19.02.2015 Views

Sociālo pakalpojumu attīStība reģionoS - Nodarbinātības Valsts ...

Sociālo pakalpojumu attīStība reģionoS - Nodarbinātības Valsts ...

Sociālo pakalpojumu attīStība reģionoS - Nodarbinātības Valsts ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība reģionos<br />

“...un labie darbi atmaksājas visi...”<br />

/Rainis/<br />

„1.4.1.2.4. apakšaktivitātes<br />

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās<br />

aprūpes <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos” otrā kārta


IEVADS<br />

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> pieejamība ir viens no sabiedrības pilnvērtīgas<br />

dzīves kvalitātes priekšnoteikumiem.<br />

„Lai nodrošinātu sniegto <strong>pakalpojumu</strong> kvalitāti, paplašinātu <strong>pakalpojumu</strong><br />

klāstu un pietuvinātu tos personas dzīvesvietai, nepieciešams<br />

sakārtot un modernizēt sociālo <strong>pakalpojumu</strong> sniegšanas sistēmas infrastruktūru<br />

un nodrošināt pašvaldību institūcijām atbalstu alternatīvas<br />

aprūpes <strong>pakalpojumu</strong> attīstīšanai”.<br />

„Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam”<br />

Nodarbinātības<br />

valsts aģentūra,<br />

sadarbības<br />

iestāde saka<br />

lielu paldies<br />

visiem tiem<br />

projektu<br />

iesniedzējiem,<br />

kas atsaucīgi<br />

iesaistījās<br />

bukleta<br />

sagatavošanā!<br />

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos<br />

[ 1 ]


1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un<br />

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība reģionos” otrā kārta<br />

Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas, kā arī ilgstošas<br />

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām alternatīvus<br />

sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong>s plānošanas reģionos, lai pilnveidotu<br />

mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās<br />

nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.<br />

Aktivitāte tika īstenota divās atklātās projektu iesniegumu atlasēs. Abās<br />

atlasēs kopā tika iesniegts 301 projekta iesniegums, Eiropas Sociālā<br />

fonda atbalsts piešķirts 97 projektiem*.<br />

Iesniegtie un apstiprinātie projektu<br />

iesniegumi reģionālā skatījumā<br />

4 7<br />

17 33<br />

8 8<br />

18 21<br />

Kurzemes<br />

reģions<br />

I uzsaukums<br />

apstiprināti<br />

iesniegti<br />

Vidzemes reģions<br />

18 19<br />

Rīgas reģions<br />

43 92<br />

3 11<br />

12 23 Zemgales reģions<br />

II uzsaukums<br />

apstiprināti<br />

iesniegti<br />

Latgales reģions<br />

5 14<br />

13 29<br />

* Dati uz 05. 12. 2011.<br />

[ 2 ] Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos


Kopumā divām atklātām projektu iesniegumu atlasēm tika piešķirts<br />

finansējums 11 162 919 LVL apmērā. Katram plānošanas reģionam tika<br />

noteikta pieejamā finansējuma kvota**:<br />

Plānošanas<br />

reģions<br />

Kvota I atlasei<br />

(lati)<br />

Kvota II atlasei<br />

(lati)<br />

Kurzeme 893 250,85 790 483,69<br />

Latgale 1 378 966,39 1 376 464,15<br />

Rīga 1 716 638,50 1 838 843,73<br />

Projekts ir ceļš,<br />

kas savieno divus<br />

punktus – ieceri<br />

un tās piepildījumu,<br />

aicinām šo bukletu<br />

aplūkot kā labās<br />

prakses ceļvedi.<br />

Vidzeme 855 546,90 681 490,21<br />

Zemgale 700 295,36 930 939,22<br />

Kopā 5 544 698,00 5 618 221,00<br />

Apstiprināto projektu īstenotāji saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu<br />

100% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.<br />

Bukletā iekļauti apraksti par 38 projektiem, kuru īstenošana tika<br />

uzsākta pirmās atlases ietvaros 2011. gadā. Savukārt attiecībā uz otro<br />

atlasi bukletā sniegta provizoriska informācija par 59 projektiem, kam<br />

plānots piešķirt Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Šo projektu īstenošanu<br />

paredzēts uzsākt 2012. gadā.<br />

** kvota noteikta, pamatojoties uz statistikas datiem par iedzīvotāju skaitu un<br />

nabadzības riska indeksu Latvijas reģionos<br />

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos<br />

[ 3 ]


Projektu īstenošanas vietas<br />

1 2<br />

Ventspils<br />

2 1<br />

2 3<br />

Kurzemes<br />

reģions<br />

Kuldīga<br />

1 2<br />

Saldus<br />

1 1<br />

Grobiņa<br />

Liepāja<br />

Talsi<br />

Īstenotie projekti<br />

Skaits I atlasē<br />

Dobele<br />

1<br />

Japplermala<br />

Jelgava<br />

4<br />

5 2<br />

Zemgales reģions<br />

Rīga<br />

7 12<br />

Salaspils<br />

Iecava<br />

1<br />

1<br />

Skaits II atlasē<br />

Rīgas<br />

reģions<br />

2 2<br />

Sigulda<br />

1<br />

1<br />

Vecumnieki<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2 2<br />

Cēsis<br />

Ikšķile Lielvārde<br />

1<br />

1<br />

2<br />

Bauska<br />

Inčukalns<br />

1 1<br />

Skrīveri<br />

1<br />

Burtnieki<br />

1<br />

Valmiera<br />

Kocēni<br />

1<br />

Līgatne<br />

Priekuļi<br />

Nereta<br />

1<br />

1 1<br />

Jēkabpils<br />

Vidzemes<br />

reģions<br />

Pļaviņas<br />

Ilapplekste<br />

Līvāni<br />

1 1<br />

1<br />

1<br />

1 3<br />

Ape<br />

1 1<br />

1<br />

Preiļi<br />

1<br />

Daugavpils<br />

Alappleksne<br />

1<br />

Rēzekne<br />

1 1<br />

Balvi<br />

Kārsava<br />

2<br />

Aglona<br />

Krāslava<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Ludza<br />

Latgales<br />

reģions<br />

Projekta īstenošanas vieta<br />

[ 4 ] Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos


Liepājas pilsētas Domes<br />

Sociālais dienests<br />

īsteno projektu<br />

„Asistentu personām ar invaliditāti<br />

programmas un pakalpojuma izstrāde<br />

un ieviešana Liepājā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

1. vai 2.grupas invalīdiem ar vidēji smagiem un smagiem dažāda<br />

veida funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma (bērniem invalīdiem<br />

no 16 gadu vecuma), kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas<br />

nepieciešamību,<br />

––<br />

2. grupas redzes invalīdiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Tiek sniegts asistenta pavadoņa pakalpojums cilvēkiem ar 1. un<br />

2. grupas invaliditāti.<br />

ILGUMS:<br />

19 mēneši<br />

VIETA:<br />

Liepājas pilsēta<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 500 LVL.<br />

Stāsta projekta vadītājs<br />

Ainārs Bunka:<br />

„Kopš projekta<br />

uzsākšanas šā gada<br />

aprīlī, kas sākās ar<br />

apmācību programmu<br />

izstrādi un asistentu<br />

apmācīšanas<br />

beigšanos šā gada<br />

oktobrī, nav pagājusi<br />

neviena nedēļa,<br />

kad es kā projekta<br />

vadītājs nesaņemtu<br />

telefona zvanus no<br />

interesentiem ar<br />

jautājumu: „Vai vēl<br />

nevar pieteikties<br />

pakalpojuma<br />

saņemšanai?” Cilvēku<br />

interese ir ļoti liela!”<br />

Kurzemes plānošanas reģions<br />

[ 5 ]


Saldus novada pašvaldības aģentūra<br />

„Sociālais dienests”<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Saldus novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

89 710 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

Saldus novada p/a „Sociālais dienests” struktūrvienībām<br />

––<br />

Druvas dienas centrs,<br />

––<br />

Lutriņu dienas centrs „Kadiķītis”,<br />

––<br />

Jaunlutriņu dienas centrs,<br />

––<br />

Ģimenes atbalsta dienas centrs<br />

īsteno projektu<br />

Stāsta Saldus novada<br />

pašvaldības aģentūras<br />

„Sociālais dienests”<br />

direktore<br />

Ina Behmane:<br />

„Projektā darbojas<br />

gan vecāki, gan<br />

bērni. Aizkustinošas<br />

ir tikšanās pēc<br />

grupu darba, kad<br />

vecāki iepriecina<br />

bērnus un bērni<br />

iepriecina vecākus.<br />

Un vakaros tik daudz<br />

ko pārrunāt. Visiem<br />

darbošanās projektā ir<br />

pārsteigumu pilna. Tie<br />

noteikti būs daudz.<br />

Tādēļ lielais veiksmes<br />

stāsts vēl tikai taps –<br />

visa projekta garumā<br />

līdz 2013. gadam”.<br />

„Dienas centru izveide un sociālās<br />

rehabilitācijas programmu izstrāde un<br />

īstenošana Saldus novadā”,<br />

lai palīdzētu<br />

Saldus novadā dzīvojošām, sociālajam atstumtības riskam pakļautām<br />

personām (daudzbērnu ģimenēm, nepilnām ģimenēm, trūcīgām<br />

personām, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un<br />

no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām).<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Projektā tiek attīstīts jauns pakalpojums – grupu darbs, kurā vecāki<br />

un bērni pieredzējušu psihologu un sociālo darbinieku vadībā uzlabos<br />

savas sociālās prasmes, apgūs racionālas saimniekošanas principus,<br />

vienkārši, bet skaisti svinēt svētkus un radīt jaunas ģimeņu tradīcijas.<br />

Bet radošajās darbnīcās savām rokām veidos krāšņas un lietderīgas<br />

lietas mājām.<br />

[ 6 ] Kurzemes plānošanas reģions


Talsu novada krīžu centrs<br />

īsteno projektu<br />

„Talsu novada krīžu centra<br />

ieguldījums sociālo <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstībai Kurzemes reģionā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

nepilnām ģimenēm, t.sk. nepilngadīgām mātēm un mātēm ar<br />

garīgu atpalicību,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām vai prasmēm,<br />

––<br />

no vardarbības cietušiem bērniem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Talsu novada nepilnām ģimenēm (juridiski vai faktiski), kas<br />

nonākušas krīzes situācijās, tiek sniegta ambulatorā palīdzība –<br />

psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas.<br />

––<br />

Talsu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta arī sociālās rehabilitācijas<br />

programmas apguve un atbalsta personas nodrošināšana pēc<br />

krīzes periodā.<br />

––<br />

Krīzes situācijā nonākušajām Kurzemes reģiona sievietēm<br />

un sievietēm ar bērniem tiek sniegta stacionāra palīdzība ar<br />

izmitināšanu līdz 90 dienām.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Talsu novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 000 LVL.<br />

Stāsta Talsu novada krīžu<br />

centra sociālā pedagoģe<br />

Inga Ahte:<br />

„Nereti nākas<br />

mammas iedrošināt<br />

runāt un mudināt<br />

pārtraukt vardarbību,<br />

no kuras cietušas<br />

viņas pašas un viņu<br />

bērni, iedrošināt<br />

risināt nesakārtotos<br />

partnerattiecību, bērnu<br />

aprūpes un dzīves<br />

vietas jautājumus.<br />

Sievietēm pašām<br />

ir jāvēlas, ko dzīvē<br />

mainīt, un krīžu<br />

centra speciālisti<br />

var palīdzēt sākt<br />

risināt sakrājušos<br />

problēmu gūzmu un<br />

radīt apstākļus, kas<br />

nepieciešami pozitīvām<br />

pārmaiņām. Galvenais<br />

ir: “Neklusēt, meklēt<br />

palīdzību un rīkoties!””<br />

Kurzemes plānošanas reģions<br />

[ 7 ]


Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra<br />

„Sociālais dienests”<br />

ILGUMS:<br />

12 mēneši<br />

VIETA:<br />

Kuldīgas novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

49 590 LVL.<br />

Edītes veiksmes stāsts<br />

Edīte stāsta, ka dzīvo<br />

laukos kopā ar slimo<br />

mammu. Viņa ir<br />

liels palīgs mammai,<br />

palīdzot uzturēt lauku<br />

saimniecību un dārzu.<br />

Edīte priecājās, ka ir<br />

iesaistīta projektā.<br />

Ar lielu prieku viņa<br />

iemācās jaunas<br />

prasmes, rokdarbus,<br />

skatuves mākslu,<br />

dziedāšanu, dejošanu,<br />

vingro, mācās lietot<br />

datoru, tiekas ar<br />

psihologu. Viņai šīs<br />

nodarbības ļoti patīk,<br />

pasniedzēji ir atsaucīgi<br />

un pacietīgi. Šajās<br />

nodarbībās viņa ir<br />

atradusi daudz jaunu<br />

draugu.<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” Dienas centru cilvēkiem ar<br />

invaliditāti<br />

––<br />

<strong>Valsts</strong> sociālās aprūpes centru „Kurzeme”<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālā rehabilitācija personām<br />

ar garīga rakstura traucējumiem<br />

vai psihiskām saslimšanām”,<br />

lai palīdzētu<br />

Kuldīgas novadā dzīvojošām pieaugušām personām ar garīga rakstura<br />

traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Tiek sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas ietver:<br />

––<br />

sociālo prasmju darbnīcu,<br />

––<br />

sociālā atbalsta grupu,<br />

––<br />

ārstniecisko vingrošanu,<br />

––<br />

individuālās sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita, nodarbinātības<br />

speciālista konsultācijas,<br />

––<br />

dažāda veida radošās nodarbības (rokdarbi, skatuves māksla, kustības,<br />

dziedāšana, datorapmācība).<br />

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vērsts uz sociālo prasmju attīstīšanu,<br />

fiziskās un emocionālās labsajūtas veicināšanu un individuālo un<br />

darba prasmju attīstīšanu.<br />

[ 8 ] Kurzemes plānošanas reģions


Biedrība „Saules sala”<br />

īsteno projektu<br />

„Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām, kuras nonākušas atkarībā no psihoaktīvām vielām,<br />

––<br />

no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Motivācijas un atbalsta programma Dienas centrā, kuras<br />

ietvaros notiek dažādas nodarbības un atbalsta grupas (kristīgā<br />

padomdošana, atbalsta grupas ar sociālo darbinieku, psihologu,<br />

mākslas terapijas metodēm), kā arī individuālās sociālā darbinieka,<br />

psihologa, karjeras konsultanta, narkologa konsultācijas;<br />

––<br />

Resocializācijas programmā sociālās rehabilitācijas institūcijā<br />

„Pusceļa māja personām, kuras nonākušas krīzes situācijā sava<br />

dzīvesveida dēļ” tiek piedāvāts stacionārs diennakts pakalpojums,<br />

kā arī atbalsta grupas ar sociālo darbinieku un psihologu, kristīgās<br />

padomdošanas nodarbības, individuālās sociālā darbinieka,<br />

psihologa un narkologa konsultācijas, praktisko iemaņu darbnīcas –<br />

radošā māksla, ēst gatavošanas nodarbības, budžeta plānošana,<br />

angļu valoda un pamati darbam ar datoru.<br />

ILGUMS:<br />

17 mēneši<br />

VIETA:<br />

Kuldīgas novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

93 199 LVL.<br />

Stāsta biedrības „Saules<br />

sala” valdes priekšsēdētāja<br />

Naira Šķone:<br />

„Projekts ir devis milzīgu<br />

atbalstu papildus<br />

<strong>pakalpojumu</strong> izveidei<br />

tās sociālā riska<br />

grupas cilvēkiem, par<br />

kuriem bieži tiek padomāts<br />

kā par pēdējiem,<br />

kuriem nepieciešams<br />

atbalsts un palīdzība,<br />

tādejādi vēl vairāk<br />

pasliktinot viņu jau<br />

tā smago stāvokli.<br />

Uzraksts uz Dienas<br />

centra sienas „Ne visi<br />

cilvēki ir alkoholiķi<br />

vai narkomāni, bet<br />

visi alkoholiķi un<br />

narkomāni ir cilvēki”.<br />

Atcerēsimies to, kad<br />

savā dzīves ceļā nākas<br />

sastapties ar atkarības<br />

posta nomocītiem<br />

cilvēkiem”.<br />

Kurzemes plānošanas reģions<br />

[ 9 ]


SIA „Projektu un kvalitātes vadība”<br />

ILGUMS:<br />

18 mēneši<br />

VIETA:<br />

Ventspils<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas un atbalsta<br />

pasākumu kopums ģimenēm ar bērniem<br />

Ventspils pilsētā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

pirmspensijas vecuma personām,<br />

––<br />

trūcīgām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta ietvaros tiek izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas<br />

programma, lai pilnveidotu mērķa grupas sociālās un funkcionālās<br />

prasmes, paaugstinātu motivāciju un veicinātu integrāciju darba<br />

tirgū.<br />

[ 10 ] Kurzemes plānošanas reģions


<strong>Valsts</strong> sociālās aprūpes<br />

centrs (VSAC) „Kurzeme”<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

VSAC „Kurzeme” struktūrvienību „Reģi”,<br />

––<br />

VSAC „Kurzeme” struktūrvienību „Iļģi”,<br />

––<br />

VSAC „Kurzeme” struktūrvienību „Dundaga”,<br />

––<br />

VSAC „Kurzeme” struktūrvienību „Liepāja”,<br />

––<br />

VSAC „Kurzeme” struktūrvienību „Aizvīķi”,<br />

––<br />

VSAC „Kurzeme” struktūrvienību „Veģi”<br />

ILGUMS:<br />

18 mēneši<br />

VIETA:<br />

Kurzemes reģions<br />

FINANSĒJUMS:<br />

92 128 LVL.<br />

īsteno projektu<br />

„Esošo <strong>pakalpojumu</strong> pilnveidošana<br />

un jauna attīstīšana darbam ar personām<br />

ar funkcionāliem traucējumiem<br />

VSAC „Kurzeme” filiālēs”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar smagu un dziļu garīgu atpalicību,<br />

––<br />

personām ar garīgu atpalicību, bet ar iespējām integrēties sabiedrībā<br />

un darba tirgū,<br />

––<br />

veciem cilvēkiem ar demenci.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Visām trim grupām tiks veidotas atbilstošas programmas un<br />

metodikas, kā arī veikti pasākumi darba prasmju attīstīšanai, lai pēc<br />

sociālās rehabilitācijas programmas realizācijas klienti būtu spējīgi<br />

dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk Pusceļa mājās vai Grupu dzīvokļos.<br />

––<br />

Jaunais sociālais pakalpojums „Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm,<br />

kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem” filiālē<br />

„Iļģi” tiks piedāvāts jau 2012. gadā. Ģimene uz noteiktu laiku varēs<br />

atvest savu aprūpējamo un atstāt to profesionāļu uzraudzībā. Šim<br />

cilvēkam tiks sniegti ne tikai aprūpes, bet arī sociālās aprūpes un<br />

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.<br />

Stāsta projekta vadītāja<br />

Evita Taupmane:<br />

„Pateicoties projektam<br />

es uzzināju par<br />

alternatīvajām sociālā<br />

darba metodēm un<br />

esmu pārsteigta par to<br />

terapeitisko ietekmi.<br />

Tās dod iespēju sniegt<br />

daudz plašākus<br />

un kvalitatīvākus<br />

sociālās rehabilitācijas<br />

<strong>pakalpojumu</strong>s. Šīs<br />

metodes ir īpaši<br />

piemērotas mūsu<br />

klientiem... esmu<br />

apņēmusies padziļināti<br />

apgūt deju un kustību<br />

terapiju.”<br />

Kurzemes plānošanas reģions<br />

[ 11 ]


SIA „Corporate Services”<br />

ILGUMS:<br />

18 mēneši<br />

VIETA:<br />

Ventspils<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi<br />

īsteno projektu<br />

„Alternatīvu sociālās rehabilitācijas<br />

<strong>pakalpojumu</strong> un atbalsta <strong>pakalpojumu</strong><br />

kopums Ventspils vakara vidusskolas bērniem<br />

un jauniešiem, tai skaitā romiem”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Izstrādātas un ieviestas motivācijas un sociālās rehabilitācijas<br />

pro grammas.<br />

[ 12 ] Kurzemes plānošanas reģions


Aglonas novada dome<br />

sadarbībā ar<br />

Aglonas novada Sociālo dienestu<br />

īsteno projektu<br />

„Alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Aglonas novadā”,<br />

ILGUMS:<br />

12 mēneši<br />

VIETA:<br />

Aglonas novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 999 LVL.<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

pensijas vecuma cilvēkiem,<br />

––<br />

no vardarbības cietušiem bērniem,<br />

––<br />

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Izveidots bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”.<br />

––<br />

Pilnveidots aprūpes mājās pakalpojums.<br />

Latgales plānošanas reģions<br />

[ 13 ]


Līvānu novada domes pašvaldības<br />

SIA „Līvānu slimnīca”<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Līvānu novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 940 LVL.<br />

Klienti atzīst, ka<br />

pateicoties šim projektam<br />

saņēmuši atbalstu un<br />

atsaucību, izjutuši,<br />

ka viņiem kāds vēlas<br />

palīdzēt, par viņiem<br />

interesējas:<br />

„Pateicoties ģimenes<br />

ārstam, nokļuvu<br />

sociālās rehabilitācijas<br />

projektā. Jau pirmajās<br />

tikšanās reizēs saņēmu<br />

milzīgu enerģijas<br />

lādiņu. Jauki,<br />

brīnišķīgi cilvēki. Ļoti<br />

iejūtīgi. Uzmanīgi.<br />

Labsirdīgi. Aizeju ar<br />

brīnišķīgu garastāvokli,<br />

lai atgrieztos. Liels<br />

paldies visiem! Vēlu<br />

veselību, veiksmi,<br />

neskumt un priecēt<br />

visus ar savu atvērto<br />

dvēseli! Mīlestību,<br />

savstarpēju saprašanos<br />

Jums un Jūsu<br />

ģimenēm”.<br />

sadarbībā ar<br />

Līvānu novada domi<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes<br />

<strong>pakalpojumu</strong> attīstība Līvānu novadā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Līvānu novada iedzīvotājiem tiek attīstīti divi jauni sociālie pakalpojumi<br />

– sociālās rehabilitācijas nodaļa un Dienas centrs, kuros var<br />

saņemt sociālo darbinieku, psihologa, rehabilitologa, ergoterapeita<br />

un fizioterapeita <strong>pakalpojumu</strong>s.<br />

[ 14 ] Latgales plānošanas reģions


Biedrība kristīgai<br />

paaudžu kopībai „Tilts”<br />

sadarbībā ar<br />

Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luterisko draudzi<br />

īsteno projektu<br />

lai palīdzētu<br />

nepilnām ģimenēm.<br />

„Stabila ģimene Latgalē”,<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta ietvaros notiek gan grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas<br />

un motivācijas programmās, gan individuālas dažādu<br />

speciālistu konsultācijas nepilnām ģimenēm ar bērniem no<br />

Daugavpils, Krāslavas, Ilūkstes un citiem novadiem.<br />

ILGUMS:<br />

20 mēneši<br />

VIETA:<br />

Latgales reģions<br />

FINANSĒJUMS:<br />

98 680 LVL.<br />

No projekta dalībnieku<br />

atsauksmēm:<br />

„Te viss ir ļoti nopietni<br />

un interesanti, ieguvu<br />

daudz draugu! Mācos,<br />

kā uzvesties audzinot<br />

bērnus un nepacelt<br />

balsi, kā ieraudzīt<br />

sa vas kļūdas un labot<br />

tās”.<br />

„Jaunas iepazīšanās,<br />

interesanta informācija,<br />

darbs ar sevi,<br />

savām problēmām un<br />

attieksmi, atpūta un<br />

reizē arī atbalsts!”<br />

Latgales plānošanas reģions<br />

[ 15 ]


Krāslavas novada dome<br />

ILGUMS:<br />

16 mēneši<br />

VIETA:<br />

Krāslavas novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

Centra sociālā pedagoģe<br />

Ērika Geka atzīst:<br />

“Ikdienā mēs<br />

rēķināmies ar<br />

sabiedrības atbalstu –<br />

tā var būt ģimene,<br />

draugi, mīļotie cilvēki,<br />

kuri mums dod spēku<br />

tikt galā ar savām<br />

problēmām. Taču<br />

cilvēkiem, kuri pēkšņi<br />

nonāk stresa situācijā,<br />

klājas ārkārtīgi grūti.<br />

Tādos gadījumos Krīzes<br />

centrā tiek sniegta<br />

ne vien profesionāla<br />

palīdzība, bet arī<br />

sapratne un draudzīgs<br />

atbalsts”.<br />

sadarbībā ar<br />

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centru „Mūsmājas”<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas programmas<br />

izstrāde un īstenošana krīzē nonākušajām<br />

ģimenēm Krāslavas novadā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,<br />

––<br />

bērniem bāreņiem,<br />

––<br />

no vardarbības cietušiem bērniem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Krāslavas novada domes projektā tiek sniegta bezmaksas palīdzība<br />

krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, dzimuma<br />

un sociālā statusa:<br />

––<br />

bezmaksas medicīniskā palīdzība, pajumte, ēdināšana un diennakts<br />

aprūpe, kvalificētu speciālistu konsultācijas.<br />

––<br />

Psihologi reizi mēnesī konsultē iedzīvotājus arī dzīves vietā –<br />

novada pagastos.<br />

––<br />

Katram klientam ir iespēja apgūt datora lietošanas prasmes un<br />

saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, kā arī dziedināt sevi ar<br />

mākslas terapiju.<br />

[ 16 ] Latgales plānošanas reģions


Preiļu novada Sociālais dienests<br />

īsteno projektu<br />

„Preiļu novada Krīzes centra sociālās<br />

rehabilitācijas un alternatīvās sociālās<br />

aprūpes <strong>pakalpojumu</strong> pilnveidošana”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

no vardarbības cietušiem bērniem,<br />

––<br />

bērniem–bāreņiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm,<br />

––<br />

trūcīgām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

sociālā darbinieka, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem<br />

konsultācijas;<br />

––<br />

psiholoģiskais atbalsts Krīzes centrā;<br />

––<br />

sociālā rehabilitācija;<br />

––<br />

diennakts izmitināšana sociālo audzinātāju uzraudzībā;<br />

––<br />

ēdināšana bērniem;<br />

––<br />

darbu prasmju apmācība mājsaimniecības un mājokļa iekārtošanas<br />

prasmēm.<br />

ILGUMS:<br />

16 mēneši<br />

VIETA:<br />

Preiļu novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 220 LVL.<br />

Stāsta Krīzes centra<br />

sociālais darbinieks:<br />

“Tikai visi kopā, viens<br />

otru uzmundrinot,<br />

atradīsim īsto<br />

iedvesmu jaunu lietu<br />

uzsākšanai. Vienīgā<br />

veiksmes atslēga ir<br />

gribasspēks, apņēmība<br />

un neatlaidība. No<br />

sirds jāpriecājas par<br />

katru veiksmīgu<br />

izdošanos. Ja kaut ko<br />

darīt, tad ar visu sirdi<br />

un dvēseli.”<br />

Latgales plānošanas reģions<br />

[ 17 ]


Rīgas Sociālais dienests<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīga<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

biedrību “Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs<br />

„AD OPUS””,<br />

––<br />

Rīgas Sociālā dienesta dienas centru „Čiekurs”,<br />

––<br />

Rīgas Sociālā dienesta dienas centru „Vecmīlgrāvis”<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība bērniem un jauniešiem ar uzvedības<br />

traucējumiem Rīgas pilsētā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem un viņu<br />

ģime nes locekļiem no daudzbērnu ģimenēm un nepilnām<br />

ģimenēm, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,<br />

no ieslodzījuma vietām atbrīvotiem bērniem, bērniem ar dažādu<br />

veidu atkarībām,<br />

––<br />

trūcīgām personām,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Motivācijas programmas un sociālās rehabilitācijas programmu<br />

izstrāde un ieviešana Rīgas Sociālajā dienestā un dienas centrā<br />

„Čiekurs”.<br />

[ 18 ] Rīgas plānošanas reģions


Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds”<br />

sadarbībā ar:<br />

––<br />

VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”<br />

––<br />

Rīgas Lutera evaņģēliski luterisko draudzi<br />

īsteno projektu<br />

„Bērnu slimnīcas „Vecāku māja””,<br />

lai palīdzētu:<br />

daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu vecākiem, kuru bērni ārstējas<br />

Bērnu slimnīcā projekta īstenošanas laikā.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

“Vecāku mājā” Bērnu slimnīcā ievietoto bērnu vecāki var saņemt<br />

sociālā darbinieka, psihologa, kapelāna, sociālā pedagoga, karjeras<br />

konsultanta un jurista konsultācijas un brīvprātīgo darbinieku<br />

atbalstu, pagatavot ēdienu, nomazgāties, skatīties TV un atpūsties,<br />

nakšņot un uzturēties ērtās un mājīgās istabiņās visā bērna<br />

stacionēšanas laikā.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīga<br />

FINANSĒJUMS:<br />

98 971 LVL.<br />

Stāsta projekta vadītāja<br />

Baiba Sprice:<br />

“Šis projekts ir māju<br />

sajūtas un vecāku<br />

privātās telpas<br />

piedāvājums – cik<br />

vien tas slimnīcā ir<br />

iespējams –, kā arī<br />

emocionāla, garīga,<br />

praktiska līdzi<br />

iešana cilvēkiem,<br />

kuri piedzīvo krīzi<br />

un stresu sava bērna<br />

slimības dēļ”.<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 19 ]


ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Jūrmala<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

Kārlis Rudevičs<br />

Čigānu karogs<br />

“...Lai uz gaišu dienu<br />

aizved mūsu ceļš,<br />

Kur bez asarām uz<br />

augšu varam acis celt!”<br />

Jūrmalas pilsētas pašvaldības<br />

SIA „Veselības un sociālās<br />

aprūpes centrs – Sloka”<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

Latvijas čigānu Nacionālo kultūras biedrību,<br />

––<br />

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu,<br />

––<br />

Jūrmalas pilsētas speciālo internātpamatskolu<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde<br />

un ieviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā<br />

dzīvojošajiem Romu tautības iedzīvotājiem”,<br />

lai palīdzētu<br />

Jūrmalas romu tautības pārstāvjiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Romiem ir iespēja apmeklēt dienas centru, kas piedāvā šādas<br />

aktivitātes:<br />

––<br />

Sadzīves prasmju attīstības darbnīcā apgūt apģērba remonta,<br />

iepirkšanās prasmes;<br />

––<br />

Veselīgas dzīves skolā apgūt personīgās higiēnas prasmes, saņemt<br />

ārsta – internista konsultācijas par veselības problēmām, saņemt<br />

podiatra <strong>pakalpojumu</strong>s;<br />

––<br />

Higiēnas centrā apgūt pamata higiēnas prasmes, veļas mazgāšanas,<br />

žāvēšanas, lāpīšanas un gludināšanas prasmes un saņemt friziera<br />

<strong>pakalpojumu</strong>s;<br />

––<br />

Analfabētisma mazināšanas programmas darbnīcā apgūt prasmes<br />

lasīt, rakstīt, rēķināt (visām vecuma grupām);<br />

––<br />

Informācijas tehnoloģijas pieejamības darbnīcā apgūt datora<br />

prasmes;<br />

––<br />

Saturīgā brīvā laika pavadīšanas darbnīcā apgūt dziedāšanu,<br />

dejošanu, spēlēt ģitāru, sportot, spēlēt novusu u.c.<br />

[ 20 ] Rīgas plānošanas reģions


Lielvārdes novada sociālais dienests<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām<br />

alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Lielvārdes novadā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

pensijas un pirmspensijas vecuma personām,<br />

––<br />

trūcīgām personām,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Motivācijas programma;<br />

––<br />

Sociālās aprūpes programma:<br />

• Atbalsts un apmācības klientu pašaprūpes un saziņas spēju<br />

uzlabošanai un atjaunošanai (sociālais aprūpētājs, ergoterapeits,<br />

fizioterapeits, medmāsa un audiologopēds);<br />

• Psihosociālais atbalsts;<br />

• Atbalsts un apmācības aprūpētājiem – klienta ģimenes<br />

locekļiem.<br />

––<br />

Sociālās rehabilitācijas programma:<br />

• Atbalsta grupa pensionāriem, invalīdiem un personām ar<br />

funkcionāliem traucējumiem;<br />

• Atbalsta grupa „Māmiņu klubiņš” jaunajām māmiņām;<br />

• Izglītojošas lekcijas un nodarbības bērnu vecākiem „Vecāku<br />

skola”;<br />

• Dzīvesprasmju apguves programma personām ar garīga<br />

rakstura traucējumiem;<br />

• Veselības grupa (ārstnieciskā vingrošana);<br />

• Mākslas terapija;<br />

• Nodarbinātības veicināšanas programma u.c.;<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Lielvārdes novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

Stāsta Lielvārdes novada<br />

mobilās brigādes sociālais<br />

darbinieks Iveta Dzērve:<br />

„Kad ģimenē kāds<br />

smagi saslimst,<br />

piemēram, ar insultu,<br />

cilvēki jūtas apjukuši<br />

un vēlas atbalstu<br />

no speciālistiem.<br />

Kamēr cilvēks<br />

ir slimnīcā, tiek<br />

saņemta nepieciešamā<br />

palīdzība, bet kas<br />

notiek pēc tam?<br />

Apjukums, minēšana,<br />

kur griezties, cik tas<br />

maksās...?<br />

Projekta ietvaros<br />

izveidotā Lielvārdes<br />

novada Mobilā brigāde<br />

daudzās ģimenēs vieš<br />

cerības un drošību,<br />

kas tām tik ļoti<br />

nepieciešama smagajā<br />

slimību krīzes laika<br />

posmā”.<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 21 ]


Nodibinājums „Latvijas Evaņģēliski<br />

luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīga<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

īsteno projektu<br />

„Mēs bērnu nākotnei”,<br />

lai palīdzētu:<br />

sociālā riska ģimenēm un ģimenēm, kurās bērni aug trūcīgos un<br />

attīstībai nelabvēlīgos apstākļos.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Palielināts ģimenes atbalsta centru “Roku rokā” un “Sirdsgaisma”<br />

apmaksāto klientu vietu skaits.<br />

––<br />

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem centros pieejamas sociālā darbinieka,<br />

sociālā pedagoga, pedagoga, psihologa un rehabilitētāja konsultācijas<br />

un pakalpojumi.<br />

––<br />

Centru speciālisti izstrādā arī divas inovatīvas programmas –<br />

“Sociālās korekcijas programma vardarbīgiem vīriešiem” un<br />

“Sociālās korekcijas programma bērniem un viņu ģimenēm ārpus<br />

ierastās vides”.<br />

[ 22 ] Rīgas plānošanas reģions


Ikšķiles novada pašvaldības<br />

Dienas centrs<br />

īsteno projektu<br />

„Ikšķiles novada<br />

Dienas centra Mobilā brigāde”,<br />

lai palīdzētu<br />

pirmspensijas un pensijas vecuma Ikšķiles novada iedzīvotājiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta ietvaros paredzēts sniegt jaunu sociālo <strong>pakalpojumu</strong><br />

Mobilā brigāde un paplašināt Dienas centrā esošos <strong>pakalpojumu</strong>s<br />

pēc vienas pieturas aģentūras principa, nodrošinot klientiem<br />

iespēju saņemt sociālā darbinieka, medmāsas, psihologa, veselības<br />

veicināšanas konsultanta un jurista konsultācijas gan Dienas centra<br />

telpās, gan dzīvesvietā, gadījumos, ja klients pats nespēj ierasties<br />

pakalpojuma saņemšanas vietā.<br />

––<br />

Mobilā brigāde sniedz arī individuālās konsultācijas personām pēc<br />

smagām saslimšanām, pašaprūpei, atbalstu ģimenes locekļiem,<br />

kā arī konsultācijas mājokļa un vides pielāgošanā cilvēkiem ar<br />

funkcionāliem traucējumiem.<br />

––<br />

Mobilā brigāde nodrošina iespēju klientiem piedalīties konkrētām<br />

mērķa grupām paredzētajos brīvā laika pavadīšanas, starppaaudžu<br />

saskarsmes veicināšanas un izglītojošos pasākumos. Izveidota<br />

un tiek realizēta arī sociālās rehabilitācijas programma “Ikšķiles<br />

cilvēki – mūsu vērtība”.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Ikšķiles novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

97 066 LVL.<br />

Stāsta Vija Leimane,<br />

medmāsa ar<br />

50 gadu stāžu:<br />

“Ar Ikšķiles mobilo<br />

brigādi sadarbojos<br />

nepārtraukti. Mans<br />

vīrs ir 1. grupas<br />

gulošs invalīds, pēc<br />

insulta 25 gadus ir uz<br />

gultas, bet man pašai<br />

ir redzes problēmas.<br />

Varu teikt tā – viņi<br />

mani uzrauga, aizstāv,<br />

palīdzēja pārcelties<br />

uz jauno dzīvesvietu.<br />

Zinu, cik viņiem<br />

daudz darba, cenšos<br />

lieki neapgrūtināt.<br />

Šodien daudzi žēlojas,<br />

ka pietrūkst mīlestības,<br />

bet es mīlestību<br />

saņemu no mobilās<br />

brigādes darbiniekiem,<br />

viņus saucu tikai<br />

mīļvārdiņos – par<br />

dimantiem un<br />

saulstariņiem.”<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 23 ]


Biedrība „Integrācija sabiedrībai”<br />

īsteno projektu<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīgas reģions<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 884 LVL.<br />

Stāsta projekta vadītājs<br />

Jurijs Kapustins:<br />

„Bijušajiem notiesātajiem<br />

ir kopīga<br />

problēma – atkarība<br />

no nikotīna, alkohola,<br />

narkotikām.<br />

Mūsu veiksmes stāsts:<br />

puiši, piedaloties<br />

sociālās uzvedības<br />

korekcijas programmās<br />

SRC Ratnieki, pārtrauc<br />

smēķēt, lietot alkoholu<br />

un narkotikas. Mūsu<br />

mērķis un cerība:<br />

puiši mainīsies un<br />

vairs neatgriezīsies<br />

cietumā”.<br />

„Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību<br />

iedzīvotāju – notiesāto un no ieslodzījuma<br />

vietām atbrīvoto personu – iekļaušanas<br />

sabiedrībā motivēšana un sociālā<br />

rehabilitācija 2011.-2012. gadā”,<br />

lai palīdzētu<br />

no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām – pilngadīgiem vīriešiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Projekta ietvaros tiek īstenota bijušo notiesāto resocializācijas<br />

kompleksa programma, kas paredz:<br />

––<br />

pagaidu dzīves vietu, ēdināšanu trīs reizes dienā un sadzīves<br />

pamatvajadzību nodrošināšanu;<br />

––<br />

sociālā darbinieka palīdzību sociālo problēmu risināšanā;<br />

––<br />

psihologa un konsultanta palīdzību psiholoģisko un atkarību<br />

problēmu risināšanā;<br />

––<br />

darba iemaņu atjaunošanu un galdnieka specialitātes apgūšanu;<br />

––<br />

palīdzības sniegšanu tikumisko problēmu risināšanā;<br />

––<br />

palīdzības sniegšanu brīvā laika lietderīgai izmantošanai;<br />

––<br />

uzvedības diennakts kontroli.<br />

[ 24 ] Rīgas plānošanas reģions


Pašvaldības aģentūra<br />

„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”<br />

īsteno projektu<br />

„Pavadoņa <strong>pakalpojumu</strong> izveide<br />

un ieviešana Jūrmalā”,<br />

lai palīdzētu<br />

Jūrmalas iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp<br />

bērniem, pensijas un pirmspensijas vecuma ļaudīm.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Jūrmala<br />

FINANSĒJUMS:<br />

78 610 LVL.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Aprūpes centra darbinieki ir izstrādājuši un licencējuši Izglītības<br />

un zinātnes ministrijā profesionālās pilnveides mācību programmu<br />

”Pavadoņa, asistenta darbs ar personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

pensijas un pirmspensijas vecuma personām”. Pateicoties<br />

jaunajam pakalpojumam, klientu pasīvā dzīve tiks padarīta<br />

aktīva – viņi varēs apmeklēt mācību iestādes, strādāt, iesaistīties<br />

sabiedriskajā dzīvē un izmantot valsts, pašvaldības un uzņēmumu<br />

<strong>pakalpojumu</strong>s dažādu ikdienas darījumu kārtošanai.<br />

Jūrmalas domes<br />

Labklājības pārvaldes<br />

vadītāja Laima Grobiņa:<br />

„Gan Labklājības<br />

pārvaldē, gan Sociālās<br />

aprūpes centrā cilvēki<br />

interesējas, kad būs<br />

šāds pakalpojums, –<br />

tas nozīmē, ka<br />

Jūrmalas pilsētā tas<br />

ir vajadzīgs un ļoti<br />

gaidīts.”<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 25 ]


Jūrmalas pilsētas domes<br />

Labklājības pārvalde<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Jūrmala<br />

FINANSĒJUMS:<br />

42 504 LVL.<br />

īsteno projektu<br />

„Dienas aprūpe bērniem<br />

ar funkcionāliem traucējumiem”,<br />

lai palīdzētu<br />

Jūrmalas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (arī garīga<br />

rakstura) no 3 līdz 18 gadu vecumam.<br />

Anetes diena<br />

Dienas centrs vēl ir jauns un nav iedibinājis tradīcijas, bet rīts sākās ar Anetes mammas kūku<br />

Dienas centra bērniem – jo šodien ir Anetes vārda diena.<br />

Ne visi bērni runā, un arī Anete ir kā skaists klusējošs eņģelis, bet acīs vari izlasīt visu, arī to,<br />

ka man šodien ir jubileja. Grūti aprakstīt to sajūsmu, kāda bija viņas sejā, kad pārējie bērni<br />

dziedāja viņai dziesmu, gāja riņķī rotaļās kopā ar ložņājošo bitīti. Un baloni, un apsveikums,<br />

un kopīgā kūkas ēšana...Vai esat redzējuši, kāds izskatās paldies, ko pasaka tikai ar acīm?<br />

Maksims<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Dienas centrā par bērniem un viņu labsajūtu rūpējas psihologs,<br />

logopēds un karitatīvais sociālais darbinieks. Tiek nodrošināta<br />

nepieciešamā ikdienas aprūpe, kā arī viņi tiek iesaistīti dažādās<br />

nodarbībās, atbilstoši spējām un vajadzībām, lai attīstītu ikdienas<br />

aprūpes iemaņas, stimulētu komunikācijas prasmes un intelektu.<br />

––<br />

Atbalstu saņem arī mērķa grupas bērnu vecāki, kuriem tiek sniegts<br />

„atelpas brīdis” un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojums.<br />

Viņš ir īpašs puika. Diena, ierodoties Centrā, parasti sākas ar mantu kastes izkrāmēšanu. Tur<br />

viņš ērti iekārtojas un liekas, tā varētu nosēdēt visu dienu. Ik pa laikam pamet acis, ko dara<br />

citi, bet retu reizi noķeram ieinteresētu skatienu kāda cita nodarbei. Izrādās viņam patīk<br />

mašīnas! Mazas, bet tikpat īstas kā tās, kas ir laukā. Skaidrs, ka diviem mantu kastē nebūs<br />

vietas, lai paspēlētos, bet, ja izdotos viņu no tās izvilināt, varētu paspēlēties kopā. Un tā ir<br />

pirmā uzvara, kad spēlējamies kopā. Pirmā zīmēšanas stunda, tad otrā, tad trešā. Katra nodarbe<br />

ārpus kastes ir mūsu kopējā uzvara. Tajā brīdī, kad mūsu acis sastopas, un redzi, ka tās gaida<br />

atzinību, esam beidzot sapratušies. Tagad atliek tikai strādāt.<br />

[ 26 ] Rīgas plānošanas reģions


Sociālās integrācijas valsts aģentūra<br />

īsteno projektu<br />

„Dienas nodarbinātības centrs –<br />

specializētā darbnīca”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām vai prasmēm.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Jūrmala<br />

FINANSĒJUMS:<br />

92 000 LVL.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta ietvaros tiek sniegts specializētās darbnīcas pakalpojums.<br />

Stāsta projekta dalībnieka Jēkaba (vārds mainīts) tante:<br />

„Māsas dēlam ir II invaliditātes grupa no bērnības, garīga rakstura traucējumi. Par Jēkabu<br />

rūpējās māte un vecmāmiņa. Abas jau vairākus gadus ir mirušas. Jēkabs vairākus gadus ir<br />

sēdējis mājās. Veselības stāvoklis pasliktinājās, kļuva apātisks, nomākts, nevēlējās kontaktēties<br />

(bailes) ar apkārtējiem. Dzirdēju par Dienas centru un specializētās darbnīcas <strong>pakalpojumu</strong>.<br />

Kopš Jēkabs piedalās projekta aktivitātēs, Jēkabam ir atjaunots noteikts dienas ritms, ir radusies<br />

interese par ikdienas darbiem, parādījušās pozitīvās emocijas – viņš atsācis smaidīt. Jēkabs<br />

iemācījās šūt un apdrukāt auduma maisiņus. Ir mazinājušās bailes no apkārtējiem cilvēkiem.”<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 27 ]


SIA „Mentamed”<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīga<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

Ropažu novada pašvaldību,<br />

––<br />

Rīgas Domes Labklājības departamentu,<br />

––<br />

Carnikavas novada domes Sociālo dienestu<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām<br />

alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība personām, kurām ir objektīvas<br />

grūtības sevi aprūpēt vecuma vai<br />

funkcionālo traucējumu dēļ”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

pirmspensijas un pensijas vecuma personām, kurām ir objektīvas<br />

grūtības sevi aprūpēt,<br />

––<br />

trūcīgām personām,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Izstrādāta un īstenota motivācijas programma un sociālās rehabilitācijas<br />

programma, lai pilnveidotu mērķa grupu sociālās un<br />

funkcionālās prasmes un palielinātu viņu integrāciju sabiedrībā.<br />

[ 28 ] Rīgas plānošanas reģions


Biedrība Rehabilitācijas centrs<br />

„Mēs esam līdzās”<br />

īsteno projektu<br />

„Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs<br />

ģimenēm ar bērniem ar kustību<br />

un attīstības traucējumiem”,<br />

lai palīdzētu<br />

––<br />

bērniem – invalīdiem vecumā no 3 līdz 18 gadiem un šo bērnu<br />

vecākiem.<br />

ILGUMS:<br />

12 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīga<br />

FINANSĒJUMS:<br />

84 605 LVL.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Izstrādāta un īstenota sociālās rehabilitācijas programma, kuras<br />

ietvaros bērniem invalīdiem tiek sniegts psiholoģisks un funkcionāls<br />

atbalsts, sagatavojot viņus iekļaušanai vispārizglītojošā skolā.<br />

––<br />

Bērnu vecāki iegūst zināšanas psiholoģisku problēmu risināšanā,<br />

kuras ir par iemeslu viņu sociālai atstumtībai, un apgūst prasmes<br />

personīgajā asistēšanā. Tiek veicināta šo vecāku iekļaušanās<br />

sabiedrībā un atgriešanās darba tirgū.<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 29 ]


SIA „Projektu un kvalitātes vadība”<br />

ILGUMS:<br />

18 mēneši<br />

VIETA:<br />

Rīgas pilsēta<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

Rīgas pilsētas pašvaldību<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas un atbalsta<br />

<strong>pakalpojumu</strong> kopums Rīgas pilsētas<br />

ģimenēm ar bērniem”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

pirmspensijas vecuma personām,<br />

––<br />

trūcīgām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta ietvaros tiek izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas<br />

programma, lai pilnveidotu mērķa grupas sociālās un funkcionālās<br />

prasmes, paaugstinātu motivāciju un veicinātu integrāciju darba<br />

tirgū.<br />

[ 30 ] Rīgas plānošanas reģions


Salaspils novada dome<br />

sadarbībā ar<br />

Salaspils novada Sociālo dienestu<br />

īsteno projektu<br />

„Dienas centra personām ar funkcionāliem<br />

traucējumiem attīstība Salaspils novadā”,<br />

lai palīdzētu<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskiem<br />

pārstāvjiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Salaspilī ir izveidots Dienas centrs personām ar funkcionāliem<br />

traucējumiem, kurā tiek organizētas dažādas nodarbības gan centra<br />

telpās, gan ārpus tā. Dienas centra klienti darbojas grupās, kas<br />

izveidotas pēc viņu spēju līmeņa.<br />

––<br />

Centra telpās tiek organizētas tādas nodarbības kā origami, dzīves<br />

mācība, ētika un prātu attīstošās nodarbības grupai, kurā ir klienti<br />

ar intelektuālās attīstības traucējumiem.<br />

––<br />

Reizi nedēļā klienti dodas ārpus Centra telpām, lai izzinātu<br />

apkārtējo vidi un integrētos sabiedrībā – piedalās brīvprātīgajā<br />

darbā Nacionālajā Botāniskajā dārzā, apmeklē dažādas pašvaldības<br />

iestādes – Salaspils novada domi, bibliotēku, Sociālo dienestu.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Salaspils<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

Stāsta Salaspils Dienas<br />

centra personām<br />

ar funkcionāliem<br />

traucējumiem vadītāja<br />

Rasa Rieksta-Riekstiņa:<br />

„Kad Dienas centra<br />

klientiem tika jautāts,<br />

kāpēc tev patīk apmeklēt<br />

centru, vairāki<br />

atbildēja, ka pat viņu<br />

terapeiti ir pamanījuši<br />

veselības uzlabošanos.<br />

Centrs ir kā punkts,<br />

no kura tālāk izstaro<br />

labestība, sirsnība, savstarpējs<br />

atbalsts, jo uz<br />

šejieni nāk ļoti bagāti<br />

cilvēki – tādi, kuriem<br />

ir, ar ko dalīties! Nabags<br />

ir tas, kam nav ar<br />

ko dalīties, kaut viņam<br />

pieder miljoni. Dienas<br />

centra darbiniekiem<br />

un klientiem nepieder<br />

miljoni, bet viņiem ir,<br />

ar ko dalīties.”<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 31 ]


Sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”<br />

īsteno projektu<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Siguldas novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

98 872 LVL.<br />

„Aprūpes mājās <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstīšana, paplašināšana un<br />

pilnveidošana Siguldas novadā”,<br />

lai palīdzētu<br />

Siguldas novada vientuļiem, trūcīgiem pensijas vecuma cilvēkiem, kā<br />

arī pensionāriem ar funkcionāliem traucējumiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

regulārs atbalsts dažādās ikdienišķās situācijās – sagādāt produktus,<br />

medikamentus, uzkopt māju, sanest malku un ūdeni, palīdzēt<br />

risināt citas sadzīviskas lietas;<br />

––<br />

specializētā transporta pakalpojums – automašīna ir pielāgota arī<br />

invalīdu pārvadāšanai. Klientiem ir iespēja bez maksas nokļūt uz<br />

poliklīniku, veikalu, slimnīcu un citām nepieciešamām vietām;<br />

––<br />

veselības aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā – klienti saņem<br />

medmāsas, psihologa un fizioterapeita <strong>pakalpojumu</strong>s.<br />

Stāsta sociālās aprūpes biedrības „Saullēkts” vadītāja Ginta Goldmane:<br />

„Jau projekta īstenošanas pirmajā pusgadā, pateicoties veselības aprūpei dzīvesvietā, tika savlaicīgi<br />

konstatētas klientu veselības problēmas, kas veciem cilvēkiem ir ļoti būtiski, jo savlaicīga<br />

reaģēšana uz veselības problēmām, palīdz pēc iespējas ilgāk nezaudēt ierasto dzīves veidu un<br />

iepējami ilgāk tikt galā ar pašaprūpi. Specializētā transporta pakalpojums, pēc klientu domām,<br />

būs neatsverams ziemas periodā, kad ielas ir slidenas un sniegotas.<br />

Siguldas novada vecie cilvēki ir ļoti pateicīgi par iespēju saņemt šādu palīdzību, tas viņos rada<br />

drošības sajūtu, ka viņi nav vieni, ka ir kāds, kas palīdzēs ne tikai ēdiena un medikamentu<br />

sagādāšanai, bet arī parūpēsies par fizisko un garīgo veselību.<br />

Projekta ietvaros biedrībai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Siguldas novada ģimenes ārstiem,<br />

sociālo dienestu. Šāda sadarbība veicina pakalpojuma attīstību un uzlabo tā kvalitāti.”<br />

[ 32 ] Rīgas plānošanas reģions


Evaņģēlisko kristiešu draudze<br />

„Zilais krusts”<br />

sadarbībā ar<br />

Rīgas domes Labklājības departamentu<br />

īsteno projektu<br />

„Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi<br />

bijušajiem ieslodzītajiem. Pirmā kārta”,<br />

lai palīdzētu<br />

bezpajumtniekiem, no kuriem 47% ir bijušie ieslodzītie.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta īstenošanas gaitā tiek attīstīta jauna sociālās rehabilitācijas<br />

institūcija Lielvārdes novadā. Izstrādātā programma, kas vērsta uz<br />

darba terapiju, sagatavos bāzi klientu resocializācijai sabiedrībā un<br />

darba tirgū.<br />

ILGUMS:<br />

12 mēneši<br />

VIETA:<br />

Lielvārdes novada<br />

Lēdmanes pagasts<br />

FINANSĒJUMS:<br />

93 178 LVL.<br />

Stāsta projekta vadītāja<br />

Nora Skara:<br />

„Veiksmes stāsts ir<br />

rezervāta „Trušu Karaliste”<br />

izveidošana, ko<br />

projekta mērķa grupas<br />

klienti ir radījuši un<br />

turpina to pilnveidot.<br />

Par to liecina lielais<br />

interesentu skaits<br />

nedēļas nogalēs (septembrī<br />

tas sasniedza<br />

līdz 150 apmeklētājiem<br />

dienā). Pie mums<br />

brauc gan ģimenes, gan<br />

skolēni, gan pensionāru<br />

biedrības, gan<br />

draudzes. Iecienījuši ir<br />

arī jaunlaulātie. Te ir<br />

redzams socializācijas<br />

process, kur dažādi sabiedrības<br />

slāņi maina<br />

savus uzskatus viens<br />

par otru”.<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 33 ]


Nacionālais rehabilitācijas centrs<br />

„Vaivari”<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Jūrmala<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 389 LVL.<br />

īsteno projektu<br />

lai palīdzētu:<br />

„Jauno māmiņu māja”<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

jaunajām māmiņām un grūtniecēm,<br />

––<br />

trūcīgām personām, kas nonākušas sociālās atstumtības riskam<br />

pakļautas personas statusā.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta ietvaros Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari” ir<br />

izveidota Jauno māmiņu māja, kur jaunās māmiņas ar bērnu<br />

(zīdaini), bērnu līdz 3 gadiem un topošās māmiņas, kas pakļautas<br />

sociālajam riskam, bez maksas var uzturēties 10–12 mēnešus,<br />

saņemt ēdināšanu un speciālistu – ginekologa, pediatra, psihologa,<br />

medicīnas māsas un sociālā darbinieka konsultācijas.<br />

[ 34 ] Rīgas plānošanas reģions


Siguldas novada pašvaldības<br />

Sociālais dienests<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

biedrību „Cerību spārni”,<br />

––<br />

biedrību „Aicinājums Tev”<br />

īsteno projektu<br />

„Motivācijas un sociālās rehabilitācijas<br />

<strong>pakalpojumu</strong> attīstība Siguldas novadā”,<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Siguldas novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām no daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem t.sk. bērniem,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm,<br />

––<br />

trūcīgām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

Tiks organizētas četras atbalsta grupas, kuru mērķis ir motivēt Sociālā<br />

dienesta klientus veikt izmaiņas savā dzīvē.<br />

Stāsta Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere:<br />

„Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta speciālistiem un sociālā darba speciālistiem<br />

no projektā iesaistītajām partnerorganizācijām bija iespēja papildināt gan savas teorētiskās<br />

zināšanas, gan iegūt jaunas profesionālās prasmes. Pēc apmācībām speciālisti kā vienu no<br />

lielākajiem ieguvumiem atzina iespēju izglītoties un uzlabot savas profesionālās zināšanas<br />

motivācijas programmu izstrādē un ieviešanā, motivējošās intervēšanas metodes pielietošanā<br />

un atbalsta grupu vadīšanā. Apmācību laikā sociālā darba speciālisti vairāk iepazina savus<br />

kolēģus, izveidojās saliedētāka komanda, kas, manuprāt, veicina labāku sadarbību dažādu<br />

problēmu un situāciju risināšanā sociālajā darbā”.<br />

Rīgas plānošanas reģions<br />

[ 35 ]


Cēsu novada pašvaldības aģentūra<br />

„Sociālais dienests”<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Cēsis<br />

FINANSĒJUMS:<br />

72 921 LVL.<br />

Andra mammas stāsts:<br />

„Lai pieskatītu Andri,<br />

es daudzus gadus<br />

nevarēju strādāt, Andri<br />

visur, kur gāju, ņēmu<br />

līdz. No sākuma biju<br />

satraukusies par domu,<br />

ka Andris jāved uz<br />

centriņu un jāatstāj<br />

tur, jo viņš ir pieradis<br />

tikai pie savējiem. Liels<br />

bija man pārsteigums,<br />

ka jau pirmajā dienā<br />

Andris no centriņa<br />

nemaz negribēja doties<br />

projām. Otrā rītā<br />

jau plkst.6.00 Andris<br />

stāvēja man pie gultas<br />

un rādīja, ka jāiet uz<br />

centru. Andrim ļoti<br />

tur patīk. Esmu pateicīga,<br />

ka beidzot ir radīta<br />

vieta, kur Andri<br />

varu atstāt uz laiku,<br />

lai pati varētu atrast<br />

darbu un strādāt.”<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu,<br />

––<br />

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāli,<br />

––<br />

SIA „Cēsu klīnika”<br />

īsteno projektu<br />

„Invalīdu habilitācijas – dienas centrs”,<br />

lai palīdzētu<br />

personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Invalīdu habilitācijas dienas centrā 18 līdz 35 gadus veci jaunieši,<br />

kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi, kā arī skolas vecuma bērni<br />

ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā,<br />

var saņemt sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, psihologa,<br />

fizioterapeita, aprūpētāja <strong>pakalpojumu</strong>s un iesaistīties dažādās<br />

radošas izpausmes, darba prasmju un izglītojošās nodarbībās.<br />

Jauniešiem tiek nodrošināti arī ēdināšanas un specializētā<br />

autotransporta pakalpojumi.<br />

[ 36 ] Vidzemes plānošanas reģions


Kocēnu novada dome<br />

sadarbībā ar<br />

nodibinājumu „Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze””<br />

īsteno projektu<br />

„Alternatīvu sociālo <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Kocēnu novadā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

riska ģimenēm,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm (ilgstošiem bezdarbniekiem),<br />

––<br />

personām pēc ieslodzījuma.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Kocēnu novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

100 000 LVL.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

novada iedzīvotāju izglītošana un sociālo un darba prasmju<br />

pilnveidošana, izmantojot projekta gaitā izstrādātās motivācijas<br />

pro grammas;<br />

––<br />

īslaicīga izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšana krīzes situā cijā<br />

nonākušām personām – krīzes dzīvoklis.<br />

Projekta īstenošanas<br />

personāla un mērķa<br />

grupas pārstāvju<br />

kopīgā atziņa:<br />

“Cik jauki, ka projekta<br />

gaitā ir iespēja<br />

saņemt ikdienā<br />

tik nepieciešamo<br />

pozitīvo emocionālo<br />

lādiņu un vienkāršu<br />

cilvēcisko atbalstu, ko<br />

gūstam viens no otra<br />

un pasniedzējiem!”<br />

Vidzemes plānošanas reģions<br />

[ 37 ]


SIA „Pirmais Patronāžas Serviss”<br />

īsteno projektu<br />

ILGUMS:<br />

18 mēneši<br />

VIETA:<br />

Cēsis un Vidzemes<br />

plānošanas reģiona<br />

novadi<br />

FINANSĒJUMS:<br />

97 798 LVL.<br />

„Starpnovadu prioritāro sociālo <strong>pakalpojumu</strong><br />

sistēmas izstrāde un ieviešana Vidzemē”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

pensijas vecuma personām (īpaši sievietēm pensijas vecumā un<br />

vientuļiem pensionāriem).<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Mobilā aprūpes vienība – profesionālie aprūpētāji, sociālie<br />

darbinieki un citi speciālisti (ergoterapeits, psihologs u.c.).<br />

Piemēram, psihologa palīdzība cilvēkam, kas nevar iziet no mājas;<br />

––<br />

Aprūpe mājās – iespēja saņemt plašu manipulāciju klāstu mājas<br />

apstākļos. Tā ir gan palīdzība klienta aprūpē, guļoša cilvēka kopšanā<br />

un higiēniskajā aprūpē, gan palīdzība dažādu mājas un saimniecisko<br />

darbu veikšanā, gan nepieciešamības gadījumā dažādu tehnisku<br />

palīglīdzekļu saņemšana ikdienas dzīves atvieglošanai. Aprūpe<br />

mājās ir arī iespēja slimojošiem vai vientuļiem cilvēkiem izjust<br />

saskarsmes prieku;<br />

––<br />

Asistents – pavadonis atvieglo klientu ikdienas dzīvi un palīdz<br />

daudz vairāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē – iepirkties, apmeklēt<br />

ārstniecības iestādes, piedalīties sadzīves jautājumu risināšanā,<br />

apmeklēt kultūras un sabiedriskās aktivitātēs un tajā pat laikā<br />

justies droši.<br />

SIA „Pirmais Patronāžas Serviss” stuktūrvienības “Mājas aprūpes dienests” Cēsīs<br />

sociālās darbinieces I. Gerdēna un R. Indriksone:<br />

„Kaut gan ir iestājies rudens, šodien apmeklētie klienti Drabešu pagastā bija optimistiski un apmierināti<br />

ar dzīvi. Viņu smaidi un pateiktais „paldies!” radīja sajūtu, ka veiktais darbs ir nesis<br />

augļus. Klientu ikdienas dzīvi jūtami atvieglo aprūpētāju palīdzība un piegādātie palīglīdzekļi,<br />

kas rada pozitīvāku attieksmi pret dzīvi, bet iespēja iziet no mājas kopā ar asistentu–pavadoni<br />

ceļ klientu pašapziņu. Jā, darbs ar cilvēkiem mēdz būt grūts, nākas saskarties ar klientu neizpratni,<br />

pasivitāti un motivācijas trūkumu, taču kopumā var manīt, ka aprūpe mājās ir guvusi<br />

plašu atzinību, kas mūsos vieš optimismu un pārliecību, ka šis darbs nav veltīgs”.<br />

[ 38 ] Vidzemes plānošanas reģions


Apes novada dome<br />

sadarbībā ar<br />

Apes novada Sociālo dienestu<br />

īsteno projektu<br />

„Sociālās rehabilitācijas pasākumi<br />

Apes novada sociālā riska grupu<br />

integrēšanai sabiedrībā”,<br />

lai palīdzētu<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,<br />

––<br />

no ieslodzījuma vietām atbrīvotiem bērniem,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm,<br />

––<br />

trūcīgām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

Atbalsta un motivācijas grupās Apes novada iedzīvotājiem tiek<br />

piedāvāta iespēja piedalīties nodarbībās, kuru laikā ne tikai<br />

tiek iepazītas dažādas interesantas praktiskās lietas, bet arī tiek<br />

piedāvāta iespēja saņemt psihologa padomu, analizēt un novērtēt<br />

savas spējas un gribu ko mainīt, izrauties no ierastās vides, patīkami<br />

pavadīt laiku un atpūsties sakoptā vidē.<br />

No nodarbību dalībnieku – bērnu izvērtēšanas anketām:<br />

“Esmu nolēmusi, ka būšu laba!”, “Rabarberu kūka garšoja kā nekad.<br />

Dusmu pūķis tika pieveikts. Gribu turpināt nodarbības”.<br />

ILGUMS:<br />

12 mēneši<br />

VIETA:<br />

Apes novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

33 808 LVL.<br />

Stāsta projekta vadītāja<br />

Liene Ābolkalne:<br />

„Kopumā projekta<br />

dalībnieki atzīst,<br />

ka šāda veida<br />

nodarbības līdz šim<br />

nav apmeklējuši un<br />

ir patīkami pārsteigti,<br />

ka nodarbības<br />

noris nepiespiestā<br />

atmosfērā bez kritikas,<br />

nosodījumiem un<br />

ar mērķi izrunāties,<br />

ar iespējām risināt<br />

dažādas dzīves<br />

situācijas, apgūt līdz<br />

šim neapgūtas un<br />

nezināmas lietas”.<br />

Vidzemes plānošanas reģions<br />

[ 39 ]


Dobeles novada sociālais dienests<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Dobeles novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

80 561 LVL.<br />

No apmācību dalībnieču<br />

atsauksmēm pēc<br />

programmas ,,Bērnu<br />

emocionālā audzināšana”:<br />

,,…māmiņas, kuras<br />

jūtas vientuļas un<br />

izsmēlušas visu<br />

enerģiju, grupā<br />

noteikti varēs gūt<br />

pozitīvas emocijas,<br />

jaunu pieredzi un<br />

ticību sev.”<br />

,,… vadītājas mūs<br />

rosināja kopā ar bērnu<br />

izveidot zvaigžņu<br />

kalendāru un par<br />

katru labo darbu tajā<br />

ielīmēt zvaigznīti.<br />

Redzam, cik ļoti<br />

tas bērnam patīk.<br />

Pamazām ir izmainījies<br />

mazuļa raksturs,<br />

viņam gribas vairāk<br />

darīt labos darbus un<br />

savu veikumu arī<br />

izvērtēt…”<br />

sadarbībā ar<br />

Dobeles novada sociālā dienesta Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> centra Atbalsta<br />

centru ģimenēm<br />

īsteno projektu<br />

„Dobeles novada ģimeņu<br />

atbalsta centra attīstība”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm, t.sk mazgadīgām<br />

māmiņām no bērnu namiem vai augsta sociālā riska ģimenēm,<br />

––<br />

maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar bērniem,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm,<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

ieviesta apmācība vecākiem trīs tematiskās grupās: „Uzvedības<br />

korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem”,<br />

„Bērnu emocionālās audzināšanas programma” un „Programma<br />

sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunām māmiņām ar<br />

bērniem līdz 1 gada vecumam”;<br />

––<br />

dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi paplašinātajā Higiēnas<br />

centrā;<br />

––<br />

sociālā darbinieka piesaiste Dobeles novada ģimeņu atbalstam.<br />

[ 40 ] Vidzemes plānošanas reģions


Skrīveru novada dome<br />

sadarbībā ar<br />

––<br />

Skrīveru sociālā dienesta Skrīveru dienas aprūpes centru,<br />

––<br />

Skrīveru pašvaldības aģentūru „Sociālās aprūpes centrs<br />

„Ziedugravas””<br />

īstenos projektu<br />

„Alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Skrīveru novadā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar garīga rakstura traucējumiem,<br />

––<br />

personām ar fiziska rakstura traucējumiem,<br />

––<br />

pensijas un pirmspensijas vecuma personām,<br />

––<br />

daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm,<br />

––<br />

bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,<br />

––<br />

no vardarbības cietušiem bērniem,<br />

––<br />

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām,<br />

––<br />

personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām<br />

zināšanām un prasmēm,<br />

––<br />

trūcīgām personām.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņems iedzīvotāji:<br />

––<br />

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2012. gada maijā. Ieviešot sociālās<br />

rehabilitācijas, motivācijas un sociālās aprūpes programmas, iedzīvotājiem<br />

tiks sniegti dažādi pakalpojumi: atbalsta un izglītojošo<br />

grupu nodarbības, radošās darbnīcas, deju terapijas un mūzikas<br />

terapijas nodarbības, dažādas tematiskās nodarbības, individuālās<br />

un grupu nodarbības ar psihologu, nometnes, angļu valodas<br />

apmācība, izglītojošas lekcijas vecākiem, dienas aprūpes centra<br />

pakalpojumi u.c.<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Skrīveru novads<br />

FINANSĒJUMS:<br />

99 967 LVL.<br />

Stāsta Skrīveru sociālā<br />

dienesta vadītāja<br />

Ilze Rudzīte:<br />

„Jauno <strong>pakalpojumu</strong><br />

mērķis būs mudināt<br />

cilvēkus atzīt<br />

problēmas un<br />

sarežģījumus savā<br />

dzīvē, pozitīvi risināt<br />

tos, sniegt zināšanas<br />

un prasmes, kas<br />

palīdzētu veiksmīgi<br />

iekļauties sabiedrībā<br />

un darba tirgū”.<br />

Zemgales plānošanas reģions<br />

[ 41 ]


Jēkabpils pilsētas pašvaldības<br />

Sociālais dienests<br />

ILGUMS:<br />

24 mēneši<br />

VIETA:<br />

Jēkabpils<br />

FINANSĒJUMS:<br />

79 869 LVL.<br />

sadarbībā ar<br />

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Dienas aprūpes centru<br />

īsteno projektu<br />

„Alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Jēkabpils pilsētā”,<br />

lai palīdzētu:<br />

––<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem,<br />

––<br />

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem,<br />

––<br />

trūcīgām personām,<br />

––<br />

daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu locekļiem,<br />

––<br />

no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām,<br />

––<br />

pensijas un pirmspensijas vecuma personām,<br />

––<br />

bezpajumtniekiem.<br />

Sociālie pakalpojumi, ko projekta ietvaros saņem iedzīvotāji:<br />

––<br />

bērnu vasaras nometnes „Ābeļu pils leģendas”, „Kaupres pils<br />

noslēpumi”;<br />

––<br />

individuālās ārstnieciskās vingrošanas un fizioterapeita nodarbības<br />

personām ar funkcionāliem traucējumiem;<br />

––<br />

nodarbības darba prasmju uzlabošanai un jaunu prasmju apguvei<br />

(floristika, dārzkopība) Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehno<br />

loģiju centrā;<br />

––<br />

asistenta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem;<br />

––<br />

Dienas aprūpes centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām,<br />

kurā notiek dažādi tematiski vakari, semināri, sporta<br />

nodarbības;<br />

––<br />

higiēnas centra pakalpojums;<br />

––<br />

mūzikas un smilšu terapijas, ļeļlu teātra nodarbības bērniem no<br />

maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.<br />

[ 42 ] Zemgales plānošanas reģions


1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu<br />

sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos” otrā atlase:<br />

Projektu iesniegumi, kas ir apstiprināti ar nosacījumu*<br />

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma<br />

izveidošana Talsu novadā – Kurzemes plānošanas<br />

reģionā<br />

Sociālā rehabilitācija ar multidisciplināru pieeju<br />

Kuldīgas novadā no vardarbības cietušām<br />

personām<br />

Sociālā rehabilitācija nepilnām, disfunkcionālām<br />

ģimenēm<br />

Sociālās rehabilitācijas programmas un<br />

alternatīvās sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Ventspils pilsētā un novadā<br />

Alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstība Ziemeļkurzemes reģionā<br />

Talsu novada pašvaldība<br />

Biedrība „Kuldīgas novada psihologu prakse”<br />

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”<br />

Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un<br />

bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš””<br />

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”<br />

Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un<br />

ieviešana Liepājas Diakonijas centrā<br />

Liepājas Diakonijas centrs<br />

Cilvēk, nepaliec malā – iesaisties!<br />

Liepājas Neredzīgo biedrība<br />

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm 2<br />

Biedrība “Saules sala”<br />

Zemgales plānošanas reģions<br />

[ 43 ]


LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> attīstība Rēzeknes sociālajā<br />

dienestā un sociālo <strong>pakalpojumu</strong> sniedzēju institūcijās<br />

Dienas centra <strong>pakalpojumu</strong> pilnveidošana Preiļu novadā<br />

Alternatīvu sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> programmu<br />

izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo<br />

komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar<br />

funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”<br />

Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar<br />

bērniem sociālās kompetences veidošana<br />

Sociālās rehabilitācijas centra „Avolina” izveide Daugavpilī<br />

Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales<br />

reģionā<br />

Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei<br />

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes<br />

<strong>pakalpojumu</strong> attīstība Austrumlatvijā<br />

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrāde un<br />

īstenošana personām, cietušām no prettiesiskām darbībām un<br />

smagām dzīves situācijām ģimenē un ārpus tās<br />

Drošības poga Latgalē<br />

Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu<br />

izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm<br />

Grupu mājas <strong>pakalpojumu</strong> sniegšana personām ar garīga rakstura<br />

traucējumiem Balvu novadā<br />

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā<br />

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās<br />

aprūpes pārvalde<br />

Preiļu novada dome<br />

<strong>Valsts</strong> sociālās aprūpes centrs<br />

„Latgale”<br />

Ilūkstes novada pašvaldība<br />

Biedrība “Avolina”<br />

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo<br />

savienība”<br />

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”<br />

Ludzas novada domes<br />

pašvaldības SIA „Ludzas rajona<br />

slimnīca”<br />

Biedrība „Ģimenes atbalsta centrs<br />

„ATVĒRTĪBA””<br />

Biedrība “Latvijas Samariešu<br />

apvienība”<br />

Līvānu novada dome<br />

Balvu novada pašvaldība<br />

Kārsavas novada pašvaldība<br />

[ 44 ] Zemgales plānošanas reģions


RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> attīstība bērniem un jauniešiem<br />

ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> attīstība<br />

un pilnveide centrā „Dardedze”<br />

Motivācijas un sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> attīstība Rīgā<br />

Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes<br />

pakalpojums – aprūpe mājās<br />

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība personām ar funkcionāliem<br />

traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm Rīgas pašvaldībā<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> programma „10. solis”<br />

Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā<br />

Sociālās kompetences veidošana un atbalsta sniegšana<br />

sociālā riska ģimenēm ar bērniem<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> attīstība<br />

SIA „Ķīpsalas peldbaseins”<br />

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas ieviešana dienas<br />

aprūpes centrā „Patvērums”<br />

Pašpalīdzības ābece katram<br />

Latvijas Sarkanā Krusta sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> kopums<br />

higiēnas centrā Jūrmalā<br />

Atbalsta un motivēšanas pasākumi<br />

dažādām sabiedrības grupām Rīgā<br />

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu<br />

nodrošināšana Inčukalna novadā<br />

Motivācijas programmu izstrāde un<br />

ieviešana bezpajumtniekiem – bezdarbniekiem<br />

Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca<br />

Siguldas novadā<br />

Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma<br />

personām ar sociālās izolēšanās problēmām<br />

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti<br />

biedrība “Cerību spārni”<br />

Nodibinājums „Centrs<br />

„Dardedze””<br />

SIA “V.E.L.G.”<br />

Biedrība „Bērnu paliatīvās<br />

aprūpes biedrība”<br />

SIA “Senioru aprūpes dienests”<br />

Biedrība “Latvijas Atkarības<br />

psihologu apvienība”<br />

Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas<br />

Sociālās aprūpes centrs”<br />

Biedrība “Latvijas Samariešu<br />

apvienība”<br />

SIA “Ķīpsalas peldbaseins”<br />

Reliģiska organizācija Pestīšanas<br />

armija<br />

Biedrība „Latvijas Bērniem ar<br />

Kustību Traucējumiem”<br />

Biedrība „Latvijas Sarkanais<br />

Krusts”<br />

Biedrība “Skalbes”<br />

Inčukalna novada dome<br />

Rīgas patversme<br />

Biedrība “Aicinājums Tev”<br />

Nodibinājums “Sabiedrības<br />

veselības fonds”<br />

[ 45 ]


VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un<br />

ieviešana Cēsu novadā<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong><br />

nodrošināšana Burtnieku novadā<br />

Vidzemes reģiona mobilais sociālo <strong>pakalpojumu</strong><br />

Resursu centrs<br />

Sociālās rehabilitācijas <strong>pakalpojumu</strong> pilnveidošana<br />

„Centrā Valdardze”<br />

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un<br />

ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma<br />

personām Priekuļu novadā<br />

Dzīvo sev un savai ģimenei!<br />

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija<br />

Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests<br />

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais<br />

dienests”<br />

Nodibinājums „Centrs Valdardze”<br />

Priekuļu novada Sociālais dienests<br />

Līgatnes novada dome<br />

Alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

attīstīšana Alūksnes novadā<br />

Alūksnes novada Sociālais dienests<br />

[ 46 ] Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos


ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai<br />

Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās<br />

pakalpojumi Bauskas novadā<br />

Alternatīvu sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong><br />

ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā<br />

„Ziedugravas”<br />

Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas<br />

pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar<br />

pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem<br />

Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība Pļaviņu novadā<br />

Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē<br />

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un<br />

ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām<br />

pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas<br />

novadā<br />

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma<br />

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem<br />

un jauniešiem Jelgavas pilsētā<br />

Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas<br />

novada pašvaldībā<br />

Drošības poga Zemgalē<br />

Alternatīvu sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība<br />

Vecumnieku novadā<br />

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts”<br />

Bauskas novada Sociālais dienests<br />

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās<br />

aprūpes centrs „Ziedugravas””<br />

Jelgavas pilsētas dome<br />

Pļaviņu novada dome<br />

Iecavas novada pašvaldības iestāde „Iecavas<br />

novada Sociālais dienests”<br />

<strong>Valsts</strong> SIA “Slimnīca “Ģintermuiža””<br />

P/ie “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”<br />

Neretas novada pašvaldība<br />

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”<br />

Vecumnieku novada dome<br />

* Dati uz 05. 12. 2011.<br />

[ 47 ]


Saturs<br />

1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu<br />

sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos” otrā kārta..........................................2<br />

Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests.......................................................................5<br />

Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”................................................6<br />

Talsu novada krīžu centrs .................................................................................................7<br />

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.............................................8<br />

Biedrība „Saules sala” .........................................................................................................9<br />

SIA „Projektu un kvalitātes vadība” .................................................................................10<br />

<strong>Valsts</strong> sociālās aprūpes centrs (VSAC) „Kurzeme”...........................................................11<br />

SIA „Corporate Services” ..................................................................................................12<br />

Aglonas novada dome ...................................................................................................13<br />

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca”..............................................14<br />

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”.........................................................................15<br />

Krāslavas novada dome...................................................................................................16<br />

Preiļu novada Sociālais dienests ....................................................................................17<br />

Rīgas Sociālais dienests ..................................................................................................18<br />

Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds”............................................................................19<br />

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.......20<br />

Lielvārdes novada sociālais dienests...............................................................................21<br />

Nodibinājums „Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”....................22<br />

Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centrs.....................................................................23<br />

Biedrība „Integrācija sabiedrībai”......................................................................................24<br />

Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”...............................................25<br />

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde...............................................................26<br />

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ..............................................................................27<br />

SIA „Mentamed”................................................................................................................28<br />

Biedrība Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”...........................................................29<br />

SIA „Projektu un kvalitātes vadība”..................................................................................30<br />

Salaspils novada dome ...................................................................................................31<br />

Sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”...............................................................................32<br />

Evaņģēlisko kristiešu draudze „Zilais krusts”....................................................................33<br />

Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”........................................................................34<br />

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests.............................................................35<br />

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.................................................36<br />

Kocēnu novada dome ....................................................................................................37<br />

SIA „Pirmais Patronāžas Serviss”.......................................................................................38<br />

Apes novada dome..........................................................................................................39<br />

Dobeles novada sociālais dienests..................................................................................40<br />

Skrīveru novada dome.....................................................................................................41<br />

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālais dienests............................................................42<br />

1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu<br />

sociālās aprūpes <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos” otrā atlase:......................................43<br />

[ 48 ] Sociālo <strong>pakalpojumu</strong> attīstība reģionos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!