19.02.2015 Views

NVO veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales ...

NVO veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales ...

NVO veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Buklets izdots ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes projekta „Nevalstisko organizāciju<br />

veiksmīgas sadarbības <strong>pieredzes</strong> pārnese <strong>un</strong> <strong>Latgales</strong> uzņēmēju biedrību administratīvās<br />

kapacitātes stiprināšana” (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/136/10) ietvaros.<br />

Par tā saturu atbild biedrība „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”.<br />

Buklets elektroniskā formātā pieejams www.reub.lv<br />

Mākslinieciskā noformējuma autors Uģis Brēķis<br />

Iespiests SIA „<strong>Latgales</strong> Druka” tipogrāfijā<br />

Biedrība „Rēzeknes Uzņēmēju biedrība”, 2011


Projekts “Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības <strong>pieredzes</strong><br />

pārnese <strong>un</strong> <strong>Latgales</strong> uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes<br />

stiprināšana”<br />

Finansējuma saņēmējs – Biedrība “RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, sadarbības<br />

partneri – biedrība „Ludzas amatnieks”, biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības<br />

atbalsta klubs „KRAMS””.<br />

Projekta īstenošanas laiks – 12 mēneši (01.09.2010-31.08.2011).<br />

Projekta īstenošanas vieta – Rēzekne, Balvi, Ludza.<br />

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 14 560,42, tajā skaitā 93% Eiropas<br />

Sociālā Fonda (ESF) finansējums Ls 13 541,19 <strong>un</strong> 7% privātais attiecināmais<br />

finansējums Ls 1 019,23.<br />

Projekta mērķis:<br />

attīstot kom<strong>un</strong>ikatīvās saiknes uzņēmēju biedrību biedru vidū <strong>un</strong> veicinot<br />

pozitīvas sadarbības <strong>pieredzes</strong> pārnesi starp dažādu Latvijas reģionu <strong>un</strong><br />

tuvākās pierobežas ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, paaugstināt<br />

<strong>Latgales</strong> uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību <strong>un</strong><br />

līdzdalību valsts tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanā.<br />

Projekta mērķa grupa – triju nevalstisko organizāciju – biedrību „RĒZEKNES<br />

UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS”” <strong>un</strong><br />

„Ludzas amatnieks” – biedri.<br />

Projekta ieguldījums:<br />

organizētas biedrības biedru apmācības par iekšējās kom<strong>un</strong>ikācijas<br />

programmu <strong>un</strong> interešu pārstāvību, par organizāciju pārvaldes <strong>un</strong> kontroles<br />

mehānismiem;<br />

organizēti <strong>pieredzes</strong> apmaiņas braucieni pie radniecīgām organizācijām uz<br />

Liepāju <strong>un</strong> Šauļiem (Lietuvā);<br />

pilnveidota Rēzeknes Uzņēmēju biedrības interneta mājas lapa www.reub.lv,<br />

izstrādājot tās ja<strong>un</strong>o modeli <strong>un</strong> uzlabojot satura vadību;<br />

parakstīts <strong>Latgales</strong> reģiona uzņēmēju biedrību Memorands;<br />

parakstīti uzņēmēju biedrību sadarbības līgumi ar vietējām pašvaldībām.<br />

3


RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA<br />

Biedrība ir Rēzeknes pilsētas <strong>un</strong> novada dažādu nozaru komercsabiedrību<br />

2009. gada novembrī dibināta darba devēju organizācija. Biedrības mērķi:<br />

Rēzeknes pilsētas <strong>un</strong> Rēzeknes novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība<br />

<strong>un</strong> dialoga veidošana ar valsts <strong>un</strong> pašvaldību iestādēm, Latvijas <strong>un</strong><br />

starptautiskajām organizācijām;<br />

uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana;<br />

uzņēmējdarbības attīstības veicināšana <strong>un</strong> ar uzņēmējdarbības veicināšanu<br />

saistītu pasākumu <strong>un</strong> projektu izstrādāšana <strong>un</strong> īstenošana;<br />

labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām <strong>un</strong><br />

maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.<br />

Lai aktīvi piedalītos politikas plānošanas, ieviešanas<br />

<strong>un</strong> uzraudzības jomā, biedrība 2010. gada 4. februārī<br />

iestājusies Latvijas Darba devēju konfederācijā<br />

(www.lddk.lv), kas ir sociālā dialoga partneris valdībai <strong>un</strong><br />

arodbiedrībām. Tādējādi biedrības biedriem ir iespēja<br />

piedalīties normatīvo aktu projektu apspriešanas darba grupās, sniegt atzinumus<br />

par dokumentu projektiem, pārstāvot reģiona viedokli reģionālās attīstības <strong>un</strong><br />

tautsaimniecības politikas plānošanas <strong>un</strong> ieviešanas jomā.<br />

2010. gada 10. septembrī<br />

starp pašvaldībām, darba<br />

devējiem <strong>un</strong> arodbiedrībām<br />

parakstīta vienošanās par<br />

Rēzeknes pilsētas <strong>un</strong> novada<br />

Trīspusējās konsultatīvās<br />

padomes izveidi, kur<br />

biedrība no Latvijas Darba<br />

devēju konfederācijas puses<br />

deleģēta pārstāvēt darba<br />

devēju intereses.<br />

Kontaktinformācija:<br />

Atbrīvošanas alejā 155, Rēzekne, LV 4604<br />

Tālr<strong>un</strong>is 20228511<br />

e-pasta adrese biedriba@e-apollo.lv<br />

4<br />

/Aleksandra Lebeda foto, 2010/


Projekta partneri<br />

Biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS”’’ ir novada<br />

uzņēmēju dibināta nevalstiska organizācija. Tās biedri ir novada darba devēju pārstāvji.<br />

Biedrība attīstījusi sekmīgu sadarbību ar vietējo pašvaldību, izglītības iestādēm.<br />

Biedrības biedri ir pārstāvēti Balvu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības<br />

konsultatīvajā padomē, tādējādi biedrības biedriem ir iespēja piedalīties vietējās<br />

politikas plānošanas <strong>un</strong> ieviešanas procesā.<br />

Kontaktinformācija:<br />

Bērzpils ielā 67a, Balvi, LV 4501<br />

e-pasta adrese uznemejdarbiba@balvi.lv<br />

Biedrība „Ludzas Amatnieks” ir 2006. gadā izveidota nevalstiska<br />

organizācija, kuras mērķis ir veicināt amatniecības nozares attīstību Ludzas<br />

novadā, kā arī sekmēt nevalstisko organizāciju sadarbību ar pašvaldību <strong>un</strong><br />

valsts pārvaldes institūcijām. Biedrība iesaistījusies darbībā, kas orientēta uz<br />

atstumto iedzīvotāju grupu apmācību. Biedrība rīko arodu apmācību kursus<br />

bezdarbniekiem <strong>un</strong> invalīdiem, lai šie cilvēki varētu gūt papildus iztikas avotu.<br />

Biedrības biedri ir pārstāvēti Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības<br />

konsultatīvajā padomē.<br />

Kontaktinformācija:<br />

Tālavijas ielā 27a, Ludza, LV 5701<br />

Tālr<strong>un</strong>is 65707203<br />

e-pasta adrese info@ludzasamatnieki.lv<br />

5


Projekta aktivitātes: seminārs “Uzņēmuma<br />

pārvaldes <strong>un</strong> kontroles mehānismi<br />

darba devēja interešu kontekstā, efektīva<br />

pārvaldes sistēma uzņēmēju interešu<br />

pārstāvībai politikas plānošanas <strong>un</strong><br />

ieviešanas procesā”<br />

Semināra tēmas:<br />

Vadītāja loma uzņēmumā.<br />

Iekšējās kom<strong>un</strong>ikācijas nozīme: organizācijas mērķu sasniegšana <strong>un</strong><br />

izdzīvošana pastāvīgi mainīgā vidē; izpratnes <strong>un</strong> sadarbības veicināšana<br />

starp darbiniekiem; organizācijas iekšējās kultūras veidošana; organizācijas<br />

tēla veidošana <strong>un</strong> reputācija.<br />

Uzņēmuma attīstības stratēģiskie bloki, kam <strong>un</strong> kādiem mērķiem tie<br />

paredzēti, kā to praktiski izmantot.<br />

Uzņēmuma pārvaldes mehānismi, budžeta plānošana.<br />

Visu struktūrvienību/f<strong>un</strong>kciju sasniegto rezultātu kontrole, analīze <strong>un</strong> tālākā<br />

rīcība jeb kā saprast, vai tiek pildīti noteiktie mērķi <strong>un</strong> uzdevumi, kas <strong>un</strong> kā<br />

jāmaina, kā veiksmīgi ieviest izmaiņas ar mazāku pretestību.<br />

Efektīvas pārvaldes kritēriji <strong>un</strong> instrumenti.<br />

Semināra lektore Inese Mičule. Semināri notika 2010. gada oktobrī Rēzeknē,<br />

novembrī Balvos, decembrī Ludzā.<br />

6


Projekta aktivitātes: seminārs „Efektīva<br />

kom<strong>un</strong>ikācija <strong>un</strong> mūsdienu tehnoloģiju<br />

pielietojums interešu aizstāvībai politikas<br />

plānošanas <strong>un</strong> ieviešanas procesā”<br />

Semināra tēmas:<br />

Iekšējā kom<strong>un</strong>ikācija: iekšējās kom<strong>un</strong>ikācijas programma; uzņēmuma,<br />

organizācijas iekšējās attiecības, abpusēji izdevīgu attiecību izveidošana<br />

starp darbiniekiem <strong>un</strong> darba devējiem; praktiski ieteikumi uzņēmuma<br />

iekšējās kom<strong>un</strong>ikācijas uzlabošanai.<br />

Ārējā kom<strong>un</strong>ikācija: sabiedrisko attiecību instrumenti, to pielietojums;<br />

attiecību veidošana ar valsts <strong>un</strong> pašvaldību institūcijām; praktiski ieteikumi<br />

uzņēmuma ārējās kom<strong>un</strong>ikācijas uzlabošanai.<br />

Kom<strong>un</strong>ikācija interneta vidē: ja<strong>un</strong>o mediju (blogu, mājas lapu, sociālo tīklu)<br />

pielietojums uzņēmuma kom<strong>un</strong>ikācijā; elektroniskās kom<strong>un</strong>ikācijas plusi <strong>un</strong><br />

mīnusi; praktiski ieteikumi veiksmīgas kom<strong>un</strong>ikācijas nodrošināšanai<br />

interneta vidē.<br />

Semināra lektors Valdis Tilgalis. Semināri notika 2011. gada janvārī Rēzeknē, februārī<br />

Balvos, martā Ludzā.<br />

8


Projekta aktivitātes: <strong>pieredzes</strong> apmaiņa<br />

Liepājas Direktoru padomē<br />

Biedrība „Liepājas Direktoru padome” dibināta 1997. gadā <strong>un</strong> patlaban apvieno 43<br />

Liepājas <strong>un</strong> tuvāko novadu darba devējus. Biedrība ir darba devēju puses pārstāvis<br />

Liepājas Trīspusējā konsultatīvajā padomē. Kopš 2009. gada biedrība ir Latvijas Darba<br />

devēju konfederācijas (LDDK) biedrs.<br />

Rēzeknes, Balvu <strong>un</strong> Ludzas uzņēmēju <strong>pieredzes</strong> apmaiņas vizīte Liepājā notika<br />

2010. gada oktobrī. Uzņēmējiem bija kopīgs seminārs ar Liepājas Direktoru padomi<br />

<strong>un</strong> iespēja apmeklēt vairākus Liepājas uzņēmumus, tostarp „Liepājas Metalurgs”,<br />

Liepājas Speciālo ekonomisko zonu, Biznesa inkubatoru u.c.<br />

Projektā iesaistīto triju <strong>Latgales</strong> uzņēmēju biedrību pārstāvjiem <strong>pieredzes</strong> apmaiņas<br />

brauciens uz Liepāju deva ja<strong>un</strong>as ierosmes gan savstarpējās sadarbības attīstīšanai,<br />

piemēram, starp Balvu <strong>un</strong> Ludzas uzņēmējiem, gan arī sadarbībai ar pašvaldībām.<br />

Liepājā varēja pārliecinājāties, ka pašvaldība vēlas ieklausīties <strong>un</strong> arī ieklausās biznesa<br />

aprindu viedoklī, uzņēmēji labi sadarbojas arī savā starpā <strong>un</strong> kopīgi pārstāv Liepājas<br />

intereses.<br />

10


Projekta aktivitātes:<br />

<strong>pieredzes</strong> apmaiņas vizīte Liepājā<br />

AS „Liepājas Metalurgs” muzejā, <strong>pieredzes</strong><br />

apmaiņā Kurzemes Biznesa inkubatorā <strong>un</strong><br />

SIA „Art Soapworks”.<br />

www.liepaja.lv<br />

12


Projekta aktivitātes: <strong>pieredzes</strong> apmaiņa<br />

Šauļu Rūpnieku asociācijā Lietuvā<br />

Rēzeknes, Balvu <strong>un</strong> Ludzas uzņēmēji 2011. gada 26.-27. maijā <strong>pieredzes</strong> apmaiņas<br />

vizītē apmeklēja Šauļus (Lietuva), kur tikās ar Šauļu Rūpnieku asociācijas pārstāvjiem<br />

<strong>un</strong> apmeklēja vairākus uzņēmumus.<br />

Šauļu Rūpnieku asociācija ir viena no lielākajām reģionālajām darba devēju<br />

organizācijām Lietuvā <strong>un</strong> darbojas jau kopš 1989. gada. Asociācija apvieno vairāk<br />

nekā 70 Šauļu <strong>un</strong> reģiona nozaru asociācijas, rūpniecības <strong>un</strong> tirdzniecības uzņēmumus,<br />

iestādes <strong>un</strong> organizācijas, kas sekmīgi pārstāv biznesa intereses valdības <strong>un</strong> pašvaldību<br />

institūcijās, izstrādā ekonomiskās attīstības <strong>un</strong> sociālās drošības priekšlikumus.<br />

Asociācija ir Lietuvas Rūpnieku konfederācijas biedrs.<br />

Asociācijas mērķi:<br />

pārstāvēt intereses valsts <strong>un</strong> pašvaldību iestādēs;<br />

sniegt priekšlikumus par ekonomiskajiem, sociālajiem jautājumiem<br />

Lietuvas Rūpnieku konfederācijai;<br />

organizēt sanāksmes <strong>un</strong> debates par aktuāliem jautājumiem ar valdību,<br />

valsts aģentūrām;<br />

organizēt valsts <strong>un</strong> pašvaldību institūciju pārstāvju sadarbību ar asociāciju;<br />

izplatīt savlaicīgu <strong>un</strong> noderīgu biznesa informāciju par ekonomisko, sociālo<br />

attīstību valstī.<br />

Tikšanās ar Šauļu Rūpnieku asociācijas prezidentu Arūnas Rupšys <strong>un</strong> izpilddirektori<br />

Justina Dranginyte-Stočke.<br />

Šauļu Rūpnieku asociācija<br />

www.siauliai-pramone.lt<br />

14


Projekta aktivitātes:<br />

Šauļu uzņēmumu apmeklējums<br />

AB „Neaustinių medžiagų fabrikas” (Neausto materiālu fabrika)<br />

Uzņēmums ir veidojies 1940. gadā kā linu pārstrādes fabrika, vēlāk sākta<br />

neausto materiālu, krinolīna ražošana, vilnas pārstrāde. Akciju sabiedrība ir dibināta<br />

2001.gadā. Patlaban uzņēmums ir viens no 16 uzņēmumu grupā, kas apvieno lielākos<br />

nozares ražotājus Lietuvā, piemēram, Neaustima, COMCO, Sintuva, Interscalit,<br />

Gemega, Trivilita, Litsofa, Baltika Artilux, u.c. Ražo neaustos materiālus,<br />

matračus, mīkstās mēbeles, gaismekļu abažūrus u.c. www.neaustines.lt/en<br />

16


UAB “Putokšnis”<br />

SIA “Putokšnis” ir viens no vadošajiem PET Pre-formu <strong>un</strong> PET pudeļu<br />

ražotājiem Baltijas valstīs. Dibināts 1994.gadā, uzņēmumam ir divas PET<br />

Pre-formu rūpnīcas Lietuvā <strong>un</strong> Ukrainā, <strong>un</strong> PET pudeļu rūpnīca Lietuvā.<br />

Eksportē produkciju uz vairāk nekā 16 valstīm Eiropā. http://petpackaging.lt/en<br />

17


LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU BIEDRĪBU MEMORANDS<br />

Rēzeknē, 2011. gada 29. jūnijā<br />

Apzinoties uzņēmēju nozīmi valsts ekonomikas attīstībā, darba vietu nodrošināšanā<br />

<strong>un</strong> ja<strong>un</strong>u tradīciju veidošanā lēmumu pieņemšanā, biedrība „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU<br />

BIEDRĪBA” <strong>un</strong> nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv paraksta sadaļā minētās<br />

personas, noslēdz šo sadarbības memorandu (turpmāk – memorands) par nevalstisko<br />

organizāciju turpmāko sadarbību:<br />

I Memoranda pamatojums<br />

Memorands izstrādāts projekta „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības<br />

<strong>pieredzes</strong> pārnese <strong>un</strong> <strong>Latgales</strong> uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes<br />

stiprināšana” (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/136/10) ietvaros <strong>un</strong> paredz<br />

Ziemeļlatgales uzņēmēju biedrību ilgtspējīgu sadarbību <strong>un</strong> darba devēju organizāciju<br />

pastiprinātu ietekmi uz institūcijām vietējos, reģionālajos, nacionālajos <strong>un</strong> ES līmeņos.<br />

II Memoranda mērķis<br />

Līdzdalības <strong>un</strong> sociālās atbildības tradīciju veidošana <strong>un</strong> stiprināšana, kas sekmēs<br />

ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, labvēlīgu sociālo apstākļu veidošanu,<br />

veicinot iedzīvotāju līdzdalību publiskajā pārvaldē <strong>un</strong> stiprinot Latvijā demokrātisku <strong>un</strong><br />

pilsonisku sabiedrību.<br />

III Pamatvērtības<br />

Tolerance <strong>un</strong> atbalsts ja<strong>un</strong>ām idejām<br />

Visaptveroša sadarbība<br />

Ilgtspējīga attīstība<br />

Reģiona <strong>un</strong>ikalitātes <strong>un</strong> atšķirības saglabāšana pasaules mērogā<br />

IV Mērķa īstenošana<br />

1. Nodrošinot mērķa īstenošanu, puses ievēro atklātību, godīgumu <strong>un</strong><br />

sabiedrības intereses.<br />

2. Pušu sadarbība balstās uz vispārpieņemtajiem tiesību principiem,<br />

ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī pušu rīcībā esošos<br />

materiālos <strong>un</strong> cilvēkresursus.<br />

3. Īstenojot mērķa sasniegšanu, organizācijas īsteno kopīgus projektus<br />

memoranda darbības pamatvērtību jomā.<br />

4. Puses sagatavo priekšlikumus par nepieciešamo finansējumu <strong>un</strong> darbības<br />

plāniem kopīgā mērķa sasniegšanai.<br />

5. Puses sagatavo priekšlikumus pašvaldības <strong>un</strong> valsts institūcijām par<br />

nepieciešamajiem grozījumiem <strong>un</strong> likumprojektiem, lēmumiem <strong>un</strong><br />

darbībām, lai sekmētu uzņēmējdarbības <strong>un</strong> reģionu attīstību.<br />

18


V Noslēguma jautājumi<br />

1. Memorands stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.<br />

2. Memorands ir atvērts visām organizācijām, kas pievienojas tajā<br />

iekļautajām vērtībām <strong>un</strong> mērķim.<br />

3. Visi jautājumi <strong>un</strong> domstarpības, kuras rodas memoranda izpildes gaitā,<br />

organizācijas risina sar<strong>un</strong>u ceļā.<br />

4. Vienreiz gadā organizācijas, kuras ir parakstījušas memorandu, deleģē<br />

savus pārstāvjus mērķa sasniegšanas progresa izvērtējumam <strong>un</strong> diskusijām<br />

par memorandā izteiktajiem jautājumiem.<br />

5. Memorands tiek īstenots Trīspusējās sadarbības padomēs, biedru dalībā<br />

dažādu institūciju veidotajās komisijās, padomēs, komitejās <strong>un</strong> cita veida<br />

sabiedrības līdzdalības veidojumos.<br />

Biedrība „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”<br />

Biedrības „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS””<br />

Biedrības „Ludzas Amatnieks”<br />

Tolerance <strong>un</strong> atbalsts ja<strong>un</strong>ām idejām – atšķirīgu viedokļu <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>u ideju izpratne<br />

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības veidošanā.<br />

Visaptveroša sadarbība – starp dažādām ekonomikas nozarēm, valsts, pašvaldības,<br />

starptautiskajām institūcijām, nevalstisko sektoru, sociālo, ekonomisko, kultūras <strong>un</strong><br />

izglītības iniciatīvu jomā.<br />

Ilgtspējīga attīstība – vides, sociālā <strong>un</strong> ekonomiskā atbildība reģionu ilgtspējīgās<br />

attīstības veicināšanā, atbildībā par apkārtējo vidi <strong>un</strong> nākamajām paaudzēm. Vides<br />

aizsardzības prasības <strong>un</strong> augsti ekonomiskie rādītāji nav pretr<strong>un</strong>ā. Ekonomiskā<br />

augšupeja nedrīkst degradēt vidi <strong>un</strong> vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves<br />

kvalitāte.<br />

Reģiona <strong>un</strong>ikalitātes <strong>un</strong> atšķirības saglabāšana pasaules mērogā – novada patriotisms,<br />

aktīva iesaistīšanās kultūrvēsturisko tradīciju apzināšanā <strong>un</strong> attīstīšanā, novada<br />

atšķirīgā <strong>un</strong> <strong>un</strong>ikālā saglabāšana nacionālajā <strong>un</strong> starptautiskajā līmenī.<br />

19


<strong>Latgales</strong> reģiona Uzņēmēju biedrību<br />

Memoranda parakstīšana<br />

20


Pievienošanās <strong>NVO</strong> <strong>un</strong> Ministru kabineta<br />

sadarbības memorandam<br />

Apzinoties pilsoniskas sabiedrības nozīmi valsts <strong>un</strong> tautas ilgtspējīgā attīstībā, kā arī<br />

valsts <strong>un</strong> nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti,<br />

biedrība „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, biedrība „Balvu uzņēmējdarbības<br />

atbalsta klubs „Krams”” <strong>un</strong> biedrība „Ludzas Amatnieks” 2011. gada 29. jūnijā<br />

parakstīja apliecinājumu par pievienošanos Nevalstisko organizāciju <strong>un</strong> Ministru<br />

Kabineta 2005. gada 15. jūnija Sadarbības memorandam.<br />

Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas <strong>un</strong> sabiedrības interesēm atbilstošas<br />

valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu<br />

pieņemšanas procesos.<br />

Memoranda parakstīšana notika 2005. gada 15. jūnijā, piedaloties valdības<br />

pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim <strong>un</strong> 57 <strong>NVO</strong><br />

pārstāvjiem. Šobrīd memorandu ir parakstījušas 237 organizācijas. Dokumenta<br />

parakstīšana ir atvērta.<br />

http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/<br />

21


<strong>Latgales</strong> reģiona uzņēmēju biedrību<br />

sadarbības līgumi ar pašvaldībām<br />

Vēloties veicināt <strong>Latgales</strong> reģiona ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību,<br />

sadarbojoties darba devējiem, pašvaldībām <strong>un</strong> nevalstiskajām organizācijām,<br />

projekta ietvaros parakstīti uzņēmēju biedrību sadarbības līgumi ar vietējām<br />

pašvaldībām starp biedrību „Ludzas Amatnieks” <strong>un</strong> Ludzas novada domi, starp<br />

biedrību „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „Krams”” <strong>un</strong> Balvu novada domi <strong>un</strong><br />

starp biedrību „Rēzeknes Uzņēmēju biedrība” <strong>un</strong> Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes<br />

novada domi.<br />

Sadarbības līgumi paredz:<br />

Informēt par uzņēmējdarbību <strong>un</strong> nodarbinātību ietekmējošo lēmumu<br />

izstrādi, iesaistīt <strong>un</strong> uzklausīt pušu viedokļus normatīvo tiesību aktu <strong>un</strong><br />

lēmumu pieņemšanā.<br />

Aktīvi iesaistīties pilsētas, novada, reģiona, valsts <strong>un</strong> Eiropas Savienības<br />

politikas <strong>un</strong> iniciatīvu veidošanā <strong>un</strong> īstenošanā, līdzsvaroti ievērojot reģionu<br />

intereses, kā arī nevalstisko organizāciju <strong>un</strong> uzņēmējdarbības sektora<br />

<strong>pieredzes</strong> <strong>un</strong> sadarbības pārstāvību.<br />

veidot partnerību pilsētai, novadam <strong>un</strong> reģionam būtisku lēmumu izstrādē,<br />

pārstāvībā <strong>un</strong> aizstāvēšanā reģionālajā, nacionālajā <strong>un</strong> starptautiskajā<br />

līmenī, veidojot argumentētu kopēju platformu reģiona sociālekonomiskajā<br />

<strong>un</strong> kultūrvides attīstībā.<br />

Informēt sabiedrību par sadarbības labās prakses piemēriem <strong>un</strong><br />

sasniegumiem, tādējādi veicinot sabiedrības informētību <strong>un</strong> līdzdalības<br />

iespējas reģiona ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības veicināšanā.<br />

22


Projekta noslēguma pasākums<br />

2011. gada 29. jūnijā<br />

23


Projekta partneru <strong>un</strong><br />

dalībnieku atsauksmes<br />

Respondentu atbildes uz jautājumu “Kā Jūs<br />

kopumā vērtējat projekta ideju <strong>un</strong> tā realizāciju?“<br />

6%<br />

Labi<br />

47%<br />

Ļoti labi<br />

47%<br />

Teicami<br />

Respondentu atbildes uz jautājumu “Ko Jūs<br />

ieguvāt, piedaloties projekta aktivitātēs?“<br />

12%<br />

Kontaktus<br />

52%<br />

Idejas, informāciju<br />

12%<br />

Sadarbības iespējas<br />

6%<br />

Ja<strong>un</strong>as zināšanas<br />

18%<br />

Nav viedokļa<br />

24


Respondentu atbildes uz jautājumu “Kā Jūs<br />

vērtējat sadarbību starp nevalstiskajām<br />

organizācijām <strong>un</strong> pašvaldībām?“<br />

29%<br />

Apmierinoši<br />

12%<br />

Slikti<br />

43%<br />

Labi<br />

0%<br />

6%<br />

Ļoti labi<br />

Teicami<br />

12%<br />

Nav atbildes<br />

Respondentu atbildes uz jautājumu “Kāda būtu<br />

jūsu ieinteresētība (ieguvums) piedalīties<br />

līdzīgos projektos?“<br />

6%<br />

Apmācības<br />

6%<br />

Kontakti,<br />

idejas<br />

6%<br />

Pieredzes<br />

iegūšana<br />

34%<br />

Partneri, sadarbība<br />

24%<br />

Piedalīšanās<br />

semināros,<br />

projektos<br />

18%<br />

Ja<strong>un</strong>as<br />

zināšanas<br />

6%<br />

Konsultatīvs<br />

atbalsts<br />

25


Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedri<br />

2011. gada pirmajā pusgadā biedrībā ir 24 biedri, kas pārstāv dažādu nozaru<br />

komercsabiedrības. Kopumā šajās komercsabiedrībās nodarbināti vairāk nekā<br />

1500 strādājošie.<br />

Biedrībā pārstāvēti kokapstrādes, metālapstrādes, tekstilrūpniecības, būvniecības,<br />

pasažieru <strong>un</strong> komercpārvadājumu <strong>un</strong> pārtikas ražošanas nozaru uzņēmumi, kā arī<br />

dažādu nozaru komercpakalpojumu uzņēmumi, finanšu <strong>un</strong> izglītības institūcijas.<br />

IK „AB 1”, SIA „Darījumu nams”, SIA „GSK-R”<br />

26


Iestāšanās biedrībā<br />

Par Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedru var kļūt komercsabiedrība, individuālais<br />

komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas atbalsta biedrības mērķu<br />

īstenošanu <strong>un</strong> kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar Rēzeknes pilsētas <strong>un</strong> novada<br />

administratīvo teritoriju.<br />

Lai kļūtu par biedrības biedru, kandidātam jāiesniedz biedrības valdei<br />

šādi dokumenti:<br />

Iesniegums (pieteikuma forma) par iestāšanos biedrībā;<br />

uzņēmuma, individuālā komersanta vai pašnodarbinātās personas<br />

reģistrācijas apliecības kopija;<br />

pilnvara (apliecināta ar uzņēmuma, organizāciju zīmogu) par deleģēto<br />

pastāvīgo pārstāvi darbam biedrībā, izņemot, ja pilnvarotais pārstāvis ir<br />

uzņēmuma vadītājs;<br />

vismaz 3 (triju) biedrības dibinātāju parakstīta rekomendācija par kandidāta<br />

uzņemšanu biedrībā (rekomendācijas pieteikuma forma).<br />

Pēc dokumentu saņemšanas biedrības valde informē pretendentu par biedrības<br />

Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu. Lēmumu par<br />

biedru uzņemšanu pieņem biedrības Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.<br />

Biedrības biedri maksā iestāšanas maksu <strong>un</strong> biedra naudu, kuras apmēru nosaka<br />

Padome <strong>un</strong> apstiprina biedru sapulce.<br />

27


Biedrības pasākumi: izstāde – gadatirgus<br />

„Rēzeknes Uzņēmējs”<br />

Lai sekmētu uzņēmēju savstarpējo sadarbību, veicinātu uzņēmējdarbības <strong>un</strong> darba<br />

tirgus attīstību, biedrība uzņēmusies iniciatīvu organizēt uzņēmējsabiedrību izstādi<br />

– gadatirgu „Rēzeknes Uzņēmējs” <strong>un</strong> profesionālās <strong>un</strong> augstākās izglītības iestāžu<br />

izstādi „Izglītība <strong>un</strong> Karjera”.<br />

Pirmā biedrības rīkotā izstāde „Rēzeknes Uzņēmējs” notika 2010. gada<br />

10.-11. septembrī. Tajā piedalījās ap 40 eksponentu no Rēzeknes, kā arī citiem<br />

Latvijas reģioniem, kā arī 40 <strong>Latgales</strong> novada amatnieku, lai popularizētu amatu<br />

prasmes, veicinātu pašnodarbinātības <strong>un</strong> mikrobiznesa ideju attīstību. Pasākums<br />

organizēts sadarbībā ar pašvaldībām <strong>un</strong> Latvijas Darba devēju konfederāciju.<br />

/Aleksandra Lebeda foto, 2010/<br />

28


Biedrības pasākumi:<br />

izstāde „Izglītība <strong>un</strong> Karjera”<br />

Profesionālās <strong>un</strong> augstākās izglītības iestāžu izstāde „Izglītība <strong>un</strong> Karjera” notika<br />

2011. gada 18. martā. Izstādē piedalījās 6 profesionālās izglītības iestādes, 9 augstākās<br />

izglītības iestādes, kā arī SEB banka <strong>un</strong> Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas <strong>un</strong><br />

ja<strong>un</strong>sardzes centrs.<br />

Pasākuma ietvaros tika organizēta diskusija par karjeras izvēles iespējām <strong>un</strong> izglītības<br />

programmu atbilstību darba tirgus prasībām, savukārt sadarbībā ar Rēzeknes<br />

Augstskolu notika Erudīcijas spēle skolu ja<strong>un</strong>iešiem.<br />

/Aleksandra Lebeda foto, 2011/<br />

29


Biedrības darbības prioritātes<br />

2011./2012. gadam<br />

Sadarbības aktivizēšana ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK),<br />

sadarbības pilnveidošana ar Rēzeknes pilsētas <strong>un</strong> novada pašvaldībām.<br />

Uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana, ja<strong>un</strong>u biedru piesaiste<br />

biedrībai, sadarbības attīstīšana ar radniecīgām institūcijām <strong>Latgales</strong> reģionā<br />

<strong>un</strong> citos Latvijas reģionos, pozitīvās darbības <strong>pieredzes</strong> pārņemšana.<br />

Ārējā finansējuma piesaiste, projektu pieteikumu izstrāde <strong>un</strong> projektu<br />

ieviešana Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmās.<br />

Izstādes – gadatirgus „Rēzeknes Uzņēmējs 2011” organizēšana 2011. gada<br />

9.-10. septembrī.<br />

Profesionālās <strong>un</strong> augstākās izglītības iestāžu izstādes „Izglītība <strong>un</strong> Karjera<br />

2012” organizēšana 2012. gada pavasarī.<br />

30


Biedrība “RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”<br />

Atbrīvošanas alejā 155, Rēzekne, LV 4604<br />

Tālr<strong>un</strong>is +371 20221185, fakss +371 64633423<br />

E-pasta adrese biedriba@e-apollo.lv<br />

www.reub.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!