2003.gads

hipo.lv

2003.gads

Akt¥vi neto (tapplekst. LVL)

232,182

Kred¥ti neto (tapplekst. LVL)

188,774

172,177

132,605

107,625

86,018

2001 2002 2003

2001 2002 2003

Galvenie finan‰u darb¥bas rÇd¥tÇji (tapplekst. LVL)

2003 2002 2001

Akt¥vi 232,182 172,177 107,625

Kred¥ti (neto) 188,774 132,605 86,018

Piesaist¥tie resursi 172,739 123,737 84,880

KapitÇls un rezerves 24,059 22,813 9,398

T¥rie procentu ie¿ïmumi 8,441 7,420 4,921

ParastÇs darb¥bas ie¿ïmumi 13,289 11,038 7,783

PÇrskata gada pe∫¿a 1,574 1,213 857

More magazines by this user
Similar magazines