reto un aizsargājamo augu sugas daugavpils pilsētas teritorijā

dukonference.lv

reto un aizsargājamo augu sugas daugavpils pilsētas teritorijā

herbārija materiāli, kas glabājas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta

herbārijā, mūs pārliecināja, ka nepieciešami pilnīgāki pilsēta floras inventarizācijas darbi – floras

kartēšana, lai iegūtos datus apkopotu floras atlantā. Šo pirmējo pētījumu rezultāti atspoguļoti

vairākos darbos (Evarts-Bunders 2008, 2009; Evarts-Bunders, Evarte-Bundere 2010; Jurševska

2008; Jurševska, Evarts-Bunders 2010)

Pēdējos divos gados Daugavpils pilsētas florā kā jaunas konstatētas sekojošas retas un

aizsargājamas augu sugas: Anthyllis maritima, Carex paupercula, Hammarbya paludosa, Salix

myrtilloides, Liparis loeselii, Teucrium chamaedrys un Vicia lathyroides. Sevišķi jātzīmē

ozollapu embotiņš (Teucrium chamaedrys), kas iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā 0. kategorijā

kā izmirusi suga, un kuram, 2009. gadā veicot Daugavpils pilsētas floras kartēšanu, atrasta jauna,

patlaban vienīgā zināma atradne.

MATERIĀLS UN METODES

Aizsargājamo augu sugu pētījumi Daugavpils pilsētas teritorijā uzsākti 2007. gadā Latvijas

botāniķu biedrības projekta „Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Daugavpils

rajonā” ietvaros, kad tika apsekotas zināmās aizsargājamo sugu atradnes, savukārt metodiska

Daugavpils pilsētas floras kartēšana uzsākta 2009. gadā. Daugavpils pilsētas teritorija (platība

72,48 km 2 ) sadalīta 344 kvadrātos, kuru izmēri ir 500 x 500 m (25 ha) (sk 1. att). Augu atradņu

kartēšanai izmantota 2004. gadā izstrādātā 5 līmeņu savstarpēji pakārtotu tīklojumu (10 x 10 km,

5 x 5 km, 1 x 1 km, 0,5 x 0,5 km un 0,1 x 0,1 km), kas veidots, pamatojoties uz 1993. gadā

Latvijā oficiāli apstiprināto topogrāfisko karšu sistēmu (TKS-93). Tā izveidota plaknē Latvijas

koordinātu sistēmā (LKS-92), kur Rīgas meridiāns ir 24 o A. g. (Laiviņš, Krampis 2004).

More magazines by this user
Similar magazines