinārārsta asistents<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

SMILTENES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 86<br />

Smiltenes nov., Smiltene, Pils iela 8<br />

t. 64774701; f. 64774702<br />

e-pasts: 29.avs@e-apollo.lv<br />

mājaslapa: www.29avs.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Mašīnzinības<br />

Celtniecības un ceļu būves mašīnu<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

65


mehāniķis<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

TALSU NOVADS<br />

LAIDZES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 87<br />

Talsu nov., Laidzes pag., Laidze<br />

t./f. 63221886<br />

e-pasts: ritalaidze@ziemelkurzeme.lv<br />

mājaslapa: www.laidzespv.lv<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

VALMIERA<br />

VALMIERAS PĀRTIKAS RAŢOTĀJU VIDUSSKOLA 88<br />

Valmiera, Ausekļa iela 25 b<br />

t. 64207540, 64207531; f. 64207534<br />

e-pasts: vprv.spurins@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.vprv.lv<br />

Komerczinības<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas<br />

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Ēdināšanas pakalpojuma speciālists<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

VALMIERAS 36. ARODVIDUSSKOLA 89<br />

Valmiera, Vadu iela 3<br />

t./f. 64232155<br />

e-pasts: skola@v36.apollo.lv<br />

mājaslapa: www.v36.edu.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Grāmatvedība 4 gadi L Prof. vid.<br />

66


Grāmatvedis<br />

Viesnīcu serviss<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Komerczinības<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

VALMIERAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA 90<br />

Valmiera, V. Baloţa iela 5<br />

t. 64207372; f. 64207363<br />

e-pasts: vmv@valmiera.edu.lv<br />

mājaslapa: www.vmv.lv<br />

Interjera dizains<br />

Interjera dizaina speciālists<br />

Reklāmas dizains<br />

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists<br />

Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizains<br />

Apģērbu dizaina speciālists<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

VENTSPILS<br />

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS JŪRSKOLA<br />

VENTSPILS FILIĀLE<br />

91<br />

Ventspils, Saules iela 15<br />

t. 63622663<br />

Inženiermehānika<br />

Aukstuma iekārtu mehāniķis<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 92<br />

Ventspils, Pils iela 38<br />

t. 63622220; f. 63624771<br />

e-pasts: ventspilsmv@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.vmv.ventspils.lv<br />

Diriģēšana<br />

Kormeist<strong>ar</strong>s, kora dziedātājs<br />

Mūzikas vēsture un teorija<br />

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists<br />

Mūzika - džeza mūzika<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

67


Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūzika - džeza un populārā mūzika<br />

Dziedātājs, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis pianists, ansambļa vadītājs<br />

Pūšaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis kl<strong>ar</strong>netists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs<br />

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs<br />

Sitaminstrumentu spēle<br />

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa<br />

vadītājs<br />

Mūziķis vijolnieks<br />

Mūziķis kontrabasists<br />

Mūziķis čellists<br />

Mūziķis altists<br />

Taustiņinstrumentu spēle<br />

Mūziķis pianists, koncertmeist<strong>ar</strong>s<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

VENTSPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 93<br />

Ventspils, Saules iela 15<br />

t. 63622663; f. 63623060<br />

e-pasts: 20_avs_ventspils@inbox.lv<br />

mājaslapa: www.vpv.lv<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Pavārs<br />

Komercd<strong>ar</strong>bība<br />

Viesnīcu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks<br />

Metālapstrāde<br />

Atslēdznieks<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

68


Elektronika<br />

Elektronikas tehniķis<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

VIESĪTES NOVADS<br />

VIESĪTES ARODVIDUSSKOLA 94<br />

Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 39<br />

t. 65245262; f. 65245157<br />

e-pasts: viesite@mail.avs.lv<br />

mājaslapa: www.viesitesavs.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Mašīnzinības<br />

Celtniecības un ceļa būves mašīnu<br />

mehāniķis<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu strādnieks<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

3 gadi L Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.<br />

VIĻĀNU NOVADS<br />

VIĻĀNU 41. ARODVIDUSSKOLA 95<br />

Viļānu nov., Viļāni, Kultūras laukums 1<br />

t. 64662150; f. 64662126<br />

e-pasts: 41<strong>ar</strong>odvsk@rdnet.lv<br />

mājaslapa: www.41<strong>ar</strong>odvsk.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Enerģētika<br />

Elektriķis<br />

Autotransports<br />

Automehāniķis<br />

4 gadi L; K Prof. vid.<br />

4 gadi L Prof. vid.<br />

69


ZILUPES NOVADS<br />

ZILUPES ARODVIDUSSKOLA 96<br />

Zilupes nov., Zilupe, Kalnu iela 4<br />

t. 65724701; t./f. 65722500<br />

e-pasts: zavs@junik.lv<br />

mājaslapa: www.zavs.junik.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavārs<br />

Autotransports<br />

Automehāniķa palīgs<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

3 gadi L, K Arod.<br />

Ir dienesta viesnīca.<br />

JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU DIBINĀTĀS<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

KANDAVAS NOVADS<br />

ARODSKOLA „DZĪVESPRIEKS” 97<br />

Kandavas nov., Vānes pag., Aizpute, „Aizupe”<br />

t. 63155103; f. 63155294<br />

e-pasts: dzivesprieks@dzivesprieks.lv<br />

mājaslapa: www.dzivesprieks.lv<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Būvd<strong>ar</strong>bi<br />

Remotstrādnieks<br />

Koka izstrādājumu izgatavošana<br />

Galdnieka palīgs<br />

Ēdināšanas serviss<br />

Pavāra palīgs<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija<br />

Palīgšuvējs<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

2 gadi L Prof. pamat.<br />

P<strong>ar</strong> „Dzīvesprieka” audzēkni v<strong>ar</strong> kļūt ikviens bārenis, bez vecāku gādības palicis jaunietis un jaunietis no<br />

disfunkcionālas ģimenes vecumā no 15 gadiem no visas Latvijas, <strong>ar</strong> motivāciju apgūt piedāvātās<br />

<strong>ar</strong>odizglītības programmas, un vēlmi iesaistīties visās aktivitātēs.<br />

Audzēkņus uzņem visa mācību gada laikā.<br />

70


KULDĪGA<br />

RĪGAS UZĽĒMĒJDARBĪBAS TEHNISKĀS SKOLAS<br />

KULDĪGAS FILIĀLE<br />

98<br />

Kuldīga, Jelgavas iela 62<br />

t. 63341178, 29555429<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

ilgums<br />

Izglītības<br />

ieguves<br />

valoda<br />

Profesionālās<br />

izglītības<br />

pakāpe<br />

Informācijas tehnoloģijas<br />

Programmēšanas tehniķis<br />

4 gadi<br />

(p<strong>ar</strong> maksu)<br />

L; K Prof. vid.<br />

71


3. DAĻA<br />

Izglītības iestādēs apgūstamās specialitātes alfabētiskā secībā<br />

Apavu labotājs ............................................................................................................................................................ 30<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu strādnieks ........................................................................................................................................ 6; 31<br />

Apd<strong>ar</strong>es d<strong>ar</strong>bu tehniķis ................................................................................ 6; 11; 38; 44; 52; 63; 68; 69; 75; 78; 82; 87<br />

Apģērbu dizainers ......................................................................................................................................................... 8<br />

Apģērbu dizaina speciālists ................................................................................................................. 12; 39; 66; 80; 90<br />

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists .................................................................................................... 12<br />

Apģērbu modelētājs ...................................................................................................................................................... 5<br />

Apmetējs ..................................................................................................................................................................... 69<br />

Arhitektūras tehniķis ............................................................................................................................................... 7; 66<br />

Atslēdznieks .......................................................................................................................................................... 63; 93<br />

Aukstuma iekārtu mehāniķis ................................................................................................................................. 17; 92<br />

Autoatslēdznieks ......................................................................................................................................................... 52<br />

Automehāniķa palīgs................................................................................................................................................... 96<br />

Automehāniķis ................. 14; 18; 25; 29; 31; 32; 33; 36; 42; 43; 45; 47; 52; 54; 58; 60; 61; 67; 75; 76; 82; 86; 93; 95<br />

Ādas izstrādājumu dizainers ......................................................................................................................................... 8<br />

Ādas izstrādājumu modelētājs ................................................................................................................................... 5; 8<br />

Baletdejotājs ................................................................................................................................................................ 10<br />

Biotehnologa palīgs..................................................................................................................................................... 71<br />

Biškopis ...................................................................................................................................................................... 59<br />

Būvizstrādājumu galdnieks ................................................................................................................. 31; 48; 68; 73; 83<br />

Būvkonstrukciju montētājs (mūrnieks, metinātājs) ....................................................................................................... 6<br />

Būvstrādnieks ......................................................................................................................................................... 30;84<br />

Būvtehniķis ............................................................................................................................................................. 7; 83<br />

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis ...................................................................................................... 86; 94<br />

Ceļu būvtehniķis ................................................................................................................................................... 38; 83<br />

Cip<strong>ar</strong>u programmas vadības d<strong>ar</strong>ba galdu iestatītājs .............................................................................................. 14; 53<br />

Datorsistēmu tehniķis .......................................................................... 14; 18; 28; 37; 42; 52; 55; 56; 60; 67; 73; 76; 83<br />

Dārznieks .................................................................................................................................................................... 57<br />

Dekoratīvo formu veidotājs........................................................................................................................................... 5<br />

Dekoratīvo objektu tēlnieks .......................................................................................................................................... 8<br />

Diriģēšana ................................................................................................................................... 3; 9; 34; 40; 62; 77; 92<br />

Drēbnieks ....................................................................................................................................................... 37; 42; 53<br />

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sak<strong>ar</strong>u tehniķis ......................................................................... 42<br />

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis................................................... 18; 42<br />

Džeza mūzika .............................................................................................................................................................. 92<br />

Džeza un populārā mūzika ...................................................................................................................................... 3; 92<br />

Elektriķis ........................................................................................................................... 14; 18; 25; 35; 54; 58; 67; 95<br />

Elektroiekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta tehniķis ..................................................................................... 42<br />

Elektromontieris .................................................................................................................................................... 37; 42<br />

Elektrotehnikas montētājs ........................................................................................................................................... 56<br />

Elektronikas tehniķis ....................................................................................................................................... 14; 73; 93<br />

Ekotūrisma speciālists ................................................................................................................................................. 76<br />

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists................ 16; 20; 33; 36; 45; 48; 57; 58; 61; 64; 70; 74; 75; 79; 84; 85; 87;88; 93<br />

Ēku celtnieks ............................................................................................................................................................... 78<br />

Ēku inženiertīklu tehniķis ....................................................................................................................................... 7; 70<br />

Finanšu d<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................................................................................... 67<br />

Flīzētājs ....................................................................................................................................................................... 68<br />

Floristikas speciālists .................................................................................................................................................. 57<br />

Fotodizainers ................................................................................................................................................................. 2<br />

Fotogrāfs ..................................................................................................................................................................... 21<br />

72


Frizieris ............................................................................................................................. 13; 21; 22; 37; 42; 45; 53; 74<br />

Frizieris modelētājs ..................................................................................................................................................... 13<br />

Galdnieka palīgs .............................................................................................................................................. 37; 38; 97<br />

Galdnieks .......................................................................................................................................................... 6; 32; 63<br />

Grāmatvedis .................................................................................................... 17; 18; 25; 42; 54; 55; 56; 60; 67; 73; 89<br />

Iespiedd<strong>ar</strong>bu maketētājs .............................................................................................................................................. 18<br />

Iespiedprodukcijas pēcapstrādātājs ............................................................................................................................. 18<br />

Ilustrators .......................................................................................................................................................... 2; 66; 80<br />

Interjera dizaina speciālists ....................................................................................................................... 27; 39; 66; 90<br />

Interjera noformētājs ............................................................................................................................. 5; 12; 23; 28; 72<br />

Istabene ....................................................................................................................................................................... 56<br />

Keramikas izstrādājumu dizainers .............................................................................................................................. 66<br />

Keramikas izstrādājumu dizaina speciālists ................................................................................................................ 80<br />

Klientu apkalpošanas speciālists ........................................................................................................................... 14; 27<br />

Koka izstrādājumu dizaina speciālists ................................................................................................................... 39; 80<br />

Koka izstrādājumu dizainers ......................................................................................................................................... 8<br />

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis ........................................................................................................................ 18<br />

Koksnes materiālu apstrādātājs ................................................................................................................................... 30<br />

Komercpakalpojumu d<strong>ar</strong>binieks ........................................................................................................................... 18; 67<br />

Konditora palīgs .................................................................................................................................................... 56; 64<br />

Konditors.............................................................................................................................................................. 16; 53<br />

Kora diriģēšana ........................................................................................................................................................... 51<br />

Krāšņu podnieks ...................................................................................................................................................... 6; 38<br />

Kuģu mehāniķis ...................................................................................................................................................... 4; 65<br />

Kuģu tehniķis ................................................................................................................................................................ 4<br />

Kuģu vadītājs .......................................................................................................................................................... 4; 65<br />

Ķīmijas tehniķis .......................................................................................................................................................... 18<br />

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis ............................................................................................ 71<br />

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis ...................................................................................................... 32; 43; 58; 76<br />

Lauku īpašuma apsaimniekotājs ............................................................................................................... 33; 43; 60; 75<br />

Lauku tūrisma speciālists .......................................................................................................................... 29; 47; 58; 85<br />

Lietvedis ...................................................................................................................................................................... 56<br />

Loģistikas d<strong>ar</strong>binieks .................................................................................................................................................. 67<br />

Lokomotīvju saimniecības tehniķis ....................................................................................................................... 18; 42<br />

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists ................................................................................... 20; 53; 72<br />

Mašīnbūves tehniķis .................................................................................................................................................... 18<br />

Materiālu dizaina speciālists ....................................................................................................................................... 66<br />

Mazumtirdzniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ........................................................... 15; 16; 23; 27; 28; 53; 55; 56; 74; 87; 88<br />

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs ....................................................................................................................... 41<br />

Mājaslapas dizaina noformētājs .................................................................................................................................... 5<br />

Mehatronisko sistēmu tehniķis .................................................................................................................................... 67<br />

Metāla izstrādājumu dizainers ....................................................................................................................................... 8<br />

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists ...................................................................................................................... 80<br />

Metālapstrādātājs .................................................................................................................................................. 19; 42<br />

Metālapstrādes iekārtu mehāniķis ............................................................................................................................... 35<br />

Metālmākslas izstrādājumu modelētājs ......................................................................................................................... 5<br />

Mežsaimniecības tehniķis ........................................................................................................................................... 50<br />

Mežsaimniecības tehnikas mehāniķis ......................................................................................................................... 50<br />

Mēbeļu galdnieks ........................................................................................................ 11; 14; 35; 38; 52; 61; 70; 72; 78<br />

Modists ........................................................................................................................................................................ 13<br />

Montāžas d<strong>ar</strong>bu atslēdznieks....................................................................................................................................... 53<br />

Multimediju dizaina speciālists ............................................................................................................................. 26; 72<br />

Multimediju dizainers ................................................................................................................................................... 2<br />

Multimediju projektu maketētājs ................................................................................................................................ 66<br />

73


Mūrnieks ............................................................................................................................................................... 44; 54<br />

Mūzika ................................................................................................................................................................... 9; 51<br />

Mūzikas vēsture un teorija ................................................................................................................ 1; 3; 40; 62; 77; 92<br />

Namd<strong>ar</strong>is ......................................................................................................................................... 6; 29; 35; 46; 50; 81<br />

Ofseta iespiedējs ......................................................................................................................................................... 18<br />

Palīgšuvējs .................................................................................................................................................................. 97<br />

P<strong>ar</strong>ka dārznieks ........................................................................................................................................................... 57<br />

Pavāra palīgs ................................................................................................................................. 32; 36; 53; 54; 56; 97<br />

Pavārs .................................................................................................. 16; 20; 22; 24; 32; 41; 48; 53; 54; 56; 64; 93; 96<br />

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis ........................................................................................................ 17; 20; 79; 88<br />

Pedagoģiskās korekcijas grupa ....................................................................... 30; 36; 37; 44; 53; 54; 63; 64; 68; 69; 84<br />

Poligrāfijas ražošanas tehniķis .................................................................................................................................... 18<br />

Programmas cilvēkiem <strong>ar</strong> īpašām vajadzībām .......................................................................................... 30; 32; 61; 69<br />

Programmēšanas tehniķis ........................................................................................................ 14; 18; 25; 28; 42; 79; 98<br />

Pūšaminstrumentu spēle ........................................................................................................ 1; 3; 34; 40; 51; 62; 77; 92<br />

Reklāmas pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................ 15; 17; 67; 72<br />

Reklāmas vai interjera dizainers ................................................................................................................................... 8<br />

Remontstrādnieks .................................................................................................................................................. 63; 97<br />

Restauratora asistents .................................................................................................................................................. 80<br />

Restorānu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................. 15<br />

Rokd<strong>ar</strong>bu modelētājs......................................................................................................................................... 8; 39; 80<br />

Rūpniecības komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................................... 15<br />

Saimniecības vadītājs ............................................................................................................................................ 44; 50<br />

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs ..................................................................................................................... 6; 38; 47<br />

Sausās būves celtnieks ................................................................................................................................................ 11<br />

Sekretārs ............................................................................................................... 11; 14; 18; 25; 37; 42; 52; 67; 73; 76<br />

Sitaminstrumentu spēle ............................................................................................................... 1; 3; 34; 40; 51; 62; 92<br />

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis .......................................................................................................................... 18; 42<br />

Stikla izstrādājumu dizainers ........................................................................................................................................ 8<br />

Stila mēbeļu modelētājs ................................................................................................................................................ 5<br />

Stīgu instrumentu spēle ............................................................................................................... 1; 3; 34; 40; 51; 62; 77<br />

Šuvējs .......................................................................................................................................................................... 30<br />

Šūto izstrādājumu izgatavotājs .................................................................................................................................... 53<br />

Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis .......................................................................................................................... 64<br />

Taustiņinstrumentu spēle ...................................................................................................... 1; 3; 34; 40; 51; 62; 77; 92<br />

Teksta redaktora operators .......................................................................................................................................... 30<br />

Tekstilizstrādājumu dizainers........................................................................................................................................ 8<br />

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists ................................................................................................................. 39; 80<br />

Telekomunikāciju tehniķis .......................................................................................................................................... 14<br />

Tērpu stila speciālists ............................................................................................................................................ 12; 53<br />

Transporta pārvadājumu komercd<strong>ar</strong>binieks .......................................................................................................... 18; 42<br />

Transporta vagonu tehniķis ......................................................................................................................................... 42<br />

Trikotāžas apģērbu dizainers......................................................................................................................................... 8<br />

Tūrisma informācijas konsultants ............................................................................................................................... 16<br />

Tūrisma pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ...................................................................................... 12; 61; 67; 68; 72; 89<br />

Ugunsdzēsējs glābējs .................................................................................................................................................. 83<br />

Uzskaitvedis ................................................................................................................................................................ 56<br />

Veterinārārsta asistents ......................................................................................................................................... 49; 85<br />

Vides dizaina speciālists ............................................................................................................................................. 80<br />

Vides tehniķis .............................................................................................................................................................. 71<br />

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ............................................ 12; 20; 23; 27; 33; 46; 49; 52; 58; 69; 72; 79; 83; 89<br />

Viesmīlis ..................................................................................................................................................................... 24<br />

Viesnīcu pakalpojumu komercd<strong>ar</strong>binieks ................................................................................................................... 93<br />

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ............................................................................................................. 16; 45; 57; 85<br />

74


Virpotājs ...................................................................................................................................................................... 53<br />

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma .................................................................................. 6; 13; 61; 63<br />

Vispārēja vidējā izglītība pēc <strong>ar</strong>odizglītības ............................................................................................................... 37<br />

Vizāžists ......................................................................................................................................................... 13; 21; 22<br />

Vizuālā tēla stilists .......................................................................................................................................... 21; 28; 66<br />

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ............................................................................................................. 39; 66; 90<br />

Vizuālās reklāmas noformētājs ............................................................................................................................... 5; 23<br />

Vokālā mūzika .............................................................................................................................................. 3; 9; 34; 62<br />

Zivsaimniecības zivkopis ............................................................................................................................................ 82<br />

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!