2003.gads

hipo.lv

2003.gads

2003. gadÇ Hipotïku banka atz¥mïja savas dibinljanas 10. gadadienu

Gada pÇrskats 2003


Akt¥vi neto (tapplekst. LVL)

232,182

Kred¥ti neto (tapplekst. LVL)

188,774

172,177

132,605

107,625

86,018

2001 2002 2003

2001 2002 2003

Galvenie finan‰u darb¥bas rÇd¥tÇji (tapplekst. LVL)

2003 2002 2001

Akt¥vi 232,182 172,177 107,625

Kred¥ti (neto) 188,774 132,605 86,018

Piesaist¥tie resursi 172,739 123,737 84,880

KapitÇls un rezerves 24,059 22,813 9,398

T¥rie procentu ie¿ïmumi 8,441 7,420 4,921

ParastÇs darb¥bas ie¿ïmumi 13,289 11,038 7,783

PÇrskata gada pe∫¿a 1,574 1,213 857


Saturs

Vad¥bas zi¿ojums 3

Bankas darb¥bas apskats 7

Kreditï‰anas mïr˙programmu ¥steno‰ana 7

Sadarb¥ba ar kooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm 9

Sadarb¥ba ar vietïjÇm un Çrvalstu institapplecijÇm 9

PrivatizÇcijas procesa apkalpo‰ana 10

Darb¥ba finan‰u tirgos 10

HipotekÇrÇs kred¥tsistïmas att¥st¥ba 10

Bankas pakalpojumu un klientu apkalpo‰anas servisa att¥st¥ba 11

Darb¥bas efektivitÇtes kÇpinljana 13

Meitas uz¿ïmumu darb¥ba 13

Bankas darb¥bas rezultÇti 15

Pe∫¿a 15

Akt¥vi 15

Aizdevumi 15

Piesaist¥tie resursi 15

KapitÇls 15

Bankas struktapplera 16

Finan‰u pÇrskats 17

Gada pÇrskats 2003


2003. gadÇ Hipotïku banku paz¥st pïc tÇs darbiem – vairÇk vai mazÇk noz¥m¥giem

notikumiem Hipotïku bankas att¥st¥bÇ. To vidapple ir stratïÆiski jaunu pakalpojumu

izstrÇde, eso‰o Bankas produktu tÇlÇka att¥st¥ba, jaunu iespïju rad¥‰ana

klientiem, jaunu biznesa struktappleru veido‰ana, Bankas sabiedriskÇs un profesionÇlÇs

aktivitÇtes un gadskÇrtu atceres.

2

Gada pÇrskats 2003


Hipotïku banka ievie‰

jaunu pakalpojumu –

termi¿noguld¥jumu “Åbele”

Banka uzsÇk valstiskÇs

NelauksaimnieciskÇs uz¿ïmïjdarb¥bas

att¥st¥bas programmas ¥steno‰anu

Hipotïku banka atjauno aizdevumu

pieteikumu pie¿em‰anu

Lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs zemes

iegÇdes kreditï‰anas programmai

Padomes un valdes zi¿ojums

3

Gundega ·ulca

Padomes priek‰sïdïtÇja

Inesis Feiferis

Valdes priek‰sïdïtÇjs

Pasaulï

Pïdïjos divos gados pasaules ekonomikai bija

rakstur¥ga liela nestabilitÇte un nenoteikt¥ba. 2001.

gadÇ sÇkusies lejupsl¥de skÇra daudzas att¥st¥bas

valstis. Kaut gan ‰¥s lejupsl¥des sekas globÇlajÇ vidï

vïl nav piln¥bÇ pÇrvarïtas, tomïr arvien vairÇk rÇd¥tÇju

liecina par globÇlÇs ekonomikas atvese∫o‰anÇs sÇkumu

2003. gada otrajÇ pusï.

LïnÇkai ekonomiskajai att¥st¥bai bija rakstur¥ga samïrÇ

zema inflÇcija, kas daudzu valstu centrÇlajÇm bankÇm

∫Çva krasi pazeminÇt procentu likmes l¥dz vïsturiski

zemÇkajam l¥menim gan ASV un eiro zonas valst¥s,

gan JapÇnÇ. Stimulïjo‰a fiskÇlÇ politika, savukÇrt,

veicinÇja tautsaimniec¥bas att¥st¥bu.

Pasaules ekonomikas att¥st¥bas vÇjinljanÇs ietekmïja

ar¥ CentrÇlÇs un Austrumeiropas valstu ekonomisko

att¥st¥bu, taãu negat¥vo tendenãu izpausme ‰o valstu

grupÇ nebija tik izteikta kÇ vairÇkumÇ att¥st¥to valstu.

ÅrïjÇ piepras¥juma samazinljanos un eksporta

pieauguma tempa kritumu nedaudz kompensïja

iek‰ïjÇ piepras¥juma kÇpums, ko noteica gan Çrvalstu

invest¥cijas, gan procentu likmju un banku sektora

att¥st¥bas izrais¥tais kreditï‰anas pieaugums. VairÇkÇs

valst¥s iek‰ïjÇ piepras¥juma kÇpumu bappletiski veicinÇja

reÇlo darba algu palielinÇjums un stimulïjo‰a fiskÇlÇ

politika. Iek‰ïjo un Çrïjo izaugsmes faktoru

nesabalansït¥ba vairÇkÇs CentrÇlÇs un Austrumeiropas

valst¥s ievïrojami pasliktinÇja teko‰Ç konta saldo,

tÇpïc, aizkavïjoties globÇlÇs ekonomiskÇs vides

atlab‰anai, kÇ ar¥ turpinoties tautsaimniec¥bas

stagnÇcijai ES att¥st¥tÇkajÇs valst¥s, ‰o valstu

ekonomiskÇ izaugsme var samazinÇties.

LatvijÇ

øemot vïrÇ situÇciju ES valst¥s, viens no bappletiskÇkajiem

Latvijas tautsaimniec¥bas Çrïjiem riskiem ir lïna

Eiropas valstu ekonomiskÇ atvese∫o‰anÇs, kas var

samazinÇt Çrïjo piepras¥jumu. Tomïr pïdïjo gadu

att¥st¥ba liecina, ka ES valstu tautsaimniec¥bas lejupsl¥de

visai nenoz¥m¥gi ietekmï Latvijas eksportu un

ekonomisko izaugsmi un ar to saist¥to banku

rentabilitÇti un to akt¥vu kvalitÇti.

Pïdïjo gadu laikÇ ekonomiskÇ situÇcija LatvijÇ ir

bijusi labvïl¥ga tautsaimniec¥bas att¥st¥bai, kuras

izaugsmi veicinÇja gan iek‰ïjÇ, gan ÇrïjÇ piepras¥juma

kÇpums, neskatoties uz noz¥m¥gÇko tirdzniec¥bas

partnervalstu zemo ekonomisko aktivitÇti. Strauji

pieaugot invest¥ciju apjomam, teko‰Ç konta negat¥vais

saldo pasliktinÇjÇs, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjiem

periodiem. Tirdzniec¥bas nosac¥jumu uzlabo‰anÇs un

eiro kursa kÇpums ietekmïja pozit¥vi ienÇkumus no

eksporta, tomïr importa pieauguma temps bija

straujÇks, liecinot par augstu iek‰zemes piepras¥juma

kÇpuma tempu.

AugstÇ iek‰zemes un ÇrïjÇ piepras¥juma ietekmï

Latvijas tautsaimniec¥ba 2003. gadÇ turpinÇja strauji

att¥st¥ties. Par to liecinÇja iek‰zemes kopprodukta

pieaugums 7,2% apmïrÇ.

Patïri¿a cenu gada inflÇcija novembr¥ veidoja 3,6%.

2003. gada 11 mïne‰os valsts konsolidïtÇ kopbudÏeta

fiskÇlais defic¥ts bija tikai 5,3 miljoni latu, nodok∫u

ie¿ïmumu pieaugums joprojÇm bija stabils. PievienotÇs

vïrt¥bas nodok∫a un akc¥zes nodok∫a ie¿ïmumi 2003.

gada 11 mïne‰os bija attiec¥gi par 21,1% un 20,5%

lielÇki nekÇ iepriek‰ïjÇ gada atbilsto‰ajÇ periodÇ.

Liels fiskÇlais pÇrpalikums bija sociÇlÇs apdro‰inljanas

budÏetÇ. TajÇ pat laikÇ 2003. gada beigÇs LatvijÇ bija

90 600 bezdarbnieku jeb 8,6% no ekonomiski akt¥viem

iedz¥votÇjiem.

Lai veicinÇtu invest¥ciju pieplappledumu, LatvijÇ tiek

mazinÇts nodok∫u slogs. ·ajÇ procesÇ ¥pa‰i svar¥ga

loma ir uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a pakÇpeniskai

samazinljanai, kas palielinÇs uz¿ïmumu pe∫¿u pïc

nodok∫iem, ∫aujot vairÇk l¥dzek∫us novirz¥t raÏo‰anas

att¥st¥bai un kred¥tsaist¥bu izpildei.

MakroekonomiskÇ stabilitÇte un ekonomiskÇ izaugsme

pïdïjo gadu laikÇ nodro‰inÇja labus priek‰noteikumus

banku sektora att¥st¥bai.

Latvijas finan‰u un banku sektors pïdïjos gados ir

strauji audzis, ko apliecina gan kvantitat¥vie rÇd¥tÇji,

gan pakalpojumu kvalitÇtes izaugsme. Latvijas banku

sistïmas restrukturizÇcija ir pabeigta, un bankas

strÇdÇ br¥vas konkurences apstÇk∫os, stingri ievïrojot

finan‰u regulatora noteiktÇs pras¥bas.

2003. gada laikÇ Latvijas finan‰u tirgapple banku skaits

nav main¥jies, no 23 tirgus dal¥bniecïm viena ir

Çrvalstu bankas noda∫a (Nordea Bank Finland Plc


Meitas uz¿ïmums “Hipotïku bankas

finan‰u konsultÇciju centrs” sÇk

piedÇvÇt invest¥cijas uz¿ïmumu

pamatkapitÇlÇ

Banka r¥ko fotoizstÇdi “Kontrasti

Latvijas laukos”

MasterCard Europe maksÇjumu kartes

tiek emitïtas ar¥ eiro valappletÇ

4

Gada pÇrskats 2003

Latvijas filiÇle). Par banku sistïmas stabilitÇti un

sekm¥gu banku att¥st¥bu liecina finan‰u darb¥bas

rÇd¥tÇji: 2003. gadÇ banku akt¥vi ir augu‰i par 29%,

decembra beigÇs sasniedzot 5,7 miljardu latu apjomu,

noguld¥jumi pieaugu‰i par 21%, kred¥tu apjoms

palielinÇjies par 41%, bet banku kapitÇls un rezerves

par 26%.

2003. gadÇ LatvijÇ strauji att¥st¥jÇs kreditï‰ana, ko

ietekmïja ekonomiskÇs situÇcijas stabilizï‰anÇs,

augo‰ie iedz¥votÇju ienÇkumi, zemi uz¿ïmumu un

mÇjsaimniec¥bu parÇda rÇd¥tÇji, efekt¥va ¥pa‰umu

ties¥bu un apgrappletinÇjumu nostiprinljanas sistïma,

zema inflÇcija un procentu likmju kritums pasaules

finan‰u tirgos.

Vienlaikus 2003. gadÇ jappletami saasinÇjusies banku

konkurence: samazinÇju‰Çs gan kred¥tu procentu

likmes, gan kred¥tu un noguld¥jumu procentu likmju

starp¥ba. Latvijas bankas sÇku‰as piedÇvÇt arvien

izdev¥gÇkus kred¥ta nosac¥jumus un papla‰inÇju‰as

pakalpojumu klÇstu, tomïr banku peln¥tspïja saglabÇjÇs

augsta, jo bankas radu‰as iespïju piesaist¥t finan‰u

tirgapple resursus uz joprojÇm izdev¥giem nosac¥jumiem,

un nosaka zemÇkas noguld¥jumu procentu likmes.

2003. gadÇ iek‰zemes uz¿ïmumiem un privÇtpersonÇm

izsniegto kred¥tu atlikums turpinÇja augt. Sal¥dzinÇjumÇ

ar iepriek‰ïjo gadu, palielinÇjÇs iek‰zemes uz¿ïmumiem

un mÇjsaimniec¥bÇm izsniegto kred¥tu atlikuma

pieauguma temps. SavukÇrt nebanku finan‰u

institapplecijÇm izsniegto kred¥tu atlikuma kÇpuma temps

samazinÇjÇs.

Hipotïku bankÇ

Hipotïku banka 2003. gadÇ turpinÇja savu att¥st¥bu,

gapplestot panÇkumus visos galvenajos darb¥bas virzienos

un ievïrojami palielinot darb¥bas apjomus.

Turpinot strÇdÇt Latvijas tautsaimniec¥bas att¥st¥bai,

Banka ¥stenoja vald¥bas apstiprinÇto Mazo un vidïjo

uz¿ïmumu kreditï‰anas projektu, MÇjok∫u att¥st¥bas

kreditï‰anas programmu, Lauksaimniec¥bÇ

izmantojamÇs zemes iegÇdes kreditï‰anas projektu,

Lauku att¥st¥bas projektu, NelauksaimnieciskÇs

uz¿ïmïjdarb¥bas atbalsta programmu,

mikrokred¥tu izsnieg‰anu u.c. tautsaimniec¥bas

veicinljanas aktivitÇtes.

2003. gadÇ iesÇktÇ projekta “MÇjok∫a sanÇcijas

iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai” ietvaros, ko kop¥gi

realizï VÇcijas Federat¥vÇs Republikas Vides, dabas

aizsardz¥bas un reaktoru dro‰¥bas federÇlÇ ministrija,

VÇcijas att¥st¥bas banka (Kreditanstalt für

Wiederaufbau), Latvijas Republikas Vides ministrija,

Vides invest¥ciju fonds un Hipotïku banka,

pa‰vald¥bÇm, dz¥vok∫u ¥pa‰nieku sabiedr¥bÇm un

dz¥vok∫u ¥pa‰niekiem tiek dota iespïja sa¿emt kred¥tu

ar samazinÇtu procentu likmi daudzdz¥vok∫u mÇju

siltinljanas projektu finansï‰anai.

2003. gada 6. oktobr¥ R¥gÇ Hipotïku banka un Eiropas

Invest¥ciju banka (European Investment Bank parakst¥ja

aizdevuma l¥gumu par kred¥tl¥nijas pie‰˙ir‰anu Hipotïku

bankai 30 miljoni eiro (~20 miljoni latu) apmïrÇ.

Pie‰˙irtÇs kred¥tl¥nijas resursi tiks izmantoti mazo un

vidïjo uz¿ïmïju kreditï‰anai.

Hipotïku bankÇ pïc visiem galvenajiem finan‰u

rÇd¥tÇjiem turpinÇs izaugsme. 2003. gadÇ Bankas

bruto akt¥vu apjoms ir sasniedzis 236,3 miljonus latu

un no gada sÇkuma ir pieaudzis par 35%, savukÇrt

Bankas pe∫¿a ir 1 574 tappleksto‰i latu, kas par 361

tapplekstoti latu pÇrsniedz 2002. gada auditïto pe∫¿u.

Bankas bruto kred¥tportfelis gada laikÇ ir palielinÇjies

par 57 miljoniem latu jeb par 42% un decembra

beigÇs sasniedza 191,6 miljonus latu, nodro‰inot

Hipotïku bankai 6,4% tirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas

Komercbanku asociÇcijas dotajiem neauditïtajiem

datiem par banku sektoru, Hipotïku banka ir ceturtÇ

lielÇkÇ banka pïc hipotïku kred¥tu apjoma (8,3%

tirgus da∫a) un privÇtpersonÇm izsniegtajiem kred¥tiem

mÇjok∫a iegÇdei (11% tirgus da∫a).

Klientu noguld¥jumi BankÇ gada laikÇ pieauga par

31%, sasniedzot 128,4 miljonus latu. 2003. gada vidapple

Banka veiksm¥gi realizïja termi¿noguld¥jumu kampa¿u

“Åbele” un, turpinot aizsÇkto trad¥ciju, jau piekto

gadu pïc kÇrtas gada nogalï piedÇvÇja ¥pa‰o

termi¿noguld¥jumu “Ozols”, kopÇ piesaistot

termi¿noguld¥jumus aptuveni 22 miljonu latu apmïrÇ.

Bankas stabilitÇti un dro‰¥bu raksturo starptautiskÇs

kred¥treitingu aÆentappleras “Moody’s Investors Service

Limited” noteiktie reitingi - ilgtermi¿a Çrvalstu valappletas

ieguld¥jumiem - A2, ¥stermi¿a Çrvalstu valappletas


Hipotïku banka uz¿emta

Eiropas HipotekÇrajÇ federÇcijÇ

BankÇ tiek veikts apjom¥gs klientu

apmierinÇt¥bas pït¥jums

Hipotïku banka paraksta aizdevuma

l¥gumu ar Eiropas Invest¥ciju banku

par 30 miljoniem eiro MVU kreditï‰anai

Padomes un valdes zi¿ojums

5

ieguld¥jumiem - P1. SavukÇrt, Hipotïku bankas emitïtÇs

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir sa¿ïmu‰as vïrtïjumu A1.

Moody’s noteiktais Hipotïku bankas finansiÇlÇ stipruma

reitings ir D-.

Jau vairÇkus gadus Hipotïku bankas emitïtÇs

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir piepras¥ts un dro‰s finan‰u

instruments Latvijas finan‰u tirgapple, kas gapplest arvien

lielÇku popularitÇti. 2003. gadÇ Hipotïku banka emitïja

un primÇrajÇ vïrtspap¥ru tirgapple izvietoja hipotekÇrÇs

˙¥lu z¥mes 7,6 miljonu latu apmïrÇ, gada beigÇs

palielinot apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu

l¥dz 23,6 miljoniem latu devi¿Çs hipotekÇro ˙¥lu z¥mju

sïrijÇs ar dzï‰anas termi¿u no tr¥s l¥dz desmit gadiem.

2003. gadÇ Hipotïku banka pirmo reizi emitïja

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ar main¥gu ienÇkuma likmi,

kam bÇze ir Latvijas starpbanku aiz¿ïmumu procentu

likme RIGIBOR. Hipotïku bankas main¥ga ienÇkuma

likmes hipotekÇro ˙¥lu z¥mju sekm¥gas sÇkotnïjÇs

izvieto‰anas rezultÇtÇ tika piesaist¥ti jauni investori

un, radot vïl vienu finan‰u tirgus instrumentu,

papla‰inÇtas ieguld¥jumu iespïjas eso‰ajiem investoriem.

Hipotïku bankas apmaksÇtais kapitÇls 2003. gada

beigÇs bija 20 miljoni latu.

Turpinot papla‰inÇt savu pakalpojumu loku,

2003. gada sÇkumÇ Hipotïku banka izveidoja meitas

uz¿ïmumu SIA “Hipol¥zings”, kas nodarbojas ar l¥zinga

un perspekt¥vÇ ar¥ ar faktoringa pakalpojumu snieg‰anu.

2003. gadÇ darb¥bu uzsÇka ar¥ jaundibinÇtais Hipotïku

bankas Finan‰u konsultÇciju centra meitas uz¿ïmums

SIA “Rapsis”, ar kura pal¥dz¥bu plÇnots stimulït Latvijas

rap‰a audzï‰anas nozari.

2003. gada 19. martÇ Hipotïku bankai apritïja 10

gadi kop‰ LR Ministru Padomes lïmuma par Bankas

dibinljanu. ·im notikumam par godu tika izdota

grÇmata par Hipotïku bankas veido‰anÇs vïsturi un

att¥st¥bas perspekt¥vÇm. Svinot Hipotïku bankas

pastÇvï‰anas 10 gadu jubileju, no 16. apr¥∫a l¥dz 23.

maijam Jubilejas ¥pa‰Ç piedÇvÇjuma ietvaros

privÇtpersonÇm un uz¿ïmïjiem tika piedÇvÇtas daÏÇdas

atlaides un ¥pa‰i noteikumi bankas pakalpojumiem.

Desmit gadu jubilejas pasÇkumu ietvaros Hipotïku

banka veikusi ieguld¥jumus vairÇku Latvijas pilsïtu

vides labiekÇrto‰anÇ.

No 2003. gada 15. maija Hipotïku banka ir sÇkusi

izdot starptautiskÇs organizÇcijas MasterCard Europe

maksÇjumu kartes ar¥ eiro valappletÇ, kuras ir izdev¥gas

klientiem, ce∫ojot pa Eiropu. No 2003. gada bappletiski

ir papla‰inÇts to bankomÇtu loks, kur Hipotïku bankas

klientiem iespïjams ar maksÇjumu kartïm izdev¥gi

iz¿emt skaidru naudu. TurpmÇk uz tÇdiem pa‰iem

nosac¥jumiem kÇ Hipotïku bankas bankomÇtus klienti

var izmantot ar¥ Rietumu bankas un Latvijas KrÇjbankas

bankomÇtus.

2003. gada 7. janvÇr¥ Eiropas HipotekÇrÇ federÇcija

(European Mortgage Federation) ir apstiprinÇjusi

Hipotïku bankas uz¿em‰anu federÇcijÇ asociïtÇ biedra

statusÇ.

Turpinot biznesa papla‰inljanu R¥gÇ, Hipotïku banka

2003. gadÇ atklÇjusi divas jaunas noda∫as: Ìnijas un

Melnsila, un vienu norï˙inu grupu – 13. JanvÇra ielÇ.

2004. gada janvÇr¥ darbu sÇka µengaraga noda∫a.

R¥gas jaunajÇs noda∫Çs un norï˙inu grupÇ klientiem

tiek sniegts pilns bankas pakalpojumu klÇsts. Ar¥

pÇrïjÇs visos Latvijas reÆionos eso‰Çs noda∫as tiek

uzlabotas un modernizïtas, lai dotu mapplesu klientiem

iespïju sa¿emt mapplesu Bankas pakalpojumus ïrtÇ,

modernÇ un klientiem draudz¥gÇ vidï.

Gundega ·ulca

Padomes priek‰sïdïtÇja

Inesis Feiferis

Valdes priek‰sïdïtÇjs


Sadarb¥bas l¥gums ar Rietumu banku

un Latvijas KrÇjbanku papla‰ina

bankomÇtu t¥klu

Inesis Feiferis uzstÇjas Latvijas

uz¿ïmïju konferencï “Valsts atbalsts

uz¿ïmïjiem un tautsaimniec¥bas

att¥st¥ba pïc Latvijas pievieno‰anÇs

Eiropas Savien¥bai”

BankÇ tiek sagatavota sievie‰u

uz¿ïmïju att¥st¥bas programma

6 Gada pÇrskats 2003


Banka dibina meitas

uz¿ïmumu – SIA “Hipol¥zings”

Hipotïku banka izstrÇdÇ un sagatavo

valstiskÇs MVU att¥st¥bas kreditï‰anas

programmas otro posmu, projektu

finansï‰anai novirzot 30 miljonus eiro

Savu desmit gadu jubilejas pasÇkumu

ietvaros banka dÇvina Latvijas pilsïtÇm

pulkste¿us

Bankas darb¥bas apskats

7

2003. gadÇ apritïja 10 gadi kop‰ Hipotïku bankas

dibinljanas. ·¥ notikuma sakarÇ iznÇkusi JÇ¿a Kuãinska

grÇmata “Hipotïku banka: vakar, ‰odien, r¥t” par

att¥st¥bas bankas tap‰anu 10 gadu garumÇ kop‰

1993. gada 19. marta. GrÇmatÇ var atrast ne tikai

lïmumus un likumus, uz kÇ pamata banka darbojas,

bet ar¥ bankas darbinieku atmi¿as, kÇ ar¥ galvenos

sasniegumus bankas darb¥bas pamatvirzienos: mazo

un vidïjo uz¿ïmïju kreditï‰anÇ, hipotekÇro aizdevumu

izsnieg‰anÇ un hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisijÇ.

Desmit gadu laikÇ banka ir izaugusi par spïc¥gu un

uzticamu uz¿ïmumu, ko apliecina ar¥ bankai pie‰˙irtie

reitingi ”Moody’s Investors Service Limited”: bankas

reitings ilgtermi¿a Çrvalstu valappletas ieguld¥jumiem A2,

reitings ¥stermi¿a Çrvalstu valappletas ieguld¥jumiem P1,

emitïto hipotekÇro ˙¥lu z¥mju reitings A1 un finansiÇlÇ

stipruma reitings D-.

Kreditï‰anas mïr˙programmu ¥steno‰ana

±stenojot bankas att¥st¥bas koncepciju, att¥st¥bas projektu

izstrÇde un realizï‰ana ar katru gadu k∫applest arvien

noz¥m¥gÇka Hipotïku bankas darb¥bas sastÇvda∫a.

2003. gadÇ banka turpinÇja iepriek‰ïjos gados uzsÇkto

kreditï‰anas mïr˙programmu ¥steno‰anu. Noz¥m¥gÇkÇs

no 2003. gadÇ ¥stenotajÇm programmÇm bija MÇjok∫u

att¥st¥bas programma, Mazo un vidïjo uz¿ïmïju (MVU)

att¥st¥bas programma, Lauksaimniec¥bas ilgtermi¿a

invest¥ciju programma un Lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs

zemes iegÇdes programma. Bez tam tika uzsÇktas divas

jaunas programmas: NelauksaimnieciskÇs

uz¿ïmïjdarb¥bas att¥st¥bas kreditï‰anas programma un

VÇcijas - Latvijas vides aizsardz¥bas pilotprojekts “MÇjok∫a

sanÇcijas iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai”.

Lai veicinÇtu nodarbinÇt¥bu un ienÇkumu l¥me¿a cel‰anos

Latvijas laukos, kÇ ar¥ vides sakÇrto‰anu, stimulïjot

rapplepnieciskÇs raÏo‰anas, amatniec¥bas un pakalpojumu

sektoru att¥st¥bu, 2003. gadÇ banka uzsÇka

NelauksaimnieciskÇs uz¿ïmïjdarb¥bas att¥st¥bas

programmu. Programmas ietvaros uz¿ïmïjiem un

iedz¥votÇjiem, kas nolïmu‰i pievïrsties uz¿ïmïjdarb¥bai,

tika dota iespïja sa¿emt Zemkop¥bas ministrijas finansïtu

un attiec¥gÇ reÆiona att¥st¥bas aÆentappleras nol¥gtu

konsultantu bezmaksas konsultÇcijas biznesa projekta

izstrÇdï, valsts atbalsta maksÇjumus (grantus), ko no

speciÇli ‰im mïr˙im izdal¥tiem valsts l¥dzek∫iem izmaksÇ

Hipotïku banka, aizdevumus, ko izsniedz Hipotïku

banka, kred¥tgarantijas, ko programmas ietvaros

izsniegtajiem kred¥tiem sniedz Lauku att¥st¥bas fonds.

2003. gadÇ programmas ietvaros Hipotïku banka

pie‰˙¥ra lauku uz¿ïmïjiem 215 aizdevumus kopÇ 3,9

miljonu latu apjomÇ un 233 grantus kopÇ 1,72 miljonu

latu apjomÇ, bet, ¿emot vïrÇ uz¿ïmïju pa‰u

l¥dzfinansïjumu, Latvijas laukos ir investïti vairÇk nekÇ

7,6 miljoni latu. Lai izceltu tos projektus, kuru realizï‰ana

visvairÇk veicina programmas mïr˙u sasnieg‰anu, banka

r¥koja NelauksaimnieciskÇs uz¿ïmïjdarb¥bas atbalsta

programmas skati.

2003. gadÇ Hipotïku banka iesaist¥jÇs VÇcijas - Latvijas

vides aizsardz¥bas pilotprojekta “MÇjok∫a sanÇcijas

iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai (Initiative energetische

Wohnungsanierung)” realizÇcijÇ. Pilotprojekta mïr˙is

ir samazinÇt CO2 emisiju apkÇrtïjÇ vidï, samazinot

dz¥vojamÇ fonda apkurei nepiecie‰amo energoresursu

patïri¿u un siltuma zudumus ïkÇs. Pilotprojekta ietvaros

VÇcijas Federat¥vÇs republikas Vides, dabas aizsardz¥bas

un reaktoru dro‰¥bas federÇlÇ ministrija ar VÇcijas

att¥st¥bas bankas starpniec¥bu sniedz finansiÇlu atbalstu

daudzdz¥vok∫u mÇju renovÇcijai LatvijÇ. KopumÇ

pilotprojekta ietvaros daudzdz¥vok∫u mÇju kompleksas

renovÇcijas finansï‰anai pieejami kred¥tresursi 5 miljonu

eiro apmïrÇ un VÇcijas puses finansiÇlais atbalsts 1,9

miljonu eiro apjomÇ. 2003. gada beigÇs banka pie‰˙¥ra

aizdevumus pirmo ãetru daudzdz¥vok∫u mÇju renovÇcijai

pilotprojekta ietvaros.

SavukÇrt, MÇjok∫u att¥st¥bas kreditï‰anas programmas

ietvaros Hipotïku banka 2003. gadÇ ir pie‰˙¥rusi 2031

aizdevumu dz¥vok∫u iegÇdei un remontam par kopïjo

summu 8,37 miljoni latu un 58 aizdevumus daudzdz¥vok∫u

mÇju koplieto‰anas plat¥bu remontam un atjauno‰anai

par kopïjo summu 1,22 miljoni latu.

Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥bas kreditï‰anas

programmas ietvaros 2003. gadÇ Hipotïku banka

pie‰˙¥ra aizdevumus 10,8 miljonu eiro apjomÇ, bet,

¿emot vïrÇ uz¿ïmïju pa‰u l¥dzfinansïjumu, Latvijas

tautsaimniec¥bÇ ir investïti vairÇk nekÇ 11 miljoni latu.

Turpinot darb¥bu mazo un vidïjo uz¿ïmumu kreditï‰anÇ,

2003. gada oktobr¥ Hipotïku banka parakst¥ja aizdevuma

l¥gumu ar Eiropas Invest¥ciju banku par kred¥tl¥nijas


Hipotïku banka realizï projektu

“MÇjok∫a sanÇcijas iniciat¥va enerÆijas

taup¥‰anai” daudzdz¥vok∫u mÇju

kompleksai siltinljanai

Uzlabojot bankas klientu apkalpo‰anas

kvalitÇti, piecÇs bankas noda∫Çs

uzstÇd¥tas rindu vad¥bas sistïmas

Ar bankas interneta mÇjas lapas

starpniec¥bu klienti var uzdot savus

jautÇjumus

8 Gada pÇrskats 2003


Ar bankas atbalstu tiek dibinÇta

pirmÇ kooperat¥vÇ krÇjaizdevu

sabiedr¥ba Latgalï

Banka atbalsta studentu projektu

konkursu “InovÇcijas Latvijas

tautsaimniec¥bas nozaru att¥st¥bÇ”

Aprit desmit gadi kop‰ Hipotïku bankÇ

tika parakst¥ts pirmais zemes

izpirk‰anas l¥gums

Bankas darb¥bas apskats 9

pie‰˙ir‰anu Hipotïku bankai 30 miljonu eiro apmïrÇ, kas

tiks izmantoti mazo un vidïjo uz¿ïmïju kreditï‰anai. ·is

ir pirmais abu banku kop¥gais projekts un Eiropas Invest¥ciju

bankai pirmais tÇda veida l¥gums LatvijÇ. ·¥ aizdevuma

sa¿em‰anai bankai tika pie‰˙irts valsts galvojums 20

miljonu latu apmïrÇ.

2003. gada apr¥l¥ Ministru kabinets pie¿ïma groz¥jumus

Lauksaimniec¥bas ilgtermi¿a invest¥ciju kreditï‰anas

programmÇ ar mïr˙i padar¥t programmu pieejamÇku

lauksaimniec¥bas produkcijas raÏotÇjiem. Tika samazinÇta

aiz¿ïmïjiem pieejamÇ gada procentu likme, kÇ ar¥

palielinÇts maksimÇlÇ aizdevuma apjoms. 2003. gadÇ

programmas ietvaros pie‰˙irti 103 aizdevumi par kopïjo

summu 3,6 miljoni latu. Lai iepaz¥stinÇtu Latvijas iedz¥votÇjus

ar daudz‰˙aut¿aino situÇciju Latvijas lauksaimniec¥bÇ,

Hipotïku banka r¥koja fotoizstÇdi “Kontrasti Latvijas

laukos”, parÇdot programmas klientu att¥st¥tÇs saimniec¥bas

un pagaidÇm neizmantotÇs lauku saimnieko‰anas iespïjas.

2002. gadÇ Ministru kabinets apstiprinÇja Lauksaimniec¥bÇ

izmantojamÇs zemes iegÇdes kreditï‰anas programmu

2,5 miljonu latu apjomÇ. TÇ kÇ piepras¥jums pïc ‰¥s

programmas aizdevumiem izrÇd¥jÇs lielÇks par prognozïto,

2003. gada vasaras beigÇs vald¥ba lïma par groz¥jumu

izdar¥‰anu programmÇ, palielinot programmas apjomu

l¥dz 9 miljoniem latu. RezultÇtÇ Hipotïku bankÇ tika

atsÇkta pieteikumu izskat¥‰ana un aizdevumu izsnieg‰ana

‰¥s mïr˙programmas ietvaros. Tas pal¥dzïja nodro‰inÇt

programmas darb¥bu vairÇkus gadus uz priek‰u, jo ir

apmierinÇts piepras¥jums pïc kred¥tresursiem. Programmas

izmai¿as paredzïja ar¥ kvotu mehÇnisma ievie‰anu, kuru

mïr˙is bija atbalst¥t vienu no Latvijas lauksaimniec¥bas

prioritÇrajiem virzieniem – piensaimniec¥bu, kÇ ar¥ nodro‰inÇt

finansïjumu pieejam¥bu ¥pa‰i atbalstÇmajiem reÆioniem.

2003. gadÇ programmas ietvaros 118 zemnieku

saimniec¥bas sa¿ïma aizdevumus kopÇ 1,5 miljonu latu

apjomÇ, par ko iegÇdÇjÇs 5,8 tappleksto‰us hektÇru

lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs zemes.

2003. gadÇ Hipotïku bankÇ tika sagatavota Sievie‰u

uz¿ïmïju att¥st¥bas programma, kuras mïr˙is ir veicinÇt

sievie‰u iesaist¥‰anos uz¿ïmïjdarb¥bÇ un dar¥t pieejamÇkus

finan‰u resursus sievietïm piedero‰iem vai sievie‰u

vad¥tiem uz¿ïmumiem. Vienlaikus Hipotïku banka apzina

iespïjas tÇdu kred¥tproduktu izveidei, lai kalpotu sociÇli

japplet¥gu iedz¥votÇju kategoriju (inval¥du, jaunie‰u bez darba

pieredzes, pirmspensijas vecuma cilvïku) vajadz¥bu

apmierinljanai.

Sadarb¥ba ar kooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm

Hipotïku bankas sadarb¥ba ar kooperat¥vajÇm krÇjaizdevu

sabiedr¥bÇm (KKS) sekmï l¥dzdal¥bu veicino‰o

uz¿ïmïjdarb¥bu LatvijÇ un att¥sta iedz¥votÇju pa‰iniciat¥vu

finan‰u jautÇjumu risinljanÇ. ·¥s sadarb¥bas rezultÇtÇ

palielinÇs Hipotïku bankas pakalpojumu pieejam¥ba

rajonu, mazpilsïtu un pagastu l¥men¥.

Hipotïku banka ir noslïgusi sadarb¥bas l¥gumus ar 19

no 28 Latvijas KKS. Sadarb¥bas ietvaros Hipotïku banka

izsniedz aizdevumus KKS un to biedriem, sniedz pal¥dz¥bu

informÇcijas tehnoloÆiju jomÇ, kÇ ar¥ konsultï iniciat¥vas

grupas KKS dibinljanas procesÇ.

Ar Hipotïku bankas atbalstu 2003. gadÇ nodibinÇta pirmÇ

KKS Latgalï, kas darbojas Balvu rajona ·˙ilbïnu pagastÇ.

Sadarb¥ba ar vietïjÇm un Çrvalstu institapplecijÇm

2003. gadÇ Hipotïku banka kÇ asociïtais biedrs akt¥vi

l¥dzdarbojÇs Eiropas HipotekÇrÇs federÇcijas (European

Mortgage Federation) darbÇ, regulÇri sniedzot informÇciju

par hipotekÇrÇs kred¥tsistïmas att¥st¥bu LatvijÇ, piedaloties

ar tÇs darb¥bu saist¥to Eiropas Savien¥bas normat¥vo

dokumentu apsprie‰anÇ, kÇ ar¥ ¿emot dal¥bu Eiropas

HipotekÇrÇs federÇcijas konferencï. Eiropas HipotekÇrÇs

federÇcijas uzdevums ir pÇrstÇvït savu biedru intereses

EiropÇ, veicinÇt hipotekÇro kreditï‰anu un konsultït ES

institapplecijas visos hipotekÇrajiem kreditoriem bappletiskajos

jautÇjumos gan kreditï‰anas, gan finan‰u l¥dzek∫u piesaistes

jomÇs. L¥dz ar 2004. gada 1. janvÇri Hipotïku banka k∫uva

par pilnties¥gu Eiropas HipotekÇrÇs federÇcijas biedru.

2003. gadÇ Hipotïku banka sa¿ïma uzaicinÇjumu

novïrotÇja statusÇ piedal¥ties Eiropas Finan‰u institappleciju

t¥klÇ (Network of European Financial Institutions, EFIT).

EFIT apvieno publiskÇs bankas un tÇs mïr˙is ir MVU

att¥st¥ba. Pa‰laik organizÇcijÇ ir asto¿as Eiropas Savien¥bas

valstu att¥st¥bas bankas, kurÇm 2004. gadÇ kÇ pilnties¥gs

partneris pievienosies Hipotïku banka. EFIT darb¥bas

galvenie uzdevumi ir jaunu atbalsta instrumentu izstrÇde

MVU un to ievie‰ana, sadarbojoties ar ES institapplecijÇm.

Sadarb¥bÇ ar Eiropas komisiju un Ekonomikas ministriju

Hipotïku banka 2003. gada 3.-4. apr¥l¥ organizïja apa∫Ç


Lai ïrtÇk un ÇtrÇk varïtu apkalpot

klientus, bankas noda∫as uzsÇk darbu

jaunÇs telpÇs

Banka apzina iespïjas piedÇvÇt

kred¥tproduktus sociÇli japplet¥gu iedz¥votÇju

kategoriju vajadz¥bÇm

Banka r¥ko NelauksaimnieciskÇs

uz¿ïmïjdarb¥bas atbalsta

programmas labÇko projektu

skati

10 Gada pÇrskats 2003

galda diskusiju starp finan‰u institappleciju un MVU pÇrstÇvjiem.

Tik‰anÇs mïr˙is bija uz¿ïmïju un finan‰u institappleciju

dialoga veido‰ana, kÇ ar¥ ES pieredzes pÇr¿em‰ana finan‰u

pieejam¥bas veicinljanai. ·Çds pasÇkums notika pirmo

reizi un pulcïja vairÇk kÇ 80 dal¥bniekus – uz¿ïmïjus,

valsts ierïd¿us un finan‰u institappleciju pÇrstÇvjus no Latvijas

un Çrvalst¥m.

PrivatizÇcijas procesa apkalpo‰ana

2003. gadÇ apritïja desmit gadi kop‰ Hipotïku bankÇ

tika parakst¥ts pirmais zemes izpirk‰anas l¥gums, kas bija

viens no pirmajiem so∫iem valst¥ uzsÇktÇs zemes reformas

¥steno‰anÇ. Atbilsto‰i Latvijas Republikas likumdo‰anai

Hipotïku banka apkalpo valsts un pa‰vald¥bas ¥pa‰uma

privatizÇcijas procesu, veicot ar to saist¥tas darb¥bas.

Tostarp banka slïdz zemes izpirk‰anas l¥gumus par

lieto‰anÇ eso‰Çs zemes izpirk‰anu pilsïtÇs un lauku

apvidos; sa¿em, ieskaita uzkrljanas kontos un uzskaita

maksÇjumus privatizÇcijas sertifikÇtos par pa‰vald¥bas

un valsts dz¥vojamo mÇju privatizÇcijas objektiem; uzskaita

sa¿emtos maksÇjumus latos par pa‰vald¥bas un valsts

dz¥vojamo mÇju privatizÇcijas objektiem, sadala naudas

l¥dzek∫us starp valsts un pa‰vald¥bu ¥pa‰uma privatizÇcijas

fondiem; dzï‰ zemes un dz¥vojamo mÇju privatizÇcijas

procesÇ izmantotos sertifikÇtus, kÇ ar¥ veic citas darb¥bas,

kas saist¥tas ar privatizÇcijas procesa apkalpo‰anu valst¥.

Pïdïjos gados privatizÇcija valst¥ iegÇjusi noslïguma

fÇzï, taãu joprojÇm ‰ai jomÇ dar¥jumu apjoms ir ievïrojams:

2003. gadÇ Hipotïku bankÇ noslïgti 12 tappleksto‰i zemes

izpirk‰anas un pÇrdo‰anas l¥gumi par 96,8 tappleksto‰iem

zemes hektÇru un tika veikti 15 tappleksto‰i pÇrskait¥jumi

par valsts un pa‰vald¥bu dz¥vojamo mÇju privatizÇciju.

Darb¥ba finan‰u tirgos

Banka saglabÇja konservat¥vu politiku valappletas riska jomÇ.

SakarÇ ar Latvijas virz¥bu uz ES arvien vairÇk bankas

klientu sadarbojas tie‰i ar dar¥jumu partneriem ‰ajÇs

valst¥s, mainot bankas valappletas operÇciju struktappleru – eiro

operÇciju apjoms turpinÇja pieaugt, kaut ar¥ lielÇkais

operÇciju apjoms joprojÇm gan skaidrÇ, gan bezskaidrÇ

naudÇ tiek veikts ASV dolÇros. Atbilsto‰i bankas likviditÇtes

un kred¥triska vad¥bas politikai lielÇko da∫u no vïrtspap¥ru

tirdzniec¥bas operÇcijÇm 2003. gadÇ veidoja dar¥jumi ar

Latvijas parÇdz¥mïm un obligÇcijÇm. Tirdzniec¥bas operÇcijas

ar akcijÇm praktiski netika veiktas. Vienlaikus banka veica

akt¥vu privatizÇcijas sertifikÇtu tirdzniec¥bu, kÇ rezultÇtÇ

bankas tirgus da∫a kopïjÇ privatizÇcijas sertifikÇtu tirgus

apgroz¥jumÇ gada laikÇ pieauga no 11,78% l¥dz 22,64%.

Hipotïku banka 2003. gadÇ bija akt¥vÇkais R¥gas Fondu

birÏas (RFB) biedrs, pÇrvaldot 19,54% no kopïjÇ RFB

apgroz¥juma. Ievie‰ot jaunu pakalpojumu - I-Brokeris, kas

∫auj ar informÇcijas tehnoloÆiju starpniec¥bu iesniegt

vïrtspap¥ru pirk‰anas / pÇrdo‰anas uzdevumus RFB bez

bankas d¥leru tie‰as starpniec¥bas, kÇ ar¥ pirk‰anas /

pÇrdo‰anas uzdevumu iesnieg‰anai izmantojot tÇlruni,

un nosakot izdev¥gus pakalpojumu tarifus, bankai izdevies

iegapplet 4.vietu jeb 14,26% da∫u RFB akciju tirgapple vïrtspap¥ru

tirdzniec¥bas (brokeru) pakalpojumos. Pateicoties ˙¥lu

z¥mju emisijai, fiksïta ienÇkuma vïrtspap¥ru tirgapple aizvad¥tajÇ

gadÇ banka bija noz¥m¥gÇkais dar¥jumu veicïjs.

HipotekÇrÇs kred¥tsistïmas att¥st¥ba

Latvijas Republikas finan‰u sistïmas vïstures vairÇkÇs

jomÇs Hipotïku banka ir ierakst¥jusi savu vÇrdu kÇ procesa

aizsÇcïja, kam ir sekoju‰as un vïl tikai sekos Latvijas

komercbankas. Hipotïku banka bija pirmÇ, kas LatvijÇ

uzsÇka hipotekÇro kreditï‰anu tÇs klasiskajÇ izpratnï,

tas ir, ilgtermi¿a aizdevumu izsnieg‰anu pret nekustamÇ

¥pa‰uma ˙¥lu. Hipotïku banka joprojÇm ir pirmÇ un vien¥gÇ

banka, kas emitï ˙¥lu z¥mes, tÇdÇ veidÇ vietïjÇ kapitÇla

veido‰anai izdev¥gi piesaistot vietïjos investorus.

2003. gadÇ Hipotïku bankas izsniegto hipotekÇro kred¥tu

apjoms palielinÇjÇs par 18,5 miljoniem latu (2002. gadÇ

– 7,3 miljoniem latu), gada beigÇs sasniedzot kred¥tu

portfeli 59,9 miljoni latu un l¥dz ar to ar¥ 8% lielu

hipotekÇrÇs kreditï‰anas tirgus da∫u. HipotekÇro kred¥tu

portfe∫a da∫a, kas kalpo kÇ nodro‰inÇjums Hipotïku

bankas emitïtajÇm hipotekÇrajÇm ˙¥lu z¥mïm, palielinÇjÇs

par 11,5 miljoniem latu, gada beigÇs sasniedzot 33,8

miljonus latu jeb 56% no kopïjÇ hipotekÇro kred¥tu

portfe∫a apjoma. HipotekÇro kred¥tu portfelis, kas ir

refinansïts ar hipotekÇrajÇm ˙¥lu z¥mïm, veidoja 39% no

kopïjÇ hipotekÇro kred¥tu portfe∫a apjoma.

2003. gadÇ Hipotïku banka emitïja un primÇrajÇ

vïrtspap¥ru tirgapple izvietoja hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 7,6

miljonu latu apmïrÇ, gada beigÇs palielinot apgroz¥bÇ

eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu l¥dz 23,6 miljoniem

latu nominÇlvïrt¥bÇ, ko veidoja devi¿as hipotekÇro ˙¥lu


R¥gÇ banka atver tr¥s jaunas

noda∫as

Banka papildina pakalpojumu klÇstu

dodot iespïju klientiem noguld¥t naudu

krÇjkontÇ

IzstrÇdÇta datorprogramma

“Spr¥d¥tis” internetbankas HipoNet

tÇlÇkai att¥st¥bai

Bankas darb¥bas apskats

11

z¥mju sïrijas ar dzï‰anas termi¿u no tr¥s l¥dz desmit

gadiem. 2003. gadÇ Hipotïku banka pirmo reizi emitïja

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ar main¥gu ienÇkuma likmi, kam

bÇze ir Latvijas starpbanku aiz¿ïmumu procentu likme

- RIGIBOR. Hipotïku bankas main¥ga ienÇkuma likmes

hipotekÇro ˙¥lu z¥mju sekm¥gas sÇkotnïjÇs izvieto‰anas

rezultÇtÇ tika piesaist¥ti jauni investori un papla‰inÇtas

ieguld¥jumu iespïjas eso‰ajiem investoriem, radot vïl

vienu finan‰u tirgus instrumentu. Hipotïku bankas

emitïtÇs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes veidoja 6% lielu tirgus

da∫u no kopïjÇ LatvijÇ reÆistrïto parÇda vïrtspap¥ru

apjoma un 22% lielu tirgus da∫u no kopïjÇ reÆistrïto

korporat¥vo parÇda vïrtspap¥ru apjoma. Hipotïku bankas

visu sïriju hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes tiek kotïtas R¥gas

Fondu birÏas oficiÇlajÇ sarakstÇ un Latvijas Banka tÇs

ir iek∫Çvusi to vïrtspap¥ru sarakstÇ, kas var tikt izmantoti

Latvijas Bankas monetÇrajÇs operÇcijÇs, izsniedzot

aizdevumus komercbankÇm.

2003. gadÇ notika akt¥va tirdzniec¥ba ar Hipotïku bankas

hipotekÇrajÇm ˙¥lu z¥mïm ar¥ vïrtspap¥ru otrreizïjÇ tirgapple,

kur apgroz¥jums sastÇd¥ja 6,1 miljonu latu (2002. gadÇ

– 4,8 miljonus latu). Pïdïjos gados hipotekÇro ˙¥lu

z¥mju apgroz¥jums otrreizïjÇ vïrtspap¥ru tirgapple ir palielinÇjies

vidïji par 50% gadÇ, kas apliecina, ka Hipotïku bankas

emitïtÇs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir ie¿ïmu‰as savu vietu

finan‰u tirgapple un investori uzticas gan Hipotïku bankai

kÇ emitentam, gan tÇs emitïtajÇm hipotekÇrajÇm ˙¥lu

z¥mïm kÇ dro‰am un ienes¥gam finan‰u tirgus

instrumentam. 2003. gadÇ starptautiskÇ kred¥treitingu

aÆentapplera “Moody’s Investors Service Limited” atkÇrtoti

apstiprinÇja Hipotïku bankas emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm

pie‰˙irto kred¥treitingu – A1.

Bankas pakalpojumu un klientu apkalpo‰anas

servisa att¥st¥ba

Savu pakalpojumu klÇstu banka ir papildinÇjusi ar vairÇkiem

jauniem produktiem un eso‰o produktu uzlabojumiem.

Piemïram, Hipotïku banka ieviesusi jaunu ikgadïju

termi¿noguld¥jumu “Åbele”, kÇ nosaukums nes simbolisku

noz¥mi, termi¿noguld¥juma ienes¥gumu saistot ar Çbeles

raÏ¥bu. ·is noguld¥jums ir spïkÇ vasarÇ kÇ radniec¥gs

piedÇvÇjums klientu iecien¥tajam, ilggadïjam bankas gada

nogales piedÇvÇjumam –termi¿noguld¥jumam “Ozols”.

øemot vïrÇ elektronisko norï˙inu noz¥m¥bu un to

att¥st¥bas straujo dinamiku banku sektorÇ, banka

noz¥m¥gus l¥dzek∫us iegulda ‰¥s jomas pakalpojumu

tÇlÇkÇ att¥st¥bÇ. Internetbankas “HipoNet” lietotÇjiem ir

rasta jauna iespïja – maksÇjumu uzdevumu sagatavo‰ana,

nepieslïdzoties internetam. ·im nolapplekam bankas

speciÇlisti ir izstrÇdÇju‰i datorprogrammu “Spr¥d¥tis”.

Programmas dotÇs iespïjas ¥pa‰i piemïrotas tiem

“HipoNet” klientiem, kas izmanto lïnu vai nestabilu

interneta pieslïgumu, t.sk. iezvanpieeju. Programmu var

izmantot ar¥ klienti, kuru dators nav pieslïgts internetam,

jo programmas sagatavoto maksÇjumu failu ir iespïjams

nogÇdÇt internetam pieslïgtÇ datorÇ vai “HipoNet”

terminÇlÇ bankas noda∫Çs. “HipoNet” terminÇli 2003.

gadÇ tika uzstÇd¥ti asto¿Çs bankas noda∫Çs, lai ikvienam

bankas klientam dotu iespïju izmantot internetbankas

ïrt¥bas. Uz¿ïmumu vajadz¥bÇm ¥stenota internetbankas

savietojam¥ba ar populÇrÇkajÇm grÇmatved¥bas

programmÇm, kÇ ar¥ ieviesta iespïja maksÇjumu izpildi

apstiprinÇt ar vairÇku pilnvarotu personu parakstiem.

MaksÇjumu kar‰u izsnieg‰anas un apkalpo‰anas jomÇs

banka strÇdÇjusi gan pie klientiem izmantojamÇ

bankomÇtu t¥kla papla‰inljanas, gan maksÇjumu kar‰u

pla‰Çkas izmanto‰anas iespïjÇm. Hipotïku bankai

noslïdzot sadarb¥bas l¥gumus, bankas klienti tagad var

izmantot gan “Rietumu bankas”, gan “Latvijas KrÇjbankas”

bankomÇtus uz tÇdiem pa‰iem nosac¥jumiem kÇ Hipotïku

bankas bankomÇtus. Vienlaikus banka ir uzstÇd¥jusi

jaunus bankas automÇtus Aizkrauklï, MadonÇ, Prei∫os,

Alappleksnï un tr¥s jaunatvïrtajÇs noda∫Çs R¥gÇ, kÇ ar¥ vairÇk

kÇ 40 POS terminÇlus tirdzniec¥bas uz¿ïmumos.

2003. gadÇ Hipotïku banka sÇka izdot starptautiskÇs

organizÇcijas “MasterCard Europe” maksÇjumu kartes

ar¥ eiro valappletÇ, kÇ izmanto‰ana eiro valappletas zonÇ aiztaup¥s

klientiem valappletas konvertÇciju. Gada laikÇ bankas

maksÇjumu kar‰u lietotÇjiem pievienojÇs jauni 3241

Maestro debetkartes ¥pa‰nieki un 96 Eurocard/MasterCard

kred¥tkar‰u lietotÇji.

Par 16% augot bankas pakalpojumus izmantojo‰o klientu

skaitam, banka veica virkni uzlabojumu klientu

apkalpo‰anas ïrt¥bu vairo‰anai. Uzlabojot bankas klientu

apkalpo‰anas kvalitÇti, piecÇs bankas noda∫Çs uzstÇd¥tas

rindu vad¥bas sistïmas. Da∫Ç Hipotïku bankas noda∫u

ieviesta jauna kases norï˙inu sistïma, kas klientiem


Aprit 10 gadi kop‰ Hipotïku bankas

dibinljanas ar mïr˙i veicinÇt atjaunotÇs

Latvijas tautsaimniec¥bas att¥st¥bu

Darbu sÇk “Hipotïku bankas finan‰u

konsultÇciju centra” meitasuz¿ïmums

SIA ”Rapsis”

Banka r¥ko uz¿ïmïju un banku

speciÇlistu tik‰anos

12

Gada pÇrskats 2003


Asto¿Çs bankas noda∫Çs

uzstÇd¥ti internetbankas

HipoNet terminÇli

IznÇkusi grÇmata “Hipotïku banka:

vakar, ‰odien, r¥t” par att¥st¥bas bankas

tap‰anu 10 gadu garumÇ

Banka piedÇvÇ saviem klientiem jaunu

pakalpojumu – I-Brokeris

Bankas darb¥bas apskats

13

∫auj veikt skaidras naudas norï˙inus ÇtrÇk un vienkÇr‰Çk

tie‰i kasï bez klientu apkalpo‰anas speciÇlista

starpniec¥bas. Lai ïrtÇk un ÇtrÇk varïtu apkalpot klientus,

jaunÇs telpÇs darbu uzsÇka Aizkraukles, Madonas,

Alappleksnes un Prei∫u noda∫as. SavukÇrt, Salacgr¥vÇ darbu

uzsÇka jauna Hipotïku bankas norï˙inu grupa. Lai

stiprinÇtu savas tirgus poz¥cijas un veicinÇtu bankas

piedÇvÇjumu pieejam¥bu galvaspilsïtÇ, Hipotïku banka

papla‰inÇja savu darb¥bu R¥gÇ, atverot tr¥s jaunas noda∫as.

Saviem klientiem un tiem, kas apsver iespïju par tÇdiem

k∫applet gan R¥gÇ, gan ikvienÇ citÇ Latvijas pilsïtÇ, banka

ir devusi iespïju ar interneta mÇjas lapas starpniec¥bu

uzdot savus jautÇjumus un nekavïjo‰i sa¿emt atbildes

no bankas speciÇlistiem. Gada nogalï bankÇ tika veikts

apjom¥gs klientu apmierinÇt¥bas pït¥jums, kura rezultÇti

parÇd¥ja, ka Hipotïku bankas klienti ir ∫oti apmierinÇti

ar apkalpo‰anas kvalitÇti un piedÇvÇtajiem

pakalpojumiem, kÇ ar¥ ∫oti augstu novïrtï bankas

personÇla profesionalitÇti.

Darb¥bas efektivitÇtes kÇpinljana

Bankas att¥st¥bas v¥zijas saistot ar darb¥bas optimizÇciju

un efektivitÇti, noz¥m¥gs darbs bankÇ noris pie daÏÇdu

biznesa procesu sakÇrto‰anas un pÇrstrukturï‰anas.

Pirmos rezultÇtus ‰¥ mïr˙a sasnieg‰anÇ dod jau 2002. gadÇ

uzsÇktais darbs pie kvalitÇtes vad¥bas sistïmas ievie‰anas.

BankÇ ieviesta jauna budÏeta plÇno‰anas un izpildes

kontroles sistïma, kas ∫auj elast¥gÇk un efekt¥vÇk plÇnot

bankas budÏetu un operat¥vÇk veikt tÇ izpildes kontroli.

Aizvad¥tÇ gada laikÇ uzsÇkts darbs pie elektroniskas

kvalitÇtes vad¥bas, dokumentu un pierakstu vad¥bas un

ekonomisko rÇd¥tÇju un darb¥bas efektivitÇtes anal¥zes

sistïmas izveido‰anas. Papildus efekts ‰¥s sistïmas

ievie‰anai bapples iespïja noorganizït elektronisku dokumentu

aprites vad¥bu, tÇdïjÇdi paÇtrinot un optimizïjot praktiski

visus bankas darb¥bas procesus. BankÇ ieviesta ar¥

mapplesdien¥ga personÇla vad¥bas sistïma, kas, pïc tÇs

piln¥gas apgapple‰anas, nodro‰inÇs pla‰as personÇla

novïrtï‰anas un situÇcijas anal¥zes iespïjas. Tie‰i

personÇla darba produktivitÇtes uzlabo‰anu banka

uzskata par bappletisku bankas konkurïtspïjas stiprinljanÇ,

tÇpïc tiek ieviesti jauni darba izpildes vïrtï‰anas,

darbinieku apbalvo‰anas, jaunpie¿emtu darbinieku

integrï‰anas un komandas veido‰anas mode∫i.

Meitas uz¿ïmumu darb¥ba

Bankas meitas uz¿ïmums “Hipotïku bankas finan‰u

konsultÇciju centrs” l¥dztekus l¥dz‰inïjo pakalpojumu

snieg‰anai - uz¿ïmïju konsultï‰anai biznesa plÇna

izstrÇdï, finansïjuma piesaistï, grÇmatved¥bas jautÇjumos,

biznesa projektu vad¥bÇ, aizdevumu sa¿em‰anai

kred¥tiestÇdïs – papla‰inÇjis piedÇvÇto pakalpojumu

klÇstu, ietverot invest¥cijas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ,

nekustamajÇ ¥pa‰umÇ un perspekt¥vos biznesa projektos.

Pamatojoties uz iepriek‰ïjos gados iegappleto pieredzi

projektu sagatavo‰anÇ finansïjuma piesaistei no SAPARD

programmas, “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju

centrs” 2003. gada nogalï klientu uzdevumÇ uzsÇka

priek‰izpïtes darbu veik‰anu par ES StrukturÇlo fondu

finansïjuma piesaistes iespïjÇm uz¿ïmïju biznesa

idejÇm, nosakot klienta idejas atbilst¥bu ES finansïjuma

piesaistes pras¥bÇm, paredzamo izmaksu poste¿u anal¥zi

un projekta aktivitlju plÇno‰anu. Lai sekmïtu

uz¿ïmïjdarb¥bas vides att¥st¥bu Latvijas rajonos un

uz¿ïmïju informït¥bu par finansï‰anas iespïjÇm, 22

Latvijas pilsïtÇs “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju

centrs” organizïja seminÇru ciklu “Efekt¥va finan‰u

resursu piesaiste uz¿ïmïjdarb¥bai”, kÇ ietvaros vairÇk

kÇ 800 uz¿ïmïji klÇtienï tika informïti par daÏÇdiem

finansïjuma avotiem, kreditï‰anas veidiem, valsts

programmÇm mazo un vidïjo uz¿ïmumu atbalstam un

biznesa plÇnu sagatavo‰anas pamatprincipiem.

2003. gada sÇkumÇ dibinÇtais meitas uz¿ïmums

“Hipol¥zings” pÇrskata periodÇ ieguvis pastÇv¥gu klientu

loku un uz¿ïmuma vÇrds k∫uvis paz¥stams l¥zinga

priek‰metu pÇrdevïju vidapple. Ieguld¥ts darbs l¥zinga

pakalpojumu izplat¥‰anas t¥kla izveidï, iesaistot bankas

noda∫as, un veikti priek‰darbi, lai varïtu strÇdÇt uz¿ïmuma

tirgus da∫as papla‰inljanai. TÇ kÇ “Hipol¥zings” dibinÇts,

lai efekt¥vÇk izmantotu MVU mïr˙programmu finansïjumu,

tÇ tuvÇkajos plÇnos ietilpst uzsÇkt pamatl¥dzek∫u,

galvenokÇrt, lauksaimniec¥bas tehnikas un raÏo‰anas

iekÇrtu l¥zingu.

Cits bankas meitas uz¿ïmums – SIA “Hipotïku bankas

nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” iesaist¥jies vairÇkos individuÇlo

dz¥vojamo mÇju un rindu mÇju bapplevniec¥bas projektos R¥gÇ

un R¥gas rajonÇ, kÇ ar¥ sniedz pÇrdo‰anas pakalpojumus

vairÇkiem daudzdz¥vok∫u mÇju projektu att¥st¥tÇjiem.


PÇrskata gada pe∫¿a (tapplekst. LVL)

1,574

1,213

Akt¥vi neto (tapplekst. LVL)

107,625

172,177

232,182

Kred¥ti neto (tapplekst. LVL)

132,605

188,774

857

86,018

2001 2002 2003

2001 2002 2003

2001 2002 2003

14

Gada pÇrskats 2003


Akt¥vo aizdevumu skaits

Piesaist¥tie resursi (tapplekst. LVL)

KapitÇls un rezerves (tapplekst. LVL)

22,690

26,132

172,739

123,737

24,059

22,813

10,713

84,880

9,398

2001 2002 2003

2001 2002 2003

2001 2002 2003

Bankas darb¥bas rezultÇti 15

Pe∫¿a

Pe∫¿a ir viens no tiem bankas darb¥bas finan‰u

rÇd¥tÇjiem, kas gada laikÇ strauji pieauga, liecinot par

bankas veiksm¥go un stabilo att¥st¥bu. 2003. gadÇ

Hipotïku bankas pe∫¿a bija 1 574 tappleksto‰i latu, kas

par 361 tappleksto‰iem latu jeb par 29,8% pÇrsniedz

2002. gada auditïto pe∫¿u.

2003. gadÇ tika palielinÇts invest¥ciju apjoms bankas

darb¥bas papla‰inljanai, ieguldot pamatl¥dzek∫os,

informÇcijas tehnoloÆiju att¥st¥bÇ un jaunu noda∫u

atvïr‰anÇ.

Akt¥vi

2003. gada laikÇ bankas neto akt¥vi pieaugu‰i par 60

miljoniem latu jeb par 35% un pÇrskata gada beigÇs

sasniedza 232,2 miljonus latu. Hipotïku bankas akt¥vu

pieauguma temps ievïrojami apsteidz banku sistïmas

akt¥vu pieaugumu. 2003. gada beigÇs Hipotïku banka

23 Latvijas komercbanku vidapple pïc akt¥vu apjoma

ie¿ïma 8.vietu un attiec¥gi 4,1% tirgus da∫u. 2003. gada

beigÇs banka citÇs kred¥tiestÇdïs bija izvietojusi 15,3

miljonus latu, vïrtspap¥ros ar fiksïtu ienÇkumu bija

izvietoti 10,5 miljoni latu, bet lielÇkÇ akt¥vu da∫a –

192 miljoni latu pïc bruto vïrt¥bas jeb 81% no akt¥viem

bija izvietota kred¥tos ar banku darb¥bu nesaist¥tos

uz¿ïmumos.

Aizdevumi

2003. gadÇ Hipotïku banka palielinÇja savu neto

kred¥tportfeli 1,42 reizes un tÇ apjoms gada beigÇs

sasniedza 188,8 miljonus latu, kreditï‰anas jomÇ

nostiprinot savas poz¥cijas piektajÇ vietÇ Latvijas

komercbanku vidapple. Hipotïku bankas kred¥tportfe∫a

tirgus da∫a gada laikÇ saglabÇjusies 6,4% apmïrÇ.

Akt¥vo aizdevumu skaits gada laikÇ pieauga no 22,7

tappleksto‰iem l¥dz 26,1 tapplekstotim aizdevumu. Vidïjais

aizdevuma lielums gada laikÇ palielinÇjÇs no 5,9

tappleksto‰iem latu l¥dz 7,3 tappleksto‰iem latu.

TradicionÇli lielÇko ¥patsvaru bankas kred¥tportfel¥

ie¿em invest¥ciju aizdevumi, pÇrskata perioda beigÇs

to ¥patsvars bija 89%. Bankas piedÇvÇto aizdevumu

produktu vidapple lielu ¥patsvaru ie¿em hipotekÇrie

aizdevumi - 31%. 2003. gada beigÇs Hipotïku banka

bija ceturtÇ lielÇkÇ banka LatvijÇ pïc izsniegto hipotïku

un mÇjok∫a iegÇdei izsniegto aizdevumu apjoma.

Bankas hipotekÇro un patïri¿a aizdevumu apjoma

pieaugums sekmïjis privÇtpersonÇm izsniegto kred¥tu

¥patsvara pieaugumu bankas kred¥tportfel¥. 2003. gada

beigÇs privÇtpersonÇm izsniegtie aizdevumi sastÇd¥ja

36% no kopïjÇ kred¥tportfe∫a.

Piesaist¥tie resursi

Hipotïku bankas noguld¥jumu (ieskaitot tranz¥tfondus

un kred¥tl¥nijas) apjoms 2003. gada beigÇs sasniedza

172,7 miljonus latu, gada laikÇ pieaugot par

49 miljoniem latu jeb 39,6%.

Hipotïku bankas termi¿noguld¥jumu struktapplerÇ dominï

fizisko personu noguld¥jumi – 79%, bet valappletu struktapplerÇ

lielÇkais ¥patsvars ir noguld¥jumiem

Latvijas latos – 68%.

2003. gada beigÇs Hipotïku bankas noguld¥jumu

kontu skaits sasniedza 89 tappleksto‰us no kuriem viena

tre‰da∫a ir termi¿noguld¥jumu konti.

KapitÇls

Iepriek‰ïjos darb¥bas gados Hipotïku bankas

pamatkapitÇls tika palielinÇts l¥dz apmïram, kas ∫auj

bankai att¥st¥ties un turpinÇt valstiski svar¥gu

tautsaimniec¥bas sektoru kreditï‰anu, nodro‰inot

likumdo‰anÇ noteikto bankas normat¥vu izpildi.

2003. gada beigÇs Hipotïku bankas pa‰u kapitÇls bija

24 miljoni latu.

Bankas kapitÇla pietiekam¥ba pÇrskata gadÇ atbilsto‰i

Latvijas likumdo‰anas pras¥bÇm tika uzturïta virs 10%.

2003. gada beigÇs pïc Latvijas Bankas metodoloÆijas

aprï˙inÇtÇ Hipotïku bankas kapitÇla pietiekam¥ba bija

15%.


HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes neto (tapplekst. LVL)

Kred¥tportfe∫a sadal¥jums

23,605

HipotekÇrie

aizdevumi 31%

17,439

7,802

MVU att¥st¥bas

aizdevumi 10%

Lauku

uz¿ïmïjdarb¥bas

aizdevumi 7%

2001 2002 2003

Komercaizdevumi 35% Patïri¿a

MÇjok∫u

PÇrïjie 1%

aizdevumi 9% aizdevumi 7%

16

Gada pÇrskats 2003

Bankas struktapplera

AkcionÇru pilnsapulce

Iek‰ïjÇ audita da∫a

Padome

Konsultat¥vÇ padome

Valdes priek‰sïdïtÇjs

Valdes loceklis

GalvenÇ grÇmatvede

Valde

Valdes priek‰sïdïtÇja

pirmais vietnieks

Valdes loceklis

Kred¥tdirektors

GrÇmatved¥bas

departaments

PlÇno‰anas un

finan‰u anal¥zes

departaments

PersonÇla da∫a

Noda∫u vad¥bas

vien¥ba

Kases

departaments

Finan‰u tirgus

dar¥jumu

departaments

Juridiskais

departaments

Aizdevumu

departaments

InformÇcijas

sistïmu

departaments

TehniskÇ da∫a

Prezidenta birojs

MÇrketinga da∫a

Elektronisko

dar¥jumu

departaments

NekustamÇ ¥pa‰uma

departaments

HipotekÇro dar¥jumu

pÇrvalde

±pa‰o klientu

apkalpo‰anas da∫a

KvalitÇtes vad¥bas

departaments

Risku vad¥bas

departaments

Aizsardz¥bas da∫a

Lietojumprogrammu

vad¥bas

departaments

Projektu att¥st¥bas

un vad¥bas

departaments


VispÇrïja informÇcija 18

Padomes un Valdes sastÇvs 20

Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 21

Revidentu zi¿ojums 22

Finan‰u pÇrskats 23

Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 23

Bilance 24

KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 26

Naudas plapplesmas pÇrskats 27

Finan‰u pÇrskata pielikumi 28

Adreses un tÇlru¿i 56

Finan‰u pÇrskats


18

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

VispÇrïja informÇcija

Latvijas Hipotïku un zemes banku nodibinÇja Latvijas vald¥ba 1993. gada 19. martÇ ar LR Ministru kabineta r¥kojumu Nr. 140, kÇ

valsts komercbanku. Banka tika reÆistrïta LR Uz¿ïmumu reÆistrÇ 1993. gada 3. japplenijÇ.

Savas darb¥bas veik‰anai Banka ir sa¿ïmusi sekojo‰as licences (at∫aujas):

• Latvijas Banka 1993. gada 28. maijÇ izsniedza licenci Nr. 118 bankas operÇciju veik‰anai;

• Latvijas Republikas Finan‰u ministrija 1995. gada 21. novembr¥ izsniedza licenci Nr. 14 starpniec¥bas dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem

un vïrtspap¥ru kontu turï‰anai;

• Latvijas Republikas Valsts zemes dienests 1996. gada 10. apr¥l¥ izsniedza licenci Nr. 2 nekustamÇ ¥pa‰uma taksÇcijai un

vïrtï‰anai;

• Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 1996. gada 21. japplelijÇ izsniedza speciÇlu at∫auju (licenci) Nr. S25/3 par ties¥bÇm

nodarboties ar privatizÇcijas sertifikÇtu tirdzniec¥bu un privatizÇcijas sertifikÇtu kontu atvïr‰anai bankÇ;

• Latvijas Banka 1996. gada 16. augustÇ izsniedza licenci Nr. 87 inkasÇcijas veik‰anai;

• Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisija 1999. gada 13. janvÇr¥ izsniedza emisijas apliec¥bu Nr.125 par ties¥bÇm veikt

hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisiju 1 milj. latu apjomÇ;

• 2000., 2001., 2002. un 2003. gadu laikÇ Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisija un Finan‰u un kapitÇla tirgus komisija

izsniedza emisijas apliec¥bas par ties¥bÇm veikt turpmÇkas hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisijas.

Bankas darb¥bu regulï Kred¥tiestÇÏu likums, kÇ ar¥ citi LR spïkÇ eso‰ie likumi, tÇs Statappleti, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇla

tirgus komisijas norÇd¥jumi, kÇ ar¥ LR Ministru kabineta r¥kojumi un noteikumi. Banka atrodas LR Finan‰u ministrijas pÇrzi¿Ç, kas

Latvijas Republikas Ministru kabineta vÇrdÇ pÇrstÇv akcionÇra intereses un ir 100% Bankas akciju turïtÇja.

Saska¿Ç ar 1998. gada 10. septembr¥ SaeimÇ pie¿emto “HipotekÇro ˙¥lu z¥mju likumu” Bankai ir ties¥bas emitït hipotekÇrÇs ˙¥lu

z¥mes. Hipotïku banka ir vien¥gÇ banka LatvijÇ, kas veic hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisiju. 2003. gada laikÇ Bankas hipotekÇro aizdevumu

portfelis ievïrojami pieauga un Banka izlaida hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 7,6 milj. latu apmïrÇ, l¥dz ar to 2003. gada beigÇs apgroz¥bÇ

pïc nominÇlvïrt¥bas bija ˙¥lu z¥mes 23,6 milj. apmïrÇ.

·obr¥d Bankai ir 29 noda∫as katrÇ Latvijas rajona centrÇ, 6 norï˙inu grupas un 1 kred¥tbirojs daÏÇdos Latvijas reÆionos, kas nodro‰ina

klientu apkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ. Banka pastÇv¥gi veic savu noda∫u modernizÇciju un labiekÇrto‰anu. 2003. gadÇ darbu

jaunÇs telpÇs sÇka Madonas, Aizkraukles, Prei∫u un Alappleksnes noda∫as. 2003. gadÇ un 2004. gada sÇkumÇ tika atvïrtas vairÇkas

jaunas Bankas noda∫as un viena norï˙inu grupa R¥gÇ – Ìnijas, Melnsila un µengaraga noda∫as un 13. JanvÇra norï˙inu grupa.

Bankas centrÇlais birojs atrodas Doma laukumÇ 4, R¥gÇ.

Bankas operÇcijas gan Bankas centrÇlajÇ birojÇ, gan noda∫Çs tiek veiktas, izmantojot programmnodro‰inÇjumu Misys International

Equation DBA.

2003. gada laikÇ Banka pastiprinÇtu uzman¥bu vïrsa norï˙inu pakalpojumu uzlabo‰anai, kÇ ar¥ turpinÇja klientiem piedÇvÇt

starptautiskÇs Maestro un Eurocard/Mastercard maksÇjumu kartes un internetbanku “Hiponet”. Sadarb¥bÇ ar KrÇjbanku un Rietumu

banku tika panÇkta vieno‰anÇs par iespïju nodro‰inÇt klientiem skaidras naudas iz¿em‰anu ‰o banku bankas automÇtos bez

papildus komisijas maksas.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

19

VispÇrïja informÇcija (turpinÇjums)

1999. gada 22. japplenijÇ LR Ministru kabinets, izskatot Hipotïku bankas att¥st¥bas koncepciju 1999.-2005. gadam, apstiprinÇja Bankas

tÇlÇkÇs att¥st¥bas pamatvirzienus:

• mazo un vidïjo uz¿ïmïju kreditï‰ana;

• hipotekÇrÇ kreditï‰ana un hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija ar mïr˙i refinansït hipotekÇros kred¥tus.

Realizïjot stratïÆiskos mïr˙us, 2003. gadÇ Banka turpinÇja apkalpot jau eso‰Çs kred¥tl¥nijas, kÇ ar¥ Mazo un vidïjo uz¿ïmïju

kreditï‰anai aiz¿ïmÇs no Eiropas Invest¥ciju bankas (European Investment Bank (EIB)) kred¥tl¥niju 30 milj. EUR (apmïram 20 milj.

LVL) apmïrÇ.

2003. gadÇ Banka veica sekojo‰as bankas operÇcijas:

• hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija;

• kreditï‰ana;

• fizisko un juridisko personu norï˙inu kontu un ar tiem saist¥to produktu apkalpo‰ana un kases operÇciju veik‰ana latos un

Çrvalstu valappletÇs;

• starptautisko maksÇjumu kar‰u izsnieg‰ana;

• valappletas pirk‰ana un pÇrdo‰ana;

• zemes un dz¥vok∫u privatizÇcijas procesa apkalpo‰ana;

• nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰ana, dar¥jumi ar nekustamiem ¥pa‰umiem;

• privatizÇcijas sertifikÇtu kontu apkalpo‰ana, uz¿ïmumu privatizÇcijas procesa nodro‰inljana;

• vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰ana, operÇcijas ar vïrtspap¥riem R¥gas Fondu birÏÇ un ÇrpusbirÏas tirgapple.

Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka” Latvijas RepublikÇ ir:

• Latvijas Komercbanku asociÇcijas locekle;

• R¥gas Fondu birÏas biedrs;

• Latvijas CentrÇlÇ depozitÇrija dal¥bnieks;

• Latvijas Tirdzniec¥bas un Rapplepniec¥bas kameras biedrs;

• Latvijas Zemnieku FederÇcijas biedrs;

• Latvijas BioloÆiskÇs lauksaimniec¥bas organizÇciju apvien¥bas biedrs.

Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka” ir biedrs sekojo‰Çs starptautiskÇs institapplecijÇs:

• StarptautiskajÇ MÇjok∫u Finansï‰anas Savien¥bÇ (International Union for Housing Finance);

• Amerikas HipotekÇro Ba¿˙ieru AsociÇcijÇ (Mortgage Bankers Association of America);

• Eiropas Valsts banku asociÇcijÇ (European Association of Public Banks);

• Eiropas HipotekÇrajÇ federÇcijÇ (asociïtais biedrs) (European Mortgage Federation).

2003. gadÇ Banka turpinÇja sadarb¥bu ar VÇcijas Hipotïku Banku Savien¥bu (Verband Deutscher Hypothekenbanken), kÇ ar¥ ar

Austrumeiropas, CentrÇleiropas un citÇm valst¥m gan hipotekÇrÇs kreditï‰anas sistïmas att¥st¥bai pÇrejas ekonomikas valst¥s, gan

jautÇjumos par att¥st¥bas banku darb¥bu un pieredzi.


20

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Padomes un Valdes sastÇvs

Padome (2003. gada 31. decembr¥)

Gundega ·ulca

Zaiga Liepi¿a

Uldis Apels

Linda Ka¿epe

Vija Gïme

MÇris Klismets

Laimdota Straujuma

Padomes priek‰sïdïtÇja

Padomes priek‰sïdïtÇjas vietniece

Padomes loceklis

Padomes locekle

Padomes locekle

Padomes loceklis

Padomes locekle

Valde (2003. gada 31. decembr¥)

Inesis Feiferis

Rolands Pa¿ko

Aija LaicÇne

Jïkabs Krievi¿‰

Valdes priek‰sïdïtÇjs, Prezidents

Valdes priek‰sïdïtÇja pirmais vietnieks,

Pirmais viceprezidents

Valdes locekle, GalvenÇ grÇmatvede

Valdes loceklis, Kred¥tdirektors

PÇrskata gada laikÇ Padomes un Valdes sastÇvs nav main¥jies.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

21

Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu

R¥gÇ

2004. gada 25. februÇr¥

Padome un Valde (Vad¥ba) ir atbild¥ga par finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anu, balstoties uz sÇkotnïjo grÇmatved¥bas uzskaiti par katru

pÇrskata periodu, kas patiesi atspogu∫o Bankas un Koncerna finansiÇlo stÇvokli uz pÇrskata perioda beigÇm, kÇ ar¥ darb¥bas

rezultÇtiem un naudas plapplesmÇm par ‰o periodu saska¿Ç ar Starptautiskajos finan‰u pÇrskatu standartos noteiktajiem vispÇrpie¿emtajiem

grÇmatved¥bas principiem.

Vad¥ba apstiprina, ka no 23. l¥dz 55. lappusei iek∫autie finan‰u pÇrskati par 2003. gadu ir sagatavoti, pamatojoties uz atbilsto‰Çm

grÇmatved¥bas metodïm, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, un vad¥bas lïmumi un pie¿ïmumi attiec¥bÇ uz ‰o pÇrskatu

sagatavo‰anu ir biju‰i piesardz¥gi un saprÇt¥gi. Vad¥ba apstiprina, ka finan‰u pÇrskati ir sastÇd¥ti saska¿Ç ar darb¥bas turpinljanas

principu. PÇrskata periodÇ ir konsekventi izmantotas atbilsto‰as uzskaites metodes. Finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anas gaitÇ vad¥bas

pie¿emtie lïmumi un izdar¥tie novïrtïjumi ir biju‰i piesardz¥gi un pamatoti.

Vad¥ba ir atbild¥ga par atbilsto‰as grÇmatved¥bas uzskaites kÇrto‰anu, par Bankas un Koncerna l¥dzek∫u saglabljanu, kÇ ar¥ krÇp‰anas

un citas negod¥gas r¥c¥bas novïr‰anu, kÇ ar¥ par Bankas darb¥bas atbilst¥bu Latvijas Republikas Kred¥tiestÇÏu likumam, Latvijas

Bankas un Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas norÇd¥jumiem un citu Latvijas RepublikÇ spïkÇ eso‰o likumu pras¥bÇm.

Vad¥bas vÇrdÇ

Gundega ·ulca

Padomes priek‰sïdïtÇja

Inesis Feiferis

Valdes priek‰sïdïtÇjs


22

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

PricewaterhouseCoopers SIA

Kr. ValdemÇra iela 19

R¥ga LV 1010

Latvija

Telephone +371 709 4400

Facsimile +371 783 0055

Revidentu zi¿ojums

VAS Latvijas Hipotïku un zemes banka akcionÇram

Mïs esam veiku‰i VAS Latvijas Hipotïku un zemes banka un tÇs meitas uz¿ïmuma (Koncerns) 2003. gada konsolidïtÇ finan‰u

pÇrskata un VAS Latvijas Hipotïku un zemes banka (Banka) 2003. gada finan‰u pÇrskata no 23. l¥dz 55. lappusei rev¥ziju. Revidïtais

finan‰u pÇrskats ietver Koncerna un Bankas bilances 2003. gada 31. decembr¥, 2003. gada pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inus, pa‰u

kapitÇla izmai¿u pÇrskatus, naudas plapplesmas pÇrskatus un pielikumus. KÇ norÇd¥ts 21. lappusï, par ‰o finan‰u pÇrskatu ir atbild¥ga

Bankas vad¥ba. Mïs esam atbild¥gi par atzinuma snieg‰anu par ‰o finan‰u pÇrskatu, pamatojoties uz mapplesu veikto rev¥ziju.

Mïs veicÇm rev¥ziju atbilsto‰i StarptautiskÇs GrÇmatveÏu federÇcijas izdotajiem Starptautiskajiem rev¥zijas standartiem. ·ie standarti

nosaka, ka mums ir jÇplÇno un jÇveic rev¥zija ar mïr˙i iegapplet pietiekamu pÇrliec¥bu, ka finan‰u pÇrskatÇ nav bappletisku neatbilst¥bu.

Rev¥zija ietver finan‰u pÇrskatÇ norÇd¥to summu un skaidrojumu pamatojuma pÇrbaudi izlases veidÇ. Rev¥zija ietver ar¥ pielietoto

grÇmatved¥bas principu un noz¥m¥gu Uz¿ïmuma vad¥bas izdar¥to pie¿ïmumu, kÇ ar¥ kopïjÇs finan‰u pÇrskata izklÇsta formas

izvïrtïjumu. Mïs uzskatÇm, ka mapplesu veiktÇ rev¥zija dod pietiekamu pamatojumu mapplesu atzinumam.

MapplesuprÇt, iepriek‰ minïtie finan‰u pÇrskati sniedz patiesu un skaidru priek‰statu par Koncerna un Bankas finansiÇlo stÇvokli

2003. gada 31. decembr¥, to darb¥bas rezultÇtiem un naudas plapplesmÇm 2003. gadÇ saska¿Ç ar Starptautiskajiem finan‰u pÇrskatu

standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA

Komercsabiedr¥bas licence Nr. 5

Juris Lap‰e

Personas kods: 250670-10408

ZvïrinÇts revidents

SertifikÇts Nr. 116

Valdes loceklis

2004. gada 25. februÇr¥


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins

(visas summas ir tappleksto‰os latu)

23

Pielikumi 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Procentu ie¿ïmumi 3 15,456 15,434 12,933

Procentu izdevumi 4 (6,991) (6,993) (5,513)

T¥rie procentu ie¿ïmumi 8,465 8,441 7,420

Komisijas naudas ie¿ïmumi 2,766 2,705 2,145

Komisijas naudas izdevumi (312) (312) (766)

T¥rie komisijas ie¿ïmumi 2,454 2,393 1,379

Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu 5 689 696 547

Citi ie¿ïmumi 6 1,819 1,759 1,692

ParastÇs darb¥bas ie¿ïmumi 13,427 13,289 11,038

PersonÇla izmaksas 7 (4,726) (4,641) (4,047)

Administrat¥vie izdevumi 8 (4,157) (4,097) (3,346)

NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u vïrt¥bas nolietojums 16,17 (1,309) (1,258) (1,012)

Ilgtermi¿a ieguld¥jumu pÇrvïrtï‰anas zaudïjumi - (58) -

ParastÇs darb¥bas izdevumi (10,192) (10,054) (8,405)

UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam 9 (1,424) (1,424) (1,148)

Pe∫¿a pirms uz¿ïmuma ienÇkuma nodok∫a 1,811 1,811 1,485

Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 10 (237) (237) (272)

PÇrskata perioda pe∫¿a 1,574 1,574 1,213

Pielikumi no 28. l¥dz 55. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.

·os finan‰u pÇrskatus no 23. l¥dz 55. lapai ir akceptïjusi Valde 2004. gada 18. februÇr¥ un apstiprinÇjusi AkcionÇru pilnsapulce

2004. gada 25. februÇr¥ un tos ir parakst¥ju‰i:

Gundega ·ulca

Padomes priek‰sïdïtÇja

Inesis Feiferis

Valdes priek‰sïdïtÇjs


24

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Bilance

(visas summas ir tappleksto‰os latu)

Pielikumi 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Akt¥vi

Kase un pras¥bas uz piepras¥jumu pret Latvijas Banku 11 7,293 7,293 7,703

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 12 10,543 10,543 3,422

Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 13 15,289 15,274 19,397

Kred¥ti 14 187,930 188,774 132,605

Akcijas un citi vïrtspap¥ri 18 18 20

L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 15 102 344 102

NemateriÇlie akt¥vi 16 927 909 732

Pamatl¥dzek∫i 17 7,842 6,827 6,262

PÇrïjie akt¥vi 18 901 638 651

NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 19 1,566 1,562 1,283

KopÇ akt¥vi 232,411 232,182 172,177

Pielikumi no 28. l¥dz 55. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Bilance

(visas summas ir tappleksto‰os latu)

25

Pielikumi 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Pas¥vi

Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 20 40,218 40,218 21,557

Noguld¥jumi 21 128,330 128,363 97,596

Tranz¥tresursi 4,158 4,158 4,584

HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 22 22,846 22,846 17,439

PÇrïjÇs saist¥bas 23 1,364 1,259 2,221

NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 24 2,636 2,479 2,140

AtliktÇs nodok∫u saist¥bas 25 500 500 527

PakÇrtotÇs saist¥bas 26 8,300 8,300 3,300

KopÇ saist¥bas 208,352 208,123 149,364

KapitÇls un rezerves

Akciju kapitÇls 27 20,058 20,058 17,858

Rezerves kapitÇls 28 3,576 3,576 4,627

Nesadal¥tÇ pe∫¿a 425 425 328

KopÇ kapitÇls un rezerves 24,059 24,059 22,813

KopÇ pas¥vi 232,411 232,182 172,177

Årpusbilances poste¿i

IespïjamÇs saist¥bas 32 1,180 1,180 1,220

FinansiÇlÇs saist¥bas 32 9,271 10,903 4,789

Pielikumi no 28. l¥dz 55. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.

·os finan‰u pÇrskatus no 23. l¥dz 55. lapai ir akceptïjusi Valde 2004. gada 18. februÇr¥ un apstiprinÇjusi AkcionÇru pilnsapulce

2004. gada 25. februÇr¥ un tos ir parakst¥ju‰i:

Gundega ·ulca

Padomes priek‰sïdïtÇja

Inesis Feiferis

Valdes priek‰sïdïtÇjs


26

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats

(visas summas ir tappleksto‰os latu)

Akciju Rezerves Nesadal¥tÇ KopÇ

kapitÇls kapitÇls pe∫¿a kapitÇls

Bilance 2001. gada 31. decembr¥ 7,727 1,542 129 9,398

2001. gada pe∫¿as sadale - - (129) (129)

AkcionÇra naudas ieguld¥jums 10,131 2,200 - 12,331

PÇrskata perioda pe∫¿a - - 1,213 1,213

Atskait¥jumi no 2002. gada pe∫¿as rezervju papildinljanai - 885 (885) -

Bilance 2002. gada 31. decembr¥ 17,858 4,627 328 22,813

2002. gada pe∫¿as sadale - - (328) (328)

Rezervju ieguld¥jums kapitÇlÇ 2,200 (2,200) - -

PÇrskata perioda pe∫¿a - - 1,574 1,574

Atskait¥jumi no 2003. gada pe∫¿as rezervju papildinljanai - 1,149 (1,149) -

Bilance 2003. gada 31. decembr¥ 20,058 3,576 425 24,049

Pielikumi no 28. l¥dz 55. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Naudas plapplesmas pÇrskats

(visas summas ir tappleksto‰os latu)

27

Pielikumi 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Naudas plapplesma pamatdarb¥bas rezultÇtÇ

Pe∫¿a pirms uz¿ïmuma ienÇkuma nodok∫a 1,811 1,811 1,485

NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u nolietojums 1,309 1,258 1,012

UzkrÇjumu pieaugums vïrt¥bas samazinÇjumam 400 400 653

Årvalstu valappletas un vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas zaudïjumi 15 8 58

Zaudïjumi no ilgtermi¿a ieguld¥jumu pÇrvïrtï‰anas - 58 -

Zaudïjumi no pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰anas 50 50 170

NÇkamo periodu ie¿ïmumu un uzkrÇto izdevumu pieaugums 509 352 811

NÇkamo periodu izdevumu un uzkrÇto ie¿ïmumu pieaugums (148) (144) (701)

PÇrïjo akt¥vu (pieaugums) (286) (23) (31)

PÇrïjo saist¥bu pieaugums / (samazinÇjums) (857) (962) 1,809

Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums pamatdarb¥bas

rezultÇtÇ pirms izmai¿Çm akt¥vos un pas¥vos 2,803 2,808 5,266

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ros pieaugums (7,119) (7,119) (496)

Pras¥bu pret kred¥tiestÇdïm samazinÇjums 69 69 111

Kred¥tu pieaugums (55,827) (56,671) (46,973)

Saist¥bu pret kred¥tiestÇdïm pieaugums 16,634 16,634 14,623

Noguld¥jumu pieaugums 30,734 30,767 35,118

Tranz¥tresursu (samazinÇjums) (426) (426) (10,691)

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju pieaugums 5,407 5,407 9,637

Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums / (samazinÇjums)

pamatdarb¥bas rezultÇtÇ (10,528) (11,339) 6,595

SamaksÇtais uz¿ïmumu ienÇkumu nodoklis (277) (277) (249)

Naudas plapplesma invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇ

Pamatl¥dzek∫u un nemateriÇlo akt¥vu iegÇde (3,160) (2,068) (2,362)

Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰ana 25 17 39

L¥dzdal¥bas uz¿ïmumu kapitÇlÇ iegÇde - (300) (95)

(3,135) (2,351) (2,418)

Naudas plapplesma finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇ

Ieguld¥jums pamatkapitÇlÇ - - 12,331

PakÇrtotÇ kapitÇla piesaist¥‰ana 5,000 5,000 -

Pe∫¿as sadale (328) (328) (129)

4,672 4,672 12,202

Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums / (samazinÇjums) (6,465) (6,487) 16,130

Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda sÇkumÇ 29 26,661 26,661 10,589

Årvalstu valappletas un vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas pe∫¿a / (zaudïjumi) (15) (8) (58)

Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda beigÇs 29 20,181 20,166 26,661

Pielikumi no 28. l¥dz 55. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.


28

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Finan‰u pÇrskata pielikumi

1 GrÇmatved¥bas uzskaites un novïrtï‰anas principi

(1) VispÇrïjie grÇmatved¥bas principi

Finan‰u pÇrskati ir sagatavoti saska¿Ç ar Starptautisko finan‰u pÇrskatu standartu pras¥bÇm.

Finan‰u pÇrskati ir sagatavoti, pamatojoties uz vïsturisko cenu principu, iz¿emot pÇrvïrtï‰anu attiec¥bÇ uz finan‰u akt¥viem un

finan‰u saist¥bÇm, kuras turïtas tirdzniec¥bas nolapplekÇ vai ir pieejamas pÇrdo‰anai un visiem atvasinÇtajiem finan‰u instrumentiem.

AtvasinÇtie finan‰u instrumenti, tirdzniec¥bai paredzïtie finan‰u akt¥vi un saist¥bas, kÇ ar¥ pÇrdo‰anai pieejamie akt¥vi ir novïrtïti

patiesajÇ vïrt¥bÇ, iz¿emot tos, kuriem nav iespïjams novïrtït patieso vïrt¥bu.

Finan‰u pÇrskata sagatavo‰anÇ pielietotie grÇmatved¥bas principi atbilst tiem grÇmatved¥bas principiem, kuri tika izmantoti, sagatavojot

revidïto Bankas finan‰u pÇrskatu 2002. gada 31. decembr¥. PÇrskata gadÇ Banka finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anÇ sÇka izmantot

27. SGS (Starptautisko GrÇmatved¥bas standartu) attiec¥bÇ uz konsolidÇciju.

Finan‰u pÇrskati ir sastÇd¥ti tappleksto‰os latu, ja vien nav norÇd¥ts citÇdi.

(2) KonsolidÇcija

Meitas uz¿ïmumi, kuros Bankai tie‰i vai netie‰i ir ties¥bas pÇrvald¥t finan‰u darb¥bas politiku un kuru darb¥bas apjomi ir bappletiski,

‰ajÇ pÇrskatÇ ir konsolidïti, apvienojot attiec¥gus akt¥vu, saist¥bu, ienÇkumu un izdevumu poste¿us.

KonsolidïtÇ finan‰u pÇrskata sagatavo‰anas gaitÇ ir izslïgti KoncernÇ ietilpsto‰o un konsolidïto uz¿ïmumu savstarpïjie bilances

atlikumi un pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ atspogu∫otie dar¥jumi, tajÇ skaitÇ procentu ienÇkumi un izdevumi, kÇ ar¥ savstarpïjo

dar¥jumu nerealizïtÇ pe∫¿a un zaudïjumi.

Ieguld¥jumi meitas uz¿ïmumos Bankas finan‰u pÇrskatÇ tiek uzskait¥ti saska¿Ç ar uzskaites pa‰u kapitÇla metodi. Saska¿Ç ar ‰o

metodi Bankas da∫a no meitas uz¿ïmumu pe∫¿as vai zaudïjumiem tiek iek∫auta Bankas pe∫¿as vai zaudïjumu aprï˙inÇ un ieguld¥jumu

bilances vïrt¥ba attiec¥gi tiek koriÆïta par ‰o pe∫¿u vai zaudïjumiem.

(3) Årvalstu valappletu pÇrvïrtï‰ana

Gada pÇrskatÇ un Koncerna grÇmatved¥bÇ par naudas vien¥bu un vïrt¥bas mïru ir lietota LR naudas vien¥ba – lats. Finan‰u pÇrskati

ir sastÇd¥ti tappleksto‰os latu, ja vien nav norÇd¥ts citÇdi. Visi akt¥vi un pas¥vi, kÇ ar¥ Çrpusbilances pras¥bas un saist¥bas Çrvalstu valappletÇs

tiek pÇrvïrtïtas latos pïc Latvijas Bankas noteiktÇ Çrvalstu valappletu kursa pÇrskata periodu beigÇs. Ar Çrvalstu valappletu kursu izmai¿Çm

saist¥tie ienÇkumi vai zaudïjumi tiek iek∫auti pÇrskata perioda pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ. Pielietotie Çrvalstu valappletu kursi

noz¥m¥gÇkajÇm valappletÇm pÇrskata perioda beigÇs bija sekojo‰i:

2003. gada 31. decembr¥ 2002. gada 31. decembr¥

1 USD = LVL 0.5410 1 USD = LVL 0.5940

1 GBP = LVL 0.9600 1 GBP = LVL 0.9460

1 SEK = LVL 0.0740 1 SEK = LVL 0.0668

1 DKK = LVL 0.0905 1 DKK = LVL 0.0821

1 EUR= LVL 0.6740 1 EUR = LVL 0.6100

Dar¥jumi Çrvalstu valappletÇ grÇmatved¥bÇ tiek atspogu∫oti, pÇrvïrtïjot tos latos (LVL), pamatojoties uz valappletas mai¿as kursu, kas ir

noteikts attiec¥gÇ dar¥juma veik‰anas dienÇ. Valappletas kursa starp¥ba, kura rodas, veicot norï˙inus par dar¥jumiem Çrvalstu valappletÇs,

tiek iek∫auta tÇs dienas atskaitï, kad tiek veikti norï˙ini, pielietojot tÇs dienas valappletas kursu.

(4) Finan‰u instrumenti

KlasifikÇcija:

Tirdzniec¥bai paredzïtie instrumenti ir tie finan‰u instrumenti, kurus Banka tur ar nolappleku gapplet pe∫¿u no ¥stermi¿a cenu svÇrst¥bÇm.

Kred¥ti un taml¥dz¥gas pras¥bas ir kred¥ti un citas pras¥bas, kuras Banka rad¥jusi, sniedzot naudu debitoriem, un kas nav kred¥ti

un pras¥bas, kas rad¥tas ar nolappleku gapplet pe∫¿u no ¥stermi¿a cenu svÇrst¥bÇm. Kred¥ti un taml¥dz¥gas pras¥bas ietver aizdevumus un

avansa maksÇjumus bankÇm un klientiem, kas nav otrreizïjÇ tirgapple iegÇdÇtie kred¥ti.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

29

L¥dz termi¿a beigÇm turïtie akt¥vi ir finansu akt¥vi ar fiksïtiem vai nosakÇmiem maksÇjumiem un fiksïtu termi¿u, kurus Banka ir

izlïmusi un spïj turït l¥dz termi¿a beigÇm. L¥dz termi¿a beigÇm turïtie akt¥vi ietver noteiktus avansa maksÇjumus bankÇm un

klientiem, kÇ ar¥ noteiktus parÇda vïrtspap¥rus.

PÇrdo‰anai pieejamie akt¥vi ir finansu akt¥vi, kas nav turïti tirdzniec¥bas nolapplekÇ, nav kred¥ti un taml¥dz¥gas pras¥bas, kÇ ar¥ nav

l¥dz termi¿a beigÇm turïti akt¥vi. PÇrdo‰anai pieejamie instrumenti ietver ¥stermi¿a ieguld¥jumus un noteiktus parÇda un kapitÇla

instrumentus.

Novïrtï‰ana:

Finan‰u instrumenti sÇkotnïji tiek novïrtïti to iegÇdes vïrt¥bÇ, ieskaitot dar¥juma izmaksas.

TurpmÇk visi tirdzniec¥bai paredzïtie instrumenti un visi pÇrdo‰anai pieejamie akt¥vi tiek novïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ, iz¿emot

tos instrumentus, kuriem nav kotïtas tirgus cenas akt¥vÇ tirgapple vai kuru patieso vïrt¥bu nevar pamatoti noteikt. ·os instrumentus

uzrÇda pa‰izmaksÇs, ieskaitot dar¥juma izmaksas, atskaitot zaudïjumus, kas saist¥ti ar vïrt¥bas samazinljanos. Izmai¿as patiesajÇs

vïrt¥bÇs tirdzniec¥bai paredzïtajiem finan‰u instrumentiem un pÇrdo‰anai pieejamiem akt¥viem ir uzrÇd¥tas pe∫¿as un zaudïjumu

aprï˙inÇ.

Visas finan‰u saist¥bas, kas nav tirdzniec¥bai paredzïtas, kred¥ti un taml¥dz¥gas pras¥bas un l¥dz termi¿a beigÇm turïtie akt¥vi tiek

novïrtïti amortizïtÇs pa‰izmaksÇs, izmantojot efekt¥vÇs procentu likmes metodi. Visi ‰ie finan‰u instrumenti ir pak∫auti to vïrt¥bas

pÇrskat¥‰anai attiec¥bÇ uz vïrt¥bas samazinljanos.

Visi vïrtspap¥ru pirkumi vai pÇrdevumi, kuros vïrtspap¥ru piegÇde tiek veikta laika periodÇ, kas noteikts ar nolikumu vai tirgus

konvenciju (‘regulÇrÇ veida’ pirk‰ana un pÇrdo‰ana), tiek atz¥ti norï˙inu datumÇ, kas ir datums, kad akt¥vs tiek nodots Bankai vai

Banka to nogÇdÇ pircïjam. Jebkuras izmai¿as akt¥vu patiesajÇ vïrt¥bÇ periodÇ starp tirdzniec¥bas datumu un norï˙inu datumu tiek

atz¥tas pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ attiec¥bÇ uz pÇrdo‰anai pieejamiem un tirdzniec¥bai turïtajiem akt¥viem.

(5) Ie¿ïmumu un izdevumu atz¥‰ana

Visi bappletiskie ienÇkumi un izdevumi, tai skaitÇ procentu ienÇkumi un izdevumi, tiek uzskait¥ti pïc uzkrÇjumu metodes un ir attiecinÇti

uz periodu, kurÇ pakalpojumi ir sniegti. Aizdevumu pie‰˙ir‰anas komisijas tiek ¿emtas vïrÇ aprï˙inot efekt¥vo procentu likmi katram

aizdevumam atsevi‰˙i. Aizdevumu komisijas, kuras bappletiski neietekmï attiec¥go aizdevumu efekt¥vo procentu likmi, tiek atz¥tas

ienÇkumos to sa¿em‰anas br¥d¥.

(6) Ieguld¥jumi

Ieguld¥jumi vïrtspap¥ros ar fiksïtu ienÇkumu

Ieguld¥jumi fiksïta ienes¥guma vïrtspap¥ros, tai skaitÇ Latvijas Republikas valsts parÇdz¥mïs, kuri tiek turïti l¥dz termi¿a beigÇm,

bilancï tiek uzrÇd¥ti to amortizïtajÇs pa‰izmaksÇs. Uzskaites vïrt¥bai par pamatu tiek ¿emta vïrtspap¥ru iegÇdes vïrt¥ba, kura

koriÆïta ar vïrtspap¥ra diskontu vai prïmiju, kas tiek amortizïta l¥dz vïrtspap¥ru dzï‰anas termi¿am, izmantojot efekt¥vo procentu

likmi.

PÇrdo‰anai pieejamie, kÇ ar¥ tirdzniec¥bas nolapplekÇ iegÇdÇtie vïrtspap¥ri ar fiksïtu ienÇkumu, sÇkotnïji tiek atspogu∫oti to iegÇdes

vïrt¥bÇ. TurpmÇk vïrtspap¥ri tiek novïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ, izmantojot kotïtas tirgus likmes. Ie¿ïmumi vai izdevumi no ‰o

vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas tiek iek∫auti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.

Ieguld¥jumi akcijÇs un citos vïrtspap¥ros ar nefiksïtu ienÇkumu

Akcijas un citi vïrtspap¥ri ar nefiksïtu ienÇkumu, sÇkotnïji tiek uzrÇd¥ti Bankas bilancï iegÇdes vïrt¥bÇ. TurpmÇk vïrtspap¥ri tiek

novïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ, par pamatu ¿emot tirgus cenu, iz¿emot gad¥jumu, ja nav nosakÇmas tirgus cenas, jo tÇdÇ gad¥jumÇ

uzskaites vïrt¥ba tiek noteikta kÇ pa‰izmaksa, kas koriÆïta par zaudïjumu summu vïrt¥bas samazinljanÇs rezultÇtÇ. Visi ie¿ïmumi

vai zaudïjumi, kas rodas ‰o vïrtspap¥ru tirdzniec¥bas vai pÇrvïrtï‰anas rezultÇtÇ, tiek iek∫auti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ kÇ

ie¿ïmumi vai izdevumi no vïrtspap¥ru tirdzniec¥bas un pÇrvïrtï‰anas.

(7) Kred¥ti

Kred¥ti, kurus Koncerns ir izsniedzis aiz¿ïmïjiem, tiek klasificïti kÇ Koncerna izsniegtie kred¥ti un uzskait¥ti to amortizïtajÇ pa‰izmaksÇ.

Kred¥ti tiek atz¥ti Koncerna pÇrskatÇ, pamatojoties uz naudas izsnieg‰anas br¥di. Visiem kred¥tiem Bankas vad¥ba apsver riskus un

nosaka atbilsto‰us uzkrÇjumus to vïrt¥bas samazinÇjumam un iespïjamiem zaudïjumiem.


30

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

SpeciÇlie uzkrÇjumi tiek veidoti individuÇlajiem kred¥tiem, ja ir radusies pÇrliec¥ba, ka Koncernam netiks atmaksÇta da∫a vai viss

aizdevums saska¿Ç ar aizdevuma l¥guma noteikumiem. UzkrÇjumu apjoms ir starp¥ba starp uzskaites vïrt¥bu un atgapplestamo vïrt¥bu,

kas ir noteikta kÇ sagaidÇmÇs naudas plapplesmas tagadnes vïrt¥ba, ieskaitot atgapplestamos l¥dzek∫us no garantijÇm un citiem kred¥ta

nodro‰inÇjumiem.

Papildus speciÇlajiem uzkrÇjumiem individuÇlajiem kred¥tiem, Koncerns ir izveidojis speciÇlos uzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu

grupÇm. Viendab¥gu aizdevumu grupÇ tiek iek∫auti aizdevumi ar l¥dz¥gu kred¥trisku, kred¥tportfe∫a apmïru, kvalitÇti un termi¿u.

Veidojot speciÇlos uzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu grupÇm, tiek ¿emta vïrÇ Koncerna iepriek‰ïjo darb¥bas periodu pieredze ar

‰¥ veida aizdevumiem, t.sk., vïsturisko maksÇjumu savlaic¥gums un zaudïjumu apjoms, kÇ ar¥ konkrïtas nozares ekonomiskÇ

situÇcija.

VispÇrïjie uzkrÇjumi tiek veidoti zaudïjumiem, kurus patreizïjÇ br¥d¥ nevar attiecinÇt uz individuÇlu kred¥tu vai viendab¥gu kred¥tu

grupu. Tie tiek veidoti, pamatojoties uz Bankas emp¥risko pieredzi, ¿emot vïrÇ tautsaimniec¥bas att¥st¥bas kopïjÇs tendences un

faktiskos rÇd¥tÇjus, kred¥tportfe∫a kvalitÇtes rÇd¥tÇjus un to izmai¿u tendences.

(8) Pamatl¥dzek∫i un to nolietojums

îkas un citi pamatl¥dzek∫i tiek uzrÇd¥ti atliku‰Çs vïrt¥bÇs, t.i., no iegÇdes vïrt¥bas atskaitot uzkrÇto nolietojumu. Nolietojums tiek

aprï˙inÇts pïc lineÇrÇs metodes. Vadoties no pamatl¥dzek∫a der¥gÇ lieto‰anas termi¿a, tiek pielietotas sekojo‰as likmes:

Pamatl¥dzek∫u kategorija

îkas

Mïbeles un apr¥kojums

Datori un iekÇrtas

Datorprogrammas

Transporta l¥dzek∫i

Ieguld¥jumi nomÇto telpu rekonstrukcijÇ

Nolietojums procentos

2% gadÇ

10 - 20% gadÇ

10 - 33% gadÇ

20 - 25% gadÇ

20% gadÇ

pïc noslïgto nomas l¥gumu termi¿a

Pe∫¿a un zaudïjumi no pamatl¥dzek∫u realizÇcijas tiek uzrÇd¥ti attiec¥gÇ perioda pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.

Ar remonta un atjauno‰anas darbiem saist¥tÇs izmaksas tiek iek∫autas finan‰u pÇrskatÇ tad, kad ‰ie izdevumi radu‰ies.

Veicot pamatl¥dzek∫u remontu, kas saist¥ts ar kapitÇlieguld¥jumiem, norï˙inu summa tiek uzrÇd¥ta attiec¥gÇs pamatl¥dzek∫u kategorijas

bilances posten¥.

(9) Noma bez izpirkuma ties¥bÇm, ja Koncerns ir nomas devïjs

Akt¥vi, kas tiek iznomÇti nomÇ bez izpirkuma ties¥bÇm, tiek uzrÇd¥ti pamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iegÇdes vïrt¥bÇ, atskaitot nolietojumu.

Nolietojumu aprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥go pamatl¥dzek∫u lietder¥gÇs izmanto‰anas perioda garumÇ, lai norakst¥tu

pamatl¥dzek∫a vïrt¥bu l¥dz tÇ novïrtïtai atliku‰ajai vïrt¥bai lietder¥gÇs izmanto‰anas perioda beigÇs, izmantojot likmes, kas noteiktas

l¥dz¥giem Koncerna pamatl¥dzek∫iem.

Nomas ie¿ïmumi no nomas bez izpirkuma ties¥bÇm tiek uzskait¥ti pe∫¿as vai zaudïjumu aprï˙inÇ pïc lineÇrÇs metodes nomas

perioda laikÇ.

(10) Aiz¿ïmumi

Aiz¿ïmumi tiek atz¥ti sÇkotnïji iegÇdes vïrt¥bÇ, kas ir to izveides ie¿ïmumi, atskaitot dar¥juma izmaksas. Aiz¿ïmumi pïc tam tiek

atspogu∫oti amortizïtajÇ iegÇdes vïrt¥bÇ, un jebkura starp¥ba starp sa¿emto vïrt¥bu un dzï‰anas vïrt¥bu tiek atz¥ta pe∫¿as un

zaudïjumu aprï˙inÇ aiz¿ïmumu periodÇ, izmantojot efekt¥vÇs procentu likmes aprï˙inljanas metodi.

(11) Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis

PÇrskata gada uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a izmaksas ir iek∫autas finan‰u pÇrskatÇ, pamatojoties uz vad¥bas saska¿Ç ar Latvijas

Republikas nodok∫u likumdo‰anu veiktajiem aprï˙iniem.

Atliktais nodoklis tiek aprï˙inÇts saska¿Ç ar saist¥bu metodi attiec¥bÇ uz visÇm pagaidu at‰˙ir¥bÇm starp akt¥vu un saist¥bu vïrt¥bÇm

finan‰u pÇrskatos un to vïrt¥bÇm nodok∫u aprï˙inu mïr˙iem. AtliktÇ nodok∫a aprï˙inos tiek izmantota nodok∫u likme, kas sagaidÇma

periodos, kad pagaidu at‰˙ir¥bas izl¥dzinÇsies, pamatojoties uz bilances datumÇ noteiktajÇm nodok∫u likmïm. Pagaidu at‰˙ir¥bas

galvenokÇrt rodas, izmantojot at‰˙ir¥gas pamatl¥dzek∫u nolietojuma likmes, ar¥ no vispÇrïjiem uzkrÇjumiem kred¥tiem un nodok∫u


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

31

zaudïjumiem, kas pÇrnesami uz nÇko‰ajiem taksÇcijas periodiem. Gad¥jumos, kad kopïjais atliktÇ nodok∫a aprï˙ina rezultÇts bappletu

atspogu∫ojams bilances akt¥vÇ, to iek∫auj finan‰u pÇrskatÇ tikai tad, kad tÇ atgapple‰ana ir dro‰i sagaidÇma.

(12) Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, pras¥bas uz piepras¥jumu pret un no Latvijas Bankas un citÇm kred¥tiestÇdïm,

noguld¥jumus citÇs kred¥tiestÇdïs ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem, kÇ ar¥ vïrtspap¥rus ar fiksïtu ienÇkumu un ar

atliku‰o dzï‰anas termi¿u no iegÇdes br¥Ïa l¥dz 3 mïne‰iem.

(13) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrs

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra ve‰ana BankÇ tiek veikta saska¿Ç ar Latvijas Republikas likumdo‰anu, tajÇ skaitÇ normat¥vajiem

dokumentiem, kas regulï hipotekÇros dar¥jumus.

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇros pras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Banka pÇrvalda

‰˙irti no pÇrïjiem akt¥viem.

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇros pras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Banka izmanto

tikai to saist¥bu izpildes nodro‰inÇjumam, kuras rodas uz ˙¥lu z¥mju emisijas pamata.

Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes pïc to kopïjÇs nominÇlvïrt¥bas ir piln¥bÇ segtas ar hipotekÇrajiem aizdevumiem. µ¥lu z¥mju

kopïjie procentu izdevumi ir segti ar tÇda pa‰a apjoma kopïjiem procentu ienÇkumiem no hipotekÇrajiem kred¥tiem.

(14) No Eiropas Savien¥bas sa¿emto kompensÇciju uzskaite

Saska¿Ç ar Bankas un starptautisko finan‰u institappleciju noslïgto aiz¿ïmuma l¥gumu noteikumiem, atsevi‰˙u kred¥tprogrammu ietvaros

Banka sa¿em kompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas. Banka ‰¥s kompensÇcijas grÇmatved¥bas uzskaitï atz¥st kÇ ienÇkumus, kas

tiek sadal¥ti pa periodiem.

(15) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥ba

PatiesÇ vïrt¥ba ir summa, par kÇdu akt¥vu iespïjams apmain¥t, vai saist¥bu iespïjams samaksÇt dar¥jumÇ starp labi informïtÇm,

ieinteresïtÇm pusïm, kuras nav finansiÇli saist¥tas. Ja pïc Bankas vad¥bas domÇm, finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥ba bappletiski

at‰˙iras no to bilancï uzrÇd¥tÇs vïrt¥bas, tad ‰o akt¥vu un pas¥vu patiesÇ vïrt¥ba tiek atsevi‰˙i atspogu∫ota finan‰u pÇrskata

pielikumos.

(16) Sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇji

Nepiecie‰am¥bas gad¥jumos sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇji ir laboti vai pÇrklasificïti, lai tie bappletu sal¥dzinÇmi ar ‰¥ pÇrskata gada rÇd¥tÇjiem

un izmantoto atspogu∫ojumu pÇrskatÇ.

2 Risku pÇrvald¥‰ana

Banka Iek‰ïjÇs kontroles sistïmas ietvaros ir izstrÇdÇjusi un savÇ darb¥bÇ ievïro Risku pÇrvald¥‰anas politiku, kas nosaka:

1) vispÇrïjÇs nostÇdnes, pïc kurÇm Banka vadÇs savÇ darb¥bÇ, lai samazinÇtu visa veida riskus, kas varïtu novest pie zaudïjumiem;

2) riska dar¥jumu un citu risku aprakstu, kÇdiem savÇ darb¥bÇ ir pak∫auta Banka;

3) vispÇrïjo ikdienas Bankas riska dar¥jumu kontroli un dar¥jumu risku pÇrvald¥‰anu.

Risku pÇrvald¥‰anas politika apraksta un nosaka l¥dzek∫u kopumu, ar kuru pal¥dz¥bu var tikt samazinÇta varbapplet¥ba Bankai ciest

zaudïjumus gad¥jumos, kad Bankas ieguld¥tie vai tai pienÇko‰ies l¥dzek∫i netiktu atmaksÇti laikÇ un pilnÇ apmïrÇ vai ar¥ Banka

nestu cita veida zaudïjumus. Risku pÇrvald¥‰anas politiku ir apstiprinÇjusi Bankas Valde un Padome. Valde un Padome ir apstiprinÇju‰as

ar¥ turpmÇk minïtÇs konkrïto risku pÇrvald¥‰anas politikas. Risku pÇrvald¥‰anas politikÇ noteiktÇs risku pÇrvald¥‰anas sistïmas

kontrolei Bankas Valde ir izveidojusi Risku vad¥bas komiteju. Risku pÇrvald¥‰anas sistïma nepÇrtraukti tiek pilnveidota, ievïrojot

Bankas darb¥bas un finan‰u tirgus att¥st¥bu, un to regulÇri kontrolï Iek‰ïjÇ audita da∫a. Riska vad¥bas centralizïtas sistïmas izveidei

un operat¥vÇs riska vad¥bas koordinÇcijai 2004. gada janvÇr¥ BankÇ tika izveidots Riska vad¥bas departaments.


32

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

LikviditÇtes, Çrvalstu valappletas un procentu likmju risks

LikviditÇtes riska kontrole un vad¥ba ir noteikta Bankas izstrÇdÇtajÇ LikviditÇtes pÇrvald¥‰anas politikÇ, kas sev¥ ietver risku par

Bankas spïju savlaic¥gi dzïst klientu un citu Bankas kreditoru juridiski pamatotas pras¥bas. ·o finan‰u pÇrskatu 33. pielikums

atspogu∫o Bankas likviditÇtes rÇd¥tÇjus 2003. gada 31. decembr¥. Årvalstu valappletas riska kontrolei un vad¥bai Banka ir izstrÇdÇjusi

Valappletas riska pÇrvald¥‰anas politiku. Lai izvair¥tos no zaudïjumiem, kas rodas no valappletas mai¿as kursu pÇrmai¿Çm, Bankas Valdes

izveidotÇ Akt¥vu un pas¥vu vad¥bas komiteja vada un Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments nepÇrtraukti uzrauga, vai tiek ievïroti

noteiktie Çrvalstu valappletas poz¥ciju ierobeÏojumi. Bankas atvïrtÇs valappletas poz¥cijas sadal¥jumÇ pa valappletÇm 2003. gada 31. decembr¥

ir atspogu∫otas 35. pielikumÇ. Procentu likmju riska kontrole un vad¥ba ir noteikta Akt¥vu un pas¥vu vad¥bas komitejas nolikumÇ.

Par procentu likmju riska pÇrvaldi un kontroli ir atbild¥gs Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments. Bankas BudÏeta un finan‰u komiteja

veic ar procentu likmju riska vad¥bu saist¥to struktapplervien¥bu darb¥bas koordinÇciju un Bankas darb¥bas plÇno‰anu. Finan‰u tirgus

dar¥jumu departaments veic ar Bankas darb¥bu saist¥to procentu likmju risku ikdienas kontroli. Banka regulÇri veic atbilsto‰os finan‰u

aprï˙inus procentu likmju riska novïrtï‰anai, anal¥zei un vad¥bai. Bankas akt¥vu un saist¥bu sadal¥jums pïc atliku‰Ç laika l¥dz

procentu pÇrskat¥‰anas datumam atspogu∫otas 34. pielikumÇ.

Kred¥trisks

Kred¥triska vad¥ba un kontrole ir noteikta Bankas izstrÇdÇtajÇ Kred¥tpolitikÇ. Kred¥trisks ietver sev¥ risku, ka Bankas debitori savas

saist¥bas dzï‰ nesavlaic¥gi vai nepilnÇ apjomÇ. Bankas Valde, Risku vad¥bas komiteja, CentrÇles, reÆionÇlÇs un noda∫u Kred¥tkomitejas

vada ‰o kred¥trisku un Aizdevumu departaments nepÇrtraukti uzrauga ar to saist¥tÇs procedappleras un limitus. Par Bankas operÇciju

risku, partnera risku un kred¥trisku pÇrvaldi un kontroli naudas tirgus un valappletas tirgus dar¥jumos ar partnerbankÇm un citiem

klientiem ir atbild¥gs Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments.

Cita veida darb¥bas riski

Bankas darb¥bÇ var bapplet identificïjami ar¥ cita veida riski, kas var rad¥t negaid¥tus zaudïjumus. ·Çdu zaudïjumu cïlonis, piemïram,

var bapplet: cilvïku k∫appledas vai krÇp‰ana, informÇcijas sistïmu darb¥bas traucïjumi, nepietiekama iek‰ïjÇ kontrole un procedappleras u.tml.

Bankas Risku vad¥bas komiteja, PersonÇla vad¥bas komiteja un InformÇcijas sistïmu vad¥bas komiteja vada un atbilsto‰Çs Bankas

struktapplervien¥bas veic iepriek‰minïto risku uzraudz¥bu un kontroli.

Riska vad¥bas uzlabo‰anai un Bankas darb¥bas nepÇrtraukt¥bas nodro‰inljanai 2003. gada laikÇ BankÇ tika izstrÇdÇts Darb¥bas

nepÇrtraukt¥bas nodro‰inljanas plÇns. 2003. gadÇ Banka atjaunoja Londonas apdro‰inljanas tirgapple iegÇdÇto Bankas darb¥bas risku

apdro‰inljanas polisi. ·¥ polise ir noz¥m¥gs Bankas risku vad¥bas elements, kas aizsargÇ Bankas akt¥vus un kapitÇlu pret daÏÇdiem

zaudïjumiem, kas varïtu Bankai rasties no tÇs darbinieku vai tre‰o personu puses.

3 Procentu ie¿ïmumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Procentu ie¿ïmumi:

- no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 241 241 272

- no kred¥tiem 14,747 14,725 12,468

- no ieguld¥jumiem vïrtspap¥ros 468 468 193

15,456 15,434 12,933

4 Procentu izdevumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Procentu izdevumi:

- par saist¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 964 964 753

- par noguld¥jumiem 4,363 4,365 3,374

- par tranz¥tresursiem 166 166 279

- par pakÇrtotajÇm saist¥bÇm 223 223 265

- par emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm 1,254 1,254 833

- pÇrïjie procentu izdevumi 21 21 9

6,991 6,993 5,513


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

33

5 Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem

un Çrvalstu valappletu

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Pe∫¿a no tirdzniec¥bas ar Çrvalstu valappletu 443 443 483

Zaudïjumi no Çrvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas (15) (8) (58)

Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 237 237 93

Pe∫¿a no vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas 24 24 29

689 696 547

6 Citi ie¿ïmumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Maksa par pakalpojumiem ¥pa‰uma privatizÇcijÇ 251 251 277

Maksa par ¥pa‰uma novïrtï‰anu 95 95 93

Ie¿ïmumi no atgappletajiem Valsts ±pa‰uma privatizÇcijas fonda kred¥tiem 53 53 83

Ie¿ïmumi no telpu iz¥rï‰anas 86 86 96

Soda naudas par kavïtiem kred¥tmaksÇjumiem 591 591 582

KompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas 404 404 403

Citi ie¿ïmumi 339 279 158

1,819 1,759 1,692

7 PersonÇla izmaksas

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Padomes un Valdes locek∫u atalgojums 223 223 325

PersonÇla atalgojums 3,616 3,547 2,942

SociÇlÇ nodok∫a izmaksas 887 871 780

4,726 4,641 4,047

PÇrskata gada laikÇ Bankas vidïjais darbinieku skaits bija 540 (2002: 475).

8 Administrat¥vie izdevumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

PersonÇla att¥st¥bas izdevumi 227 226 199

Telpu un tehnikas ekspluatÇcijas izdevumi 1,194 1,173 932

InformÇcijas un sakaru sistïmu izdevumi 907 900 735

ReklÇmas un sabiedrisko attiec¥bu izdevumi 712 695 573

ProfesionÇlie pakalpojumi 382 382 212

NekustamÇ ¥pa‰uma nodoklis 49 49 46

Pamatl¥dzek∫u norakst¥‰ana 58 58 170

MaksÇjumi noguld¥jumu garantijas fondÇ 202 202 158

Citi izdevumi 426 412 321

4,157 4,097 3,346


34

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

9 UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Izdevumi uzkrÇjumu veido‰anai:

- speciÇlie uzkrÇjumi kred¥tiem 2,053 2,053 809

- speciÇlie uzkrÇjumi citiem akt¥viem 44 44 -

- speciÇlie uzkrÇjumi uzkrÇtiem ie¿ïmumiem 202 202 365

- vispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tiem 158 158 263

2,457 2,457 1,437

UzkrÇjumu samazinljanas ie¿ïmumi:

- speciÇlie uzkrÇjumi kred¥tiem (370) (370) (226)

- speciÇlie uzkrÇjumi uzkrÇtiem ie¿ïmumiem (204) (204) (34)

- vispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tiem (459) (459) (29)

(1,033) (1,033) (289)

KopÇ uzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam – izdevumi 1,424 1,424 1,148

10 Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 264 264 232

Atliktais nodoklis (skat¥t 25.pielikumu) (27) (27) 40

237 237 272

2003. gada 31. decembr¥ atlikto nodok∫u saist¥bas LVL 500 tappleksto‰u (2002. gada 31. decembr¥: LVL 527 tappleksto‰i) apjomÇ ir uzrÇd¥tas

posten¥ “AtliktÇs nodok∫u saist¥bas”.

Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis at‰˙iras no teorïtiskÇ nodok∫a summas, kas bappletu jÇmaksÇ, ja Bankas un Koncerna pe∫¿ai pirms

nodok∫iem piemïrotu likumÇ noteikto 19% likmi:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Pe∫¿a pirms nodok∫iem 1,811 1,811 1,485

Teorïtiski aprï˙inÇtais pe∫¿as nodoklis, piemïrojot 19% likmi (22% - 2002.gadÇ) 344 344 327

Ar nodokli neapliekamie poste¿i, neto 25 25 (55)

At‰˙ir¥gu noteikto nodok∫a likmju ietekme uz atlikto nodokli (132) (132) -

Nodoklis par gadu, kas beidzÇs 31. decembr¥ 237 237 272


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

35

11 Kase un pras¥bas uz piepras¥jumu

pret Latvijas Banku

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Kase 3,150 3,150 2,889

Pras¥bas pret Latvijas Banku 4,143 4,143 4,814

7,293 7,293 7,703

Naudas l¥dzek∫u atlikumu Latvijas BankÇ veido kl¥ringa kontÇ eso‰ie naudas l¥dzek∫i.

Saska¿Ç ar Latvijas Bankas norÇd¥jumiem, Bankas naudas l¥dzek∫u kontÇ eso‰ie naudas l¥dzek∫i nedr¥kst bapplet mazÇki par obligÇtajÇm

rezervïm, kas tiek aprï˙inÇtas no mïne‰a vidïjÇs saist¥bu apjoma summas. 2003. gadÇ Banka bija ievïrojusi minïtÇs pras¥bas.

12 Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

PÇrdo‰anai pieejamie

Latvijas Valsts parÇdz¥mes un vald¥bas obligÇcijas 9,437 9,437 2,251

Citu valstu vald¥bas vïrtspap¥ri 98 98 -

Kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 1,008 1,008 31

10,543 10,543 2,282

L¥dz termi¿a beigÇm turïtie

Latvijas valsts parÇdz¥mes un vald¥bas obligÇcijas - - 1,140

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri kopÇ 10,543 10,543 3,422

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ru sadal¥jums pïc to atliku‰Ç dzï‰anas termi¿a

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Vïrtspap¥ri, kas dzï‰ami:

1 mïne‰a laikÇ - - 2,414

3 – 6 mïne‰u laikÇ 21 21 -

6 – 12 mïne‰u laikÇ 45 45 100

1 – 5 gadu laikÇ 4,539 4,539 908

pïc 5 gadiem 5,938 5,938 -

10,543 10,543 3,422

VidïjÇ ienes¥guma likme no ieguld¥jumu vïrtspap¥riem 2003. gada 31. decembr¥ bija 4.94% (2002.gada 31.decembr¥: 6.31%).


36

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

13 Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

OECD reÆistrïtas kred¥tiestÇdes 374 374 1,485

LR reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 14,902 14,887 17,899

PÇrïjÇs valst¥s reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 13 13 17

15,289 15,274 19,401

SpeciÇlie uzkrÇjumi - - (4)

15,289 15,274 19,397

Bankai ir korespondïjo‰ie konti 19 bankÇs (2002: 20 bankÇs).

Pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a

OECD Latvija PÇrïjie KopÇ

Korespondentkontu atlikumi 374 727 13 1,114

Diennakts noguld¥jumi - 6,308 - 6,308

KopÇ noguld¥jumi uz piepras¥jumu 374 7,035 13 7,422

Termi¿noguld¥jumi kred¥tiestÇdïs, kas atmaksÇjami:

- 1 mïne‰a laikÇ - 7,535 - 7,535

- 1 – 3 mïne‰u laikÇ - 1 - 1

- 3 – 6 mïne‰u laikÇ - 119 - 119

- 6 – 12 mïne‰u laikÇ - 69 - 69

- 1 – 5 gadu laikÇ - 143 - 143

Termi¿noguld¥jumi kopÇ - 7,867 - 7,867

KopÇ pras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 374 14,902 13 15,289

VidïjÇ ienes¥guma likme no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 2003. gada 31. decembr¥ bija 2.40% (2002. gada 31. decembr¥: 2.79%).

14 Kred¥ti

(a)

Kred¥ti, kas izsniegti no Bankas vispÇrïjiem resursiem

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Kred¥ti pa‰vald¥bÇm 637 632 557

Kred¥ti valsts uz¿ïmumiem 18 18 20

Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem 117,981 119,288 85,541

Kred¥ti privÇtpersonÇm 66,441 66,017 43,217

Kred¥ti vad¥bai un personÇlam 2,198 2,166 1,660

Kred¥ti sabiedriskajÇm un reliÆiskajÇm organizÇcijÇm 160 158 171

187,435 188,279 131,166

VispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (381) (381) (620)

SpeciÇlie uzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (2,419) (2,419) (1,580)

184,635 185,479 128,966


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

37

(b)

No tranz¥tresursiem izsniegtie kred¥ti

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Kred¥ti pa‰vald¥bÇm 236 236 305

Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem 3,035 3,035 3,383

Kred¥ti privÇtpersonÇm 49 49 74

3,320 3,320 3,762

VispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (10) (10) (72)

SpeciÇlie uzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (15) (15) (51)

3,295 3,295 3,639

KopÇ kred¥ti 187,930 188,774 132,605

Atbilsto‰i PakÇrtotajam Aizdevuma l¥gumam starp Banku un Finan‰u Ministriju Banka uz¿emas ar tranz¥tkred¥tu izsnieg‰anu saist¥to

kred¥trisku. TÇdï∫ Banka ir izveidojusi speciÇlos un vispÇrïjos uzkrÇjumus Bankas tranz¥tkred¥tu portfelim.

(c)

Kred¥tu veidu anal¥ze

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Komerckred¥ti 66,571 67,871 41,900

Patïri¿a kred¥ti 17,066 16,610 16,117

HipotekÇrie kred¥ti 59,975 59,975 41,432

Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas kred¥ti 9,346 9,346 8,844

Lauku att¥st¥bas kred¥ti 3,794 3,794 3,315

Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥bas kred¥ti 19,054 19,054 15,674

MÇjok∫u att¥st¥bas kred¥ti 12,747 12,747 6,162

PÇrïjie kred¥ti 2,202 2,202 1,484

KopÇ 190,755 191,599 134,928

(d)

UzkrÇjumu kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam kust¥bas anal¥ze

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

UzkrÇjumi perioda sÇkumÇ 2,323 2,323 1,937

UzkrÇjumu palielinÇjums pÇrskata perioda laikÇ 2,211 2,211 1,072

UzkrÇjumu samazinÇjums pÇrskata perioda laikÇ (829) (829) (255)

Korekcija (valappletas svÇrst¥bas) (26) (26) (52)

Norakst¥tie kred¥ti (854) (854) (379)

UzkrÇjumi perioda beigÇs 2,825 2,825 2,323

(e)

Klientiem izsniegtie kred¥ti, no kuriem ie¿ïmumi tiek uzskat¥ti par ap‰aubÇmiem

Kred¥tiem par kopïjo summu 4,101 tappleksto‰i latu (2002: 3,653 tappleksto‰i latu) Banka ap‰auba ie¿ïmumu sa¿em‰anu.


38

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

14 Kred¥ti (turpinÇjums)

(f)

Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Kred¥ti, kuru atmaksas termi¿‰ nokavïts 1,147 1,147 1,338

Kred¥ti, kas atmaksÇjami:

1 mïne‰a laikÇ 5,074 4,978 3,391

1 – 3 mïne‰u laikÇ 10,025 9,829 7,065

3 – 6 mïne‰u laikÇ 12,110 11,859 9,698

6 – 12 mïne‰u laikÇ 20,571 20,058 16,617

1 – 5 gadu laikÇ 81,130 83,030 56,883

pïc 5 gadiem 60,698 60,698 39,936

Kred¥ti kopÇ 190,755 191,599 134,928

Atskaitot uzkrÇjumus (2,825) (2,825) (2,323)

Neto kred¥ti 187,930 188,774 132,605

Bilances posten¥ Kred¥ti ir iek∫autas no nomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas. 2003.gada 31. decembr¥ no nomas ar

izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a bija sekojo‰as:

Koncerns

1 mïne‰a laikÇ 96

1 – 3 mïne‰u laikÇ 196

3 – 6 mïne‰u laikÇ 251

6 – 12 mïne‰u laikÇ 514

1 – 5 gadu laikÇ 1,989

KopÇ 3,046

VidïjÇ Bankas kred¥tportfe∫a procentu likme 2003. gada 31. decembr¥ bija 8.17% gadÇ (2002. gada 31. decembr¥: 10.20%).

15 L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ

Bankas l¥dzdal¥bu saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ var atspogu∫ot ‰Çdi:

PamatkapitÇls KopÇ kapitÇls Bankas L¥dzdal¥ba L¥dzdal¥ba

un rezerves da∫a (%) 31/12/03 31/12/02

SIA “Hipol¥zings” 300 242 100% 242 -

SIA “Hipotïku bankas finansu konsultÇciju centrs” 50 64 100% 50 50

SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” 50 83 100% 50 50

SIA “Skultes Kokosta” 10 695 20% 2 2

KopÇ 344 102

SIA “Hipol¥zings” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 2003.gada 22. janvÇr¥ TÇs darb¥bas mïr˙is ir l¥zinga un

faktoringa pakalpojumu snieg‰ana.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

39

SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 1999. gada 14. janvÇr¥.

TÇs darb¥bas mïr˙is ir veikt darb¥bas ar nekustamo ¥pa‰umu, tÇ apsaimnieko‰anu, iz¥rï‰anu, iznomljanu un citas darb¥bas, kas

saist¥tas ar operÇcijÇm ar nekustamo ¥pa‰umu.

SIA “Hipotïku bankas finansu konsultÇciju centrs” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 2002. gada 24. janvÇr¥.

TÇs darb¥bas mïr˙is ir sniegt konsultÇcijas par Bankas pakalpojumiem, nodarboties ar tirgus izpïti un organizït profesionÇlÇs

apmÇc¥bas.

L¥dzdal¥ba SIA “Skultes Kokosta” ir veikta, lai l¥dzdarbotos viena no Bankas lielÇkÇ kred¥tklienta projektu realizÇcijÇ un pÇrvaldï.

16 NemateriÇlie akt¥vi (Koncerns)

NemateriÇlie akt¥vi

SÇkotnïjÇ vïrt¥ba

2003. gada 1. janvÇr¥ 976

Gada laikÇ iegÇdÇti 467

Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti (19)

2003. gada 31. decembr¥ 1,424

Nolietojums

2003. gada 1. janvÇr¥ 244

Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 261

Nolietojuma norakst¥‰ana (8)

2003. gada 31. decembr¥ 497

Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2003. gada 31. decembr¥ 927

17 Pamatl¥dzek∫i (Koncerns)

îkas un Transporta Biroja Ieguld¥jumi KopÇ

zeme l¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpu

rekonstrukcijÇ

SÇkotnïjÇ vïrt¥ba

2003. gada 1. janvÇr¥ 3,201 767 3,845 498 8,311

Gada laikÇ iegÇdÇti 94 1,335 979 285 2,693

Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (165) (142) (19) (326)

2003. gada 31. decembr¥ 3,295 1,937 4,682 764 10,678

Nolietojums

2003. gada 1. janvÇr¥ 172 459 1,359 59 2,049

Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 55 175 787 31 1,048

Nolietojuma norakst¥‰ana - (119) (123) (19) (261)

2003. gada 31. decembr¥ 227 515 2,023 71 2,836

Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2003. gada 31. decembr¥ 3,068 1,422 2,659 693 7,842


40

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

17 Pamatl¥dzek∫i (Koncerns)

Pamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iek∫autie iznomÇtie akt¥vi, kur Koncerns ir iznomÇtÇjs, ietver l¥dzek∫us, ko Koncerns iznomÇjis tre‰ajÇm

personÇm saska¿Ç ar nomu bez izpirkuma ties¥bÇm:

Koncerns

SÇkotnïjÇ vïrt¥ba

2003. gada 1. janvÇr¥ -

Gada laikÇ iegÇdÇti 1,049

Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti (9)

2003. gada 31. decembr¥ 1,040

Nolietojums

2003. gada 1. janvÇr¥ -

Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 47

Nolietojuma norakst¥‰ana (1)

2003. gada 31. decembr¥ 46

Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2003. gada 31. decembr¥ 994

2003. gada 31. decembr¥ nÇkotnes maksÇjumu pras¥bas par neatsaucamajiem nomas bez izpirkuma ties¥bÇm l¥gumiem ir ‰Çdas:

L¥dz 1 gadam 268

1 – 5 gadi 311

KopÇ 579

18 PÇrïjie akt¥vi 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums 81 81 23

Akceptïtais pievienotÇs vïrt¥bas nodoklis 255 - -

PÇrïjie akt¥vi 565 557 628

901 638 651

PÇrïjie akt¥vi ietver namu Jïkaba ielÇ 6/8, ko Bankai pie‰˙¥ra valsts kÇ ieguld¥jumu akciju kapitÇlÇ un citus akt¥vus. ·¥s ïkas un

zemes bilances vïrt¥ba ir 383 tappleksto‰i latu. PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums ietver ¥pa‰umus, kas pÇr¿emti kÇ neatmaksÇtu kred¥tu

nodro‰inÇjums. ·os nekustamos ¥pa‰umus Banka neizmanto savas tie‰Çs darb¥bas veik‰anai.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

41

19 NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

NÇkamo periodu izdevumi 266 262 302

UzkrÇtie procenti kred¥tiem 1,190 1,190 1,255

UzkrÇtie procenti starpbanku kred¥tiem 11 11 19

UzkrÇtie procenti Latvijas Valsts parÇdz¥mïm 355 355 70

UzkrÇtie ie¿ïmumi no Eiropas Savien¥bas 79 79 94

Citi uzkrÇtie ie¿ïmumi 70 70 83

1,971 1,967 1,823

SpeciÇlie uzkrÇjumi procentu ie¿ïmumiem (405) (405) (540)

1,566 1,562 1,283

20 Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Saist¥bas uz piepras¥jumu 2,032 2,032 43

Citas saist¥bas 780 780 24

Ilgtermi¿a saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 37,406 37,406 21,490

40,218 40,218 21,557

Ilgtermi¿a saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm ietver sev¥ ilgtermi¿a aiz¿ïmumus no Çrvalstu bankÇm Mazo un vidïjo uz¿ïmïju un MÇjok∫u

att¥st¥bas kreditï‰anas programmu realizÇcijai. Bankas ilgtermi¿a saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 2003. gada 31. decembr¥ veidoja

aiz¿ïmumi no VÇcijas att¥st¥bas bankas EUR 27,088 tappleksto‰i (LVL 18,258 tappleksto‰i) apmïrÇ, Eiropas Padomes Att¥st¥bas bankas –

USD 9,592 tappleksto‰i (LVL 5,189 tappleksto‰i) un EUR 4,006 tappleksto‰i (LVL 2,700 tappleksto‰i) apmïrÇ un Zieme∫valstu invest¥ciju bankas –

USD 9,592 tappleksto‰i (LVL 5,189 tappleksto‰i) un EUR 9,006 tappleksto‰i (LVL 6,070 tappleksto‰i) apmïrÇ.

VidïjÇ procentu likme par ilgtermi¿a aiz¿ïmumiem no Çrvalstu bankÇm 2003.gada 31. decembr¥ bija 2.78 % (2002. gada

31. decembr¥: 4.06%).

21 Noguld¥jumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Teko‰ie norï˙inu konti:

CentrÇlÇ vald¥ba 2 2 2

Pa‰vald¥bas 1,284 1,284 2,217

Valsts uz¿ïmumi 584 584 595

PrivÇtÇs finan‰u institapplecijas 49 82 41

PrivÇtuz¿ïmumi 10,080 10,080 7,482

PrivÇtpersonas 14,604 14,604 10,214

SabiedriskÇs un reliÆiskÇs organizÇcijas 347 347 519

26,950 26,983 21,070


42

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

21 Noguld¥jumi (turpinÇjums)

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Termi¿depoz¥ti:

Pa‰vald¥bas 1,811 1,811 164

Valsts uz¿ïmumi 4,536 4,536 4,298

PrivÇtÇs finan‰u institapplecijas 7,239 7,239 5,114

PrivÇtuz¿ïmumi 8,165 8,165 6,080

PrivÇtpersonas 78,582 78,582 59,840

SabiedriskÇs un reliÆiskÇs organizÇcijas 1,047 1,047 1,030

101,380 101,380 76,526

Noguld¥jumi kopÇ 128,330 128,363 97,596

99.5% no Bankas piesaist¥tajiem noguld¥jumiem ir Bankas saist¥bas pret Latvijas rezidentiem, 0.4% ir saist¥bas pret OECD valstu

rezidentiem, atliku‰ie 0.1% no piesaist¥tajiem noguld¥jumiem ir saist¥bas pret ne-OECD valstu rezidentiem.

VidïjÇ procentu likme par noguld¥jumiem uz piepras¥jumu 2003.gada 31. decembr¥ bija 0.8 % (2002. gada 31. decembr¥: 1.4%),

par termi¿noguld¥jumiem – 4.5% (2002.gada 31. decembr¥: 5.6%).

Noguld¥jumi pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Teko‰ie norï˙inu konti 26,950 26,983 21,070

Termi¿depoz¥ti, kas atmaksÇjami:

- l¥dz 1 mïnesim 9,668 9,668 4,106

- 1 – 3 mïne‰u laikÇ 9,218 9,218 7,125

- 3 – 6 mïne‰u laikÇ 14,343 14,343 10,650

- 6 – 12 mïne‰u laikÇ 47,123 47,123 34,657

- 1 – 5 gadu laikÇ 21,027 21,027 18,988

- pïc 5 gadiem 1 1 1,000

Termi¿depoz¥ti kopÇ 101,380 101,380 76,526

Noguld¥jumi kopÇ 128,330 128,363 97,596

22 HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes

Bankas emitïto parÇda vïrtspap¥ru apjomu 2003. gada 31. decembr¥ veido apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes par kopïjo

nominÇlvïrt¥bu LVL 23,605 tappleksto‰i (2002. gada 31. decembr¥ – LVL 17,600 tappleksto‰i), par neto vïrt¥bas summu LVL 22,791 tapplekstotis

un uzskaites vïrt¥bas summu LVL 22,846 tappleksto‰i latu (2002. gada 31. decembr¥ – LVL 17,439 tappleksto‰i).

2003. gada 31. decembr¥ Banka bija atpirkusi ˙¥lu z¥mes par kopïjo iegÇdes summu LVL 829 tappleksto‰i ar nominÇlvïrt¥bu LVL 814

tappleksto‰i (2002. gada 31. decembr¥ – LVL 279 tappleksto‰i). Finan‰u pÇrskatÇ hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir uzrÇd¥tas, atskaitot Bankas

¥pa‰umÇ eso‰Çs ˙¥lu z¥mes.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

43

µ¥lu z¥mju emitï‰anas mïr˙is ir naudas l¥dzek∫u piesaist¥‰ana Bankas izsniegto ilgtermi¿a hipotekÇro kred¥tu refinansï‰anai. µ¥lu

z¥mju vidïjais ienes¥gums svÇrst¥jÇs no 4.30% l¥dz 5.90% gadÇ atkar¥bÇ no ˙¥lu z¥mju dzï‰anas termi¿iem.

VisÇm Bankas emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm ir pie‰˙irts Moody’s Investors Service reitings A1, un tÇs tiek kotïtas R¥gas Fondu birÏas

oficiÇlajÇ sarakstÇ.

2003. gadÇ Banka emitïja hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes par kopïjo summu LVL 7,605 tappleksto‰i, tajÇ skaitÇ LVL 3,000 tappleksto‰i AJ sïrijas,

LVL 3,000 tappleksto‰i AK sïrijas un LVL 1,605 tappleksto‰i AM sïrijas hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes, bet nodzïsa LVL 1,600 tappleksto‰us AE sïrijas

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.

PÇrskats par hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistru 2003. gada 31. decembr¥

(a)

Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes

ISIN Sïrija Skaits NominÇl- ReÆistrïtais Kupona Dzï‰anas Apjoms apgro- Uzskaites

vïrt¥ba, Ls apjoms, Ls likme datums z¥bÇ (neto vïrt¥ba, Ls

vïrt¥bÇ), Ls

LV0000800076 AF 10,000 100 1,000,000 8.5% 15.02.2005. 990,000 991,334

LV0000800126 AD 30,000 100 3,000,000 6.5% 15.08.2006. 2,934,000 2,972,624

LV0000800092 AG 30,000 100 3,000,000 7.5% 15.08.2007. 2,906,200 2,900,855

LV0000800118 AI 20,000 100 2,000,000 7.0% 15.08.2008. 1,977,600 2,055,481

LV0000800167 AJ 30,000 100 3,000,000 4.5* 15.08.2008. 2,995,000 2,989,121

LV0000800183 AK 30,000 100 3,000,000 4.5* 15.08.2009. 2,760,600 2,757,388

LV0000800100 AH 20,000 100 2,000,000 7.5% 15.08.2011. 1,938,500 1,929,215

LV0000800142 AL 50,000 100 5,000,000 6.0% 15.08.2012. 4,934,300 4,919,906

LV0000800159 AM 70,000 100 7,000,000 5.25% 15.08.2013. 1,354,500 1,329,727

KopÇ 290,000 29,000,000 22,790,700 22,845,651

* main¥ga kupona likme (6 mïne‰u RIGIBOR plus 0.5%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15.februÇr¥ un 15.augustÇ.

(b)

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra struktapplera

Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir nodro‰inÇtas ar hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autajiem akt¥viem, kas 2003.

gada 31. decembr¥ bija LVL 34,095 tappleksto‰i (2002. gada 31. decembr¥ – LVL 22,903 tappleksto‰i). HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ

iek∫autos akt¥vus veidoja hipotekÇrie aizdevumi LVL 33,808 tappleksto‰i (2002. gada 31. decembr¥ – LVL 22,331 tappleksto‰i) un aizstÇjïjsegums

LVL 287 tappleksto‰i (2002. gada 31. decembr¥ – LVL 572 tappleksto‰i).

2003. gada 31. decembr¥ aizstÇjïjseguma un apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu attiec¥ba (maksimÇli pie∫aujamÇ pras¥ba

- 20%) bija 1.2% (2002. gada 31. decembr¥ - 3.3%), savukÇrt hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto akt¥vu apjoma

pÇrsniegums pÇr apgroz¥bÇ eso‰o ˙¥lu z¥mju apjomu bija 30.8% (2002. gada 31. decembr¥ - 25.3%) no hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma

reÆistrÇ iek∫auto svïrto akt¥vu kopsummas (virsseguma minimÇlÇ pras¥ba – 10%).


44

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

22 HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes (turpinÇjums)

(c)

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bas aprï˙ins

µ¥lu z¥mju µ¥lu z¥mju HipotekÇro pras¥jumu maksÇjumi Apgroz¥bÇ eso‰o ˙¥lu z¥mju maksÇjumi AizstÇjïj- µ¥lu z¥mju

dzï‰anas seguma segums seguma

un procentu pietiekam¥ba pamat- procentu dzï‰anas procentu pietiekam¥ba

maksÇjumu par stÇvokli summas maksÇjumi maksÇjumi maksÇjumi

datumi ieproek‰ïjÇ maksÇjumi (1+2+3-4-5+6)

maksÇjuma

datumÇ*

A 1 2 3 4 5 6 7

15.02.2004 0 352 321 - (725) 52 0

15.08.2004 352 1,811 1,331 - (725) - 2,769

15.02.2005 2,163 1,826 1,249 (1,000) (725) - 3,513

15.08.2005 2,989 1,979 1,170 - (682) - 5,456

15.02.2006 4,968 1,683 1,088 - (682) - 7,057

15.08.2006 6,651 1,650 1,017 (3,000) (682) - 5,636

15.02.2007 5,301 1,518 947 - (585) - 7,181

15.08.2007 6,819 1,559 881 (3,000) (585) - 5,674

15.02.2008 5,378 1,506 814 - (472) - 7,226

15.08.2008 6,884 1,465 750 (5,000) (472) - 3,627

15.02.2009 3,349 1,406 688 - (335) - 5,108

15.08.2009 4,755 1,924 621 (3,000) (335) - 3,965

15.02.2010 3,679 1,425 547 - (267) - 5,384

15.08.2010 5,104 1,415 487 - (267) - 6,739

15.02.2011 6,519 1,462 423 - (267) - 8,137

15.08.2011 7,981 2,236 360 (2,000) (267) - 8,310

15.02.2012 8,217 1,196 273 - (192) - 9,494

15.08.2012 9,413 2,455 220 (5,000) (192) 6,896

15.02.2013 6,868 1,573 137 - (42) 8,536

15.08.2013 8,441 2,430 80 (1,605) (42) - 9,304

15.02.2014 9,266 937 99 - - - 10,302

KopÇ X 33,808 13,503 (23,605) 8,541 52 X

* µ¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bu par stÇvokli iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ aprï˙ina: iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ atspogu∫oto

datu 7. aile - (3. aile - 5. aile).

(d)

HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto hipotekÇro

aizdevumu struktapplera pïc nekustamÇ ¥pa‰uma veidiem

31/12/03 31/12/02

Banka

Banka

MÇjok∫u hipotekÇrie aizdevumi 16,856 10,316

KomerciÇlie hipotekÇrie aizdevumi 16,952 12,015

KopÇ 33,808 22,331


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

45

23 PÇrïjÇs saist¥bas

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Valsts naudas l¥dzek∫i NUAP ¥steno‰anai 826 826 1,750

Citas saist¥bas 538 433 471

1,364 1,259 2,221

Saska¿Ç ar LR Ministru kabineta 2002. gada 17. septembra lïmumu un 2002. gada 10. decembr¥ parakst¥to l¥gumu ar LR Zemkop¥bas

ministriju, Banka sa¿ïma 1,750 tappleksto‰us latu uz¿ïmïju finansï‰anai NelauksaimnieciskÇs uz¿ïmïjdarb¥bas att¥st¥bas programmas

(NUAP) ietvaros. ·¥s programmas ietvaros lauku uz¿ïmïji var sa¿emt valsts atbalsta maksÇjumus (grantus) LVL 1,750 tappleksto‰u

apmïrÇ.

24 NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

UzkrÇtie maksÇjamie procenti 1,749 1,749 1,424

NÇkamo periodu ie¿ïmumi 159 7 19

UzkrÇjumi uz¿ïmuma ienÇkuma nodoklim 49 49 62

UzkrÇtie izdevumi maksÇjumam Valsts Kasei 73 73 310

UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 183 180 -

PÇrïjie uzkrÇtie izdevumi 423 421 325

2,636 2,479 2,140

1995. gada 25. septembr¥ tika parakst¥ts pakÇrtotÇ aizdevuma l¥gums par kred¥tl¥niju, kas Bankai ir pie‰˙irta “Latvijas Lauksaimniec¥bas

att¥st¥bas projekta” ietvaros. Ministru kabineta uzdevumÇ 2002. gada februÇr¥ Banka veica kred¥tl¥nijas pirmstermi¿a atmaksu 2002.

gada 31. martÇ USD 15.65 miljonu (LVL 10.08 miljonu) un LVL 113 tappleksto‰u apjomÇ. Saska¿Ç ar vieno‰anos ar Finan‰u ministriju

par procentu maksÇjumu veik‰anu ar 2002. gada 19. februÇri Banka veic procentu maksÇjumus valsts pamatbudÏetÇ atbilsto‰i

Pasaules Bankas (1994. gada 16. februÇra Aizdevuma l¥gumÇ Nr. 3695 LV) noteiktajÇm lauksaimniec¥bas att¥st¥bas projekta aizdevuma

procentu likmïm. Saska¿Ç ar noslïgto l¥gumu starp Banku un Finan‰u ministriju Bankai ‰¥ summa Valsts kasei jÇatmaksÇ, veicot

iemaksas ne vïlÇk kÇ 2004. gada 21. februÇr¥. 2003. gada 31. decembr¥ ‰ie izdevumi bija uzkrÇti LVL 73 tappleksto‰u apjomÇ. (2002.

gada 31. decembr¥ – LVL 310 tappleksto‰i).

25 AtliktÇs nodok∫u saist¥bas

Izmai¿as uzkrÇjumos atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Atliktais nodoklis pÇrskata gada sÇkumÇ 527 527 487

UzkrÇjumu atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm pieaugums / (samazinÇjums) (27) (27) 40

Atliktais nodoklis pÇrskata gada beigÇs 500 500 527


46

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

25 AtliktÇs nodok∫u saist¥bas (turpinÇjums)

AtliktÇ nodok∫a aprï˙inljana:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

AtliktÇ nodok∫a saist¥bas: 643 585 658

Pamatl¥dzek∫u nolietojuma at‰˙ir¥bas 643 585 658

AtliktÇ nodok∫a l¥dzek∫i: 143 85 131

VispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tiem 58 58 131

UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 27 27 -

Nodok∫u zaudïjumi 58 - -

KopÇ atliktÇs nodok∫u saist¥bas 500 500 527

26 PakÇrtotÇs saist¥bas

2001. gada 1. augustÇ tika noslïgts l¥gums starp Banku un Finansu ministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 3,300

tappleksto‰i. Subordinïto finansïjumu Banka sa¿ïma 2001. gada 3. augustÇ, tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2008. gada 31. augusts un uz

2003. gada 31. decembri procentu likme ir 5.88%.

2003. gada 27. novembr¥ tika noslïgts l¥gums starp Banku un Finansu ministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 10,000

tappleksto‰i. Saska¿Ç ar l¥gumu, subordinïto finansïjumu Banka sa¿em divÇs da∫Çs. Subordinïto finansïjumu LVL 5,000 tappleksto‰i Banka

sa¿ïma 2003. gada 28. novembr¥, tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2013. gada 7. februÇris un uz 2003. gada 31. decembri procentu likme

bija 5.6%. Atliku‰o da∫u LVL 5,000 tappleksto‰i Banka sa¿ïma 2004. gada 12. februÇr¥.

27 Akciju kapitÇls

Bankas akciju kapitÇls 2003. un 2002. gada 31. decembr¥ bija sekojo‰s:

31/12/03 31/12/02

a) reÆistrïtais akciju kapitÇls Skaits LVL Skaits LVL

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

31/12/03 31/12/02

b) apmaksÇtais akciju kapitÇls Skaits LVL Skaits LVL

ParastÇs akcijas 20,032,495 20,032,495 17,832,495 17,832,495

Valdes rezerves akcijas 25,000 25,000 25,000 25,000

KopÇ: 20,057,495 20,057,495 17,857,495 17,857,495

Bankas apmaksÇtais kapitÇls saska¿Ç ar Statappletiem sadalÇs parastajÇs akcijÇs ar balssties¥bÇm skaitÇ 20,032,495 un summÇ LVL

20,032,495, kas pieder Latvijas valstij un Bankas valdes rezerves akcijÇs bez balssties¥bÇm skaitÇ 25,000 un summÇ LVL 25,000.

Katras akcijas nominÇlvïrt¥ba ir LVL 1.

PÇrskata periodÇ, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2002.gada 5.novembra r¥kojumu Nr.623, tika izlaistas 2,200,000 akcijas un

Bankas pamatkapitÇls palielinÇts par LVL 2,200,000, pÇrveidojot da∫u Bankas rezerves kapitÇla par tÇs pamatkapitÇlu.

PÇrskata periodÇ Banka ir izmaksÇjusi no 2002. gada pe∫¿as Latvijas Republikas Finan‰u ministrijai maksu par valsts kapitÇla

izmanto‰anu LVL 327,627 apmïrÇ. Par pÇrskata gadu Banka aprï˙inÇjusi valsts nodevu LVL 425 tappleksto‰u apmïrÇ, kas sastÇda

27% no Bankas pÇrskata gada pe∫¿as.


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

47

28 Rezerves kapitÇls

31/12/03 31/12/02

Banka

Banka

Rezerves kapitÇls 3,576 4,627

Bankas rezerves kapitÇlu galvenokÇrt veido valsts ieguld¥jumi pamatl¥dzek∫u un skaidras naudas formÇ, kÇ ar¥ atskait¥jumi vismaz

50% apjomÇ no ikgadïjÇs pe∫¿as, atbilsto‰i Bankas Statappletiem. PÇrskata gada laikÇ Bankas rezerves kapitÇlÇ ir iek∫auti atskait¥jumi

no pe∫¿as rezervju papildinljanai, kÇ nesadal¥to pe∫¿u atstÇjot aprï˙inÇto valsts nodevu Ls 425 tappleksto‰u apmïrÇ (skat. 27. pielikumu).

29 Nauda un tÇs ekvivalenti

Naudu un tÇs ekvivalentus naudas plapplesmas pÇrskatÇ veido:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Nauda Koncerns Banka Banka

Kase 3,150 3,150 2,889

±stermi¿a noguld¥jumi Latvijas BankÇ 4,143 4,143 4,814

±stermi¿a noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs 7,422 7,407 1,892

Noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem 7,536 7,536 17,109

Citu kred¥tiestÇÏu noguld¥jumi ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem (2,070) (2,070) (43)

20,181 20,166 26,661

30 Dar¥jumi ar saist¥tÇm personÇm

Par saist¥tÇm personÇm tiek uzskat¥ti Bankas Padomes un Valdes locek∫i un vado‰ie darbinieki, vi¿u tuvi radinieki, kÇ ar¥ vi¿u

kontrolï eso‰Çs uz¿ïmïjsabiedr¥bas, un Bankas meitas uz¿ïmumi un uz¿ïmumi, kuros Bankai ir bappletiska ietekme.

NÇkamÇ tabula atspogu∫o saist¥to personu aizdevumu un noguld¥jumu apjomu gada beigÇs:

31/12/03 31/12/02

Banka

Banka

Aizdevumi:

- Padomes, Valdes locek∫iem un vado‰iem darbiniekiem 699 615

- meitas uz¿ïmumiem 5,443 408

- pÇrïjÇm saist¥tÇm personÇm 726 82

KopÇ aizdevumi saist¥tÇm personÇm 6,868 1,105

Noguld¥jumi:

- Padomes, Valdes locek∫u un vado‰o darbinieku 341 367

- meitas uz¿ïmumu 85 65

- pÇrïjo saist¥to personu 28 31

KopÇ saist¥to personu noguld¥jumi 454 463


48

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

30 Dar¥jumi ar saist¥tÇm personÇm (turpinÇjums)

Bankas ie¿ïmumi / izdevumi no dar¥jumiem ar saist¥tÇm personÇm:

31/12/03 31/12/02

Banka

Banka

Procentu ie¿ïmumi no aizdevumiem saist¥tÇm personÇm 145 43

Procentu izdevumi par saist¥to personu noguld¥jumiem (13) (14)

KopÇ ie¿ïmumi 132 29

VidïjÇ procentu likmes ‰iem aizdevumiem 2003. gada 31. decembr¥ bija 5.54% gadÇ. Noguld¥jumu vidïjÇ likme 2003. gada

31. decembr¥ bija 2.69% gadÇ.

31 Notikumi pïc pÇrskata gada beigÇm

2004. gada 12. februÇr¥ Banka sa¿ïma subordinïtÇ aizdevuma maksÇjumu LVL 5000 tappleksto‰i apmïrÇ no LR Finan‰u ministrijas.

Iz¿emot augstÇk minïto, laika periodÇ kop‰ pÇrskata gada pïdïjÇs dienas nav biju‰i notikumi, kas bappletiski ietekmïtu Bankas un

Koncerna finansiÇlo stÇvokli 2003. gada 31. decembr¥.

32 Årpusbilances poste¿i: iespïjamÇs saist¥bas 31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

IespïjamÇs saist¥bas 1,180 1,180 1,220

galvojumi un garantijas 1,180 1,180 1,220

FinansiÇlÇs saist¥bas 9,271 10,903 4,789

saist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,137 10,769 4,685

citas saist¥bas 134134104


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

49

33 Akt¥vu un pas¥vu termi¿struktappleras anal¥ze

L¥dz 1 1-3 3-6 6-12 1-5 VairÇk kÇ KopÇ

mïnesim mïne‰i mïne‰i mïne‰i gadi 5 gadi un

bez datuma

Akt¥vi

Kase un pras¥bas pret Latvijas Banku 7,293 - - - - - 7,293

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri - - 21 45 4,539 5,938 10,543

Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 14,957 1 119 69 143 - 15,289

Kred¥ti 5,809 9,905 11,962 20,348 80,009 59,897 187,930

Akcijas un citi vïrtspap¥ri 18 - - - - - 18

L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu

pamatkapitÇlÇ - - - - - 102 102

NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 927 927

Pamatl¥dzek∫i - - - - - 7,842 7,842

PÇrïjie akt¥vi - - - - - 901 901

NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie

ie¿ïmumi - - - - - 1,566 1,566

KopÇ akt¥vi 28,077 9,906 12,102 20,462 84,691 77,173 232,411

Pas¥vi

Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 2,273 279 - 481 8,558 28,627 40,218

Noguld¥jumi 36,618 9,218 14,343 47,123 21,027 1 128,330

Tranz¥tresursi 1 48 127 140 1,178 2,664 4,158

HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - - - - 11,910 10,936 22,846

PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 1,364 1,364

NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie

izdevumi - - - - - 2,636 2,636

AtliktÇs nodok∫u saist¥bas - - - - - 500 500

PakÇrtotÇs saist¥bas - - - - 3,300 5,000 8,300

KapitÇls un rezerves - - - - - 24,059 24,059

KopÇ pas¥vi 38,892 9,545 14,470 47,744 45,973 75,787 232,411

LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (10,815) 361 (2,368) (27,282) 38,718 1,386 -

2002. gada 31. decembr¥

KopÇ akt¥vi 33,262 6,950 9,692 16,564 57,374 48,335 172,177

KopÇ pas¥vi 25,220 7,392 10,768 36,595 30,696 61,506 172,177

LikviditÇtes rÇd¥tÇjs 8,042 (442) (1,076) (20,031) 26,678 (13,171) -

AugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o akt¥vus un pas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰ajiem to dzï‰anas termi¿iem.


50

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

34 PÇrceno‰anas termi¿u anal¥ze

L¥dz 1 1-3 3-6 6-12 1-5 VairÇk kÇ Bez KopÇ

mïnesim mïne‰i mïne‰i mïne‰i gadi 5 gadi procentiem

Akt¥vi

Kase un pras¥bas

pret Latvijas Banku - - - - - - 7,293 7,293

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri - - 21 45 4,539 5,938 - 10,543

Pras¥bas pret citÇm

kred¥tiestÇdïm 14,957 1 119 69 143 - - 15,289

Kred¥ti 24,014 40,182 58,801 9,925 33,827 21,181 - 187,930

Akcijas un citi vïrtspap¥ri - - - - - - 18 18

L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas

uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 102 102

NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 927 927

Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 7,842 7,842

PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 901 901

NÇkamo periodu izdevumi un

uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 1,566 1,566

KopÇ akt¥vi 38,971 40,183 58,941 10,039 38,509 27,119 18,649 232,411

Pas¥vi

Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 12,410 23,696 3,370 - 742 - - 40,218

Noguld¥jumi 36,618 9,218 14,343 47,123 21,027 1 - 128,330

Tranz¥tresursi - 166 3,517 - - 287 188 4,158

HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 5,747 - - 8,921 8,178 - 22,846

PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 1,364 1,364

NÇkamo periodu ie¿ïmumi un

uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 2,636 2,636

AtliktÇs nodok∫u saist¥bas - - - - - - 500 500

PakÇrtotÇs saist¥bas - - - - 3,300 5,000 - 8,300

KapitÇls un rezerves - - - - - - 24,059 24,059

KopÇ pas¥vi 49,028 38,827 21,230 47,123 33,990 13,466 28,747 232,411

Bilances procentu riska

japplet¥guma anal¥ze (10,057) 1,356 37,711 (37,084) 4,519 13,653 (10,098) -

2002. gada 31. decembr¥

KopÇ akt¥vi 31,874 22,200 30,178 11,328 37,993 21,851 16,753 172,177

KopÇ pas¥vi 25,219 23,132 14,116 42,191 25,925 13,599 27,995 172,177

Bilances procentu riska

japplet¥guma anal¥ze 6,655 (932) 16,062 (30,863) 12,068 8,252 (11,242) -


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

51

35 Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze pïc valappletÇm

LVL USD EUR Citu KopÇ

valstu

valappletÇs

Akt¥vi

Kase un pras¥bas pret Latvijas Banku 6,115 564 519 95 7,293

Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 10,445 - - 98 10,543

Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 12,021 2,922 295 51 15,289

Kred¥ti 111,216 34,686 42,028 - 187,930

Akcijas un citi vïrtspap¥ri 18 - - - 18

L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 102 - - - 102

NemateriÇlie akt¥vi 927 - - - 927

Pamatl¥dzek∫i 7,842 - - - 7,842

PÇrïjie akt¥vi 877 16 4 4 901

NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,021 155 385 5 1,566

KopÇ akt¥vi 150,584 38,343 43,231 253 232,411

Pas¥vi

Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 30 10,417 29,771 - 40,218

Noguld¥jumi 89,366 27,600 11,256 108 128,330

Tranz¥tresursi 1,298 - 2,860 - 4,158

HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 22,846 - - - 22,846

PÇrïjÇs saist¥bas 1,270 5 89 - 1,364

NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 1,952 273 411 - 2,636

AtliktÇs nodok∫u saist¥bas 500 - - - 500

PakÇrtotÇs saist¥bas 8,300 - - - 8,300

KapitÇls un rezerves 24,059 - - - 24,059

KopÇ pas¥vi 149,621 38,295 44,387 108 232,411

SPOT valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) (1,003) - 1,011 - 8

Valappletas poz¥cija (40) 48 (145) 145 8

2002. gada 31. decembr¥

KopÇ akt¥vi 115,190 33,372 23,324 291 172,177

KopÇ pas¥vi 115,286 33,225 23,518 148 172,177

SPOT valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) 102 (64) 13 (51) -

Valappletas poz¥cija 6 83 (181) 92 -

Bankas kopïjÇ atklÇtÇ poz¥cija Çrvalstu valappletÇ 2003. gada 31.decembr¥ sastÇd¥ja 0.8% (2002: 0.4%) no Bankas pa‰u kapitÇla.

Visas atklÇtÇs poz¥cijas atsevi‰˙Çm valappletÇm uz 2003. gada 31. decembri nepÇrsniedza 10% no pa‰u kapitÇla. Årvalstu valappletu poz¥cijas

Banka pÇrvalda atbilsto‰i Finansu un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm.


52

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

36 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙ins

Saska¿Ç ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteikumiem:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Akt¥vi ar nosac¥to 0% riska pakÇpi – 1.grupa

Kase un pras¥bas pret Latvijas Banku 7,293 7,293 7,703

Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar LR vald¥bas galvojumiem (garantijÇm) vai LR vald¥bas

vïrtspap¥ru ˙¥lu 8,048 8,048 3,363

LR vald¥bas parÇdz¥mes 9,437 9,437 3,391

KopÇ 1.grupa 24,778 24,778 14,457

SvïrtÇ vïrt¥ba - - -

Akt¥vi ar nosac¥to 20% riska pakÇpi – 2.grupa

Pras¥bas pret A zonas valstu bankÇm 1,078 1,078 1,485

Pras¥bas uz piepras¥jumu pret Latvijas komercbankÇm 7,035 7,020 390

KopÇ 2.grupa 8,113 8,098 1,875

SvïrtÇ vïrt¥ba 1,623 1,620 375

Akt¥vi ar nosac¥to 50% riska pakÇpi – 3.grupa

PÇrïjÇs pras¥bas pret Latvijas komercbankÇm 8,171 8,171 17,540

Pras¥bas pret B zonas valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm 98 98 -

Kred¥ti, kuri piln¥bÇ nodro‰inÇti ar zemesgrÇmatÇ reÆistrïtu nekustamÇ ¥pa‰uma hipotïku 5,516 5,516 5,947

NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,566 1,562 1,283

KopÇ 3.grupa 15,351 15,347 24,770

SvïrtÇ vïrt¥ba 7,676 7,674 12,385

Akt¥vi ar nosac¥to 100% riska pakÇpi – 4.grupa

Pras¥bas pret B zonas valstu bankÇm 13 13 13

Pras¥bas pret pÇrïjiem uz¿ïmumiem un privÇtpersonÇm 174,366 175,210 123,295

Ieguld¥jumi vïrtspap¥ros ar nefiksïtu ienÇkumu un pamatkapitÇlÇ 120 362 122

Pamatl¥dzek∫i 7,842 6,827 6,262

PÇrïjie akt¥vi 901 638 651

KopÇ 4.grupa 183,242 183,050 130,343

SvïrtÇ vïrt¥ba 183,242 183,050 130,343


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

53

36 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙ins

Saska¿Ç ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteikumiem:

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Årpusbilances poste¿i

Årpusbilances poste¿i ar nosac¥to 100% korekcijas pakÇpi

Galvojumi un garantijas 1,180 1,180 1,220

SvïrtÇ vïrt¥ba 1,180 1,180 1,220

Årpusbilances poste¿i ar nosac¥to 50% korekcijas pakÇpi

Saist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,137 10,769 4,685

Citas finansiÇlÇs saist¥bas 134 134 104

KopÇ 9,271 10,903 4,789

SvïrtÇ vïrt¥ba 4,636 5,452 2,395

KopÇ akt¥vu un Çrpusbilances saist¥bu svïrtÇ vïrt¥ba (A) 198,357 198,976 146,718

PirmÇ l¥me¿a kapitÇls

ApmaksÇtais pamatkapitÇls 20,05 20,058 17,858

Rezerves kapitÇls 2,427 2,427 3,742

NemateriÇlie akt¥vi (927) (909) (732)

PÇrskata gada auditïtÇ pe∫¿a 1,574 1,574 1,213

PirmÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B1) 23,132 23,150 22,081

OtrÇ l¥me¿a kapitÇls

PakÇrtotÇs saist¥bas 8,300 8,300 3,300

OtrÇ l¥me¿a kapitÇlÇ iek∫aujamÇ pakÇrtoto saist¥bu da∫a (B2) 7,640 7,640 3,300

KopÇ pa‰u kapitÇls (B) (B1+B2) 30,772 30,790 25,381

Bankas portfe∫a kred¥triska kapitÇla pras¥ba (C) (A*0.10) 19,836 19,898 14,672

Årvalstu valappletas riska kapitÇla pras¥ba (D) - - -

KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs (B/((C+D)*10)) 16% 15% 17%

MinimÇlais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs, saska¿Ç

ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm 10% 10% 10%


54

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

36 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙ins (turpinÇjums)

Saska¿Ç ar Starptautiskajiem kapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord)

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Akt¥vi ar nosac¥to 0% riska pakÇpi – 1.grupa

Kase un pras¥bas pret Latvijas Banku 7,293 7,293 7,703

Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar LR vald¥bas galvojumiem (garantijÇm) vai LR vald¥bas

vïrtspap¥ru ˙¥lu 8,048 8,048 3,363

LR vald¥bas parÇdz¥mes 9,437 9,437 3,391

KopÇ 1.grupa 24,778 24,778 14,457

SvïrtÇ vïrt¥ba - - -

Akt¥vi ar nosac¥to 20% riska pakÇpi – 2.grupa

Pras¥bas pret OECD valstu bankÇm 1,078 1,078 1,485

Pras¥bas uz piepras¥jumu pret Latvijas komercbankÇm 7,035 7,020 390

KopÇ 2.grupa 8,113 8,098 1,875

SvïrtÇ vïrt¥ba 1,623 1,620 375

Akt¥vi ar nosac¥to 50% riska pakÇpi – 3.grupa

Ar rezidenta ¥pa‰uma ˙¥lu piln¥bÇ nodro‰inÇtas pras¥bas 33,808 33,808 22,331

KopÇ 3.grupa 33,808 33,808 22,331

SvïrtÇ vïrt¥ba 16,904 16,904 11,166

Akt¥vi ar nosac¥to 100% riska pakÇpi – 4.grupa

Pras¥bas pret ne - OECD valstu bankÇm 13 13 13

PÇrïjÇs pras¥bas pret Latvijas komercbankÇm 8,171 8,171 17,540

Pras¥bas pret ne- OECD valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm 98 98 -

Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem un fiziskÇm personÇm 146,074 146,918 106,911

Ieguld¥jumi vïrtspap¥ros ar nefiksïtu ienÇkumu un pamatkapitÇlÇ 120 362 122

Pamatl¥dzek∫i 7,842 6,827 6,262

NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,566 1,562 1,283

PÇrïjie akt¥vi 901 638 651

KopÇ 4.grupa 164,785 164,589 132,782

SvïrtÇ vïrt¥ba 164,785 164,589 132,782


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

55

36 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙ins

Saska¿Ç ar Starptautiskajiem kapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord)

31/12/03 31/12/03 31/12/02

Koncerns Banka Banka

Årpusbilances poste¿i

Årpusbilances saist¥bas ar nosac¥to 100% riska pakÇpi

50% korekcijas pakÇpe

Saist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,137 10,769 4,685

Citas finansiÇlÇs saist¥bas 134 134 104

9,271 10,903 4,789

SvïrtÇ vïrt¥ba 4,636 5,452 2,395

100% korekcijas pakÇpe

Galvojumi un garantijas 1,180 1,180 1,220

1,180 1,180 1,220

SvïrtÇ vïrt¥ba 1,180 1,180 1,220

KopÇ akt¥vi 231,484 231,273 171,445

KopÇ akt¥vu un Çrpusbilances saist¥bu svïrtÇ vïrt¥ba (A) 189,128 189,745 147,938

PirmÇ l¥me¿a kapitÇls

ApmaksÇtais pamatkapitÇls 20,058 20,058 17,858

Rezerves kapitÇls 2,427 2,427 3,742

NemateriÇlie akt¥vi (927) (909) (732)

PÇrskata gada auditïtÇ pe∫¿a 1,574 1,574 1,213

PirmÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B1) 23,132 23,150 22,081

OtrÇ l¥me¿a kapitÇls

OtrÇ l¥me¿a kapitÇlÇ iek∫aujamÇ pakÇrtoto saist¥bu da∫a 7,640 7,640 3,300

VispÇrïjÇs rezerves 391 391 692

OtrÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B2) 8,031 8,031 3,992

KopÇ pa‰u kapitÇls (B) (B1+B2) 31,163 31,181 26,073

KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs (B/A*100) 16% 16% 18%

MinimÇlais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs, saska¿Ç ar Starptautiskajiem kapitÇla

pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord) 8% 8% 8%


56

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2003. gada 31. decembr¥

Adreses un tÇlru¿i

Bankas centrÇle:

Doma lauk. 4, R¥ga, LV-1977

TÇlr. 7222945, fakss 7820143

SWIFT kods LHZBLV22

e-pasts banka@hipo.lv

T¥kls www.hipo.lv

Bankas valde tÇlr. 7222945

Prezidenta birojs tÇlr. 7774018

Aizdevumu departaments tÇlr. 7774022

Aizsardz¥bas da∫a tÇlr. 7334873

Elektronisko dar¥jumu departaments tÇlr. 7774256

Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments tÇlr. 7225672

GrÇmatved¥bas departaments tÇlr. 7774303

HipotekÇro dar¥jumu pÇrvalde tÇlr. 7774232

Iek‰ïjÇ audita da∫a tÇlr. 7774032

InformÇcijas sistïmu departaments tÇlr. 7224509

±pa‰o klientu apkalpo‰anas da∫a tÇlr. 7774254

Juridiskais departaments tÇlr. 7774305

Kases departaments tÇlr. 7774015

KvalitÇtes vad¥bas departaments tÇlr. 7774117

Lietojumprogrammu vad¥bas departaments tÇlr. 7774307

MÇrketinga da∫a tÇlr. 7774159

Nekustamo ¥pa‰umu departaments tÇlr. 7774354

Noda∫u vad¥bas vien¥ba tÇlr. 7774002

PersonÇla da∫a tÇlr. 7774021

PlÇno‰anas un finan‰u resursu departaments tÇlr. 7774007

Projektu att¥st¥bas un vad¥bas departaments tÇlr. 7774216

Risku vad¥bas departaments tÇlr. 7774271

TehniskÇ da∫a tÇlr. 7774026


Bankas centrÇle:

Doma lauk. 4, R¥ga, LV-1977

TÇlr. 7222945, fakss 7820143

SWIFT kods LHZBLV22

e-pasts banka@hipo.lv

T¥kls www.hipo.lv

More magazines by this user
Similar magazines