2003.gads

hipo.lv

2003.gads

2003. gadÇ Hipotïku banku paz¥st pïc tÇs darbiem – vairÇk vai mazÇk noz¥m¥giem

notikumiem Hipotïku bankas att¥st¥bÇ. To vidapple ir stratïÆiski jaunu pakalpojumu

izstrÇde, eso‰o Bankas produktu tÇlÇka att¥st¥ba, jaunu iespïju rad¥‰ana

klientiem, jaunu biznesa struktappleru veido‰ana, Bankas sabiedriskÇs un profesionÇlÇs

aktivitÇtes un gadskÇrtu atceres.

2

Gada pÇrskats 2003

More magazines by this user
Similar magazines