2003.gads

hipo.lv

2003.gads

Saturs

Vad¥bas zi¿ojums 3

Bankas darb¥bas apskats 7

Kreditï‰anas mïr˙programmu ¥steno‰ana 7

Sadarb¥ba ar kooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm 9

Sadarb¥ba ar vietïjÇm un Çrvalstu institapplecijÇm 9

PrivatizÇcijas procesa apkalpo‰ana 10

Darb¥ba finan‰u tirgos 10

HipotekÇrÇs kred¥tsistïmas att¥st¥ba 10

Bankas pakalpojumu un klientu apkalpo‰anas servisa att¥st¥ba 11

Darb¥bas efektivitÇtes kÇpinljana 13

Meitas uz¿ïmumu darb¥ba 13

Bankas darb¥bas rezultÇti 15

Pe∫¿a 15

Akt¥vi 15

Aizdevumi 15

Piesaist¥tie resursi 15

KapitÇls 15

Bankas struktapplera 16

Finan‰u pÇrskats 17

Gada pÇrskats 2003

More magazines by this user
Similar magazines