Cenrādis - Hipotēku banka

hipo.lv

Cenrādis - Hipotēku banka

(Spēkā no 01.07.2013)

PROCENTU LIKMES UN NOSACĪJUMI

Kritēriji

Apmērs

Procentu likme fiksēta 1 LVL no 4%

EUR no 6%

Aizdevuma summa

Aizdevuma termiņš

minimālā Ls 5 000

maksimālā Ls 700 000 2

līdz 24 mēnešiem

Līgumsods par kavētajiem maksājumiem 48% - 60%

CENRĀDIS PAKALPOJUMIEM

Pakalpojums

Aizdevuma noformēšanas un izsniegšanas maksa

Komisijas maksa

0,55 % no piešķirtās aizdevuma summas

Aizdevuma summas palielināšana

aizdevuma summu nav iespējams palielināt

1 aizdevumu procentu likme tiek fiksēta uz 12 mēnešiem un tiek pārskatīta šī termiņa beigās.

2

maksimālā summa lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Ls 2 000 000.

(Spēkā no 01.07.2013)

CENRĀDIS CITIEM PAKALPOJUMIEM

Naudas līdzekļu

rezervēšana

Pakalpojums Komisijas maksa 1

saskaņā ar aizdevuma izsniegšanas

grafiku

bez aizdevuma izsniegšanas grafika

0,5% no neizsniegtās aizdevuma summas

1,0 % - 2,5% no neizsniegtās aizdevuma

summas

Aizdevuma

līdz Ls 25.000 Ls 5

apkalpošana (mēnesī)

piešķirtai aizdevuma

no Ls 25.001 Ls 6

summai 2

Iesnieguma izskatīšana

par izmaiņām līgumā

Iesnieguma

izskatīšana, kas nav

saistīta ar līguma

izmaiņām

limita palielināšana, aizdevuma

apvienošana vai pārjaunošana

par aizdevuma valūtas maiņu

par aizdevuma procentu likmes vai

veida maiņu

par kredītlīnijas vai aizdevuma

apgrozāmiem līdzekļiem termiņa

pagarināšanu

par izsniegšanas termiņa pagarināšanu

par aizdevuma atmaksas grafika maiņu

par aizdevuma ikmēneša atmaksas

datuma maiņu

par citu līguma nosacījumu maiņu

par atļauju u.c. dokumentu

sagatavošanu

Atkārtota apstiprināta dokumenta, t.sk. apstiprinātas kopijas,

sagatavošana

0,5% no aizdevuma pamatsummas atlikuma

(minimālā Ls 100; maksimālā Ls 3000)

1% no aizdevuma pamatsummas atlikuma

(minimālā LVL 100)

0,7 % no aizdevuma summas

(minimālā Ls 100; maksimālā Ls 5000)

0,5% no neizsniegtās aizdevuma summas

(minimālā Ls 50)

0,4 % no aizdevuma pamatsummas atlikuma

(minimālā Ls 50; maksimālā Ls 3000)

Ls 30

0,2% no aizdevuma pamatsummas atlikuma

(minimālā Ls 50; maksimālā Ls 1500)

Ls 20 par katru izsniegto dokumentu

Ls 10 par katru izsniegto dokumentu

1 lp. no 2


Pakalpojums

Komisijas maksa

tipveida dzīvoklis Ls 30 – Ls 40

Aizdevuma dzīvoklis, vienģimenes dzīvojamā māja, rindu

nodrošinājuma

Ls 40 – Ls 50

māja, vasarnīca, apbūves gabals

pietiekamības zemes īpašums, vairāku dzīvokļu māja, lauku

novērtējums 3 māja, lauku saimniecība, ražošanas objekts,

Ls 50 – Ls 100

cits komercīpašums

Īpašumtiesību, ķīlas (hipotēkas) vai nomas tiesību nostiprināšana,

reģistrēšana, grozīšana, pārjaunošana, dzēšana vienā

Ls 50

Zemesgrāmatas, Valsts zemes dienesta vai LR Uzņēmumu reģistra (neietver obligātos maksājumus, nodevas)

nodaļā aizņēmēja vietā

Maksa par atļaujas sagatavošanu ķīlas tiesību nostiprināšanai par 2% no pirms termiņa atmaksājamās aizdevuma

labu trešajai personai uz īpašumu, kas ieķīlāts par labu Bankai

summas (min. Ls 200)

Maksa par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu

bez maksas

Kompensācija par rēķina nosūtīšanu 4 pa pastu Ls 0,70 par katru rēķinu

elektroniski

bez maksas

Atgādinājuma vēstules par veicamo maksājumu pa pastu Ls 0,70 par katru aizdevumu

nosūtīšana 5 elektroniski

bez maksas

Atgādinājuma īsziņas par veicamo maksājumu nosūtīšana uz

mobilo tālruni 5

Ls 0,15 par katru aizdevumu

par līguma nosacījumu pārkāpumu un/vai 0,1% no aizdevuma pamatsummas atlikuma

neizpildi

(minimālā Ls 50 par katru neizpildes gadījumu)

Līgumsodi

par saistību izpildes secības pārkāpumiem

(saskaņā ar noslēgto Līgumu par saistību

izpildes secību)

6% no summas, kuras atmaksa nav veikta

saskaņā ar vienošanos

par Galvinieka termiņā neveiktu maksājumu 0,1% no parāda summas par katru nokavēto

Bankai

dienu

1

latu ekvivalents tiek aprēķināts pēc LB kursa;

2

nepiemēro Daudzdzīvokļu māju aizdevumiem;

3

ja Bankas filiāle šo pakalpojumu var nodrošināt (izpildīt). Novērtējums paredzēts Bankas iekšējai lietošanai;

4

līdz 31.10.2013. kompensācija par rēķina nosūtīšanu netiek piemērota;

5

atgādinājumu par maksājumiem, kas veicami līdz 10.08.2013, (ieskaitot), sagatavošanu un nosūtīšanu Banka nodrošina līdz 31.07.2013. No

01.08.2013. atgādinājumi par maksājumiem, kas veicami sākot ar 11.08.2013., tiek aizvietoti ar rēķiniem.

2 lp. no 2 01.07.2013

More magazines by this user
Similar magazines